Hotărârea nr. 82/2020

HOTĂRÂREA Nr. 82/30.04.2020 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 93 mp situat în Satu Mare, str. Ioniță Andron, nr.6

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 82/30.04.2020
privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 93 mp
situat în Satu Mare, str. Ioniță Andron, nr.6

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18823/24.04.2020,
- referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 18825/24.04.2020 în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 18827/24.04.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 18849/24.04.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- art. 863 lit. c), art. 881, art. 888, art. 1011 precum și art.1014 Cod Civil,
- art. 291 alin. (3) lit. a) și alin (6) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), și art. 286 alin (4) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art.1 (1) Se acceptă oferta de donație a numiților Leitner Zoltan și Szanto Edith prin care donează domeniului public al Municipiului Satu Mare, terenul în suprafață de 93 mp, înscris în CF nr. 183179 Satu Mare sub nr. cadastral 183179 situat în Satu Mare str. Ioniță Andron, nr. 6.
(2) Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donație, altele decât cele scutite de la plată conform prevederilor legale în vigoare, vor fi suportate de către donatori. 

Art.2 Se dispune O.C.P.I. Satu Mare intabularea în evidențele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolul precedent.

Art.3 Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare, dl. Albu Adrian, să semneze actul autentic de acceptare a donației.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri, d-lui Leitner Zoltan și d-nei Szanto Edith.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                  Contrasemnează
Bertici Ștefan                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

OFERTĂ DE DONAȚIE

---------Subsemnatul DĂRĂBAN ALEXANDRU - MIHAi, născut la data de 13.03.1981 în Satu Mare, județul Satu Mare, cu domiciliul în Olanda, Schieringerweg 167, 8924 HT, Leeuwarden, identificat în baza pașaportului tipul P cod NLD seria NS18C87P0, emis de Autoritățile din Burgemeester van Amsterdam la data de 11.06.2009, în calitate de proprietar - declar că donez pe veci și irevocabil, către Municipiul SATU MARE, cu sediul in Satu Mare, Piața 25 Octombrie, nr. 1, intrarea prin Corpul M, județul Satu Mare, telefon/fax 807569/710760, cod fiscal 4038806, cont RO88TREZ54624510220XXXXX, deschis la Trezoreria Satu Mare lot 2 nr. cadastral nou format 168780 - în suprafață de 86 mp., categoria de folosința arabil, descrierea imobilului drum (care astfel va deveni drum public), rezultat in urma lotizării terenului situat in Satu Mare, județul Satu Mare, înscris în C.F. nr. 150952 a localității Satu Mare, nr. C.F. vechi nr. 468 N, sub nr. top 826 / 5, caruia în natura îi corespunde teren arabil intravilan în suprafață de 1.228 mp., nr. top 827 / 11, caruia în natură îi corespunde teren arabil intravilan în suprafață de 64 mp., nr. Top 828 / 12 Satu Mare, caruia in natura ii corespunde teren arabil intravilan în suprafață de 608 mp., însumând o suprafață totală de 1.900 mp., de sub B 7, dobândit prin cumpărare conform act notarial nr. 2956 din 03.08.2012 emis de Petruca Paul cu încheierea nr. 30536 / 03.08.2012.---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------în măsura în care acceptați oferta mea sunt de acord să efectuați formalitățile de transcriere ale terenului.-----------------------------------------------------------------------------------

-------în scopul stabilirii taxelor, declar că apreciez valoarea donației la 6.880 lei (șasemioptsuteoptzeci lei).-------------------------------------------------------------------------------

---------Subsemnatul semnatar declar că înaintea semnării actului, am citit personal si am înțeles cuprinsul acestuia constatând că el corespunde voinței mele, drept pentru care semnez mai jos.-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------Notarul public instrumentator al actului aduce la cunoștință părții din act, că este operator de date cu caracter personal, în temeiul Legii nr. 677 / 2001.----------------------------

---------Redactat azi 05.02.2013, în trei exemplare de către biroul notarial care a procedat la autentificarea prezentului înscris.-----------------------------------------------------------

România

Birou! Notarilor Publici Petruca

Satu Mare, str. Mihai Viteazul nr. 13/16

O.D.P. 4476

Nr. Telefon/fax: 0261-714585/0261-714595

e-mail: bnp_petruca@yahoo.com

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.

anul 2013, luna februarie, ziua 05

în fața mea, PETRUCA ECATERINA SUSANA, notar public, ia sediul biroului/locuI unde s-a îndeplinit actul pentru care s-au prezentat:

