Hotărârea nr. 78/2020

HOTĂRÂREA Nr. 78/30.04.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, la TRIM. I 2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 78/30.04.2020
Privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare,
la TRIM. I 2020

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18659/22.04.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 18658/22.04.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 18657/22.04.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/09.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), art.19 alin. (1) lit. b), art. 49 alin. (12), respectiv art. 57 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ.
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă execuţia veniturilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare la trim. I 2020, în valoare totală de 61.645.660 lei, din care:
59.175.939 lei la Secţiunea de funcţionare,
2.469.721 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.

Art.2. Se aprobă execuţia cheltuielilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare la trim. I 2020, în valoare totală de 42.942.182 lei, din care:
40.959.831 lei la Secţiunea de funcţionare,1.982.351 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 2 şi 2.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.

Art.3. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Clubului
Sportiv Municipal din municipiul Satu Mare, la trim. I 2020, după cum urmează:
1.527.118 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.527.118 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 114.220 lei,
cheltuieli materiale 1.417.431 lei, plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-4.533 lei secţiunea de funcţionare,

Art.4. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Poliţiei
Locale din municipiul Satu Mare, la trim. I 2020, după cum urmează:
2.141.935 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 2.141.935 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 2.069.887 lei,
cheltuieli materiale 82.865 lei,

Art.5. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a D.A.S.
din municipiul Satu Mare, la trim. I 2020, după cum urmează:
10.664.650 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 10.664.650 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 5.561.929 lei,
cheltuieli materiale 264.534 lei,
ajutoare sociale 4.612.214 lei
alte cheltuieli 113.215 lei
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 157.070 lei,
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-44.312 lei secţiunea de funcţionare,

Art.6. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a A.D.P.
Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, la trim. I 2020, după cum urmează:
2.994.550 lei venituri,
2.255.928 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 6 şi 6.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 2.255.928 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

cheltuieli de personal 1.206.671 lei,
cheltuieli materiale 1.020.855 lei
alte cheltuieli 25.821 lei,
cheltuieli de capital 17.955 lei,
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-15.374 lei secţiunea de dezvoltare,

Art.7. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a instituţiilor de învăţământ din municipiul Satu Mare, finanţat din surse proprii, la trim. I 2020, după cum urmează:
245.000 lei la venituri,
226.353 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 7 şi 7.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 226.353 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 214.111 lei,
cheltuieli materiale 12.242 lei;

Art.8. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Centrului Cultural G. M. Zamfirescu din municipiul Satu Mare finanţat parţial din surse proprii, la trim. I 2020, după cum urmează:
800.438 lei la venituri,
366.402 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 8 şi 8.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 366.402 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 91.213 lei ,
cheltuieli materiale 275.189 lei,

Art.9. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Teatrului de Nord din municipiul Satu Mare finanţat parţial din surse proprii, la trim. I 2020, după cum urmează:
3.803.374 lei la venituri,
3.308.369 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 9 şi 9.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 3.308.369 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 2.761.982 lei,
cheltuieli materiale 523.587 lei,
alte cheltuieli 22.800 lei.

Art.10. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a instituţiilor de învăţământ finanţate parţial din venituri proprii din municipiul Satu Mare, la trim. I 2020, după cum urmează:
1.588.702 lei la venituri,
1.223.246 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 10 şi 10.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.223.246 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 284.176 lei,
cheltuieli materiale 939.070 lei.

