Hotărârea nr. 77/2020

HOTĂRÂREA nr. 77/30.04.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pe anul 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 77/30.04.2020
privind aprobarea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pe anul 2019

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,
Analizând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18532/21.04.2020, Referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 18529/21.04.2020, în calitate de inițiator, Raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 18527/21.04.2020, Raportul de specialitate cu nr. 455/15.04.2020 al Centrului Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare, Rapoartele de specialitate cu nr. 13643/09.03.2020 și cu nr. 13219/05.03.2020 ale Biroului de Învățământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Raportul de specialitate al Teatrului de Nord Satu Mare cu nr. 242/03.04.2020, Raportul de specialitate al ADP Satu Mare cu nr. 3830/26.03.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. a) precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrative,
Având în vedere prevederile Secțiunii nr. 4, art. 57, alin. 1-2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1 Se aprobă execuția veniturilor instituţiilor finaţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local pe anul 2019, în valoare totală de 30.835.496 lei, din care:
• 30.352.426 lei la Secțiunea de funcţionare,
• 483.070 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexelor nr. 1, 1.1 şi 1.2 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019.
Art.2 Se aprobă execuția cheltuielilor instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local pe anul 2019, în valoare totală de 30.617.588 lei, din care:
• 30.122.327 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 495.261 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexelor nr. 2, 2.1 şi 2.2 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019.
Art.3 (1) Se aprobă execuția Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Centrului Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare, la 31.12.2019, după cum urmează:
• 3.655.539 lei la venituri,
• 3.655.539 lei la cheltuieli,
conform anexelor nr.3, 3.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2018.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 3.655.539 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 355.397 lei,
* cheltuieli materiale 3.300.142 lei.
Art.4 (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a instituțiilor de învățământ din municipiul Satu Mare, la 31.12.2019, după cum urmează:
• 5.859.275 lei la venituri compus din:
- 5. 847.820 lei - încasări realizate;
- 11.455 lei - excedentul anului precedent;
• 5.660.487 lei la cheltuieli,
conform anexelor nr.4, 4.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 5.660.487 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 1.020.043 lei,
* cheltuieli materiale 4.576.899 lei,
* alte cheltuieli 11.568 lei,
* cheltuieli de capital 51.977 lei.
Art.5 (1) Se aprobă execuția Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Teatrului de Nord Satu Mare, la 31.12.2019, după cum urmează:
• 12.479.771 lei la venituri,
• 12.479.771 lei la cheltuieli,
conform anexelor nr.5, 5.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 12.479.771 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 10.089.000 lei,
* cheltuieli materiale 2.288.800 lei,
* alte cheltuieli 91.200 lei,
* cheltuieli de capital 10.771 lei.
Art.6 (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a A.D.P. Satu Mare, la 31.12.2019, după cum urmează:
• 8.110.911 lei la venituri compus din:
- 7.650.067 lei - încasări realizate;
- 460.844 lei - excedentul anului precedent;
• 8.040.961 lei la cheltuieli,
conform anexelor nr.6, 6.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 8.040.961 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 4.590.181 lei,
* cheltuieli materiale 2.918.752 lei,
* alte cheltuieli 99.515 lei,
* cheltuieli de capital 432.513 lei.
Art.7 (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Şcolii Postliceale Sanitare Satu Mare, la 31.12.2019, după cum urmează:
• 730.000 lei la venituri,
• 780.830 lei la cheltuieli.
conform anexelor nr.7, 7.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 780.830 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 730.730 lei,
* cheltuieli materiale 50.100 lei.
Art.8 Anexele 1; 1.1; 1.2; 2; 2.1; 2.2; 3; 3.1; 4; 4.1; 5; 5.1; 6; 6.1; 7; 7.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.10 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Judeţul Satu Mare, Directorului Executiv, Serviciului Buget, Centrului Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare, Teatrului de Nord Satu Mare, A.D.P. Satu Mare şi Biroului Învăţământ.

 

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                     Contrasemnează
Bertici Ștefan                                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 31.12.2018

Pag. 1 -lei-

Capitol

Sub-capitol

Para-graf

Gru-pa/ Titlu

Ar-ti-col

Ali

ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii

precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

10

TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII

28.001.221

30.938.822

28.110.931

1.084.740

27.026.191

26.936.283

1.174.648

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

1.417.428

1.682.028

1.724.490

331.850

1.392.640

1.366.601

357.889

05

Venituri din concesiuni si închirieri

1.147.428

1.482.028

1.649.021

331.850

1.317.171

1.291.132

357.889

30

Alte venituri din concesiuni si

inchirieri de catre instituțiile

publice

1.147.428

1.482.028

1.649.021

331.850

1.317.171

1.291.132

357.889

3010

50

Alte venituri din proprietate

270.000

200.000

75.469

75.469

75.469

3110

VENITURI DIN DOBANZI

1.000

1.000

03

Alte venituri din dobânzi

1.000

1.000

3310

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

14.879.370

15.076.101

13.068.663

586.063

12.482.600

12.418.731

649.932

3310

05

Taxe si alte venituri in invatamant

1.542.337

1.543.338

1.030.600

1.030.600

1.030.600

08

Venituri din prestari de servicii

5.516.530

5.517.530

4.941.873

163.476

4.778.397

4.747.535

194.338

14

Contributia elevilor si studentilor

pentru internate, camine si cantine

4.880.569

4.905.569

3.826.486

228.989

3.597.498

3.652.011

174.475

3310

16

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau

anexa

1.000

3310

17

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

10.000

11.000

3310

19

Venituri din serbari si spectacole scolare

manifestari culturale, artistice si

sportive

870.000

770.000

722.383

722.383

722.383

3310

50

Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati

2.059.934

2.327.664

2.547.321

193.598

2.353.722

2.266.202

281.119

Pag. 2 -lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

tol

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

tol

graf

Titlu

col

at

initiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decat incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3510

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

10.000

10.000

166.827

166.827

166.827

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

10.000

10.000

166.827

166.827

166.827

3610

DIVERSE VENITURI

2.104.898

2.077.898

1.079.293

1.079.293

1.079.293

50

Alte venituri

2.104.898

2.077.898

1.079.293

1.079.293

1.079.293

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENȚIILE

48.525

101.795

101.795

101.795

101.795

3710

01

Donatii si sponsorizări

48.525

101.795

101.795

101.795

101.795

03

Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a bugetului local

-1.125.209

-1.200.659

-636.469

-636.469

-636.469

3710

04

Varsaminte din sectiunea de functionare

1.125.209

1.200.659

636.469

636.469

636.469

4310

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

9.540.000

11.990.000

11.969.863

11.969.863

11.969.863

09

Subventii pentru institutii publice

9.500.000

11.840.000

11.830.282

11.830.282

11.830.282

19

Subventii pentru institutii publice

40.000

150.000

139.581

139.581

139.581

Ordonator Principal de credite         Șef Serviciu Buget

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate


Ec. Sofia Mureșan


Primar:                             Ec. Terezia Borbei

Kereskenyi Gabor

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

31.12.2019

Pag. 1 -lei-

Capitol

Sub-capitol

Para-graf

Gru-pa/ Titlu

Ar-ti-col

Ali

ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii

precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

10

TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII

31.505.000

32.339.282

31.653.916

1.174.648

30.479.268

30.352.426

1.301.490

0002

I. VENITURI CURENTE

17.525.000

17.560.282

16.881.237

1.174.648

15.706.589

15.579.747

1.301.490

2900

C. VENITURI NEFISCALE

17.525.000

17.560.282

16.881.237

1.174.648

15.706.589

15.579.747

1.301.490

3000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.752.000

1.759.691

1.765.149

357.889

1.407.260

1.371.322

393.827

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

1.751.000

1.758.691

1.765.149

357.889

1.407.260

1.371.322

393.827

05

Venituri din concesiuni si închirieri

1.652.000

1.705.176

1.750.423

357.889

1.392.534

1.356.596

393.827

30

Alte venituri din concesiuni si

inchirieri de catre instituțiile

publice

1.652.000

1.705.176

1.750.423

357.889

1.392.534

1.356.596

393.827

50

Alte venituri din proprietate

99.000

53.515

14.726

14.726

14.726

3110

VENITURI DIN DOBANZI

1.000

1.000

03

Alte venituri din dobânzi

1.000

1.000

3300

10

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

15.773.000

15.800.591

15.116.088

816.759

14.299.329

14.208.425

907.663

3310

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

15.194.000

15.304.269

14.240.078

649.932

13.590.146

13.499.242

740.836

05

Taxe si alte venituri in invatamant

1.608.000

1.622.465

1.005.649

1.005.649

1.005.649

08

Venituri din prestari de servicii

5.232.000

5.267.640

5.610.232

194.338

5.415.894

5.360.525

249.707

14

Contributia elevilor si studentilor

pentru internate, camine si cantine

4.871.000

4.967.664

4.084.443

174.475

3.909.968

3.880.914

203.529

16

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau

anexa

4.000

4.000

17

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

12.000

12.000

19

Venituri din serbari si spectacole scolare

Pag. 2 -lei-

Capitol

Sub-capitol

Para-graf

Gru-pa/ Titlu

Ar-

ti-

col

Ali

ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii

precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3310

19

manifestări culturale, artistice si

sportive

970.000

648.000

637.947

637.947

637.947

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

2.497.000

2.782.500

2.901.807

281.119

2.620.688

2.614.207

287.600

3510

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

4.000

5.000

166.827

166.827

166.827

50

Alte amenzi, penalitati si confiscari

4.000

5.000

166.827

166.827

166.827

3610

DIVERSE VENITURI

1.751.000

1.661.198

1.174.712

1.174.712

1.174.712

50

Alte venituri

1.751.000

1.661.198

1.174.712

1.174.712

1.174.712

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENȚIILE

-1.176.000

-1.169.876

-465.529

-465.529

-465.529

01

Donatii si sponsorizari

45.000

50.500

6.770

6.770

6.770

03

Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a bugetului local

-1.221.000

-1.220.376

-472.299

-472.299

-472.299

4100

10

IV. SUBVENTII

13.980.000

14.779.000

14.772.679

14.772.679

14.772.679

4310

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

13.980.000

14.779.000

14.772.679

14.772.679

14.772.679

09

Subventii pentru institutii publice

13.980.000

14.779.000

14.772.679

14.772.679

14.772.679

Ordonator Principal de credite       Șef Serviciu Buget        Șef Serviciu Financiar-Contabilitate

