Hotărârea nr. 75/2020

HOTĂRÂREA nr. 75/30.04.2020 privind aprobarea situaţiei financiare anuale a TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 75/30.04.2020
privind aprobarea situaţiei financiare anuale
a TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2019

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 19.0127.04.2020, raportul Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 18997/27.04.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 19020/27.04.2020, raportul Transurban S.A. nr. 1039/24.04.2020, raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare, raportul auditorului independent D-na Tănase Luminița Marinela cu privire la situatiile financiare ale societății TRANSURBAN S.A. pe anul 2019,
Având în vedere adresa Transurban S. A. Satu Mare nr 1053/27.04.2020, înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr.19017/27.04.2020.
În conformitate cu art. 7 alin. (3) art. 15 alin. (2) lit. c) din Statutul societății TRANSURBAN S.A. Satu Mare și Hotărârea nr. 33/24.04.2020 a Consiliului de Administrație al TRANSURBAN S.A. pentru exercițiul financiar 2019,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 31/1990/R/A a societăților comerciale, prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta,

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă situația financiară anuală a TRANSURBAN S.A. Satu Mare pe anul 2019, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi susținută de dl. Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului și Transurban S.A. Satu Mare.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Bertici Ștefan                                                                                                              Secretar general,
                                                                                                                                   Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Bifați numai dacă este cazul:

|~| Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

□ GIE-grupuri de interes economic

P~| Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


SW02_ai.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară : BL


(•An f Semestru


Anul 2019


Suma de control            2.566.618


Entitatea


TRANSURBAN SAJude                   Sector

Satu Mare


Localitate

SATU MARE


Nr.             Bloc Scara Ap.           Telefon


0261721791


Număr din registrul comerțului J30/129172005

Cod unic de înregistrare


Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situatii financiare anuale

r Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

2^                , mari

interes public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Lenea contabilității nr. 82/1991__________

□ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state ____aparținând Spațiului Economic European__


[C Entități mici


Microentități


Entități de |^| interes public


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri - total

Capital subscris
Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,
SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA

C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C da

(• NU


Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [XjFIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2019 Cod 10                                                                                       - lei -

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr3781/ 2019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

22.531

13.510

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

22.531

13.510

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

64.415

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 -2813 - 2913)

09

09

1.195.749

1.122.556

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224- 2814 - 2914)

10

10

82.246

65.504

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd.08 la 16)

17

17

1.277.995

1.252.475

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 ia 23)

24

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

1.300.526

1.265.985

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

345.26S

370.612

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +Z-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

1.091

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

346.360

370.612

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +

4092 + 411 +413 + 418-4902-491)

31

31

326.064

356.541

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 **-495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

229.415

133.623

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

I 37

36

555.479

490.164

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(Ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(dinct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

2.174.194

2.472.925

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

3.076.033

3.333.701

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) (rd.43+44)

43

42

34.247

22.159

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

34.247

22.159

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilordecredit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

763.457

736.178

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO- pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** +509 + 5186 + 5193 + 5194+5195 + 5196 + 5197)

53

52

933.206

873.615

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

1.696.663

1.609.793

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

1.391.079

1.728.638

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

2.691.605

2.994.623

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentăndu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct, 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167 + 1687 + 2695 +421 +423+424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512 + 1513 + 1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

22.538

17.429

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

22.538

17.429

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

22.538

17.429

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

2.566.618

2.566.618

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

2.566.618

2.566.618

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

106.379

124.255

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

9/

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

106.379

124.255

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

18.608

SOLD D(ct. 117)

97

96

150.998

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

180.262

303.018

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

10.656

17.876

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

2.691.605

2.994.623

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101 +102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

2.691.605

2.994.623

Suma de control F10:     60714800/429885886

.                                                    1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente **) Solduri debitoare ale conturilor respective.                   într-o perioadă mai mică de 12 luni.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective                   2) va comPleta de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor

publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

FABIAN DANA IOANA


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                        - iei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

9.608.556

15.608.929

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

5.647.267

15.608.929

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

3.961.289

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

4.057.397

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

12

13

274.208

55.690

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

13.940.161

15.664.619

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

3.547.647

3.559.158

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

41.152

28.288

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

223.131

246.984

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

305

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

7.940.641

9.066.043

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

7.610.277

8.643.540

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

330.364

422.503

lO.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd. 26 - 27)

24

25

450.103

430.842

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

450.103

430.842

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

63.060

20.622

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

63.228

24.025

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

168

3.403

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

1.516.946

2.010.071

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

31

32

1.094.200

1.734.385

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32

33

289.444

274.405

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

133.302

1.281

—Cheltuiel+cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

37

39

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

-Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 17 la 20 - 21 +22+25+28+31 + 39)

40

42

13.782.375

15.362.008

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

41

43

157.786

302.611

-Pierdere (rd.42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

6.381

8.884

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

56.347

46.083

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

62.728

54.967

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

-Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

7.391

60

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

7.391

60

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

55.337

54.907

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

14.002.889

15.719.586

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

13.789.766

15.362.068

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

213.123

357.518

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

32.861

54.500

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

180.262

303.018

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0

Suma de control F20: 225058415/429885886

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT


Numele si prenumele

FABIAN DANA IOANA


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019          F3° ’pag1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                 ■ lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

i

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

i

303.018

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

155

168

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

164

158

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

748.788

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

748.788

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

11.930.289

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

11.930.289

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

123.593

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

32.429

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

91.164

V. Tichete acordate salariatilor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

597.905

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

-din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

-cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b (306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

329.559

356.314

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct.4091 +din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct.413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct.4091 + din ct.4092 + din ct.411 + din ct.413 + din ct.418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67 !

59

77.273

90.293

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

111.444

47.380

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

40.972

41.457

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

39.734

5.923

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

30.738

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (dinct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)__________________________

78

70

30.543

33.300

F30 - pag.4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

(rd.72 la 74)

79

71

205.722

182.740

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct.471 + din ct.473+4662)

3/

73

205.722

182.740

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

85

76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

81.403

60.660

-în lei (ct.5311)

94

85

81.403

60.660

-în valută (ct.5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

2.090.439

2.410.079

-în lei (ct. 5121), din care:

97

88

2.090.439

2.410.079

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

-în valută (ct. 5124), din care:

99

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108+110+111 + 116+119+122 + 128)

104

95

1.719.201

1.627.222

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

-în lei

106

97

-în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (dinct. 162), (rd.100+101)

108

99

-în lei

109

100

F30 - pag.5

-în valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + dinct. 1682)

in

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

112

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

- în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

763.457

736.178

datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiIiații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + dinct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

311.414

361.801

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)

121

111

440.808

447.719

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+437+4381)

122

112

221.013

247.417

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

208.919

188.349

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

10.876

11.953

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

203.522

81.524

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

203.522

81.524

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a (311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (dinct. 4518 +din ct. 4538)

141

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

2.566.618

2.566.618

- acțiuni cotate 4)

144

131

-acțiuni necotate5)

145

132

2.566.618

2.566.618

- părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct.2O5)

148

135

81.385

78.758

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

24.000

24.000

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

11.549.875

14.541.535

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

%7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

154

141

2.566.618

X

2.566.618

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

2.566.618

100,00

2.566.618

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

2.566.618

100,00

2.566.618

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30-

Pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiiie publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162 1

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVilI. Venituri obținute din activități agricole

******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Suma de control F30 : 97636077 /429885886


F30 - pag.9


ADMINISTRATOR,


Numele si prenumeleÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

FABIAN DANA IOANA


Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC


Semnătură


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                      - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

81.385

2.627

X

78.758

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

81.385

2.627

X

78.758

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

11.961

64.415

76.376

Instalații tehnice si mașini

08

3.835.827

331.886

1.422

1.422

4.166.291

Alte instalatii, utilaje si mobilier

09

180.568

180.568

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

4.028.356

396.301

1.422

1.422

4.423.235

III.Imobilizări financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

4.109.741

396.301

4.049

1.422

4.501.993

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

58.854

9.021

2.627

65.248

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

58.854

9.021

2.627

65.248

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

11.961

11.961

Instalații tehnice si mașini

25

2.640.078

405.079

1.422

3.043.735

Alte instalatii .utilaje si mobilier

26

98.322

16.742

115.064

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

2.750.361

421.821

1.422

3.170.760

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

2.809.215

430.842

4.049

3.236.008

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 : 46476594 / 429885886

ADMINISTRATOR,                                   IMTrtIT

ÎNTOCMIT,


Semnătura

Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

ATENTIEI

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

 • A. întocmire raportări anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - in termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

 • > termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

In cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent 2\ respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați - se efectuează în contul 455 1' „Sume datorate acționarilor/asociaților".

în cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

 • 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FI 0 si F20 col.2 (an curent)

Atentie 1 Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)F10L.R8l

OK


1

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1

1

A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

rans


rbansA


SATU MARE


FTUSMC

Federația Transportatorilor

Urbani, Suburbani și

Metropolitani de Călători


Nr. 1015/22.04.2020

Raport

privind activitatea Consiliului de administrație al transurban S.A. Satu Mare pe anul 2019 conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

 • 1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII SI ACTIVITĂȚII

TRANSURBAN S.A. Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Gara Ferăstrău nr. 9, s-a înființat în temeiul Hotărârii Consiliului Local 208/27.10.2005, prin care s-a acordat societății, începând cu data de 01.01.2006 dreptul de administrare a serviciilor de transport urban de călători și a patrimoniului aferent, în regim de concesionare (Contract de concesionare nr. 445/2005).

TRANSURBAN S.A. Satu Mare s-a înființat ca societate pe acțiuni cu capital subscris în valoare de 654.000 lei, cu următoarea structură de acționariat:

 • - Municipiul Satu Mare : 650.000 lei ( 99,4% );

  - Orașul Ardud :

  1.000 lei (0,15%);

  - Comuna Lazuri

  1.000 lei (0,15%);

  - Comuna Păulești:

  1.000 lei (0,15%);

  - Comuna Doba :

  1.000 lei (0,15%).

Prin actul de constituire s-a făcut mențiunea faptului că, pe durata existenței societății, Municipiul Satu Mare, reprezentat de Consiliul Local Satu Mare, își păstrează calitatea de acționar majoritar.

