Hotărârea nr. 76/2020

HOTĂRÂREA nr. 76/30.04.2020 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 76/30.04.2020
privind aprobarea execuției bugetului local de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Satu Mare pe anul 2019

 

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,
Analizând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18.415 din 16 aprilie 2020, Referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 18.417 din 16.04.2020, în calitate de inițiator,
Luând act de:
• Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 18.412 din 16 aprilie 2020, întocmit de către Serviciul Buget,
• Referatul de specialitate nr. 7.230 din 24 martie 2020 din partea Direcției de Impozite și Taxe Locale,
• Referatul de specialitate nr. 1.313 din 16 martie 2020 din partea Poliției Locale Satu Mare,
• Referatul de specialitate nr. 356 din 26 martie 2019 din partea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare,
• Referatul de specialitate nr. 2.489 din 19 martie 2020 din partea Direcției de Asistență Socială Satu Mare,
• Referatul de specialitate nr. 15.519 din 19 martie 2020, din partea Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat,
• Referatul de specialitate nr. 16.668 din 30 martie 2020, din partea Serviciului Investiții, Gospodărire, Întreținere,
În baza avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 04 aprilie 2019, privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare, pentru anul 2019,
Date fiind hotărârile de rectificare bugetară ce au intervenit pe parcursul anului, și anume: HCL nr. 109 din 30 mai 2019, HCL nr. 131 din 11 iunie 2019, HCL nr. 136 din 27 iunie 2019, HCL nr. 148 din 11 iulie 2019, HCL nr. 155 din 25 iulie 2019, HCL nr. 176 din 29 august 2019, HCL nr. 214 din 18 octombrie 2019, HCL nr. 219 din 31 octombrie 2019, HCL nr. 247 din 28 noiembrie 2019, respectiv HCL nr. 263 din 13 decembrie 2019,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
Având în vedere prevederile Secțiunii nr. 4, art. 57, alin 1-2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R ÂR E

 

 

 

Art.1. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2019, în sumă de 213.452.144 lei conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția cheltuielilor din bugetul local pe anul 2019 în sumă de 212.360.522 lei conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă execuția cheltuielilor din bugetul local pe anul 2019 pentru Poliţia locală din municipiul Satu Mare în sumă de 8.527.180 lei conform anexei nr. 15, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă execuția cheltuielilor din bugetul local pe anul 2019 pentru Clubul Sportiv Municipal Satu Mare în sumă de 4.835.629 lei conform anexei nr. 16, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă execuția cheltuielilor din bugetul local pe anul 2019 pentru DAS Satu Mare în sumă de 41.473.533 lei conform anexei nr. 17, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă indicatorii privind execuția bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr.18 la prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă execuția pe obiective a cheltuielilor de capital efectuate în anul 2019, conform anexelor nr. 19 - 29.

Art.8. Anexele 1 - 29 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare,

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului Județului Satu Mare, Direcției economice, Serviciului Buget, Poliției Locale Satu Mare, Clubului Sportiv Municipal Satu Mare și Direcției de Asistență Socială Satu Mare.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Bertici Ștefan                                                                                                                  Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Anexa 12
CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 31.12.2018
cod 20-lei-
Cod indicatorPrevederi bugetareDrepturi constatate Stingeri
Denumirea indicatorilorINITIALEDEFINITIVE"Total, din care:"din anii precedenţidin anul curentÎncasări realizatepe alte căi decât încasăriDrepturi constatate de încasat
AB123=4+545678=3-6-7
" VENITURI – TOTAL(cod
00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) "00.01000000000
" VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-
37.02+00.15+00.16)"48.02000000000
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02000000000
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)00.03000000000
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04000000000
000
" A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.05000000000
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.02000000000
Impozit pe profit de la agenţii economici01.02.0100000000
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)"00.06000000000
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)03.02000000000
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.17000000000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.1800000000
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02000000000
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01000000000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.04000000000
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)"00.07000000000
"Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.02000000000
" Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital"05.02.50000000000
"A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restanţe anii anteriori -
"000
Impozit pe salarii - total (06.02.02)06.02000000000
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanţe anii anteriori-06.02.02000000000
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09000000000
Impozite şi taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50)07.02000000000
Impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01000000000
Impozit pe clădiri de la persoane fizice07.02.01.01000000000
Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice07.02.01.02000000000
"
Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la
07.02.02.03)"07.02.02000000000
Impozit pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.01000000000
Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice07.02.02.02000000000
" Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanţe ani anteriori
din impozitul pe terenul agricol-"07.02.02.03000000000
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03000000000
Alte impozite şi taxe pe proprietate07.02.50000000000
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10000000000
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)11.02000000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01000000000
" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti"11.02.02000000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri11.02.05000000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06000000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.07000000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat"11,02,09"000000000
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07)12.02000000000
Taxe hoteliere12.02.07000000000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02000000000
Impozit pe spectacole15.02.01000000000
Alte taxe pe servicii specifice15.02.50000000000
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02000000000
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02000000000
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice16.02.02.01000000000
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice16.02.02.02000000000
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare16.02.03000000000
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi"16.02.50000000000
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.11000000000
Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50)18.02000000000
Alte impozite şi taxe18.02.50000000000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12000000000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13000000000
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)30.02000000000
"Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.01000000000
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi30.02.03000000000
Venituri din concesiuni şi închirieri30.02.05000000000
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)30.02.08000000000
Venituri din dividende de la alţi plătitori30.02.08.02000000000
Alte venituri din proprietate30.02.50000000000
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)31.02000000000
Alte venituri din dobânzi31.02.03000000000
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14000000000
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)33.02000000000
Venituri din prestări de servicii33.02.08000000000
Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe33.02.10000000000
Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.12000000000
Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură33.02.24000000000
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.27000000000
" Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri"33.02.28000000000
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi33.02.50000000000
"Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02000000000
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02000000000
" Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise"34.02.50000000000
"Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02000000000
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale35.02.01000000000
Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe35.02.02000000000
" Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii"35.02.03000000000
" Alte amenzi, penalităţi şi confiscări"35.02.50000000000
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.50))36.02000000000
Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive36.02.01000000000
Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice36.02.05000000000
Taxe speciale36.02.06000000000
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.07000000000
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.11000000000
"Taxa de reabilitare termica
(venituri de asociatii de propietari)"36.02.23000000000
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica36.02.31000000000
Sume provenite din finantarea anilor precedenti 36.02.32000000000
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de functionare36.02.32.03000000000
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de dezvoltare36.02.32.02000000000
Alte venituri36.02.50000000000
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)"37.02000000000
Donaţii şi sponsorizări37.02.01000000000
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03000000000
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04000000000
Alte transferuri voluntare37.02.50000000000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15000000000
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)39.02000000000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice39.02.01000000000
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului39.02.03000000000
Venituri din privatizare39.02.04000000000
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale39.02.07000000000
Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe39.02.10000000000
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.16000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.50)40.02000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.06000000000
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.07000000000
Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10000000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare40.02.11000000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare40.02.13000000000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare40.02.14000000000
Sume decontare cereri de plata40.02.16000000000
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50000000000
IV. SUBVENŢII (cod 00.18) 00.17000000000
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18000000000
Subvenţii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46) 42.02000000000
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.01000000000
Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe42.02.03000000000
Aeroporturi de interes local42.02.04000000000
Planuri şi regulamente de urbanism42.02.05000000000
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.06000000000
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.07000000000
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01 la 42.02.09.03)42.02.09000000000
" Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.01000000000
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.02000000000
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate42.02.09.03000000000
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.10000000000
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12000000000
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.13000000000
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.14000000000
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare42.02.15000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)42.02.16000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.01000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.02000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.03000000000
Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale42.02.17000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)42.02.18000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.01000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.02000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.03000000000
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.19000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare42.02.20000000000
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21000000000
Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie42.02.28000000000
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.29000000000
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.32000000000
Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.33000000000
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34000000000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale42.02.35000000000
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuţi42.02.36000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare 42.02.37000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism42.02.40000000000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii42.02.41000000000
Sume primite de la administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.42000000000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole42.02.44000000000
Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European42.02.45000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.46000000000
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala42.02.65000000000
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08)43.02000000000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului43.02.01000000000
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă"43.02.04000000000
Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.07000000000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate43.02.08000000000
Alte subventii de la administratia centrala43.02.20000000000
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa 43.02.2300
Sume de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa43.02.30000000000
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara43.02.34000000000
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)45.02000000000
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03) 45.02.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02000000000
Prefinanţare45.02.01.03000000000
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)45.02.02000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.02000000000
Prefinanţare45.02.02.03000000000
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)45.02.03000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.03.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02000000000
Prefinanţare45.02.03.03000000000
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)45.02.04000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02000000000
Prefinanţare45.02.04.03000000000
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)45.02.05000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02000000000
Prefinanţare45.02.05.03000000000
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.03)45.02.07000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02000000000
Prefinanţare45.02.07.03000000000
Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)45.02.08000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02000000000
Prefinanţare45.02.08.03000000000
Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)45.02.15000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02000000000
Prefinanţare45.02.15.03000000000
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.03)45.02.16000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02000000000
Prefinanţare45.02.16.03000000000
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)45.02.17000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.02000000000
Sume primite în avans45.02.17.03000000000
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.03)45.02.18000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02000000000
Sume primite în avans45.02.18.03000000000
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014 - 2020 48.02000000000
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) 48.02.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.02000000
Prefinanţare48.02.01.03000000
Fondul Social European (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)48.02.02000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.02.01000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.02.02000000
Prefinanţare48.02.02.03000000
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL00.01000000000
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)48.02000000000F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02000000000
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)00.03000000000
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04000000000
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.05000000000
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.02000000000
Impozit pe profit de la agenţii economici01.02.0100
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)"00.06000000000
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)03.02000000000
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.17000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.18000
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02000000000
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.040000
" A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)"00.07000000000
"Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.02000000000
" Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital"05.02.5000
A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restanţe anii anteriori- 000000000
Impozit pe salarii - total (06.02.02)06.02000000000
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanţe anii anteriori-06.02.02000
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09000000000
Impozite şi taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50)07.02000000000
Impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01000000000
Impozit pe clădiri de la persoane fizice07.02.01.0100
Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice07.02.01.0200
Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)07.02.02000000000
Impozit pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.0100
Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice07.02.02.0200
" Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanţe anii anteriori
din impozitul pe terenul agricol-"07.02.02.0300
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.0300
Alte impozite şi taxe pe proprietate07.02.500000
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10000000000
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)11.02000000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.010000
" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti"11.02.02000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri11.02.050000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.060000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat"11,02,09"
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07)12.02000000000
Taxe hoteliere12.02.070000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02000000000
Impozit pe spectacole15.02.0100
Alte taxe pe servicii specifice15.02.500000
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02000000000
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02000000000
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice16.02.02.0100
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice16.02.02.0200
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare16.02.0300
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi"16.02.500000
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.11000000000
Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50)18.02000000000
Alte impozite şi taxe18.02.5000000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12000000000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13000000000
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+ 30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)30.02000000000
"Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.01000
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi30.02.03000
Venituri din concesiuni şi închirieri30.02.0500
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)30.02.08000000000
Venituri din dividende de la alţi plătitori30.02.08.02000
Alte venituri din proprietate30.02.50000000
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)31.02000000000
Alte venituri din dobânzi31.02.03000
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14000000000
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)33.02000000000
Venituri din prestări de servicii33.02.080000
Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe33.02.10000
Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.120000
Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură33.02.240000
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.270000
" Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri"33.02.2800
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi33.02.50000
"Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02000000000
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02000
" Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise"34.02.5000
"Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02000000000
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale35.02.0100
Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe35.02.020000
" Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii"35.02.030000
" Alte amenzi, penalităţi şi confiscări"35.02.5000
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)36.02000000000
Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive36.02.010000
Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice36.02.050000
Taxe speciale36.02.0600
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.11000
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de functionare36.02.32.03000
Alte venituri36.02.5000
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)"37.02000000000
Donaţii şi sponsorizări37.02.01000
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)37.02.03000
Alte transferuri voluntare37.02.50000
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.16000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.50)40.02000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.06000
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.07000
Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare40.02.11000
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50000
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)00.17000000000
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18000000000
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.37+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46) 42.02000000000
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21000
Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie42.02.28000
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.32000
Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.33000
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale42.02.35000
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuţi42.02.36000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare 42.02.37000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii42.02.41000
Sume primite de la administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.42000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole42.02.44000
Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European42.02.45000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.46000
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08)43.02000000000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului43.02.01000
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă"43.02.04000
Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.07000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate43.02.08000
Alte subventii de la administratia centrala43.02.20000
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa 43.02.23
Sume de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa43.02.30000
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara43.02.34000
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)- TOTAL00.01000000000
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)48.02000000000D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)00.02000000000
VENITURI FISCALE (cod 00.10)00.03000000000
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02)00.10000000000
Sume defalcate din TVA (11.02.07)11.02000000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.07000
VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)00.12000000000
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 36.02+37.02)00.14000000000
Diverse venituri (cod 36.02.07)36.02000000000
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.07000
"Taxa de reabilitare termica
(venituri de asociatii de propietari)"36.02.2300
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica36.02.3100
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de dezvoltare36.02.32.0200
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
(cod 37.02.04)"37.02000000000
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15000000000
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)39.02000000000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice39.02.010000
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului39.02.03000
Venituri din privatizare39.02.040000
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale39.02.07000
Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe39.02.100000
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.16000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)40.02000000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare40.02.13000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare40.02.14000
Sume decontare cereri de plata40.02.1600
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)00.17000000000
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02)00.18000000000
Subvenţii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40) 42.02000000000
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.010000
Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe42.02.03000
Aeroporturi de interes local42.02.04000
Planuri şi regulamente de urbanism42.02.05000
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.06000
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.07000
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod42.02.09.01 la 42.02.09.03)42.02.09000000000
" Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.01000
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.02000
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate42.02.09.03000
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.10000
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12000
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.13000
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.14000
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare42.02.15000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)42.02.16000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.01000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.02000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.03000
Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale42.02.17000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate(cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03) 42.02.18000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.01000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.02000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.03000
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.19000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare42.02.20000
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.29000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism42.02.40000
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala42.02.6500
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)45.02000000000
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03) 45.02.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02000
Prefinanţare45.02.01.03000
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)45.02.02000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.02000
Prefinanţare45.02.02.03000
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)45.02.030000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.03.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02000
Prefinanţare45.02.03.03000
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)45.02.040000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02000
Prefinanţare45.02.04.03000
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)45.02.050000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02000
Prefinanţare45.02.05.03000
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.03)45.02.070000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02000
Prefinanţare45.02.07.03000
Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)45.02.080000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02000
Prefinanţare45.02.08.03000
Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)45.02.150000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02000
Prefinanţare45.02.15.03000
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.03)45.02.160000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02000
Prefinanţare45.02.16.03000
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)45.02.170000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.02000
Sume primite în avans45.02.17.03000
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.03)45.02.180000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02000
Sume primite în avans45.02.18.03000
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014 - 2020 48.02000000000
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) 48.02.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.02000
Prefinanţare48.02.01.03000
Fondul Social European (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)48.02.02000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.02.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.02.02000
Prefinanţare48.02.02.03000
ORDONATOR PRINCIPAL CREDITEDIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskenyi Gaborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei

