Hotărârea nr. 84/2020

Hotărârea nr.84/6.05.2020 privind stabilirea cuantumului alocației de hrană pentru personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă din cadrul centrelor rezidențiale pentru persoane adulte din subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 84/06.05.2020
privind stabilirea cuantumului alocației de hrană pentru personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă din cadrul centrelor rezidențiale pentru persoane adulte din subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 06.05.2020,

 

 

 


           Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19839/05.05.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 19843/05.05.2020, în calitate de inițiator, Raportul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, înregistrat sub nr. 19844/05.05.2020, raportul de specialitate al Direcției economice, înregistrat sub nr. 19735/04.05.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
          În conformitate cu prevederile:
- art. 10 și art. 11 din Ordonanța Militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
- art. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
- art. II alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020,
- art. 2 şi art. 2^1 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății,
- art. 3 şi Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice,
- art. 136 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011,
cu modificările ulterioare,
Având în vedere și reglementările cuprinse în art. 92 din Anexa nr. 1 a Decretului Președintelui nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b), art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (4), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 


 

Art.1. (1) Se aprobă cuantumul alocației de hrană pentru personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă din cadrul centrelor rezidențiale pentru persoane adulte din subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare la valoarea de 45 lei lei/persoană/zi (TVA inclus).
         (2) Cuantumul stabilit la alin. (1) se va acorda până la ridicarea măsurii de izolare preventivă la locul de muncă a personalului din cadrul centrelor rezidențiale pentru persoane adulte din subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Direcția de Asistență Socială Satu Mare.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Direcției de Asistență Socială Satu Mare şi Instituției Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Bologa Andrea-Maria                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale