Hotărârea nr. 8/2020

HOTĂRÂREA nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere rețea electrica de distribuție in localitatea Satu Mare, strada Mierlei zona Alecu Russo"

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 8/30.01.2020
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere rețea electrica de distribuție in localitatea Satu Mare, strada Mierlei zona Alecu Russo"

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3446/21.01.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 3447/21.01.2020, în calitate de iniţiator, de raportul de specialitate comun al Serviciului investiții - gospodărire - întreținere şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 3449/21.01.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor Ordinului A.N.R.E. nr. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea rețelelor de distribuţie a energiei electrice, a Hotărârii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, a art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,
Ȋn temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin (3) lit. g) și prevederilor art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E


 

 

Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere retea electrica de distributie in localitatea Satu Mare, strada Mierlei zona Alecu Russo", conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Satu Mare, în vederea semnării contractului de execuție a lucrărilor, împreună cu operatorul de rețea cu un executant nominalizat în urma unei proceduri de licitație publică desfășurată de către operatorul de rețea, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Ordinul A.N.R.E. nr. 36/2019.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Investiții - Gospodărire - Întreținere.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului și Serviciului Investiții - Gospodărire - Întreținere.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Zsók János Csaba                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                                    Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

nr. 8/30.01.2020

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiţie :

 

„Extindere retea electrica  de distributie in localitatea Satu Mare, strada Mierlei zona Alecu Russo”

 

Denumirea obiectivului de investiţie: Extindere retea electrica  de distributie in localitatea Satu Mare, strada Mierlei zona Alecu Russo

 

Amplasamentul obiectivului: Strada Mierlei .

 

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate este Serviciul de Proiectare Satu Mare al Societății de Distribuție a Energiei Electrice ”Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A. la comanda Beneficiarului investiției Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.,

 

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI:

 

Valoarea  totală a investiției:                        138.773,44 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj:                                    97.365,54 lei (fără TVA)

 

CAPACITĂȚI TEHNICE:

 

·        Montarea unei cutii de secționare cu două direcții pe un stâlp SE11 existent, secționarea cablului ACYabY 3*240+120mmp existent între PTZ 460 și FRR E2-4;

·        Înlocuirea cutiei de trecere din LEA în LES de pe stâlpul SE10 cu o cutie de secționare cu 3 direcții, în vederea racordării circuitelor aeriene torsadate existente și proiectate;

·        Montarea unui circuit aerian de 0,4kV cu TYIR 50+3*70mmp pe stâlpii de beton existenți l=280m, între cutia de secționare proiectată și capătul rețelei pe str. Mierlei;

·        Montarea unei cutii de secționare cu două direcții pe ultimul stâlp al LEA 0,4kV existente pe str. Mierlei, cu legare la priză de pământ de maxim 4 ohm;

·        Înlocuire stâlp SE10 de colț cu stâlp SE11, la derivația str. Alecu Russo cu str. Mierlei;

·        Realizare LES 0,4kV cu cablu tip ACYabY 3*150+70mmp în lungime de 341m cu intercalarea a 4 firide racord rețea E2-4, astfel:

-         Pentru alimentarea consumatorilor din partea stângă a ansamblului se va poza cablu ACYabY 3*150+70mmp, l=175, cu intercalarea a 2 firide racord rețea E2-4, racordat la un rând de siguranțe din cutia de secționare cu două direcții proiectată pe ultimul stâlp;

-         Pentru alimentarea consumatorilor din partea dreaptă a ansamblului se va poza cablu ACYabY 3*150+70mmp, l=166m, cu intercalarea a 2 firide racord rețea E2-4, racordat la un rând de siguranțe din cutia de secționare cu două direcții proiectată pe ultimul stâlp;

·        Firidele de racord rețea proiectate se vor amplasa pe postament propriu, la limita de proprietate public-privat și se vor lega la câte o priză de pământ de maxim 4 oh, iar după efectuarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea inițială.

 

 

Cotele de cofinațare stabilite cf. Ord. 36/2019, art. 11 (2):

 

·        Solicitanți:                  50%

·        Operator rețea:           50%

·        Autoritate Locală:        0%   

                  

        

Finanţarea obiectivului: Se va realiza de către operatorul de rețea, S.C. Electrica Distribuție Transilvania Nord S.A, în procent de 50% și de solicitanți realizări acestei extinderi în procent de 50%.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE cu nr. 36/2019  Municipiul Satu Mare este autoritate publica locala care va reprezenta solicitanții în raportul cu operatorul de rețea, iar toată plățile de la solicitanți  către operator de rețea precum și de la operatorul de rețea către solicitanți se vor face prin Municipiul Satu Mare.

 

Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

 

 

 

 

                    Primar,                                           Şef serviciu,                 

           Kereskényi Gábor                                     ing. Szűcs Zsigmond  

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                        Secretar general,

Zsók János Csaba                                     Mihaela Maria Racolţa