Art.11. Anexele 1-10.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare,

Art.13.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului, Serviciului Buget, Biroului Învăţământ, Centrului Cultural G.M.Zamfirescu din municipiul Satu Mare, Clubului Sportiv Municipal din Satu Mare, Teatrului de Nord din Satu Mare, Poliţiei Locale Satu Mare, DAS Satu Mare şi A.D.P. Satu Mare.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Bertici Ștefan                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Anexa nr. 1 la H.C.L Satu Mare Nr. 78/30.04.2020
CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31 MARTIE 2020
LEI
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indicatorPREVEDERI ANUALEPREVEDERI TRIMESTRIALEINCASARI REALIZATE"% Incasari realizate/
prevederi anuale"
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)00.01"314,621,763""68,755,094""61,645,660"19.59%
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)48.02"208,044,035""58,558,904""55,079,654"26.47%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)00.02"235,110,421""64,338,790""58,121,373"24.72%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)00.03"212,942,545""57,773,170""55,496,516"26.06%
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"135,319,604""38,178,792""28,874,479"21.34%
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.05"600,000""200,000""59,655"9.94%
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.02"600,000""200,000""59,655"9.94%
Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01"600,000""200,000""59,655"9.94%
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)"00.06"131,964,254""37,278,792""28,051,773"21.26%
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)03.02"227,254""127,254""44,237"19.47%
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.17000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.18"227,254""127,254""44,237"19.47%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02"131,737,000""37,151,538""28,007,536"21.26%
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"131,237,000""37,151,538""27,886,478"21.25%
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.04"500,000"0"121,058"24.21%
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)"00.07"2,755,350""700,000""763,051"27.69%
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.02"2,755,350""700,000""763,051"27.69%
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital "05.02.50"2,755,350""700,000""763,051"27.69%
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -06.02000
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -06.02.02000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"38,663,624""10,100,000""16,162,644"41.80%
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)07.02"38,663,624""10,100,000""16,162,644"41.80%
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"31,104,777""8,000,000""12,772,646"41.06%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)07.02.01.01"11,465,601""3,000,000""6,510,354"56.78%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)07.02.01.02"19,639,176""5,000,000""6,262,292"31.89%
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)07.02.02"5,876,984""1,600,000""2,901,308"49.37%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)07.02.02.01"2,962,551""800,000""1,754,004"59.21%
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)07.02.02.02"1,949,461""500,000""617,324"31.67%
Impozitul pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03"964,972""300,000""529,980"54.92%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03"1,681,863""500,000""488,690"29.06%
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10"38,959,317""9,494,378""10,459,393"26.85%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)11.02"27,112,500""5,826,000""4,898,091"18.07%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01000
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti "11.02.02"26,923,500""5,770,000""4,842,091"17.98%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06"189,000""56,000""56,000"29.63%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.07000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)12.02000
Taxe hoteliere12.02.07000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02"48,378""18,378""47,995"99.21%
Impozit pe spectacole15.02.01"48,378""18,378""47,995"99.21%
Alte taxe pe servicii specifice15.02.50000
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"11,798,439""3,650,000""5,513,307"46.73%
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02"11,242,365""3,500,000""5,133,445"45.66%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)16.02.02.01"7,165,533""2,000,000""3,656,357"51.03%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)16.02.02.02"4,076,832""1,500,000""1,477,088"36.23%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.03"556,074""150,000""379,862"68.31%
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati"16.02.50000
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.11000
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)18.02000
Alte impozite si taxe18.02.50000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"22,167,876""6,565,620""2,624,857"11.84%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"10,777,618""3,100,544""636,314"5.90%
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)30.02"9,808,891""2,800,544""636,314"6.49%
"Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.01000
Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05"2,752,347""1,000,000""636,314"23.12%
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )30.02.08"7,056,000""1,800,000"00.00%
Venituri din dividende de la alti platitori30.02.08.02"7,056,000""1,800,000"00.00%
Alte venituri din proprietate30.02.505445440
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)31.02"968,727""300,000"00.00%
Alte venituri din dobanzi31.02.03"968,727""300,000"00.00%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14"11,390,258""3,465,076""1,988,543"17.46%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)33.02"197,762""67,762""42,959"21.72%
Venituri din prestari de servicii33.02.08000
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese33.02.10"175,000""45,000""35,266"20.15%
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.12000
Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.2400
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.2700
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri"33.02.28"18,262""18,262""2,896"15.86%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.50"4,500""4,500""4,797"106.60%
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"121,397""59,779""24,906"20.52%
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"9,779""9,779"4404.50%
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.02.50"111,618""50,000""24,466"21.92%
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"5,106,416""1,511,138""925,429"18.12%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.01"5,095,278""1,500,000""924,131"18.14%
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe35.02.0200
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii"35.02.03000
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.02.50"11,138""11,138""1,298"11.65%
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)36.02"5,964,683""1,826,397""995,249"16.69%
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive36.02.0100
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.0500
Taxe speciale36.02.06"456,619""156,619""79,088"17.32%
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.0700
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.1100
Taxa de rabilitare termica(venituri de la asociatii de proprietari)36.02.23"54,955""54,955"00.00%
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare36.02.47"114,823""114,823""82,570"71.91%
Alte venituri36.02.50"5,338,286""1,500,000""833,591"15.62%
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)"37.02000
Donatii si sponsorizari37.02.01000
"Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local
(cu semnul minus)"37.02.03"-24,286,302""-5,000,000"00.00%
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04"24,286,302""5,000,000"00.00%
Alte transferuri voluntare37.02.50000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"46,114""46,114""46,114"100.00%
Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)39.02"46,114""46,114""46,114"100.00%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.01"10,426""10,426""10,426"
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.03000
Venituri din privatizare39.02.0400
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale39.02.07"35,688""35,688""35,688"100.00%
Depozite speciale pentru constructii de locuinte39.02.10000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.1600"1,810,258"
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)40.0200"1,810,258"
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.06000#DIV/0!
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.0700#DIV/0!
Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)40.02.1000#DIV/0!
"Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)
ale sectiunii de functionare"40.02.1100#DIV/0!
"Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)
ale sectiunii de dezvoltare"40.02.1300
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare40.02.140"1,810,258"
Sume decontare cereri de plata40.02.16000
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate40.02.5000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"36,856,588""1,494,405""1,187,224"3.22%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"36,856,588""1,494,405""1,187,224"3.22%
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)42.02"36,816,588""1,487,088""1,187,224"3.22%
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)00.19"32,310,588""350,088""50,088"0.16%
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.0100
Investitii finantate partial din imprumuturi externe42.02.0300#DIV/0!
Aeroporturi de interes local42.02.0400#DIV/0!
Planuri si regulamente de urbanism42.02.0500#DIV/0!
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.0600#DIV/0!
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.0700#DIV/0!
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)42.02.09000#DIV/0!
"Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.0100#DIV/0!
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.0200#DIV/0!
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 42.02.09.0300#DIV/0!
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.1000#DIV/0!
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12000#DIV/0!
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.13000#DIV/0!
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.1400#DIV/0!
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.02.1500#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)42.02.16000#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.16.0100#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.0200#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.0300#DIV/0!
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale42.02.1700#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)42.02.18000#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.0100#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.0200#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.0300#DIV/0!
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.1900#DIV/0!
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare42.02.20"50,088""50,088""50,088"100.00%
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 +42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)00.20"4,506,000""1,137,000""1,137,136"25.24%
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.2100
Subventii primite din Fondul de Interventie**)42.02.2800
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.2900
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.3200
Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.3300
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.3400136
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale42.02.3500
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti42.02.3600
Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare42.02.3700
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism42.02.4000
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.41"4,506,000""1,137,000""1,137,000"25.23%
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.4200
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole42.02.4400
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European42.02.45000#DIV/0!
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.4600#DIV/0!
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala42.02.65"32,260,500""300,000"00.00%
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)43.02"40,000""7,317"00.00%
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului43.02.0100#DIV/0!
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca "43.02.0400#DIV/0!
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.0700#DIV/0!
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa43.02.23"40,000""7,317"00.00%
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara43.02.34000#DIV/0!
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)45.02000#DIV/0!
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)45.02.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02000#DIV/0!
Prefinanţare45.02.01.03000#DIV/0!
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)45.02.02000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.020#DIV/0!
Prefinanţare45.02.02.030#DIV/0!
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)45.02.03#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.03.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.03.03#REF!0#REF!
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)45.02.04#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.04.03#REF!0#REF!
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)45.02.05#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.05.03#REF!0#REF!
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)45.02.07#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.07.03#REF!0#REF!
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)45.02.08000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02000#DIV/0!
Prefinanţare45.02.08.03000#DIV/0!
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)45.02.15#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.15.03#REF!0#REF!
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)45.02.16#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02#REF!0#REF!
Prefinanţare45.02.16.03#REF!0#REF!
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)45.02.17#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.02#REF!0#REF!
Sume primite in avans45.02.17.03#REF!0#REF!
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)45.02.18#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01#REF!0#REF!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02#REF!0#REF!
Sume primite in avans45.02.18.03#REF!0#REF!
"Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente
cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)"48.02"1,390,785""475,785""153,224"11.02%
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) 48.02.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.02#DIV/0!
Prefinanţare48.02.01.03#DIV/0!
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02"1,390,785""475,785""153,224"11.02%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.02.01"1,015,000""300,000"00.00%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.02.02000#DIV/0!
Prefinanţare48.02.02.03"375,785""175,785""153,224"40.77%
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03) 48.02.03000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.03.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.03.02#DIV/0!
Prefinanţare48.02.03.03#DIV/0!
"VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE
(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL"00.01"215,200,341""60,313,329""59,175,939"27.50%
VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02)48.02"207,828,143""58,343,012""53,140,712"25.57%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)00.02"210,654,341""59,169,012""58,038,803"27.55%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)00.03"212,942,545""57,773,170""55,496,516"26.06%
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"135,319,604""38,178,792""28,874,479"21.34%
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.05"600,000""200,000""59,655"9.94%
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.02"600,000""200,000""59,655"9.94%
Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01"600,000""200,000""59,655"9.94%
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)"00.06"131,964,254""37,278,792""28,051,773"21.26%
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)03.02"227,254""127,254""44,237"19.47%
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.17
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18"227,254""127,254""44,237"19.47%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02"131,737,000""37,151,538""28,007,536"21.26%
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"131,237,000""37,151,538""27,886,478"21.25%
Sume repartizate de la CJ04.02.05"500,000"0"121,058"24.21%
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)"00.07"2,755,350""700,000""763,051"27.69%
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.02"2,755,350""700,000""763,051"27.69%
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital "05.02.50"2,755,350""700,000""763,051"27.69%
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -06.02000
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -06.02.02
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"38,663,624""10,100,000""16,162,644"41.80%
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)07.02"38,663,624""10,100,000""16,162,644"41.80%
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"31,104,777""8,000,000""12,772,646"41.06%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)07.02.01.01"11,465,601""3,000,000""6,510,354"56.78%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)07.02.01.02"19,639,176""5,000,000""6,262,292"31.89%
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)07.02.02"5,876,984""1,600,000""2,901,308"49.37%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)07.02.02.01"2,962,551""800,000""1,754,004"59.21%
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)07.02.02.02"1,949,461""500,000""617,324"31.67%
Impozitul pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03"964,972""300,000""529,980"54.92%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03"1,681,863""500,000""488,690"29.06%
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10"38,959,317""9,494,378""10,459,393"26.85%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)11.02"27,112,500""5,826,000""4,898,091"18.07%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti "11.02.02"26,923,500""5,770,000""4,842,091"17.98%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare11.02.06
Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat11.02.09"189,000""56,000""56,000"29.63%
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)12.02000
Taxe hoteliere12.02.07000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02"48,378""18,378""47,995"99.21%
Impozit pe spectacole15.02.01"48,378""18,378""47,995"99.21%
Alte taxe pe servicii specifice15.02.50
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"11,798,439""3,650,000""5,513,307"46.73%
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02"11,242,365""3,500,000""5,133,445"45.66%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)16.02.02.01"7,165,533""2,000,000""3,656,357"51.03%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)16.02.02.02"4,076,832""1,500,000""1,477,088"36.23%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.03"556,074""150,000""379,862"68.31%
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati"16.02.50
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.11000
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)18.02000
Alte impozite si taxe18.02.50
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"-2,288,204""1,395,842""2,542,287"-111.10%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"10,777,618""3,100,544""636,314"5.90%
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)30.02"9,808,891""2,800,544""636,314"6.49%
"Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.01
Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05"2,752,347""1,000,000""636,314"23.12%
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )30.02.08"7,056,000""1,800,000"00.00%
Venituri din dividende de la alti platitori30.02.08.02"7,056,000""1,800,000"0.00%
Alte venituri din proprietate30.02.50544544
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)31.02"968,727""300,000"00.00%
Alte venituri din dobanzi31.02.03"968,727""300,000"0.00%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14"-13,065,822""-1,704,702""1,905,973"-14.59%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)33.02"197,762""67,762""42,959"21.72%
Venituri din prestari de servicii33.02.08
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese33.02.10"175,000""45,000""35,266"20.15%
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.12
Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.24
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.27
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri"33.02.28"18,262""18,262""2,896"15.86%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.50"4,500""4,500""4,797"106.60%
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"121,397""59,779""24,906"20.52%
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"9,779""9,779"4404.50%
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"34.02.50"111,618""50,000""24,466"21.92%
"Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"5,106,416""1,511,138""925,429"18.12%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.01"5,095,278""1,500,000""924,131"18.14%
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe35.02.02
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii"35.02.03
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"35.02.50"11,138""11,138""1,298"11.65%
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)36.02"5,794,905""1,656,619""912,679"15.75%
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive36.02.01
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05
Taxe speciale36.02.06"456,619""156,619""79,088"17.32%
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.11#DIV/0!
36.02.32
Alte venituri36.02.50"5,338,286""1,500,000""833,591"15.62%
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)"37.02"-24,286,302""-5,000,000"00.00%
Donatii si sponsorizari37.02.01
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03"-24,286,302""-5,000,000"0
Alte transferuri voluntare37.02.50000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.16000#DIV/0!
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)40.02000#DIV/0!
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.06#DIV/0!
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.07#DIV/0!
Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)40.02.10#DIV/0!
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) 40.02.11#DIV/0!
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate40.02.50#DIV/0!
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"4,546,000""1,144,317""1,137,136"25.01%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"4,546,000""1,144,317""1,137,136"25.01%
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)42.02"4,506,000""1,137,000""1,137,136"25.24%
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)00.20"4,506,000""1,137,000""1,137,136"25.24%
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21#DIV/0!
Subventii primite din Fondul de Interventie**)42.02.28#DIV/0!
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.29#DIV/0!
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.32#DIV/0!
Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.33#DIV/0!
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34136
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale42.02.35
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi42.02.36#DIV/0!
Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare42.02.37#DIV/0!
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism42.02.40#DIV/0!
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.41"4,506,000""1,137,000""1,137,000"25.23%
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.42
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole42.02.44
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European42.02.45
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.46
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)43.02"40,000""7,317"00.00%
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului43.02.01#DIV/0!
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca "43.02.04#DIV/0!
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.07#DIV/0!
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate **)43.02.08#DIV/0!
Alte subventii de la administratia centrala43.02.20#DIV/0!
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa43.02.23"40,000""7,317"0.00%
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara43.02.34#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (48.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL00.01 SD"99,421,422""8,441,765""2,469,721"2.48%
VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15+00.16)48.02"24,502,194""5,215,892""1,938,942"7.91%
VENITURI CURENTE (00.03+00.12)00.02"24,456,080""5,169,778""82,570"0.34%
VENITURI FISCALE( 00.10)00.03000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)00.10000
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)11.02000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.07
VENITURI NEFISCALE ( 00.14)00.12"24,456,080""5,169,778""82,570"0.34%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)00.14"24,456,080""5,169,778""82,570"0.34%
Diverse venituri (cod 36.02.07)36.02"169,778""169,778""82,570"48.63%
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.07
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica36.02.31"54,955""54,955"0.00%
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare36.02.47"114,823""114,823""82,570"71.91%
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)"37.02"24,286,302""5,000,000"00.00%
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04"24,286,302""5,000,000"00.00%
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"46,114""46,114""46,114"100.00%
Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)39.02"46,114""46,114""46,114"100.00%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.01"10,426""10,426""10,426"100.00%
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.03
Venituri din privatizare39.02.04
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale39.02.07"35,688""35,688""35,688"100.00%
Depozite speciale pentru constructii de locuinte39.02.10000
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod.40.02)00.1600"1,810,258"
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13 + 40.02.14)40.0200"1,810,258"
"Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale
sectiunii de dezvoltare"40.02.130
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare40.02.14"1,810,258"
Sume decontare cereri de plata
IV. SUBVENTII (cod 00.18)00.17"32,310,588""350,088""50,088"0.16%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)00.18"32,310,588""350,088""50,088"0.16%
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)42.02"32,310,588""350,088""50,088"0.16%
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)00.19"32,310,588""350,088""50,088"0.16%
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.01#DIV/0!
Investitii finantate partial din imprumuturi externe42.02.03#DIV/0!
Aeroporturi de interes local42.02.04#DIV/0!
Planuri si regulamente de urbanism42.02.05#DIV/0!
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.06#DIV/0!
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.07#DIV/0!
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)42.02.09000#DIV/0!
"Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.01#DIV/0!
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.02#DIV/0!
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 42.02.09.03#DIV/0!
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.10#DIV/0!
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12#DIV/0!
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.13#DIV/0!
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.14#DIV/0!
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.02.15#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)42.02.16000#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.16.01#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.02#DIV/0!
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.03#DIV/0!
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale42.02.17#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)42.02.18000#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.01#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.02#DIV/0!
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.03#DIV/0!
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.19#DIV/0!
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare42.02.69"50,088""50,088""50,088"100.00%
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala42.02.65"32,260,500""300,000"0.00%
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)45.02000#DIV/0!
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)45.02.01000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.01.03#DIV/0!
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)45.02.02000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.02.03#DIV/0!
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)45.02.0300#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.03.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.03.03#DIV/0!
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)45.02.0400#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.04.03#DIV/0!
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)45.02.0500#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.05.03#DIV/0!
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)45.02.0700#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.07.03#DIV/0!
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)45.02.08000#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.08.03#DIV/0!
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)45.02.1500#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.15.03#DIV/0!
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)45.02.1600#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02#DIV/0!
Prefinanţare45.02.16.03#DIV/0!
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)45.02.1700#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.010#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.020#DIV/0!
Sume primite in avans45.02.17.030#DIV/0!
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)45.02.1800#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02#DIV/0!
Sume primite in avans45.02.18.03#DIV/0!
"Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente
cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)"48.02"42,608,640""2,875,785""480,691"1.13%
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) 48.02.01"41,217,855""2,400,000""327,467"0.79%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01"40,192,855""2,000,000"0.00%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.02"1,025,000""400,000""327,467"31.95%
Prefinanţare48.02.01.03
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02"1,390,785""475,785""153,224"11.02%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.02.01"1,015,000""300,000"0.00%
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.02.02
Prefinanţare48.02.02.03"375,785""175,785""153,224"40.77%
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03) 48.02.030#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.03.01#DIV/0!
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.03.02#DIV/0!
Prefinanţare48.02.03.03#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ORDONATOR DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU
Kereskényi Gábor ec.Lucia Ursu ec.Terezia Borbei
Președinte de ședințăSecretar general
Bertici ȘtefanMihaela Maria Racolța

