Hotărârea nr. 74/2020

HOTĂRÂREA nr. 74/30.04.2020 privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/20.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 74/30.04.2020
privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/20.03.2020

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 18946/24.04.2020, raportul Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 18943/30.04.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 18947/24.04.2020, raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local, de raportul BDO AUDIT S.R.L., auditor la Apaserv Satu Mare S.A., de raportul Consiliului de Administrație al Apaserv Satu Mare S.A,
Având în vedere:
- art. 111 alin. (2) lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art.17, art.18 lit. a) din Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 29/28.02.2019,
- Hotărârea Consiliului Local nr.118/27.04.2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor la APASERV Satu Mare S.A.,
- Adresa Apaserv Satu Mare S.A. nr. 5718/24.04.2020 înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr. 18926/24.04.2020,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) și ale art. 196 alin. (1)
lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta,

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă mandatarea domnului Masculic Csaba, reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/20.03.2020 având ca obiect aprobarea situației financiare a APASERV SATU MARE S.A. pe anul 2019, conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al APASERV SATU MARE S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Apaserv Satu Mare S.A. și domnului Masculic Csaba.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Bertici Ștefan                                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

APA SERV SATU MARE APA SERV SATU MARE

Balanța de Verificare

Perioada: 01.12.2019 - 31.12.2019

RON

Simbol cont

Denumire Cont

Sold la începutul

Sold la inceputul

Rulaj perioada

Rulaj perioada

Rulaj cumulat

Rulaj cumulat

Sold final

Sold final

anului

anului

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

101

Capital social

6,918,340.00

1,000.00

2,000.00

6,919,340.00

1011

Capital subscris nevarsat

1,000.00

1,000.00

1012

Capital subscris varsat

6,918,340.00

1,000.00

6,919,340.00

105

Rezerve din reevaluare

931,094.28

12,658.56

151,903.00

779,191.28

1058.1

Rezerve din reeval.construcții

930,908.28

12,658.56

151,903.00

779,005.28

1058.5

Terenuri

186.00

186.00

106

Rezerve.

28,629,515.19

12,858.56

2,333,493.92

30,963,009.11

1061

Rezerve legale

1,383,668.00

200.00

200.00

1,383,868.00

1065

Rezerve repr. surplusul realizat din rezerve din reevaluare

570,225.40

12,658.56

151,903.00

722,128.40

1068.1

Alterezerve-repartiz.profit-autofinantare

26,675,621.79

2,181,390.92

28,857,012.71

117

Rezultatul reportat

2,181,390.92

31,213.93

6,774,536.97

5,102,741.20

509,595.15

121

Profit si pierdere

5,104,648.10

7,893,437.46

5,898,872.01

65,950,339.80

62,010,311.78

1,164,620.08

121.13

Profit si pierdere an 2018

5,104,648.10

5,104,648.10

121.14

Profit si pierdere an 2019

7,720,632.46

5,726,067.01

58,789,928.70

59,954,548.78

1,164,620.08

121.141

Profit si pierdere an 2019-chelt.birou uip

172,805.00

172,805.00

2,055,763.00

2,055,763.00

129

Repartizarea profitului

600.00

200.00

200.00

600.00

200.00

151

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

1,032,173.00

3,773.00

1,039,858.00

962,074.00

1,039,858.00

1,109,957.00

1511

Provizioane pentru litigii

32,000.00

32,000.00

1515

Provizioane pentru pensii si obligatii similare

108,450.00

443,569.00

108,450.00

443,569.00

443,569.00

1518

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

366,723.00

3,773.00

446,289.00

328,624.00

446,289.00

484,388.00

1518.1

Alte proviz.pt.riscuri si chelt.- particip.sal.profit

525,000.00

150,000.00

525,000.00

150,000.00

150,000.00

162

Credite bancare pe termen lung si mediu

25,654,545.45

3,018,181.82

22,636,363.63

1624

Credite externe garantate de stat

25,654,545.45

3,018,181.82

22,636,363.63

167.02

Alte împrumuturi asim.-alte retineri(10% din fact.)

59,087.45

59,087.45

167.02.02

Alte împrumuturi asim.-alte ret.(10% din fact.)-sm-cl-01-ind

59,087.45

59,087.45

168

Dobinzi aferente împrumut, si dob. asimilate

191,101.21

1,330,981.71

1,522,082.92

191,101.21

1682

Dobinzi aferente creditelor pe termen lung

191,101.21

1,330,981.71

1,522,082.92

191,101.21

Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI.

600.00

70,451,706.94

7,910,069.02

7,173,903.71

78,248,304.75

72,070,175.27

200.00

64,273,177.46

205

Concesiuni, brevete, alte drept., valori similare

641,498-45

849.00

54,980.61

696,479.06

205.1

Concesiuni, brevete, licențe

641,498.45

849.00

54,980.61

696,479.06

211

Terenuri

2,806,039.00

154,697.47

154,697.47

2,960,736.47

2111

Terenuri

2,806,039.00

2,806,039.00

2112

Amenajări de terenuri

154,697.47

154,697.47

154,697.47

212

Construcții

4,163,518.63

31,000.00

31,000.00

4,194,518.63

213

Instalații tehnice,mijloace de transport,animale si plantati

9,421,992.45

116,953.15

4,336.18

2,397,532.65

138,325.25

11,681,199.85

2131

Echipament tehnologicfmasini si inst.de lucru)

2,720,851.68

55,029.00

4,336.18

170,057.26

16,693.38

2,874,215.56

2132

Aparate si instalatii de măsură control si reglare

1,075,704.79

51,167.85

51,167.85

1,126,872.64

2132.1

Aparate si instalatii de măsură control si reglare-donatii

635,483.00

635,483.00

2133

Mijloace de transport

4,216,644.98

10,756.30

2,176,307.54

121,631.87

6,271,320.65

2133.1

Mijloace de transport-donatii

773,308.00

773,308.00

EMSYS

Balanța de Verificare

07.04.2020 15:31

GMT+3 Pog.:l/18

Simbol cont

Denumire Cont

Sold la începutul

Sold la începutul

Rulaj perioada

Rulaj perioada

Rulaj cumulat

Rulaj cumulat

Sold final

Sold final

anului

anului

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

214

Mobilier,aparatura birotica,echip prod.val.umane si mat.

182,201.30

182,201.30

223

Inst.tehnice,mijloace transport in curs de aprovizionare

788,244.80

3,950.00

639,734.74

1,427,979.54

224

Mobilier,ap.birotica,echip.protecti in curs de aprovizionare

849.00

6,404.70

6,404.70

231

Imobilizări corporale in curs

369,480,023.17

174,449.63

4,767,303.65

6,922.90

374,240,403.92

231.1

Imobilizări corporale in curs-modernizare clădire

227,081.76

388,130.91

615,212.67

231.A.1

Sm-ct-01- fc

1,338,750.00

1,338,750.00

231.A.2

Sm-ct-01-bs

204,750.00

204,750.00

231.A.3

Sm-ct-01-bl

31,500.00

31,500.00

231.A.8

Sm-ct-01-tva eligibil

378,000.00

378,000.00

231.B.l

Sm-cs-01-fc

6,410,801.80

6,410,801.80

231.B.13

Sm-cs-01-tva aferent neautorizate la rambursare

5,355.84

5,355.84

231.B.2

Sm-cs-01-bs

980,475.56

980,475.56

231.B.3

Sm-cs-01-bl

150,842.41

150,842.41

231.B.6

Sm-cs-01-cheltuieli neautorizate la rambursare

22,316.00

22,316.00

231.B.7

Sm-cs-01-corectii

396,955.78

396,955.78

231.B.8

Sm cs 01 tva eligibil

1,810,109.22

1,810,109.22

231.B.9

Sm-cs-01-tva aferent corectii

95,268.91

95,268.91

231.C.1

Sm-cs-02-fc

4,735,537.53

4,735,537.53

231.C.2

Sm-cs-02-bs

724,258.68

724,258.68

231.C.3

Sm-cs-02-bl

111,424.42

111,424.42

231.C.4

Sm-cs-02-apaserv-berd

741,181.03

741,181.03

231.C.5

Sm-cs-02-cheltuieli neeligibile

0.01

0.01

231.C.8

Sm-cs-02-tva eligibil

1,337,092.95

1,337,092.95

231.CAT.1-BL

Asistenta tehnica pt.poim 2014-2020

64,820.71

64,820.71

231.CAT.1-BS

Asistenta tehnica pt.poim 2014-2020

1,100,458.76

1,100,458.76

231.CAT.1-FEDR

Asistenta tehnica pt.poim 2014-2020

5,316,791.16

5,316,791.16

231.CAT.1-ROMAIR

Asistenta tehnica pt.poim 2014-2020

-2,537,767.16

-2,537,767.16

231.CAT.1-TVA

Asistenta tehnica pt.poim 2014-2020

414,627.86

414,627.86

231.CAT.1O

Extindere canal si apa uat tarsolt

10,396.26

679.63

11,075.89

231.CAT.il

Extindere canal si apa uat ardud

2,549.85

2,584.20

5,134.05

231.CAT.12

Extindere canal si apa uat vetis

25,682.38

968.03

26,650.41

231.CAT.13

Rețele canalizare uat lazuri

4,692.83

250.00

4,942.83

231.CAT.14

Extindere front si ga turt

17,814.72

2,250.00

20,064.72

231.CAT.15

Refulare spau 2 nisipeni

1,877.63

337.01

2,214.64

231.CAT.17

Conducta de legătură satmarel-ser

11,169.80

624.68

11,794.48

231.CAT.18

Ga existenta corund-uat bogdand

213.05

113.05

326.10

231.CAT.19

Instalație de tratare nămol seau satu mare

1,933.96

1,933.96

231.CAT.2

Ext.si reab.sist.alim apa urziceni

4,509.56

11,611.48

16,121.04

231.CAT.20

Extindere ga supur

200.00

200.00

231.CAT.21

Statie de epurare turulung

8,580.44

1,070.82

9,651.26

231.CAT.22

Ext.apa canal uatsantau

6,595.55

1,431.15

8,026.70

231.CAT.23

Rețele porumbesti si refulare

7,662.82

144.74

2,222.52

9,885.34

EMSYS

Balanța de Verificare

07.04.2020 15:31 GM7+3 Paq.:2/18

Simbol cont

Denumire Cont

Sold la inceputul

Sold la inceputul

Rulaj perioada

Rulaj perioada

Rulaj cumulat

Rulaj cumulat

Sold final

Sold final

anului

anului

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

231.CAT.24

Reab.ret.medie tensiune de la 6kv la 20 kv pt.fr.capt.

5,884.86

623.30

6,508.16

231.CAT.25

Extindere ga existenta in uatterebesti-loc.gelu

668.36

668.36

231.CAT.26

Aductiune satu mare-decebal.