Primar:                           Ec. Terezia Borbei        Ec. Sofia Mureșan
Kereskenyi Gabor

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

31.12.2019

Pag. 1 -lei-

Capitol

Sub-capitol

Para-graf

Gru-pa/ Titlu

Ar-

ti-

col

Ali

ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii

precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

10

TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII

1.383.000

1.232.376

483.070

483.070

483.070

0002

I. VENITURI CURENTE

1.221.000

1.220.376

472.299

472.299

472.299

2900

C. VENITURI NEFISCALE

1.221.000

1.220.376

472.299

472.299

472.299

3300

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.221.000

1.220.376

472.299

472.299

472.299

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

subvențiile

1.221.000

1.220.376

472.299

472.299

472.299

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

1.221.000

1.220.376

472.299

472.299

472.299

4100

10

IV. subvenții

162.000

12.000

10.771

10.771

10.771

4310

subvenții de la alte administratii

162.000

12.000

10.771

10.771

10.771

19

Subvenții pentru instituții publice

162.000

12.000

10.771

10.771

10.771

Ordonator Principal de credite       Șef Serviciu Buget        Șef Serviciu Financiar-Contabilitate

Primar:                           Ec. Terezia Borbei        Ec. Sofia Mureșan

Kereskenyi Gabor

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

31.12.2018

Pag. 1       - lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plati

Angajamente

tol

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

legale

Cheltuieli

tol

graf

Titlu

col

at

initiale

definitive

initiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de platit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI subvenții

1.371.300

29.357.122

32.294.723

26.513.570

26.287.309

25.976.715

310.594

24.564.760

6510

INVATAMANT

65.300

9.688.122

9.930.723

6.349.667

6.123.406

6.123.406

6.046.675

03

Invatamant preșcolar si primar

4.572.452

4.675.052

3.291.441

3.114.995

3.114.995

3.100.475

01

Invatamant preșcolar

2.668.835

2.693.835

2.312.131

2.135.685

2.135.685

2.109.682

02

Invatamant primar

1.903.617

1.981.217

979.310

979.310

979.310

990.793

04

Invatamant secundar

65.300

1.345.881

1.486.882

726.640

676.825

676.825

620.150

01

Invatamant secundar inferior

19.000

74.296

84.296

25.505

25.505

25.505

24.360

02

Invatamant secundar superior

46.300

1.271.585

1.402.586

701.135

651.320

651.320

595.790

05

Invatamant postliceal

1.089.617

1.089.617

759.787

759.787

759.787

756.967

11

Servicii auxiliare pentru educatie

2.680.172

2.679.172

1.571.799

1.571.799

1.571.799

1.569.083

03

Internate si cantine pentru elevi

2.680.172

2.679.172

1.571.799

1.571.799

1.571.799

1.569.083

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

150.000

11.040.000

13.735.000

13.347.581

13.347.581

13.347.581

13.250.784

03

Servicii culturale

150.000

11.040.000

13.735.000

13.347.581

13.347.581

13.347.581

13.250.784

04

Institutii publice de spectacole si

concerte

150.000

8.640.000

10.515.000

10.297.201

10.297.201

10.297.201

10.199.404

6710

03

06

Case de cultura

2.400.000

3.220.000

3.050.380

3.050.380

3.050.380

3.051.380

7010

locuințe, servicii si dezvoltare publica

1.156.000

8.629.000

8.629.000

6.816.322

6.816.322

6.505.728

310.594

5.267.301

50

Alte servicii in domeniile locuintelor,

serviciilor si dezvoltarii comunale

1.156.000

8.629.000

8.629.000

6.816.322

6.816.322

6.505.728

310.594

5.267.301

DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

Pag. 2       - lei-

Capitol

Sub-capitol

Pa

ra-graf

Grupa / Titlu

Ar-

ti-

col

Ali

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

initiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI subvenții

1.371.300

29.357.122

32.294.723

26.513.570

26.287.309

25.976.715

310.594

24.564.760

6510

INVATAMANT

65.300

9.688.122

9.930.723

6.349.667

6.123.406

6.123.406

6.046.675

01

CHELTUIELI CURENTE

9.622.822

9.865.423

6.315.586

6.089.325

6.089.325

6.037.582

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.870.394

2.823.594

1.695.287

1.695.287

1.695.287

1.711.253

10

01

Cheltuieli salariale in bani

2.743.140

2.694.640

1.632.141

1.632.141

1.632.141

1.649.817

10

01

01

Salarii de baza

231.000

228.500

198.458

198.458

198.458

198.458

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

139.300

139.300

78.260

78.260

78.260

78.260

10

01

11

Fond aferent platii cu ora

1.577.881

1.580.881

873.039

873.039

873.039

883.871

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

794.959

745.959

482.384

482.384

482.384

489.228

10

03

Contributii

127.254

128.954

63.146

63.146

63.146

61.436

10

03

01

Contributii de asigurari sociale de

stat

27.309

27.309

19.909

19.909

19.909

18.263

10

03

02

Contributii de asigurari de somaj

893

893

588

588

588

539

10

03

03

Contributii de asigurari sociale de

sanatate

9.427

9.427

6.551

6.551

6.551

6.010

10

03

04

Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale

335

335

221

221

221

204

10

03

06

Contributii pentru concedii si

indemnizatii

2.406

2.406

768

768

768

679

10

03

07

Contributia asiguratorie pentru munca

86.884

86.084

35.109

35.109

35.109

35.741

10

03

08

Contributii platite de angajator in

numele angajatului

2.500

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.672.428

6.961.829

4.610.280

4.384.019

4.384.019

4.316.310

20

01

Bunuri si servicii

1.132.886

1.339.663

522.069

520.421

520.421

511.656

20

01

01

Furnituri de birou

70.210

72.210

12.637

12.637

12.637

12.637

Pag. 3

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plati

Angajamente

tol

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

legale

Cheltuieli

tol

graf

Titlu

col

at

initiale

definitive

initiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de platit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