00"-771,445"00"-736,674"00
CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURIAnexa 12
la data de 31.12.2018-lei-
cod 20"182,626,167""185,177,316""240,658,403""62,104,578""178,553,825""183,625,923"
Cod indicatorPrevederi bugetareDrepturi constatate Stingeri
Denumirea indicatorilorINITIALEDEFINITIVE"Total, din care:"din anii precedenţidin anul curentÎncasări realizatepe alte căi decât încasăriDrepturi constatate de încasat
AB123=4+545678=3-6-7
" VENITURI – TOTAL(cod
00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) "00.01"182,626,167""185,177,316""239,886,958"0"62,104,578""177,817,151""183,625,923"0"56,261,035""-34,771"
" VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-
37.02+00.15+00.16)"48.02"129,249,638""136,529,797""192,841,781"0"62,104,578""130,771,974""136,580,746"0"56,261,035""-34,771"
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02"163,888,316""175,841,493""231,749,734"0"62,104,578""169,679,927""175,488,699"0"56,261,035""-34,771"
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)00.03"150,844,947""163,260,579""213,956,622"0"57,718,279""156,273,114""162,757,473"0"51,199,149""-34,771"
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"72,440,168""75,413,826""75,479,703"0"91,683""75,388,020""75,306,182"0"173,521"0
0000
" A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.05"1,600,000""1,500,000""1,400,908"00"1,400,908""1,400,908"000
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.02"1,600,000""1,500,000""1,400,908"00"1,400,908""1,400,908"000
Impozit pe profit de la agenţii economici01.02.01"1,600,000""1,500,000""1,400,908"00"1,400,908""1,400,908"000
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)"00.06"67,666,602""70,470,260""70,439,655"00"70,439,655""70,439,655"000
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)03.02"559,602""199,602""168,997"00"168,997""168,997"000
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.170000000000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.18"559,602""199,602""168,997"00"168,997""168,997"000
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02"67,107,000""70,270,658""70,270,658"00"70,270,658""70,270,658"000
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"67,107,000""70,270,658""70,270,658"00"70,270,658""70,270,658"000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.040000000000
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)"00.07"3,173,566""3,443,566""3,639,140"0"91,683""3,547,457""3,465,619"0"173,521"0
"Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.02"3,173,566""3,443,566""3,639,140"0"91,683""3,547,457""3,465,619"0"173,521"0
" Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital"05.02.50"3,173,566""3,443,566""3,639,140"0"91,683""3,547,457""3,465,619"0"173,521"0
"A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restanţe anii anteriori -
"0000
Impozit pe salarii - total (06.02.02)06.020000000000
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanţe anii anteriori-06.02.020000000000
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"33,665,690""36,127,664""70,928,687"0"42,426,746""28,501,941""35,554,015"0"35,374,672"0
Impozite şi taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50)07.02"33,665,690""36,127,664""70,928,687"0"42,426,746""28,501,941""35,554,015"0"35,374,672"0
Impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"26,264,369""28,414,369""58,369,946"0"37,112,652""21,257,294""28,337,228"0"30,032,718"0
Impozit pe clădiri de la persoane fizice07.02.01.01"11,484,788""11,484,788""15,706,065"0"4,597,723""11,108,342""11,420,649"0"4,285,416"0
Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice07.02.01.02"14,779,581""16,929,581""42,663,881"0"32,514,929""10,148,952""16,916,579"0"25,747,302"0
"
Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la
07.02.02.03)"07.02.02"6,043,295""5,843,295""10,463,795"0"5,093,160""5,370,635""5,305,083"0"5,158,712"0
Impozit pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.01"3,131,806""3,031,806""4,534,986"0"1,807,185""2,727,801""2,859,948"0"1,675,038"0
Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice07.02.02.02"2,026,078""1,926,078""4,421,914"0"2,643,747""1,778,167""1,591,213"0"2,830,701"0
" Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanţe ani anteriori
din impozitul pe terenul agricol-"07.02.02.03"885,411""885,411""1,506,895"0"642,228""864,667""853,922"0"652,973"0
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03"1,358,026""1,870,000""2,094,946"0"220,934""1,874,012""1,911,704"0"183,242"0
Alte impozite şi taxe pe proprietate07.02.500000000000
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10"44,739,089""51,719,089""67,274,040"0"14,925,658""52,383,153""51,897,276"0"15,376,764""-34,771"
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)11.02"34,565,000""40,733,800""40,588,819"00"40,588,819""40,588,819"000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.010000000000
" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti"11.02.02"34,372,000""31,195,800""31,054,018"00"31,054,018""31,054,018"000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri11.02.050000000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.060"9,345,000""9,345,000"00"9,345,000""9,345,000"000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.070000000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat"11,02,09""193,000""193,000""189,801"00"189,801""189,801"000
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07)12.020000"34,771"0000"-34,771"
Taxe hoteliere12.02.070000"34,771"0000"-34,771"
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02"33,871""33,871""38,198"0"2,188""36,010""38,198"000
Impozit pe spectacole15.02.01"33,871""33,871""38,198"0"2,188""36,010""38,198"000
Alte taxe pe servicii specifice15.02.500000000000
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"10,140,218""10,951,418""26,647,023"0"14,888,699""11,758,324""11,270,259"0"15,376,764"0
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02"9,650,218""10,394,418""26,087,590"0"14,887,802""11,199,788""10,713,957"0"15,373,633"0
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice16.02.02.01"6,137,322""6,341,522""15,481,298"0"8,291,569""7,189,729""6,584,496"0"8,896,802"0
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice16.02.02.02"3,512,896""4,052,896""10,606,292"0"6,596,233""4,010,059""4,129,461"0"6,476,831"0
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare16.02.03"490,000""557,000""559,433"0897"558,536""556,302"0"3,131"0
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi"16.02.500000000000
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.1100"274,192"0"274,192"000"274,192"0
Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50)18.0200"274,192"0"274,192"000"274,192"0
Alte impozite şi taxe18.02.5000"274,192"0"274,192"000"274,192"0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"13,043,369""12,580,914""17,793,112"0"4,386,299""13,406,813""12,731,226"0"5,061,886"0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"2,118,838""2,176,694""2,943,189"0"775,220""2,167,969""2,291,156"0"652,033"0
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)30.02"2,084,444""2,172,300""2,942,589"0"775,220""2,167,369""2,290,556"0"652,033"0
"Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.010000000000
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi30.02.030000000000
Venituri din concesiuni şi închirieri30.02.05"2,084,444""2,172,300""2,942,589"0"775,220""2,167,369""2,290,556"0"652,033"0
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)30.02.080000000000
Venituri din dividende de la alţi plătitori30.02.08.020000000000
Alte venituri din proprietate30.02.500000000000
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)31.02"34,394""4,394"60000600600000
Alte venituri din dobânzi31.02.03"34,394""4,394"60000600600000
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14"10,924,531""10,404,220""14,849,923"0"3,611,079""11,238,844""10,440,070"0"4,409,853"0
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)33.02"222,601""202,000""434,129"0"223,679""210,450""210,450"0"223,679"0
Venituri din prestări de servicii33.02.080000000000
Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe33.02.10"110,000""130,000""137,185"00"137,185""137,185"000
Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.120000000000
Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură33.02.240000000000
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.270000000000
" Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri"33.02.28"19,601""29,000""248,876"0"223,679""25,197""25,197"0"223,679"0
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi33.02.50"93,000""43,000""48,068"00"48,068""48,068"000
"Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"166,100""131,100""121,088"00"121,088""121,088"000
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"42,187""7,187""4,641"00"4,641""4,641"000
" Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise"34.02.50"123,913""123,913""116,447"00"116,447""116,447"000
"Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"4,383,174""4,409,753""7,512,480"0"2,608,937""4,903,543""4,387,127"0"3,125,353"0
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale35.02.01"4,376,753""4,376,753""5,627,198"0"754,424""4,872,774""4,356,358"0"1,270,840"0
Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe35.02.020000000000
" Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii"35.02.030000000000
" Alte amenzi, penalităţi şi confiscări"35.02.50"6,421""33,000""1,885,282"0"1,854,513""30,769""30,769"0"1,854,513"0
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.50))36.02"5,865,656""5,592,276""6,713,135"0"778,463""5,934,672""5,652,314"0"1,060,821"0
Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive36.02.010000000000
Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice36.02.050000000000
Taxe speciale36.02.06"300,000""515,001""1,159,039"0"728,985""430,054""524,905"0"634,134"0
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.070000000000
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.110000000000
"Taxa de reabilitare termica
(venituri de asociatii de propietari)"36.02.230000000000
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica36.02.310"3,114""8,813"00"8,813""8,813"000
Sume provenite din finantarea anilor precedenti 36.02.320000000000
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de functionare36.02.32.030000000000
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de dezvoltare36.02.32.020000000000
Alte venituri36.02.50"5,565,656""5,074,161""5,545,283"0"49,478""5,495,805""5,118,596"0"426,687"0
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)"37.02"287,000""69,091""69,091"00"69,091""69,091"000
Donaţii şi sponsorizări37.02.01"15,000""69,091""69,091"00"69,091""69,091"000
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03"-4,436,949"000000000
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04"4,436,949"000000000
Alte transferuri voluntare37.02.50"272,000"000000000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"213,322""1,491,195""1,749,957"00"1,749,957""1,749,957"000
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)39.02"213,322""1,491,195""1,749,957"00"1,749,957""1,749,957"000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice39.02.010"27,657""27,924"00"27,924""27,924"000
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului39.02.03"1,398""19,089""21,353"00"21,353""21,353"000
Venituri din privatizare39.02.040000000000
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale39.02.07"211,924""874,609""1,130,841"00"1,130,841""1,130,841"000
Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe39.02.100"569,840""569,839"00"569,839""569,839"000
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.160000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.50)40.020000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.060000000000
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.070000000000
Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.100000000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare40.02.110000000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare40.02.130000000000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare40.02.140000000000
Sume decontare cereri de plata40.02.160000000000
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.500000000000
IV. SUBVENŢII (cod 00.18) 00.17"18,524,529""7,806,726""6,327,486"00"6,327,486""6,327,486"000
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"18,524,529""7,806,726""6,327,486"00"6,327,486""6,327,486"000
Subvenţii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46) 42.02"18,464,529""7,726,726""6,289,770"00"6,289,770""6,289,770"000
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.010000000000
Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe42.02.030000000000
Aeroporturi de interes local42.02.040000000000
Planuri şi regulamente de urbanism42.02.050000000000
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.060000000000
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.070000000000
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01 la 42.02.09.03)42.02.090000000000
" Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.010000000000
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.020000000000
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate42.02.09.030000000000
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.100000000000
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.120000000000
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.130000000000
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.140000000000
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare42.02.150000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)42.02.160000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.010000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.020000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.030000000000
Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale42.02.170000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)42.02.180000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.010000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.020000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.030000000000
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.190000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare42.02.200000000000
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.210000000000
Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie42.02.280000000000
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.290000000000
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.320000000000
Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.330000000000
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34"10,000""10,000""1,267"00"1,267""1,267"000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale42.02.350000000000
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuţi42.02.360000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare 42.02.370000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism42.02.400000000000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii42.02.41"3,905,000""3,166,000""3,154,185"00"3,154,185""3,154,185"000
Sume primite de la administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.420000000000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole42.02.440000000000
Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European42.02.450000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.460000000000
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala42.02.65"14,549,529""4,549,529""2,914,198"00"2,914,198""2,914,198"000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 "42,02,69"00119722012000220120220120000
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08)43.02"60,000""80,000""37,716"00"37,716""37,716"000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului43.02.010000000000
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă"43.02.040000000000
Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.070000000000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate43.02.080000000000
Alte subventii de la administratia centrala43.02.200000000000
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa 43.02.23"60,000""80,000""37,716"00"37,716""37,716"000
Sume de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa43.02.300000000000
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara43.02.340000000000
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)45.020"37,902"00000000
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03) 45.02.010000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.010000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.020000000000
Prefinanţare45.02.01.030000000000
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)45.02.020"37,902"00000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.010000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.020"37,902"00000000
Prefinanţare45.02.02.030000000000
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)45.02.030000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.03.010000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.020000000000
Prefinanţare45.02.03.030000000000
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)45.02.040000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.010000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.020000000000
Prefinanţare45.02.04.030000000000
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)45.02.050000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.010000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.020000000000
Prefinanţare45.02.05.030000000000
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.03)45.02.070000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.010000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.020000000000
Prefinanţare45.02.07.030000000000
Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)45.02.080000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.010000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.020000000000
Prefinanţare45.02.08.030000000000
Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)45.02.150000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.010000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.020000000000
Prefinanţare45.02.15.030000000000
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.03)45.02.160000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.010000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.020000000000
Prefinanţare45.02.16.030000000000
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)45.02.170000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.010000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.020000000000
Sume primite în avans45.02.17.030000000000
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.03)45.02.180000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.010000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.020000000000
Sume primite în avans45.02.18.030000000000
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014 - 2020 48.0200"59,781"00"59,781""59,781"000
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) 48.02.010000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.010000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.020000000000
Prefinanţare48.02.01.030000000000
Fondul Social European (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)48.02.0200"59,781"00"59,781""59,781"000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.02.0100"21,879"00"21,879""21,879"000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.02.0200"37,902"00"37,902""37,902"000
Prefinanţare48.02.02.030000000
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL00.01"163,426,367""179,094,379""234,934,089"0"62,104,578""172,864,282""178,673,054"0"56,261,035"
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)48.02"129,036,316""135,035,488""191,083,011"0"62,104,578""129,013,204""134,821,976"0"56,261,035"F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02"159,451,367""175,838,379""231,740,921"0"62,104,578""169,671,114""175,479,886"0"56,261,035"
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)00.03"150,844,947""163,260,579""213,956,622"0"57,718,279""156,273,114""162,757,473"0"51,199,149"
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"72,440,168""75,413,826""75,479,703"0"91,683""75,388,020""75,306,182"0"173,521"
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.05"1,600,000""1,500,000""1,400,908"00"1,400,908""1,400,908"00
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.02"1,600,000""1,500,000""1,400,908"00"1,400,908""1,400,908"00
Impozit pe profit de la agenţii economici01.02.01"1,600,000""1,500,000""1,400,908""1,400,908""1,400,908"0
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)"00.06"67,666,602""70,470,260""70,439,655"00"70,439,655""70,439,655"00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)03.02"559,602""199,602""168,997"00"168,997""168,997"00
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.17000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.18"559,602""199,602""168,997""168,997""168,997"0
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02"67,107,000""70,270,658""70,270,658"00"70,270,658""70,270,658"00
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"67,107,000""70,270,658""70,270,658""70,270,658""70,270,658"0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.040000
" A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)"00.07"3,173,566""3,443,566""3,639,140"0"91,683""3,547,457""3,465,619"0"173,521"
"Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.02"3,173,566""3,443,566""3,639,140"0"91,683""3,547,457""3,465,619"0"173,521"
" Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital"05.02.50"3,173,566""3,443,566""3,639,140""91,683""3,547,457""3,465,619""173,521"
A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restanţe anii anteriori- 000000000
Impozit pe salarii - total (06.02.02)06.02000000000
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanţe anii anteriori-06.02.020000
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"33,665,690""36,127,664""70,928,687"0"42,426,746""28,501,941""35,554,015"0"35,374,672"
Impozite şi taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50)07.02"33,665,690""36,127,664""70,928,687"0"42,426,746""28,501,941""35,554,015"0"35,374,672"
Impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"26,264,369""28,414,369""58,369,946"0"37,112,652""21,257,294""28,337,228"0"30,032,718"
Impozit pe clădiri de la persoane fizice07.02.01.01"11,484,788""11,484,788""15,706,065""4,597,723""11,108,342""11,420,649""4,285,416"
Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice07.02.01.02"14,779,581""16,929,581""42,663,881""32,514,929""10,148,952""16,916,579""25,747,302"
Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)07.02.02"6,043,295""5,843,295""10,463,795"0"5,093,160""5,370,635""5,305,083"0"5,158,712"
Impozit pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.01"3,131,806""3,031,806""4,534,986""1,807,185""2,727,801""2,859,948""1,675,038"
Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice07.02.02.02"2,026,078""1,926,078""4,421,914""2,643,747""1,778,167""1,591,213""2,830,701"
" Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanţe anii anteriori
din impozitul pe terenul agricol-"07.02.02.03"885,411""885,411""1,506,895""642,228""864,667""853,922""652,973"
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03"1,358,026""1,870,000""2,094,946""220,934""1,874,012""1,911,704""183,242"
Alte impozite şi taxe pe proprietate07.02.50000000
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10"44,739,089""51,719,089""67,274,040"0"14,925,658""52,383,153""51,897,276"0"15,376,764"
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)11.02"34,565,000""40,733,800""40,588,819"00"40,588,819""40,588,819"00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.010000
" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti"11.02.02"34,372,000""31,195,800""31,054,018""31,054,018""31,054,018"0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri11.02.050000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.060"9,345,000""9,345,000""9,345,000""9,345,000"0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat"11,02,09""193,000""193,000""189,801""189,801""189,801"0
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07)12.020000"34,771"0000
Taxe hoteliere12.02.07"34,771"00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02"33,871""33,871""38,198"0"2,188""36,010""38,198"00
Impozit pe spectacole15.02.01"33,871""33,871""38,198""2,188""36,010""38,198"0
Alte taxe pe servicii specifice15.02.500000
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"10,140,218""10,951,418""26,647,023"0"14,888,699""11,758,324""11,270,259"0"15,376,764"
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02"9,650,218""10,394,418""26,087,590"0"14,887,802""11,199,788""10,713,957"0"15,373,633"
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice16.02.02.01"6,137,322""6,341,522""15,481,298""8,291,569""7,189,729""6,584,496""8,896,802"
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice16.02.02.02"3,512,896""4,052,896""10,606,292""6,596,233""4,010,059""4,129,461""6,476,831"
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare16.02.03"490,000""557,000""559,433"897"558,536""556,302""3,131"
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi"16.02.500000
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.1100"274,192"0"274,192"000"274,192"
Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50)18.0200"274,192"0"274,192"000"274,192"
Alte impozite şi taxe18.02.5000"274,192""274,192"00"274,192"
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"8,606,420""12,577,800""17,784,299"0"4,386,299""13,398,000""12,722,413"0"5,061,886"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"2,118,838""2,176,694""2,943,189"0"775,220""2,167,969""2,291,156"0"652,033"
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+ 30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)30.02"2,084,444""2,172,300""2,942,589"0"775,220""2,167,369""2,290,556"0"652,033"
"Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.01000
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi30.02.03000
Venituri din concesiuni şi închirieri30.02.05"2,084,444""2,172,300""2,942,589""775,220""2,167,369""2,290,556""652,033"
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)30.02.08000000000
Venituri din dividende de la alţi plătitori30.02.08.02000
Alte venituri din proprietate30.02.50000000
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)31.02"34,394""4,394"6000060060000
Alte venituri din dobânzi31.02.03"34,394""4,394"60060060000
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14"6,487,582""10,401,106""14,841,110"0"3,611,079""11,230,031""10,431,257"0"4,409,853"
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)33.02"222,601""202,000""434,129"0"223,679""210,450""210,450"0"223,679"
Venituri din prestări de servicii33.02.080000
Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe33.02.10"110,000""130,000""137,185""137,185""137,185"0
Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.120000
Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură33.02.240000
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.270000
" Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri"33.02.28"19,601""29,000""248,876""223,679""25,197""25,197""223,679"
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi33.02.50"93,000""43,000""48,068""48,068""48,068"0
"Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"166,100""131,100""121,088"00"121,088""121,088"00
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"42,187""7,187""4,641"0"4,641""4,641"0
" Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise"34.02.50"123,913""123,913""116,447""116,447""116,447"0
"Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"4,383,174""4,409,753""7,512,480"0"2,608,937""4,903,543""4,387,127"0"3,125,353"
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale35.02.01"4,376,753""4,376,753""5,627,198""754,424""4,872,774""4,356,358""1,270,840"
Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe35.02.020000
" Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii"35.02.030000
" Alte amenzi, penalităţi şi confiscări"35.02.50"6,421""33,000""1,885,282""1,854,513""30,769""30,769""1,854,513"
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)36.02"5,865,656""5,589,162""6,704,322"0"778,463""5,925,859""5,643,501"0"1,060,821"
Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive36.02.010000
Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice36.02.050000
Taxe speciale36.02.06"300,000""515,001""1,159,039""728,985""430,054""524,905""634,134"
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.11000
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de functionare36.02.32.03000
Alte venituri36.02.50"5,565,656""5,074,161""5,545,283""49,478""5,495,805""5,118,596""426,687"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)"37.02"-4,149,949""69,091""69,091"00"69,091""69,091"00
Donaţii şi sponsorizări37.02.01"15,000""69,091""69,091""69,091""69,091"0
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)37.02.03"-4,436,949"000
Alte transferuri voluntare37.02.50"272,000"000
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.16000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.50)40.02000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.06000
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.07000
Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare40.02.11000
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50000
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)00.17"3,975,000""3,256,000""3,193,168"00"3,193,168""3,193,168"00
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"3,975,000""3,256,000""3,193,168"00"3,193,168""3,193,168"00
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.37+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46) 42.02"3,915,000""3,176,000""3,155,452"00"3,155,452""3,155,452"00
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21000
Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie42.02.28000
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.32000
Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.33000
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34"10,000""10,000""1,267""1,267""1,267"0
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale42.02.35000
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuţi42.02.36000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare 42.02.37000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii42.02.41"3,905,000""3,166,000""3,154,185""3,154,185""3,154,185"0
Sume primite de la administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.42000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole42.02.44000
Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European42.02.45000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.46000
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08)43.02"60,000""80,000""37,716"00"37,716""37,716"00
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului43.02.01000
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă"43.02.04000
Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.07000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate43.02.08000
Alte subventii de la administratia centrala43.02.20000
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa 43.02.23"60,000""80,000""37,716""37,716""37,716"
Sume de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa43.02.30000
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara43.02.34000
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)- TOTAL00.01"19,199,800""6,082,937""4,952,869"00"4,952,869""4,952,869"00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)48.02"213,322""1,494,309""1,758,770"00"1,758,770""1,758,770"00D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)00.02"4,436,949""3,114""8,813"00"8,813""8,813"00
VENITURI FISCALE (cod 00.10)00.03000000000
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02)00.10000000000
Sume defalcate din TVA (11.02.07)11.02000000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.07000
VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)00.12"4,436,949""3,114""8,813"00"8,813""8,813"00
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 36.02+37.02)00.14"4,436,949""3,114""8,813"00"8,813""8,813"00
Diverse venituri (cod 36.02.07)36.020"3,114""8,813"00"8,813""8,813"00
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.07000
"Taxa de reabilitare termica
(venituri de asociatii de propietari)"36.02.23000
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica36.02.310"3,114""8,813""8,813""8,813"0
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de dezvoltare36.02.32.02000
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
(cod 37.02.04)"37.02"4,436,949"00000000
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04"4,436,949"000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"213,322""1,491,195""1,749,957"00"1,749,957""1,749,957"00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)39.02"213,322""1,491,195""1,749,957"00"1,749,957""1,749,957"00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice39.02.010"27,657""27,924""27,924""27,924"0
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului39.02.03"1,398""19,089""21,353""21,353""21,353"0
Venituri din privatizare39.02.040000
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale39.02.07"211,924""874,609""1,130,841""1,130,841""1,130,841"0
Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe39.02.100"569,840""569,839""569,839""569,839"0
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.16000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)40.02000000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare40.02.13000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare40.02.14000
Sume decontare cereri de plata40.02.16000
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)00.17"14,549,529""4,550,726""3,134,318"00"3,134,318""3,134,318"00
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02)00.18"14,549,529""4,550,726""3,134,318"00"3,134,318""3,134,318"00
Subvenţii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40) 42.02"14,549,529""4,550,726""3,134,318"00"3,134,318""3,134,318"00
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.010000
Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe42.02.03000
Aeroporturi de interes local42.02.04000
Planuri şi regulamente de urbanism42.02.05000
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.06000
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.07000
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod42.02.09.01 la 42.02.09.03)42.02.09000000000
" Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.01000
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.02000
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate42.02.09.03000
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.10000
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12000
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.13000
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.14000
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare42.02.15000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)42.02.16000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.01000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.02000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.03000
Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale42.02.17000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate(cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03) 42.02.18000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.01000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.02000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.03000
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.19000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare42.02.20000
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.29000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism42.02.40000
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala42.02.65"14,549,529""4,549,529""2,914,198""2,914,198""2,914,198"0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 "42,02,69""1,197""220,120""220,120""220,120"0
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)45.020"37,902"0000000
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03) 45.02.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02000
Prefinanţare45.02.01.03000
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)45.02.020"37,902"0000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.02"37,902"000
Prefinanţare45.02.02.03000
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)45.02.030000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.03.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02000
Prefinanţare45.02.03.03000
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)45.02.040000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02000
Prefinanţare45.02.04.03000
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)45.02.050000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02000
Prefinanţare45.02.05.03000
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.03)45.02.070000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02000
Prefinanţare45.02.07.03000
Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)45.02.08000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02000
Prefinanţare45.02.08.03000
Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)45.02.150000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02000
Prefinanţare45.02.15.03000
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.03)45.02.160000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02000
Prefinanţare45.02.16.03000
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)45.02.170000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.02000
Sume primite în avans45.02.17.03000
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.03)45.02.180000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02000
Sume primite în avans45.02.18.03000
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014 - 2020 48.0200"59,781"00"59,781""59,781"00
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) 48.02.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.02000
Prefinanţare48.02.01.03000
Fondul Social European (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)48.02.0200"59,781"00"59,781""59,781"00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.02.01"21,879""21,879""21,879"0
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.02.02"37,902""37,902""37,902"0
Prefinanţare48.02.02.03000
ORDONATOR PRINCIPAL CREDITEDIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskenyi Gaborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURIAnexa 12
la data de 31. 03.2019-lei-
cod 20
Cod indicatorPrevederi bugetareDrepturi constatate Stingeri
Denumirea indicatorilorla finele perioadei de raporatretrimestriale cumulate"Total, din care:"din anii precedenţidin anul curentÎncasări realizatepe alte căi decât încasăriDrepturi constatate de încasat
AB123=4+545678=3-6-7
" VENITURI – TOTAL(cod
00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) "00.01"188,927,481""57,923,021""137,476,630"0"56,261,035""81,215,595""57,923,021"0"79,553,609"
" VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-
37.02+00.15+00.16)"48.02"164,313,481""54,860,666""134,414,275"0"56,261,035""78,153,240""54,860,666"0"79,553,609"
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02"181,995,528""55,930,567""135,484,176"0"56,261,035""79,223,141""55,930,567"0"79,553,609"
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)00.03"166,233,087""53,422,822""120,683,669"0"51,199,149""69,484,520""53,422,822"0"67,260,847"
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"99,240,616""17,664,945""17,978,741"0"173,521""17,805,220""17,664,945"0"313,796"
000
" A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.05"1,600,000""268,126""268,126"00"268,126""268,126"00
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.02"1,600,000""268,126""268,126"00"268,126""268,126"00
Impozit pe profit de la agenţii economici01.02.01"1,600,000""268,126""268,126"00"268,126""268,126"00
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)"00.06"94,174,997""16,667,377""16,667,377"00"16,667,377""16,667,377"00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)03.02"168,997""48,592""48,592"00"48,592""48,592"00
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.17000000000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.18"168,997""48,592""48,592"00"48,592""48,592"00
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02"94,006,000""16,618,785""16,618,785"00"16,618,785""16,618,785"00
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"94,006,000""16,618,785""16,618,785"00"16,618,785""16,618,785"00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.04000000000
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)"00.07"3,465,619""729,442""1,043,238"0"173,521""869,717""729,442"0"313,796"
"Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.02"3,465,619""729,442""1,043,238"0"173,521""869,717""729,442"0"313,796"
" Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital"05.02.50"3,465,619""729,442""1,043,238"0"173,521""869,717""729,442"0"313,796"
"A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restanţe anii anteriori -
"000
Impozit pe salarii - total (06.02.02)06.02000000000
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanţe anii anteriori-06.02.02000000000
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"35,554,015""26,277,524""71,962,482"0"35,374,672""36,587,810""26,277,524"0"45,684,958"
Impozite şi taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50)07.02"35,554,015""26,277,524""71,962,482"0"35,374,672""36,587,810""26,277,524"0"45,684,958"
Impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"28,337,228""22,083,258""60,428,420"0"30,032,718""30,395,702""22,083,258"0"38,345,162"
Impozit pe clădiri de la persoane fizice07.02.01.01"11,420,649""7,445,402""14,821,491"0"4,285,416""10,536,075""7,445,402"0"7,376,089"
Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice07.02.01.02"16,916,579""14,637,856""45,606,929"0"25,747,302""19,859,627""14,637,856"0"30,969,073"
"
Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la
07.02.02.03)"07.02.02"5,305,083""3,726,710""10,868,673"0"5,158,712""5,709,961""3,726,710"0"7,141,963"
Impozit pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.01"2,859,948""1,952,081""4,391,665"0"1,675,038""2,716,627""1,952,081"0"2,439,584"
Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice07.02.02.02"1,591,213""1,147,506""4,940,869"0"2,830,701""2,110,168""1,147,506"0"3,793,363"
" Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanţe ani anteriori
din impozitul pe terenul agricol-"07.02.02.03"853,922""627,123""1,536,139"0"652,973""883,166""627,123"0"909,016"
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03"1,911,704""467,556""665,389"0"183,242""482,147""467,556"0"197,833"
Alte impozite şi taxe pe proprietate07.02.50000000000
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10"31,438,456""9,480,353""30,468,254"0"15,376,764""15,091,490""9,480,353"0"20,987,901"
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)11.02"20,130,000""1,982,070""1,982,070"00"1,982,070""1,982,070"00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01000000000
" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti"11.02.02"10,079,000""1,982,070""1,982,070"00"1,982,070""1,982,070"00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri11.02.05000000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06"9,902,000"00000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.07000000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat"11,02,09""149,000"00000000
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07)12.02000000000
Taxe hoteliere12.02.07000000000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02"38,198""15,213""15,213"00"15,213""15,213"00
Impozit pe spectacole15.02.01"38,198""15,213""15,213"00"15,213""15,213"00
Alte taxe pe servicii specifice15.02.50000000000
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"11,270,258""7,483,070""28,470,971"0"15,376,764""13,094,207""7,483,070"0"20,987,901"
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02"10,713,956""7,077,239""28,061,999"0"15,373,633""12,688,366""7,077,239"0"20,984,760"
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice16.02.02.01"6,584,496""4,206,157""16,095,614"0"8,896,802""7,198,812""4,206,157"0"11,889,457"
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice16.02.02.02"4,129,460""2,871,082""11,966,385"0"6,476,831""5,489,554""2,871,082"0"9,095,303"
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare16.02.03"556,302""405,831""408,972"0"3,131""405,841""405,831"0"3,141"
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi"16.02.50000000000
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.1100"274,192"0"274,192"000"274,192"
Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50)18.0200"274,192"0"274,192"000"274,192"
Alte impozite şi taxe18.02.5000"274,192"0"274,192"000"274,192"
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"15,762,441""2,507,745""14,800,507"0"5,061,886""9,738,621""2,507,745"0"12,292,762"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"5,291,156""673,919""6,466,901"0"652,033""5,814,868""673,919"0"5,792,982"
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)30.02"5,290,556""673,919""6,466,901"0"652,033""5,814,868""673,919"0"5,792,982"
"Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.01000000000
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi30.02.03000000000
Venituri din concesiuni şi închirieri30.02.05"2,290,556""673,919""6,466,901"0"652,033""5,814,868""673,919"0"5,792,982"
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)30.02.08"3,000,000"00000000
Venituri din dividende de la alţi plătitori30.02.08.02"3,000,000"00000000
Alte venituri din proprietate30.02.50000000000
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)31.0260000000000
Alte venituri din dobânzi31.02.0360000000000
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14"10,471,285""1,833,826""8,333,606"0"4,409,853""3,923,753""1,833,826"0"6,499,780"
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)33.02"253,265""42,002""265,681"0"223,679""42,002""42,002"0"223,679"
Venituri din prestări de servicii33.02.08000000000
Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe33.02.10"180,000""39,962""39,962"00"39,962""39,962"00
Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.12000000000
Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură33.02.24000000000
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.27000000000
" Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri"33.02.28"25,197""2,040""225,719"0"223,679""2,040""2,040"0"223,679"
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi33.02.50"48,068"00000000
"Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"121,088""35,153""35,153"00"35,153""35,153"00
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"4,641""5,510""5,510"00"5,510""5,510"00
" Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise"34.02.50"116,447""29,643""29,643"00"29,643""29,643"00
"Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"4,387,127""1,245,837""6,677,130"0"3,125,353""3,551,777""1,245,837"0"5,431,293"
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale35.02.01"4,356,358""1,239,504""4,816,284"0"1,270,840""3,545,444""1,239,504"0"3,576,780"
Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe35.02.02000000000
" Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii"35.02.03000000000
" Alte amenzi, penalităţi şi confiscări"35.02.50"30,769""6,333""1,860,846"0"1,854,513""6,333""6,333"0"1,854,513"
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.50))36.02"5,709,805""506,334""1,351,142"0"1,060,821""290,321""506,334"0"844,808"
Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive36.02.01000000000
Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice36.02.05000000000
Taxe speciale36.02.06"524,905""90,636""702,247"0"634,134""68,113""90,636"0"611,611"
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.07000000000
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.11000000000
"Taxa de reabilitare termica
(venituri de asociatii de propietari)"36.02.23000000000
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica36.02.31"66,304""7,585""7,585"00"7,585""7,585"00
Sume provenite din finantarea anilor precedenti 36.02.32000000000
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de functionare36.02.32.03000000000
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de dezvoltare36.02.32.02000000000
Alte venituri36.02.50"5,118,596""408,113""641,310"0"426,687""214,623""408,113"0"233,197"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)"37.020"4,500""4,500"00"4,500""4,500"00
Donaţii şi sponsorizări37.02.010"4,500""4,500"00"4,500""4,500"00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03"-4,600,000"00000000
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04"4,600,000"00000000
Alte transferuri voluntare37.02.50000000000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"138,703""173,603""173,603"00"173,603""173,603"00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)39.02"138,703""173,603""173,603"00"173,603""173,603"00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice39.02.0101501500015015000
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului39.02.03"4,537""4,537""4,537"00"4,537""4,537"00
Venituri din privatizare39.02.04000000000
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale39.02.07"134,166""168,916""168,916"00"168,916""168,916"00
Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe39.02.10000000000
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.160"743,066""743,066"00"743,066""743,066"00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.50)40.020"743,066""743,066"00"743,066""743,066"00
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.06000000000
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.07000000000
Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10000000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare40.02.11000000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare40.02.13000000000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare40.02.140"743,066""743,066"00"743,066""743,066"00
Sume decontare cereri de plata40.02.16000000000
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50000000000
IV. SUBVENŢII (cod 00.18) 00.17"4,484,000""1,074,237""1,074,237"00"1,074,237""1,074,237"00
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"4,484,000""1,074,237""1,074,237"00"1,074,237""1,074,237"00
Subvenţii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46) 42.02"4,484,000""1,074,237""1,074,237"00"1,074,237""1,074,237"00
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.01000000000
Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe42.02.03000000000
Aeroporturi de interes local42.02.04000000000
Planuri şi regulamente de urbanism42.02.05000000000
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.06000000000
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.07000000000
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01 la 42.02.09.03)42.02.09000000000
" Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.01000000000
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.02000000000
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate42.02.09.03000000000
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.10000000000
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12000000000
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.13000000000
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.14000000000
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare42.02.15000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)42.02.16000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.01000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.02000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.03000000000
Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale42.02.17000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)42.02.18000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.01000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.02000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.03000000000
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.19000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare42.02.20000000000
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21000000000
Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie42.02.28000000000
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.29000000000
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.32000000000
Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.33000000000
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34"8,000"00000000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale42.02.35000000000
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuţi42.02.36000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare 42.02.37000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism42.02.40000000000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii42.02.41"4,476,000""1,074,000""1,074,000"00"1,074,000""1,074,000"00
Sume primite de la administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.42000000000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole42.02.44000000000
Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European42.02.45000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.46000000000
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala42.02.65000000000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 "42,02,69"002372370023723700
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08)43.02000000000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului43.02.01000000000
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă"43.02.04000000000
Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.07000000000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate43.02.08000000000
Alte subventii de la administratia centrala43.02.20000000000
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa 43.02.23000000000
Sume de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa43.02.30000000000
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara43.02.34000000000
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)45.02000000000
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03) 45.02.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02000000000
Prefinanţare45.02.01.03000000000
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)45.02.02000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.02000000000
Prefinanţare45.02.02.03000000000
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)45.02.03000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.03.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02000000000
Prefinanţare45.02.03.03000000000
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)45.02.04000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02000000000
Prefinanţare45.02.04.03000000000
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)45.02.05000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02000000000
Prefinanţare45.02.05.03000000000
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.03)45.02.07000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02000000000
Prefinanţare45.02.07.03000000000
Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)45.02.08000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02000000000
Prefinanţare45.02.08.03000000000
Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)45.02.15000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02000000000
Prefinanţare45.02.15.03000000000
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.03)45.02.16000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02000000000
Prefinanţare45.02.16.03000000000
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)45.02.17000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.02000000000
Sume primite în avans45.02.17.03000000000
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.03)45.02.18000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02000000000
Sume primite în avans45.02.18.03000000000
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014 - 2020 48.02"2,309,250""1,548""1,548"00"1,548""1,548"00
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) 48.02.01"2,158,250"00000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01"322,000"00000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.02"1,836,250"00000000
Prefinanţare48.02.01.03000000000
Fondul Social European (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)48.02.02"151,000""1,548""1,548"00"1,548""1,548"00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.02.01"151,000"00000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.02.020"1,548""1,548"00"1,548""1,548"00
Prefinanţare48.02.02.03000000
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL00.01"181,813,224""56,996,982""136,550,591"0"56,261,035""80,289,556""56,996,982"0"79,553,609"
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)48.02"161,799,224""53,936,412""133,490,021"0"56,261,035""77,228,986""53,936,412"0"79,553,609"F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02"177,329,224""55,922,982""135,476,591"0"56,261,035""79,215,556""55,922,982"0"79,553,609"
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)00.03"166,233,087""53,422,822""120,683,669"0"51,199,149""69,484,520""53,422,822"0"67,260,847"
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"99,240,616""17,664,945""17,978,741"0"173,521""17,805,220""17,664,945"0"313,796"
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.05"1,600,000""268,126""268,126"00"268,126""268,126"00
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.02"1,600,000""268,126""268,126"00"268,126""268,126"00
Impozit pe profit de la agenţii economici01.02.01"1,600,000""268,126""268,126""268,126""268,126"0
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)"00.06"94,174,997""16,667,377""16,667,377"00"16,667,377""16,667,377"00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)03.02"168,997""48,592""48,592"00"48,592""48,592"00
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.17000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.18"168,997""48,592""48,592""48,592""48,592"0
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02"94,006,000""16,618,785""16,618,785"00"16,618,785""16,618,785"00
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"94,006,000""16,618,785""16,618,785""16,618,785""16,618,785"0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.040000
" A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)"00.07"3,465,619""729,442""1,043,238"0"173,521""869,717""729,442"0"313,796"
"Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.02"3,465,619""729,442""1,043,238"0"173,521""869,717""729,442"0"313,796"
" Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital"05.02.50"3,465,619""729,442""1,043,238""173,521""869,717""729,442""313,796"
A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restanţe anii anteriori- 000000000
Impozit pe salarii - total (06.02.02)06.02000000000
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanţe anii anteriori-06.02.020000
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"35,554,015""26,277,524""71,962,482"0"35,374,672""36,587,810""26,277,524"0"45,684,958"
Impozite şi taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50)07.02"35,554,015""26,277,524""71,962,482"0"35,374,672""36,587,810""26,277,524"0"45,684,958"
Impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"28,337,228""22,083,258""60,428,420"0"30,032,718""30,395,702""22,083,258"0"38,345,162"
Impozit pe clădiri de la persoane fizice07.02.01.01"11,420,649""7,445,402""14,821,491""4,285,416""10,536,075""7,445,402""7,376,089"
Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice07.02.01.02"16,916,579""14,637,856""45,606,929""25,747,302""19,859,627""14,637,856""30,969,073"
Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)07.02.02"5,305,083""3,726,710""10,868,673"0"5,158,712""5,709,961""3,726,710"0"7,141,963"
Impozit pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.01"2,859,948""1,952,081""4,391,665""1,675,038""2,716,627""1,952,081""2,439,584"
Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice07.02.02.02"1,591,213""1,147,506""4,940,869""2,830,701""2,110,168""1,147,506""3,793,363"
" Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanţe anii anteriori
din impozitul pe terenul agricol-"07.02.02.03"853,922""627,123""1,536,139""652,973""883,166""627,123""909,016"
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03"1,911,704""467,556""665,389""183,242""482,147""467,556""197,833"
Alte impozite şi taxe pe proprietate07.02.50000000
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10"31,438,456""9,480,353""30,468,254"0"15,376,764""15,091,490""9,480,353"0"20,987,901"
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)11.02"20,130,000""1,982,070""1,982,070"00"1,982,070""1,982,070"00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.010000
" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti"11.02.02"10,079,000""1,982,070""1,982,070"0"1,982,070""1,982,070"0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri11.02.050000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06"9,902,000"0000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat"11,02,09""149,000"0000
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07)12.02000000000
Taxe hoteliere12.02.070000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02"38,198""15,213""15,213"00"15,213""15,213"00
Impozit pe spectacole15.02.01"38,198""15,213""15,213"0"15,213""15,213"0
Alte taxe pe servicii specifice15.02.500000
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"11,270,258""7,483,070""28,470,971"0"15,376,764""13,094,207""7,483,070"0"20,987,901"
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02"10,713,956""7,077,239""28,061,999"0"15,373,633""12,688,366""7,077,239"0"20,984,760"
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice16.02.02.01"6,584,496""4,206,157""16,095,614""8,896,802""7,198,812""4,206,157""11,889,457"
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice16.02.02.02"4,129,460""2,871,082""11,966,385""6,476,831""5,489,554""2,871,082""9,095,303"
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare16.02.03"556,302""405,831""408,972""3,131""405,841""405,831""3,141"
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi"16.02.500000
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.1100"274,192"0"274,192"000"274,192"
Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50)18.0200"274,192"0"274,192"000"274,192"
Alte impozite şi taxe18.02.5000"274,192""274,192"0"274,192"
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"11,096,137""2,500,160""14,792,922"0"5,061,886""9,731,036""2,500,160"0"12,292,762"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"5,291,156""673,919""6,466,901"0"652,033""5,814,868""673,919"0"5,792,982"
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+ 30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)30.02"5,290,556""673,919""6,466,901"0"652,033""5,814,868""673,919"0"5,792,982"
"Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.01000
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi30.02.03000
Venituri din concesiuni şi închirieri30.02.05"2,290,556""673,919""6,466,901""652,033""5,814,868""673,919""5,792,982"
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)30.02.08"3,000,000"00000000
Venituri din dividende de la alţi plătitori30.02.08.02"3,000,000"000
Alte venituri din proprietate30.02.50000000
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)31.0260000000000
Alte venituri din dobânzi31.02.0360000000
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14"5,804,981""1,826,241""8,326,021"0"4,409,853""3,916,168""1,826,241"0"6,499,780"
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)33.02"253,265""42,002""265,681"0"223,679""42,002""42,002"0"223,679"
Venituri din prestări de servicii33.02.080000
Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe33.02.10"180,000""39,962""39,962""39,962""39,962"0
Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.120000
Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură33.02.240000
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.270000
" Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri"33.02.28"25,197""2,040""225,719""223,679""2,040""2,040""223,679"
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi33.02.50"48,068"0000
"Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"121,088""35,153""35,153"00"35,153""35,153"00
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"4,641""5,510""5,510"0"5,510""5,510"0
" Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise"34.02.50"116,447""29,643""29,643""29,643""29,643"0
"Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"4,387,127""1,245,837""6,677,130"0"3,125,353""3,551,777""1,245,837"0"5,431,293"
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale35.02.01"4,356,358""1,239,504""4,816,284""1,270,840""3,545,444""1,239,504""3,576,780"
Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe35.02.020000
" Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii"35.02.030000
" Alte amenzi, penalităţi şi confiscări"35.02.50"30,769""6,333""1,860,846""1,854,513""6,333""6,333""1,854,513"
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)36.02"5,643,501""498,749""1,343,557"0"1,060,821""282,736""498,749"0"844,808"
Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive36.02.010000
Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice36.02.050000
Taxe speciale36.02.06"524,905""90,636""702,247""634,134""68,113""90,636""611,611"
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.110000
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de functionare36.02.32.03000
Alte venituri36.02.50"5,118,596""408,113""641,310""426,687""214,623""408,113""233,197"
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)"37.02"-4,600,000""4,500""4,500"00"4,500""4,500"00
Donaţii şi sponsorizări37.02.010"4,500""4,500""4,500""4,500"0
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)37.02.03"-4,600,000"000
Alte transferuri voluntare37.02.500000
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.16000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.50)40.02000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.06000
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.07000
Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare40.02.11000
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50000
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)00.17"4,484,000""1,074,000""1,074,000"00"1,074,000""1,074,000"00
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"4,484,000""1,074,000""1,074,000"00"1,074,000""1,074,000"00
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.37+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46) 42.02"4,484,000""1,074,000""1,074,000"00"1,074,000""1,074,000"00
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21000
Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie42.02.28000
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.32000
Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.33000
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34"8,000"0000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale42.02.35000
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuţi42.02.36000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare 42.02.37000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii42.02.41"4,476,000""1,074,000""1,074,000""1,074,000""1,074,000"0
Sume primite de la administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.42000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole42.02.44000
Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European42.02.45000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.46000
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08)43.02000000000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului43.02.01000
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă"43.02.04000
Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.07000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate43.02.08000
Alte subventii de la administratia centrala43.02.20000
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa 43.02.230000
Sume de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa43.02.30000
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara43.02.34000
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)- TOTAL00.01"7,114,257""926,039""926,039"00"926,039""926,039"00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)48.02"205,007""924,254""924,254"00"924,254""924,254"00D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D D D D D D D D D D DD D D D DD D D D D DD D D D D D D D D D
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)00.02"4,666,304""7,585""7,585"00"7,585""7,585"00
VENITURI FISCALE (cod 00.10)00.03000000000
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02)00.10000000000
Sume defalcate din TVA (11.02.07)11.02000000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.07000
VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)00.12"4,666,304""7,585""7,585"00"7,585""7,585"00
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 36.02+37.02)00.14"4,666,304""7,585""7,585"00"7,585""7,585"00
Diverse venituri (cod 36.02.07)36.02"66,304""7,585""7,585"00"7,585""7,585"00
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.07000
"Taxa de reabilitare termica
(venituri de asociatii de propietari)"36.02.23000
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica36.02.31"66,304""7,585""7,585""7,585""7,585"0
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de dezvoltare36.02.32.02000
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
(cod 37.02.04)"37.02"4,600,000"00000000
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04"4,600,000"000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"138,703""173,603""173,603"00"173,603""173,603"00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)39.02"138,703""173,603""173,603"00"173,603""173,603"00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice39.02.0101501501501500
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului39.02.03"4,537""4,537""4,537""4,537""4,537"0
Venituri din privatizare39.02.0400000
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale39.02.07"134,166""168,916""168,916""168,916""168,916"0
Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe39.02.1000000
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.160"743,066""743,066"00"743,066""743,066"00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)40.020"743,066""743,066"00"743,066""743,066"00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare40.02.13000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare40.02.14"743,066""743,066""743,066""743,066"0
Sume decontare cereri de plata40.02.16000
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)00.1702372370023723700
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02)00.1802372370023723700
Subvenţii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40) 42.0202372370023723700
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.010000
Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe42.02.03000
Aeroporturi de interes local42.02.04000
Planuri şi regulamente de urbanism42.02.05000
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.06000
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.07000
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod42.02.09.01 la 42.02.09.03)42.02.09000000000
" Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.01000
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.02000
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate42.02.09.03000
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.10000
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12000
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.13000
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.14000
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare42.02.15000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)42.02.16000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.01000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.02000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.03000
Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale42.02.17000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate(cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03) 42.02.18000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.01000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.02000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.03000
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.19000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare42.02.20000
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.29000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism42.02.40000
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala42.02.6500000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 "42,02,69"2372372372370
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)45.02000000000
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03) 45.02.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02000
Prefinanţare45.02.01.03000
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)45.02.02000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.020000
Prefinanţare45.02.02.03000
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)45.02.030000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.03.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02000
Prefinanţare45.02.03.03000
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)45.02.040000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02000
Prefinanţare45.02.04.03000
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)45.02.050000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02000
Prefinanţare45.02.05.03000
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.03)45.02.070000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02000
Prefinanţare45.02.07.03000
Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)45.02.08000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02000
Prefinanţare45.02.08.03000
Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)45.02.150000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02000
Prefinanţare45.02.15.03000
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.03)45.02.160000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02000
Prefinanţare45.02.16.03000
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)45.02.170000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.02000
Sume primite în avans45.02.17.03000
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.03)45.02.180000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02000
Sume primite în avans45.02.18.03000
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014 - 2020 48.02"2,309,250""1,548""1,548"00"1,548""1,548"00
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) 48.02.01"2,158,250"00000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01"322,000"000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.02"1,836,250"000
Prefinanţare48.02.01.03000
Fondul Social European (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)48.02.02"151,000""1,548""1,548"00"1,548""1,548"00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.02.01"151,000"000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.02.02"1,548""1,548""1,548""1,548"0
Prefinanţare48.02.02.03000
ORDONATOR PRINCIPAL CREDITEDIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskenyi Gaborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei