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MAREANEXA 2 la H.C.L.Nr. 78/30.04.2020
SERVICIUL BUGET
CONTUL DE EXECUTIE AL SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
CHELTUIELI - la 31 MARTIIE 2020
LEI
CAPITOL CHELTUIELI"Prevederi
anuale""Prevederi
trimestriale""Angajamente
legale""Angajamente
bugetare""Plati
efectuate "Angajamente legale de platit% prevederi/prevderi anuale
123456=3-5
CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICETOTAL"29,100,000""8,260,000""19,479,000""19,479,000""19,479,000""19,479,000""19,479,000""27,727,320""27,727,320""6,975,205""20,752,115"23.97%
Cheltuieli de personal (10)51.02.01.03"25,830,000""7,110,000""25,830,000""25,830,000""6,214,327""19,615,673"24.06%
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"3,100,000""1,100,000""1,842,539""1,842,539""850,256""992,283"27.43%
Dobanzi (30)00#DIV/0!
Subventii (40)00#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)00#DIV/0!
Transferuri curente intre unitati (51)000#DIV/0!
Asistenta sociala (57)00#DIV/0!
Alte cheltuieli (59)"170,000""50,000""170,000""170,000""25,841""144,159"15.20%
Imprumuturi (80)00#DIV/0!
Rambursari (81)00#DIV/0!
Plati anii precedenti (84)"-4,991""-4,991""-4,991""-4,991""-4,991""-115,219""-115,219""-115,219"
Din total capitol:ECONOMIC"28,930,000"
Autoritati executive 51.02.01.03"29,100,000""8,260,000"00000"27,842,539""27,842,539""7,090,424""20,752,115"24.37%
Plati anii precedenti (84)00000"-115,219""-115,219""-115,219"
CAP.54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALETOTAL"2,062,000""528,000"00000"1,973,711""1,973,711""469,565""1,504,146"22.77%
Cheltuieli de personal (10)54.02.10"1,960,000""492,000""1,941,000""1,941,000""459,287""1,481,713"23.43%
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"70,000""30,000""10,711""10,711""5,051""5,660"7.22%
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50)54.02.05"10,000"0
Subventii (40)00#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)00#DIV/0!
Alte transferuri (55)00#DIV/0!
Asistenta sociala (57)00#DIV/0!
Alte cheltuieli (59)54.02.10"22,000""6,000""22,000""22,000""5,227""16,773"23.76%
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC"2,030,000"
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50)54.02.05"10,000"0000000000
Servicii publice comunitare de evidenta a pers.54.02.10"2,052,000""528,000"00000"1,973,711""1,973,711""469,565""1,504,146"22.88%
Plati anii precedenti (84)000
CAP.55.02 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICATOTAL"3,309,000""1,214,000""2,760,700""630,700""1,408,100"#VALUE!"3,309,000""3,238,000""3,238,000""340,000""2,898,000"10.28%
Dobanzi (30)"3,238,000""1,214,000""2,730,000""620,000""1,310,000"TOTAL 55"3,238,000""3,238,000""340,000""2,898,000"10.50%
Comisioane (20)"71,000"0"30,700""10,700""98,100"ECONOMIC"3,309,000"0000
Plati anii precedenti (84)
CAP.61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALATOTAL"9,523,000""3,227,000""1,510,000""1,510,000""1,227,700""800,000""800,000""2,915,168""2,915,168""2,127,061""788,107"22.34%
Cheltuieli de personal (10)61.02.03.04"8,700,000""2,835,000""800,000""800,000""800,000""800,000""800,000""2,835,000""2,835,000""2,069,887""765,113"23.79%
"Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care:""823,000""392,000""710,000""710,000""427,700"00"113,395""113,395""90,401""22,994"10.98%
Politia Comunitara61.02.03.04"760,000""382,000""700,000""700,000""427,700""82,865""82,865""82,865"010.90%
ISU61.02.05"63,000""10,000""10,000""10,000""30,530""30,530""7,536""22,994"11.96%
Dobanzi (30)0
Subventii (40)0
Tranferuri curente intre unitati (51)0
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)0
Alte cheltuieli (59)0
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)"-33,227""-33,227""-33,227"
Din total capitol:
Politia Comunitara61.02.03.04"9,460,000""3,217,000""1,500,000""1,500,000""1,227,700"TOTAL 61"2,917,865""2,917,865""2,152,752""765,113"22.76%
Protectie civila61.02.05"63,000""10,000""10,000""10,000"000"30,530""30,530""7,536""22,994"11.96%
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice61.02.500FUNCTIONAL"9,523,000"0
Plati anii precedenti (84)"-33,227""-33,227""-33,227"
CAP.65.02 INVATAMANTTOTAL"19,557,900""7,004,802"00000"4,936,386""4,936,386""3,827,209""1,109,177"19.57%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"17,466,400""6,228,740""4,743,323""4,743,323""3,637,839""1,105,484"20.83%
Dobanzi (30)0#DIV/0!
Subventii (40)0#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)0#DIV/0!
Alte transferuri (55)"189,000""56,000""56,000""56,000""56,000"029.63%
Asistenta sociala (57)"402,500""132,866""93,353""93,353""93,353"023.19%
Alte cheltuieli (59) - burse"1,500,000""587,196""43,710""43,710""40,017""3,693"2.67%
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)000
Din total capitol:
Prescolar65.02.03.01"2,987,634""1,506,453""879,353""879,353""667,853""211,500"22.35%
Primar65.02.03.02"506,618""160,839""97,407""97,407""97,407"019.23%
Secundar inferior65.02.04.01"5,003,367""1,793,469""834,391""834,391""798,902""35,489"15.97%
Secundar superior65.02.04.02"11,042,781""3,540,041""3,123,285""3,123,285""2,261,097""862,188"20.48%
Profesional65.02.04.030
Postliceal65.02.050#DIV/0!
Internate si cantine65.02.11.030#DIV/0!
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului65.02.50"17,500""4,000""1,950""1,950""1,950"011.14%
Plati anii precedenti (84)0
CAP.66.02 SANATATETOTAL"4,506,000""1,137,000""2,000""2,000"0#VALUE!0"4,423,172""4,423,172""1,091,039""3,332,133"24.21%
Cheltuieli de personal (10)"4,416,000""1,101,000""4,416,000""4,416,000""1,083,867""3,332,133"24.54%
"Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care:""65,000""30,000""2,000""2,000"0#VALUE!0"1,350""1,350""1,350"02.08%
cabinete"65,000""30,000""1,350""1,350""1,350"02.08%
"2,000""2,000"TOTAL 660#DIV/0!
Dobanzi (30)00#DIV/0!
Subventii (40)00#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)00#DIV/0!
Alte transferuri (55)00#DIV/0!
Asistenta sociala (57)00#DIV/0!
Alte cheltuieli (59)"25,000""6,000""5,822""5,822""5,822"023.29%
Imprumuturi (80)00
Rambursari (81)00
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC"4,481,000"
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii66.02.50.50"4,506,000""1,137,000""2,000""2,000"0#VALUE!0"4,423,172""4,423,172""1,091,039""3,332,133"24.21%
Plati anii precedenti (84)000
"CAP.67.02 CULTURA, RECREERE, RELIGE"TOTAL"30,061,000""9,008,327""300,000""300,000""300,000""300,000""300,000""22,768,908""22,768,908""6,933,964""15,834,944"23.07%
Cheltuieli de personal (10)"555,000""116,317"00000"114,220""114,220""114,220"020.58%
Centrul Cultural G M Zamfirescu Satu Mare67.02.03.060
Club Sportiv Municipal Satu Mare67.02.05.01"555,000""116,317""114,220""114,220""114,220"020.58%
Teatrul de Nord Satu Mare67.02.03.040
Primaria Satu Mare(Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare)67.02.03.040
"Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care:""12,420,000""3,534,310"00000"5,705,221""5,705,221""2,580,677""3,124,544"20.78%
Centrul Cultural G M Zamfirescu Satu Mare67.02.03.060
Club Sportiv Municipal Satu Mare67.02.05.01"4,350,000""1,499,310""1,424,723""1,424,723""1,417,431""7,292"32.58%
Teatrul de Nord Satu Mare67.02.03.040
Primaria Satu Mare (Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare)67.02.03.040
zone verzi67.02.05.03"7,920,000""2,000,000""4,277,231""4,277,231""1,159,979""3,117,252"14.65%
actiuni primarie (alte)67.02.03.30"150,000""35,000""3,267""3,267""3,267"02.18%
actiuni primarie (sport)67.02.05.01000000
Dobanzi (30)00
Subventii (40)00
cheltuieli materiale ptr proiecte67.02.500
"Tranferuri curente intre unitati (51), din care""16,906,000""5,307,700"00000"16,906,000""16,906,000""4,195,600""12,710,400"24.82%
Teatrul de Nord Satu Mare67.02.03.04"12,958,000""4,513,700""12,958,000""12,958,000""3,401,600""9,556,400"26.25%
Centrul Cultural G M Zamfirescu Satu Mare67.02.03.06"3,948,000""794,000""3,948,000""3,948,000""794,000""3,154,000"20.11%
0
0
0
0
Asistenta sociala (57)000
Alte cheltuieli (59)"180,000""50,000""300,000""300,000""300,000""300,000""300,000""48,000""48,000""48,000"026.67%
Alte servicii culturale67.02.03.30"180,000""50,000""48,000""48,000""48,000"026.67%
67.02.05.01"300,000""300,000""300,000""300,000""300,000"0
67.02.03.040
67.02.03.060
Plati anii precedenti (84)"-4,533""-4,533""-4,533"0
Din total capitol:
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"67.02.03.0200
Muzee67.02.03.0300
Institutii publice de spectacole si concerte67.02.03.04"12,958,000""4,513,700"00000"12,958,000""12,958,000""3,401,600""9,556,400"26.25%
Scoli populare de arta si meserii67.02.03.0500
Case de cultura67.02.03.06"3,948,000""794,000"00000"3,948,000""3,948,000""794,000""3,154,000"20.11%
Camine culturale67.02.03.0700
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale67.02.03.0800
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice67.02.03.1200
Alte servicii culturale67.02.03.30"330,000""85,000"00000"51,267""51,267""51,267"015.54%
Sport67.02.05.01"4,905,000""1,615,627""300,000""300,000""300,000""300,000""300,000""1,538,943""1,538,943""1,531,651""7,292"31.23%
Tineret67.02.05.0200
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"67.02.05.03"7,920,000""2,000,000"000TOTAL 67"4,277,231""4,277,231""1,159,979""3,117,252"14.65%
Servicii religioase67.02.060ECONOMIC"29,506,000"0
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.02.5000000000000
Plati anii precedenti (84)67.02.50"-4,533""-4,533""-4,533"
CAP.68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALATOTAL"44,112,000""10,490,000"00000"23,868,480""23,868,480""9,420,545""14,447,935"21.36%
"Cheltuieli de personal (10), din care""18,900,000""4,720,000"00000"18,900,000""18,900,000""4,478,062""14,421,938"23.69%
DAS68.02.50.50"4,500,000""1,300,000""4,500,000""4,500,000""1,219,815""3,280,185"27.11%
Crese68.02.11"3,461,000""820,000""3,461,000""3,461,000""750,821""2,710,179"21.69%
Asistenti handic.68.02.05.02"10,939,000""2,600,000""10,939,000""10,939,000""2,507,426""8,431,574"22.92%
"Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care""1,630,000""456,000"00000"263,185""263,185""263,185"016.15%
DAS68.02.50.50"880,000""260,000""165,950""165,950""165,950"018.86%
Crese68.02.11"750,000""196,000""97,235""97,235""97,235"012.96%
primarie -cheltuieli inhumare68.02.500
Dobanzi (30)
Subventii (40)
"Tranferuri curente intre unitati (51), din care"00000000000
Directia pentru Protectia Copilului68.02.0600
Alte transferuri (55)
"Asistenta sociala (57), din care""21,130,000""4,962,000"00000"4,642,214""4,642,214""4,616,217""25,997"21.85%
transport donatori sange68.02.15.01"30,000""10,000""30,000""30,000""4,003""25,997"13.34%
"lemne subventii, lemne VMG, ajutor inmormantare"68.02.15.01"20,000""12,000"00.00%
ajutor urgenta cf HCL 167 si Lg.272/200468.02.50.50"80,000""40,000""9,585""9,585""9,585"011.98%
indemnizatii handic68.02.05.02"21,000,000""4,900,000""4,602,629""4,602,629""4,602,629"021.92%
Alte cheltuieli (59)"2,452,000""352,000"00000"107,393""107,393""107,393"04.38%
DAS(ONG)68.02.50.50"1,800,000""200,000"00.00%
DAS (4%)68.02.50.50"98,000""32,000""9,422""9,422""9,422"09.61%
crese68.02.11"95,400""15,000""13,638""13,638""13,638"014.30%
Asistenti handic.68.02.05.02"458,600""105,000""84,333""84,333""84,333"018.39%
Imprumuturi (80)#DIV/0!
Rambursari (81)#DIV/0!
Plati anii precedenti (84)"-44,312""-44,312""-44,312"
Din total capitol:
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05.02"32,397,600""7,605,000"00000"15,625,962""15,625,962""7,194,388""8,431,574"22.21%
Asistenta sociala pentru familie si copii68.02.0600000000000
Creşe68.02.11"4,306,400""1,031,000"000TOTAL 68"3,571,873""3,571,873""861,694""2,710,179"20.01%
Ajutor social68.02.15.01"50,000""22,000"00000"30,000""30,000""4,003""25,997"8.01%
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale68.02.50.50"7,358,000""1,832,000"00000"4,684,957""4,684,957""1,404,772""3,280,185"19.09%
Plati anii precedenti (84)"-44,312""-44,312""-44,312"
CAP.70.02 LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICATOTAL"16,889,144""4,000,000"00000"6,962,187""6,962,187""3,198,268""3,763,919"18.94%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"14,091,144""4,000,000"00000"4,164,187""4,164,187""3,198,268""965,919"22.70%
Iluminat public70.02.06"7,200,000""2,000,000""2,392,970""2,392,970""1,901,596""491,374"26.41%
Alte cheltuieli materiale curente70.02.50"6,891,144""2,000,000""1,771,217""1,771,217""1,296,672""474,545"18.82%
Dobanzi (30)0#DIV/0!
Subventii (40)0#DIV/0!
Tranferuri curente intre unitati (51)0#DIV/0!
Transferuri catre institutii publice (Serviciul Siguranta Traficului)70.02.500#DIV/0!
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit70.02.03.300#DIV/0!
Alte transferuri (55)0#DIV/0!
Asistenta sociala (57)0#DIV/0!
Alte cheltuieli (59) Casa satmareana70.02.500#DIV/0!
Imprumuturi (80)0#DIV/0!
Rambursari (81) - ISPA70.02.05.01"2,798,000"0"2,798,000""2,798,000"0"2,798,000"0.00%
Plati anii precedenti (84)000
Din total capitol:
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.02.03.3000000000000
Alimentare cu apa70.02.05.01"2,798,000"0000TOTAL 70"2,798,000""2,798,000"0"2,798,000"0.00%
Iluminat public si electrificari rurale70.02.06"7,200,000""2,000,000"00000"2,392,970""2,392,970""1,901,596""491,374"26.41%
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "70.02.50"6,891,144""2,000,000"00000"2,392,970""2,392,970""1,296,672""1,096,298"18.82%
Plati anii precedenti (84)000000
CAP.74.02 PROTECTIA MEDIULUITOTAL"7,545,000""2,700,000""4,000,000""4,000,000""2,968,000"#VALUE!0"7,545,000""7,545,000""1,517,102""6,027,898"20.11%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)74.02.05.01"7,545,000""2,700,000""4,000,000""4,000,000""2,968,000"TOTAL 74"7,545,000""7,545,000""1,517,102""6,027,898"20.11%
Dobanzi (30)0ECONOMIC"9,689,144"
Subventii (40)0FUNCTIONAL"7,545,000"
Tranferuri curente intre unitati (51)0
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)0
Alte cheltuieli (59)0
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC"7,545,000"
Salubritate74.02.05.01"7,545,000""2,700,000""4,000,000""4,000,000""2,968,000"TOTAL 740"7,545,000""7,545,000""1,517,102""6,027,898"20.11%
Plati anii precedenti (84)000
CAP.83.02 AGRICULTURATOTAL"800,000""400,000""200,000""200,000"0#VALUE!0"742,198""742,198""339,971""402,227"42.50%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)83.02.03.30"800,000""400,000""200,000""200,000"TOTAL 83"742,198""742,198""339,971""402,227"42.50%
Dobanzi (30)0ECONOMIC"7,545,000"
Subventii (40)0FUNCTIONAL"800,000"
Tranferuri curente intre unitati (51)0
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)0
Alte cheltuieli (59)0
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC"800,000"
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30"800,000""400,000""200,000""200,000"0TOTAL 830"742,198""742,198""339,971""402,227"42.50%
Plati anii precedenti (84)000
CAP.84.02 TRANSPORTURITOTAL"47,735,297""12,344,200"00000"44,770,395""44,770,395""4,719,902""40,050,493"9.89%
Cheltuieli de personal (10)0
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)84.02.03.03"23,550,000""5,000,000""20,585,098""20,585,098""344,173""20,240,925"1.46%
Dobanzi (30)0#DIV/0!
Subventii (40)84.02.03.02"14,283,297""4,000,000""14,283,297""14,283,297""2,425,729""11,857,568"16.98%
Tranferuri curente intre unitati (51)0#DIV/0!
Alte transferuri (55)0#DIV/0!
Asistenta sociala (57)0#DIV/0!
Alte cheltuieli (59)0#DIV/0!
Imprumuturi (80)0#DIV/0!
Rambursari (81)84.02.03.03"9,902,000""3,344,200""9,902,000""9,902,000""1,950,000""7,952,000"19.69%
Plati anii precedenti (84)00
Din total capitol:
Transport în comun84.02.03.02"14,283,297""4,000,000"000TOTAL 84"14,283,297""14,283,297""2,425,729""11,857,568"16.98%
Strazi 84.02.03.03"33,452,000""8,344,200"00000"30,487,098""30,487,098""2,294,173""28,192,925"6.86%
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.02.500FUNCTIONAL"47,735,297"
Plati anii precedenti (84)000
CAP.87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICETOTAL00"6,300""6,300""20,600"#VALUE!00000
Cheltuieli de personal (10)0ECONOMIC"14,283,297"
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)0FUNCTIONAL0
Dobanzi (30)0
Subventii (40)0
Tranferuri curente intre unitati (51)0
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)0
Alte cheltuieli (59)"6,300""6,300""20,600"TOTAL 870
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)0
Plati anii precedenti (84)
Din total capitol:ECONOMIC0
Alte actiuni economice87.02.500"6,300""6,300""20,600"TOTAL 8700000
Plati anii precedenti (84)000
"TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:""Prevederi
anuale""Prevederi
trimestriale""Angajamente
legale""Angajamente
bugetare""Plati
efectuate "Angajamente legale de platit"% realizari/
prevederi anuale"
Cheltuieli de personal (10)"60,361,000""16,374,317""800,000""800,000""800,000""800,000""800,000""54,036,220""54,036,220""14,419,650""39,616,570"23.89%
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20)"81,631,544""23,871,050""4,942,700""4,922,700""3,493,800"#VALUE!"3,309,000""45,716,207""45,716,207""12,828,273""32,887,934"15.71%
Dobanzi (30)"3,238,000""1,214,000""2,730,000""620,000""1,310,000"TOTAL 550"3,238,000""3,238,000""340,000""2,898,000"10.50%
Subventii (40)"14,283,297""4,000,000"00000"14,283,297""14,283,297""2,425,729""11,857,568"16.98%
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50)"10,000"0000000000
Tranferuri curente intre unitati (51)"16,906,000""5,307,700"00000"16,906,000""16,906,000""4,195,600""12,710,400"24.82%
Alte transferuri (55)"189,000""56,000"00000"56,000""56,000""56,000"029.63%
Asistenta sociala (57)"21,532,500""5,094,866"00000"4,735,567""4,735,567""4,709,570""25,997"21.87%
Alte cheltuieli (59)"4,349,000""1,051,196""300,000""300,000""300,000""300,000""300,000""396,925""396,925""232,300""164,625"5.34%
Imprumuturi (80)
Rambursari (81)"12,700,000""3,344,200"00000"12,700,000""12,700,000""1,950,000""10,750,000"15.35%
Plati anii precedenti (84)0000000"-197,291""-197,291""-197,291"0
TOTAL GENERAL"215,200,341""60,313,329""196,507,000""196,507,000""196,507,000""196,507,000""196,507,000""151,870,925""151,870,925""40,959,831""110,911,094"19.03%
ORDONATOR CREDITE
PRIMARDIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskényi Gáborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei
"corelatie
functional""215,172,841""60,309,329""8,772,700""6,642,700""5,903,800"#VALUE!"3,609,000""152,490,728""152,490,728""40,957,881""111,532,847"
diferente"27,500""4,000"00000"-619,803""-619,803""1,950""-621,753"
Președinte de ședințăSecretar general
Bertici ȘtefanMihaela Maria Racolța
TOTAL FUNCTIONARE"60,567,297"
TOTAL GENERAL"60,567,297"
TITLUANTrim.ITrim.IITrim.IIITrim.IV
Cheltuieli de personal (10)"18,658,000""16,258,000""800,000""800,000""800,000"
Cheltuieli cu bunuri si servicii (20)"37,230,250""23,871,050""4,942,700""4,922,700""3,493,800"
Dobanzi (30)"5,874,000""1,214,000""2,730,000""620,000""1,310,000"
Subventii (40)"4,000,000""4,000,000"000
Tranferuri curente intre unitati (51)"5,307,700""5,307,700"000
Alte transferuri (55)0
Asistenta sociala (57)"5,094,866""5,094,866"000
Alte cheltuieli (59)"1,922,396""989,196""306,300""306,300""320,600"
Imprumuturi (80)0
Rambursari (81)"3,344,200""3,344,200"000
Plati anii precedenti (84)0
TOTAL SECTIUNE FUNCTIONARE"81,431,412""60,079,012""8,779,000""6,649,000""5,924,400"