Unității i-a fost concesionat un patrimoniu public în valoare inițială de 14.221.040 lei, compus din:

 • - construcții:                2.498.267 lei

 • - echipamente tehnice:         12.493 lei

 • - mijloace de transport: 11.710.280 lei

în cursul anului 2006, conform încheierii judecătorești O.R.C. nr. 1430/10.03.2006, TRANSURBAN S.A. își majorează capitalul social cu suma de 1.000.000 RON, în urma majorării capitalul social totalizând 1.654.000,00 RON, divizat în 165.400 acțiuni în valoare a câte 10,00 RON fiecare, capital repartizat pe asociați astfel:

- Municipiul Satu Mare:

1.650.000 RON ( 99,758160% );

- Orașul Ardud:

1.000 RON ( 0,060450%);

- Comuna Lazuri:

1.000 RON ( 0,060450%);

- Comuna Păulești:

1.000 RON ( 0,060450% );

- Comuna Doba:

1.000 RON ( 0,060450%).

La finele anului 2009, conform HCL 213/20.10.2009, s-a aprobat majorarea capitalului social al societății, prin aport în natură al Municipiului Satu Mare, aport constând în trecerea a două autobuze IRISBUS CITIZEN din patrimoniul public în cel privat al municipalității, respectiv în capitalul social al S.C. TRANSURBAN S.A. Satu Mare.

Valoarea de inventar a celor două autobuze, însumează 1.185.093 lei ( 590.773 lei + 594.320 lei).

Majorarea de capital social s-a făcut la valoarea de aport stabilită prin expertiza tehnică, efectuată de un expert evaluator tehnic judiciar, membru al Corpului Experților Tehnici din România.

Conform Raportului de expertiză tehnică, valoarea de aport la majorarea capitalului social este de 912.620 lei (108.360 Euro + 107.500 Euro = 215.860 Euro - curs de schimb 4,2278 lei/Euro), valoare, respectiv majorare de capital social consemnată la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare prin încheierea nr. 7265/24.12.2009.

De la data respectivă nu au mai fost alte modificări asupra capitalului social, ca atare, structura capitalului social la data de 31.12.2018, așa cum este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare este următoarea:

- Municipiul Satu Mare : 2.562.620 RON ( 99,8441530105% );

- Orașul Ardud :

1.000 RON (0,038962% );

- Comuna Lazuri:

1.000 RON (0,038962%);

- Comuna Păulești:

1.000 RON (0,038962%);

- Comuna Doba:

1.000 RON (0,038962% ).

Situația parcului auto și a principalilor indicatori tehnici

La data de 31.12.2019 structura pe tipuri, a parcului de transport auto de persoane, a fost următoarea:

Tip autobuz

Capacitatea      de

transport

An fabricație

Nr. bucăți

IVECO (Citelis)

108 locuri

2006

14

MITSUBISHI

43 locuri

2002

7

KAROSA

100 locuri

2000

3

MERCEDES EVOBUS O405N

92 locuri

2000

2

MERCEDES SPRINTER

19 locuri

2003

1

VOLVO B12BLE

87 locuri

2003

4

VOLVO B7LA

162 locuri

2003

2

IKARUS 260

98 locuri

1974/1998

1+3

IKARUS 280

143 locuri

1979/1986/1990

1+2+3

IKARUS 260 -fără ITP- oprit

98 locuri

1988

1

MAN NG263

151 locuri

2001

3

MAN NG363

162 locuri

2001

1

MAN NL263

98 locuri

2002

2

BMC

2019

5

în anul 2015 au fost oprite 2 autobuze tip UDM-ROCAR ȘI 1 autobuz IKARUS 260 din cauza uzurii avansate și aspectului.

Parcul auto a fost dotat în 2015 cu 4 autobuze VOLVO medii, 2 autobuze VOLVO articulate și cu 1 microbuz MERCEDES SPRINTER, iar în anul 2016 cu 6 autobuze MAN.

Parcul auto a fost dotat în 2017 cu 6 autobuze BMC BELDE 250 medii.

In primul semestru al anului 2018 prin HCL nr.221/28.09.2017, s-au casat 2 autobuze tip UDM-ROCAR, 2 autobuze IKARUS 260, 1 autobuz IKARUS 280 si 2 Midibus MITSUBISHI PRESTIJ

Capacitatea actuală de transport este de 6.305 locuri, cu 2.169 locuri mai mare față de 2012.

în cursul anului 2018 au fost transportați un număr de 7.728 mii călători și au fost efectuați 1.561.946 km.

Transportul călătorilor s-a făcut pe 18 trasee orășenești și prin curse regulate speciale pentru 3 firme.

Ținând cont de faptul că nivelul economic și social al unui oraș se reflectă și în calitatea serviciului de transport local de persoane, este oportună elaborarea unei strategii pentru serviciul de transport local de călători, având la bază analiza situației existente. Astfel se pot crea scenarii de modernizare și dezvoltare a acestui serviciu care să determine luarea unor importante decizii cu privire la direcțiile de analiză pentru Municipiul Satu Mare.

Obiectivul de bază al conducerii societății este satisfacerea cerințelor clientilor săi în ceea 1      11

ce privește asigurarea din punct de vedere cantitativ și calitativ a serviciilor de transport urban de călători, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 43357/08.12.2011. De asemenea, s-a urmărit realizarea de venituri din activități diverse (ITP, tahografe, reparații atelier, transport curse speciale, spălătorie, chirii, reclame, etc.), în scopul măririi profitului realizat.

Activitatea Transurban SA s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;

 • - Actului constitutiv al TRANSURBAN S.A. Satu Mare;

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al TRANSURBAN S.A. Satu Mare;

OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă și a Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă.

în cursul anului 2019 au fost ințiate spre aprobarea Consiliului de administrație al TRANSURBAN S.A. Satu Mare proiecte de hotărâri, dintre cele mai importante referindu-se la:

Prezentarea rezultatelor inventarierii patrimoniului propriu și public pentru anul 2018 și aprobarea propunerilor de casare;

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2019 și a rectificărilor ulterioare;

Aprobarea execuției BVC pe anul 2018 si in cursul anului 2019;

 • - Aprobarea situației financiare a TRANSURBAN S.A. auditate la 31.12.2018;

Aprobarea raportării privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2018 asumate în baza contractelor de mandat ale echipei manageriale

Trimestrial, ședința Consiliului de administrație a avut înscris ca punct distinct pe ordinea de zi analiza principalilor indicatori economico-financiari.

în cursul anului 2019 societatea si-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de salariati 11             1

cu contract de muncă (excluzând persoanele aflate în incapacitate temporară de lucru): 159 persoane, față de 155 persoane în 2018.

Evoluția productivității muncii (fără venituri din subvenții aferente cifrei de afaceri și compensații ale cheltuielilor de exploatare) la TRANSURBAN SA în perioada 01.01.2014 -31.12.2019

2015

2016

2017

2018

2019

Indicatori

Valoare

- lei -

%

Valoare

- lei -

%

Valoare

- lei -

%

Valoare

- lei -

%

Valoare

- lei -

%

Venituri din exploat

5.778.383

96,43

5.909.49

4

102,27

5.778.38

3

96,43

5.921.00 0

102 ,27

5.583.476

X

Număr mediu de salariați

167

166

162

157

158

Productivitatea lunară

2.883

97,58

2.967

102,9

3226

3401

10

1,2

4

3741

Se observă că, în lipsa subvenției, productivitatea muncii crește în perioada 2015-2019, ajungând de la 2.883 lei/lună în 2015 la 3741 lei/lună la 31.12.2019, ceea ce arată o situație relativ stabilă, justificând într-o oarecare măsură, creșterea cheltuielilor de natură salarială din această perioadă, în corelație și cu prevederile corespunzătoare din legea bugetului de stat.

 • 2. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2019 societatea deține imobilizări corporale în valoare de 4.423.235,23 lei (valoare de intrare fără TVA), respectiv 1.252.475,39 lei (valoare netă, respectiv valoare de intrare minus amortizări), astfel:

Imobilizări corporale la data de 31.12.2019:

Denumire elementului

Valoare de intrare

Valoare netă

Grad de amortizare

- lei

- lei

%

Construcții

76.376,28

64.415,34

15,66

Echipamente tehnice și mașini

4.166.290,46

1.122.555,95

73,06

Mobilier, aparatură birotică

180.568,49

65.504,10

63,72

TOTAL

4.423.235,23

1.252.475,39

71,68

Menționăm faptul că, în baza prevederilor art. 25, alin.l al Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, patrimoniul public administrat de unitate este reflectat extracontabil (extrabilanțier).

Valoarea patrimoniului public reflectat extracontabil la 31.12.2019 însumează 14.541.534,71 lei, astfel:

construcții, teren                      4.599.771,98 lei

 • - constr. speciale, stații                  869.404,51 lei

 • - mijloace de transport, echip. tehn. 9.072.358,22 lei

La data de 31.12.2019, societatea deține imobilizări necorporale în valoare de 78.757,74 lei (preț de achiziție/valoare de inventar fără TVA), respectiv de 13.509,80 Iei valoare netă (valoare rămasă neamortizată).

TOTALUL ACTIVELOR IMOBILIZATE

4.501.992,99 lei - valoare de achiziție

1.265.985,15 lei - valoare netă (fără amortizare)

 • 4. PREZENTAREA REZULTATULUI FINANCIAR

Conform balanței contabile la 31.12.2019, în privința Contului de profit și pierdere arătăm următoarele:

A) VENITURI

Veniturile generate de societate se defalcă în modul următor:

Prezentarea veniturilor la 31.12.2019, față de aceeași perioadă a anului precedent:

Indicatori

31.12.2018

31.12.2019

Diferența

Valoare

- lei -

%

Valoare - Iei -

%

Valoare

- lei -

(+/-) %

1

2

3

4

5

6=4-2

7=6/2

*100

Venituri din subv. pentru dif. de preț la transport (ct 7411)

3.961.289,00

28,3

4.469.010,00

28,4

507.721,00

12,8

Venituri din bilete si abonamente (ct 704)

4.889.340,00

34,9

5.086.224,00

32,3

196.884,00

4,0

Ven. subvenții pentru acoperire de chelt

4.057.397,00

29,0

5.556.443,00

35,3

1.499.046,00

36,9

Subtotal activitate principala

'12.908.026,00

' 92,2

'15.111.677,00

96,1

2.203.651,00

17,1

Venituri din ITP

129.859,00

0,9

157.940,12

1,0

28.081,12

21,6

Venituri atelier reparatii, utilaje

7.163,00

0,1

9.419,08

0,1

2.256,08

31,5

Venituri din tahografe

53.919,00

0,4

37.009,29

0,2

-16.909,71

-31,4

Venituri din gps

3.006,00

0,0

3.050,33

0,0

44,33

Venituri serv, transport

348.974,00

2,5

9.096,41

0,1

-339.877,59

-97,4

Venituri spălătorie auto

9.551,00

0,1

9.882,02

0,1

331,02

3,5

Ven. serv, cu parcare

24.240,00

0,2

22.450,41

0,1

-1.789,59

-7,4

Ven. serv, cu reclame

90.668,00

0,6

105.864,37

0,7

15.196,37

16,8

Ven. serv, cu autogara

270,00

0,0

0,00

0,0

-270,00

-100,0

Venituri din redevente si chirii

29.200,00

0,2

140.314,78

0,9

111.114,78

380,5

Alte venituri (703,707,708)

61.077,00

0,4

2225,12

0,0

-58.851,88

-96,4

Subtotal activit. conexe

757.927,00

' 5,4

497.251,93

3,2

-260.675,07

-34,4

Subt. Activ. Cifra afaceri (fara subv.)