MUNICIPIUL SATU MAREAnexa nr. 1 la HCL nr. 76/30.04.2020
SERVICIUL BUGET
CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 31 decembrie 2019
-lei-
Cod indicatorPrevederi bugetareDrepturi constatate Stingeri
Denumirea indicatorilorInitialeDefinitive"Total, din care:"din anii precedenţidin anul curentÎncasări realizatepe alte căi decât încasăriDrepturi constatate de încasat
AB123=4+545678=3-6-7
" VENITURI – TOTAL(cod
00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) "00.01"188,927,481""205,976,550""272,965,899"0"56,295,806""216,670,093""213,452,144""34,771""59,478,984"
" VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-
37.02+00.15+00.16)"48.02"164,313,481""170,838,582""238,618,148"0"56,295,806""182,322,342""179,104,393""34,771""59,478,984"
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02"181,995,528""198,233,308""265,938,053"0"56,295,806""209,642,247""206,424,298""34,771""59,478,984"
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)00.03"166,233,087""177,819,767""240,230,360"0"51,233,920""188,996,440""185,669,767""34,771""54,525,822"
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"99,240,616""101,740,296""109,114,568"0"173,521""108,941,047""108,941,047"0"173,521"
000
" A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.05"1,600,000""620,000""618,203"00"618,203""618,203"00
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.02"1,600,000""620,000""618,203"00"618,203""618,203"00
Impozit pe profit de la agenţii economici01.02.01"1,600,000""620,000""618,203"00"618,203""618,203"00
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)"00.06"94,174,997""98,226,997""105,567,494"00"105,567,494""105,567,494"00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)03.02"168,997""220,997""227,254"00"227,254""227,254"00
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.17000000000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.18"168,997""220,997""227,254"00"227,254""227,254"00
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02"94,006,000""98,006,000""105,340,240"00"105,340,240""105,340,240"00
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"94,006,000""94,006,000""102,150,545"00"102,150,545""102,150,545"00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.04000000000
"Sume din cota de 7,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale "04.02.050"4,000,000""3,189,695"00"3,189,695""3,189,695"00
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)"00.07"3,465,619""2,893,299""2,928,871"0"173,521""2,755,350""2,755,350"0"173,521"
"Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.02"3,465,619""2,893,299""2,928,871"0"173,521""2,755,350""2,755,350"0"173,521"
" Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital"05.02.50"3,465,619""2,893,299""2,928,871"0"173,521""2,755,350""2,755,350"0"173,521"
"A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restanţe anii anteriori -
"000
Impozit pe salarii - total (06.02.02)06.02000000000
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanţe anii anteriori-06.02.02000000000
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"35,554,015""38,304,015""76,690,997"0"35,374,672""41,316,325""38,663,623"0"38,027,374"
Impozite şi taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50)07.02"35,554,015""38,304,015""76,690,997"0"35,374,672""41,316,325""38,663,623"0"38,027,374"
Impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"28,337,228""30,767,228""63,820,300"0"30,032,718""33,787,582""31,104,777"0"32,715,523"
Impozit pe clădiri de la persoane fizice07.02.01.01"11,420,649""11,420,649""15,613,292"0"4,285,416""11,327,876""11,465,601"0"4,147,691"
Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice07.02.01.02"16,916,579""19,346,579""48,207,008"0"25,747,302""22,459,706""19,639,176"0"28,567,832"
"
Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la
07.02.02.03)"07.02.02"5,305,083""5,775,083""10,940,217"0"5,158,712""5,781,505""5,876,983"0"5,063,234"
Impozit pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.01"2,859,948""2,859,948""4,512,088"0"1,675,038""2,837,050""2,962,551"0"1,549,537"
Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice07.02.02.02"1,591,213""1,991,213""4,797,613"0"2,830,701""1,966,912""1,949,460"0"2,848,153"
" Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanţe ani anteriori
din impozitul pe terenul agricol-"07.02.02.03"853,922""923,922""1,630,516"0"652,973""977,543""964,972"0"665,544"
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03"1,911,704""1,761,704""1,930,480"0"183,242""1,747,238""1,681,863"0"248,617"
Alte impozite şi taxe pe proprietate07.02.50000000000
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10"31,438,456""37,775,456""54,150,603"0"15,411,535""38,739,068""38,065,097""34,771""16,050,735"
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)11.02"20,130,000""26,262,000""26,218,280"00"26,218,280""26,218,280"00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01000000000
" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti"11.02.02"10,079,000""10,003,000""9,960,168"00"9,960,168""9,960,168"00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri11.02.05000000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06"9,902,000""16,044,000""16,044,000"00"16,044,000""16,044,000"00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.07000000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat"11,02,09""149,000""215,000""214,112"00"214,112""214,112"00
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07)12.0200"34,771"0"34,771"00"34,771"0
Taxe hoteliere12.02.0700"34,771"0"34,771"00"34,771"0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02"38,198""43,198""48,378"00"48,378""48,378"00
Impozit pe spectacole15.02.01"38,198""43,198""48,378"00"48,378""48,378"00
Alte taxe pe servicii specifice15.02.50000000000
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"11,270,258""11,470,258""27,849,174"0"15,376,764""12,472,410""11,798,439"0"16,050,735"
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02"10,713,956""10,913,956""27,293,100"0"15,373,633""11,919,467""11,242,365"0"16,050,735"
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice16.02.02.01"6,584,496""6,784,496""16,164,219"0"8,896,802""7,267,417""7,165,533"0"8,998,686"
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice16.02.02.02"4,129,460""4,129,460""11,128,881"0"6,476,831""4,652,050""4,076,832"0"7,052,049"
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare16.02.03"556,302""556,302""556,074"0"3,131""552,943""556,074"00
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi"16.02.50000000000
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.1100"274,192"0"274,192"000"274,192"
Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50)18.0200"274,192"0"274,192"000"274,192"
Alte impozite şi taxe18.02.5000"274,192"0"274,192"000"274,192"
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"15,762,441""20,413,541""25,707,693"0"5,061,886""20,645,807""20,754,531"0"4,953,162"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"5,291,156""8,092,556""9,100,345"0"652,033""8,448,312""8,027,069"0"1,073,276"
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)30.02"5,290,556""7,122,556""8,131,618"0"652,033""7,479,585""7,058,342"0"1,073,276"
"Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.01000000000
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi30.02.03000000000
Venituri din concesiuni şi închirieri30.02.05"2,290,556""2,621,556""3,825,623"0"652,033""3,173,590""2,752,347"0"1,073,276"
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)30.02.08"3,000,000""4,500,000""4,305,451"00"4,305,451""4,305,451"00
Venituri din dividende de la alţi plătitori30.02.08.02"3,000,000""4,500,000""4,305,451"00"4,305,451""4,305,451"00
Alte venituri din proprietate30.02.500"1,000"5440054454400
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)31.02600"970,000""968,727"00"968,727""968,727"00
Alte venituri din dobânzi31.02.03600"970,000""968,727"00"968,727""968,727"00
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14"10,471,285""12,320,985""16,607,348"0"4,409,853""12,197,495""12,727,462"0"3,879,886"
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)33.02"253,265""191,265""414,557"0"223,679""190,878""190,878"0"223,679"
Venituri din prestări de servicii33.02.08000000000
Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe33.02.10"180,000""170,000""172,616"00"172,616""172,616"00
Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.12000000000
Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură33.02.24000000000
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.27000000000
" Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri"33.02.28"25,197""20,197""241,941"0"223,679""18,262""18,262"0"223,679"
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi33.02.50"48,068""1,068"0000000
"Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"121,088""128,288""121,397"00"121,397""121,397"00
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"4,641""11,841""9,779"00"9,779""9,779"00
" Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise"34.02.50"116,447""116,447""111,618"00"111,618""111,618"00
"Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"4,387,127""4,767,127""8,231,769"0"3,125,353""5,106,416""5,106,416"0"3,125,353"
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale35.02.01"4,356,358""4,756,358""6,366,118"0"1,270,840""5,095,278""5,095,278"0"1,270,840"
Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe35.02.02000000000
" Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii"35.02.03000000000
" Alte amenzi, penalităţi şi confiscări"35.02.50"30,769""10,769""1,865,651"0"1,854,513""11,138""11,138"0"1,854,513"
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.50))36.02"5,709,805""5,729,805""6,335,125"0"1,060,821""5,274,304""5,804,271"0"530,854"
Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive36.02.01000000000
Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice36.02.05000000000
Taxe speciale36.02.06"524,905""474,905""987,473"0"634,134""353,339""456,619"0"530,854"
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.07000000000
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.11000000000
"Taxa de reabilitare termica
(venituri de asociatii de propietari)"36.02.23000000000
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica36.02.31"66,304""66,304""9,366"00"9,366""9,366"00
Sume provenite din finantarea anilor precedenti 36.02.32000000000
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de functionare36.02.32.03000000000
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de dezvoltare36.02.32.02000000000
Alte venituri36.02.50"5,118,596""5,188,596""5,338,286"0"426,687""4,911,599""5,338,286"00
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)"37.020"1,504,500""1,504,500"00"1,504,500""1,504,500"00
Donaţii şi sponsorizări37.02.010"4,500""4,500"00"4,500""4,500"00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03"-4,600,000""-6,885,490""-4,954,111"00"-4,954,111""-4,954,111"00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04"4,600,000""6,885,490""4,954,111"00"4,954,111""4,954,111"00
Alte transferuri voluntare37.02.500"1,500,000""1,500,000"00"1,500,000""1,500,000"00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"138,703""371,774""402,875"00"402,875""402,875"00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)39.02"138,703""371,774""402,875"00"402,875""402,875"00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice39.02.010"7,168""32,941"00"32,941""32,941"00
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului39.02.03"4,537""8,340""8,340"00"8,340""8,340"00
Venituri din privatizare39.02.04000000000
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale39.02.07"134,166""356,266""361,594"00"361,594""361,594"00
Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe39.02.10000000000
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.16000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.50)40.02000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.06000000000
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.07000000000
Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10000000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare40.02.11000000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare40.02.13000000000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare40.02.14000000000
Sume decontare cereri de plata40.02.16000000000
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50000000000
IV. SUBVENŢII (cod 00.18) 00.17"4,484,000""4,820,839""4,797,438"00"4,797,438""4,797,438"00
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"4,484,000""4,820,839""4,797,438"00"4,797,438""4,797,438"00
Subvenţii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46) 42.02"4,484,000""4,768,839""4,760,389"00"4,760,389""4,760,389"00
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.01000000000
Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe42.02.03000000000
Aeroporturi de interes local42.02.04000000000
Planuri şi regulamente de urbanism42.02.05000000000
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.06000000000
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.07000000000
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01 la 42.02.09.03)42.02.09000000000
" Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.01000000000
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.02000000000
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate42.02.09.03000000000
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.10000000000
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12000000000
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.13000000000
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.14000000000
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare42.02.15000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)42.02.16000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.01000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.02000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.03000000000
Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale42.02.17000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)42.02.18000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.01000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.02000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.03000000000
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.19000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare42.02.20000000000
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21000000000
Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie42.02.28000000000
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.29000000000
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.32000000000
Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.33000000000
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34"8,000""8,000""1,740"00"1,740""1,740"00
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale42.02.35000000000
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuţi42.02.36000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare 42.02.37000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism42.02.40000000000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii42.02.41"4,476,000""4,512,000""4,485,628"00"4,485,628""4,485,628"00
Sume primite de la administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.42000000000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole42.02.44000000000
Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European42.02.45000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.46000000000
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala42.02.65000000000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 42.02.6900"248,839""273,021"00"273,021""273,021"00
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08)43.020"52,000""37,049"00"37,049""37,049"00
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului43.02.01000000000
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă"43.02.04000000000
Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.07000000000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate43.02.08000000000
Alte subventii de la administratia centrala43.02.20000000000
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa 43.02.230"52,000""37,049"00"37,049""37,049"00
Sume de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa43.02.30000000000
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara43.02.34000000000
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)45.02000000000
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03) 45.02.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02000000000
Prefinanţare45.02.01.03000000000
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)45.02.02000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.02000000000
Prefinanţare45.02.02.03000000000
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)45.02.03000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.03.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02000000000
Prefinanţare45.02.03.03000000000
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)45.02.04000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02000000000
Prefinanţare45.02.04.03000000000
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)45.02.05000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02000000000
Prefinanţare45.02.05.03000000000
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.03)45.02.07000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02000000000
Prefinanţare45.02.07.03000000000
Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)45.02.08000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02000000000
Prefinanţare45.02.08.03000000000
Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)45.02.15000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02000000000
Prefinanţare45.02.15.03000000000
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.03)45.02.16000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02000000000
Prefinanţare45.02.16.03000000000
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)45.02.17000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.02000000000
Sume primite în avans45.02.17.03000000000
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.03)45.02.18000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02000000000
Sume primite în avans45.02.18.03000000000
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014 - 2020 48.02"2,309,250""2,550,629""1,827,533"00"1,827,533""1,827,533"00
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) 48.02.01"2,158,250""2,309,250""1,561,556"00"1,561,556""1,561,556"00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01"322,000""473,000""30,840"00"30,840""30,840"00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.02"1,836,250""1,836,250""1,530,716"00"1,530,716""1,530,716"00
Prefinanţare48.02.01.03000000000
Fondul Social European (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)48.02.02"151,000""241,379""265,977"00"265,977""265,977"00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.02.01"151,000""194,831""219,429"00"219,429""219,429"00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.02.020"1,548""1,548"00"1,548""1,548"00
Prefinanţare48.02.02.030"45,000""45,000""45,000""45,000"0
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL00.01"181,813,224""195,853,514""265,498,993"0"56,295,806""209,203,187""205,985,238""34,771""59,478,984"
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)48.02"161,799,224""170,400,504""238,205,907"0"56,295,806""181,910,101""178,692,152""34,771""59,478,984"
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02"177,329,224""191,281,514""260,974,576"0"56,295,806""204,678,770""201,460,821""34,771""59,478,984"
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)00.03"166,233,087""177,819,767""240,230,360"0"51,233,920""188,996,440""185,669,767""34,771""54,525,822"
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)"00.04"99,240,616""101,740,296""109,114,568"0"173,521""108,941,047""108,941,047"0"173,521"
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)"00.05"1,600,000""620,000""618,203"00"618,203""618,203"00
Impozit pe profit (cod 01.02.01)01.02"1,600,000""620,000""618,203"00"618,203""618,203"00
Impozit pe profit de la agenţii economici01.02.01"1,600,000""620,000""618,203""618,203""618,203"0
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)"00.06"94,174,997""98,226,997""105,567,494"00"105,567,494""105,567,494"00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)03.02"168,997""220,997""227,254"00"227,254""227,254"00
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici03.02.17000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.18"168,997""220,997""227,254""227,254""227,254"0
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02"94,006,000""98,006,000""105,340,240"00"105,340,240""105,340,240"00
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"94,006,000""94,006,000""102,150,545""102,150,545""102,150,545"0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.040000
"Sume din cota de 7,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale "04.02.05"4,000,000""3,189,695""3,189,695""3,189,695"0
" A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)"00.07"3,465,619""2,893,299""2,928,871"0"173,521""2,755,350""2,755,350"0"173,521"
"Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)"05.02"3,465,619""2,893,299""2,928,871"0"173,521""2,755,350""2,755,350"0"173,521"
" Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital"05.02.50"3,465,619""2,893,299""2,928,871""173,521""2,755,350""2,755,350""173,521"
A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restanţe anii anteriori- 000000000
Impozit pe salarii - total (06.02.02)06.02000000000
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanţe anii anteriori-06.02.020000
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)00.09"35,554,015""38,304,015""76,690,997"0"35,374,672""41,316,325""38,663,623"0"38,027,374"
Impozite şi taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50)07.02"35,554,015""38,304,015""76,690,997"0"35,374,672""41,316,325""38,663,623"0"38,027,374"
Impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01"28,337,228""30,767,228""63,820,300"0"30,032,718""33,787,582""31,104,777"0"32,715,523"
Impozit pe clădiri de la persoane fizice07.02.01.01"11,420,649""11,420,649""15,613,292""4,285,416""11,327,876""11,465,601""4,147,691"
Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice07.02.01.02"16,916,579""19,346,579""48,207,008""25,747,302""22,459,706""19,639,176""28,567,832"
Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)07.02.02"5,305,083""5,775,083""10,940,217"0"5,158,712""5,781,505""5,876,983"0"5,063,234"
Impozit pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.01"2,859,948""2,859,948""4,512,088""1,675,038""2,837,050""2,962,551""1,549,537"
Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice07.02.02.02"1,591,213""1,991,213""4,797,613""2,830,701""1,966,912""1,949,460""2,848,153"
" Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanţe anii anteriori
din impozitul pe terenul agricol-"07.02.02.03"853,922""923,922""1,630,516""652,973""977,543""964,972""665,544"
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03"1,911,704""1,761,704""1,930,480""183,242""1,747,238""1,681,863""248,617"
Alte impozite şi taxe pe proprietate07.02.50000000
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)00.10"31,438,456""37,775,456""54,150,603"0"15,411,535""38,739,068""38,065,097""34,771""16,050,735"
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)11.02"20,130,000""26,262,000""26,218,280"00"26,218,280""26,218,280"00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.010000
" Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti"11.02.02"10,079,000""10,003,000""9,960,168"0"9,960,168""9,960,168"0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri11.02.050000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06"9,902,000""16,044,000""16,044,000""16,044,000""16,044,000"0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat11.02.09"149,000""215,000""214,112""214,112""214,112"0
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07)12.0200"34,771"0"34,771"00"34,771"0
Taxe hoteliere12.02.07"34,771""34,771"0"34,771"0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02"38,198""43,198""48,378"00"48,378""48,378"00
Impozit pe spectacole15.02.01"38,198""43,198""48,378"0"48,378""48,378"0
Alte taxe pe servicii specifice15.02.5000000
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)"16.02"11,270,258""11,470,258""27,849,174"0"15,376,764""12,472,410""11,798,439"0"16,050,735"
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02"10,713,956""10,913,956""27,293,100"0"15,373,633""11,919,467""11,242,365"0"16,050,735"
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice16.02.02.01"6,584,496""6,784,496""16,164,219""8,896,802""7,267,417""7,165,533""8,998,686"
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice16.02.02.02"4,129,460""4,129,460""11,128,881""6,476,831""4,652,050""4,076,832""7,052,049"
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare16.02.03"556,302""556,302""556,074""3,131""552,943""556,074"0
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi"16.02.500000
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02)00.1100"274,192"0"274,192"000"274,192"
Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50)18.0200"274,192"0"274,192"000"274,192"
Alte impozite şi taxe18.02.5000"274,192""274,192"0"274,192"
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)00.12"11,096,137""13,461,747""20,744,216"0"5,061,886""15,682,330""15,791,054"0"4,953,162"
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)00.13"5,291,156""8,092,556""9,100,345"0"652,033""8,448,312""8,027,069"0"1,073,276"
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+ 30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)30.02"5,290,556""7,122,556""8,131,618"0"652,033""7,479,585""7,058,342"0"1,073,276"
"Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale"30.02.01000
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi30.02.03000
Venituri din concesiuni şi închirieri30.02.05"2,290,556""2,621,556""3,825,623""652,033""3,173,590""2,752,347""1,073,276"
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)30.02.08"3,000,000""4,500,000""4,305,451"00"4,305,451""4,305,451"00
Venituri din dividende de la alţi plătitori30.02.08.02"3,000,000""4,500,000""4,305,451""4,305,451""4,305,451"0
Alte venituri din proprietate30.02.500"1,000"5445445440
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)31.02600"970,000""968,727"00"968,727""968,727"00
Alte venituri din dobânzi31.02.03600"970,000""968,727""968,727""968,727"00
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)00.14"5,804,981""5,369,191""11,643,871"0"4,409,853""7,234,018""7,763,985"0"3,879,886"
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)33.02"253,265""191,265""414,557"0"223,679""190,878""190,878"0"223,679"
Venituri din prestări de servicii33.02.080000
Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe33.02.10"180,000""170,000""172,616""172,616""172,616"0
Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.120000
Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură33.02.240000
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.270000
" Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri"33.02.28"25,197""20,197""241,941""223,679""18,262""18,262""223,679"
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi33.02.50"48,068""1,068"000
"Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)"34.02"121,088""128,288""121,397"00"121,397""121,397"00
Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02"4,641""11,841""9,779"0"9,779""9,779"0
" Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise"34.02.50"116,447""116,447""111,618""111,618""111,618"0
"Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)"35.02"4,387,127""4,767,127""8,231,769"0"3,125,353""5,106,416""5,106,416"0"3,125,353"
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale35.02.01"4,356,358""4,756,358""6,366,118""1,270,840""5,095,278""5,095,278""1,270,840"
Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe35.02.020000
" Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii"35.02.030000
" Alte amenzi, penalităţi şi confiscări"35.02.50"30,769""10,769""1,865,651""1,854,513""11,138""11,138""1,854,513"
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)36.02"5,643,501""5,663,501""6,325,759"0"1,060,821""5,264,938""5,794,905"0"530,854"
Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive36.02.010000
Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice36.02.050000
Taxe speciale36.02.06"524,905""474,905""987,473""634,134""353,339""456,619""530,854"
Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.110000
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de functionare36.02.32.03000
Alte venituri36.02.50"5,118,596""5,188,596""5,338,286""426,687""4,911,599""5,338,286"0
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)"37.02"-4,600,000""-5,380,990""-3,449,611"00"-3,449,611""-3,449,611"00
Donaţii şi sponsorizări37.02.010"4,500""4,500""4,500""4,500"0
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)37.02.03"-4,600,000""-6,885,490""-4,954,111""-4,954,111""-4,954,111"0
Alte transferuri voluntare37.02.500"1,500,000""1,500,000""1,500,000""1,500,000"0
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.16000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.50)40.02000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.06000
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.07000
Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare40.02.11000
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50000
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)00.17"4,484,000""4,572,000""4,524,417"00"4,524,417""4,524,417"00
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18"4,484,000""4,572,000""4,524,417"00"4,524,417""4,524,417"00
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.37+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46) 42.02"4,484,000""4,520,000""4,487,368"00"4,487,368""4,487,368"00
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21000
Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie42.02.28000
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili42.02.32000
Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.33000
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri"42.02.34"8,000""8,000""1,740""1,740""1,740"0
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale42.02.35000
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuţi42.02.36000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare 42.02.37000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii42.02.41"4,476,000""4,512,000""4,485,628""4,485,628""4,485,628"0
Sume primite de la administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.42000
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole42.02.44000
Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European42.02.45000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.46000
Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08)43.020"52,000""37,049"00"37,049""37,049"00
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului43.02.01000
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă"43.02.04000
Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.07000
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate43.02.08000
Alte subventii de la administratia centrala43.02.20000
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa 43.02.230"52,000""37,049""37,049""37,049"
Sume de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa43.02.30000
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara43.02.34000
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)- TOTAL00.01"7,114,257""10,123,036""7,466,906"00"7,466,906""7,466,906"00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)48.02"205,007""438,078""412,241"00"412,241""412,241"00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)00.02"4,666,304""6,951,794""4,963,477"00"4,963,477""4,963,477"00
VENITURI FISCALE (cod 00.10)00.03000000000
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02)00.10000000000
Sume defalcate din TVA (11.02.07)11.02000000000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural11.02.07000
VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)00.12"4,666,304""6,951,794""4,963,477"00"4,963,477""4,963,477"00
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 36.02+37.02)00.14"4,666,304""6,951,794""4,963,477"00"4,963,477""4,963,477"00
Diverse venituri (cod 36.02.07)36.02"66,304""66,304""9,366"00"9,366""9,366"00
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.07000
"Taxa de reabilitare termica
(venituri de asociatii de propietari)"36.02.23000
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica36.02.31"66,304""66,304""9,366""9,366""9,366"0
Sume provenite din finantarea anilor precedenti - Sectiunea de dezvoltare36.02.32.02000
"Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
(cod 37.02.04)"37.02"4,600,000""6,885,490""4,954,111"00"4,954,111""4,954,111"00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04"4,600,000""6,885,490""4,954,111""4,954,111""4,954,111"0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)00.15"138,703""371,774""402,875"00"402,875""402,875"00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)39.02"138,703""371,774""402,875"00"402,875""402,875"00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice39.02.010"7,168""32,941""32,941""32,941"0
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului39.02.03"4,537""8,340""8,340""8,340""8,340"0
Venituri din privatizare39.02.0400000
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale39.02.07"134,166""356,266""361,594""361,594""361,594"0
Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe39.02.1000000
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)00.16000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)40.02000000000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare40.02.13000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare40.02.140000
Sume decontare cereri de plata40.02.16000
IV. SUBVENŢII (cod 00.18)00.170"248,839""273,021"00"273,021""273,021"00
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02)00.180"248,839""273,021"00"273,021""273,021"00
Subvenţii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40) 42.020"248,839""273,021"00"273,021""273,021"00
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.010000
Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe42.02.03000
Aeroporturi de interes local42.02.04000
Planuri şi regulamente de urbanism42.02.05000
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.06000
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.07000
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod42.02.09.01 la 42.02.09.03)42.02.09000000000
" Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate"42.02.09.01000
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor42.02.09.02000
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate42.02.09.03000
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.10000
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit42.02.12000
Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor42.02.13000
Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar42.02.14000
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare42.02.15000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)42.02.16000000000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.01000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.16.02000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.16.03000
Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale42.02.17000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate(cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03) 42.02.18000000000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.18.01000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate42.02.18.02000
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate42.02.18.03000
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-201342.02.19000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare42.02.20000
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.29000
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism42.02.40000
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala42.02.6500000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 42.02.69"248,839""273,021""273,021""273,021"0
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)45.02000000000
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03) 45.02.01000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.01.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.01.02000
Prefinanţare45.02.01.03000
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)45.02.02000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.02.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.02.020000
Prefinanţare45.02.02.03000
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)45.02.030000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.03.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.03.02000
Prefinanţare45.02.03.03000
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)45.02.040000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.04.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.04.02000
Prefinanţare45.02.04.03000
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)45.02.050000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.05.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.05.02000
Prefinanţare45.02.05.03000
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.03)45.02.070000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.07.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.07.02000
Prefinanţare45.02.07.03000
Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)45.02.08000000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.08.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.08.02000
Prefinanţare45.02.08.03000
Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)45.02.150000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.15.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.15.02000
Prefinanţare45.02.15.03000
Alte facilităţi şi instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.03)45.02.160000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.16.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.16.02000
Prefinanţare45.02.16.03000
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)45.02.170000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.17.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.17.02000
Sume primite în avans45.02.17.03000
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.03)45.02.180000000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent45.02.18.01000
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori45.02.18.02000
Sume primite în avans45.02.18.03000
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014 - 2020 48.02"2,309,250""2,550,629""1,827,533"00"1,827,533""1,827,533"00
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) 48.02.01"2,158,250""2,309,250""1,561,556"00"1,561,556""1,561,556"00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01"322,000""473,000""30,840""30,840""30,840"0
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.01.02"1,836,250""1,836,250""1,530,716""1,530,716""1,530,716"0
Prefinanţare48.02.01.03000
Fondul Social European (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)48.02.02"151,000""241,379""265,977"00"265,977""265,977"00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.02.01"151,000""194,831""219,429"0"219,429""219,429"0
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori48.02.02.02"1,548""1,548""1,548""1,548"0
Prefinanţare48.02.02.03"45,000""45,000"0"45,000""45,000"0
ORDONATOR PRINCIPAL CREDITEDIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskényi Gáborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
BERTICI ȘTEFANMIHAELA MARIA RACOLȚA