978.78

713.11

1,691.89

231.CAT.27

Refulare tiream aductiune carei-tiream

5,997.59

289.48

2,736.03

8,733.62

231.CAT.29

Rețele canalizare uat tiream

9,778.36

3,466.31

13,244.67

231.CAT.3

Extindere sistem de canalizare din clusterul micula

2,925.41

2,573.88

5,499.29

231.CAT.30

Aductiune huța certeze -negrești -oas

1,696.79

143.35

3,631.78

5,328.57

231.CAT.31

Rețele canalizare uat tasnad

10,578.62

1,424.51

12,003.13

231.CAT.33

Extindere canal uat culciu

14,348.38

2,007.87

16,356.25

231.CAT.34

Aductiune tarsolt -camarzana

26,061.82

1,754.82

27,816.64

231.CAT.35

Rețele canalizare uat halmeu si conducta halmeu-turulung

17,779.76

7,333.28

25,113.04

231.CAT.36

Extindere capacitate sursa negrești oas

26,467.08

143.35

513.35

26,980.43

231.CAT.37

Extindere apa in uat certeze

17,642.90

1,208.41

18,851.31

231.CAT.38

Ext.apa uat batarci

9,166.01

2,749.90

11,915.91

231.CAT.39

Extindere canal si apa uat valea vinului

4,433.20

4,433.20

231.CAT.4

Extindere rețele apa-canal uat cauas

8,385.11

8,856.29

17,241.40

231.CAT.40

Rețele apa uat craidorolt -loc.craidorolt .criseni ,ersi

11,272.21

2,005.31

13,277.52

231.CAT.41

Extindere rețele apa-canal uat orasu nou

3,632.20

923.70

33,952.46

37,584.66

231.CAT.42

Avize pentru proiect 2014-2020

1,977.36

4,115.74

6,093.10

231.CAT.43

Rețele canalizare martinesti odoreu mediesu aurit

139.85

370.00

509.85

231.CAT.44

Conducta refulare spau apateu

1,000.00

1,000.00

231.CAT.5

Extindere rețele apa-canal uat dorolt

8,449.73

8,054.60

16,504.33

231.CAT.6

Extindere canal uat sanislau

17,572.19

1,453.66

19,025.85

231.CAT.7

Extindere canal uat barsau

4,850.70

8,949.16

13,799.86

231.CAT.8

Extindere canal uat doba-decebal

17,503.97

628.21

18,132.18

231.CAT.9

Extindere canal uat mediesu aurit

5,849.24

2,121.77

7,971.01

231.D.l

Sm-cs-03-fc

105,264.00

105,264.00

231.D.2

Sm-cs-03-bs

16,099.20

16,099.20

231.D.3

Sm-cs-03-bl

2,476.80

2,476.80

231.D.4

Sm-cs-03-apaserv-berd

37,152.00

37,152.00

231.D.8

Sm-cs-03-tva eligibil

29,721.60

29,721.60

231.E.l

Sm-cl-01-fc

17,181,501.71

17,181,501.71

231.E.2

Sm-cl-01-bs

2,627,759.08

2,627,759.08

231.E.3

Sm-cl-01-bl

404,270.65

404,270.65

231.E.4

Sm-cl-01-apaserv-berd

264,570.27

264,570.27

231.E.5

Sm-cl-01-cheltuieli neeligibile

29,103.39

29,103.39

231.E.8

Sm-cl-01-tva eligibil

4,838,215.40

4,838,215.40

231.ECO.1-BL

Ext.ret.canalizare menajera in paulesti-bl

14,762.48

14,762.48

231.ECO.1-BS

Ext.ret.canalizare menajera in paulesti-bs

160,025.32

160,025.32

231.ECO.1-FC

Ext.ret.canalizare menajera in paulesti-fc

1,301,460.53

1,301,460.53

231.ECO.1-NEELIGIBILE

Ext.ret.canalizare menajera in paulesti-neeligibile

18,301.79

18,301.79

231.ECO.1-TVA

Ext.ret.canalizare menajera in paulesti-tva

352,782.44

352,782.44

07.04.2020 15:31 GMT+3 Pag.:3/18

EMSYS

Balanța de Verificare

Simbol cont

Denumire Cont

Sold la începutul

Sold la inceputul

Rulaj perioada

Rulaj perioada

Rulaj cumulat

Rulaj cumulat

Sold final

Sold final

anului

anului

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

231.ECO.10-BL

Servicii de publicitate si informare-bl

352.19

352.19

231.ECO.10-BS

Servicii de publicitate si informare-bs

3,817.73

3,817.73

231.ECO.10-FC

Servicii de publicitate si informare-fc

31,049.08

31,049.08

231.ECO.10-NEELIGIBILE

Servicii de publicitate si informare-neeligibile

0.20

0.20

231.ECO.10-TVA

Servicii de publicitate si informare-tva

8,452.56

8,452.56

231.ECO.11-NEELIGIBILE

Cheltuieli salarii birou uip-neeligibile

345,076.76

345,076.76

231.ECO.2-BL

Alim.apa si canal in viile careiului-bl

39,839.25

39,839.25

231.ECO.2-BS

Alim.apa si canal in viile careiului-bs

431,857.47

-0.01

431,857.46

231.ECO.2-FC

Alim.apa si canal in viile careiului-fc

3,512,228.26

-0.05

3,512,228.21

231.ECO.2-NEELIGIBILE

Alim.apa si canal in viile careiului-neeligibile

10,565.35

-7,812.00

2,753.35

231.ECO.2-TVA

Alim.apa si canal in viile careiului-tva

950,467.97

950,467.97

231.ECO.2-VAL.NEAUTORIZATA

Alim.apa si canal in viile careiului-val.neautorizata

7,812.06

7,812.06

231.ECO.3-BL

Alim.cu apa loc.moftinu mare si ghilvaci-bl

23,674.22

23,674.22

231.ECO.3-BS

Alim.cu apa loc.moftinu mare si ghilvaci-bs

256,628.48

256,628.48

231.ECO.3-FC

Alim.cu apa loc.moftinu mare si ghilvaci-fc

2,087,118.69

2,087,118.69

231.ECO.3-NEELIGIBILE

Alim.cu apa loc.moftinu mare si ghilvaci-neeligibile

1,535.53

1,535.53

231.ECO.3-TVA

Alim.cu apa loc.moftinu mare si ghilvaci-tva

565,214.38

565,214.38

231.ECO.4-BL

Contract de contoare-bl

215,843.62

215,843.62

231.ECO.4-BS

Contract de contoare-bs

2,339,744.84

2,339,744.84

231.ECO.4-FC

Contract de contoare-fc

19,028,773.54

19,028,773.54

231.ECO.4-TVA

Contract de contoare-tva

5,180,246.88

5,180,246.88

231.ECO.5-BL

Autobasculante namol-bl

14,136.00

14,136.00

231.ECO.5-BS

Autobasculante namol-bs

153,234.24

153,234.24

231.ECO.5-FC

Autobasculante namol-fc

1,246,229.76

1,246,229.76

231.ECO.5-TVA

Autobasculante namol-tva

339,264.00

339,264.00

231.ECO.6-BL

Vidanjoare-bl

25,565.25

25,565.25

231.ECO.6-BS

Vidanjoare-bs

277,127.31

277,127.31

231.ECO.6-FC

Vidanjoare-fc

2,253,832.44

2,253,832.44

231.ECO.6-TVA

Vidanjoare-tva

613,566.00

613,566.00

231.ECO.7-NEELIGIBILE

Servicii de auditare etapa ii eco-kpmg audit-neeligibile

35,400.00

35,400.00

231.ECO.9-BL

Servicii de asistenta tehnica pt.supervizarea lucrarilor-bl

292.64

-39.34

253.30

231.ECO.9-BS

Servicii de asistenta tehnica pt.supervizarea lucrarilor-bs

3,172.22

-426.66

2,745.56

231.ECO.9-FC

Servicii de asistenta tehnica pt.supervizarea lucrarilor-fc

25,799.14

-3,470.00

22,329.14

231.ECO.9-NEELIGIBILE

Servicii de asistenta tehnica pt.supervizarea lucrarilor-nee

5,918.00

5,918.00

231.ECO.9-VAL.NEAUTORIZATA

Servicii de asistenta tehnica pt.supervizarea lucrarilor-val

3,936.00

3,936.00

231.F.1

Sm-cl-02-fc

11,217,271.08

11,217,271.08

231.F.2

Sm-cl-02-bs

1,715,582.63

1,715,582.63

231.F.3

Sm-cl-02-bl

263,935.79

263,935.79

231.F.4

Sm-cl-02-apaserv-berd

28,636.31

28,636.31

231.F.5

Sm-cl-02-cheltuieli neeligibile