5.647.267,00

' 40,3

5.583.475,93

35,5

-63.791,07

-1,1

Subt. Cifra afaceri (cu subv. de preț)

9.608.556,00

r 68,6

10.052.485,93

63,9

443.929,93

4,6

Venituri din despag.(Asigurari)-7581.

20.378,00

0,1

29.602,83

0,2

9.224,83

45,3

Ven din imputatii (poprire angajat, colab. Lipsa in gestiune, etc) -758

14.750,00

0,1

26.088,21

0,2

11.338,21

76,9

Venituri financiare

62.728,00

0,4

54.966,19

0,3

-7.761,81

-12,4

Venituri din reluare provizioane

168,00

0,0

3.403,20

0,0

3.235,20

1925,7

Venituri din subvptr. Investiții

239.080,00

1,7

0,00

0,0

-239.080,00

-100,0

Subtotal alte activitati

337.104,00

2,4

114.060,43

0,7

-223.043,57

-66,2

12,3

TOTAL VENITURI

14.003.057,00

100,0

15.722.989,36

100,0

1.719.932,36

Productivitatea muncii

63.760,85

63.997,34

100,37

numarmediu de salariati

155,00

158,00

Societatea a generat venituri în suma totala de 15.722.989,36 lei.

La 31.12.2019, veniturile din transportul public de călători însumează 9.555.234 lei (vânzare bilete și abonamente), din care subvențiile aferente diferențelor de preț/gratuități reprezintă 4.469.010 lei (46,77%, din total venituri din transportul public de călători).

La 31.12.2018, veniturile din transportul public de călători însumau 8.850.629 lei (vânzare bilete și abonamente), din care subvențiile aferente diferențelor de preț/gratuități reprezintă 3.961.289 lei (44,75%, din total venituri din transportul public de călători).

Analiza elementelor mai importante:

 • Veniturile din activitatea de baza a societății (vânzări de bilete și abonamente) au crescut de la 4.889.340 lei înregistrate la 31.12.2018, la 5.086.224 lei înregistrate la 31.12.2019, cu un procent de 4%, reprezentând 196.884 lei.

în continuare, concurența generată de societățile de transport licențiate pe unele trasee importante din Municipiu, trasee care se suprapun cu traseele Transurban generează pierderi pentru societate (în medie, o linie de transport urban generează venituri anuale proprii de cca 200000 lei, ca atare suprapunerea cu firme private pe 2 trasee importante din oraș, considerând o distribuție 14 a potențialilor clienți, pot genera pierderi în încasările societății de cca 200.000 lei anual).

Ca pondere în total venituri, veniturile din activitatea de vânzări bilete și abonamente înregistrează la 31.12.2019, o creștere raportat la aceeași perioadă a anului precedent datorita majorării tarifelor la bilete si abonamente incepand cu 16.04.2018

 • Venituri din activitati conexe au scăzut de la 757.927 lei înregistrat la 31.12.2018, la 497.252 lei înregistrat la 31.12.2019, o scădere de 34,4%, cea mai mare influență fiind dată de scăderea veniturilor din tahografe și transport curse speciale, datorita intrării in vigoare incepand cu 28.06.2018 a noului contract de transport.

 • • B ) CHELTUIELI:

♦ Unitatea a înregistrat la 31.12.2019 cheltuieli totale în sumă de 15.419.970,92 lei.

Cheltuielile înregistrate de societate la 31.12.2019 comparativ cu 31.12.2018:

31.12.2018

31.12.2019

Diferența

Indicatori

Valoare

%

Valoare

%

Valoare

(+/-) %

- lei -

- lei -

- lei -

1

2

3

4

5

6=4-2

7=6/2*l'

Cheltuieli materiale, din care:

' 3.589.104,00

26,0

r 3.587.445,77

23,3

-1.658,23

0,0

cheltuieli cu combustibilii 6022

2.915.053,00

21,1

2.913.542,31

18,9

-1.510,69

-0,1

piese de sch si mat. auxil -6021,6024,604

594.066,00

4,3

596.408,76

3,9

2.342,76

0,4

alte cheltuieli materiale 6028

43.646,00

0,3

53.622,82

0,3

9.976,82

22,9

obiecte de inventar 603

36.339,00

0,3

23.871,88

0,2

-12.467,12

-34,3

Chelt cu utilit (energie, apa, gaz) - 605

223.131,00

1,6

246.984,03

1,6

23.853,03

10,7

Cheltuieli cu personalul, din care:

r 7.940.641,00

57,4

8.745.723,00

56,7

805.082,00

10,1

salarii, indemnizații

7.027.062,00

50,8

r 7.893.715,00

51,2

866.653,00

12,3

contrib. asig. Prot. Soc.

330.364,00

2,4

254.103,00

1,6

-76.261,00

-23,1

tichete de niasa, tichete cadou

583.215,00

4,2

597.905,00

3,9

14.690,00

2,5

Cheltuieli cu primele de asigurare - 613

186.824,00

1,4

240.145,30

1,6

53.321,30

28,5

Chelt. cu comisioane terti bilete - 622

123.465,00

0,9

97.274,56

0,6

-26.190,44

-21,2

Chelt. cu impozite si taxe - 635

289.444,00

2,1

274.405,40

1,8

-15.038,60

-5,2

Amortizări

450.103,00

3,3

430.842,14

2,8

-19.260,86

-4,3

Chelt. Redeventa, chirii (itp, tahogr) -612, 612.2; 612.4; 612.5

284.108,00

2,1

776.312,73

5,0

492.204,73

173,2

Chelt pregătire personal 615

9.269,00

0,1

9.863,64

0,1

594,64

6,4

Cheltuieli comis bancare - 627

3.997,00

0,0

3.369,62

0,0

-627,38

-15,7

Chelt. Cu colaboratorii - 621*

24.000,00

0,2

24.000,00

0,2

0,00

0,0

Cheltuieli cu reparatii - 611

99.426,00

0,7

170.158,27

1,1

70.732,27

71,1

Cheltuieli prov. depreciere creanțe 6814

63.228,00

0,5

21.606,10

0,1

-41.621,90

Cheltuieli de protocol - 623.1

1.810,00

0,0

2.282,82

0,0

472,82

26,1

Cheltuieli reclama si publ - 623.2

2.662,00

0,0

8.242,43

0,1

5.580,43

209,6

Chelt cu deplasări, delegatii - 624; 625

22.184,00

0,2

33.552,37

0,2

11.368,37

51,2

Chelt. Alte serv exec de terti -628

230.086,00

1,7

270.602,96

1,8

40.516,96

17,6

Chelt poștale si telecom - 626

106.370,00

0,8

98.580,28

0,6

-7.789,72

-7,3

Chelt impozit profit - 691

32.861,00

0,2

54.500,00

0,4

21.639,00

65,9

Alte cheltuieli

140.692,00

1,0

324.079,92

2,1

183.387,92

130,3

TOTAL CHELTUIELI

13.823.405

100

15.419.971

100

1.596.566

11,5

*) Cheltuiala cu colaboratorii se referă la Contractul nr. 0031651-1/31.10.2011 și actele adiționale la acesta, încheiat cu Cab. Individual de Avocat Pal Hadrian reprezentând cosultanța juridică.

Analiza elementelor mai importante:

 • Cheltuieli cu piese de schimb, materiale auxiliare au crescut cu un procent de 0.4%, reprezentând 2.342,76 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent, în condițiile în care numărul de autobuze a crescut, exista inca un grad de uzură al parcului auto din dotare, piesele de schimb și materialele auxiliare sunt mai scumpe.

 • Cheltuieli cu alte materiale reprezentând costul cu imprimatele cu regim special: abonamente, bilete, chitanțe, facturi, precum si alte imprimate și rechizite, au crescut cu un procent de 22,9% față de aceeași perioadă a anului precedent, însemnând 9.976,82 lei.

Cheltuieli cu combustibilul au scăzut cu 1.510,69 lei, însemnând -0,1% în comparație cu aceeași perioadă a anului anterior.

Scăderea cheltuielilor cu combustibilul în perioada analizată, se datoreaza scăderii prețului mediu la motorină in 2019, față de 2018 si măririi parcului auto cu cele 5 autobuze noi achiziționate in anul 2019 cu consum mic.

In permanență, se analizează încadrarea în normele de consum a întregului parc auto.

 • Cheltuielile cu utilitățile au crescut de la 223.131 lei la 31.12.2018 la 246.984 lei la 31.12.2019, adică cu 10,7%, însemnând 23.853,03 lei.

Cheltuieli cu salariile personalului, inclusiv tichetele de masa și inclusiv contribuțiile la asig. și prot. socială, la 31.12.2019 au crescut față de aceeași perioada a anului anterior cu 10,01%, adica cu suma de 805.082 lei. Aceasta se datorează creșterilor salariale acordate in anul 2019.

Cheltuieli cu asigurările au crescut cu un procent de 28.5% față de aceeași perioadă a anului precedent, însemnând 53.321 lei,

 • Cheltuieli cu amortizarea au scăzut cu un procent de 4,3% față de aceeași perioadă a anului precedent, însemnând 19.260,86 lei, datorită finalizării pe parcurs a amortizării autobuzelor second-hand achiziționate .

 • Cheltuieli cu alte servicii executate de terti au crescut la 31.12.2019 cu 17,6% față de aceeași perioadă a anului precedent, adică o creștere de 40.516,96 lei. în aceste cheltuieli sunt incluse: valoarea abonamentelor pentru softuri utilizate, valoarea serviciilor de audit statutar, valoarea serviciilor medicale de întreprindere, valoarea serviciilor privind analizele medicale periodice ale personalului angajat, servicii de clasificare autobuze și eliberare de copii conforme - licențe traseu, cheltuieli cu atestat pentru șoferi, examinare periodică a angajaților, I.T.P., serviciu de curățenie, cheltuieli cu rovignete pentru parcul auto, cheltuieli cu salubrizarea și alte cheltuieli efectuate de terți.

  5.


  CREANȚE SI DATORII


A.CREANTE

La data de 31.12.2019, unitatea înregistrează creanțe în suma de 490.164 lei, astfel:

- lei -

Creanțe

0

Soldla 31.12.2018

1

Soldla 31.12.2019 2

Diferente

2019-2018

3

TOTAL, din care:

555.479

490.164

-65.315

a) creanțe comerciale, clienți

214.176

245.342

31.166

b) clienti incerti

112.142

110.372

-1.770

d) furnizori debitori

2150

600

e) alte creanțe, din care:

154.569

90.505

-64.064

Creanțe in legătură cu personalul

0

0

Fond unic 0,85%

40.972

41.457

485

Impozit pe profit de recuperat

30.551

0

T. V.A. de recuperat

0

0

T. V.A. neexigibilă

9.183

5.923

-3.260

Subvenții de încasat

30. 738

0

-30.738

Alte creanțe - garantii furnizori

43.125

43.125

0

f) debitori diverși

133.735

127.518

-6.217

g) Decontări din op. in curs de clarificare

37.741

33.064

-4.677

h) Ajustări pentru deprecierea creanțelor

-99.033

-117.236

-18.203

a ) creanțele comerciale reprezintă sumele facturate clienților, în cadrul cărora ponderea este deținută de creanțele cu lichiditate de până la 30 de zile,

 • b) clienții incerți sunt la 31.12.2019 în sumă de 110.372 lei, față de 112.142 lei la 31.12.2018.

 • e) alte creanțe - 90.505 lei, cuprind: fond unic 0,85% în sold suma de 41.457 lei la 31.12.2019 reprezentând sumă de recuperat din contribuțiile de sănătate ferente salarii 2019; alte creanțe - garanții furnizori în valoare de 43.125 lei, dintre care 4600 lei reprezintă garanția constituită în relația contractuală cu furnizorii de energie electric si 38.525 reprezintă garanție compensație conform contractului de delegare.

 • f) debitorii diverși în sumă de 127.518 lei, dintre care: 50.546 lei poprire executor jud. pe salariu angajati; 587 lei reprezintă drepturi salariale necuvenite, de recuperat, 1.040 lei imputație angajat.

 • h) ajustări pentru deprecierea valorii creanțelor au fost constituite începând cu luna noiembrie 2010, în sold 117.236 lei reprezentând creanțe din clienți facturi neîncasate și pentru care există sentințe de deschidere a procedurilor de insolvență, de declanșare a falimentului ori acțiune în instanță pentru recuperarea debitelor

 • B. DATORII

La data de 31.12.2019, unitatea înregistrează datorii pe termen scurt, în suma de 1.609.793 lei, astfel:

- lei -

Datorii

31.12.2019 (col 2+3)

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1

2

3

TOTAL, din care:

1.609.793

1.609.793

0

a) Furnizori

736.178

736.178

0

b) Impozit pe profit

22.444

22.444,00

c) Datorii cu personalul si asigurările sociale

624.821

624.821

d) TVA de plată

89.285

89.285

e) Impozit pe venitul din salarii

51.215

51.215

f) Alte impozite și taxe

21.755

21.755

g) Creditori diverși

64.095

64.095

 • a) Obligațiile față de furnizori au o vechime mai mică de un an, fără restanțe.

 • c) Datoriile cu personalul și asigurările sociale reprezintă obligații salariale ale lunii decembrie 2019 care au fost achitate în luna ianuarie 2020.

 • e) impozitul pe veniturile din salarii aferent lunii decembrie 2019 care a fost achitat în luna ianuarie 2020.

 • f) Alte impozite și taxe reprezintă 50% din chiriile încasate achitate în ianuarie 2020, precum si impozite și taxe locale pentru clădiri, teren, mijloace auto, perioada iulie-decembrie 2019.

 • g) creditori diverși reprezintă sume datorate exec. judecătorești cu reținere din salariul angajaților Societatea și-a achitat la termen toate obligațiile față de furnizori și bugetele statului, neavând obligații restante.

 • 6. CALCULUL GRADULUI GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ ASUMAȚI ÎN BAZA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII TRANSURBAN SA SATU MARE

TRIMESTRUL 112019

Prezentul calcul a fost făcut pe baza datelor economico financiare și a raportărilor făcute de compartimentul financiar contabil, a compartimentului resurse umane și a responsabililor cu urmărirea și evidențierea respectării indicatorilor de performanță ai serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate stipulați în contractul de delegare in gestiune directa a serviciului de transport public de calatori cu numărul 231/28.06.2018-32403/28.06.2018.

 • I. INDICATORI NEFINANCIARI - OPERAȚIONALI

I. Calculul gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai serviciului de transport public stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, și care sunt aprobați prin act adițional la contractele de mandat ale administratorilor și ale echipei manageriale sunt:

Nr.crt

Denumire indicatori

Nivel prognozat

Nivel realizat

Pondere indicator

%

Grad de realizare

%

1

Numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului față de program de circulație.

Maximum 10% anual

1.63%

10

183.70

2

Numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de persoane pe o perioadă mai mare de 24 de ore.

Maximum 0% anual

0%

15

100

3

Numărul de călători afectați de situațiile prevăzute la pct.l și 2.

24000/an

14.800

5

138.33

4

Respectarea planului de servicii

10%

0

10

100

Plângerile de        la

pasageri

Plângeri fundamentate

600/an

123

5

179.50

Plângeri rezolvate

420/an

123

5

170.71

Plângeri nerezolvate

180/an

0

10

100

5

Protecția mediului

Respectarea standardelor EURO3 si EURO4

40%

13,04

10

167.40

6

Vechime

Vechime medie

15ani

12,35

5

117.67

7

Penalitati plătite

10.000 lei/an

0

10

100

8

Respectarea prevederilor legale

20

0

10

100

9

Accidente de trafic

60/an

11

5

181.67

Ținând cont de ponderile indicatorilor de performanță ai serviciului de transport public, gradul global de îndeplinire pentru anul 2019 a fost de 129.50 %

 • II. INDICATORI NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Respectarea politicilor de transparență și comunicare

Stabilirea și revizuirea periodică a politicilor de remunerație a administratorilor și directorilor

Indicatorii nefinanciari de guvernanță corporativă a întreprinderii au fost realizati 100%.

 • III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

  Nr.crt

  Indicatorul

  Prognozat

  Realizat

  Grad de realizare

  1.

  Capital de lucru

  1,20

  2

  166.67 %

  2.

  Viteza de rotație a creanțelor

  30

  42.19

  59.37 %

  3.

  Rata de rotație a datoriilor

  30

  18,65

  137.83 %

  4.

  Marja de profit brut

  0,50

  3.24

  640,00 %

  5.

  Productivitatea muncii

  56.300

  63.594,84

  112.35 %

IV. OBIECTIVE CUANTIFICABILE

Nr.crt

Obiectivul

Prognozat

Realizat

Grad realizare

1.

Obligații restante față de bugetul de stat și local

0

0

100%

2.

Realizarea planului de investiții

75

100

133,33 %

3.

Indicatorii guvernanței corporative

100

100

100 %

4.

Indicatorii serviciului

85

129.50

152.35 %

în concluzie și ținând cont de ponderile indicatorilor de performanță asumați în baza mandatelor administratorilor societății, gradul de îndeplinire a acestora este după cum urmează:

Nr crt.

Indicatorul

Prognozat

Realizat

Grad de realizare

Ponderea indicatorului

Punctaj

1.

Capital de lucru

1,20

2.00

166.67 %

10%

16,67

2.

Viteza de rotație a creanțelor

30 zile

42.19 zile

59.37 %

5,00 %

2.88

3.

Rata de rotație a datoriilor

30 zile

18,87 zile

137.77 %

5,00 %

6,89

4.

Marja profitului brut

0,50 %

3.24 %

640,00 %

3,00 %

19.20

5.

Obligații restante față de bugetul de stat și local

0,00 lei

0,00 lei

100,00 %

5,00 %

5,00

6.

Realizarea planului de investiții

75,00 %

100,00 %

133,33 %

10%

13,33

7.

Productivitatea muncii

58.300,00 lei

63.594,84 lei

112.95 %

5,00 %

5,65

8.

Indicatorii guvernanței corporative

100 %

100 %

100 %

42,00 %

42

9.

Indicatorii serviciului

85,00 %

129.50 %

152.35 %

15,00 %

22.85

TOTAL GENERAL GRAD GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE 134,56%

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță calculați pentru anul 2019 este de 134,56%.

7. INDICATORII DE PERFORMANTĂ Al DIRECTORILOR PENTRU LUNA DECEMBRIE 2019

INDICATORUL

DECEMBRIE

Grad îndeplinire %

Pondere

%

Punctaj

Capital de lucru

realizat

2.00

166.67

10,00

16,67

Capital de lucru

prognozat

1.20

Viteza de rot a credit fum

realizat

42.19

59.37

5,00

2.88

Viteza de rot a credit fum

prognozat

30,00

Viteza de rot a deb. clienti

realizat

18,87

137.77

5,00

6,89

Viteza de rot a deb. clienti

prognozat

30,00

Marja profitului

realizat

3.24

640,00

10,00

64

Mag a profitului

prognozat

0,50

Obligatii restante fata de bugetul de stat si local

realizat

0,00

100,00

15,00

15,00

Obligatii restante fata de bugetul de stat si local

prognozat

0,00

Realizarea planului de investitii

realizat

100,00

133,33

10

13,33

prognozat

75,00

Productivitatea muncii

realizat

63.594,84 lei

112.95

10

11,30

Productivitatea muncii

prognozat

58.300,00 lei

Indicatorii guvernantei corporative

realizat

100

100

10

10

prognozat

100

Indicatorii serviciului

realizat

129.50

152.35

25,00

38,09

Indicatorii serviciului

prognozat

85,00

178,24

în luna DECEMBRIE 2019 INDICATORII DE PERFORMANTĂ ai directorilor au fost realizati J                                                                                                       J

în procent de 178,24 %

8.