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MAREANEXA nr. 2 la HCL nr. 76/30.04.2020
SERVICIUL BUGET
CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI
la data de 31.12.2019
cod 21"21,146,054""24,304,833""203,421,278""220,470,347""212,360,524""212,360,524""212,360,524"0lei
Denumirea indicatorilorCod indicatorCredite de angajament initialeCredite de angajament initialeCredite bugetare initialeCredite bugetare definitiveAngajamente legaleAngajamente bugetarePlati efectuate"Angajamente
legale
de plătit"Cheltuieli efective
AB1234567810
"TOTAL CHELTUIELI
"49.02"21,146,054""24,304,833""203,421,278""220,470,347""212,360,523""212,360,523""212,360,523"0"218,621,971"
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE50.02"785,000""1,066,289""30,406,500""32,790,289""31,115,150""31,115,150""31,115,150"0"30,550,202"
"Autorităţi publice şi acţiuni externe
"51.02"785,000""1,066,289""24,825,000""26,656,289""25,747,328""25,747,328""25,747,328"0"25,449,961"
Autorităţi executive şi legislative 51.02.01"785,000""1,066,289""24,825,000""26,656,289""25,747,328""25,747,328""25,747,328"0"25,449,961"
Autorităţi executive51.02.01.03"785,000""1,066,289""24,825,000""26,656,289""25,747,328""25,747,328""25,747,328"0"25,449,961"
"Alte servicii publice generale
"54.0200"1,967,500""2,370,000""1,849,756""1,849,756""1,849,756"0"1,837,468"
Fond de rezervă bugetară la dispoiţia autorităţilor locale54.02.0500"10,000""410,000"00000
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat"54.02.06000000000
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale"54.02.07000000000
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.02.1000"1,957,500""1,960,000""1,849,756""1,849,756""1,849,756"0"1,837,468"
Alte servicii publice generale54.02.50000000000
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi55.0200"3,614,000""3,764,000""3,518,066""3,518,066""3,518,066"0"3,262,773"
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)56.02000000000
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului56.02.06
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului56.02.06000000000
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap56.02.07000000000
Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate56.02.09000000000
"Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ "59.020"91,000""8,575,000""8,786,000""8,573,697""8,573,697""8,573,697"0"8,459,480"
Apărare (cod 60.02.02)60.02000000000
Aparare nationala60.02.02000000000
"Ordine publică şi siguranţă naţională
"61.020"91,000""8,575,000""8,786,000""8,573,697""8,573,697""8,573,697"0"8,459,480"
Ordine publică 61.02.030"86,000""8,520,000""8,726,000""8,521,111""8,521,111""8,521,111"0"8,362,488"
Poliţie comunitară61.02.03.040"86,000""8,520,000""8,726,000""8,521,111""8,521,111""8,521,111"0"8,362,488"
Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.02.0500"55,000""55,000""52,586""52,586""52,586"0"96,895"
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.500"5,000"0"5,000"000097
"Partea a III-a
CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
"63.02"1,148,635""2,717,308""79,717,635""91,438,774""89,091,191""89,091,191""89,091,191"0"89,203,897"
Învăţământ65.02"447,100""1,328,788""15,973,100""19,339,825""18,491,325""18,491,325""18,491,325"0"17,755,442"
Învăţământ preşcolar şi primar65.02.03"162,100""624,221""3,009,612""4,003,502""3,770,675""3,770,675""3,770,675"0"3,380,731"
Învăţământ preşcolar65.02.03.01"162,100""624,221""2,118,343""3,083,143""2,851,165""2,851,165""2,851,165"0"2,508,040"
Învăţământ primar65.02.03.0200"891,269""920,359""919,510""919,510""919,510"0"872,691"
"Învăţământ secundar
"65.02.040"493,567""12,663,488""15,110,323""14,514,655""14,514,655""14,514,655"0"14,365,561"
Învăţământ secundar inferior65.02.04.010"102,100""3,425,367""4,018,064""3,860,288""3,860,288""3,860,288"0"3,767,984"
Învăţământ secundar superior65.02.04.020"391,467""9,238,121""11,092,259""10,654,367""10,654,367""10,654,367"0"10,597,577"
Învăţământ profesional65.02.04.03000000000
Învăţământ postliceal65.02.05000000000
"Învăţământ nedefinibil prin nivel
"65.02.07000000000
Învăţământ special65.02.07.04000000000
"Servicii auxiliare pentru educaţie
(cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)"65.02.11000000000
Internate şi cantine pentru elevi65.02.11.03000000000
Alte servicii auxiliare65.02.11.30000000000
Alte cheltuieli în domeniul învăţământului65.02.50"285,000""211,000""300,000""226,000""205,995""205,995""205,995"0"9,150"
Sănătate 66.0200"4,776,000""4,831,000""4,804,587""4,804,587""4,804,587"0"4,825,325"
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 66.02.06000000000
Spitale generale66.02.06.01000000000
Unităţi medico-sociale66.02.06.03000000000
Servicii de sănătate publică66.02.08000000000
"Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
"66.02.5000"4,776,000""4,831,000""4,804,587""4,804,587""4,804,587"0"4,825,325"
Alte instituţii şi acţiuni sanitare66.02.50.50"4,776,000""4,831,000""4,804,587""4,804,587""4,804,587"0"4,825,325"
"Cultură, recreere şi religie
"67.02"408,954""854,854""24,435,954""28,505,349""27,691,468""27,691,468""27,691,468"0"28,274,584"
Servicii culturale 67.02.0300"14,462,000""15,111,000""14,987,446""14,987,446""14,987,446"0"15,474,450"
" Biblioteci publice comunale, orăţeneşti, municipale "67.02.03.02000000000
Muzee67.02.03.03000000000
Instituţii publice de spectacole şi concerte67.02.03.0400"11,142,000""11,261,000""11,248,580""11,248,580""11,248,580"0"11,584,115"
Şcoli populare de artă şi meserii67.02.03.05000000000
Case de cultură67.02.03.0600"3,000,000""3,530,000""3,523,679""3,523,679""3,523,679"0"3,675,148"
Cămine culturale67.02.03.07000000000
Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale67.02.03.08000000000
Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice67.02.03.12000000000
Alte servicii culturale67.02.03.3000"320,000""320,000""215,187""215,187""215,187"0"215,187"
"Servicii recreative şi sportive
"67.02.0500"9,565,000""12,539,495""12,113,342""12,113,342""12,113,342"0"12,245,479"
Sport67.02.05.0100"3,665,000""4,860,000""4,835,629""4,835,629""4,835,629"0"4,963,315"
Tineret67.02.05.02000000000
" Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement"67.02.05.0300"5,900,000""7,679,495""7,277,713""7,277,713""7,277,713"0"7,282,164"
Servicii religioase67.02.06000000000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei"67.02.50"408,954""854,854""408,954""854,854""590,680""590,680""590,680"0"554,655"
"Asigurări şi asistenţă socială
"68.02"292,581""533,666""34,532,581""38,762,600""38,103,811""38,103,811""38,103,811"0"38,348,546"
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă68.02.040"242,085"0"242,085""55,102""55,102""55,102"0"49,425"
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi 68.02.0500"23,911,000""26,704,734""26,601,662""26,601,662""26,601,662"0"26,898,373"
Asistenţă socială în caz de invaliditate68.02.05.0200"23,911,000""26,704,734""26,601,662""26,601,662""26,601,662"0"26,898,373"
Asistenţă socială pentru familie şi copii68.02.0600"825,000""825,000""824,152""824,152""824,152"0"824,152"
Ajutoare pentru locuinţe68.02.10000000000
Creşe68.02.1100"3,321,000""3,860,000""3,719,654""3,719,654""3,719,654"0"3,697,759"
Unităţi de asistenţă medico-sociale68.02.12000000000
Prevenirea excluderii sociale68.02.1500"45,000""52,200""28,435""28,435""28,435"0"28,435"
Ajutor social68.02.15.0100"45,000""52,200""28,435""28,435""28,435"0"28,435"
Cantine de ajutor social68.02.15.02000000000
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale68.02.50"292,581""291,581""6,430,581""7,078,581""6,874,806""6,874,806""6,874,806"0"6,850,402"
"Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE ""10,981,087""11,356,471""35,083,446""36,638,888""35,192,105""35,192,105""35,192,105"0"34,030,385"
"Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
"70.02"10,841,087""11,219,471""25,943,446""27,101,888""25,658,463""25,658,463""25,658,463"0"24,633,593"
Locuinţe 70.02.030"35,000"0"35,000""-21,052""-21,052""-21,052"0"4,000"
Dezvoltarea sistemului de locuinţe70.02.03.01000000000
Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor70.02.03.300"35,000"0"35,000""-21,052""-21,052""-21,052"0"4,000"
"Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice
"70.02.05"4,600,000""5,120,000""7,230,000""7,750,000""7,455,212""7,455,212""7,455,212"0"5,523,752"
Alimentare cu apă70.02.05.01"4,600,000""5,120,000""7,230,000""7,750,000""7,455,212""7,455,212""7,455,212"0"5,523,752"
Amenajări hidrotehnice 70.02.05.02000000000
Iluminat public şi electrificări rurale70.02.06"1,969,986""1,520,000""7,169,986""6,820,000""6,471,320""6,471,320""6,471,320"0"5,308,679"
Alimentare cu gaze naturale în localităţi70.02.07000000000
"Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale"70.02.50"4,271,101""4,544,471""11,543,460""12,496,888""11,752,983""11,752,983""11,752,983"0"13,797,162"
Protecţia mediului 74.02"140,000""137,000""9,140,000""9,537,000""9,533,642""9,533,642""9,533,642"0"9,396,792"
Reducerea şi controlul poluării 74.02.03"140,000""137,000""140,000""137,000""136,850""136,850""136,850"00
"Salubritate şi gestiunea deşeurilor
"74.02.0500"9,000,000""9,400,000""9,396,792""9,396,792""9,396,792"0"9,396,792"
Salubritate74.02.05.0100"9,000,000""9,400,000""9,396,792""9,396,792""9,396,792"0"9,396,792"
" Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor"74.02.05.02000000000
Canalizarea şi tratarea apelor reziduale74.02.06000000000
Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE 79.02"8,231,332""9,073,765""49,638,697""50,816,396""48,388,380""48,388,380""48,388,380"0"56,378,007"
"Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.02.01) "80.02000000000
Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)80.02.01000000000
Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri80.02.01.06000000000
Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii80.02.01.09000000000
Programe de dezvoltare regională şi socială80.02.01.10000000000
Alte cheltuieli pentru acţiuni economice şi comerciale80.02.01.30000000000
"Combustibili şi energie
(cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)"81.02000000000
Energie termică81.02.06000000000
Alţi combustibili81.02.07000000000
Alte cheltuieli privind combustibili şi energia81.02.50000000000
"Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
"83.0200"1,000,565""1,000,565""616,501""616,501""616,501"0"616,501"
Agricultură 83.02.0300"1,000,565""1,000,565""616,501""616,501""616,501"0"616,501"
Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară83.02.03.03.000000000
Camere agricole83.02.03.07000000000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii83.02.03.3000"1,000,565""1,000,565""616,501""616,501""616,501"0"616,501"
Transporturi 84.02"8,231,332""9,073,765""48,638,132""49,815,831""47,771,879""47,771,879""47,771,879"0"55,761,506"
Transport rutier 84.02.03"3,227,000""3,727,992""43,633,800""44,470,058""43,299,986""43,299,986""43,299,986"0"55,605,396"
Drumuri şi poduri84.02.03.01"1,000""506,000""1,000""506,000""496,621""496,621""496,621"0"13,954,235"
Transport în comun84.02.03.02"3,000,000""3,005,200""13,000,000""14,955,200""14,895,231""14,895,231""14,895,231"0"12,277,529"
Străzi84.02.03.03"226,000""216,792""30,632,800""29,008,858""27,908,134""27,908,134""27,908,134"0"29,373,632"
Transport aerian (cod 84.02.06.02)84.02.06000000000
Aviaţia civilă84.02.06.02000000000
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.02.50"5,004,332""5,345,773""5,004,332""5,345,773""4,471,893""4,471,893""4,471,893"0"156,110"
"Alte acţiuni economice
(cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)"87.0200000000
Fondul Român de Dezvoltare Socială87.02.010000000
Zone libere87.02.030000000
Turism87.02.040000000
Proiecte de dezvoltare multifunctionale87.02.050000000
Alte acţiuni economice87.02.500000000
"Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT"96.02
Excedent (cod 00.01-49.02)98.02
Deficit1) (cod 49.02-00.01)99.02
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.020"181,813,224""195,853,514""190,625,857""190,625,857""190,625,857"0"180,444,487"
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.020"29,621,500""31,724,000""30,266,854""30,266,854""30,266,854"0"30,005,866"
Autorităţi publice şi acţiuni externe51.020"24,040,000""25,590,000""24,899,032""24,899,032""24,899,032"0"24,908,681"
Autorităţi executive şi legislative 51.02.010"24,040,000""25,590,000""24,899,032""24,899,032""24,899,032"0"24,908,681"
Autorităţi executive51.02.01.03"24,040,000""25,590,000""24,899,032""24,899,032""24,899,032"0"24,908,681"
Alte servicii publice generale 54.020"1,967,500""2,370,000""1,849,756""1,849,756""1,849,756"0"1,834,412"
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale54.02.05"10,000""410,000"0000
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat"54.02.060
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale"54.02.070
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.02.10"1,957,500""1,960,000""1,849,756""1,849,756""1,849,756"0"1,834,412"
Alte servicii publice generale54.02.500
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi55.02"3,614,000""3,764,000""3,518,066""3,518,066""3,518,066"0"3,262,773"
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)56.0200000000
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului56.02.060
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap56.02.070
Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate56.02.090
"Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ "59.020"8,575,000""8,695,000""8,488,094""8,488,094""8,488,094"0"8,403,417"
Apărare (cod 60.02.02)60.0200000000
Apărare naţională60.02.020
"Ordine publică şi siguranţă naţională
"61.020"8,575,000""8,695,000""8,488,094""8,488,094""8,488,094"0"8,403,417"
Ordine publica61.02.030"8,520,000""8,640,000""8,435,508""8,435,508""8,435,508"0"8,362,488"
Poliţie comunitară61.02.03.04"8,520,000""8,640,000""8,435,508""8,435,508""8,435,508"0"8,362,488"
Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.02.05"55,000""55,000""52,586""52,586""52,586"0"40,929"
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.50 -
"Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
"63.020"78,107,000""88,409,466""86,950,320""86,950,320""86,950,320"0"87,097,084"
"Învăţământ
"65.020"15,526,000""18,011,037""17,595,665""17,595,665""17,595,665"0"17,115,923"
Învăţământ preşcolar şi primar 65.02.030"2,847,512""3,379,281""3,309,161""3,309,161""3,309,161"0"3,230,002"
Învăţământ preşcolar65.02.03.01"1,956,243""2,458,922""2,389,651""2,389,651""2,389,651"0"2,369,181"
Învăţământ primar65.02.03.02"891,269""920,359""919,510""919,510""919,510"0"860,821"
Învăţământ secundar65.02.040"12,663,488""14,616,756""14,277,354""14,277,354""14,277,354"0"13,876,771"
Învăţământ secundar inferior65.02.04.01"3,425,367""3,915,964""3,760,136""3,760,136""3,760,136"0"3,687,271"
Învăţământ secundar superior65.02.04.02"9,238,121""10,700,792""10,517,218""10,517,218""10,517,218"0"10,189,500"
Învăţământ profesional65.02.04.030
Învăţământ postliceal65.02.050
Învăţământ nedefinibil prin nivel (c65.02.0700000000
Învăţământ special65.02.07.040
Servicii auxiliare pentru educaţie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)65.02.1100000000
Internate şi cantine pentru elevi65.02.11.0300
Alte servicii auxiliare65.02.11.300
Alte cheltuieli în domeniul învăţământului65.02.50"15,000""15,000""9,150""9,150""9,150"0"9,150"
Sănătate 66.020"4,476,000""4,531,000""4,504,588""4,504,588""4,504,588"0"4,525,326"
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)66.02.0600000000
Spitale generale66.02.06.010
Unităţi medico-sociale66.02.06.030
Servicii de sănătate publică66.02.080
"Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
"66.02.500"4,476,000""4,531,000""4,504,588""4,504,588""4,504,588"0"4,525,326"
Alte instituţii şi acţiuni sanitare66.02.50.50"4,476,000""4,531,000""4,504,588""4,504,588""4,504,588"0"4,525,326"
"Cultură, recreere şi religie "67.020"23,865,000""27,638,495""27,090,017""27,090,017""27,090,017"0"27,229,943"
Servicii culturale 67.02.030"14,300,000""15,099,000""14,976,675""14,976,675""14,976,675"0"14,987,796"
" Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale "67.02.03.020
Muzee67.02.03.030
Instituţii publice de spectacole şi concerte67.02.03.04"10,980,000""11,249,000""11,237,809""11,237,809""11,237,809"0"11,248,930"
Şcoli populare de artă şi meserii67.02.03.050
Case de cultură67.02.03.06"3,000,000""3,530,000""3,523,679""3,523,679""3,523,679"0"3,523,679"
Cămine culturale67.02.03.070
Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale67.02.03.080
Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice67.02.03.120
Alte servicii culturale67.02.03.30"320,000""320,000""215,187""215,187""215,187"0"215,187"
Servicii recreative şi sportive 67.02.050"9,565,000""12,539,495""12,113,342""12,113,342""12,113,342"0"12,242,147"
Sport67.02.05.01"3,665,000""4,860,000""4,835,629""4,835,629""4,835,629"0"4,959,983"
Tineret67.02.05.020
" Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement"67.02.05.03"5,900,000""7,679,495""7,277,713""7,277,713""7,277,713"0"7,282,164"
Servicii religioase67.02.060
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"67.02.500000000
Asigurări şi asistenţă socială68.020"34,240,000""38,228,934""37,760,050""37,760,050""37,760,050"0"38,225,892"
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă68.02.040
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi 68.02.050"23,911,000""26,704,734""26,601,662""26,601,662""26,601,662"0"26,898,373"
Asistenţă socială în caz de invaliditate68.02.05.02"23,911,000""26,704,734""26,601,662""26,601,662""26,601,662"0"26,898,373"
Asistenţă socială pentru familie şi copii68.02.06"825,000""825,000""824,152""824,152""824,152"0"824,152"
Ajutoare pentru locuinţe68.02.100
Creşe68.02.11"3,321,000""3,860,000""3,719,654""3,719,654""3,719,654"0"3,697,759"
Unităţi de asistenţă medico-sociale68.02.1200
Prevenirea excluderii sociale 68.02.150"45,000""52,200""28,435""28,435""28,435"0"28,435"
Ajutor social68.02.15.01"45,000""52,200""28,435""28,435""28,435"0"28,435"
Cantine de ajutor social68.02.15.020
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale68.02.50"6,138,000""6,787,000""6,586,147""6,586,147""6,586,147"0"6,777,173"
"Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE "0"24,102,359""25,282,417""24,646,477""24,646,477""24,646,477"0"22,464,209"
"Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică "70.020"15,102,359""15,882,417""15,249,685""15,249,685""15,249,685"0"13,067,417"
Locuinţe 70.02.0300000000
Dezvoltarea sistemului de locuinţe70.02.03.010
Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor70.02.03.300
Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice 70.02.050"2,630,000""2,630,000""2,531,558""2,531,558""2,531,558"0"600,098"
Alimentare cu apă70.02.05.01"2,630,000""2,630,000""2,531,558""2,531,558""2,531,558"0"600,098"
Amenajări hidrotehnice 70.02.05.020
Iluminat public şi electrificări rurale70.02.06"5,200,000""5,300,000""4,975,786""4,975,786""4,975,786"0"4,796,388"
Alimentare cu gaze naturale în localităţi70.02.070
"Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale"70.02.50"7,272,359""7,952,417""7,742,341""7,742,341""7,742,341"0"7,670,931"
Protecţia mediului 74.020"9,000,000""9,400,000""9,396,792""9,396,792""9,396,792"0"9,396,792"
Reducerea şi controlul poluării 74.02.030
Salubritate şi gestiunea deşeurilor 74.02.050"9,000,000""9,400,000""9,396,792""9,396,792""9,396,792"0"9,396,792"
Salubritate74.02.05.01"9,000,000""9,400,000""9,396,792""9,396,792""9,396,792"0"9,396,792"
" Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor"74.02.05.020
Canalizarea şi tratarea apelor reziduale74.02.060
Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE 79.020"41,407,365""41,742,631""40,274,112""40,274,112""40,274,112"0"32,473,911"
"Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.02.01) "80.0200000000
Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)80.02.0100000000
Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri80.02.01.060
Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii80.02.01.090
Programe de dezvoltare regională şi socială80.02.01.100
Alte cheltuieli pentru acţiuni economice şi comerciale80.02.01.300
"Combustibili şi energie
(cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)"81.0200000000
Energie termică81.02.060
Alţi combustibili81.02.070
Alte cheltuieli privind combustibili şi energia81.02.500
"Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
"83.020"1,000,565""1,000,565""616,501""616,501""616,501"0"616,501"
Agricultura83.02.030"1,000,565""1,000,565""616,501""616,501""616,501"0"616,501"
Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară83.02.03.03.000
Camere agricole83.02.03.0700
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii83.02.03.30"1,000,565""1,000,565""616,501""616,501""616,501"0"616,501"
Transporturi 84.020"40,406,800""40,742,066""39,657,611""39,657,611""39,657,611"0"31,857,410"
"Transport rutier
"84.02.030"40,406,800""40,742,066""39,657,611""39,657,611""39,657,611"0"31,857,410"
Drumuri şi poduri84.02.03.010
Transport în comun84.02.03.02"10,000,000""11,950,000""11,903,071""11,903,071""11,903,071"0"11,903,071"
Străzi84.02.03.03"30,406,800""28,792,066""27,754,540""27,754,540""27,754,540"0"19,954,339"
Transport aerian (cod 84.02.06.02)84.02.0600000000
Aviaţia civilă84.02.06.0200
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.02.5000
Alte acţiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)87.0200000000
Fondul Român de Dezvoltare Socială87.02.0100
Zone libere87.02.0300
Turism87.02.0400
Proiecte de dezvoltare multifuncţionale87.02.0500
Alte acţiuni economice87.02.5000
"Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)"96.02
EXCEDENT (cod 00.01-49.02)98.02
Deficit1) (cod 49.02-00.01)99.02
"CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE
"49.02"21,143,054""24,304,833""21,608,054""24,616,833""21,734,666""21,734,666""21,734,666"0"38,177,484"
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE50.02"785,000""1,066,289""785,000""1,066,289""848,296""848,296""848,296"0"544,336"
Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02"785,000""1,066,289""785,000""1,066,289""848,296""848,296""848,296"0"541,280"
Autorităţi executive şi legislative 51.02.01"785,000""1,066,289""785,000""1,066,289""848,296""848,296""848,296"0"541,280"
Autorităţi executive51.02.01.03"785,000""1,066,289""785,000""1,066,289""848,296""848,296""848,296"0"541,280"
"Alte servicii publice generale
(cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)"54.0200000000"3,056"
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale54.02.050
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat"54.02.060
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale"54.02.0700
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.02.1000000"3,056"
Alte servicii publice generale54.02.5000
"Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ "59.02"91,000"0"91,000""85,603""85,603""85,603"0"56,063"
Apărare (cod 60.02.02)60.0200000000
Apărare naţională60.02.020
"Ordine publică şi siguranţă naţională
"61.020"91,000"0"91,000""85,603""85,603""85,603"0"56,063"
Ordine publică 61.02.030"86,000"0"86,000""85,603""85,603""85,603"00
Poliţie comunitară61.02.03.040"86,000"0"86,000""85,603""85,603""85,603"00
Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.02.050000"55,966"
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 61.02.500"5,000""5,000"097
"Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
"63.02"1,148,635""2,717,308""1,610,635""3,029,308""2,140,871""2,140,871""2,140,871"0"2,106,813"
"Învăţământ
"65.02"447,100""1,328,788""447,100""1,328,788""895,660""895,660""895,660"0"639,519"
Învăţământ preşcolar şi primar 65.02.03"162,100""624,221""162,100""624,221""461,514""461,514""461,514"0"150,729"
Învăţământ preşcolar65.02.03.01"162,100""624,221""162,100""624,221""461,514""461,514""461,514"0"138,859"
Învăţământ primar65.02.03.0200"11,870"
Învăţământ secundar 65.02.040"493,567"0"493,567""237,301""237,301""237,301"0"488,790"
Învăţământ secundar inferior65.02.04.010"102,100"0"102,100""100,152""100,152""100,152"0"80,713"
Învăţământ secundar superior65.02.04.020"391,467"0"391,467""137,149""137,149""137,149"0"408,077"
Învăţământ profesional65.02.04.03000
Învăţământ postliceal65.02.05000
Învăţământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)65.02.07000000000
Învăţământ special65.02.07.0400
Servicii auxiliare pentru educaţie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)65.02.11000000000
Internate şi cantine pentru elevi65.02.11.03000
Alte servicii auxiliare65.02.11.30000
Alte cheltuieli în domeniul învăţământului65.02.50"285,000""211,000""285,000""211,000""196,845""196,845""196,845"0
"Sănătate
"66.0200"300,000""300,000""299,999""299,999""299,999"0"299,999"
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)66.02.06000000000
Spitale generale66.02.06.01000
Unităţi medico-sociale66.02.06.03000
Servicii de sănătate publică66.02.08000
"Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
"66.02.5000"300,000""300,000""299,999""299,999""299,999"0"299,999"
Alte instituţii şi acţiuni sanitare66.02.50.5000"300,000""300,000""299,999""299,999""299,999"0"299,999"
"Cultură, recreere şi religie
"67.02"408,954""854,854""570,954""866,854""601,451""601,451""601,451"0"1,044,641"
Servicii culturale 67.02.0300"162,000""12,000""10,771""10,771""10,771"0"486,654"
" Biblioteci publice comunale, oraşeneşti, municipale "67.02.03.02000
Muzee67.02.03.03000
Instituţii publice de spectacole şi concerte67.02.03.0400"162,000""12,000""10,771""10,771""10,771"0"335,185"
Şcoli populare de artă şi meserii67.02.03.05000
Case de cultură67.02.03.0600000000"151,469"
Cămine culturale67.02.03.07000
Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale67.02.03.08000
Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice67.02.03.12000
Alte servicii culturale67.02.03.30000
Servicii recreative şi sportive 67.02.0500000000"3,332"
Sport67.02.05.0100000000"3,332"
Tineret67.02.05.02000
" Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement"67.02.05.03000000000
Servicii religioase67.02.06000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei"67.02.50"408,954""854,854""408,954""854,854""590,680""590,680""590,680"0"554,655"
"Asigurări şi asistenţă socială
"68.02"292,581""533,666""292,581""533,666""343,761""343,761""343,761"0"122,654"
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă68.02.040"242,085"0"242,085""55,102""55,102""55,102"0"49,425"
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.02.05.02)68.02.0500000000
Asistenţă socială în caz de invaliditate68.02.05.02000
Asistenţă socială pentru familie şi copii68.02.06000
Ajutoare pentru locuinţe68.02.10000
Creşe68.02.11000
Unităţi de asistenţă medico-sociale68.02.12000
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)68.02.1500000000
Ajutor social68.02.15.01000
Cantine de ajutor social68.02.15.02000
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale68.02.50"292,581""291,581""292,581""291,581""288,659""288,659""288,659"0"73,229"
"Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
""10,978,087""11,356,471""10,981,087""11,356,471""10,545,628""10,545,628""10,545,628"0"11,566,176"
"Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
"70.02"10,841,087""11,219,471""10,841,087""11,219,471""10,408,778""10,408,778""10,408,778"0"11,566,176"
Locuinţe70.02.03"35,000"0"35,000""-21,052""-21,052""-21,052"0"4,000"
Dezvoltarea sistemului de locuinţe70.02.03.0100
Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor70.02.03.300"35,000"0"35,000""-21,052""-21,052""-21,052"0"4,000"
Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 70.02.05"4,600,000""5,120,000""4,600,000""5,120,000""4,923,654""4,923,654""4,923,654"0"4,923,654"
Alimentare cu apă70.02.05.01"4,600,000""5,120,000""4,600,000""5,120,000""4,923,654""4,923,654""4,923,654"0"4,923,654"
Amenajări hidrotehnice 70.02.05.020000
Iluminat public şi electrificări rurale70.02.06"1,969,986""1,520,000""1,969,986""1,520,000""1,495,534""1,495,534""1,495,534"0"512,291"
Alimentare cu gaze naturale în localităţi70.02.070000
"Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale"70.02.50"4,271,101""4,544,471""4,271,101""4,544,471""4,010,642""4,010,642""4,010,642"0"6,126,231"
Protecţia mediului 74.02"137,000""137,000""140,000""137,000""136,850""136,850""136,850"00
Reducerea şi controlul poluării 74.02.03"140,000""137,000""140,000""137,000""136,850""136,850""136,850"00
"Salubritate şi gestiunea deşeurilor
(cod 74.02.05.01+74.02.05.02)"74.02.0500000000
Salubritate74.02.05.0100
" Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor"74.02.05.0200
Canalizarea şi tratarea apelor reziduale74.02.0600
Partea aV-a ACŢIUNI ECONOMICE 79.02"8,231,332""9,073,765""8,231,332""9,073,765""8,114,268""8,114,268""8,114,268"0"23,904,096"
"Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.02.01) "80.0200000000
Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)80.02.0100000000
Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri80.02.01.060
Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii80.02.01.090
Programe de dezvoltare regională şi socială80.02.01.100
Alte cheltuieli pentru acţiuni economice şi comerciale80.02.01.300
Combustibili şi energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)81.0200000000
Energie termică81.02.060
Alţi combustibili81.02.070
Alte cheltuieli privind combustibili şi energia81.02.500
"Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare (cod 83.02.03)"83.0200000000
Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)83.02.0300000000
Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară83.02.03.03.00
Camere agricole83.02.03.0700
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii83.02.03.3000
Transporturi 84.02"8,231,332""9,073,765""8,231,332""9,073,765""8,114,268""8,114,268""8,114,268"0"23,904,096"
Transport rutier 84.02.03"3,227,000""3,727,992""3,227,000""3,727,992""3,642,375""3,642,375""3,642,375"0"23,747,986"
Drumuri şi poduri84.02.03.01"1,000""506,000""1,000""506,000""496,621""496,621""496,621"0"13,954,235"
Transport în comun84.02.03.02"3,000,000""3,005,200""3,000,000""3,005,200""2,992,160""2,992,160""2,992,160"0"374,458"
Străzi84.02.03.03"226,000""216,792""226,000""216,792""153,594""153,594""153,594"0"9,419,293"
Transport aerian (cod 84.02.06.02)84.02.0600000000
Aviaţia civilă84.02.06.0200
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.02.50"5,004,332""5,345,773""5,004,332""5,345,773""4,471,893""4,471,893""4,471,893"0"156,110"
Alte acţiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)87.0200000000
Fondul Român de Dezvoltare Socială87.02.010
Zone libere87.02.030
Turism87.02.040
Proiecte de dezvoltare multifuncţionale87.02.050
Alte acţiuni economice87.02.500
"Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)"96.02
EXCEDENT (cod 00.01-49.02)98.02
DEFICIT 1) (cod 49.02-00.01)99.02
ORDONATOR PRINCIPAL CREDITEDIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskényi Gáborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
BERTICI ȘTEFANMIHAELA MARIA RACOLȚA

