Hotărârea nr. 80/2020

HOTĂRÂREA Nr. 80/30.04.2020 privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


HOTĂRÂREA Nr. 80/30.04.2020
privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare

 

 


Consiliul local al municipiului Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.04.2020, Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18854/24.04.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 18852/24.04.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății înregistrat sub nr. 18851/24.04.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare. În baza prevederilor O.G. nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. 4) și 8 alin. 4) din Normele Tehnice din 17.08.2017 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul nr. 289 /147 /7.325 /437 /1.136 / 1.588 /3/2017, Luând în considerare dispozițiile art. 2 alin. 2) și ale art. 7 alin. 4) din Ordinul nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2025, Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. s) precum şi ale art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta,

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă completarea și ținerea la zi a Registrului Agricol, pentru perioada 2020-2025, în format electronic.

Art.2. Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrului Agricol pe suport de hârtie, pentru perioada lunilor octombrie, noiembrie și decembrie 2019, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrului Agricol în format electronic, pentru perioada lunilor octombrie 2019 - martie 2020, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se mandatează Secretarul general al municipiului Satu Mare şi Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Bertici Ștefan                                                                                                                    Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Anexa nr.1 la H.C.L. Satu Mare

 Nr. 80/30.04.2020

Poziții înscrise în R.A. al anilor 2015-2019  în perioada

 OCTOMBRIE, NOIEMBRIE ŞI DECEMBRIE

Nr.vol.registru agricol

pe suport de hârtie

17

3

23

5

24

7

39

2

53

6

57

7

70

13

71

9

127

4

133

20

136

12

143

5

186

3

187

3

188

2

189

3

235

5

280

2

308

1

309

5

310

3

311

15

312

1

313

13

318

28

319

23

Total:

198

Șef serviciu

Consilier

Doina Ziman

Balaj Marius

 

               Președinte de ședință,                                    Secretar general,

                    Bertici Ștefan                                           Mihaela Maria Racolța

 

Anexa nr.2  la H.C.L. Satu Mare Nr.80/30.04.2020

Poziții înscrise în R.A. al anilor 2015-2019  în perioada

OCTOMBRIE 2019 - MARTIE 2020

Nr.vol.registru agricol

pe suport electronic

17

3

23

5

24

7

28

8

33

5

37

7

39

4

53

12

57

7

58

7

70

25

71

18

80

30

95

19

127

8

130

46

133

32

136

12

143

10

186

6

187

6

188

4

189

6

235

10

280

8

282

1

290

5

299

3

300

15

303

1

308

2

309

5

310

16

311

15

312

1

313

13

Total:

382

Șef serviciu

Consilier

Doina Ziman

Balaj Marius

       

                Președinte de ședință,                                                         Secretar general,  

                      Bertici Ștefan                                                               Mihaela Maria  Racolța