02

Materiale pentru curățenie

116.900

124.900

41.194

41.194

41.194

41.194

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

64.000

74.500

16.092

16.092

16.092

16.092

20

01

04

Apa, canal si salubritate

14.000

17.000

1.556

1.556

1.556

1.556

20

01

05

Carburanti si lubrifianti

7.000

8.000

20

01

06

Piese de schimb

4.500

4.500

20

01

07

Transport

33.920

36.920

13.167

13.118

13.118

13.118

20

01

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

63.000

65.000

41.691

40.191

40.191

40.191

20

01

09

Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional

136.100

154.757

85.139

85.061

85.061

85.061

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

623.256

781.876

310.593

310.572

310.572

301.807

20

02

Reparatii curente

266.590

266.590

111.688

93.988

93.988

93.988

20

03

Hrana

4.536.740

4.557.740

3.540.442

3.363.996

3.363.996

3.339.912

20

03

01

Hrana pentru oameni

4.536.740

4.557.740

3.540.442

3.363.996

3.363.996

3.339.912

20

04

Medicamente si materiale sanitare

6.200

7.200

4.031

3.371

3.371

3.371

20

04

01

Medicamente

3.500

4.500

1.331

1.331

1.331

1.331

20

04

02

Materiale sanitare

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

20

04

04

Dezinfectanti

1.700

1.700

1.700

1.040

1.040

1.040

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

239.617

240.617

37.597

33.445

33.445

8.442

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

4.000

4.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

235.617

236.617

37.597

33.445

33.445

8.442

20

06

Deplasari, detasari, transferari

13.756

19.405

12.770

12.770

12.770

12.770

20

06

01

Deplasari interne, detasari, transferari

7.756

10.580

5.200

5.200

5.200

5.200

20

06

02

Deplasari in strainatate

6.000

8.825

7.570

7.570

7.570

7.570

20

11

Carti, publicatii si materiale

Pag. 4

Capitol

Sub-capitol

Pa

ra-graf

Grupa / Titlu

Ar-

ti-

col

Ali

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

initiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

documentare

17.600

20.600

3.680

3.680

3.680

380

20

13

Pregătire profesionala

17.500

19.100

5.990

4.630

4.630

4.630

20

14

Protecția muncii

2.000

3.200

1.500

20

30

Alte cheltuieli

439.539

487.714

370.513

347.718

347.718

341.161

20

30

01

Reclama si publicitate

500

500

500

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

439.039

487.214

370.013

347.718

347.718

341.161

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80.000

80.000

10.019

10.019

10.019

10.019

59

22

Actiuni cu caracter stiintific si

social-cultural

80.000

80.000

10.019

10.019

10.019

10.019

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

65.300

65.300

65.300

34.081

34.081

34.081

9.093

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

65.300

65.300

65.300

34.081

34.081

34.081

9.093

71

01

Active fixe

65.300

65.300

65.300

34.081

34.081

34.081

9.093

71

01

02

Masini, echipamente si mijloace de

transport

9.000

9.000

9.000

8.449

8.449

8.449

519

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

44.600

44.600

44.600

15.589

15.589

15.589

3.555

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

11.700

11.700

11.700

10.043

10.043

10.043

5.019

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

150.000

11.040.000

13.735.000

13.347.581

13.347.581

13.347.581

13.250.784

01

CHELTUIELI CURENTE

11.000.000

13.585.000

13.208.000

13.208.000

13.208.000

13.250.784

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.300.000

8.230.000

8.230.000

8.230.000

8.230.000

8.314.191

10

01

Cheltuieli salariale in bani

7.051.779

7.782.911

7.782.911

7.782.911

7.782.911

7.953.117

10

01

01

Salarii de baza

6.382.379

6.893.147

6.893.147

6.893.147

6.893.147

7.042.878

10

01

11

Fond aferent platii cu ora

35.200

47.835

47.835

47.835

47.835

47.835

10

01

13

Drepturi de delegare

4.000

1.528

1.528

1.528

1.528

1.528

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

630.200

840.401

840.401

840.401

840.401

860.876

Pag. 5

Capitol

Sub-capitol

Pa

ra-graf

Grupa / Titlu

Ar-

ti-

col

Ali

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

initiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

10

02

Cheltuieli salariale in natura

200.100

200.100

200.100

200.100

200.100

10

02

06

Vouchere de vacanta

200.100

200.100

200.100

200.100

200.100

10

03

Contribuții

248.221

246.989

246.989

246.989

246.989

160.974

10

03

01

Contributii de asigurari sociale de

stat

71.250

71.250

71.250

71.250

71.250

2.154

10

03

02

Contributii de asigurari de somaj

2.266

2.251

2.251

2.251

2.251

70

10

03

03

Contributii de asigurari sociale de

sanatate

23.381

23.381

23.381

23.381

23.381

700

10

03

04

Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.744

1.727

1.727

1.727

1.727

24

10

03

06

Contributii pentru concedii si

indemnizatii

3.857

3.856

3.856

3.856

3.856

119

10

03

07

Contributia asiguratorie pentru munca

145.723

144.524

144.524

144.524

144.524

157.907

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.662.000

5.271.400

4.894.400

4.894.400

4.894.400

4.852.993

20

01

Bunuri si servicii

562.000

1.029.400

1.014.960

1.014.960

1.014.960

856.391

20

01

01

Furnituri de birou

10.000

15.000

10.079

10.079

10.079

10.079

20

01

02

Materiale pentru curatenie

15.000

26.000

24.770

24.770

24.770

24.770

20

01

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

202.999

218.999

212.190

212.190

212.190

212.190

20

01

04

Apa, canal si salubritate

18.206

23.206

23.024

23.024

23.024

23.024

20

01

05

Carburanti si lubrifianti

10.757

13.637

13.637

13.637

13.637

14.583

20

01

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

39.935

51.935

50.637

50.637

50.637

50.637

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

265.103

680.623

680.623

680.623

680.623

521.108

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.561

30.561

30.561

30.561

30.561

20

05

30

Alte obiecte de inventar

30.561

30.561

30.561

30.561

30.561

- lei-


- lei-


- lei-


Pag. 6


- lei-


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

tol

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

Angajamente

Angajamente

Plati

legale

Cheltuieli

tol

graf

Titlu

col

at

initiale

definitive

initiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de platit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

30

Alte cheltuieli

3.100.000

4.211.439

3.848.879

3.848.879

3.848.879

3.966.041

20

30

01

Reclama si publicitate

120.000

30.000

28.620

28.620

28.620

28.620

20

30

04

Chirii

70.000

56.000

56.000

56.000

56.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.980.000

4.111.439

3.764.259

3.764.259

3.764.259

3.881.421

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

38.000

83.600

83.600

83.600

83.600

83.600

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

38.000

83.600

83.600

83.600

83.600

83.600

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

150.000

40.000

150.000

139.581

139.581

139.581

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

150.000

40.000

150.000

139.581

139.581

139.581

71

01

Active fixe

150.000

40.000

150.000

139.581

139.581

139.581

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

150.000

40.000

150.000

139.581

139.581

139.581

7010

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

1.156.000

8.629.000

8.629.000

6.816.322

6.816.322

6.505.728

310.594

5.267.301

01

CHELTUIELI CURENTE

7.529.450

7.473.000

6.203.211

6.203.211

5.892.617

310.594

5.001.466

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.616.950

4.365.950

3.684.331

3.684.331

3.391.414

292.917

3.421.388

10

01

Cheltuieli salariale in bani

4.229.052

4.089.202

3.490.797

3.490.797

3.204.019

286.778

3.215.953

10

01

01

Salarii de baza

3.839.052

3.578.202

3.075.751

3.075.751

2.837.531

238.220

2.821.485

10

01

05

Sporuri pentru conditii de munca

30.000

150.000

133.506

133.506

109.983

23.523

132.921

10

01

06

Alte sporuri

10.000

10.000

5.436

5.436

4.989

447

5.112

10

01

13

Drepturi de delegare

1.000

17

17

17

17

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

350.000

350.000

276.087

276.087

251.499

24.588

256.418

10

02

Cheltuieli salariale in natura

247.000

135.850

133.320

133.320

133.320

134.100

10

02

06

Vouchere de vacanta

247.000

135.850

133.320

133.320

133.320

134.100

10

03

Contributii

140.898

140.898

60.214

60.214

54.075

6.139

71.335

10

03

01

Contributii de asigurari sociale de

stat

29.922

29.922

29.545

29.545

29.545


Pag. 7

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plati

Angajamente

tol

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

legale

Cheltuieli

tol

graf

Titlu

col

at

initiale

definitive

initiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de platit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

10

03

02

Contribuții de asigurări de somaj

896

896

884

884

884

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

9.795

9.795

9.671

9.671

9.671

10

03

04

Contribuții de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale

285

285

281

281

281

10

03

07

Contributia asiguratorie pentru munca

100.000

100.000

19.833

19.833

13.694

6.139

71.335

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.828.464

3.023.014

2.437.676

2.437.676

2.419.999

17.677

1.498.874

20

01

Bunuri si servicii

1.903.000

1.785.550

1.554.610

1.554.610

1.541.644

12.966

1.381.328

20

01

01

Furnituri de birou

25.000

25.000

13.355

13.355

13.355

11.223

20

01

02

Materiale pentru curatenie

25.000

25.000

19.416

19.416

19.416

19.416

20

01

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

300.000

300.000

265.550

265.550

265.550

256.931

20

01

04

Apa, canal si salubritate

630.000

630.000

631.062

631.062

628.118

2.944

554.202

20

01

05

Carburanti si lubrifianti

70.000

70.000

32.500

32.500

32.500

27.156

20

01

06

Piese de schimb

80.000

140.000

34.783

34.783

34.783

30.326

20

01

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

80.000

80.000

65.610

65.610

64.197

1.413

55.097

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

693.000

515.550

492.334

492.334

483.725

8.609

426.977

20

02

Reparatii curente

90.000

90.000

50.706

50.706

50.706

47.400

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100.000

171.000

84.715

84.715

80.004

4.711

20

05

01

Uniforme si echipament

50.000

50.000

32.497

32.497

27.786

4.711

20

05

30

Alte obiecte de inventar

50.000

121.000

52.218

52.218

52.218

20

06

Deplasari, detasari, transferari

10.000

10.000

7.970

7.970

7.970

7.970

20

06

01

Deplasari interne, detasari, transferari

10.000

10.000

7.970

7.970

7.970

7.970

20

11

Carti, publicatii si materiale

documentare

500

500

500

500

500

500

Pag. 8

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plati

Angajamente

tol

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

legale

Cheltuieli

tol

graf

Titlu

col

at

initiale

definitive

initiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de platit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

13

Pregătire profesionala

30.000

30.000

13.852

13.852

13.852

13.766

20

14

Protecția muncii

1.000

1.000

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

1.000

3.000

559

559

559

559

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

1.000

3.000

559

559

559

559

20

30

Alte cheltuieli

692.964

931.964

724.764

724.764

724.764

47.351

20

30

01

Reclama si publicitate

2.964

2.964

2.583

2.583

2.583

2.583

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

10.000

15.000

5.174

5.174

5.174

5.174

20

30

04

Chirii

37.500

37.500

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

642.500

876.500

717.007

717.007

717.007

39.594

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

84.036

84.036

81.204

81.204

81.204

81.204

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

84.036

84.036

81.204

81.204

81.204

81.204

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.156.000

1.099.550

1.156.000

624.512

624.512

624.512

265.835

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.156.000

1.099.550

1.156.000

624.512

624.512

624.512

265.835

71

01

Active fixe

1.156.000

1.099.550

1.156.000

624.512

624.512

624.512

265.835

71

01

01

Constructii

669.000

598.550

669.000

441.754

441.754

441.754

141.575

71

01

02

Masini, echipamente si mijloace de

transport

328.000

336.000

328.000

155.388

155.388

155.388

25.000

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

94.000

100.000

94.000

52.017

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

65.000

65.000

65.000

27.370

27.370

27.370

47.243

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-11.401

-11.401

-11.401

Pag. 9

Capitol

Sub-capitol

Pa

ra-graf

Grupa / Titlu

Ar-

ti-

col

Ali

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

initiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-11.401

-11.401

-11.401

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-11.401

-11.401

-11.401

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-101

-101

-101

85

01

02

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-11.300

-11.300

-11.300

- lei-


- lei-


- lei-


Ordonator Principal de credite Primar:

Kereskenyi Gabor


Șef Serviciu Buget Ec. Terezia Borbei


Șef Serviciu Financiar-Contabilitate


Ec. Sofia Mureșan


DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

31.12.2019

Pag. 1       - lei-

Capitol

Sub-capitol

Pa

ra-graf

Grupa / Titlu

Ar-

ti-

col

Ali

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

initiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI subvenții

33.776.000

34.609.286

30.326.620

30.093.996

30.093.996

29.522.392

01

CHELTUIELI CURENTE

33.776.000

34.609.286

30.354.951

30.122.327

30.122.327

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

18.392.000

18.060.953

16.785.351

16.785.351

16.785.351

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15.114.000

16.277.375

13.367.317

13.134.693

13.134.693

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

270.000

270.958

202.283

202.283

202.283

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-28.331

-28.331

-28.331

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-28.331

-28.331

-28.331

6510

INVATAMANT

9.884.000

9.918.728

6.622.234

6.389.340

6.389.340

6.426.524

01

CHELTUIELI CURENTE

9.884.000

9.918.728

6.622.234

6.389.340

6.389.340

6.426.524

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.761.000

2.665.653

1.750.773

1.750.773

1.750.773

1.772.101

10

01

Cheltuieli salariale in bani

2.660.000

2.566.353

1.709.438

1.709.438

1.709.438

1.730.296

10

01

01

Salarii de baza

244.000

244.000

170.580

170.580

170.580

170.580

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

160.000

160.000

88.260

88.260

88.260

88.260

10

01

11

Fond aferent platii cu ora

1.981.000

1.981.353

1.321.026

1.321.026

1.321.026

1.341.489

10

01

17

Indemnizatii de hrana

32.000

31.500

8.461

8.461

8.461

8.461

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

243.000

149.500

121.111

121.111

121.111

121.506

10

02

Cheltuieli salariale in natura

4.000

4.350

2.900

2.900

2.900

2.900

10

02

06

Vouchere de vacanta

4.000

4.350

2.900

2.900

2.900

2.900

10

03

Contributii

97.000

94.950

38.435

38.435

38.435

38.905

10

03

07

Contributia asiguratorie pentru munca

97.000

94.950

38.435

38.435

38.435

38.905

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.068.000

7.198.075

4.859.893

4.626.999

4.626.999

4.642.855

20

01

Bunuri si servicii

1.371.000

1.408.421

597.806

590.255

590.255

589.388

Pag. 2

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plati

Angajamente

tol

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

legale

Cheltuieli

tol

graf

Titlu

col

at

initiale

definitive

initiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de platit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

01

Furnituri de birou

71.000

71.300

15.797

15.790

15.790

15.790

20

01

02

Materiale pentru curățenie

139.000

135.590

27.351

26.250

26.250

26.249

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

91.000

91.300

9.150

4.850

4.850

4.850

20

01

04

Apa, canal si salubritate

34.000

30.000

4.353

4.353

4.353

4.353

20

01

07

Transport

28.000

28.000

17.875

17.875

17.875

17.875

20

01

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

56.000

55.600

31.304

30.804

30.804

30.804

20

01

09

Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional

148.000

163.620

111.840

110.198

110.198

110.198

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

804.000

833.011

380.136

380.135

380.135

379.269

20

02

Reparatii curente

231.000

205.919

43.752

43.752

43.752

43.752

20

03

Hrana

4.582.000

4.639.117

3.713.321

3.504.717

3.504.717

3.503.417

20

03

01

Hrana pentru oameni

4.582.000

4.639.117

3.713.321

3.504.717

3.504.717

3.503.417

20

04

Medicamente si materiale sanitare

9.000

9.543

8.672

6.021

6.021

6.021

20

04

01

Medicamente

4.000

4.543

3.672

2.521

2.521

2.521

20

04

02

Materiale sanitare

2.000

2.000

2.000

1.500

1.500

1.500

20

04

04

Dezinfectanti

3.000

3.000

3.000

2.000

2.000

2.000

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

274.000

286.653

69.771

69.771

69.771

94.457

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

3.000

3.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

271.000

283.653

69.771

69.771

69.771

94.457

20

06

Deplasari, detasari, transferari

19.000

19.700

7.083

7.083

7.083

7.084

20

06

01

Deplasari interne, detasari, transferari

12.000

11.000

3.533

3.533

3.533

3.534

20

06

02

Deplasari in strainatate

7.000

8.700

3.550

3.550

3.550

3.550

20

11

Carti, publicatii si materiale

documentare

13.000

15.137

1.850

1.590

1.590

850

Pag. 3

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plati

Angajamente

tol

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

legale

Cheltuieli

tol

graf

Titlu

col

at

initiale

definitive

initiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de platit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

13

Pregătire profesionala

26.000

22.800

1.405

405

405

405

20

14

Protecția muncii

4.000

4.000

1.000

20

30

Alte cheltuieli

539.000

586.785

415.233

403.405

403.405

397.481

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

539.000

586.785

415.233

403.405

403.405

397.481

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

55.000

55.000

11.568

11.568

11.568

11.568

59

22

Actiuni cu caracter stiintific si

social-cultural

55.000

55.000

11.568

11.568

11.568

11.568

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

15.350.000

16.149.000

16.124.269

16.124.539

16.124.539

16.156.233

01

CHELTUIELI CURENTE

15.350.000

16.149.000

16.124.269

16.124.539

16.124.539

16.156.233

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.359.000

10.449.000

10.444.397

10.444.397

10.444.397

10.609.983

10

01

Cheltuieli salariale in bani

9.936.000

10.052.748

10.048.145

10.048.145

10.048.145

10.209.957

10

01

01

Salarii de baza

8.496.000

8.483.373

8.478.770

8.478.770

8.478.770

8.607.622

10

01

11

Fond aferent platii cu ora

16.000

15.279

15.279

15.279

15.279

15.279

10

01

17

Indemnizatii de hrana

515.000

472.023

472.023

472.023

472.023

517.428

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

909.000

1.082.073

1.082.073

1.082.073

1.082.073

1.069.628

10

02

Cheltuieli salariale in natura

203.000

194.800

194.800

194.800

194.800

194.800

10

02

06

Vouchere de vacanta

203.000

194.800

194.800

194.800

194.800

194.800

10

03

Contributii

220.000

201.452

201.452

201.452

201.452

205.226

10

03

07

Contributia asiguratorie pentru munca

220.000

201.452

201.452

201.452

201.452

205.226

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.901.000

5.608.800

5.588.672

5.588.942

5.588.942

5.455.050

20

01

Bunuri si servicii

958.000

1.105.003

1.103.941

1.104.211

1.104.211

900.663

20

01

01

Furnituri de birou

15.000

15.250

14.979

15.249

15.249

13.392

20

01

02

Materiale pentru curatenie

12.000

14.283

14.282

14.282

14.282

14.234

20

01

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

187.000

221.045

220.256

220.256

220.256

159.479

20

01

04

Apa, canal si salubritate

35.000

32.296

32.296

32.296

32.296

28.501

20

01

05

Carburanti si lubrifianti

14.000

13.788

13.788

13.788

13.788

13.637

Pag. 4

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

tol

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

Angajamente

Angajamente

Plati

legale

Cheltuieli

tol

graf

Titlu

col

at

initiale

definitive

initiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de platit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

45.000

52.033

52.032

52.032

52.032

49.929

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

650.000

756.308

756.308

756.308

756.308

621.491

20

30

Alte cheltuieli

3.943.000

4.503.797

4.484.731

4.484.731

4.484.731

4.554.387

20

30

01

Reclama si publicitate

100.000

25.362

25.362

25.362

25.362

25.362

20

30

04

Chirii

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.759.000

4.394.435

4.375.369

4.375.369

4.375.369

4.445.025

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

90.000

91.200

91.200

91.200

91.200

91.200

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

90.000

91.200

91.200

91.200

91.200

91.200

7010

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

8.542.000

8.541.558

7.580.117

7.580.117

7.580.117

6.571.187

01

CHELTUIELI CURENTE

8.542.000

8.541.558

7.608.448

7.608.448

7.608.448

6.571.187

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.272.000

4.946.300

4.590.181

4.590.181

4.590.181

4.662.115

10

01

Cheltuieli salariale in bani

5.006.000

4.680.300

4.383.094

4.383.094

4.383.094

4.422.072

10

01

01

Salarii de baza

3.850.000

3.510.000

3.351.672

3.351.672

3.351.672

3.360.026

10

01

05

Sporuri pentru conditii de munca

386.000

386.000

351.715

351.715

351.715

357.588

10

01

06

Alte sporuri

8.000

7.300

5.760

5.760

5.760

5.796

10

01

13

Drepturi de delegare

2.000

2.000

10

01

17

Indemnizatii de hrana

380.000

380.000

337.896

337.896

337.896

369.341

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

380.000

395.000

336.051

336.051

336.051

329.321

10

02

Cheltuieli salariale in natura

166.000

166.000

141.200

141.200

141.200

141.200

10

02

06

Vouchere de vacanta

166.000

166.000

141.200

141.200

141.200

141.200

10

03

Contributii

100.000

100.000

65.887

65.887

65.887

98.843

10

03

07

Contributia asiguratorie pentru munca

100.000

100.000

65.887

65.887

65.887

98.843

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.145.000

3.470.500

2.918.752

2.918.752

2.918.752

1.809.557

Pag. 5

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plati

Angajamente

tol

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

legale

Cheltuieli

tol

graf

Titlu

col

at

initiale

definitive

initiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de platit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