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MAREANEXA nr. 3 la HCL nr. 76/30.04.2020
SERVICIUL BUGET
"Cap.51.02 ""Autoritati publice si actiuni externe"""
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2019
"785,000""1,066,289""24,825,000""26,656,289""25,864,157""25,864,157""25,747,327""116,830"lei
"D E N U M I R E A
I N D I C A T O R I L O R"Cod indica torCredite de angajament initialeCredite de angajament definitive"Prevederi
initiale""Prevederi
definitive""Angajamente
bugetare""Angajamente
legale""Plati
efectuate""Angajamente
legale de platit"Cheltuieli efective
AB1256789
TOTAL CHELTUIELI "785,000""1,066,289""24,825,000""26,656,289""25,747,328""25,747,328""25,747,328"0"25,449,961"
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 0"24,040,000""25,590,000""24,899,032""24,899,032""24,899,032"0"24,908,681"
"CHELTUIELI CURENTE
(cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)"01"51,000""133,289""24,091,000""25,590,000""25,015,861""25,015,861""25,015,861"0"24,908,681"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10"21,800,000""22,650,000""22,296,881""22,296,881""22,296,881"0"22,285,212"
Cheltuieli salariale in bani 10.01"20,951,000""21,821,000""21,492,829""21,492,829""21,492,829"0"21,796,483"
Salarii de baza 10.01.01"19,475,000""20,445,000""20,164,736""20,164,736""20,164,736"0"20,414,543"
Salarii de merit 10.01.02"28,969""28,969""33,000""43,000""28,969""28,969""28,969"
Indemnizatie de conducere 10.01.03"728,722""728,722""809,000""739,000""728,722""728,722""728,722"
Spor de vechime 10.01.04"119,894""119,894""170,000""130,000""119,894""119,894""119,894"
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.0500
Alte sporuri 10.01.0600
Ore suplimentare 10.01.0700
Fond de premii 10.01.0800
Prima de vacanta 10.01.0900
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.1000
Fond aferent platii cu ora 10.01.1100
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12"464,000""464,000""450,508""450,508""450,508"0"449,280"
Indemnizatii de delegare 10.01.13"33,000""43,000""28,969""28,969""28,969"0"28,969"
Indemnizatii de detasare 10.01.1400
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.1500
Alocatii pentru locuinte 10.01.1600
Indemnizatii de hrana 10.01.17"809,000""739,000""728,722""728,722""728,722"0"790,012"
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30"170,000""130,000""119,894""119,894""119,894"0"113,679"
Cheltuieli salariale in natura 10.02"348,000""328,000""324,050""324,050""324,050"00
Tichete de masa *) 10.02.0100
Norme de hrana 10.02.0200
Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.0300
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.0400
Transportul la si de la locul de munca 10.02.0500
Tichete de vacanta 10.02.06"348,000""328,000""324,050""324,050""324,050"00
Alte drepturi salariale in natura 10.02.3000
Contributii 10.03"501,000""501,000""480,002""480,002""480,002"0"488,729"
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.0100
Contributii de asigurări de somaj 10.03.0200
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.0300
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.0400
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.0500
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.0600
Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07"501,000""501,000""480,002""480,002""480,002"0"488,729"
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20"2,070,000""2,770,000""2,578,854""2,578,854""2,578,854"0"2,487,723"
Bunuri si servicii 20.01"1,473,000""1,901,000""1,783,450""1,783,450""1,783,450"0"1,789,101"
Furnituri de birou 20.01.01"118,000""204,000""203,947""203,947""203,947"0"197,493"
Materiale pentru curatenie 20.01.02"21,000""34,000""33,224""33,224""33,224"0"33,224"
" Încalzit, Iluminat si forta motrica "20.01.03"284,000""384,000""324,657""324,657""324,657"0"336,828"
" Apa, canal si salubritate "20.01.04"17,000""27,000""24,860""24,860""24,860"0"25,843"
Carburanti si lubrifianti 20.01.05"56,000""46,000""42,368""42,368""42,368"0"44,827"
Piese de schimb 20.01.06"48,000""91,000""89,785""89,785""89,785"0"89,766"
Transport 20.01.070000000
" Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.08"383,000""413,000""389,273""389,273""389,273"0"385,862"
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09"369,000""379,000""352,633""352,633""352,633"0"352,633"
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30"177,000""323,000""322,703""322,703""322,703"0"322,625"
Reparatii curente 20.02"30,000""53,000""51,776""51,776""51,776"0"51,776"
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.0300
Hrana pentru oameni 20.03.010
Hrana pentru animale 20.03.020
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.0400
Medicamente 20.04.010
Materiale sanitare 20.04.020
Reactivi 20.04.030
Dezinfectanti 20.04.040
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05"27,000""99,000""98,658""98,658""98,658"00
Uniforme si echipament 20.05.010"5,000""4,786""4,786""4,786"00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.030000
Alte obiecte de inventar 20.05.30"27,000""94,000""93,872""93,872""93,872"00
"Deplasari, detasari, transferari "20.06"66,000""106,000""101,591""101,591""101,591"0"103,185"
" Deplasari interne, detaşări, transferări "20.06.01"36,000""56,000""52,321""52,321""52,321"0"53,915"
Deplasari în străinătate 20.06.02"30,000""50,000""49,270""49,270""49,270"0"49,270"
Materiale de laborator20.090000
Cercetare-dezvoltare20.1000000
"Carti, publicatii si materiale documentare"20.11"3,000""3,000""1,660""1,660""1,660"00
Consultanta si expertiza20.120000
Pregatire profesionala20.13"6,000""6,000""4,050""4,050""4,050"0"4,050"
Protectia muncii20.140000
"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150000
Studii si cercetari20.160000
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180000
"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190000
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200000
Meteorologie20.210000
Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220000
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.240000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.010000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.020000
Stabilirea riscului de tara 20.24.030000
"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.25"14,000""17,000""13,926""13,926""13,926"0"13,926"
Tichete cadou20.270000
Alte cheltuieli 20.30"451,000""585,000""523,743""523,743""523,743"0"525,685"
Reclama si publicitate 20.30.01"124,000""146,000""137,873""137,873""137,873"0"137,873"
Protocol si reprezentare 20.30.02"24,000""22,000""15,822""15,822""15,822"0"15,822"
Prime de asigurare non-viata 20.30.03"27,000""22,000""19,520""19,520""19,520"0"19,287"
Chirii 20.30.040000
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.060000
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.070000
Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.090000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30"276,000""395,000""350,528""350,528""350,528"0"352,703"
00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.010
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020000000
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.010
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate 30.02.030
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030000000
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 30.03.010
Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.020
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.030
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului 30.03.040
Dobanzi la opeatiunile de leasing 30.03.050
0
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400000000
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.030
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 40.200
Alte subvenţii 40.300
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500000000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040
0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51 SF0000000
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+51.01.49)51.010000000
Transferuri catre instituţii publice 51.01.010
Actiuni de sanatate 51.01.030
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 51.01.140
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.150
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 51.01.240
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului 51.01.260
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 51.01.310
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 51.01.320
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 51.01.390
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 51.01.460
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole 51.01.490
Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 51.01.500
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)55 SF0000000
B. Transferuri curente 55.010000000
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.010
Alte transferuri curente interne 55.01.180
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570000000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020000000
Ajutoare sociale in numerar 57.02.010
Ajutoare sociale in natura 57.02.020
Tichete de cresa 57.02.030
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.040
0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59"170,000""170,000""140,126""140,126""140,126"0"135,746"
Burse 59.0100
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.0200
Asociatii si fundatii59.1100
Sustinerea cultelor59.1200
Contributii la salarizarea personalului neclerical59.1500
Despăgubiri civile59.1700
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.2200
Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.2500
Sume aferente persoanelor cu handicap59.40"170,000""170,000""140,126""140,126""140,126"0"135,746"
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790000000
0
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800000000
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030
Alte imprumuturi80.300
0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810000000
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010000000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.010
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.020
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.060
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020000000
Rambursari de credite interne garantate 81.02.010
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.020
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.050
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT8400"-116,829""-116,829""-116,829"00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01"-116,829""-116,829""-116,829"00
0
"SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
(cod 51+55+56+70+84)""785,000""1,066,289""785,000""1,066,289""848,296""848,296""848,296"0"541,280"
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 51 0000000
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)51.020000000
Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.120
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.220
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 51.02.230
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 51.02.240
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 51.02.250
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 51.02.260
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 51.02.270
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 51.02.280
0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)55 0000000
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010000000
Programe cu finantare rambursabila 55.01.030
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 55.01.080
Programe ISPA 55.01.090
Programe SAPARD 55.01.100
Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.120
Programe de dezvoltare 55.01.130
Fond Roman de Dezvoltare Sociala 55.01.150
Alte transferuri curente interne 55.01.180
Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.280
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 55.01.420
Transferuri pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 55.01.540
0
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile58"51,000""133,289""51,000""133,289""128,213""128,213""128,213"0"88,101"
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.010000000
Finanţarea naţională **) 56.01.010
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.020
Cheltuieli neeligibile **) 56.01.030
Programe din Fondul Social European (FSE)56.020000000
Finanţarea naţională **) 56.02.010
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.02.020
Cheltuieli neeligibile **) 56.02.030
Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.030000000
Finanţarea naţională **) 56.03.010
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.03.020
Cheltuieli neeligibile **) 56.03.030
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.040000000
Finanţarea naţională **) 56.04.010
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.04.020
Cheltuieli neeligibile **) 56.04.030
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.050000000
Finanţarea naţională **) 56.05.010
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.05.020
Cheltuieli neeligibile **) 56.05.030
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.070000000
Finanţarea naţională **) 56.07.010
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.07.020
Cheltuieli neeligibile **) 56.07.030
Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.080000000
Finanţarea naţională **) 56.08.010
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.08.020
Cheltuieli neeligibile **) 56.08.030
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-201356.150000000
Finantarea nationala *) 56.15.010
Finantarea de la Uniunea Europeana *) 56.15.020
Cheltuieli neeligibile *) 56.15.030
Alte facilitati si instrumente postaderare56.160000000
Finantarea nationala *) 56.16.010
Finantarea externa nerambursabila *) 56.16.020
Cheltuieli neeligibile *) 56.16.030
Mecanismul financiar SEE 56.170000000
Finantarea nationala *) 56.17.010
Finantarea externa nerambursabila *) 56.17.020
Cheltuieli neeligibile *) 56.17.030
58.02"51,000""133,289""51,000""133,289""128,213""128,213""128,213"0"88,101"
Finantarea nationala *) 58.02.01"7,575""19,993""7,575""19,993""19,232""19,232""19,232"0"14,115"
Finantarea externa nerambursabila *) 58.02.02"42,925""113,007""42,925""113,007""108,981""108,981""108,981"0"73,986"
Cheltuieli neeligibile *) "58,02,03"50028950028900000
CHELTUIELI DE CAPITAL 70"734,000""933,000""734,000""933,000""720,083""720,083""720,083"0"453,179"
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71"734,000""933,000""734,000""933,000""720,083""720,083""720,083"0"453,179"
Active fixe 71.01"734,000""933,000""734,000""933,000""720,083""720,083""720,083"0"453,179"
Construcţii 71.01.010000
" Maşini, echipamente si mijloace de transport "71.01.02"734,000""933,000""734,000""933,000""720,083""720,083""720,083"0"204,286"
" Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale "71.01.0300000000
Alte active fixe 71.01.300000000"248,893"
Stocuri (cod 71.02.01)71.020000000
Rezerve de stat şi de mobilizare 71.02.0100
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03
0
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720000000
Active financiare (cod 72.01.01)72.010000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.010
0
TITLUL XIV FONDUL NAŢIEZVOLTARE7500
0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT840000000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.010
ORDONATOR PRINCIPAL CREDITE DIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskényi Gáborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
BERTICI ȘTEFANMIHAELA MARIA RACOLȚA
…………………………………..


PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MAREANEXA nr. 4 la HCL nr. 76/30.04.2020
SERVICIUL BUGET
"Cap.54.02 ""Alte servicii publice generale"""
Formular:
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2019
000000lei
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indica torCredite de angaja ment initialeCredite de angajament definitive"Prevederi
initiale""Prevederi
definitive""Angajamente
bugetare""Angajamente
legale""Plati
efectuate""Angajamente
legale de platit"Cheltuieli efective
01123456789
TOTAL CHELTUIELI 00"1,967,500""2,370,000""1,849,756""1,849,756""1,849,756"0"1,837,468"
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE "1,967,500""2,370,000""1,849,756""1,849,756""1,849,756"0"1,834,412"
CHELTUIELI CURENTE "1,967,500""2,370,000""1,849,756""1,849,756""1,849,756"0"1,834,412"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10"1,830,000""1,830,000""1,771,693""1,771,693""1,771,693"0"1,736,379"
Cheltuieli salariale in bani 10.01"1,755,000""1,755,000""1,706,357""1,706,357""1,706,357"0"1,698,170"
Salarii de baza10.01.01"1,656,900""1,656,900""1,637,704""1,637,704""1,637,704"0"1,627,519"
Salarii de merit10.01.020000
Indemnizatie de conducere10.01.030000
Spor de vechime10.01.040000
Sporuri pentru conditii de munca10.01.050000
Alte sporuri10.01.060000
Fond de premii10.01.080000
Prima de vacanta10.01.090000
Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100000
Fond aferent platii cu ora10.01.110000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.12"3,000""3,000"00000
Indemnizatii de delegare 10.01.13"2,500""2,500"00000
Indemnizatii de detasare10.01.1400
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.1500
Alocatii pentru locuinte10.01.1600
Indemnizatii de hrana 10.01.17"78,600""78,600""64,130""64,130""64,130"0"69,674"
Alte drepturi salariale in bani10.01.30"14,000""14,000""4,523""4,523""4,523"0977
Cheltuieli salariale in natura 10.02"32,000""32,000""27,300""27,300""27,300"00
Tichete de masa *)10.02.0100
Norme de hrana10.02.0200
Uniforme si echipament obligatoriu10.02.0300
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.0400
Transportul la si de la locul de munca10.02.0500
Tichete de vacanta10.02.06"32,000""32,000""27,300""27,300""27,300"00
Alte drepturi salariale in natura10.02.3000
Contributii 10.03"43,000""43,000""38,036""38,036""38,036"0"38,209"
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.0100
Contributii de asigurări de somaj 10.03.0200
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.0300
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.0400
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.0500
Contributii pentru concedii si indemnizatii"10,03,06"00
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07"43,000""43,000""38,036""38,036""38,036"0"38,209"
0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20"110,000""110,000""58,330""58,330""58,330"0"78,234"
Bunuri si servicii 20.01"82,000""82,000""48,852""48,852""48,852"0"70,683"
Furnituri de birou20.01.01"34,500""34,500""24,973""24,973""24,973"0"25,187"
Materiale pentru curatenie20.01.0200
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.0300
"Apa, canal si salubritate"20.01.0400
Carburanti si lubrifianti20.01.0500
Piese de schimb20.01.0600
Transport20.01.0700
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.08"21,500""21,500""5,067""5,067""5,067"0"5,067"
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09000000"21,617"
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.30"26,000""26,000""18,812""18,812""18,812"0"18,812"
Reparatii curente 20.0200
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030000000
Hrana pentru oameni20.03.010
Hrana pentru animale20.03.020
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040000000
Medicamente 20.04.010
Materiale sanitare20.04.020
Reactivi20.04.030
Dezinfectanti20.04.040
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.050"2,000""1,927""1,927""1,927"00
Uniforme si echipament20.05.01000
Lenjerie si accesorii de pat20.05.03000
Alte obiecte de inventar20.05.300"2,000""1,927""1,927""1,927"00
"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060000000
"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010000000
Deplasari în străinătate20.06.0200
Materiale de laborator20.090
Cercetare-dezvoltare20.100
"Carti, publicatii si materiale documentare"20.110000000
Consultanta si expertiza20.12000
Pregatire profesionala20.130"4,000""3,200""3,200""3,200"0"3,200"
Protectia muncii20.14000
"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.15000
Studii si cercetari20.16000
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.18000
"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.19000
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.20000
Meteorologie20.21000
Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.22000
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.23000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.24000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.01000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.02000
Stabilirea riscului de tara20.24.03000
"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250000000
Tichete cadou20.27000
"Alte cheltuieli
(cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)"20.30"28,000""22,000""4,351""4,351""4,351"0"4,351"
Reclama si publicitate20.30.01000
Protocol si reprezentare 20.30.020000
Prime de asigurare non-viata20.30.030000
Chirii20.30.040000
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060000
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070000
Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30"28,000""22,000""4,351""4,351""4,351"0"4,351"
00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)300000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.010000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.010
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.020
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.020000000
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.020
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.030
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030000000
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010
Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040
Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050
0
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400000000
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200
Alte subvenţii40.300
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50"10,000""410,000"00000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.04"10,000""410,000"0
0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51 SF0000000
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+51.01.49)51.010000000
Transferuri catre instituţii publice51.01.010
Actiuni de sanatate 51.01.030
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit51.01.320
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii51.01.460
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole51.01.490
Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare51.01.500
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)55 SF0000000
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020000000
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010
Alte transferuri curente în străinătate55.02.040
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570000000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020000000
Ajutoare sociale in numerar57.02.010
Ajutoare sociale in natura57.02.020
Tichete de cresa57.02.030
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040
0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59"17,500""20,000""19,733""19,733""19,733"0"19,799"
Burse 59.0100
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.0200
Asociatii si fundatii59.1100
Sustinerea cultelor59.1200
Contributii la salarizarea personalului neclerical59.1500
Despăgubiri civile59.1700
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.2200
Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.2500
Sume aferente persoanelor cu handicap59.40"17,500""20,000""19,733""19,733""19,733"0"19,799"
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790000000
00
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800000000
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.0300
Alte imprumuturi80.3000
00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810000000
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010000000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.0100
Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.0200
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.0500
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.0600
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020000000
Rambursari de credite interne garantate 81.02.0100
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.0200
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.0500
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT840000000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.0100
00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 0000000"3,056"
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 51 0000000
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)51.020000000
Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate51.02.220
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate51.02.230
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate51.02.240
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate51.02.250
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate51.02.260
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate51.02.270
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii51.02.280
0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)55 0000000
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010000000
Programe cu finantare rambursabila55.01.030
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080
Programe ISPA55.01.090
Programe SAPARD55.01.100
Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120
Programe de dezvoltare55.01.130
Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150
Alte transferuri curente interne55.01.180
Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420
Transferuri pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare55.01.540
0
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)560000000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.010000000
Finanţarea naţională **)56.01.010
Finanţarea Uniunii Europene **)56.01.020
Cheltuieli neeligibile **)56.01.030
Programe din Fondul Social European (FSE)56.020000000
Finanţarea naţională **)56.02.010
Finanţarea Uniunii Europene **)56.02.020
Cheltuieli neeligibile **)56.02.030
Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.030000000
Finanţarea naţională **)56.03.010
Finanţarea Uniunii Europene **)56.03.020
Cheltuieli neeligibile **)56.03.030
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.040000000
Finanţarea naţională **)56.04.010
Finanţarea Uniunii Europene **)56.04.020
Cheltuieli neeligibile **)56.04.030
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.050000000
Finanţarea naţională **)56.05.010
Finanţarea Uniunii Europene **)56.05.020
Cheltuieli neeligibile **)56.05.030
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.070000000
Finanţarea naţională **)56.07.010
Finanţarea Uniunii Europene **)56.07.020
Cheltuieli neeligibile **)56.07.030
Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.080000000
Finanţarea naţională **)56.08.010
Finanţarea Uniunii Europene **)56.08.020
Cheltuieli neeligibile **)56.08.030
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-201356.150000000
Finantarea nationala *)56.15.010
Finantarea de la Uniunea Europeana *)56.15.020
Cheltuieli neeligibile *)56.15.030
Alte facilitati si instrumente postaderare56.160000000
Finantarea nationala *)56.16.010
Finantarea externa nerambursabila *)56.16.020
Cheltuieli neeligibile *)56.16.030
Mecanismul financiar SEE 56.170000000
Finantarea nationala *)56.17.010
Finantarea externa nerambursabila *)56.17.020
Cheltuieli neeligibile *)56.17.030
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă 56.180000000
Finantarea nationala *)56.18.010
Finantarea externa nerambursabila *)56.18.020
Cheltuieli neeligibile *)56.18.030
CHELTUIELI DE CAPITAL 7000000000"3,056"
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7100000000"3,056"
Active fixe 71.0100000000"3,056"
Construcţii71.01.0100
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020000000"2,204"
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.03000
Alte active fixe 71.01.300000000852
Stocuri (cod 71.02.01)71.020000000
Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03
0
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720000000
Active financiare (cod 72.01.01)72.010000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010
0
TITLUL XIV FONDUL NAŢIEZVOLTARE7500
0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT840000000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.010
ORDONATOR PRINCIPAL CREDITE DIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskényi Gáborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
BERTICI ȘTEFANBERTICI ȘTEFANMIHAELA MARIA RACOLȚA
…………………………………..
BERTICI ȘTEFANMIHAELA MARIA RACOLȚA