ALTE ASPECTE RELEVANTE


Organizarea și exercitarea formelor obligatorii de control

Activitatea de control intem/managerial se desfășoară conform OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intem/managerial al entităților publice. Astfel, la Transurban S.A., prin decizie a directorului general, s-a numit Comisia de monitorizarea a implementării ordinului și Comisia de gestionare a riscurilor. în urma autoevaluării stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial la nivelul fiecărui compartiment, s-au completat și raportat situațiile centralizatoare anuale și situația sintetică a rezultatelor, astfel, la finele anului 2019 se poate concluziona că sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Se pot menționa următoarele:

 • - Comisia de monitorizare este funcțională;

 • - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;

 • - Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;

 • - Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate;

 • - Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării se poate aprecia că la data de 31 decembrie 2019 sistemul de control intern managerial al entității publice TRANSURBAN S.A. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Activitatea de control financiar preventiv propriu se desfășoară în conformitate cu prevederile OMFP nr. 923/2014 republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control. Activitatea se desfășoară conform Procedurii operaționale și a deciziei privind exercitarea CFPP în cadrul societății

Activitatea de control financiar de gestiune se desfășoară conform prevederilor legale și a Procedurii operaționale, acțiunile de control fiind planificate printr-un program de activitate aprobat de directorul general. Acțiunile de control au fost realizate și raportate la termenele stabilite prin program.

Nu s-au întocmit acte juridice prevăzute de art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, care prevede, printre altele: ”1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.”

Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător

în cadrul serviciilor și proceselor din Transurban SA rezultă următoarele aspecte de mediu:

 • • evacuări de ape uzate

 • • generare de deșeuri industriale valorificabile și nevalorificabile

 • • utilizarea de resurse energetice (energie electrică, gaz metan, etc.)

Toate aceste aspecte pot genera impact asupra mediului atunci când nu sunt ținute sub control. Pentru a preveni încălcarea legislației referitoare la protecția mediului înconjurător, Transurban SA a desemnat o persoană responsabilă cu problemele de mediu, astfel încât sunt gestionate corespunzător aspectele de mediu specificate mai sus, acționandu-se preventiv în sensul evitării generării incidentelor și accidentelor de mediu.

Nu am înregistrat litigii cu organismele administrației locale și nici cu cele guvernamentale, referitoare la impacturi asupra mediului înconjurător.

Evaluarea activității de cercetare si dezvoltare »                                                     5

In anul 2019 obiectivele de dezvoltare urmăresc creșterea productivității, a calității și reducerea costurilor.

Evaluarea activității societății privind managementul riscului

Considerând riscul ca o categorie economică ce nu trebuie neglijată, ci dimpotrivă trebuie monitorizată, managementul firmei a acordat acestui factor o atenție sporită, în această perioadă.

Categorii de riscuri:

 • > Riscul de preț

Cunoscând faptul că prețul este determinant, s-au întreprins următoarele măsuri pentru atenuarea efectului acestei categorii de risc:

 • - menținerea prețurilor la produse și servicii

analiza trimestrială a tuturor categoriilor de costuri

reorganizarea compartimentului achiziții pentru a asigura diminuarea riscului încălcării prevederilor legislative în achizițiile sectoriale și care să permită contractări cu furnizorii de produse și servicii în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate

 • > Riscul de credit

societatea nu are contracte de credit/leasing în derulare

 • > Risc de lichiditate si cash-flow

s-au convenit termene de plată, în general la 30-45 zile cu anumiți furnizori cu putere finaciară mai mare. S-au cerut la timp și s-au încasat în termen alocațiile de la bugetul local, astfel încât nu au fost probleme de lichiditate și cash-flow în anul financiar 2019.

 • > Riscul decizional de dezvoltare

S-a avut în vedere realizarea de investiții numai în limita fondurilor disponibile din surse proprii (la nivelul amortizării anului precedent) și subvenții pentru investiții alocate de la bugetul local

 • > Riscul de strategie si furt

s-au luat masuri pentru evitarea acestor fapte (identificarea funcțiilor sensibile, controale inopinate, înlocuirea atribuțiunilor la plecarea în concediu, ș.a.)

 • > Riscul valutar

 • - riscul valutar este unul minimal, societatea nu are contractate credite în valută, iar furnizorii de produse și servicii sunt, majoritar, interni.

Președintele Consiliului de Administrație al Transurban S.A.

Ec. Mate loan

j|L Prim-Audit

wi ■ xosimis , rtsim - cmw


a/ O

CAFR CCF
ISO


Adresa : Calea Rahcvei 266-268

Corp 2, Etaj 2, Birou 12B, Sector 6

£30912. București

Telefon: 031.425.70.30

Mobil: C720.84.00.77

Reg.Com.: J40/11798/2004

CIF: RO 14479923

Web: wvw.prim-audit.ro www. pri m-audit. com

Email: office@prim-audit.ro


Autorizație CAFR: 968/2010

Autorizare CCF : 307/2008

Autorizație CECAR: 7748/2012

Autorizație FRF: 2012

Certificare ISO: 2012

Raportul auditorului independent

Către Acționarii societarii Transurban S.A. Satu Mare

Raport cu privire Ia auditul situațiilor financiare

Opinie

1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății Transurban S.A. Satu Mare (“Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2 Situațiile financiare la 31 decembrie 2019 se identifica astfel::

 • • Activ net/Total capitaluri proprii:

  2.994.623 lei

  303.018 lei


 • • Profitul net al/pierderea neta a exercițiului financiar:

 • 3 In opinia noastra, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societarii la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

 • 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerințelor de etica profesionala relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania si ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etica profesionala, conform acestor cerințe. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii - Raportul administratorilor

 • 5 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru Întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite Întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 19 si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:

 • a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;

 • b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si intelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la

Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 6 Conducerea Societății este responsabila pentru intocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 • 7 In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 9 Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

 • 10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • • Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declaratii false si evitarea controlului intern.

 • • înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • • Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informatii realizate de către conducere.

 • • Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau. in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

 • • Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informatii, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 11 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

 • 12 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

 • 13 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

 • 14 Am fost numiti de Adunarea Generala a Acționarilor/Asociatilor la data de 22.12.2017 sa auditam situațiile financiare ale Societății Transurban S.A. Satu Mare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019. Durata totala neîntrerupta a angajamentului nostru este de 3 ani acoperind exercițiile financiare incheiate la 31.12.2017 pana la 31.12.2019.

Confirmam ca:

 • • Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.

 • • Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele PRIM-AUDIT SRL

Înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 968/12.03.2010

Înregistrata in Registrul public electronic cu nr. FA968

Auditor partener/Administrator

Tanase Luminița Marinela

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 2818/24.02.2009


București, 21.04.2020


TRANSURBAN S.A. SATU MARE

ANEXA NR. 1 la Bilanțul contabil 2019:

ACTIVE IMOBILIZATE

A) DESPRE ACTIVELE IMOBILIZATE

In cursul anul, conform planului de investiții, din surse, au intrat în patrimoniul societății imobilizări corporale și necorporale în valoare de 396.301 lei (fără TVA)

A.pDESPRE IMOBILIZĂRILE NECORPORALE

în cursul anului 2019 nu au existat intrări de imobilizări necorporale.

La data de 31.12.2019, societatea deține imobilizări necorporale în valoare de 78.758 lei (preț de achiziție/valoare de inventar fără TVA), respectiv de 13.510 lei valoare netă (valoare rămasă neamortizată).

A.2)DESPRE IMOBILIZĂRILE CORPORALE

în cursul anului 2019 au intrat în patrimoniul societății, din surse proprii, imobilizări corporale în valoare de 396.301 lei (fără TVA), respectiv:

- Modernizare spălătorie :

 • - lucrări refacere pardoseala betonare-20.247 lei

 • - use sectionala - 12.570 lei

 • - use sectionala - 9.380 lei

 • - instalație electrica si aer comprimat - 15.964 lei

 • - gratar spălătorie auto - 6.253,94

 • - echipament spalare KARCHER - 200.900,17 lei;

2 rezervoare supraterane 20.000 L pentru combustibil, în valoare de 81.215 lei;

1 Dacia Dokker van, în valoare de 49.771 lei;

La data de 31.12.2019 societatea deține imobilizări corporale în valoare de 4.423.235 lei (valoare de intrare fără TVA), respectiv 1.252.475 lei (valoare netă, respectiv valoare de intrare minus amortizări), astfel:

Imobilizări corporale la data de 31.12.2019:

Denumire elementului

Valoare de intrare

Valoare netă

Grad de amortizare

- lei

- lei

%

Construcții

76.376,28

64.415,34

15,66

Echipamente tehnice și mașini

4.166.290,46

1.122.555,95

73,06

Mobilier, aparatură birotică

180.568,49

65.504,10

63,72

TOTAL

4.423.235,23

1.252.475,39

71,68

Menționăm faptul că, în baza prevederilor art. 25, alin.l al Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, patrimoniul public administrat de unitate este reflectat extracontabil (extrabilanțier).

Valoarea patrimoniului public reflectat extracontabil la 31.12.2019 însumează 14.541.534,71 lei, astfel:

construcții, teren                      4.599.771,98 lei

constr. speciale, stații                 869.404,51 lei

- mijloace de transport, echip. tehn. 9.072.358,22 lei

A. 3)DESPRE IMOBILIZĂRILE FINANCIARE

La data de 31.12.2019 unitatea nu deține imobilizări financiare.

5

TOTALUL ACTIVELOR IMOBILIZATE (A.l + A.2 + A.3):

4.501.993 lei - valoare de achiziție

1.265.885 lei - valoare netă (fără amortizare)

La 31.12.2019, amortizarea activelor imobilizate însumează 3.236.008 lei, respectiv 71,88% din valoarea de achiziție.