390.84

390.84

231.F.8

Sm-cl-02-tva eligibil

3,159,347.08

3,159,347.08

231.G.1

Sm-cl-03-fc

10,968,679.59

10,968,679.59

EMSYS

Balanța de Verificare

07.04.2020 15:31 GMT*3 Pag.:4/18

Simbol cont

Denumire Cont

Sold la inceputul

Sold la inceputul

Rulaj perioada

Rulaj perioada

Rulaj cumulat

Rulaj cumulat

Sold final

Sold final

anului

anului

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

231.G.2

Sm-cl-03-bs

1,677,562.76

1,677,562.76

231.G.3

Sm-cl-03-bl

258,086.57

258,086.57

231.G.4

Sm-cl-03-apaserv-berd

4,073,722.65

4,073,722.65

231.G.5

Sm-cl-03-cheltuieli neeligibile

6,145.43

6,145.43

231.G.8

Sm-cl-03-tva eligibil

3,087,238.05

3,087,238.05

231.H.1

Sm-cl-04-fc

4,179,900.83

4,179,900.83

231.H.2

Sm-cl-04-bs

639,278.96

639,278.96

231.H.3

Sm-cl-04-bl

98,350.62

98,350.62

231.H.4

Sm-cl-04-apaserv-berd

3,161,034.99

3,161,034.99

231.H.5

Sm-cl-04-cheltuieli neeligibile

-538.51

-538.51

231.H.8

Sm-cl-04-tva eligibil

1,174,688.89

1,174,688.89

231.1.1

Sm-cl-05-fc

8,461,279.19

8,461,279.19

231.1.11

Sm-cl-05-suspendate la rambursare

840,629.99

840,629.99

231.1.12

Sm-cl-05-tva aferent suspendate la rambursare

201,751.20

201,751.20

231.1.2

Sm-cl-05-bs

1,294,077.98

1,294,077.98

231.1.3

Sm-cl-05-bl

199,088.92

199,088.92

231.1.4

Sm-cl-05-apaserv-berd

29,310.77

29,310.77

231.1.5

Sm-cl-05-cheltuieli neeligibile

3,427.65

3,427.65

231.1.8

Sm-cl-05-tva eligibil

2,381,415.04

2,381,415.04

231.J.1

Sm-cl-06-fc

3,036,111.80

3,036,111.80

231.J.2

Sm-cl-06-bs

464,346.52

464,346.52

231J.3

Sm-cl-06-bl

71,437.93

71,437.93

231.J.4

Sm-cl-06-apaserv-berd

3,817.21

3,817.21

231J.5

Sm-cl-06-cheltuieli neeligibile

-225.85

-225.85

231J.8

Sm-cl 06-tva eligibil

856,244.23

856,244.23

231.K.l

Sm-cl-07-fc

10,399,918.72

10,399,918.72

231. K. 2

Sm-cl-07-bs

1,590,575.80

1,590,575.80

231.K.3

Sm-cl-07-bl

244,703.96

244,703.96

231.K.4

Sm-cl-O7-apaserv-berd

5,107,896.71

5,107,896.71

231.K.5

Sm-cl-07-cheltuieli neeligibile

30,435.71

30,435.71

231.K.8

Sm-cl-07-tva eligibil

2,919,124.66

2,919,124.66

231.L.l

Sm-d-08-fc

4,956,862.28

4,956,862.28

231.L.2

Sm-cl-08-bs

758,108.35

758,108.35

231.L.3

Sm-cl-08-bl

116,632.03

116,632.03

231.L.4

Sm-cl-08-apaserv-berd

2,147,909.14

2,147,909.14

231.L.5

Sm-cl-08-cheltuieli neeligibile

4,494.35

4,494.35

231.L.8

Sm-cl-08-tva eligibil

1,388,983.07

1,388,983.07

231.M

Sm-cl-09

-16,890.82

-16,890.82

231.M.l

Sm-cl-09-fc

13,315,400.14

13,315,400.14

231. M. 13

Sm-cl-09-tva aferent neautorizate la rambursare

111.13

111.13

231.M.2

Sm-cl-09-bs

2,036,472.94

2,036,472.94

231.M.3

Sm-d-09-bl

315,486.73

315,486.73

CMSYS

Balanța de Verificare

07.04.2020 15:31 GMT*3 Pag.:5/18

Simbol cont

Denumire Cont

Sold la inceputul

Sold la inceputul

Rulaj perioada

Rulaj perioada

Rulaj cumulat

Rulaj cumulat

Sold final

Sold final

anului

anului

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

231.M.4

Sm-cl-09-apaserv-berd

65,795.62

65,795.62

231.M.5

Sm-cl-09-cheltuieli neeligibile

16,501.98

16,501.98

231. M. 6

Sm-cl-09-cheltuieli neautorizate la rambursare

463.05

463.05

231.M.7

Sm-cl-09-corectii

815,885.08

815,885.08

231.M.8

Sm-cl-09-tva eligibil

3,733,841.67

3,733,841.67

231.M.9

Sm-cl-09-tva aferent corectii

196,336.38

196,336.38

231.N.l

Sm-cl-10-fc

9,911,281.39

9,911,281.39

231.N.11

Sm-cl-10-suspendate la rambursare

40,030.00

40,030.00

231.N.12

Sm-cl-10-tva aferent suspendate la rambursare

9,607.20

9,607.20

231.N.2

Sm-cl-10-bs

1,515,843.03

1,515,843.03

231.N.3

Sm-cl-10-bl

233,206.61

233,206.61

231.N.4

Sm-cl-10-apaserv-berd

86,125.73

86,125.73

231.N.5

Sm-cl-10-cheltuieli neeligibile

23,062.03

23,062.03

231.N.8

Sm-cl-10-tva eligibil

2,782,431.36

2,782,431.36

231.0.1

Sm-cl-ll-fc

12,021,506.67

12,021,506.67

231.0.11

Sm-cl-ll-suspendate la rambursare

1,160,869.99

1,160,869.99

231.0.12

Sm-cl-ll-tva aferent suspendate la rambursare

278,608.79

278,608.79

231.0.2

Sm-cl-ll-bs

1,838,583.38

1,838,583.38

231.0.3

Sm-cl-ll-bl

282,858.97

282,858.97

231.0.4

Sm-cl-ll-apaserv-berd

708,928.18

708,928.18

231.0.5

Sm-cl-ll-cheltuieli neeligibile

33.84

33.84

231.0.7

Sm-cl-ll-corectii

5,046,466.46

5,046,466.46

231.0.8

Sm-cl-ll-tva eligibil

3,363,556.70

3,363,556.70

231.0.9

Sm-cl-ll-tva aferent corectii

1,211,151.95

1,211,151.95

231.P.1

Sm-cl-12-fc

1,175,299.96

1,175,299.96

231.P.2

Sm-cl-12-bs

179,751.77

179,751.77

231.P.3

Sm-cl-12-bl

27,654.13

27,654.13

231.P.4

Sm-cl-12-apaserv-berd

1,338,265.62

1,338,265.62

231.P.5

Sm-cl-12-cheltuieli neeligibile

44,385.63

44,385.63

231.P.8

Sm-cl-12-tva eligibil

329,592.16

329,592.16

231.POIM.SM-CL-01

Sm-cl-01-poim-faza ii

1,044,253.11

1,453,689.79

6,922.90

2,491,020.00

231.POIM.SM-CL-01-BL

Sm-cl-Ol-poirn-fazd ii-bl

15,749.42

21,436.54

37,185.96

231.POIM.SM-CL-01-BS

Sm-cl-01-poim-faza ii-bs

102,371.23

139,337.51

241,708.74

231.POIM.SM-CL-01-CHELT.NEELIGIB

Sm-cl-01-poim-faza ii-chelt.neeligibile

21,377.26

73,724.91

6,922.90

88,179.27

231.POIM.SM-CL-01-FC

Sm-cl-01-poim faza ii-fc

669,350.32

911,052.98

1,580,403.30

231.POIM.SM-CL-01-NFG

Sm-cl-01-poim-faza ii-nfg

65,324.10

88,912.66

154,236.76

231.POIM.SM-CL-01-TVA

Sm-cl-01-poim-faza ii-tva

157,052.59

202,432.54

359,485.13

231.POIM.SM-CL-01-TVA NFG

Sm-cl-01-poim-faza ii-tva nfg

13,028.19

16,792.65

29,820.84

231.POIM.SM-CL-03

Sm-cl-03-poim-faza ii

6,489,085.98

6,489,085.98

231.POIM.SM-CL-03-BL

Sm-cl-03-poim-faza ii-bl

96,418.61

96,418.61

231.POIM.SM-CL-03-BS

Sm-cl-03-poim-faza ii-bs

626,720.92

626,720.92

231.POIM.SM-CL-03-CHELT.NEELIGIB

Sm-cl-03-poim-faza ii-chelt.neeligibile

234,165.53

234,165.53

07.04.2020 15:31 GMT+3 Pag:6/18

EMSYS

Balanța de Verificare

Simbol cont


Denumire Cont


231.POIM.SM-CL-03-FC

231.POIM.SM-CL-03-NFG

231.POIM.SM-CL-03-TVA

231.POIM.SM-CL-03-TVA NFG

231.POIM.SM-CL-04

231.POIM.SM-CL-04-BL

231.POIM.SM-CL-04-BS

231.POIM.SM-CL-04-CHELT.NEELIGIB

231.POIM.SM-CL-04-FC

231.POIM.SM CL-04-NFG

231.POIM.SM-CL-04-TVA

231.POIM.SM-CL-04-TVA NFG

231.POIM.SM-CL-04 TVA VAL.NEAUT.