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE
SERVICIUL BUGET
Anexa nr. 2.1. la H.C.L. Satu Mare nr. 78/30.04.2020
CONTUL DE EXECUTIE AL SECTIUNII DE DEZVOLTARE AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
CHELTUIELI - la 31 MARTIE 2020
leilei
CAPITOL CHELTUIELI"Prevederi
anuale""Prevederi
trimestriale""Angajamente
legale""Angajamente
bugetare""Plati
efectuate "Angajamente legale de platit"% Realizat/
Prevederi anuale"
123456=3-55/1
Cap.51.02 Autoritati publiceTOTAL"2,539,500""341,950""700,000""436,322""160,000""805,945""805,945"0"805,945"
*transferuri de capital (51)00
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN cadru financiar 2014 2020 (58)"2,119,500""211,950""805,945""805,945""805,945"
*cheltuieli de capital (70)51.02.01.03"420,000""130,000""700,000""436,322""160,000"0000
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Autoritati executive51.02.01.03"2,539,500""341,950""700,000""436,322""160,000""805,945""805,945"0"805,945"
Cap.54.02 Alte servicii publiceTOTAL00"6,000"000000
*transferuri de capital (51)54.02.1000
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN (56)00
*cheltuieli de capital (70)00"6,000"0000
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Servicii publice de evidenta a persoanei 54.02.1000"6,000"000000
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationalaTOTAL"617,900""8,550"000"2,260""2,260"0"2,260"
*transferuri de capital (51)00
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN cadru financiar 2014 2020 (58)61.02.50"252,300""8,550""2,260""2,260""2,260"
*cheltuieli de capital (70)"365,600"00000000
61.02.03.04"251,600"0000
61.02.05"114,000"00000
61.02.500
00.00%
*plati anii precedenti (84)
Din total capitol
TOTAL
Politia Comunitara61.02.03.04"251,600"000000000
Protectie civila61.02.05"114,000"000000000
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice61.02.50"252,300""8,550"000"2,260""2,260"0"2,260"0
Cap.65.02 InvatamantTOTAL"7,963,055""2,444,729"000"2,126,032""2,126,032""12,950"00
*transferuri de capital (51)000
*transferuri interne (55)000
*proiecte FEN - cadru financiar 2014-2020 (58)TOTAL"3,648,900""585,275"000"2,114,082""2,114,082""1,000"00
65.02.03.01"3,502,400""444,275"00
65.02.04.02"146,500""141,000"
*cheltuieli de capital (70)"4,314,155""1,859,454"000"11,950""11,950""11,950"00
65.02.03.01"517,139""446,254"0
65.02.03.020
65.02.04.01"128,200""128,200"000
65.02.04.02"572,954""285,000"
65.02.50"3,095,862""1,000,000"000
*plati anii precedenti (84)00
Din total capitol
Invatamant prescolar65.02.03.01"4,019,539""890,529"000"2,113,582""2,113,582"500"2,113,082"0
Invatamant primar65.02.03.020000000000
Invatamant gimnazial65.02.04.01"128,200""128,200"00000000
Invatamant liceal65.02.04.02"719,454""426,000"000"12,450""12,450""12,450"00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului65.02.50"3,095,862""1,000,000"00000000
Cap.66.02 SanatateTOTAL"300,000"0"400,000"00"300,000""300,000"0"300,000"0
*transferuri de capital (51)66.02.50.50"300,000""400,000""300,000""300,000""300,000"0
*transferuri interne (55)000
*proiecte FEN (56)000
*cheltuieli de capital (70)00
*plati anii precedenti (84)00
Din total capitol
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii66.02.50.50"300,000"0"400,000"00"300,000""300,000"0"300,000"0.00%
"Cap.67.02 Cultura, recreere, religie"TOTAL"9,632,200""1,499,676""1,437,004""1,437,005""1,437,004""7,676,933""7,676,933""1,020""7,675,913"0.01%
*transferuri de capital (51)67.02.03.040
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58)TOTAL"10,020,200""1,399,679""1,437,004""1,437,005""1,437,004""7,676,833""7,676,833"920"7,675,913"0.01%
67.02.03.04"978,000""100,003"0.00%
67.02.50"9,042,200""1,299,676""1,437,004""1,437,005""1,437,004""7,676,833""7,676,833"920"7,675,913"0.01%
*cheltuieli de capital (70)"590,000""200,000"00010010010000.02%
67.02.05.0100
67.02.03.0400
67.02.50"590,000""200,000"10010010000.02%
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Institutii publice de spectacole si concerte67.02.03.04"978,000""100,003"00000000.00%
Sport67.02.05.010000000000.00%
"Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei"67.02.50"9,632,200""1,499,676""1,437,004""1,437,005""1,437,004""7,676,933""7,676,933""1,020""7,675,913"0.02%
Cap.68.02 Asigurari si asistenta socialaTOTAL"1,702,704""5,000"000"1,563,634""1,563,634"0"1,563,634"0.00%
*transferuri de capital (51)00
*transferuri interne (55)00
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58)TOTAL"2,136,500""255,000"000"1,720,704""1,720,704""157,070""1,563,634"7.35%
68.02.50.50"1,628,700""5,000""1,563,634""1,563,634""1,563,634"0.00%
68.02.04"507,800""250,000""157,070""157,070""157,070"30.93%
*cheltuieli de capital (70)68.02.50.50"74,004"00.00%
*plati anii precedenti (84)0
Din total capitol
Asistenta acordata persoanelor in varsta68.02.04"507,800""250,000"000"157,070""157,070""157,070"30.93%
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale68.02.50.50"1,702,704""5,000"000"1,563,634""1,563,634"0"1,563,634"0.00%
"Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica"TOTAL"21,898,820""3,123,200""500,000""600,000""306,000""2,210,385""2,210,385""1,777,426""432,959"8.12%
*transferuri de capital (51)00
*transferuri interne (55)0
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58)total"8,514,600""123,200"000"7,854""7,854"500"7,354"0.01%
70.02.05.010#DIV/0!
70.02.03.30"6,115,800""7,400""7,354""7,354""7,354"0.00%
70.02.50"2,398,800""115,800"50050050000.02%
*cheltuieli de capital (70) din care:total"13,384,220""3,000,000""500,000""600,000""306,000""2,202,531""2,202,531""1,776,926""425,605"13.28%
70.02.05.01"3,022,341"0"59,655""59,655""59,655"0.00%
70.02.03.30000
70.02.06"2,644,019""2,000,000""1,503,890""1,503,890""1,503,890"056.88%
70.02.50"7,717,860""1,000,000""500,000""600,000""306,000""638,986""638,986""273,036""365,950"3.54%
*plati anii precedenti (84)
Din total capitol
Alimentare cu apa70.02.05.01"3,022,341"0000"59,655""59,655"0"59,655"0
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor70.02.03.30"6,115,800""7,400"000"7,354""7,354"0"7,354"
Iluminat public si electrificari rurale70.02.06"2,644,019""2,000,000"000"1,503,890""1,503,890""1,503,890"056.88%
"Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale"70.02.50"10,116,660""1,115,800""500,000""600,000""306,000""639,486""639,486""273,536""365,950"3.56%
*plati anii precedenti (84)
Cap.74.02 Protectia mediuluiTOTAL000000000#DIV/0!
*cheltuieli de capital (70) total000000000#DIV/0!
74.02.03#DIV/0!
74.02.060
Din total capitol
Reducerea si controlul poluarii74.02.030000000#DIV/0!
Canalizarea si tratarea apelor reziduale74.02.060000000000
*plati anii precedenti (84)
Cap.84.02 TransporturiTOTAL"67,705,823""2,963,650""1,200,000""1,354,600""500,000""36,816,166""36,816,166""33,885""36,782,281"0.05%
*transferuri de capital (51)"250,000"000
*transferuri interne (55)000
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58)TOTAL"26,610,300""160,650"000"15,600""15,600"0"15,600"0.00%
84.02.03.01"935,000"0.00%
84.02.03.02"25,675,300""160,650""15,600""15,600""15,600"0.00%
*cheltuieli de capital (70)TOTAL"41,780,523""2,803,000""1,200,000""1,354,600""500,000""36,800,566""36,800,566""33,885""36,766,681"0.08%
84.00.03.01"32,260,500""300,000""31,950,110""31,950,110"0"31,950,110"0.00%
84.02.03.02"3,000""3,000"0.00%
84.02.03.03"4,456,843""1,000,000""1,000,000""1,000,000""500,000""4,273,965""4,273,965""14,479""4,259,486"0.32%
84.02.50"5,060,180""1,500,000""200,000""354,600""576,491""576,491""19,406""557,085"0.38%
*plati anii precedenti (84)000
Din total capitol
Drumuri si poduri84.02.03.01"33,195,500""300,000"000"31,950,110""31,950,110"0"31,950,110"0.00%
Transport in comun84.02.03.02"25,928,300""163,650"000"15,600""15,600"0"15,600"0.00%
Strazi84.02.03.03"4,456,843""1,000,000""1,000,000""1,000,000""500,000""4,273,965""4,273,965""14,479""4,259,486"0.32%
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor84.02.50"5,060,180""1,500,000""200,000""354,600"0"576,491""576,491""19,406""557,085"0.38%
*plati anii precedenti (84)
"TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:""Prevederi
anuale""Prevederi
trimestriale""Angajamente
legale""Angajamente
bugetare""Plati
efectuate "Angajamente legale de platit"% Realizat/
Prevederi anuale"
*transferuri de capital (51.02)"550,000"0"400,000"00"300,000""300,000"0"300,000"
*transferuri interne (55.01)000000000
*proiecte FEN (56)
proiecte FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 (58)"53,302,300""2,744,304""1,437,004""1,437,005""1,437,004""12,343,278""12,343,278""159,490""10,070,706"0.30%
*cheltuieli de capital (70)"60,928,502""7,992,454""2,406,000""2,390,922""966,000""39,015,147""39,015,147""1,822,861""37,192,286"2.99%
*plati anii precedenti (84)ANTrim.ITrim.IITrim.IIITrim.IV
*transferuri de capital (51.02)"400,000"0"400,000"00
*transferuri interne (55.01)00000
*proiecte FEN (56)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
*cheltuieli de capital (70)"13,755,376""7,992,454""2,406,000""2,390,922""966,000"
*plati anii precedenti (84)0
TOTAL SECTIUNE DEZVOLTARE#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
plati din anii precedenti (84)000
TOTAL GENERAL"114,780,802""10,736,758""4,243,004""3,827,927""2,403,004""51,658,425""51,658,425""1,982,351""47,562,992"1.73%
ORDONATOR CREDITE
PRIMARDIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskényi Gáborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei
corelatie
functional"88,344,702""10,323,108""4,237,004""3,827,927""2,403,004""51,485,755""51,485,755""1,825,281""49,660,474"1
Președinte de ședințăSecretar general
Bertici Ștefan Mihaela Maria Racolța