Bunuri si servicii

1.903.000

2.169.500

1.757.085

1.757.085

1.757.085

1.539.409

20

01

01

Furnituri de birou

20.000

20.000

8.427

8.427

8.427

7.235

20

01

02

Materiale pentru curatenie

26.000

31.000

27.937

27.937

27.937

27.604

20

01

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

400.000

380.000

272.701

272.701

272.701

272.624

20

01

04

Apa, canal si salubritate

630.000

630.000

504.869

504.869

504.869

427.012

20

01

05

Carburanti si lubrifianti

60.000

65.000

63.250

63.250

63.250

45.378

20

01

06

Piese de schimb

80.000

70.000

49.720

49.720

49.720

43.244

20

01

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

80.000

80.000

67.704

67.704

67.704

58.839

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

607.000

893.500

762.477

762.477

762.477

657.473

20

02

Reparatii curente

90.000

205.000

199.920

199.920

199.920

199.920

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000

133.000

123.371

123.371

123.371

12.874

20

05

01

Uniforme si echipament

26.000

40.000

39.831

39.831

39.831

20

05

30

Alte obiecte de inventar

54.000

93.000

83.540

83.540

83.540

12.874

20

06

Deplasari, detasari, transferari

20.000

20.000

7.566

7.566

7.566

7.566

20

06

01

Deplasari interne, detasari, transferari

20.000

20.000

7.566

7.566

7.566

7.566

20

11

Carti, publicatii si materiale

documentare

5.000

5.000

1.190

1.190

1.190

1.000

20

13

Pregatire profesionala

20.000

20.000

2.650

2.650

2.650

2.650

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

3.000

3.000

1.696

1.696

1.696

1.695

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

3.000

3.000

1.696

1.696

1.696

1.695

20

30

Alte cheltuieli

1.024.000

915.000

825.274

825.274

825.274

44.443

20

30

01

Reclama si publicitate

5.000

5.000

1.842

1.842

1.842

1.842

Pag. 6

Capitol

Sub-capitol

Pa

ra-graf

Grupa / Titlu

Ar-

ti-

col

Ali

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

initiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

15.000

15.000

10.799

10.799

10.799

10.799

20

30

04

Chirii

39.000

5.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

965.000

890.000

812.633

812.633

812.633

31.802

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

125.000

124.758

99.515

99.515

99.515

99.515

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

125.000

124.758

99.515

99.515

99.515

99.515

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-28.331

-28.331

-28.331

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-28.331

-28.331

-28.331

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-28.331

-28.331

-28.331

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-28.331

-28.331

-28.331

9910

96

excedent/deficit sect funct

-2.271.000

-2.270.004

258.430

- lei-


Ordonator Principal de credite       Șef Serviciu Buget        Șef Serviciu Financiar-Contabilitate

Primar:                           Ec. Terezia Borbei        Ec. Sofia Mureșan
Kereskenyi Gabor

- lei-


- lei-


- lei-


- lei-


DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

31.12.2018

Pag. 1       - lei-

Capitol

Sub-capitol

Pa

ra-graf

Grupa / Titlu

Ar-

ti-

col

Ali

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

initiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI subvenții

1.371.300

1.204.850

1.371.300

786.874

786.874

786.874

24.564.760

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.371.300

1.204.850

1.371.300

798.174

798.174

798.174

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.371.300

1.204.850

1.371.300

798.174

798.174

798.174

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-11.300

-11.300

-11.300

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-11.300

-11.300

-11.300

6510

INVATAMANT

65.300

65.300

65.300

34.081

34.081

34.081

9.093

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

65.300

65.300

65.300

34.081

34.081

34.081

9.093

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

65.300

65.300

65.300

34.081

34.081

34.081

9.093

71

01

Active fixe

65.300

65.300

65.300

34.081

34.081

34.081

9.093

71

01

02

Masini, echipamente si mijloace de

transport

9.000

9.000

9.000

8.449

8.449

8.449

519

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

44.600

44.600

44.600

15.589

15.589

15.589

3.555

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

11.700

11.700

11.700

10.043

10.043

10.043

5.019

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

150.000

40.000

150.000

139.581

139.581

139.581

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

150.000

40.000

150.000

139.581

139.581

139.581

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

150.000

40.000

150.000

139.581

139.581

139.581

71

01

Active fixe

150.000

40.000

150.000

139.581

139.581

139.581

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

150.000

40.000

150.000

139.581

139.581

139.581

7010

locuințe, servicii si dezvoltare publica

1.156.000

1.099.550

1.156.000

613.212

613.212

613.212

265.835

Pag. 2

Capitol

Sub-capitol

Pa

ra-graf

Grupa / Titlu

Ar-

ti-

col

Ali

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli

efective

initiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.156.000

1.099.550

1.156.000

624.512

624.512

624.512

265.835

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.156.000

1.099.550

1.156.000

624.512

624.512

624.512

265.835

71

01

Active fixe

1.156.000

1.099.550

1.156.000

624.512

624.512

624.512

265.835

71

01

01

Constructii

669.000

598.550

669.000

441.754

441.754

441.754

141.575

71

01

02

Masini, echipamente si mijloace de

transport

328.000

336.000

328.000

155.388

155.388

155.388

25.000

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

94.000

100.000

94.000

52.017

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

65.000

65.000

65.000

27.370

27.370

27.370

47.243

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-11.300

-11.300

-11.300

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-11.300

-11.300

-11.300

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-11.300

-11.300

-11.300

85

01

02

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-11.300

-11.300

-11.300

9910

97

excedent/deficit sect dezv

-39.641

-20.641

-10.824

- lei-


Ordonator Principal de credite


Primar:

Kereskenyi Gabor

Șef Serviciu Buget Ec. Terezia Borbei

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate


Ec. Sofia Mureșan

CASA DE CULTURA


Anexa


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 31.12.2019 — CASA DE CULTURA

(lei)

Page 1 of 2


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL

VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1

000110

3.150.000,00

3.680.000,00

3.655.539,00

3.655.539,00

3.655.539,00

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

150.000,00

150.000,00

131.860,00

131.860,00

131.860,00

8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

150.000,00

150.000,00

131.860,00

131.860,00

131.860,00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

150.000,00

150.000,00

131.860,00

131.860,00

131.860,00

21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

150.000,00

150.000,00

131.860,00

131.860,00

131.860,00

29

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

20.000,00

20.000,00

11.080,00

11.080,00

11.080,00

35

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

130.000,00

130.000,00

120.780,00

120.780,00

120.780,00

62

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

3.000.000,00

3.530.000,00

3.523.679,00

3.523.679,00

3.523.679,00

63

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

3.000.000,00

3.530.000,00

3.523.679,00

3.523.679,00

3.523.679,00

70

Subvenții de la alte administratii( cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14 la

4310

3.000.000,00

3.530.000,00

3.523.679,00

3.523.679,00

3.523.679,00

71

Subvenții pentru instituții publice

431009

3.000.000,00

3.530.000,00

3.523.679,00

3.523.679,00

3.523.679,00

215

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

Y000110

3.150.000,00

3.680.000,00

3.655.539,00

3.655.539,00

3.655.539,00

216

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

Y0010

150.000,00

150.000,00

131.860,00

131.860,00

131.860,00

222

C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

Y0012

150.000,00

150.000,00

131.860,00

131.860,00

131.860,00

234

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

Y0014

150.000,00

150.000,00

131.860,00

131.860,00

131.860,00

235

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

Y3310

150.000,00

150.000,00

131.860,00

131.860,00

131.860,00

243

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

Y331019

20.000,00

20.000,00

11.080,00

11.080,00

11.080,00

249

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Y331050

130.000,00

130.000,00

120.780,00

120.780,00

120.780,00

268

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

Y0017

3.000.000,00

3.530.000,00

3.523.679,00

3.523.679,00

3.523.679,00

® INOSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

269

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

Y0018

3.000.000,00

3 530.000,00

3.523.679,00

3.523.679.00

3.523.679,00

273

Subvenții de la alte administratii(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.