231.POIM.SM-CL-04-VAL.NEAUTORIZ.

231.POIM.SM-CL-05

231.POIM.SM-CL-05-BL

231.POIM.SM-CL-05-BS

231.POIM.SM-CL-05-FC

231.POIM.SM-CL-05-NFG

231.POIM.SM<L-05-TVA

231.POIM.SM-CL-05-TVA NFG

231.POIM.SM-CL-05-TVA VAL.NEAUT.

231.POIM.SM-CL-05-VAL.NEAUTORIZ.

231.POIM.SM-CL-07

231.POIM.SM-CL-07-BL

231.POIM.SM-CL-07-BS

231.POIM.SM-CL-07-CHELT.NEELIGIB

231.POIM.SM-CL-07-FC

231.POIM.SM-CL-07-NFG

231.POIM.SM-CL-07-TVA

231.POIM.SM-CL-07-TVA NFG

231.POIM.SM-CL-D7-TVA VAI NEAUT.

231.POIM.SM-CL-07-VAL.NEAUTORIZ.

231.POIM.SM-CL-08

231.POIM.SM-CL-08-BL

231.POIM.SM-CL-08-BS

231.POIM.SM-CL-08-CHELT.NEELIGIB

231.POIM.SM-CL-08-FC

231.POIM.SM-CL-08-NFG

231.POIM.SM-CL-08-TVA

231.POIM.SM-CL-08-TVA NFG

231.POIM.SM-CL-10


Sm-cl-03-poim-faza Sm-cl-03-poim-faza Sm-cl-03-poim-faza Sm-cl-03-poim-faza Sm-cl-04-poim-faza Sm-cl-04-poim-faza Sm-cl-04-poim-faza Sm-cl-04-poim-faza Sm-cl-04-poim-faza Sm-cl-04-poim-faza Sm-cl-04-poim-faza Sm-cl-04-poim-faza Sm-cl-04-poim-faza Sm-cl-04-poim-faza Sm-cl-05-poim-faza Sm-cl-05-poim-faza Sm-cl-05-poim-faza Sm-cl-05-poim-faza Sm-cl-05-poim-faza Sm-cl-05-poim-faza Sm-cl-05-poim-faza Sm-cl-05-poim-faza Sm-cl-05-poim-faza Sm-cl-07-poim-faza Sm-cl-07-poim-faza Sm-cl-07-poim-faza Sm-cl-07-poim-faza Sm cl-07-poim-faza Sm cl-07-poim-faza Sm-cl-07-poim-faza Sm-cl-07-poim-faza Sm-cl-07-poim-faza Sm-cl-07-poim-faza Sm-cl-08-poim-faza Sm-cl-08-poim-faza Sm-cl-08-poim-faza Sm-d-08-poim-faza Sm-cl-08-poim-faza Sm-cl-08-poim-faza Sm-cl-08-poim-faza Sm-cl-08-poim-faza Sm-cl-10-poim-faza


ii-fc

ii-nfg

ii-tva ii-tva nfg

ii

ii-bl

ii-bs

ii-chelt. neeligibile ii-fc

ii-nfg ii-tva ii-tva nfg ii-tva val.neautoriz. ii-val.neautoriz.

ii

ii-bl

ii-bs

ii-fc ii-nfg ii-tva ii-tva nfg ii-tva val.neautoriz. ii-val.neautoriz.

ii

ii-bl

ii-bs

ii-chelt.neeligibile ii-fc ii-nfg ii-tva

ii-tva nfg

ii-tva val.neautoriz. ii-val.neautoriz.