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MAREANEXA nr. 5 la HCL nr. 76/30.04.2020
SERVICIUL BUGET
"Cap.55.02 "" Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi"""
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2019
lei
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indica torCredite de angaja ment initialeCredite de angajament definitive"Prevederi
initiale""Prevederi
definitive""Angajamente
bugetare""Angajamente
legale""Plati
efectuate""Angajamente
legale de platit"Cheltuieli efective
01123456789
TOTAL CHELTUIELI "3,614,000""3,764,000""3,518,066""3,518,066""3,518,066"0"3,262,773"
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE "3,614,000""3,764,000""3,518,066""3,518,066""3,518,066"0"3,262,773"
CHELTUIELI CURENTE 01"3,614,000""3,764,000""3,518,066""3,518,066""3,518,066"0"3,262,773"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)100000000
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)10.010000000
Salarii de baza10.01.010
Salarii de merit10.01.020
Indemnizatie de conducere10.01.030
Spor de vechime10.01.040
Sporuri pentru conditii de munca10.01.050
Alte sporuri10.01.060
Ore suplimentare10.01.07xxxx#VALUE!x
Fond de premii10.01.08xxxx#VALUE!x
Prima de vacanta10.01.09xxxx#VALUE!x
Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.100
Fond aferent platii cu ora10.01.110
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.120
Indemnizatii de delegare 10.01.130
Indemnizatii de detasare10.01.140
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.150
Alocatii pentru locuinte10.01.160
Alte drepturi salariale in bani10.01.300
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)10.020000000
Tichete de masa *)10.02.010
Norme de hrana10.02.020
Uniforme si echipament obligatoriu10.02.030
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.040
Transportul la si de la locul de munca10.02.050
Tichete de vacanta10.02.06xxxx#VALUE!x
Alte drepturi salariale in natura10.02.300
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.030000000
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.010
Contributii de asigurări de somaj 10.03.020
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.030
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.040
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.050
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.060
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale10.03.07#VALUE!xxxx#VALUE!x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20"84,000""84,000""84,000""84,000""84,000"0"85,160"
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)20.010000000
Furnituri de birou20.01.010
Materiale pentru curatenie20.01.020
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.030
"Apa, canal si salubritate"20.01.040
Carburanti si lubrifianti20.01.050
Piese de schimb20.01.060
Transport20.01.070
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.080
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.090
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.300
Reparatii curente 20.020
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.030000000
Hrana pentru oameni20.03.010
Hrana pentru animale20.03.020
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.040000000
Medicamente 20.04.010
Materiale sanitare20.04.020
Reactivi20.04.030
Dezinfectanti20.04.040
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.050000000
Uniforme si echipament20.05.010
Lenjerie si accesorii de pat20.05.030
Alte obiecte de inventar20.05.300
"Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)"20.060000000
"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.010
Deplasari în străinătate20.06.020
Materiale de laborator20.090
Cercetare-dezvoltare20.100
"Carti, publicatii si materiale documentare"20.110
Consultanta si expertiza20.120
Pregatire profesionala20.130
Protectia muncii20.140
"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.150
Studii si cercetari20.160
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.180
"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.190
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.200
Meteorologie20.210
Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.220
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.230
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 20.24"84,000""84,000""84,000""84,000""84,000"0"85,160"
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.010
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.02"84,000""84,000""84,000""84,000""84,000"0"85,160"
Stabilirea riscului de tara20.24.030
"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.250
Tichete cadou20.270
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)20.3000
Reclama si publicitate20.30.010
Protocol si reprezentare 20.30.020
Prime de asigurare non-viata20.30.030
Chirii20.30.040
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.060
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.070
Executarea silita a creantelor bugetare20.30.090
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.300
0
TITLUL III DOBANZI 30"3,530,000""3,680,000""3,434,066""3,434,066""3,434,066"0"3,177,613"
Dobanzi aferente datoriei publice interne 30.01"1,425,000""1,525,000""1,525,000""1,525,000""1,525,000"0"1,366,634"
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.01"1,425,000""1,525,000""1,525,000""1,525,000""1,525,000"0"1,366,634"
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.0200
Dobanzi aferente datoriei publice externe 30.02"2,105,000""2,155,000""1,909,066""1,909,066""1,909,066"0"1,810,979"
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.010
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02"769,500""819,500""819,500""819,500""819,500"0"721,413"
"Dobanzi aferente creditelor externe garantate
si/sau direct subimprumutate"30.02.03"1,335,500""1,335,500""1,089,566""1,089,566""1,089,566"0"1,089,566"
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.050
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.030000000
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.010
Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.020
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.030
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.040
Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.050
0
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)400000000
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.030
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.200
Alte subvenţii40.300
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)500000000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.040
0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51 SF0000000
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+51.01.49)51.010000000
Transferuri catre instituţii publice51.01.010
Actiuni de sanatate 51.01.030
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.140
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.150
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.240
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.260
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.310
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit51.01.320
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.390
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii51.01.460
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole51.01.490
Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare51.01.500
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)55 SF0000000
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.020000000
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.010
Alte transferuri curente în străinătate55.02.040
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)570000000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.020000000
Ajutoare sociale in numerar57.02.010
Ajutoare sociale in natura57.02.020
Tichete de cresa57.02.030
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.040
0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)590000000
Burse 59.010
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.020
Asociatii si fundatii59.110
Sustinerea cultelor59.120
Contributii la salarizarea personalului neclerical59.150
Despăgubiri civile59.170
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.220
Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.250
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.300
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)790000000
0
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)800000000
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.030
Alte imprumuturi80.300
0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)810000000
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.010000000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.010
Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.020
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.050
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.060
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.020000000
Rambursari de credite interne garantate 81.02.010
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.020
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.050
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT840000000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.010
0
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)0000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 51 0000000
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)51.020000000
Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.120
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate51.02.220
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate51.02.230
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate51.02.240
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate51.02.250
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate51.02.260
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate51.02.270
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii51.02.280
0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)55 0000000
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.010000000
Programe cu finantare rambursabila55.01.030
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.080
Programe ISPA55.01.090
Programe SAPARD55.01.100
Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.120
Programe de dezvoltare55.01.130
Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.150
Alte transferuri curente interne55.01.180
Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.280
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.420
Transferuri pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare55.01.540
0
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)560000000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.010000000
Finanţarea naţională **)56.01.010
Finanţarea Uniunii Europene **)56.01.020
Cheltuieli neeligibile **)56.01.030
Programe din Fondul Social European (FSE)56.020000000
Finanţarea naţională **)56.02.010
Finanţarea Uniunii Europene **)56.02.020
Cheltuieli neeligibile **)56.02.030
Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.030000000
Finanţarea naţională **)56.03.010
Finanţarea Uniunii Europene **)56.03.020
Cheltuieli neeligibile **)56.03.030
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.040000000
Finanţarea naţională **)56.04.010
Finanţarea Uniunii Europene **)56.04.020
Cheltuieli neeligibile **)56.04.030
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.050000000
Finanţarea naţională **)56.05.010
Finanţarea Uniunii Europene **)56.05.020
Cheltuieli neeligibile **)56.05.030
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.070000000
Finanţarea naţională **)56.07.010
Finanţarea Uniunii Europene **)56.07.020
Cheltuieli neeligibile **)56.07.030
Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.080000000
Finanţarea naţională **)56.08.010
Finanţarea Uniunii Europene **)56.08.020
Cheltuieli neeligibile **)56.08.030
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-201356.150000000
Finantarea nationala *)56.15.010
Finantarea de la Uniunea Europeana *)56.15.020
Cheltuieli neeligibile *)56.15.030
Alte facilitati si instrumente postaderare56.160000000
Finantarea nationala *)56.16.010
Finantarea externa nerambursabila *)56.16.020
Cheltuieli neeligibile *)56.16.030
Mecanismul financiar SEE 56.170000000
Finantarea nationala *)56.17.010
Finantarea externa nerambursabila *)56.17.020
Cheltuieli neeligibile *)56.17.030
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă 56.180000000
Finantarea nationala *)56.18.010
Finantarea externa nerambursabila *)56.18.020
Cheltuieli neeligibile *)56.18.030
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)700000000
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)710000000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)71.010000000
Construcţii71.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.030
Alte active fixe 71.01.300
Stocuri (cod 71.02.01)71.020000000
Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.010
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03
0
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)720000000
Active financiare (cod 72.01.01)72.010000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.010
0
TITLUL XIV FONDUL NAŢIEZVOLTARE7500
0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT840000000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.010
ORDONATOR PRINCIPAL CREDITE DIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskényi Gáborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
BERTICI ȘTEFANMIHAELA MARIA RACOLȚA