Y4310

3.000.000.00

3.530.000,00

3.523.679,00

3.523.679,00

3.523.679,00

274

Subvenții pentru instituții publice

Y431009

3.000.000,00

3.530.000,00

3.523.679,00

3.523.679,00

3.523.679,00


Conducătorul BompartimenlgyiaperaT'contabil

© INQSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 2 of 2


PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa3,


DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG]_ - BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII LA DATA 31.12.2019 — CASA DE CULTURA

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legate de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

3.150.000

3.680.000

3.655.269

3.655.539

3.655.539

3.655.539

2

SECȚIUNEA DE FUNCTICNARE(01+79+85)

3.150.000

3.680.000

3.655.269

3.655.539

3.655.539

3.655.539

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

3.150.000

3.680.000

3.655.269

3.655.539

3.655.539

3.655.539

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

360.000

360.000

355.397

355.397

355.397

355.397

5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

352.400

341.174

336.571

336.571

336.571

336.571

6

Salarii de baza

100101

306.000

298.954

294.351

294.351

294.351

294.351

15

Fond aferent platii cu ora

100111

16.400

15.279

15.279

15.279

15.279

15.279

21

Indemnizații de hrana

100117

30.000

26.941

26.941

26.941

26.941

26.941

23

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la

10.02.30)

1002

11.600

11.600

11.600

11.600

11.600

29

Vouchere de vacanta

100206

11.600

11.600

11.600

11.600

11.600

31

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

7.600

7.226

7.226

7.226

7.226

7.226

38

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

7.600

7.226

7.226

7.226

7.226

7.226

40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

2.790.000

3.320.000

3.299.872

3.300.142

3.300.142

3.300.142

41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

108.000

76.203

75.141

75.411

75.411

75.411

42

Furnituri de birou

200101

10.000

3.750

3.479

3.749

3.749

3.749

43

Materiale pentru curățenie

200102

6.000

2.683

2.682

2.682

2.682

2.682

44

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

50.000

35.000

34.211

34.211

34.211

34.211

45

Apa, canal si salubritate

200104

20.000

13.362

13.362

13.362

13.362

13.362

49

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

22.000

21.408

21.407

21.407

21.407

21.407

87

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

2.682.000

3.243.797

3.224.731

3.224.731

3.224.731

3.224.731

88

Reclama si publicitate

203001

100.000

25.362

25.362

25.362

25.362

25.362

91

Chirii

203004

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 2


© IND3OFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE


Page 2 of 2


?N\J       NT

f


Anexa


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

LA DATA 31.12.2019 — VERIFICAREA SUBUNITĂȚI

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL

VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1

000110

8 255 810 00

8 290.848.00

6 062 804 00

174 475 00

5 888 329,00

5 859 275 00

203.529 00

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

8 255.810 00

8 290 848.00

6 062 804 00

174 475 00

5 888.329.00

5 859.275 00

203 529 00

8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

8 255.810 00

8 290.848.00

6 062 804 0C

174.475.00

5 888 329.00

5.859.275.00

203 529 00

9

C1 VENITURI DIN PROPRIETATEțcod 30.10+31.10)

0013

820 391.00

328 691.00

480 146 00

480.146 00

480 146 00

10

Venituri din proprietate(cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

820 391 00

828 691.00

480 146 0C

480.146 00

480 146,00

11

Venituri din concesiuni si Închirieri

301005

721 750.00

775.176,00

465 420 00

465.420 00

465 420,00

12

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către mstit publ

30100530

721 750.00

775 176.00

465 420 00

465.420 00

465.420.00

17

Alte venituri din proprietate

301050

98 641 00

53.515 00

14 726 0C

14.726.00

14 726.00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

7 435 419 00

7 462 157 00

5 582 558 0C

' 74 475 00

5 408 183 00

5.379 129 00

203 529 00

21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

5 638.721 00

5 750 459 00

4 401 176 00

1 74 475 00

4 226 701 00

4 197 647 00

203 529 00

22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

473.895.00

488 795.00

275 649 0C

275.54900!

275 649.00

23

Venituri din prestări de servicii

331008

3 000 00

3 000.00

26

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

331014

4 870.826 00

4 967 664.00

4 084 443 00

'74 475 00

3 909.968.00

3 880 914 00

203 529 00

27

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

4 000 00

4 000 00

28

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,

331017

12 000 00

12 000 00

35

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

275.030 00

275 000 00

41.084 00

41 084.00

41 084 00

40

Diverse vemturi(cod 36.10.04+36.10.50)

3610

1 751.698 00

1 66' 198 OC

1 174 712 OC

1 174 712.00

1 174 712 00

42

Alte venituri

361050

1 751.698 00

1 661 198 OC

1 174 712 0C

1 174.712.00

1 174 712 00

43

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.01 la 37.10.04-|-37.10.50)

3710

45 COO.OC

50 500 0C

6 770.0C

6.770.0C

6 770.00

44

Donatii si sponsorizări

371001

45 OOO.OC

50 500 OC

6 770.0C

6 770.0C

6 77C.0C

* INDSOn-SICO ■ PRIMARI/. SAT J-MA.RE

Page 1 of 3

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

miliale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

45

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

371003

-21 534 00

-21 634 00

-11 455 0C

-11 455.00

-11.455 00

46

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

21 534.00

21 634 00

11 455 00

11 455.00

11 455 00

215

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(00.02+00.16+00.17)

Y000110

8 234 276 00

8.269.214 00

6 051 349 00

174.475.00

5 876 874.00

5.847.820 00

203.529.00

216

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

Y0010

8 234 276 00

8 269.214.00

6 051 349 00

174.475.00

5 876 874,00

5.847 820 00

203.529 00

222

C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

Y0012

8 234 276 00

8.269 214.00

6 051 349 00

174.475.00

5 876 874 00

5.847.820 00

203 529,00

223

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)

Y0013

820 391 00

828 691 00

480 146 0C

480 146 00

480 146 00

224

Venituri din proprietate(cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

Y3010

820 391 00

828 691 00

480 146 00

480 146 00

480 146 00

225

Venituri din concesiuni si inchirieri

Y301005

721 750.00

775.176.00

465 420 00

465 420 00

465.420.00

226

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ

Y30100530

721 750 00

775 176 00

465 420 00

465 420 00

465.420 00

231

Alte venituri din proprietate

Y301050

98 541 00

53 515 00

•4 726 00

14 726.00

14 726.00

234

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

Y0014

7 413 885 00

7.440.523.00

5 571 203 00

174.475.00

5 396 728 00

5 367 674 00

203 529 00

235

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

Y3310

5 638 721 00

5.750 459 00

4 40' 176CC

174 475.00

4 226 701 00

4 197 647 00

203 529 00

236

Taxe si alte venituri in invatamant

Y331005

473 895 00

488 795 00

275 649 00

275 649 00

275 649 00

237

Venituri din prestări de servicii

Y331008

3 000.00

3 000 00

240

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

Y331014

4 870 826 00

4 967 664 00

4 084 443 00

174 475.00

3 909 968.00

3.880 914 00

203 529.00

241

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

Y331016

4 000 00

4 000 00

242

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,

Y331017

12 000 00

12 000 00

249

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Y331050

275 000 00

275000.00

41 084 30

41 084 00

41 084 00

254

Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)

Y3610

1.751 698 00

1 661 198.00

1 174.712.0C

1 174 712.00

1.174 71200

256

Alte venituri

Y361050

1 751 698 00

1 661 198 00

• 174 7’20C

1 174 712 00

1 174 712 00

257

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

Y3710

23 466 00

28 856 00

-4 685 0C

-4 685.00

-4 685 00

258

Donatii si sponsorizări

Y371001

45 000 00

50 500 00

6 770.0C

6 770 00

6 770 00

259

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

Y371003

-21 534 00

-21 634 00

-11 455 0C

•11 455.00

-11 455,00

282

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE(cod

Y000110

21 534 OC

21 634 00

• 1 455 OC

U 455.0C

11 455 00

283

I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)

Y0010

21 534.00

21.634 0C

11 455 0(

11 455 0C

11 455.00

284

C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14)

Y0012

21 534 0C

21 634 0C

11 455 0C

11 455.0C

11.455.00

: indsoft-sico • primăria satu-mare

Page 2 of 3

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

imiiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

285

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)

Y0014

21 534 00

21 634 00

455 0C

11 455 00

11 455.00

286

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.04)

Y3710

21 534 00

21 634 00

' • 455 00

11 455 00

11 455 00

287

Varsaminte din secțiunea de funcționare

Y371004

21 534 00

21 634 00

1 • 455 0C

ii 455.00

11 455 00

Conducătorul instituției

Conducătorul compartiment financiar contabil


■ INDSGF1-SIC:.' • °RIMARlA SAW-MARF.

Page 3 of 3


PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexat?


DETALIEREA CHELTUIELILOR

E65 - CAP 65 INVATAMANT AUTOFINANTATE

LA DATA 31.12.2019 —

Page 1 of 3


[lei]

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

8.766.290

8.801.328

5.893.381

5.660.487

5.660.487

5.659.994

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

8.699.190

8.734.228

5.841.404

5.608.510

5.608.510

5.645.694

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

8.699.190

8.734.228

5.841.404

5.608 510

5.608.510

5.645.694

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

1.673.653

1.578.153

1.020.043

1.020.043

1.020.043

1.041.371

5

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

1.624.853

1.531.353

994.758

994 758

994.758

1.015.616

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

40.000

40.000

26.401

26.401

26.401

26.401

15

Fond aferent platii cu ora

100111

1.338.353

1.338.353

838.785

838.785

838.785

859.248

21

Indemnizații de hrana

100117

12.500

12.500

8.461

8.461

8.461

8.461

22

Alte drepturi salariate in bani

100130

234.000

140.500

121.111

121.111

121.111

121.506

23

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la

10.02.30)

1002

4.350

4.350

2.900

2.900

2.900

2.900

29

Vouchere de vacanta

100206

4.350

4.350

2.900

2.900

2.900

2.900

31

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

44.450

42.450

22.385

22.385

22.385

22.855

38

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

44.450

42.450

22.385

22.385

22.385

22.855

40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

6.970.537

7.101.075

4.809.793

4.576.899

4.576.899

4.592.755

41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

1.302.363

1.339.421

559.398

551.847

551.847

550.980

42

Furnituri de birou

200101

60.000

60.000

6.097

6.090

6.090

6.090

43

Materiale pentru curățenie

200102

126.890

123.890

27.351

26.250

26.250

26.249

44

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

91.300

91.300

9.150

4.850

4.850

4.850

45

Apa, canal si salubritate

200104

24.000

20.000

3.786

3.786

3.78G

3.786

48

Transport

200107

28.000

28.000

17.875

17.875

17.875

17.875

49

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

200108

43.600

43.600

25.600

25.100

25.100

25.100

50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

136.120

151.620

101.391

99.749

99.749

99.749

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATJ-MARE

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

51

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

792.453

821.011

368.148

368.147

368.147

367.281

52

Reparatii curente

2002

230.919

205.919

43.752

43.752

43.752

43.752

53

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

4.581.779

4.639.117

3.713.321

3.504.717

3.504.717

3.503.417

54

Hrana pentru oameni

200301

4.581.779

4.639.117

3.713.321

3.504.717

3.504.717

3.503.417

56

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

9.000

9.543

8.672

6.022

6.022

6.021

57

Medicamente

200401

4.000

4.543

3.672

2.522

2.522

2.521

58

Materiale sanitare

200402

2.000

2.000

2.000

1.500

1.500

1.500

60

Dezinfectant!