Director

Jr. Bujor lonuț
Director Econoitfic,  Ec.Fabian Dană Ioana


TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 2 la Bilanțul contabil 2019: 5

PROVIZIOANE

în exercițiul financiar 2019 societatea a înregistrat ajustări de valoare pentru deprecierea creanțelor aferente unor clienți incerți si debitori diverși, în valoare de 772 lei. Astfel, au fost constituite provizioane deductibile fiscal conform Art.26 alin(l) lit.c) și lit, j) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru creanțe ce nu au fost încasate într-o perioadă de peste 270 de zile de la data scadenței și pentru care a fost declanșată procedura de executare, precum și pentru acele creanțe deținute pentru persoane juridice asupra cărora este declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii judecătorești prin care se atestă această situație:

Titlu juridic Conținut Valoare creanță Suma provizion

- Dosar nr. 280/83/2016 vanzare fier vechi 25731ei            772 lei

Total 772 Lei

De asemenea, s-au anulat ajustări de valoare creanțe în valoare de 3.403,20 lei, la încasarea parțială aacestora, ori prin executor judecătoresc:

Titlu juridic

Conținut

Valoare creanță

Suma provizion

 • - Dosar nr. 37241/2015    vânzări bilete

 • - Dosar nr. 37241/2015    vânzări bilete

Sent.civ.inch.faliment    vanzari bilete

283/2019/F si HCA 24/18.12.2019

672 lei

672 lei

3.000 lei

201.60 lei

201.60 lei

3.000 lei

Total 3.403,20 Lei

Director General, Jr. Bujor lonuț Antonio^uKBA^

Director Economic, Ec. Fabian Dapa IoanaTRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 3 la Bilanțul contabil 2019:

REPARTIZAREA PROFITULUI

La data de 31.12.2019 societatea înregistrează profit brut de 357.518,44 lei.

Pentru perioada fiscală aferentă anului 2019 s-a constituit rezerva legală de 5%, în valoare de 17.876 lei.

Cheltuielile nedeductibile stabilite pentru anul fiscal 2019 sunt:

- accesorii DITL, Primărie                        983,63 lei

Total:                                    983,63 lei

Venituri neimpozabile din anul fiscal 2019, sunt în sumă 0 lei.

Din punct de vedere fiscal, după scăderea rezervei legale, a veniturilor neimpozabile și însumarea cheltuielior nedeductibile, rezultă un profit impozabil de 340.626,07 lei: (357.518,44 lei -17.876 lei -0 lei +983,63 lei).

La 31.12.2019 societatea nu înregistrează pierderi contabile cumulate aferente anilor precedenți și pierderi fiscale sunt de 0 lei.

Pentru anul 2019, societatea a înregistrat un profit brut în valoare de 357.518,44 lei, datorând un impozit pe profit de 54.500 lei.

Profitul net înregistrat de societate, aferent exercițiului financiar 2019 este de 303.018 lei.

După scăderea rezervei legale de 17.876 lei, rezulta un profit net de repartizat de 285.142,44 lei(303.018 lei-17.876 lei) pentru care propunem repartizarea pe următoarea destinație:

Destinația profitului

Suma (lei)

Profit net de repartizat

285.142,44

Alte rezerve-sursa proprie de finanțare a investițiilor

285.142,44


Director Economic,  Ec. Fabian Dana -Ioana


TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 4 la Bilanțul contabil 2018:

PREZENTAREA REZULTATULUIFINANCIAR

în privința Contului de profit și pierdere arătăm următoarele:

A) VENITURI

Societatea a generat în anul 2019 venituri în suma totală de 15.722.989 lei față de 14.003.057,301ei în anul 2018, însemnând o creștere a veniturilor cu 12,3% în anul 2019 fată de anul 2018.

Veniturile generate de societate în anul 2019, comparația cu veniturile generate în anul 2018, precum și evoluția ponderii fiecărui tip de venit în total venituri, se prezintă în felul următor:

Specificație

2018

- lei -

2019

- Iei -

Grad de realizare [4/3]

-%-

Pondere

în total venituri

2018

-%-

Pondere

în total venituri 2019 -%-

1

2

3

4

5

6

7

1)

Venituri din transport public de călători

4,889,340

5,086,224

104.0

34.92

32.35

2)

Subvenții pentru dif. de preț transport

3,961,289

4,469,010

112.8

28.29

28.42

3)

Subvenții pentru acoperire de cheltuieli

4,057,397

5,556,443

136.9

28.98

35.34

4)

Diverse activități conexe, din care:

591,911

330,751

55.9

4.23

2.10

Servicii transport

348,974

9,096

2.6

2.49

0.06

Reparații atelier

7,163

9,419

131.5

0.05

0.06

Spălătorie auto

9,551

9,882

103.5

0.07

0.06

Servicii GPS

3,006

3,050

101.5

0.02

0.02

Tahografe

53,919

37,009

68.6

0.39

0.24

I.T.P.

129,859

157,940

121.6

0.93

1.00

Servicii parcare

24,240

22,450

92.6

0.17

0.14

Servicii autogara

270

0

0.0

0.00

0.00

Alte activități conexe

14,929

81,903

0.11

0.52

5)

Vânzări produse reziduale

36,670

26,476

72.2

0.26

0.17

6)

Venituri din vânzare mărfuri

0

0

X

0.00

0.00

7)

Venituri din închirieri

144,108

140,315

97.4

1.03

0.89

Venituri din despăgubiri (asigurări,terti)

20,378

29,603

145.3

0.15

0.19

9)

Venituri din subvenții ptr. Investiții

239,080

0

0.0

1.71

0.00

10)

Venituri din dobânzi

6,381

8,884

139.2

0.05

0.06

11)

Venituri din anularea proviz. (cl. incerti)

168

3,403

2025.7

0.00

0.02

12)

Venituri din imputatii, penalit. clienți, etc.

277

26088.21

X

0.00

0.17

13)

Venituri din sconturi acordate

56,059

45,793

81.7

0.40

0.29

Total venituri

14,003,057

15,722,989

112.3

100

100

B ) CHELTUIELI

Unitatea a înregistrat în anul 2019 cheltuieli totale în suma de 15.419.970,921ei, față de 13.823.405,221ei înregistrate în anul 2018.

Cheltuielile înregistrate de societate în anul 2019, comparația cu cheltuielile înregistrate în anul 2017, precum și ponderea fiecărui tip de cheltuială în total cheltuieli și în categoria de cheltuieli din care face parte, se prezintă în felul următor:

Specificație

2018

- lei -

2019

- lei -

Grad de realizare [4/3]

-%-

Pondere

în total cheltuieli/

Pondere

în total cheltuieli/

în cheltuiala de baza 2018 - %-

în cheltuiala de baza 2019

- %-

1

2

3

4

5

6

7

1)

Cheltuieli materiale, din care:

3,589,104

3,371,107

93.93

25.96

21.86

combustibili

2,915,053

2,913,542

99.95

21.09

18.89

81.22

86.43

piese de schimb

334,363

375,654

112.35

2.42

2.44

9.32

11.14

alte cheltuieli materiale

339,687

81,910

24.11

2.46

0.53

9.46

2.43

2)

Cheltuieli cu personalul, din care:

7,940,641

8,745,723

110.14

57.44

56.72

salarii, indemnizații

7,027,062

7,893,715

112.33

50.83

51.19

88.49

90.26

contrib. asigurări, protecție soc.

330,364

254,103

76.92

2.39

1.65

4.16

2.91

tichete de masă, tichete cadou

583,215

597,905

102.52

4.22

3.88

7.34

6.84

dif. salariale litigii de muncă

-

-

-

0.00

0.00

0

0

3)

Chelt.cu utili tați (energie,apă,gaz)

223,131

246,984

110.69

1.61

1.60

4)

Chelt. cu prestațiile executate de terti, din care:

r 1,094,200

1,734,385

158.51

7.92

11.25

chelt cu intretinere si reparatii, redeventa RAR, chirii

122,934

197,683

160.8047

0.89

1.28

11.24

11.40

chelt cu redeventa contr de concesiune

chelt cu primele de asigurare

260,600

186,824

748,788

240,145

287.33

128.54

1.89

4.86

23.82

1.35

43.17

1.56

17.07

13.85

chelt poștale, telecomunicații

106,370

98,580

92.68

0.77

0.64

9.72

5.68

cheltuieli cu colaboratorii*

24,000

24,000

100.00

0.17

0.16

2.19

1.38

chelt cu comisioane terți (ptr bilete vândute)

123,465

97,275

78.79

0.89

0.63

11.28

5.61

chelt de protocol, reclama si publ, transport, deplasări, delegatii

26,656

44,078

165.36

0.19

0.29

2.44

2.54

cheltuieli comisioane bancare

3,997

3,370

84.30

0.03

0.02

0.37

0.19

alte chelt cu serv exec de terti, preg. pers.

239,355

280,467

117.18

1.73

1.82

21.87

16.17

5)

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte

289,444

274,405

94.80

2.09

1.78

6)

Alte cheltuieli (despăgubiri, penalități, chelt nededuct.

133,302

540,358

405.36

0.96

3.50

7)

Cheltuieli cu provizioanele privind activele circulante

63,228

21,606

34.17

0.46

0.14

8)

Cheltuieli de amortizare active imobilizate

450,103

430,842

95.72

3.26

2.79

9)

Cheltuieli financiare (diferente curs valutar)

7,391

60

0.81

0.05

0.00

10)

Impozit pe profit

32,861

54,500

165.85

0.24

0.35

TOTAL C HELTUIELI

13,823,405

15,419,970

111.55

100

________ 100

*) Cheltuiala cu colaboratorii se referă la Contractul nr. 0123152/03.09.2018 încheiat cu Cab. Individual de Avocat Pal Hadrian, reprezentând cosultanța juridică.

în rezumat, rezultatul financiar al anului 2019 se prezintă în felul următor :

Venituri totale      15.722.989 lei (>12,30% față de 2018)

Cheltuieli totale     15.419.970 lei (>11.55% fată de 2018)

Profit net: 286.126 lei (față de 180.262 lei în 2018)

Mențiune: Deoarece societatea nu mai are de recuperat pierderi fiscale aferente anilor precedenți, impozitul pe profit s-a calculat pentru întreg profitul brut aferent anului 2019.

Defalcat, în anul 2019, profitul brut de 357.518 lei, se prezintă în felul următor:

Venituri din exploatare    15.664.619 lei (>12,37% față de 2018)

Cheltuieli de exploatare 15.362.008 lei (>11.46% față de 2018)

Profit din exploatare:      302.611 lei 157.786 lei în 2018)

Venituri financiare           54.967 lei (<12,37% față de 2018)

Cheltuieli financiare 60 lei (<12318% fată de 2018)

Profit financiar:             54.907 lei (55337 lei în 2018)

în anul financiar 2019 unitatea a înregistrat o serie de venituri/cheltuieli nedeductibile fiscal, care sunt prezentate detaliat în „Anexa 3” la bilanț - Repartizarea profitului.