ii

ii-bl

ii-bs

ii-chelt.neeligibile ii-fc ii-nfg ii-tva ii-tva nfg

ii


Sold la începutul

Sold la inceputul

Rulaj perioada

Rulaj perioada

Rulaj cumulat Rulaj cumulat

Sold final

Sold final

anului

anului

Debit

Credit

Debit            Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

4,097,790.59

4,097,790.59

399,916.89

399,916.89

954,863.41

954,863.41

79,210.03

79,210.03

8,007,408.93

4,536.33

8,011,945.26

120,026.00

120,026.00

780,169.02

780,169.02

4,536.33

4,536.33

5,101,105.27

5,101,105.27

513,062.38

513,062.38

1,174,281.56

1,174,281.56

100,305.18

100,305.18

34,880.09

34,880.09

183,579.43

183,579.43

2,450,494.26

-7,771.55

2,442,722.71

35,848.40

35,848.40

233,014.63

233,014.63

1,523,557.15

1,523,557.15

156,460.51

-7,771.55

148,688.96

357,944.50

357,944.50

31,247.35

31,247.35

18,736.95

18,736.95

93,684.77

93,684.77

1,327,491.31

1,327,491.31

13,406.49

7,077.48

20,483.97

87,142.16

46,003.61

133,145.77

1,769.37

1,769.37

569,775.55

300,792.80

870,568.35

84,961.67

84,961.67

132,737.48

67,236.04

199,973.52

16,588.66

67,236.04

-67,236.04

16,588.66

353,873.89

-353,873.89

8,978,036.74

8,978,036.74

138,927.03

138,927.03

903,025.62

903,025.62

7,008.51

7,008.51

5,904,398.26

5,904,398.26

576,229.68

576,229.68

1,337,496.53

1,337,496.53

110,951.11

110,951.11

3,541,245.81

3,541,245.81

EMSYS

Balanța de Verificare

07.04.2020 15:31 GMT+3 Pag.:7/18


Simbol cont

231.POIM.SM-CL-10-BL

231.POIM.SM-CL-10-BS

231.POIM.SM-CL-10-FC

231.POIM.SM-CL-10-NFG

231.POIM.SM-CL-10-TVA

231.POIM.SM-CL-10-TVA NFG

231.POIM.SM-CL-11

231.POIM.SM-CL-11-BL

231.POIM.SM-CL-11-BS

231.POIM.SM-CL-11-CORECTII

231.POIM.SM CL-ll-FC

231.POIM.SM-CL-11-NFG

231.POIM.SM-CL-11-TVA

231.POIM.SM-CL-11-TVA CORECTII

231.POIM.SM-CL-11-TVA NFG

231.POIM.SM-CL-13

231.POIM.SM-CL13-BL

231.POIM.SM-CL 13-BS

231.POIM.SM-CL-13-FC

231.POIM.SM-CL-13-NFG

231.POIM.SM-CL-13-TVA

231.POIM.SM-CL-13-TVA NFG

231.POIM.SM-CL-14

231.POIM.SM-CL-14-BL

231.POIM.SM-CL-14-BS

231.POIM.SM-CL-14-CHELT.NEELIGIB

231.POIM.SM-CL-14 FC

231.POIM.SM-CL-14-NFG

231.POIM.SM-CL-14-TVA

231.POIM.SM-CL-14-TVA NFG

231.POIM.SM-CL-15

231.POIM.SM-CL-15-BE

231.POIM.SM-CL-15-BS

231.POIM.SM-CL-15-CHELT.NEELIGIB

231.POIM.SM-CL-15-FC

231.POIM.SM-CL-15-NFG

231.POIM.SM-CL-15-TVA

231.POIM.SM-CL-15-TVA NFG

231.POIM.SM-CS-01

231.POIM.SM-CS-01-BL

231.POIM.SM-CS-01-BS

231.POIM.SM-CS-01-CORECTII


Denumire Cont

Sold la inceputul

Sold la inceputul

Rulaj perioada

Rulaj perioada

Rulaj cumulat

Rulaj cumulat

Sold final

Sold final

anului

anului

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Sm-cl-10-poim faza ii-bl

54,573.62

54,573.62

Sm-cl-10-poim-faza ii-bs

354,728.60

354,728.60

Sm-cl-10-poim-faza ii-fc

2,319,379.28

2,319,379.28

Sm-cl-10-poim-faza ii-nfg

226,355.86

226,355.86

Sm-cl-10-poim-faza ii-tva

541,304.88

541,304.88

Srn-cl-10-poim-faza ii-tva nfg

44,903.57

44,903.57

Sm-cl-ll-poim-faza ii

2,374,170.20

-0.01

121.89

2,374,292.09

Sm-cl-ll-poim-faza ii-bl

27,615.62

-0.01

2.23

27,617.85

Sm-cl-ll-poim-faza ii-bs

179,501.23

14.63

179,515.86

Sm-cl-ll-poim-faza ii-corectii

454,562.12

454,562.12

Sm-cl-ll-poim-faza ii-fc

1,173,661.94

95.69

1,173,757.63

Sm-cl-ll-poim-faza ii-nfg

152,249.40

9.34

152,258.74

Sm-cl-ll-poim-faza ii-tva

267,725.91

267,725.91

Sm-cl-ll-poim-faza ii-tva corectii

89,241.96

89,241.96

Sm-cl-ll-poim-faza ii-tva nfg

29,612.02

29,612.02

Sm-cl-13-poim-faza ii

4,892,619.48

0.02

4,892,619.48

Sm-cl-13-poim-faza ii-bl

74,777.70

-0.03

74,777.67

Sm-cl-13-poim-faza ii-bs

486,054.99

0.01

486,055.00

Sm-cl-13-poim-faza ii-fc

3,178,051.81

0.04

3,178,051.85

Sm-cl-13-poim-faza ii-nfg

310,156.56

0.02

-0.02

310,156.54

Sm-cl-13-poim-faza ii-tva

778,960.32

778,960.32

Sm-cl-13-poim-faza ii-tva nfg

64,618.10

64,618.10

Sm-cl-14-poim-faza ii

4,375,466.55

2,208.13

4,377,674.68

Sm-cl-14-poim-faza ii-bl

67,345.30

40.83

67,386.13

Sm-cl-14-poim-faza ii-bs

437,744.90

265.06

438,009.96

Sm-cl-14-poim-faza ii-chelt.neeligibile

6,598.85

6,598.85

Sm-cl-14-poim-faza ii-fc

2,862,178.25

1,733.08

2,863,911.33

Sm-cl-14-poim-faza ii-nfg

279,329.37

169.16

279,498.53

Sm-cl-14-poim-faza ii-tva

666,944.01

666,944.01

Sm-cl-14-poim-faza ii-tva nfg

55,325.87

55,325.87

Sm-cl-15-poim-faza ii

12,813,838.52

18,631.75

12,832,470.27

Sm-cl-15-poim-faza ii-bl

198,203.80

344.09

198,547.89

Sm-cl-15-poim-faza ii-bs

1,288,324.65

2,236.59

1,290,561.24

Sm-cl-15-poim-faza ii-chelt.neeligibile

33,387.89

33,387.89

Sm-cl-15-poim-faza ii-fc

8,423,661.22

14,623.87

8,438,285.09

Sm-cl-15-poim-faza ii-nfg

822,092.83

1,427.20

823,520.03

Sm-cl-15-poim-faza ii-tva

1,891,278.43

1,891,278.43

Sm-cl-15-poim-faza ii-tva nfg

156,889.70

156,889.70

Sm-cs-01-poim-faza ii

659,613.01

313,895.64

973,508.65

Sm-cs-01-poim-faza ii-bl

9,766.14

4,586.64

14,352.78

Sm-cs-01-poim-faza ii-bs

63,479.92

29,813.22

93,293.14

Sm-cs-01-poim-faza ii-corectii

23,530.47

14,240.03

37,770.50

Balanța de Verificare

EMSYS

07.04.2020 15:31 GMT+3 Pag. 8/18


Simbol cont

Denumire Cont

Sold la inceputul anului Debit

Sold la inceputul anului Credit

Rulaj perioada Debit

Rulaj perioada Credit

Rulaj cumulat Rulaj cumulat

Debit            Credit

Sold final Debit

Sold final Credit

231.POIM.SM-CS-01-FC

Sm-cs-01-poim-faza ii-fc

415,061.00

194,932.57

609,993.57

231.POIM.SM-CS-01-NFG

Sm-cs-01-poim-faza ii-nfg

42,459.12

20,205.39

62,664.51

231.POIM.SM-CS-01-TVA

Sm-cs-01-poim-faza ii-tva

