Hotărârea nr. 81/2020

HOTĂRÂREA Nr. 81/ 30.04.2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-Zonă de locuit-locuinţe individuale Amplasament: Satu Mare, str. Sighişoara

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 81/ 30.04.2020

privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.-Zonă de locuit-locuinţe individuale
Amplasament: Satu Mare, str. Sighişoara

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020,
Luând act de cererea depusă de către Molnar Attila, Molnar Clara, Molnar Zsolt, Marchiş Mircea Nicolae, în calitate de beneficiari, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 13467/06.03.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 19052/27.04.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare nr. 19053/27.04.2020, în calitate de iniţiator, avizul favorabil al Arhitectului şef nr. 5/23.04.2020, raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 19054/27.04.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr. 19111/28.04.2020 şi avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- art. 25 alin. (1), art. 37 alin. (1) şi alineatele (1^1)- (1^3), art. 45 lit. b, art. 47, art. 56 alin. (4), alin.(6) ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , cu modificările şi completările ulterioare ;
- secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- dispoziţiile art. 863 lit. c, art. 881, art. 885 alin. 1, art 1011 şi următoarele din Capitolul II, Titlul III, Cartea a IV-a din Codul Civil, şi prevederile art. 286 alin.4, art. 291 alin. 3 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c); art. 139 alin. (2) şi alin (3) lit. e) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta

 

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă documentaţia P.U.Z. - Zonă de locuit, locuinţe individuale, Amplasament:Satu Mare, str. Sighişoara, întocmită de Birou Individual de Arhitectură Varga Ludovic, în conformitate cu proiectul nr. 078/2019 şi în conformitate cu anexele.

Art.2. (1) Se acceptă ofertele de donaţie a terenurilor:
- în suprafaţă de 454 mp rezultat din dezlipirea terenului cu nr. Cad. 158749 în suprafaţă de 2546 mp proprietatea lui Molnar Attila, Molnar Clara şi Molnar Zsolt,
-în suprafaţă de 123 mp rezultat din dezlipirea terenului cu nr. Cad. 172952 în suprafaţă de 1439 mp proprietatea lui Marchiş Mircea Nicolae,
cu respectarea planşei A3-Reglementări urbanistice, în favoarea municipiului Satu Mare pentru drum public, conform ofertelor de donaţie din documentaţie.
(2) Se mandatează viceprimarul municipiului Satu Mare, Adrian Albu, pentru semnarea actului autentic de acceptare a donaţiei.

Art.3. Strada propusă prin documentaţie va fi dezmembrată cu titlu de drum public şi va fi realizată la strat de piatră anterior autorizării construcţiilor propuse pe parcele.

Art.4. După aprobare în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare documentaţia specifică prevăzută de lege.

Art.5. Autorizaţiile de construire se vor elibera numai după operarea donaţiei de teren în evidenţele CF precum şi a preluării acestuia prin proces verbal de predare primire de către autoritatea locală respectiv după recepţia echipării tehnico edilitare (apă-canal, gaz, energie electrică) în conformitate cu art. 13 al. 2, art. 28 al. 1 şi 2 din Regulamentul General de Urbanism.

Art.6. Echiparea tehnico edilitară a zonei se va realiza de către investitor de la reţelele existente în zonă.

Art.7. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

Art.9. Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, beneficiarilor Molnar Attila, Molnar Clara, Molnar Zsolt, Marchiş Mircea Nicolae, Primarului Municipiului Satu Mare, Arhitectului şef , Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare prin intermediul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                       Contrasemnează
Bertici Ștefan                                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) alin (3) lit.e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale