Hotărârea nr. 88/2020

HOTĂRÂREA nr. 88/28.05.2020 pentru modificarea unor tarife din contractul de servicii publice de salubrizare în municipiul Satu Mare nr. 336 - 60748 data 17.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 88/28.05.2020
pentru modificarea unor tarife din contractul de servicii publice de salubrizare
în municipiul Satu Mare nr. 336 - 60748 data 17.12.2019

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 22678 din 21.05.2020,
Analizând referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare nr. 22679/ 21.05.2020, în calitate de iniţiator, raportul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat nr. 22681/21.05.2020, al Direcţiei Economice nr.23050/25.05.2020 şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Luând act de solicitarea depusă de către operatorul de salubrizare S.C. FLORISAL S.A. înregistrată sub nr. 21280/14.05.2020,
Ţinând cont de prevederile art. 8.6 (1) lit d) respectiv art. 11.2 alin. (1) şi alin. (2) din contractul de servicii publice de salubrizare în municipiul Satu Mare nr. 336 - 60748 data 17.12.2019, al cărui proiect a fost aprobat prin Hotărârea 245/19.11.2019 privind unele măsuri pentru asigurarea continuităţii serviciului de salubrizare în municipiul Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 11/31.01.2019 privind REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI SATU MARE,
În conformitate cu prevederile:
- art. 15. lit. b) al Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor,
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) şi art. 139 alin. (3) lit. g) ale Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
- art. 196 alin. (1) lit. a) ale Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea tarifelor prevăzute la nr. crt. 5 şi 6 din anexa nr. 2 la contractul de servicii publice de salubrizare în municipiul Satu Mare nr. 336 - 60748 data 17.12.2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul de servicii publice de salubrizare în municipiul Satu Mare nr. 336 - 60748 data 17.12.2019, având ca obiect: modificarea tarifelor prevăzute la nr. crt. 5 şi 6 din anexa nr. 2 la contractul de servicii publice de salubrizare în municipiul Satu Mare nr. 336 - 60748 data 17.12.2019 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Actul adițional va conține o clauză privind obligativitatea operatorului de salubrizare de a raporta lunar toate cantităţile de deşeuri provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, pentru persoane fizice şi juridice depuse la Depozitul Ecologic Doba. Raportarea va conţine toate documentele justificative.

Art. 4. Tarifele intră în vigoare din data de 01.06.2020.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat şi operatorului de salubrizare S.C. Florisal S.A. Satu Mare.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                     Contrasemnează
Bologa Andrea-Maria                                                                                                       Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 17
Voturi împotrivă 0
Abţineri 5

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 88/28.05.2020

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea activității

Unitatea de măsură

Tarif / UM fără TVA

actual

Tarif / UM fără TVA

propus

5

din Anexa nr. 2 la Contract 336/2019

Colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, pentru persoane fizice

 

 

mc

 

 

45 lei

 

 

225,21 lei

 

6

din Anexa nr. 2 la Contract 336/2019

Colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, pentru persoane juridice

 

mc

 

45 lei

 

225,21 lei

 

 

 

 

Primar,                                                                                    Serviciu S.A.D.P.P.,

Kereskényi Gábor                                                                               Haidu Zsolt

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     SECRETAR GENERAL,

Bologa Andrea-Maria                                                     Mihaela Maria Racolța