Clubul Sportiv Municipal Satu Mare

Anexa <_3


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2020

lei

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele

perioadei

de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele

perioadei

de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,905,000

1,615,627

1,534,410

1,534,410

1,527,118

7,292

1,533,153

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

4,905,000

1,615,627

1,534,410

1,534,410

1,527,118

7,292

1,532,320

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)

01F

4,905,000

1,615,627

1,538,943

1,538,943

1,531,651

7,292

1,532,320

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)

10

555,000

116,317

114,220

114,220

114,220

122,788

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

1001

542,850

113,767

111,708

111,708

111,708

120,086

Salarii de baza

100101

502,071

104,576

103,180

103,180

103,180

110,942

Alte sporuri

100106

7,134

1,786

1,786

1,786

1,786

1,824

Indemnizații de delegare

100113

500

500

Indemnizații de hrana

100117

33,145

6,905

6,742

6,742

6,742

7,320

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

12,150

2,550

2,512

2,512

2,512

2,702

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

12,150

2,550

2,512

2,512

2,512

2,702

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)_________________________

20

4,350,000

1,499,310

1,424,723

1,424,723

1,417,431

7,292

1,409,532

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

3,847,040

1,398,880

1,331,388

1,331,388

1,324,096

7,292

1,324,569

Furnituri de birou

200101

400

200

Materiale pentru curățenie                          ___________

200102

500

încălzit, iluminat si forța motrica                 ____

200103

2,110

1,110

775

775

518

257

681

Apa, canal si salubritate

200104

290

90

89

89

74

15

67

Transport

200107

177,260

56,460

54,995

54,995

54,995

53,936

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

1,300

400

362

362

|            362

362

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

3,624,400

1,330,000

1,265,186

1,265,186

1,258,216

6,970

1,259,126

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

40,780

10,620

9,981

9,981

9,931

50

10,397

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

33,760

5,200

4,465

4,465

4,465

3,895

Hrana pentru oameni

200301

33,760

5,200

4,465

4,465

4,465

3,895

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

6,600

2,630

816

816

816

816

Medicamente

200401

3,100

1,630

Materiale sanitare

200402

3,500

1,000

816

816

816

816

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

2005

31,700

2,000

Uniforme si echipament

200501

30,000

2,000

Alte obiecte de inventar

200530

1,700

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

2,800

1,200

716

716

716

1,481

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

1,900

1,200

716

716

716

1,481

Deplasări in străinătate

200602

900

Pregătire profesionala

2013

1,100

Protecția muncii

2014

300

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

426,700

89,400

87,338

87,338

87,338

78,771

Chirii

203004

235,300

81,000

80,922

80,922

80,922

71,355

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

191,400

8,400

6,416

6,416

6,416

7,416

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) __ ____

85F

-4,533

-4,533

-4,533

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

(cod 85.01.01)_______

8501F

-4,533

-4,533

-4,533

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-4,533

-4,533

-4,533

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)____ ____

D

833

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

833

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

833

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

833

Alte active fixe

710130

833

84

-4,533

-4,533

-4.533

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)

01

4,905,000

1,615,627

1,538,943

1,538,943

1,531,651

7,292

1,532,320

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

-4,533

-4,533

-4,533

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din veniturii proprii) NOTA: Sumele înscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Director,Contabil sef,

Dallos Magdolna Silvia

POLITIA LOCALĂ SATU MARE

Nr. 1569/07.04.2020

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Capitol 61.02.03. POLIȚIA LOCALĂ Subcapitol la data de 31.03.2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Credite angaj

Credite bugetare

Angajament* bugetare

Angajamen legale

Plati efectuate

Angajament* legale de plătit

Cheltuieli efective

ANUALE

TRIM. I

A.

B.

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+85)

9.711.600

3.217.000

2.907.048

2.907.048

2.141.935

765.113

2.340.253

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59))

9.460.000

3.217.000

2.917.865

2.917.865

2.152.752

765.113

2.340.253

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONALfcod 10.01+10.02+10.03)

10

8.700.000

2.835.000

2.835.000

2.835.000

2.069.887

765.113

2.133.730

Cheltuieli salariate in banifcod 10.01.01 la 10.01.30)

10,01

7.980.000

2.665.000

2.665.000

2.665.000

1.920.826

744.174

1.982.935

Salarii de baza

10.01.01

7.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

1.827.890

672.110

1.890.200

Salarii de merit

10.01.02

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

470.000

160.000

160.000

160.000

91.795

68.205

92.735

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

500

100

100

100

100

Indemnizații de delegare

10.01.13

500

400

400

400

400

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocatii ptr. transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocatii pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

9.000

4.500

4.500

4.500

1.141

3.359

Cheltuieli salariate in natura

10,02

550.000

120.000

120.000

120.000

106.522

13.478

107.013

Tichete de masa

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

550.000

120.000

120.000

120.000

106.522

13.478

107.013

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vaucere vacanta

10,02,06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții

10,03

170.000

50.000

50.000

50.000

42.539

7.461

43.782

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pt acc. de munca si boli prof

