Hotărârea nr. 87/2020

HOTĂRÂREA nr. 87/28.05.2020 privind modificarea anexei 1 la HCL 198/19.07.2018 privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al râului Someș din municipiul Satu Mare"

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 HOTĂRÂREA nr. 87/28.05.2020
Privind modificarea anexei 1 la HCL 198/19.07.2018 privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al râului Someș din municipiul Satu Mare"

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 22.653/28.05.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 22.658/21.05.2020, în calitate de inițiator, raportul de specialitate comun al Biroului Consultanță și Supervizare Lucrări și al Direcției economice, înregistrat sub nr. 22.651/21.05.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere proiectul „Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al râului Someș din municipiul Satu Mare",
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. g) și art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei 1 la HCL 198/19.07.2018 privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al râului Someș din municipiul Satu Mare" conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare, Direcția economică și Biroul Consultanță Tehnică și Supervizare lucrări.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Direcției economice și Biroului Consultanță Tehnică și Supervizare lucrări.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                       Contrasemnează
Bologa Andrea-Maria                                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

nr. 87/28.05.2020

 

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție:

„Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al râului Someș din municipiul Satu Mare”

 

 

 

Denumirea obiectivului de investiție:

„Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al râului Someș din municipiul Satu Mare”

 

 

Elaborator :                                        SC SVA ASISTEH SRL Satu Mare

Proiect nr.                                            391/2017,

Persoana juridică achizitoare:             Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite:        Primăria municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului:             Centrul Nou – Dig mal drept al râului Someș.

 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

 

Valoarea totală a investiției :    1.479.704,53 lei fără TVA

 

  din care

 Construcții-Montaj :                1.052.349,705 lei fără TVA

 

Eșalonarea investiției:  

Anul I:                           1.479.704,53 lei fără TVA

                     

Durata de realizare a investiției 7 luni

-         2 luni pentru realizarea si aprobarea proiectului tehnic,

-         5 luni faza de execuție.

 

CARACTERISTICI:

-semnalizare rutieră provizorie pe bulevardul Transilvaniei conform unui proces tehnologic de execuție;

- decapare îmbrăcăminte de pe partea carosabila pana la dalele prefabricate din beton armat;

- demontarea dalelor din beton de la jardiniere;

- demontarea dalelor prefabricate care susțin calea pasarelei si predare la beneficiar;

-demolarea scării din beton care asigura accesul pe pasarela dinspre digul Someșului;

- consolidarea și refacerea secțiunii consolei degradate cu mortare și betoane speciale;

- înlăturare tencuiala degradată de pe toate elementele cadrelor (stâlpi, rigle transversale și grinzi).

- consolidare prin cămășuire stâlpi si cadre cu beton armat C30/37 si armatura BST500S;

- consolidarea nodurilor cadrelor;

- executarea unei rigle transversal spre digul Someșului intre stâlpii cadrului central;

Reparații cu mortare sau betoane speciale al suprafețelor (grinzi, rigle transversale ) cu beton degradat

- execuția unei noi scări de acces pe pasarele dinspre digul Someșului din structură metalică (suplă), rezemate la partea superioară pe aparate de reazem din neopren, iar la partea inferioară se va rezema pe un radier de beton fundat sub cota de îngheț a digului.

 

Cale:

Montare prefabricate noi (dale 5.60m x 1.40m x 0.20m) ce vor susține calea rezemate in transversal pe grinzi;

Consolidare dale prin execuție beton de panta armat cu plasa sudata;

Aplicare hidroizolație performanta pentru poduri din carton bitumat;

Protecție hidroizolație cu sapa de min 2cm;

Montare carosabil din placi de marmura, granit, etc. (rămâne in sarcina Beneficiarului);

 

Jardinieră:

Montare prefabricate noi (dale 5.60m x 1.40m x 0.20m) ce vor susține umplutura de pământ;

Execuție hidroizolație si sistem de drenare ape pluviale si irigare plante;

Protecția anticorozivă pe toate fețele văzute ale suprastructurii și a infrastructurii cu vopsele speciale.

 

•Finanțarea obiectivului: BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE.

 

 

       Primar,                                                                   Șef Birou C.T.S.L.

Kereskényi Gábor                                                       ing. Criste Florin Calin

 

 

Președinte de ședință,                                                  Secretar general,

Bologa Andrea-Maria                                                    Mihaela Maria Racolța