De menționat este faptul că societatea nu are de recuperat pierderi contabile aferente anilor anteriori.

Director General, Jr. Bujor lonuț Antonio


Director Economic, Ec. Fabian Daită Ioana


TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 5 la Bilanțul contabil 2019:

CREANȚE SI DATORII

A.CREANTE

La data de 31.12.2019, unitatea înregistrează creanțe în suma de 490.164 lei, astfel;

- lei -

Creanțe

0

Soldla 31.12.2018

1

Soldla 31.12.2019 2

Diferente 2019-2018 3

TOTAL, din care:

555.479

490.164

-65.315

a) creanțe comerciale, clienți

214.176

245.342

31.166

b) clienti incerti

112.142

110.372

-1.770

d) furnizori debitori

2150

600

e) alte creanțe, din care:

154.569

90.505

-64.064

Creanțe in legătură cu personalul

0

0

Fond unic 0,85%

40.972

41.457

485

Impozit pe profit de recuperat

30.551

0

T. V.A. de recuperat

0

0

T. V.A. neexigibilă

9.183

5.923

-3.260

Subvenții de încasat

30.738

0

-30.738

Alte creanțe - garantii furnizori

43.125

43.125

0

f) debitori diverși

133.735

127.518

-6.217

g) Decontări din op. in curs de clarificare

37.741

33.064

-4.677

h) Ajustări pentru deprecierea creanțelor

-99.033

-117.236

-18.203

a ) creanțele comerciale reprezintă sumele facturate clienților, în cadrul cărora ponderea este

deținută de creanțele cu lichiditate de până la 30 de zile,

b) clienții incerți sunt la 31.12.2019 în sumă de 110.372 lei, față de 112.142 lei la 31.12.2018.

 • e) alte creanțe - 90.505 lei, cuprind: fond unic 0,85% în sold suma de 41.457 lei la 31.12.2019 reprezentând sumă de recuperat din contribuțiile de sănătate ferente salarii 2019; alte creanțe - garanții furnizori în valoare de 43.125 lei, dintre care 4600 lei reprezintă garanția constituită în relația contractuală cu furnizorii de energie electric si 38.525 reprezintă garanție compensație conform contractului de delegare.

 • f) debitorii diverși în sumă de 127.518 lei, dintre care: 50.546 lei poprire executor jud. pe salariu angajati; 587 lei reprezintă drepturi salariale necuvenite, de recuperat, 1.040 lei imputație angajat.

 • h) ajustări pentru deprecierea valorii creanțelor au fost constituite începând cu luna noiembrie 2010, în sold 117.236 lei reprezentând creanțe din clienți facturi neîncasate și pentru care există sentințe de deschidere a procedurilor de insolvență, de declanșare a falimentului ori acțiune în instanță pentru recuperarea debitelor

 • B. DATORII

La data de 31.12.2019, unitatea înregistrează datorii pe termen scurt, în suma de 1.609.793 lei, astfel:

- lei -

Datorii

31.12.2019 (col 2+3)

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1

2

3

TOTAL, din care:

1.609.793

1.609.793

0

a) Furnizori

736.178

736.178

0

b) Impozit pe profit

22.444

22.444,00

c) Datorii cu personalul si asigurările sociale

624.821

624.821

d) TVA de plată

89.285

89.285

e) Impozit pe venitul din salarii

51.215

51.215

f) Ațe impozte și taxe

21.755

21.755

g) Credtori diverși

64.095

64.095

 • a) Obligațiile față de furnizori au o vechime mai mică de un an, fără restanțe.

 • c) Datoriile cu personalul și asigurările sociale reprezintă obligații salariate ale lunii decembrie 2019 care au fost achitate în luna ianuarie 2020.

 • e) impozitul pe veniturile din salarii aferent lunii decembrie 2019 care a fost achitat în luna ianuarie 2020.

 • f) Alte impozite și taxe reprezintă 50% din chiriile încasate achitate în ianuarie 2020, precum si impozite și taxe locale pentru clădiri, teren, mijloace auto, perioada iulie-decembrie 2019.

 • g) creditori diverși reprezintă sume datorate exec. judecătorești cu reținere din salariul angajaților

Societatea și-a achitat la termen toate obligațiile față de furnizori și bugetele statului, neavând obligații restante.


Director Economjc, Ec. Fabian Dana Ioana

TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 6 la Bilanțul contabil 2019:

DESPRE PRINCIPII, POLITICI SIMETODE CONTABILE

Cu titlu general, politicile contabile aplicate de societate respectă principiile contabile generale cerute de Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1802/29.12.2014, prin care au fost aprobate Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

Pentru ca informațiile financiare să fie utile, ele trebuie să fie relevante și să reprezinte exact ceea ce își propun să reprezinte. Utilitatea informațiilor financiare este amplificată dacă acestea sunt comparabile, verificabile, oportune și inteligibile.

Politicile contabile aplicate asigură furnizarea unor informații:

 • - inteligibile;

 • - relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor;

 • - credibile, în sensul că:

 • • reprezintăfidel activele, datoriile, poziția financiară și rezultatul financiar;

 • • sunt neutre;

 • • sunt prudente;

 • • sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Societatea a aplicat principiile contabile cerute de Legea contabilității nr.82/1991, respectiv:

 • • Principiul continuității activității - presupune că societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în stare de lichidare sau fără reducerea semnificativă aactivității;

 • • Principiul permanenței metodelor - presupune că politicile contabile și metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul înregistrarea încontabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv, precum și a rezultatelor asigurandcomparabilitatea în timp a informațiilor contabile de la un exercițiu financiar la altul;

 • • Principiul prudenței - la întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă, astfel:

 • î n contul de profit și pierderi poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

 • s unt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

Activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate. Totuși, exercitarea prudenței nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situațiile financiare nu ar mai fi neutre și nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

trebuie recunoscute toate datoriile previzibile și pierderile potențiale care au apărut în cursul exercițiului financiar respectiv sau în cursul unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.

 • • Principiul contabilității de angajamente - efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor. Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). în toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații de lucrări etc.).

veniturile si cheltuielile care rezultă direct si concomitent din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente, cu evidențierea distinctă a acestor venituri si cheltuieli.

 • • Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv - componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat;

 • • Principiul intangibilității - bilanțul de deschidere al unui exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent;

 • - în cazul modificării politicilor contabile și al corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifică bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.

 • - înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, precum și a modificării politicilor contabile nu se consideră încălcare a principiului intangibilității.

 • • Principiul necompensării - orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri si cheltuieli este interzisă;

toate creanțele și datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative.

eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea creanțelor și veniturilor, respectiv a datoriilor și cheltuielilor corespunzătoare. în notele explicative se prezintă valoarea brută a creanțelor și datoriilor care au făcut obiectul compensării.

în cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratamentul contabil este similar și în cazul prestărilor reciproce de servicii.

 • • Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informațiile prezentate în situațiile financiareanuale trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lorjuridică. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în evidența contabilă și prezentareafidelă a operațiunilor economico-financiare, conform realității economice, punând în evidență drepturileși obligațiile, precum și riscurile posibile;

 • • Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare anuale. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeași natură sau cu funcții similare trebuie însumate, nefiind necesară prezentarea lor separată.

Alte politici contabile aplicate :

în privința evaluării stocurilor, la ieșirea din gestiune a stocurilor, societatea a aplicat metoda FIFO (primul intrat-primul ieșit), bunurile ieșite fiind evaluate la costul de achiziție;

societatea a aplicat amortizarea liniară a mijloacelor fixe;

veniturile au fost contabilizate în luna în care au fost suportate și cheltuielile aferente lor; inventarierea patrimoniului s-a efectuat la finele anului, în bazaDeciziei nr.

91/13.11.2019, având în vedere prevederile Legii 82/1991 șiale Ordinului M.F. nr.2861/2009.

în cursul anului 2019, societatea nu a efectuat reevaluări ale patrimoniului.TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 7 la Bilanțul contabil 2019:

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

Societatea nu deține certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, ș.a.

Societatea este constituită ca și persoană juridică romană, având forma de organizare de SA.

Capitalul social în valoare de 2.566.618 lei, subscris și varsat integral, este împărțit în 256.662 de părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei fiecare.

In cursul anului 2019 capitalul social nu a suferit modificări..

Director General, Jr. Bujor lonut Antoniei

Director Economic, Ec. Fabian Dană Ioanarban *


TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 8 la Bilanțul contabil 2019: 5

INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE.

CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

Structura fondului de salariise prezintă în felul următor:

Specificație

Nr.

Pers. 2018

Cheltuieli

2018 - lei -

Nr.

Pers. 2019

Cheltuieli

2019 - lei -

Grad de re alizare [6/4] -%-

1

2

5

6

5

6

7

a)

Cheltuielile cu remunerațiile personalului

167

6.610.921

168

7.580.993

114,67

bi

Cheltuieli cu indemnizațiile CA

6

123.120

6

123.120

100,00

c)

Cheltuieli cu contractele de mandat - directori

3

293.021

3

341.522

116,55

d)

Alte cheltuieli (bonusuri)

705.851

766.305

108,56

e)

Cheltuieli cu asigurările sociale

207.728

254.103

122,32

TOTAL

176

k 7.940.641

r 177

9.066.043

114,17

Cheltuielile cu remunerațiile personalului - cresc în 2019 față de 2018 cu 14,67%,societatea respectând drepturile salariațiilor prevăzute în Contractul colectiv de muncă al TRANSURBAN S.A. și încadrarea în prevederile BVC rectificat pe anul 2019, aprobat prin HCL nr. 2156/18.10.2019, respectiv hot. AGA 4/18.10.2019.

Cheltuieli aferente contractele de mandat (directorat+CA)- în creștere la 31.12.2019 cu 48.501 lei în raport cu 31.12.2018 (16,55%).

Cheltuielile privind bonusurile cresc în anul 2019 față de anul 2018 cu 8,56% în principal pe seama creșterii valorii ti chetelor cadou începând cu luna octombrie 2018, conform negocierii avute cu organizația sindicala referitoare la Contractul colectiv de munca, cu încadrarea în BVC rectificat aprobat prin HCL29/07.12.2018.