10.03.04

Prime de asig viata plătite de angajator pt angajati

10.03.05

Contribuții pt concedii si indemniz

10.03.06

CAM

10,03,07

170.000

50.000

50.000

50.000

42.539

7.461

43.782

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

760.000

382.000

82.865

82.865

82.865

0

206.523

Bunuri si servicii

20,01

457.500

270.000

71.330

71.330

71.330

0

103.000

Furnituri de birou

20.01.01

15.000

5.000

2.033

2.033

2.033

4.129

Materiale pt curățenie

20.01.02

1.500

500

299

299

299

454

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

29.000

10.000

8.438

8.438

8.438

8.438

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.000

2.000

1.241

1.241

1.241

1.241

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

140.000

140.000

0

0

0

27.466

Piese de schimb

20.01.06

6.500

2.000

496

496

496

656

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

29.000

10.000

7.530

7.530

7.530

6.953

Materiale si prestări de serv, cu caracter funcțional

20.01.09

230.000

100.000

51.159

51.159

51.159

53.599

Alte bunuri si servicii pt intretinere si funcționare

20.01.30

500

500

134

134

134

64

Reparatii curente

20,02

50.000

20.000

5.981

5.981

5.981

5.981

Hrana

20,03

Hrana pt oameni

20.03.01

Hrana pt animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20,04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,05

190.000

60.000

477

477

477

0

91.248

Uniforme si echipament

20.05.01

110.000

10.000

89.240

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80.000

50.000

477

477

477

2.008

Deplasări, detasari, transferări

20,06

6.000

6.000

0

0

0

0

0

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

3.000

3.000

0

0

Deplasări in străinătate

20.06.02

3.000

3.000

0

0

Materiale de laborator

20,09

Cercetare - dezvoltare

20,10

Cârti, publicatii si materiale documentare

20,11

300

300

0

0

Consultanta si expertiza

20,12

Pregătire profesionala

20,13

10.000

1.000

0

0

Protecția muncii

20,14

10.000

1.000

995

995

995

2.212

Muniție, furnituri si armament de natura act. Fixe pt armata

20,15

6.000

6.000

0

0

Studii si cercetări

20,16

Plati pt finant. Patrimoniului genetic al animalelor

20,18

Contrib ale admin publice locale la realiz unor lucrări si servicii

20,19

Reabilitare infrastructura progr. Inundatii pt autoritati publice loc

20,20

Meteorologie

20,21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20,22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20,23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20,24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltjudiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.interei

20,25

17.000

10.000

960

960

960

960

Alte cheltuieli

20,30

13.200

7.700

3.122

3.122

3.122

3.122

Reclama si publicitate

20.30.01

700

700

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

10.000

6.000

2.131

2.131

2.131

2.131

Chirii

20.30.04

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

20.30.07

Fondul Primului ministru

20.30.08

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.500

1.000

991

991

991

991

TITLUL III DOBÂNZI

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30,01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30,02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatori de credi

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi

30,03

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statlui

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei stătu

30.03.04

Dobânzi la operațiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII

40

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

40,03

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județe

50,04

TITLUL VI TRANSFERURI INTERNE UNITATI ALE ADMINISTRAT

51

Transferuri curente

51,01

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelo

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala p

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea

51.01.24

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

A.Transferuri interne

55,01

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de t

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Alte transferuri curente interne

55.01.18

TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA

57

Asigurări sociale

57,01

Ajutoare sociale

57,02

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura____________________________________________

57.02.02

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

Burse

59,01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

59,02

Asociatii si fundatii

59,11

Susținerea cultelor

59,12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59,15

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

251.600

0

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

251.600

0

0

0

0

0

Active fixe

71,01

251.600

0

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

237.600

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

71.01.30

14.000

0

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

Active financiare

72,01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

împrumuturi pt instituții si servicii publice

80,03

Fondul de rulment pt acoperirea golurilor temporare de casa

80,08

Alte imprumuturi

80,30

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

Rambursări de credite externe

81,01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credit

81.01.01

Rambursări de credite externe garantate si directe subimprum

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne

81,02

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

Venituri anii precedenti

85,01

-10.817

-10.817

-10.817

DIRECTOR ECONOMIC,

iENERAL,


polMF LOCALĂ \ a]\\ SAT(J MARE VX \\

Pădun


maTotal DAS


Anexa


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2020

-leî-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

Definitive

Inițiale

Definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)_________

581,804

49,169,804

11,867,000

28,418,720

28,418,721

10,664,650

17,754,071

11,031,527

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

48,588,000

11,617,000

28,261,650

28,261,651

10,507,580

17,754,071

10,880,442

CHELTUIELI CURENTE

(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

48,588,000

11,617,000

28,305,963

28,305,963

10,551,892

17,754,071

10,880,442

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)

10

23,316,000

5,821,000

23,316,000

23,316,000

5,561,929

17,754,071

5,701,430

Cheltuieli salariate in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

1001

22,785,500

5,679,500

22,785,500

22,785,500

5,440,279

17,345,221

5,579,956

Salarii de baza

100101

22,098,500

5,505,500

22,098,500

22,098,500

5,286,174

16,812,326

5,425,851

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

1,000

1,000

1,000

1,000

Indemnizații de delegare

100113

2,000

1,000

2,000

2,000

2,000

Indemnizații de hrana

100117

684,000

173,000

684,000

684,000

154,105

529,895

154,105

Cheltuieli salariate in natura ( cod 10.02.01 la

10.02.06+10.02.30)

1002

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

-2,900

Tichete de vacanta

100206

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

-2,900

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

529,000

140,000

529,000

529,000

121,650

407,350

124,374

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

529,000

140,000

529,000

529,000

121,650

407,350

124,374

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1,695,000

486,000

264,534

264,534

264,534

369,488

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

1,083,000

298,500

193,906

193,906

193,906

207,326

Furnituri de birou

200101

23,000

3,000

130

130

130

130

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Materiale pentru curățenie

200102

57,000

11,000

5,401

5,401

5,401

8,451

încălzit, iluminat si forța motrica

200103

245,000

85,000

81,514

81,514

81,514

79,569

Apa, canal si salubritate

200104

61,000

34,000

12,843

12,843

12,843

12,843

Carburanți si lubrifiant!

200105

10,000

2,848

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

45,000

16,000

6,799

6,799

6,799

9,208

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

276,000

70,000

37,399

37,399

37,399

41,838

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

366,000

79,500

49,820

49,820

49,820

52,439

Reparatii curente

2002

36,000

26,000

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

337,000

100,000

61,650

61,650

61,650

128,828

Hrana pentru oameni

200301

337,000

100,000

61,650

61,650

61,650

128,828

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

95,000

43,500

1,407

1,407

1,407

21,385

Medicamente

200401

36,000

7,500

416

416

416

3,604

Materiale sanitare

200402

37,000

24,000

894

894

894

16,709

Dezinfectanti

200404

22,000

12,000

97

97

97

1,072

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

2005

85,000

10,000

6,624

6,624

6,624

8,114

Uniforme si echipament

200501

25,000

Alte obiecte de inventar

200530

60.00C

10,000

6,624

6,624

6,624

8,114

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

17,000

3,000

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

17,000

3,000

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

10,000

1,820

Pregătire profesionala

2013

10,000

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030

22,000

5,000

947

947

947

2,015

Reclama si publicitate

203001

8,000

3,000

Protocol si reprezentare

203002

7,000

2,000

947

947

947

947

Prime de asigurare non-viata

203003

7,000

1,068

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

21,100,000

4,952,000

4,612,214

4,612,214

4,612,214

4,693,885

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

5702

21,100,000

4,952,000

4,612,214

4,612,214

4,612,214

4,693,885

Ajutoare sociale in numerar

570201

21,100,000

4,952,000

4,612,214

4,612,214

4,612,214

4,693,885

TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod

59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+

59

2,477,000

358,000

113,215

113,215

113,215

115,639

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

59.25+59.30+59.35)

Asociatii si fundatii

5911

1,800,000

200,000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

677,000

158,000

113,215

113,215

113,215

115,639

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85F

-44,313

-44,312

-44,312

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

8501F

-44,313

-44,312

-44,312

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-44,313

-44,312

-44,312

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)

D

581,804

581,804

250,000

157,070

157,070

157,070

151,085

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

507,800

507,800

250,000

157,070

157,070

157,070

137,527

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la

58.02.03)

5802

507,800

507,800

250,000

157,070

157,070

157,070

137,527

Finanțarea naționala

580201

76,200

76,200

38,000

23,562

23,562

23,562

20,629

Finanțarea externa nerambursabila

580202

431,600

431,600

212,000

133,508

133,508

133,508

116,898

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

74,004

74,004

13,558

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

74,004

74,004

13,558

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

74,004

74,004

13,558

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

4,896

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

23,000

23,000

Alte active fixe

710130

51,004

51,004

8,662

*) Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din veniturii proprii NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se înscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției

BALAJ ADRIAN IOAN


Conducătorul compartimentului financiar-contabil POLGAR CORNELIA

ADMINISTR.PIATA


Anexa 6


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 31.03.2020 — ADMINISTR.PIATA

(lei)

Page 1 of 2


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

8.310.500,00

2.991.500,00

5.045.358,00

1.239.634,00

3.805.724,00

2.994.550,00

2.050.808,00

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

7.414.980,00

2.961.500,00

5.045.358,00

1.239.634,00

3.805.724,00

2.994.550,00

2.050.808,00

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

7.414.980,00

2.961.500,00

5.045.358,00

1.239.634,00

3.805.724,00

2.994.550,00

2.050.808,00

9

C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

7.414.980,00

2.961.500,00

5.045.358,00

1.239.634,00

3.805.724,00

2.994.550,00

2.050.808,00

10

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)

0013

931.000,00

260.250,00

613.901,00

389.578,00

224.323,00

185.224,00

428.677,00

11

Venituri din proprietate(cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

930.000,00

260.000,00

613.901,00

389.578,00

224.323,00

185.224,00

428.677,00

12

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

930.000,00

260.000,00

613.901,00

389.578,00

224.323,00

185.224,00

428.677.00

13

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit publ

30100530

930.000,00

260.000,00

613.901,00

389.578,00

224.323,00

185.224,00

428.677,00

19

Venituri din dobânzi

3110

1.000,00

250,00

20

Alte venituri din dobânzi

311003

1.000,00

250,00

21

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

6.483.980,00

2.701.250,00

4.431.457,00

850.056,00

3.581.401,00

2.809.326,00

1.622.131,00

22

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

7.374.500,00

2.700.000,00

4.264.630,00

683.229,00

3.581.401,00

2.809.326,00

1.455.304,00

24

Venituri din prestări de servicii

331008

5.429.000,00

2.000.000,00

2.860.862,00

481.134,00

2.379.728,00

2.327.308,00

533.554,00

36

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

1.945.500,00

700.000,00

1.403.768,00

202.095,00

1.201.673,00

482.018,00

921.750,00

39

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

3510

5.000,00

1.250,00

166.827,00

166.827,00

166.827,00

40

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

5.000,00

1.250,00

166.827,00

166.827,03

166.827,00

44

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

3710

-895.520,00

46

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

371003

-895.520,00

69

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

895.520,00

30.000,00

70

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00012

895.520,00

30.000,00

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

71

C.VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

0012

895.520,00

30.000,00

72

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)

0014

895.520,00

30.000,00

73

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.04)

3710

895.520,00

30.000,00

74

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

895.520,00

30.000,00

Conducătorul instituției
Conducătorul compartiment financiar contabil


© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 2 of 2


PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa G 4


DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG]_ - BUGETUL DEVENITURI PROPRII SI SUBVENȚII LA DATA 31.03.2020 -- ADMINISTR.PIAȚA

Page 1 of 3


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

895.520

895.520

10.134.610

2.991.500

2.991.500

2.255.928

2.255.928

1.963.826

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

9.239.090

2.961.500

2.961.500

2.237.973

2.237.973

1.875.696

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

9.239.090

2.961.500

2.961.500

2.253.347

2.253.347

1.875.696

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

5.383.000

1.492.200

1.492.200

1.206.671

1.206.671

1.232.325

5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

5.118.000

1.462.200

1.462.200

1.188.968

1.138.968

1.205.377

6

Salarii de baza

100101

3.900.000

1.050.000

1.050.000

942.366

942.366

941.951

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

420.000

158.000

158.000

94.641

94.641

97.465

10

Alte sporuri

100106

10.000

3.000

3.000

1.508

1.508

1.544

17

Drepturi de delegare

100113

3.000

1.200

1.200

21

Indemnizații de hrana

100117

380.000

100.000

100.000

97.090

97.090

95.754

22

Alte drepturi salariale in bani

100130

405.000

150.000

150.000

53.363

53.363

68.663

23

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.30)