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MAREANEXA nr. 6 la HCL nr. 76/30.04.2020
SERVICIUL BUGET
"Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala"""
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2019
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod indica torCredite de angaja ment initialeCredite de angajament definitive"Prevederi
initiale""Prevederi
definitive""Angajamente
bugetare""Angajamente
legale""Plati
efectuate""Angajamente
legale de platit"Cheltuieli efective
0123456788
TOTAL CHELTUIELI 0"91,000""8,575,000""8,786,000""8,573,697""8,573,697""8,573,697"0"8,459,480"
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 00"8,575,000""8,695,000""8,488,094""8,488,094""8,488,094"0"8,403,417"
CHELTUIELI CURENTE 0100"8,575,000""8,695,000""8,494,163""8,494,163""8,494,163"0"8,403,417"
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1000"8,100,000""8,100,000""7,907,965""7,907,965""7,907,965"0"7,944,263"
Cheltuieli salariale in bani 10.0100"7,282,800""7,283,000""7,104,990""7,104,990""7,104,990"0"7,105,184"
Salarii de baza10.01.0100"6,928,600""6,928,600""6,776,470""6,776,470""6,776,470"0"6,773,809"
Salarii de merit10.01.02000000000
Indemnizatie de conducere10.01.03000000000
Spor de vechime10.01.04000000000
Sporuri pentru conditii de munca10.01.05000000000
Alte sporuri10.01.0600"345,000""345,000""322,784""322,784""322,784"0"324,498"
Ore suplimentare10.01.0700
Fond de premii10.01.08000000000
Prima de vacanta10.01.09000000000
Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.10000000000
Fond aferent platii cu ora10.01.11000000000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10.01.1200"3,100"6002082082080208
Indemnizatii de delegare 10.01.1300"1,500""1,500"2002002000200
Indemnizatii de detasare10.01.1400
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca10.01.15000000000
Alocatii pentru locuinte10.01.16000000000
Alte drepturi salariale in bani10.01.3000"4,600""7,300""5,328""5,328""5,328"0"6,469"
Cheltuieli salariale in natura 10.0200"647,200""647,000""643,854""643,854""643,854"0"678,908"
Tichete de masa *)10.02.01000000000
Norme de hrana10.02.0200"486,200""486,000""485,404""485,404""485,404"0"520,458"
Uniforme si echipament obligatoriu10.02.03000000000
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa10.02.04000000000
Transportul la si de la locul de munca10.02.05000000000
Tichete de vacanta10.02.0600"161,000""161,000""158,450""158,450""158,450"0"158,450"
Alte drepturi salariale in natura10.02.30000000000
Contributii 10.0300"170,000""170,000""159,121""159,121""159,121"0"160,171"
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.0100
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02000000000
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03000000000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale10.03.04000000000
Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05000000000
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.06000000000
Contributie asiguratorie pentru munca10.03.0700"170,000""170,000""159,121""159,121""159,121"0"160,171"
TITLUL II BUNURI SI SERVICII2000"475,000""595,000""586,198""586,198""586,198"0"459,154"
Bunuri si servicii 20.0100"299,600""406,900""400,526""400,526""400,526"0"387,573"
Furnituri de birou20.01.0100"7,000""13,000""12,974""12,974""12,974"0"12,782"
Materiale pentru curatenie20.01.0200"1,500""1,300""1,168""1,168""1,168"0"1,101"
"Încalzit, Iluminat si forta motrica"20.01.0300"19,000""27,500""26,193""26,193""26,193"0"26,193"
"Apa, canal si salubritate"20.01.0400"2,500""2,500""2,212""2,212""2,212"0"2,045"
Carburanti si lubrifianti20.01.0500"99,500""118,900""118,824""118,824""118,824"0"103,188"
Piese de schimb20.01.0600"9,000""11,300""11,231""11,231""11,231"0"11,997"
Transport20.01.07000000000
"Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet "20.01.0800"28,500""23,500""23,199""23,199""23,199"0"25,338"
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.0900"127,800""205,300""201,400""201,400""201,400"0"201,631"
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare20.01.3000"4,800""3,600""3,325""3,325""3,325"0"3,298"
Reparatii curente 20.0200"42,000""45,000""44,955""44,955""44,955"0"42,355"
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)20.03000000000
Hrana pentru oameni20.03.01000000000
Hrana pentru animale20.03.02000000000
Medicamente si materiale sanitare 20.04000"4,500""4,398""4,398""4,398"0"4,398"
Medicamente 20.04.01000000000
Materiale sanitare20.04.02000"4,500""4,398""4,398""4,398"0"4,398"
Reactivi20.04.03000000000
Dezinfectanti20.04.04000000000
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.0500"114,000""114,800""114,170""114,170""114,170"0"3,737"
Uniforme si echipament20.05.0100"91,000""75,000""74,684""74,684""74,684"0"3,466"
Lenjerie si accesorii de pat20.05.03000000000
Alte obiecte de inventar20.05.3000"23,000""39,800""39,486""39,486""39,486"0271
"Deplasari, detasari, transferari "20.0600"2,000""1,600""1,529""1,529""1,529"0609
"Deplasari interne, detaşări, transferări"20.06.0100"2,000""1,600""1,529""1,529""1,529"0609
Deplasari în străinătate20.06.02000000000
Materiale de laborator20.09000000000
Cercetare-dezvoltare20.10000000000
"Carti, publicatii si materiale documentare"20.110060010060606000
Consultanta si expertiza20.12000000000
Pregatire profesionala20.13000000000
Protectia muncii20.1400600"9,700""9,471""9,471""9,471"0"9,555"
"Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata"20.15006006006006006000426
Studii si cercetari20.16000000000
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor20.18000000000
"Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere"20.19000000000
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale20.20000000000
Meteorologie20.21000000000
Finantarea actiunilor din domeniul apelor20.22000000000
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor20.23000000000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.24000000000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe20.24.01000000000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne20.24.02000000000
Stabilirea riscului de tara20.24.03000000000
"Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale"20.2500"2,500"6005205205200520
Tichete cadou20.27000000000
Alte cheltuieli 20.3000"13,100""11,200""9,969""9,969""9,969"0"9,981"
Reclama si publicitate20.30.010020020000000
Protocol si reprezentare 20.30.02000000000
Prime de asigurare non-viata20.30.0300"6,900""8,900""8,394""8,394""8,394"0"8,394"
Chirii20.30.04000000000
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.06000000000
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice20.30.07000000000
Executarea silita a creantelor bugetare20.30.09000000000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.3000"6,000""2,100""1,575""1,575""1,575"0"1,587"
00000000
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)3000000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.0100000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe30.01.0100000000
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.0200000000
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)30.0200000000
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe30.02.0100000000
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.0200000000
Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate30.02.0300000000
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.0500000000
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.0300000000
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur30.03.0100000000
Dobanda datorata trezoreriei statului30.03.0200000000
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.0300000000
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului30.03.0400000000
Dobanzi la opeatiunile de leasing30.03.0500000000
00000000
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)4000000000
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.0300000000
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.2000000000
Alte subvenţii40.3000000000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)5000000000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.0400000000
00000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51 SF00000000
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+51.01.49)51.0100000000
Transferuri catre instituţii publice51.01.0100000000
Actiuni de sanatate 51.01.0300000000
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului51.01.1400000000
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap51.01.1500000000
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.2400000000
Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.2600000000
Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social51.01.3100000000
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit51.01.3200000000
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale51.01.3900000000
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii51.01.4600000000
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole51.01.4900000000
Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare51.01.5000000000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)55 SF00000000
B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04)55.0200000000
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.0100000000
Alte transferuri curente în străinătate55.02.0400000000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)5700000000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)57.0200000000
Ajutoare sociale in numerar57.02.0100000000
Ajutoare sociale in natura57.02.0200000000
Tichete de cresa57.02.0300000000
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale57.02.0400000000
00000000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)5900000000
Burse 59.0100000000
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.0200000000
Asociatii si fundatii59.1100000000
Sustinerea cultelor59.1200000000
Contributii la salarizarea personalului neclerical59.1500000000
Despăgubiri civile59.1700000000
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural59.2200000000
Sume aferente plăţii creanţelor salariale59.2500000000
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii59.3000000000
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)7900000000
00000000
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)8000000000
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii80.0300000000
Alte imprumuturi80.3000000000
00000000
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)8100000000
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)81.0100000000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.0100000000
Rambursari de credite externe din fondul de garantare81.01.0200000000
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.0500000000
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.0600000000
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)81.0200000000
Rambursari de credite interne garantate 81.02.0100000000
Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.0200000000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.05000000000
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT84000"-6,069""-6,069""-6,069"00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01000"-6,069""-6,069""-6,069"00
00000000
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 0"91,000"0"91,000""85,603""85,603""85,603"0"56,063"
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 51 000000000
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)51.02000000000
Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.1200000000
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate51.02.2200000000
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate51.02.2300000000
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate51.02.2400000000
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate51.02.2500000000
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate51.02.2600000000
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate51.02.2700000000
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii51.02.2800000000
00000000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)55 000000000
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)55.0100000000
Programe cu finantare rambursabila55.01.0300000000
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.0800000000
Programe ISPA55.01.0900000000
Programe SAPARD55.01.1000000000
Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat55.01.1200000000
Programe de dezvoltare55.01.1300000000
Fond Roman de Dezvoltare Sociala55.01.1500000000
Alte transferuri curente interne55.01.1800000000
Cheltuieli neeligibile ISPA55.01.2800000000
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară55.01.4200000000
Transferuri pentru fachitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare55.01.5400000000
00000000
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)56000000000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )56.0100000000
Finanţarea naţională **)56.01.0100000000
Finanţarea Uniunii Europene **)56.01.0200000000
Cheltuieli neeligibile **)56.01.0300000000
Programe din Fondul Social European (FSE)56.0200000000
Finanţarea naţională **)56.02.0100000000
Finanţarea Uniunii Europene **)56.02.0200000000
Cheltuieli neeligibile **)56.02.0300000000
Programe din Fondul de Coeziune (FC)56.0300000000
Finanţarea naţională **)56.03.0100000000
Finanţarea Uniunii Europene **)56.03.0200000000
Cheltuieli neeligibile **)56.03.0300000000
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)56.0400000000
Finanţarea naţională **)56.04.0100000000
Finanţarea Uniunii Europene **)56.04.0200000000
Cheltuieli neeligibile **)56.04.0300000000
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)56.0500000000
Finanţarea naţională **)56.05.0100000000
Finanţarea Uniunii Europene **)56.05.0200000000
Cheltuieli neeligibile **)56.05.0300000000
Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA)56.0700000000
Finanţarea naţională **)56.07.0100000000
Finanţarea Uniunii Europene **)56.07.0200000000
Cheltuieli neeligibile **)56.07.0300000000
Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)56.0800000000
Finanţarea naţională **)56.08.0100000000
Finanţarea Uniunii Europene **)56.08.0200000000
Cheltuieli neeligibile **)56.08.0300000000
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-201356.1500000000
Finantarea nationala *)56.15.0100000000
Finantarea de la Uniunea Europeana *)56.15.0200000000
Cheltuieli neeligibile *)56.15.0300000000
Alte facilitati si instrumente postaderare56.1600000000
Finantarea nationala *)56.16.0100000000
Finantarea externa nerambursabila *)56.16.0200000000
Cheltuieli neeligibile *)56.16.0300000000
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020"5,000""5,000"000097
00000000
00000000
00000000
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă 58.120"5,000"0"5,000"000097
Finantarea nationala *)58.12.0103550355000097
Finantarea externa nerambursabila *)58.12.020"3,197"0"3,197"00000
Cheltuieli neeligibile *)58.12.030"1,448"0"1,448"00000
CHELTUIELI DE CAPITAL 700"86,000"0"86,000""85,603""85,603""85,603"0"55,966"
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 710"86,000"0"86,000""85,603""85,603""85,603"0"55,966"
Active fixe 71.010"86,000"0"86,000""85,603""85,603""85,603"0"55,966"
Construcţii71.01.01000000000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"71.01.0200000000"3,772"
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"71.01.0300000000635
Alte active fixe 71.01.300"86,000"0"86,000""85,603""85,603""85,603"0"51,559"
Stocuri (cod 71.02.01)71.0200000000
Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.0100000000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.0300000000
00000000
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)7200000000
Active financiare (cod 72.01.01)72.0100000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale72.01.0100000000
00000000
TITLUL XIV FONDUL NAŢIEZVOLTARE7500000000
00000000
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT8400000000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.0100000000
00
ORDONATOR PRINCIPAL CREDITE DIRECTOR ECONOMICSEF SERVICIU
Kereskényi Gáborec.Lucia Ursuec.Terezia Borbei
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
BERTICI ȘTEFANMIHAELA MARIA RACOLȚA

DETALIEREA CHELTUIELILOR

Anexa nr. 7 la HCL nr. 76/30.04.2020

A65 ‑ CAP 65.02 ‑ INVATAMANT

PRIMARIA SATU‑MARE

LA DATA 31.12.2019

(lei)

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Angajamente legale

Plati

efectuate

Ang. Legale de platit

Cheltuieli efective

Angajamente bugetare

Credite bugetare

initiale

definitive

Credite de angajament

initiale

definitive

 19.339.825

 17.755.442

 18.491.325

 18.491.325

 18.491.325

 15.973.100

 1.328.788

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE

 1

 18.011.037

 17.115.923

 17.595.665

 17.595.665

 17.595.665

 15.526.000

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)

 2

 18.011.037

 17.115.923

 17.598.139

 17.598.139

 17.598.139

 15.526.000

01

CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

 3

 366.800

 323.380

 366.800

 366.800

 366.800

 555.000

10

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

 4

 357.311

 314.846

 357.311

 357.311

 357.311

 541.720

1001

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

 5

 106.711

 95.038

 106.711

 106.711

 106.711

 138.500

100101

Salarii de baza

 6

 6.500

 3.615

 6.500

 6.500

 6.500

 7.100

100106

Alte sporuri

 10

 241.784

 213.877

 241.784

 241.784

 241.784

 392.120

100111

Fond aferent platii cu ora

 15

 2.316

 2.316

 2.316

 2.316

 2.316

 4.000

100117

Indemnizatii de hrana

 21

 1.450

 1.450

 1.450

 1.450

 1.450

1002

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

 23

 1.450

 1.450

 1.450

 1.450

 1.450

100206

Vouchere de vacanta

 29

 8.039

 7.084

 8.039

 8.039

 8.039

 13.280

1003

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

 31

 8.039

 7.084

 8.039

 8.039

 8.039

 13.280

100307

Contributia asiguratorie pentru munca

 38

 15.972.237

 15.300.225

 15.739.021

 15.739.021

 15.739.021

 13.591.000

20

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

 40

 9.615.494

 9.549.078

 9.563.801

 9.563.801

 9.563.801

 9.182.828

2001

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

 41

 181.134

 177.409

 179.808

 179.808

 179.808

 171.704

200101

Furnituri de birou

 42

 354.235

 345.967

 352.103

 352.103

 352.103

 298.379

200102

Materiale pentru curatenie

 43

 4.816.885

 4.802.093

 4.802.365

 4.802.365

 4.802.365

 5.197.795

200103

Incalzit, Iluminat si forta motrica

 44

 1.195.889

 1.172.612

 1.172.825

 1.172.825

 1.172.825

 1.115.842

200104

Apa, canal si salubritate

 45

 56.594

 54.248

 56.472

 56.472

 56.472

 15.500

200105

Carburanti si lubrefiantix

 46

 7.037

 7.035

 7.035

 7.035

 7.035

 11.050

200106

Piese de schimb

 47

 202.115

 198.945

 200.244

 200.244

 200.244

 204.356

200107

Transport

 48

Page 1 of 3

© INDSOFT‑SICO ‑ PRIMARIA SATU‑MARE

447.100


 

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicato

Angajamente legale

Plati

efectuate

Ang. Legale de platit

Cheltuieli efective

Angajamente bugetare

Credite bugetare

initiale

definitive

Credite de angajament

initiale

definitive

 442.356

 436.496

 439.321

 439.321

 439.321

 428.339

200108

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

 49

 723.956

 718.031

 722.696

 722.696

 722.696

 487.586

200109

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

 50

 1.635.293

 1.636.242

 1.630.932

 1.630.932

 1.630.932

 1.252.277

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

 51

 3.464.538

 3.338.154

 3.302.867

 3.302.867

 3.302.867

 2.118.910

2002

Reparatii curente

 52

 15.142

 15.141

 15.141

 15.141

 15.141

 12.000

2004

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

 56

 5.142

 5.141

 5.141

 5.141

 5.141

 5.100

200401

Medicamente

 57

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

200402

Materiale sanitare

 58

 9.000

 9.000

 9.000

 9.000

 9.000

 5.900

200404

Dezinfectanti

 60

 870.622

 435.151

 862.722

 862.722

 862.722

 279.689

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

 61

 14.000

200503

Lenjerie si accesorii de pat

 63

 870.622

 435.151

 862.722

 862.722

 862.722

 265.689

200530

Alte obiecte de inventar

 64

 36.725

 35.601

 35.601

 35.601

 35.601

 50.162

2006

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

 65

 36.405

 35.281

 35.281

 35.281

 35.281

 50.162

200601

Deplasari interne, detasari, transferari

 66

 320

 320

 320

 320

 320

200602

Deplasari in strainatate

 67

 45.735

 13.751

 45.537

 45.537

 45.537

 51.580

2011

Carti, publicatii si materiale documentare

 70

 56.434

 55.047

 55.047

 55.047

 55.047

 83.301

2013

Pregatire profesionala

 72

 19.228

 18.371

 18.372

 18.372

 18.372

 23.900

2014

Protectia muncii

 73

 1.848.319

 1.839.931

 1.839.933

 1.839.933

 1.839.933

 1.788.630

2030

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

 87

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

203001

Reclama si publicitate

 88

 3.023

 3.021

 3.022

 3.022

 3.022

 3.304

203003

Prime de asigurare non‑viata

 90

 1.562.809

 1.562.807

 1.562.807

 1.562.807

 1.562.807

 1.561.460

203004

Chirii

 91

 281.487

 273.103

 273.104

 273.104

 273.104

 222.866

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

 95

 215.000

 214.556

 214.556

 214.556

 214.556

 149.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)