DĂRĂBAN ALEXANDRU - MIHAI, născut la data de 13.03.1981 în Satu Mare, județul Satu Mare, cu domiciliul în Olanda, Schieringerweg 167, 8924 HT, Leeuwarden, identificat în baza pașaportului tipul P cod NLD seria NS18C87P0, emis de Autoritățile din Burgemeester van Amsterdam la data de 11.06.2009, în nume propriu, care, după citirea prezentului înscris au solicitat si consimțit la autentificarea acestui înscris, semnând cele 3 exemplare. Se constată îndeplinirea condițiilor de fond si de formă ale actului notarial, care a fost citit de către părți.

în temeiul art. 66 Legea 36 12/05/1995 (republicată) a notarilor publici și a activității notariale

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a achitat cu titlu de onorariu notarial suma de 150 lei + 36 lei T.V.A., prin factura


Redactat: B.L.C.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

Dosarul nr. 8963/25-02-2013

ÎNCHEIERE Nr. 8963

REGISTRATOR Cavasi Mariana Sanda

ASISTENT REGISTRATOR Farkas Sandor

Asupra cererii introduse de NP PETRUCA PAUL privind Dezmembrare/Comasare, si in baza documentelor atașate:

 • - act notarial nr. 777/25-02-2013 emis de PETRUCA PAUL;

Vazand referatul inspectorului de cadastru si/sau referatul asistentului-registrator, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, tariful de 120 lei achitat prin documentul de plata:

 • - chitanța nr. ȘM1312260/25-02-2013 in suma de 120 ROM; pentru serviciul cu codul: 222,

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire ia :

 • - imobilul cu nr. cadastral 150952, nr. topografic 826/5, 827/11,828/12 SATU MARE, înscris în cartea funciara 150952 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numărul 468 N) UAT Satu Mare avard proprietarii: Daraban Alexandru Mihai in cota de 1/1 de sub B.7;

 • - Se sistează cf. 468 N (identificator electronic 150952) a imobilului cu nr. cad. 150952/Satu Mare ca urmare a dezmembrării acestuia in următoarele 2 imobile:

 • - nr.cad.l68779\cf. 168779;

 • - nr.cad.l68780\cf.l68780; sub B.9 din cartea funciara 150952 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numărul 468 N) UAT Satu Mare;

Prezenta se va comunica pârtilor:

Petru ca Paul,

Alexandru Mihai Daraban.

Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare, se inscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef.

Referent, t

Referent H


.paiâfTi. semaă/u'a $;

ștanipiiă BCFl)


■ Se pieazcaza. atuna cana este cazul, verificarea îndeplinirii obligației ne plata a impozitului prevăzut de art. 77’ din Codul Fiscal.pentru INFORMARE


‘-‘va   ______

Luna 02

Anul     2013


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare
 • A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 168780

Comuna/Oras/Municipiu: Satu Mare

TEREN intravilan

Adresa: Satu Mare

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observatii / Referințe

Al

168780

Din acte: 86;

Masurata: 86

-

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 168780 Comuna/Oras/Municipiu: Satu Mare

înscrieri privitoare la proprietate

Observatii / Referințe

8963 / 25.02.2013_____

Act notarial nr. 777, din 25.02.2013, emis de PETRUCA PAUL

B2

Intabulate, drept de PROPRIETATE, cumpărare înscris in seria rangului încheierii cf nr. 30536/2012 si dezlipire, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

poziție transcrisa din CF 150952/ Satu Mare, înscrisa prin încheierea nr. 30536 din 03/08/2012;

1 | DARABAN ALEXANDRU MIHAI, necăsătorit

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 168780

_______________________________________________________________________________Comuna/Oras/Mumcipiu: Satu Mare

| înscrieri privitoare la sarcini                                                      ] Observatii / Referințe

i NU SUNT

Date referitoare ta teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografia

Observatii / Referințe

1! arabil < DA l Din acte;-:

| Masurata :86

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct

Punct

Lungime

inceput

sfarsit

segment *" (m)

1

2

19

2

3

5

-J

4

19

4

________1

__________1

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate in pianul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la metru.

 • * ** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 metru. Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originaîă, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, ■ pr informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 120 RON, chitanța nr. SM1312260/25-02-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222,

Data soluționării, 27/02/2013

Data eliberării, _y__/__


Asistent-registrator, .....SANDOR FARKAS i

î,Ș

(semnătură)