1002

165.000

29

Vouchere de vacanta

100206

165.000

31

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

100.000

30.000

30.000

17.703

17.703

26.948

38

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

100.000

30.000

30.000

17.703

17.703

26.948

40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

3.731.602

1.436.500

1.436.500

1.020.855

1.020.855

617.550

41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

1.943.480

559.000

559.000

345.949

345.949

330.834

42

Furnituri de birou

200101

24.000

9.000

9.000

1.663

1.663

1.520

43

Materiale pentru curățenie

200102

40.000

15.000

15.000

44

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

340.000

100.000

100.000

92.939

92.939

92.939

45

Apa, canal si salubritate

200104

530.000

150.000

150.000

133.319

133.319

119.216

46

Carburanți si lubrefiantix

200105

80.000

30.000

30.000

10.433

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

47

Piese de schimb

200106

85.000

30.000

30.000

11.785

11.785

9.653

49

Posta, telecomunicații, radio, tv, Internet

200108

85.000

25.000

25.000

16.593

16.593

14.630

51

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

759.480

200.000

200.000

89.650

89.650

82.443

52

Reparatii curente

2002

750.122

350.000

350.000

275.508

275.508

275.508

61

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2005

108.000

70.000

70.000

12.333

12.333

62

Uniforme si echipament

200501

41.000

30.000

30.000

2.827

2.827

64

Alte obiecte de inventar

200530

67.000

40.000

40.000

9.506

9.506

65

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

2006

21.000

6.000

6.000

4.274

4.274

4.274

66

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

21.000

6.000

6.000

4.274

4.274

4.274

70

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

6.000

4.000

4.000

72

Pregătire profesionala

2013

24.000

10.000

10.000

82

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

2024

3.000

1.500

1.500

235

235

235

84

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

3.000

1.500

1.500

235

235

235

87

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

876.000

436.000

436.000

382.556

382.556

6.699

88

Reclama si publicitate

203001

5.000

2.000

2.000

503

503

503

90

Prime de asigurare non-viata

203003

16.000

9.000

9.000

5.699

5.699

5.699

91

Chirii

203004

40.000

10.000

10.000

95

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

815.000

415.000

415.000

376.354J

376.354

497

150

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)

59

124.488

32.800

32.800

25.821

25.821

25.821

163

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

124.488

32.800

32.800

25.821

25.821

25.821

180

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

-15.374

-15.374

181

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

-15.374

-15.374

182

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8501

-15.374

-15.374

183

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

850101

-15.374

-15.374

189

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)

895.520

895.520

895.520

30.000

30.000

17.955

17.955

88.130

326

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

895.520

895.520

895.520

30.000

30.000

17.955

17.955

88.130

327

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

895.520

895.520

895.520

30.000

30.000

17.955

17.955

88.130

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

328

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

895.520

895.520

895.520

30.000

30.000

17.955

17.955

88.130

329

Construcții

710101

670.000

670.000

670.000

46.910

330

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

41.000

41.000

41.000

20.162

331

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

151.000

151.000

151.000

10.208

332

Alte active fixe

710130

33.520

33.520

33.520

30.000

30.000

17.955

17.955

10.850

Conducătorul instituției


Conducătorul compartiment financiar contabilPage 2 of 3


© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 3 of 3


SANITAR-F


Anexa


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

LA DATA 31.03.2020 — SANITAR-F

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL

VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1

000110

1.293.000.00

304.500,00

245.000,00

245.000.00

245.000.00

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

1.293.000,30

304.500,00

245.000,00

245.000,00

245.000,00

8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

1.293.000.00

304.500,00

245.000.00

245.000,00

245.000,00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

1.293.000,00

304.500,00

245.000.00

245.000.00

245.000,00

21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

1.293.000,00

304.500,00

245.000.00

245.000.00

245.000,00

22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

1.293 000,00

304.500,00

245.000.00

245.000,00

245.000,00

215

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

Y000110

1.293.000.00

304.500.00

245.000,00

245.000,00

245.000,00

216

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

Y0010

1.293.000,00

304.500.00

245.000,00

245.000,00

245.000,00

222

C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

Y0012

1.293.000,00

304.500,00

245.000.00

245.000,00

245.000,00

234

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

Y0014

1.293.000,00

304,500.00

245.000.00

245.000,00

245.000,00

235

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

Y3310

1.293.000,00

304.500.00

245.000.00

245.000,00

245.000.00

236

| Taxe si alte venituri in invatamant

Y331005

1.293.000,00

304.500.00

245.000.00

245.000.00

245.000,00
© INDSOFT-SICO • PRIMĂRIA SATUMAREPRIMĂRIA SATU-MARE

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F650500 - CAP 65.05.00 INVATAMANT POSTLICEAL LA DATA 31.03.2020 — SANITAR-F

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1.293.000

304.500

226.353

226.353

226.353

226.269

2

SECȚIUNEA DE FUNCTlONARE(01+79+85)

1.293.000

304.500

226.353

226.353

226.353

226.269

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

1.293.000

304.500

226.353

226.353

226.353

226.269

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

1.157.000

270.500

214.111

214.111

214.111

214.111

5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

1.101.000

257.500

209.400

209.400

209.400

209.400

6

Salarii de baza

100101

265.000

60.000

45.134

45.134

45.134

45.134

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

131.000

30.000

15.087

15.087

15.087

15.087

15

Fond aferent platii cu ora

100111

668.000

160.000

149.179

149.179

149.179

149.179

21

Indemnizații de hrana

100117

21.000

3.500

22

Alte drepturi salariale in bani

100130

16.000

4.000

31

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

56.000

13.000

4.711

4.711

4.711

4.711

38

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

56.000

13.000

4.711

4.711

4.711

4.711

40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

136.000

34.000

12.242

12.242

12.242

12.158

41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

92.000

23.000

9.892

9.892

9.892

9.892

42

Furnituri de birou

200101

16.000

4.000

1.884

1.884

1.884

1.884

43

Materiale pentru curățenie

200102

16.000

4.000

1.360

1.360

1.360

1.360

45

Apa, canal si salubritate

200104

12.000

3.000

191

191

191

191

49

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

16.000

4.000

1.287

1.287

1.287

1.287

50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

16.000

4.000

2.504

2.504

2.504

2.504

51

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

16.000

4.000

2.666

2.666

2.666

2.666

61

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2005

12.000

3.000

84

84

84

O INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 2

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

64

Alte obiecte de inventar

200530

12.000

3.000

84

84

84

65

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

2006

4.000

1.000

66

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

4.000

1.000

72

Pregătire profesionala

2013

12.000

3.000

87

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+-20.30.

2030

16.000

4.000

2.266

2.266

2.266

2.266

95

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

16.000

4.000

2.266

2.266

2.266

2.266

Conducătorul instituției

Conducătorul compartiment financiar contabil

© INDSOFT-SICO PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 2 of 2


CASA DE CULTURA


Anexa 3


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

LA DATA 31.03.2020 — CASA DE CULTURA

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL

VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1

000110

4.070.000,00

800.000,00

800.438,00

800.438,00

800.438,00

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

122.000,00

6.000,00

6.438,00

6.438,00

6.438,00

8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

122.000,00

6.000,00

6.438,00

6.438,00

6.438,00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

122.000,00

6.000,00

6.438,00

6.438,00

6.438,00

21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

122.000,00

6.000,00

6.438,00

6.438,00

6.438,00

29

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

12.000,00

3.000,00

6.038,00

6.038,00

6.038,00

35

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

110.000,00

3.000,00

400,00

400,00

400,00

62

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

3.948.000,00

794.000,00

794.000,00

794.000,00

794.000,00

63

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

3.948.000,00

794.000,00

794.000,00

794.000,00

794.000,00

70

Subvenții de la alte administratii( cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14 la

4310

3.948.000,00

794,000.00

794.000,00

794.000,00

794.000,00

71

Subvenții pentru instituții publice

431009

3.948.000,00

794.000,00

794.000,00

794.000,00

794.000,00

215

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

Y000110

4,070.000,00

800.000,00

800.438.00

800.438,00

800.438,00

216

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

Y0010

122.000,00

6.000,00

6.438,00

6.438,00

6.438,00

222

C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

Y0012

122,000,00

6.000,00

6.438,00

6.438,00

6,438,00

234

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

Y0014

122.000,00

6.000,00

6.438,00

6.438,00

6.438,00

235

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

Y3310

122.000,00

6.000,00

6.438,00

6.438,00

6.438,00

243

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

Y331019

12.000,00

3.000,00

6.038,00

6.038,00

6.038,00

249

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Y331050

110.000,00

3.000.00

400,00

400,00

400,00

| 268

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

Y0017

3.948.000,00

794.000,00

794.000,00

794.000,00

794.000,00

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 2

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

269

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

Y0018

3.948.000,00

794.000.00

794.000.00

794.000,00

794.000.00

273

Subvenții de la alte administratii(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.

Y4310

3.948.000,00

794.000,00

794,000,00

794.000,00

794.000,00

274

Subvenții pentru instituții publice

Y431009

3.948.000,00

794.000,00

794,000,00

794100,00

794.000,00

Conducătorul instituției


Conducătorul comp/rtiment financii


iii© INOSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 2 of 2


PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa


DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG]_- BUGETUL DEVENITURI PROPRII SI SUBVENȚII LA DATA 31.03.2020 — CASA DE CULTURA

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicata

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

4.070.000

800.000

366.402

366.402

366.402

366.402

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01 +79+85)

4.070.000

800.000

366.402

366.402

366.402

366.402

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

4.070.000

800.000

366.402

366.402

366.402

366.402

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

428.000

113.000

91.213

91.213

91.213

91.213

5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

418.800

110.700

89.210

89.210

89.210

89.210

6

Salarii de baza

100101

368.000

92.000

80.760

80.760

80.760

80.760

15

Fond aferent platii cu ora

100111

20.000

11.000

750

750

750

750

21

Indemnizații de hrana

100117

30.800

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

31

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

9.200

2.300

2.003

2.003

2.003

2.003

38

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

9.200

2.300

2.003

2.003

2.003

2.003

40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

3.642.000

687.000

275.189

275.189

275.189

275.189

41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

101.000

28.000

20.413

20.413

20.413

20.413

42

Furnituri de birou

200101

10.000

2.500

1.107

1.107

1.107

1.107

43

Materiale pentru curățenie

200102

10.000

4.500

44

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

40.000

10.000

9.922

9.922

9.922

9.922

45

Apa, canal si salubritate

200104

16.000

4.000

3.930

3.930

3.930

3.930

49

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

25.000

7.000

5.454

5.454

5.454

5.454

87

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

3.541.000

659.000

254.776

254.776

254.776

254.776

88

Reclama si publicitate

203001

100.000

10.000

3.395

3.395

3.395

3.395

91

Chirii

203004

84.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

| 95

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

3.357.000

628.000

230.381

230.381

230.381

230.381

OINDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 2


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 2 of 2


TEATRU


Anexa 9


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 31.03.2020 — TEATRU

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

14.183.000,00

5.013.700,00

3.803.374,00

3.803.374,00

3.803.374,00

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

14.166.000,00

5.013.700,00

3.803.374,00

3.803.374,00

3.803.374,00

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

1.208.000,00

500.000,00

401.774,00

401.774,00

401.774,00

9

C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

1.208.000,00

500.000,00

401.774,00

401.774,00

401.774,00

21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

1.208.000,00

500.000,00

401.774,00

401.774,00

401.774,00

22

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

1.225.000,00

500.000,00

401.774,00

401.774,00

401.774,00

30

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

1.025.000,00

450.000,00

256.659,00

256.659,00

256.659,00

36

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

200.000,00

50.000,00

145.115.00

145.115,00

145.115,00

44

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

3710

-17.000,00

46

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

371003

-17.000,00

55

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

12.958.000,00

4.513.700,00

3.401.600,00

3.401.600,00

3.401.600,00

56

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

12.958.000,00

4.513.700,00

3.401.600,00

3.401.600,00

3.401.600,00

60

Subvenții de la alte administratii(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.

4310

12.958.000,00

4.513.700,00

3.401.600,00

3.401.600,00

3.401.600,00

61

Subvenții pentru instituții publice

431009

12.958.000,00

4.513.700,00

3.401.600,00

3.401.600,00

3.401.600,00

69

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

17.000,00

70

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

X

17.000,00

71

C.VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)         /

'0012

17.000,00

72

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)                                             I

l

Tc

0014

17.000,00

©INOSOFT-SICO -PRIMĂRIA SATU-MARE

l/l

<.....