200404

3.000

3.000

3.000

2.000

2.000

2.000

61

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2005

265.754

278.653

69.771

69.771

69.771

94.457

63

Lenjerie si accesorii de pat

200503

3.000

3.000

64

Alte obiecte de inventar

200530

262.754

275.653

69.771

69.771

69.771

94.457

65

Deplasări, detasari. transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

2006

19.000

19.700

7.083

7.083

7.083

7.084

66

Deplasări interne, detasari. transferau

200601

12.000

11.000

3.533

3.533

3.533

3.534

67

Deplasări in străinătate

200602

7.000

8.700

3.550

3.550

3.550

3.550

70

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

13.137

15.137

1.850

1.590

1.590

850

72

Pregătire profesionala

2013

17.800

14.800

1.405

405

405

405

73

Protecția muncii

2014

4.000

4.000

1.000

87

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06->-20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

526.785

574.785

403.541

391.712

391.712

385.789

95

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

526.785

574.785

403.541

391.712

391.712

385.789

149

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)

59

55.000

55.000

11.568

11.568

11.568

11.568

158

Acțiuni cu caracter științific si socio-cultural

5922

55.000

55.000

11.568

11 568

11.568

11.568

188

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod

51+55+56+58+70+79+85)

67.100

67.100

51.977

51.977

51.977

14.300

325

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

67.100

67.100

51.977

51.977

51.977

14.300

326

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

67.100

67.100

51.977

51.977

51.977

14.300

327

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

67.100

67.100

51.977

51.977

51.977

14.300

329

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

11.500

11.500

11.455

11.455

11.455

4.172

330

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

51.000

51.000

36.000

36.000

36.000

1.450

331

Alte active fixe

710130

4.600

4.600

4.522

4,522

4.522

8.678

TEATRU


Anexa


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 31.12.2019 — TEATRU

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

12.481.000,00

12.479.771,00

12.479.771,00

12.479.771,00

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

12.469.000,00

12.469.000,00

12.469.000,00

12.469.000,00

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

1.220.000,00

1.220.000,00

1.220.000,00

1.220.000,00

9

C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

1.220.000,00

1.220.000,00

1.220.000,00

1.220.000,00

21

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

1.220.000,00

1.220.000,00

1.220.000,00

1.220.000,00

22

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

1.220.000,00

1.220.000,00

1.220.000,00

1.220.000,00

30

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

628.000,00

626.867,00

626.867,00

626.867,00

36

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

592.000,00

593.133,00

593.133,00

593.133,00

55

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

11.249.000,00

11.249.000,00

11.249.000,00

11.249.000,00

56

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

11.249.000,00

11.249.000,00

1.249.000,00

11.249.000,00

60

Subvenții de la alte administratii(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.

4310

11.249.000,00

11.249.000,00

1.249.000,00

11.249.000,00

61

Subvenții pentru instituții publice

431009

11.249.000,00

11.249.000,00

1.249.000,00

11.249.000,00

69

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

12.000,00

10.771,00

10.771,00

10.771,00

86

IV SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

12.000,00

10.771,00

10.771,00

10.771,00

87

Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (cod 42.10+43.10)

0018

12.000,00

10.771,00

10.771,00

10.771,00

92

Subvenții de la alte administratii (cod

43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.

4310

12.000,00

10.771,00

10.771,00

10.771,00

102

Subvenții pentru instituții publice destinate        /

secțiunii de dezvoltare                          /

^§1019'

12.000,00

10.771,00

10.771,00

10.771,00

PRIMĂRIA SATU-MARE

DETALIEREA CHELTUIELILOR

G670304 - CAP 67.10.03.04 TEATRU

LA DATA 31.12.2019 — TEATRU

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

12.481.000

12.479.771

12.479.771

12.479.771

12.501.479

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

12.469.000

12.469.000

12.469.000

12.469.000

12.500.694

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

12.469.000

12.469.000

12.469.000

12.469.000

12.500.694

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

10.089.000

10.089.000

10.089.000

10.089.000

10.254.586

5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

9.711.574

9.711.574

9.711.574

9.711.574

9.873.386

6

Salarii de baza

100101

8.184.419

8.184.419

8.184.419

8.184.419

8.313.271

21

Indemnizații de hrana

100117

445.082

445.082

445.082

445.082

490.487

22

Alte drepturi salariale in bani

100130

1.082.073

1.082.073

1.082.073

1.082.073

1.069.628

23

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.30)

1002

183.200

183.200

183.200

183.200

183.200

29

Vouchere de vacanta

100206

183.200

183.200

183.200

183.200

183.200

31

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

194.226

194.226

194.226

194.226

198.000

38

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

194.226

194.226

194.226

194.226

198.000

40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

2.288.800

2.288.800

2.288.800

2.288.800

2.154.908

41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

1.028.800

1.028.800

1.028.800

1.028.800

825.252

42

Furnituri de birou

200101

11.500

11.500

11.500

11.500

9.643

43

Materiale pentru curățenie

200102

11.600

11.600

11.600

11.600

11.552

44

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

186.045

186.045

186.045

186.045

125.268

45

Apa, canal si salubritate

200104

18.934

18.934

18.934

18.934

15.139

46

Carburanți si lubrefiantix

200105

13.788

13.788

13.788

13.788

13.637

49

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

30.625

30.625

30.625

30.625

28.522

51

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

756.308

756.308

756.308

756.308

621.491

© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 2

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

87

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

1.260.000

1.260.000

1.260.000

1.260.000

1.329.656

95

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1.260.000

1.260.000

1.260.000

1.260.000

1.329.656

149

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la

59.41)

59

91.200

91.200

91.200

91.200

91.200

162

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

91.200

91.200

91.200

91.200

91.200

188

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)

12.000

10.771

10.771

10.771

785

325

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

12.000

10.771

10.771

10.771

785

326

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

12.000

10.771

10.771

10.771

785

327

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

12.000

10.771

10.771

10.771

785

331

Alte active fixe

710130

12.000

10.771

10.771

10.771

785


©INDSOFT-SICO- PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 2 of 2


ADMINISTR.PIATA


Anexa <o


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 31.12.2019 — ADMINISTR.PIATA

(lei)

Page 1 of 2


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

7.950.500,00

7.986.140,00

9.208.872,00

1.000.173,00

8.208.699,00

8.110.911,00

1.097.961,00

2

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

6.751.758,00

6.787.398,00

8.748.028,00

1.000.173,00

7.747.855,00

7.650.067,00

1.097.961,00

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

6.751.758,00

6.787.398,00

8.748.028,00

1.000.173,00

7.747.855,00

7.650.067,00

1.097.961,00

9

C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

6.751.758,00

6.787.398,00

8.748.028,00

1.000.173,00

7.747.855,00

7.650.067,00

1.097.961,00

10

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)

0013

931.000,00

931.000,00

1.285.003,00

357.889,00

927.114,00

891.376,00

393.627,00

11

Venituri din proprietate(cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

930.000,00

930.000,00

1.285.003,00

357.889.00

927.114,00

891.376,00

393.627,00

12

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

930.000,00

930.000,00

1.285.003,00

357.889,00

927.114,00

891.376,00

393.627,00

13

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ

30100530

930.000,00

930.000,00

1.285.003,00

357.889,00

927.114,00

891.376,00

393.627,00

19

Venituri din dobânzi

3110

1.000,00

1.000,00

20

Alte venituri din dobânzi

311003

1.000,00

1.000,00

21

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

5.820.758,00

5.856.398,00

7.463.025,00

642.284,00

6.820.741,00

6.758.691,00

704.334,00

22

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

7.014.500,00

7.050.140,00

7.757.042,00

475.457,00

7.281.585,00

7.219.535,00

537.507,00

24

Venituri din prestări de servicii

331008

5.229.000,00

5.264.640,00

5.610.232,00

194.338,00

5.415.894,00

5.360.325,00

249.907,00

36

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

1.785.500,00

1.785.500,00

2.146.810,00

281.119,00

1.865.691,00

1.859.210,00

287.600,00

39

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

3510

5.000,00

5.000,00

166.827,00

166.827,00

166.827,00

40

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

5.000,00

5.000,00

166.827,00

166.827,00

166.827,00

44

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

3710

-1.198.742,00

-1.198.742,00

-460.844,00

-460.844,00

-460.844,00

46

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

371003

-1.198.742,00

-1.198.742,00

-460.844,00

-460.844,00

-460.844,00

69

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

1.198.742.00

1.198.742,00

460.844,00

460.844,00

460.844,00

70

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00012

1.198.742,00

1.198.742,00

460.844,00

460.844,00

460.844,00

© INOSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasarl realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