92,778.33

43,573.18

136,351.51

231.POIM.SM-CS-01-TVA CORECTII

Sm-cs-01-poim-faza ii-tva corectii

4,470.79

2,705.59

7,176.38

231.POIM.SM-CS-01-TVA-NFG

Sm-cs-01-poim-faza ii-tva-nfg

8,067.24

3,839.02

11,906.26

231.POIM.SM-CS-02

Sm-cs-02-poim-faza ii

2,355,656.36

2,355,656.36

231.POIM.SM-CS-02-BL

Sm-cs-02-poim-faza ii-bl

28,345.66

28,345.66

231.POIM.SM-CS-02-BS

Sm-cs-02-poim-faza ii-bs

184,246.76

184,246.76

231.POIM.SM-CS-02-CHELT.NEELIGIB

Sm-cs-02-poim-faza ii-chelt.neeligibile

520,295.23

520,295.23

231.POIM.SM-CS02-FC

Sm-cs-02-poim-faza ii-fc

1,204,690.38

1,204,690.38

231.POIM.SM-CS-02-NFG

Sm-cs-02-poim-faza ii-nfg

117,569.70

117,569.70

231.POIM.SM-CS-02-TVA

Sm-cs-02-poim-faza ii-tva

277,489.68

277,489.68

231.POIM.SM-CS-02-TVA NFG

Sm-cs-02-poim-faza ii-tva-nfg

23,018.95

23,018.95

231.R.1

Sm-cl-13-fc

14,330,683.22

14,330,683.22

231.R.2

Sm-d-13-bs

2,191,751.54

2,191,751.54

231.R.3

Sm-cl-13-bl

337,192.53

337,192.53

231.R.4

Sm-cl-13-apaserv-berd

1,150,542.25

1,150,542.25

231.R.5

Sm-cl-13-cheltuieli neeligibile

18,187.22

18,187.22

231.R.8

Sm-cl-13-tva eligibil

4,019,662.48

4,019,662.48

231.ROMAIR-BI

Asistenta tehnica pt.poim 2014-2020

34,413.64

3,459.76

37,873.40

231.ROMAIR-BS

Asistenta tehnica pt.poim 2014-2020

481,791.03

48,436.64

530,227.67

231.ROMAIR-FEDR

Asistenta tehnica pt.poim 2014-2020

2,925,159.83

294,079.60

3,219,239.43

231.ROMAIR-TVA

Asistenta tehnica pt.poim 2014-2020

665,090.65

65,735.44

730,826.09

231.S.1

Sm-cl-14-fc

8,321,789.21

8,321,789.21

231.S.2

Sm-cl-14-bs

1,272,744.23

1,272,744.23

231.S.3

Sm-cl-14-bl

195,806.81

195,806.81

231.S.4

Sm -ci- 14-apaserv-berd

1,745,689.31

1,745,689.31

231.S.5

Sm-cl-14-cheltuieli neeligibile

658.07

658.07

231.S.8

Sm-cl-14-tva eligibil

2,335,509.36

2,335,509.36

231.T.1

Sm-cl-15-fc

5,287,764.78

5,287,764.78

231.T.11

Sm-cl-15-suspendate la rambursare

1,921,439.98

1,921,439.98

231.T.12

Sm-cl-15-tva aferent suspendate la rambursare

470,752.80

470,752.80

231.T.2

Sm-cl-15-bs

808,716.97

808,716.97

231.T.3

Sm-cl-15-bl

124,418.00

124,418.00

231.T.4

Sm-cl-15-apaserv-berd

209,616.79

209,616.79

231.T.5

Sm-cl-15-cheltuieli neeligibile

-107.41

-107.41

231.T.8

Sm-cl-15-tva eligibil

1,473,765.32

1,473,765.32

231.U.1

Cheltuieli cu avize adm.apele romane-fc

10,999.18

10,999.18

231.U.2

Cheltuieli cu avize adm.apele romane-bs

1,682.23

1,682.23

231.U.3

Cheltuieli cu avize adm.apele romane-bl

258.79

258.79

231. U.8

Cheltuieli cu avize adm.apele romane-tva eligibil

3,105.62

3,105.62

231.V.1

Cheltuieli birou uip- pos-mediu-fc

1,400,044.35

1,400,044.35

EMSYS

Balanța de Verificare

07.04.2020 15:31 GMT+3 Pag.:9/18

Simbol cont

Denumire Cont

Sold la inceputul anului Debit

Sold la inceputul anului Credit

Rulaj perioada Debit

Rulaj perioada Credit

Rulaj cumulat Debit

Rulaj cumulat Credit

Sold final Debit

Sold final Credit

231.V.11

Cheltuieli birou uip- pos-mediu-suspendate la rambursare

40,030.00

40,030.00

231.V.2

Cheltuieli birou uip- pos-mediu-bs

214,124.43

214,124.43

231.V.3

Cheltuieli birou uip- pos-mediu-bl

32,942.22

32,942.22

231.V.4

Cheltuieli birou uip- pos-mediu-apaserv-berd

140,010.00

140,010.00

231.V.5

Cheltuieli birou uip- pos-mediu-cheltuieli neeligibile

8,205,268.17

172,805.00

2,055,763.00

10,261,031.17

231.X

Alte cheltuieli pos-mediu care se vor repartiza ulterior

684,918.72

684,918.72

280

Amortizări privind imobilizările necorporale

473,918.91

7,491.67

98,006.41

571,925.32

2805

Amortiz. concesiuni.,brevete,licente

473,918.91

7,491.67

98,006.41

571,925.32

281

Amortizări privind imobilizările corporale

8,399,444.77

4,336.18

111,718.80

138,325.25

1,155,842.17

9,416,961.69

2812

Amortizarea construcțiilor

949,745.63

25,985.29

311,511.39

1,261,257.02

2813

Amortiz. instalațiilor,miji.transport

7,344,516.31

4,336.18

84,328.97

138,325.25

826,559.43

8,032,750.49

2814

Amortiz. altor imobilizări corporale

105,182.83

1,404.54

17,771.35

122,954.18

Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZĂRI

387,483,517.80

8,873,363.68

482,285.43

128,345.65

8,189,979.07

2,833,480.97

393,955,539.23

9,988,887.01

302

Materiale consumabile

1,506,310.47

391,217.65

455,156.79

4,198,195.34

4,534,498.09

1,170,007.72

3021

Materiale auxiliare

1,505,360.45

290,292.25

332,986.34

3,428,505.02

3,765,806.69

1,168,058.78

3022

Combustibili

11,315.14

12,131.76

134,725.68

134,534.76

190.92

3024

Piese de schimb

950.00

89,610.26

110,038.69

634,964.64

634,156.64

1,758.00

3028

Alte materiale consumabile

0.02

0.02

303

Materiale de natura obiectelor de inventar

9,569.62

141,277.45

68,043.72

498,479.21

330,872.78

177,176.05

Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCȚIE IN CURS DE EXECUȚIE

1,515,880.09

0.00

532,495.10

523,200.51

4,696,674.55

4,865,370.87

1,347,183.77

0.00

401

Furnizori

2,150,049.50

3,952,786.64

4,251,648.50

26,152,540.99

25,736,502.95

1,734,011.46

401.1

Furnizori-achizitii intracomunitare

140,978.08

140,978.08

404

Furnizori de imobilizări

1,299,616.88

788,481.10

355,455.15

4,075,466.98

2,890,645.66

114,795.56

4043

Furnizori din imobilizari-poim

1,802,508.36

1,802,508.36

4043.23

Furnizori din imobilizari-poim-index

1,446,766.89

1,446,766.89

4043.4

Furnizori din imobilizari-poim-louis berger

355,741.47

355,741.47

4045

Furnizori din imobilizari-cat

450.90

1,644.62

1,644.62

112,113.08

111,662.18

4045.1

Furnizori din imobilizari-cat-avize,etc.