în cursul anului 2019 s-a înregistrat o fluctuație de personal însemnând 16 plecări și 17 noi angajări.

Situațiile financiare pe 2019 au fost supuse auditului statutar în conformitate cu Art.47 din O.U.G. 109/30.11.2011. Auditul statutar a fost efectuat de către SC PRIM-AUDIT SRL (reprezentată de d-na Tănase Luminița Marinela), numit prin hotărârea AGA nr.14/22.12.2017, în baza contractului nr. 92/11.01.2018.


Director Eco j ț < 'mic, Ec. Fabian Dana Ioana

TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 9 la Bilanțul contabil 2019:

PRINCIPALII INDICATORI (lichiditate, gestiune si profitabilitate)

 • 1. Indicatori de lichiditate:

 • a) Indicatorul lichidității curente

  Total active circulante

  Datorii curente


  3.333.701

  1.609.793


  2,07


  (l,81în 2018)


valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2 oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente

 • b) Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid)

  Total active circulante-stocuri

  Datorii curente


  2.963.089

  1.609.793


  1,84


  (l,61în 2018)


Reprezintă măsura în care pot fi acoperite datoriile totale exigibile din lichidități și depozite la vedere. Datoriile curente trebuie obligatoriu să includă și ratele scadente în perioada previzionată ale datoriilor pe termen mediu și lung. Valoarea recomandată acceptabilă - peste 0,8.

 • 2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

  a. Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)

  Rotația stocurilor arată de câte ori sunt vândute și înlocuite stocurile companiei pe parcursul unui an, măsurând în acest fel eficiența cu care acestea sunt utilizate.

  Costul vânzărilor (CA)

  15.608.929

  46,06 ori

  (28,56 ori în 2018)

  Stoc mediu

  338.852

sau

Stoc mediu

x 365 zile

338.852 x365

7.92 zile

(12,78 zile în 2018)

Costul vânzărilor (CA)

15.608.929

 • b. Viteza de rotație a debitelor-clienti

Rotația creanțelor este o măsură a eficienței cu care compania își utilizează activele, în acest caz creanțele către clienți.

O valoare mai mică a acestui indicator semnifică fie că firma folosește foarte puțin vânzările pe credit, majoritatea clienților făcând plata pe loc, fie ca reușește să își colecteze creanțele cu o eficiență crescută.

Sold mediu clienti


Cifra de afaceri (CA)


x 365 zile


T241.041_x365

15.608.929


29,02zile    (9,41 zile în 2018)


 • c. Viteza de rotatie a creditelor-furnizor

Rotația datoriilor către furnizori arată de cate ori își plătește compania datoriile către furnizori pe parcursul unui an, indicând dacă firma reușește să mențină un ritm bun al plăților către furnizori funcție de mersul afacerilor, dar la fel de bine putând însemna că managementul a reușit să negocieze termene mai bune de plată cu furnizorii, iar acest lucru va ajuta la mărirea cifrei de afaceri și a profitului.

Sold mediu furnizori Cifra de afaceri (CA)


x 365 zile


510.426x365

15.608.929


11.94xzile (14,58 zile în2018)


 • d. Viteza de rotatie a activelor imobilizate


Cifra de afaceri (CA) Active imobilizate


15^608.929 1.265.985


12,33 ori (7,39 ori în 2018)


 • e. Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri (CA)                  _     15.608.929

Active totale                                  4.621.845


 • 3.38 ori (2,18 ori în 2018)


 • 3. Indicatori de profitabilitate

 • a. Rentabilitatea capitalului social- reprezintă profitul/pierderea obținută de entitate din banii investiți în afacere, raportat la capitalul social investit sau la cifra de afaceri realizată.


Profitul brut

Capital social


xlOO = JLtz " o = 13,93%    (8,30% în 2018)

2.560.01 o


 • b. Marja profitului brut -reprezintă raportul dintre profitul brut al exercițiului si cifra de afaceri neta. Exprimă profitabilitatea întregii activități, profitul luat în considerare nefiind influențat de impozitul pe profit.


Profitul brut ______

Cifra de afaceri (CA)


x 100


357.518 x100

15.608.929


2,29%


(2,22% în 2018)


Director General.--,-—

Jr. Bujor lonut-Aiitomo ^ / / Srans


Director Economic, Ec. Fabian Dana Ioana


TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 11 la Bilanțul contabil 2019:

SITUAȚIA ACTIVULUI NET CONTABIL

Activul net contabil la data de 31.12.2019: 2.994.623 lei (față de 2.691.6051ei înregistrat în 2018)

Activul net contabil minim obligatoriu,

conform Legii 31/1990:


1.283.308 lei (același din 2015)

Concluzie:în anul 2019, nivelul activului net contabil depășește activul net contabil minim așa cum prevede Legea 31/1990 (activul net > sau = decât 'A capitalul social), ceea ce demonstrează că există un echilibru financiar acceptabil, pentru ca societatea să-și poată asigura solvabilitatea.

Director General, Jr. Bujor lonuț Ar^ORfi^


Director Econo ;ic, Ec. Fabian Dati;; Ioana


TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 12 la Bilanțul contabil 2019:

ALTE INFORMAȚII

 • a) Informații despre unitatea raportoare

TRANSURBAN S.A. Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Gara Ferăstrău nr. 9, s-a înființat în temeiul Hotărârii Consiliului Local 208/27.10.2005, prin care s-a acordat societății, începând cu data de 01.01.2006 dreptul de administrare a serviciilor de transport urban de călători și a patrimoniului aferent, în regim de concesionare (Contract de concesionare nr. 445/2005).

Forma de organizare: societate pe acțiuni.

Certificat de înregistrare: Bl552434.

Obiect principal de activitate: cod CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Structura capitalului social la data de 31.12.2019, așa cum este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare, este următoarea:

 • - Municipiul Satu Mare :

 • - Orașul Ardud :

 • - Comuna Lazuri:

 • - Comuna Păulesti:

- Comuna Doba :


2.562.620 RON ( 99,8441530105% );


1.000 RON (0,038962%);

1.000 RON (0,038962%);

1.000 RON (0,038962%);

1.000 RON (0,038962%).


 • b) Informații privind relațiile cu entități afiliate și entități legate

Societatea nu are subunități cu personalitate juridică.

Societatea nu deține acțiuni la alte societăți comerciale.

Conform pct. 482 din OMFP 1802/2014 declarăm că societatea nu are calitatea de parte legată cu alte entități, în consecințănu există tranzacții de acest gen.

Societatea nu are asocieri în participațiune.

 • c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

9                                                       9

Societatea nu desfășoară activități cu decontare în valută.

Toate sumele sunt prezentate în Lei.

 • d) Onorariile plătite auditorilor

Situațiile financiare pe 2019 au fost supuse auditului statutar în conformitate cu Art.47 din O.U.G. 109/30.11.2011. Auditul statutar a fost efectuat de către SC PRIM-AUDIT SRL (reprezentată de d-na Tănase Luminița Marinela), numit prin hotărârea AGA nr.14/22.12.2017, în baza contractului nr. 92/11.01.2018.

 • e) Aspecte juridice

La 31.12.2019, societatea este implicată în următoarele dosare semnificative:

 • - Transurban S.A. creditoare, Carpatica Asig S.A. debitoare, cerere de plata a prejudiciului către Fondul de Garantare a Asiguratilor, prejudiciu 76.785,10 lei (încasat 23.457 lei), în curs de soluționare, admisa cererea în parte , s-a formulat acțiune în contencios administrativ la Curtea de Apel București;


Director Economic, Ec. Fabian D na Ioana

TRANSURBAN SA SATU MARE

CUI: RO18171186

Nr. Reg. corn.: J30/1291/2005

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2019

lei

Denumirea elementului

Exercițiul financiar

Precedent

-2018

Curent

-2019

A

1

2

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:

Incasari de la clienti

7.549.405,00

6.353.895,00

Plati către furnizori si angajati

6.465.144,00

5.529.066,00

Dobânzi platite/comsion bancar

0,00

0,00

Impozit pe profit plătit

32.861,00

54.500,00

Incasari din asigurarea împotriva cutremurelor

Trezorerie neta din activitati de exploatare

1.051.400,00

770.329,00

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:

Incasari fonduri neramb., subv. pentru investiții

0,00

0,00

Plati pentru achiziționarea de acțiuni

Plati pentru achiziționarea de imobilizări

632.306,00

471.598,00

Incasari din vanzarea de imobilizări corporale

0,00

0,00

Dobânzi încasate

Dividende încasate

Trezorerie neta din activitati de investiție

-632.306,00

-471.598,00

Fluxuri de trezorerie din activitati de finanțare:

Incasari din emisiunea de acțiuni

Incasari din împrumuturi pe termen lung

0,00

0,00

Incasari din subvenții aferente veniturilor

9.569.454,00

11.930.289,00

Plăți pentru activitatea de exploatare (furnizori, angajati, taxe, s.a.)

9.569.454,00

11.930.289,00

Rambursări credite

0,00

0,00

Dividende plătite

0,00

0,00

Trezorerie neta din activitati de finanțare

0,00

0,00

creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie

419.094,00

298.731,00

Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar

1.755.100,00

2.174.194,00

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar

2.174.194,00

2.472.925,00


Director Economic


Ec. Fabian

SC TRANSURBAN SA           SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

SATU MARE                            la data de 31.12.2019

Denumirea elementului

Sold la începutul exercitiulu i financiar

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Total, din care:

Prin transfer

Total, din care:

Prin transfer

A

1

2

3

4

5

6

Capital subscris

2.566.618

2.566.618

Patrimoniul regiei

Prime de capital

0

Rezerve din reevaluare

0

Rezerve legale

106.379

17.876

17.876

124.255

Rezerve statutare sau contractuale

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Alte rezerve

0

Acțiuni proprii

Rezultatul reportat reprezentând profitul nereparizat sau pierderea neacoperita

Sold C

0

0

0

Sold D

150.998

0

0

169.606

169.606

-18.608

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29

Sold C

Sold D

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

SoldC

Sold D

0

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile coforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene

SoldC

Sold D

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

Sold C

180.262

15.722.989

15.722.989

15.600.233

15.600.233

303.018

Sold D

Repartizarea profitului

10.656

17.876

17.876

10.656

10.656

17.876

Total capitaluri proprii

2.691.60s|

15.722.989|

15.722.989

15.419.971

15.419.971

2.994.623