71

C.VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

0012

1.198.742,00

1.198.742,00

460.844,00

460.844,00

460.844,00

72

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)

0014

1.198.742,00

1.198.742,00

460.844,00

460.844,00

460.844,00

73

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.04)

3710

1.198.742,00

1.198.742,00

460.844,00

460.844,00

460.844,00

74

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

1.198.742,00

1.198.742,00

460.844,00

460.844,00

460.844,00

Conducătorul instituției


Conducătorul compartiment financiar contabil


© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 2 of 2


PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa <o, /f


DETALIEREA CHELTUIELILOR

F705000 - CAP.70.10 ALTE SERVICII IN DOM. LOC. (PIAȚA) LA DATA 31.12.2019 -- ADMINISTR.PIATA

(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

9.740.300

9.740.300

8.040.961

8.040.961

8.040.961

5.924.550

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

8.541.558

8.541.558

7.608.448

7.608.448

7.608.448

5.571.187

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

8.541.558

8.541.558

7.608.448

7.608.448

7.608.448

5.571.187

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

5.271.300

4.946.300

4.590.181

4.590.181

4.590.181

4.662.115

5

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

5.005.300

4.680.300

4.383.094

4.383.094

4.383.094

4.422.072

6

Salarii de baza

100101

3.850.000

3.510.000

3.351.672

3.351.672

3.351.672

3.360.026

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

386.000

386.000

351.715

351.715

351.715

357.588

10

Alte sporuri

100106

7.300

7.300

5.760

5.760

5.760

5.796

17

Drepturi de delegare

100113

2.000

2.000

21

Indemnizații de hrana

100117

380.000

380.000

337.896

337.896

337.896

369.341

22

Alte drepturi salariate in bani

100130

380.000

395.000

336.051

336.051

336.051

329.321

23

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la

10.02.30)

1002

166.000

166.000

141.200

141.200

141.200

141.200

29

Vouchere de vacanta

100206

166.000

166.000

141.200

141.200

141.200

141.200

31

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

100.000

100.000

65.887

65.887

65.887

98.843

38

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

100.000

100.000

65.887

65.887

65.887

98.843

40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

3.145.500

3.470.500

2.918.752

2.918.752

2.918.752

1.809.557

41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

1.903.500

2.169.500

1.757.085

1.757.085

1.757.085

1.539.409

42

Furnituri de birou

200101

20.000

20.000

8.427

8.427

8.427

7.235

43

Materiale pentru curățenie

200102

25.000

31.000

27.937

27.937

27.937

27.604

44

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

400.000

380.000

272.701

272.701

272.701

272.624

45

Apa, canal si salubritate

200104

630.000

630.000

504.869

504.869

504.869

427.012

46

Carburanți si lubrefiantix

200105

60.000

65.000

63.250

63.250

63.250

45.378

Rând

Denumirea Indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

47

Piese de schimb

200106

80.000

70.000

49.720

49.720

49.720

43.244

49

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

80.000

80.000

67.704

67.704

67.704

58.839

51

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

608.500

893.500

762.477

762.477

762.477

657.473

52

Reparatii curente

2002

90.000

205.000

199.920

199.920

199.920

199.920

61

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2005

79.000

133.000

123.371

123.371

123.371

12.874

62

Uniforme si echipament

200501

26.000

40.000

39.831

39.831

39.831

64

Alte obiecte de inventar

200530

53.000

93.000

83.540

83.540

83.540

12.874

65

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

2006

20.000

20.000

7.566

7.566

7.566

7.566

66

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

20.000

20.000

7.566

7.566

7.566

7.566

70

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

5.000

5.000

1.190

1.190

1.190

1.000

72

Pregătire profesionala

2013

20.000

20.000

2.650

2.650

2.650

2.650

82

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

2024

3.000

3.000

1.695

1.695

1.695

1.695

84

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

3.000

3.000

1.695

1.695

1.695

1.695

87

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

1.025.000

915.000

825.275

825.275

825.275

44.443

88

Reclama si publicitate

203001

5.000

5.000

1.842

1.842

1.842

1.842

90

Prime de asigurare non-viata

203003

15.000

15.000

10.799

10.799

10.799

10.799

91

Chirii

203004

40.000

5.000

95

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

965.000

890.000

812.634

812.634

812.634

31.802

149

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la

59.41)

59

124.758

124.758

99.515

99.515

99.515

99.515

162

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

124.758

124.758

99.515

99.515

99.515

99.515

188

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)

1.198.742

1.198.742

432.513

432.513

432.513

353.363

325

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.198.742

1.198.742

460.844

460.844

460.844

353.363

326

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1.198.742

1.198.742

460.844

460.844

460.844

353.363

327

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

7101

1.198.742

1.198.742

460.844

460.844

460.844

353.363

328

Construcții

710101

827.492

893.492

231.976

231.976

231.976

195.559

329

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

139.000

163.50C

161.583

161.583

161.583

54.052

330

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

177.250

75.250

27.783

27.783

27.783

62.467

331

Alte active fixe

710130

55.000

66.500

39.502

39.502

39.502

41.285

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

340

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

-28.331

-28.331

-28.331

341

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

-28.331

-28.331

-28.331

342

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8501

-28.331

-28.331

-28.331

343

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea dezvoltare a

850102

-28.331

-28.331

-28.331

Conducătorul instituției

Conducătorul compartiment financiar contabil

SANITAR-F


Anexa 7"


CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 31.12.2019 — SANITAR-F

(lei)


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

1

TOTAL

VENITURI(codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.1

000110

1.133.67C.00

1.133.670.00

730.000,00

730.000,00

730.000,00

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

1.133.670,00

1.133.670,00

730.000,00

730.000,00

730.000.00

8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

1.133.670.00

1.133.670,00

730.000,00

730.000,00

730.000,00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

1.133.670.00

1.133.670,00

730.000,00

730.000,00

730.000,00

21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

3310

1 133.670.00

1.133,670,00

730.000.00

730.000,00

730.000.00

22

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

1.133.670 00

1.133.670,00

730.000.00

730.000,00

730.000.00

215

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

Y000110

1.133.670.00

1.133.670,00

730.000,00

730.000,00

730.000,00

216

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

Y0010

1.133.670.00

1.133.670,00

730.000,00

730.000,00

730.000.00

222

C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

Y0012

1.133.670,00

1.133.670,00

730.000,00

730.000,00

730.000,00

234

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

Y0014

1.133.670.00

1.133.670,00

730.000.00

730.000.00

730.000,00

235

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

Y3310

1.133.670.00

1.133.670.00

730.000,00

730.000,00

730.000,00

236

Taxe si alte venituri in invatamant

Y331005

1.133.670.00

1.133.670,00

730.000.00

730.000,00

730.000,00

Conducătorul compartiment financiar contabil

fâ INDSOFT-SICO • PRIMĂRIA SATIJ-MAREige 1 of 1


PRIMĂRIA SATU-MARE


Anexa 7,4


DETALIEREA CHELTUIELILOR

F650500 - CAP 65.05.00 INVATAMANT POSTLICEAL LA DATA 31.12.2019 — SANITAR-F

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

1.184.500

1.184.500

780.830

780.830

780.830

780.830

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

1.184.500

1.184.500

780.830

780.830

780.830

780.830

3

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

1.184.500

1.184.500

780.830

780.830

780.830

780.830

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALfcod 10.01 la 10.03)

10

1.087.500

1.087.500

730.730

730.730

730.730

730.730

5

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la

10.01.16+10.01.30)

1001

1.035.000

1.035.000

714.680

714.680

714.680

714.680

6

Salarii de baza

100101

244.000

244.000

170.580

170.580

170.580

170.580

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

120.000

120.000

61.859

61.859

61.859

61.859

15

Fond aferent platii cu ora

100111

643.000

643.000

482.241

482.241

482.241

482.241

21

Indemnizații de hrana

100117

19.000

19.000

22

Alte drepturi salariale in bani

100130

9.000

9.000

31

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1003

52.500

52.500

16.050

16.050

16.050

16.050

38

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

52.500

52.500

16.050

16.050

16.050

16.050

40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

97.000

97.000

50.100

50.100

50.100

50.100

41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

69.000

69.000

38.408

38.408

38.408

38.408

42

Furnituri de birou

200101

11.300

11.300

9.700

9.700

9.700

9.700

43

Materiale pentru curățenie

200102

11.700

11.700

45

Apa, canal si salubritate

200104

10.000

10.000

567

567

567

567

49

Posta, telecomunicații, radio, tv, internei

200108

12.000

12.000

5.704

5.704

5.704

5.704

50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

12.000

12.000

10.449

10.449

10.449

10.449

51

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

12.000

12.000

11.988

11.988

11.988

11.988

61

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2005

8.000

8.000

© INOSOFI -SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE

Page 1 of 2

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

64

Alte obiecte de inventar

200530

8.000

8.000

72

Pregătire profesionala

2013

8.000

8.000

87

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

2030

12 000

12.000

11.692

11.692

11.692

11.692

95

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

12.000

12.000

11.692

11.692

11.692

11.692

Conducătorul instituției

Conducătorul compartiment financiar contabil
e INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE
Page 2 of 2