- —

PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa 3,4


DETALIEREA CHELTUIELILOR

G670304 - CAP 67.10.03.04 TEATRU

LA DATA 31.03.2020 — TEATRU

[lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

17.000

17.000

14.183.000

5.013.700

3.308.369

3.308.369

3.308.369

3.420.960

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

14.166.000

5.013.700

3.308.369

3.308.369

3.308.369

3.420.251

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

14.166.000

5.013.700

3.308.369

3.308.369

3.308.369

3.420.251

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALfcod 10.01 la 10.03)

10

11.418.000

3.873.300

2.761.982

2.761.982

2.761.982

2.829.920

5

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

11.159.100

3.787.700

2.705.991

2.705.991

2.705.991

2.772.190

6

Salarii de baza

100101

9.600.900

3.251.500

2.358.896

2.358.896

2.358.896

2.431.808

21

Indemnizații de hrana

100117

534.200

186.200

135.539

135.539

135.539

134.957

22

Alte drepturi salariale in bani

100130

1.024.000

350.000

211.556

211.556

211.556

205.425

31

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

258.900

85.600

55.991

55.991

55.991

57.730

38

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

258.900

85.600

55.991

55.991

55.991

57.730

40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

2.656.000

1.110.000

523.587

523.587

523.587

567.531

41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

1.163.000

400.000

141.552

141.552

141.552

176.317

42

Furnituri de birou

200101

12.000

9.000

43

Materiale pentru curățenie

200102

17.000

8.000

44

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

175.000

55.000

55.590

45

Apa, canal si salubritate

200104

37.500

12.000

2.326

46

Carburanți si lubrefiantix

200105

26.000

9.000

5.517

5.517

5.517

5.145

49

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

39.500

14.000

3.583

3.583

3.583

5.686

51

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

856.000

293.000

132.452

132.452

132.452

107.570

52

Reparatii curente

2002

75.000

87

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

1.418.000

710.000

382.035

382.035

382.035

391.214

95

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1.418.000

710.000

382.035

382.035

382.035

391.214

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 2

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

150

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 ia

59.41)

59

92.000

30.400

22.800

22.800

22.800

22.800

163

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

92.000

30.400

22.800

22.800

22.800

22.800

189

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)

17.000

17.000

17.000

709

326

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

17.000

17.000

17.000

709

327

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

17.000

17.000

17.000

709

328

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

17.000

17.000

17.000

709

332

Alte active fixe

710130

17.000

17.000

17.000

709


Conducătorul compartiment financiar contabil

Page 2 of 2


© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Anexa Xo

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

LA DATA 31.03.2020 —

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL

VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1

000110

8.489.135 00

2 498.166,00

1.860 956,00

203.529 00

1 657.427.00

1 588 702.00

272 254 00

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

8.489.135.00

2.498.166.00

1.724.688 00

203.529.00

1.521.159,00

1 452.434 00

272.254 00

8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

8.489.135.00

2.498.166,00

1.724.688 00

203 529.00

1.521.159,00

1.452.434.00

272.254 00

9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod

30.10+31.10)

0013

838.906.00

260.940.00

124.318 00

124.318.00

124.318.00

10

Venituri din proprietate(cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

838.905.00

260.940,00

124 318.0C

124 318.00

124 318,00

11

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

771 082 00

246 682.00

122.597.00

122.597.00

122 597,00

12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ

30100530

771.082 00

246.682,00

122 597 0C

122 597.00

122.597.00

17

Alte venituri din proprietate

301050

67.824.00

14.258,00

1.721.CC

1.721.00

1.721.00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

7.650.229 00

2.237.226,00

1.600.370 0C

203 529,00

1.396.841,00

1.328.116.00

272 254 00

21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

5 829.138.00

1.707.177.00

1.235 275 00

203 529,00

1.031.746.00

963.021,00

272.254 00

22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

531.420.00

190.230.00

67 335 00

67.335.00

67.335.00

23

Venituri din prestări de servicii

331008

150.00

150.00

26

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

331014

5 202.868.00

1.485.097.00

1.146 098.00

203 529.00

942.569.00

873.844 00

272 254,00

27

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

150.00

150.00

28

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,

331017

2.05C.00

2 050 00

35

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

92.500,00

29.500.00

21 842 00

21.842,00

21.842.00

40

Diverse vemturi(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

1 816 591 00

525 549,00

362.295 00

362 295 00

362 295,00

42

Alte venituri

361050

1 816 591 00

525 549.00

362 295 00

362.295 00

362.295,00

43

Transferuri voluntare, altele decât

subventiile(cod 37.10.01 la 37.10.04+37.10.50)

3710

4.500.00

4 500 00

2 800 00

2.800.00

2 800.00

44

Donatii si sponsorizări

371001

4.500,00

4 500.00

2 80C 00

2.800.00

2 800 00

© INOSCF t SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 3

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

52

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10)

0016

136 268.00

136.268 00

136.268,00

53

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)

4010

2 886 0C

2.886.00

2.886.00

54

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod

401015

2 886 0C

2 886 00

2.885.00

55

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de

40101501

2 886 00

2 886.00

2.886.00

58

Alte operațiuni fmanciare(cod

41.10.06+41.10.11)

4110

133 382.00

133.382.00

133.382,00

59

Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa

411006

133 382.00

133.382,00

133.382,00

215

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

Y000110

8.489.135.00

2 498.165,00

1 860 956,00

203.529.00

1.657 427,00

1.588.702.00

272.254.00

216

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

Y0010

8 489 135 00

2.498.165,00

1.724 688.00

203 529,00

1 521.159.00

1.452.434 00

272.254.00

222

C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

Y0012

8.489.135 00

2 498 165 00

1 724 688.00

203529 00

1.521.159.00

1.452.434.00

272 254 00

223

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod

30.10+31.10)

Y0013

838.906,00

260.940.00

124 318 00

124.318 00

124.318.00

224

Venituri din proprietate(cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

Y3010

838 906.00

260.940.00

124 318 OC

124.318 00

124.318.00

225

Venituri din concesiuni si închirieri

Y301005

771.082.00

246.682.00

122 597.00

122 597 00

122.597.00

226

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instit publ

^30100530

771 082,00

246.682,00

122 597.00

• 22 597 00

122.597,00

231

Alte venituri din proprietate

Y301050

67.824.00

14.258.00

1 721,0C

1 721,00

1.721.00

234

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

Y0014

7.650 229.00

2.237.226,00

1 600 370 0C

203 529.00

1 396.841,00

1.328.116 00

272.254.00

235

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

Y3310

5.829.138 00

1.707.177,00

1 235 275.00

203.529,00

1.031 746,00

963.021,00

272.254.00

236

Taxe si alte venituri in invatamant

Y331005

531.420,00

190.230,00

67 335.00

67 335,00

67.335,00

237

Venituri din prestări de servicii

Y331008

150.00

150,00

240

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

Y331014

5.202.868 00

1.485.097.00

1.146 098 00

203 529,00

942 569.00

873.844.00

272.254.00

241

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

Y331016

150.00

150,00

242

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala.

Y331017

2.050.00

2 050.00

249

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Y331050

92 500.00

29 500 00

2' 842 00

21 842.00

21 842.00

254

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

Y3610

1 816.591 00

525549.00

362 295.00

362 295 00

362 295 00

256

Alte venituri

Y361050

1 816.591 00

525 549.00

362 295 OC

362.295.00

362 295.00

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

aprobate la finele penoade' de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

257

Transferuri voluntare, altele decât subventiilefcod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

Y3710

4 500 00

4.500.00

2.800.0C

2 800 00

2.800.00

258

Donatii si sponsorizări

Y371001

4 500 00

4.500 00

2.800.0C

2.800.00

2.800.00

261

III OPERAȚIUNI FINANCIARE(COD

40.10+41.10)

0016

136.268.0C

•36.268 00

136.268,00

262

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate(cod 40.10.15)

Y4010

2.886.0C

2 886.00

2.886.00

263

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod

Y401015

2.886.0C

2 886.00

2 886,00

264

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de

/40101501

2.886.0C

2 886 00

2886,00

265

Alte operațiuni financiare(cod

41.10.06+41.10.11)

Y4110

133.382.0C

133 382.00

133.382.00

266

Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa

Y411006

133.382.0C

133 382 00

133 382.00

Conducotorul cuinpartinienl rinaiiulur CBfftabil

t> INDSOFÎ-SICO ■ PRIMĂRIA SA1 u-MARE

Page 3 of 3


PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa /(O. j


DETALIEREA CHELTUIELILOR

E65 - CAP 65 INVATAMANT AUTOFINANTATE LA DATA 31.03.2020 —

Page 1 of 3


(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

9.198.402

3.207.433

1.400.363

1.223.246

1.223.246

112.238.709

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

9.198.402

3.207.433

1.400.363

1.223.246

1.223.246

112.232.940

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+S5SF+57

01

9.198.402

3.207.433

1.400 363

1.223.246

1.223.246

112.232.940

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

1.620.001

497.869

284.176

284.176

284.176

239.873

5

Cheltuieb salariale in bani (cod 10.0i.01 la

10.01.16-10.01.30)

1001

1.570.185

483.955

278.126

278.126

278.126

234.715

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

21.500

11.500

5.880

5.880

5.880

5.880

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

1.394.885

435.755

254.685

254.685

254.685

218.513

21

Indemnizații de hrana

100117

13.000

2.500

1.128

1.128

1.128

1.128

22

Alte drepturi salariale in bani

100130

140.800

34.200

16.433

16.433

16.433

9.194

23

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.30)

1002

4.350

29

Vouchere de vacanta

100206

4.350

31

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

45.466

13.914

6.050

6.050

6.050

5.158

38

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

45.466

13.914

6.050

6.050

6.050

5.158

40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

7.523.401

2.694.564

1.116.187

939.070

939.070

111.993.067

41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09*20.01.30)

2001

1.507.180

569.878

106.518

95.590

95.590

95.591

42

Furnituri de birou

200101

74.000

18.000

43

Materiale pentru curățenie

200102

137.500

35.350

10.793

9.228

9.228

9.228

44

încălzit. Iluminat si forța motrica

200103

67.000

24.000

3.700

3.270

3.270

3.270

45

Apa. canal si salubritate

200104

23.900

12.500

1.500

47

Piese de schimb

200106

1.000

48

Transporî

200107

70.800

42.300

4.777

1.277

1.277

1.277

49

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

200108

50.400

19.650

5.471

5.221

5.221

5.220'

•DINDSCFT-SICC - =>R!MAR|A SATU-MARE

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

179.000

49.500

21.368

18.559

18.559

18.560

51

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

903.580

368.578

58.909

58.035

58.035

58.036

52

Reparatii curente

2002

183.056

132.056

53

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

4.803.918

1.609.783

909.895

754.622

754.622

111.813.568

54

Hrana pentru oameni

200301

4.803.918

1.609.783

909.895

754.622

754.622

111.813.568

56

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

11.400

2.500

1.500

1.000

1.000

1.000

57

Medicamente

200401

4.700

500

58

Materiale sanitare

200402

2.000

500

500

60

Dezinfectant!

200404

4.700

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

61

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2005

415.038

167.538

5.035

5.035

5.035

85

63

Lenjerie si accesorii de pat

200503

3.000

64

Alte obiecte de inventar

200530

412.038

167.538

5.035

5.035

5.035

85

65

Deplasări, detasari. transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

2006

33.150

11.000

66

Deplasări interne, detasari. transferări

200601

22.150

6.000

67

Deplasări in străinătate

200602

11.000

5.000

70

Carii, publicatii si materiale documentare

2011

16.200

6.500

72

Pregătire profesionala

2013

11.000

2.000

1.000

73

Protecția muncii

2014

4.000

87

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

538.459

193.309

92.239

82.823

82.823

82.823

88

Reclama si publicitate

203001

500

95

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

537.959

193.309

92.239

82.823

82.823

82.823

150

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)

59

55.000

15.000

159

Acțiuni cu caracter științific si socio-cultural

5922

55.000

15.000

189

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod

51+55+56+58+70+79+85)

5.769

326

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5.769

327

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5.769

328

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

5.769

330

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

1.608

331

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

2.518

C INDSOFT.SICO ■ PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 2 of 3


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale cumulate

332

Alte active fixe

710130

1.643

CondtrGatorurcoTnpa’rtrrngTitfriTanclar'contabrt-

.7. INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 3 of 3