450.90

1,644.62

1,644.62

112,113.08

111,662.18

4046.1

Furnizori din imobilizari-romair Consulting

408,251.68

411,711.44

411,711.44

408

Furnizori-facturi nesosite

806,138.22

813,332.92

939,958.76

9,783,306.29

9,917,126.83

939,958.76

409

Furnizori-debitori

9,060.00

-9,060.00

4091

Furnizori-debitori pentru cump. bunuri de natura stocurilor

9,060.00

-9,060.00

411

Clienti

20,665,585.20

9,152,453.97

10,047,204.60

66,922,498.32

71,652,995.50

15,935,088.02

4111

Clienti

17,330,600.31

9,152,453.97

10,037,942.79

66,922,498.32

71,090,932.56

13,162,166.07

4111.1

Clienti apa canal satu mare

9,496,948.50

3,211,900.54

3,314,922.01

39,957,745.54

39,918,641.98

9,536,052.06

4111.2

Clienti facturi diverse

3,370,224.06

4,558,919.96

4,421,119.44

6,103,827.03

8,712,340.59

761,710.50

4111.31

Clienti apa canal ardud

81,331.03

29,437.91

88,577.57

620,228.21

627,610.77

73,948.47

4111.41

Clienti apa canal cărei

2,058,618.09

379,789.30

1,034,971.74

6,613,247.94

7,767,126.13

904,739.90

4111.42

Clienti diverse servicii cărei

2,833.08

1,600.00

9,745.68

133,586.88

131,350.63

5,069.33

4111.51

Clienti apa canal tasnad

214,045.61

149,072.59

141,579.09

2,005,578.66

2,014,819.71

204,804.56

4111.52

Clienti diverse servicii tasnad

730.90

730.90

29,926.32

29,926.32

4111.61

Clienti apa canal comune

1,406,811.43

743,363.33

750,767.16

8,811,397.74

8,997,802.12

1,220,407.05

4111.71

Clienti apa canal livada

51,435.20

33,954.73

70,351.68

460,269.68

458,435.70

53,269.18

EMSYS            Balanța de Verificare                      07.04.7.020 15:31 GM7~+3 Pag..10/18

Simbol cont

Denumire Cont

Sold la începutul anului Debit

Sold la inceputul anului Credit

Rulaj perioada Debit

Rulaj perioada Credit

Rulaj cumulat Debit

Rulaj cumulat Credit

Sold final Debit

Sold final Credit

4111.81

Clienti apa canal negrești oas

648,353.31

39,814.69

201,007.50

2,146,579.96

2,392,768.25

402,165.02

4111.82

Clienti diverse servicii negrești oas

3,870.02

4,170.02

40,110.36

40,110.36

4118

Clienti incerti sau in litigiu

3,334,984.89

9,261.81

562,062.94

2,772,921.95

413

Efecte de primit de la clienti

56,000.00

62,007.09

62,007.09

614,712.78

670,712.78

421

Personal-renumeratii datorate

585,067.00

2,499,262.00

2,336,297.00

23,723,090.00

23,821,015.00

682,992.00

424

Participarea personalului la profit

519,165.00

519,165.00

425

Avansuri acordate personalului

625,351.00

625,351.00

4,070,328.00

4,070,328.00

427

Rețineri din remuneratii datorate terților

40,052.00

34,243.00

35,850.00

480,464.00

477,486.46

37,074.46

427.1

Rețineri din remuneratii-reprez.salariati

4,608.05

95.00

1,395.05

1,254.00

4,467.00

428

Alte datorii si creanțe in leg. cu personalul

210,901.00

700.00

8,200.00

202,701.00

4282

Alte creanțe in legătură cu personalul

210,901.00

700.00

8,200.00

202,701.00

431

Asigurări sociale

365,347.00

765,497.00

1,080,875.00

9,282,948.00

9,605,668.00

688,067.00

4311

Contribuția unităților la asigurările sociale

53.00

53.00

53.00

4312

Contribuția personalului la asigurările sociale

468,157.00

490,418.00

585,015.00

5,987,258.00

6,096,570.00

577,469.00

4313

Contribuția angajatorului la asigurări sociale de sanatate

21.00

21.00

21.00

4314

Contribuția personal la asigurări sociale de sanatate

184,959.00

188,625.00

228,042.00

2,330,379.00

2,373,320.00

227,900.00

4315

0.85% cota contribuție

328,952.00

43,806.00

216,598.00

440,944.00

601,395.00

168,501.00

4316

Caampbfconf.cod caen)

471.00

471.00

436

Contribuția asiguratorie pentru munca

41,580.00

42,574.00

51,220.00

524,293.00

533,912.00

51,199.00

441

Impozitul pe profit

292,326.72

59,655.00

617,487.00

384,816.00

59,655.72

442

Taxa pe valoarea adaugata

263,201.02

1,873,984.85

2,294,742.13

12,500,695.26

12,654,405.15

416,910.91

4423

Tva de plata

282,966.65

44,827.08

457,788.96

1,881,720.70

2,019,199.64

420,445.59

4424

Tva de recuperat

4,587.40

4,587.40

4426

Tva deductibila

21,659.07

21,659.07

184,374.04

184,374.04

4426.1

Tva deductibila - act. producție

674,945.71

674,945.71

3,863,726.46

3,863,726.46

4427

Tva colectata-act.producție

1,118,458.66

1,118,458.66

6,026,778.99

6,026,778.99

4428.2

Tva neexigibila-poim

287,795.46

287,795.46

4428.4

Tva neexigibila-cat

230.66

230.66

17,663.45

17,663.45

4428.5

Tva neexigibila-romair

65,735.44

65,735.44

44281

Tva neexigibila cumpărări

19,765.63

13,863.67

21,659.07

168,313.32

184,544.27

3,534.68

444

Impozitul pe salarii

127,101.00

134,960.00

160,093.00

1,659,124.00

1,692,116.00

160,093.00

445

Subvenții

337,733.21

1,315,966.44

441,460.68

17,504,222.86

16,974,205.82

867,750.25

4452.1.5

Cerut prin cpl -fc-economii

9,024.08

-9,024.08

4458

Alte sume primite cu caracter de subvenții

727,860.72

904,255.00

33,209.00

15,114,175.10

14,572,410.10

1,269,625.72

4458.1.10

Alte sume primite cu caracter de subventii-bl-odoreu

-193,464.00

-193,464.00

4458.1.12

Alte sume primite cu caracter de subventii-bl-ardud

-251,751.00

-251,751.00

4458.1.13

Alte sume primite-bl solicitat prin cereri de rambursare

-11.95

-11.95

4458.1.14

Alte sume primite-bl solicitat prin cereri de ramb.-cat

15,561.05

15,561.05

4458.10

Alte sume primite cu caract.de subv.-bl-economii

102.34

-102.34

4458.2

Alte sume primite cu caract.de subv.-rambursare bs-pos mediu

2,961.31

2,961.31

4458.3

Alte sume primite cu caract.de subv-rambursare tva-pos mediu

5,466.97

5,466.97

4458.4

Alte sume primite cu caract.de subv-rambursare fc-pos mediu

19,362.18

19,362.18

4458.6

Alte sume primite cu caract.de subv-rambursare tva-cat

-0.02

-0.02

EMSYS            Balanța de Verificare

07.04.2020 15:31 GMT+3 Pag.:ll/18

Simbol cont

Denumire Cont

Sold la inceputul anului Debit

Sold la inceputul anului Credit

Rulaj perioada Debit

Rulaj perioada Credit

Rulaj cumulat Debit

Rulaj cumulat Credit

Sold final

Debit

Sold final Credit

4458.8

Alte sume primite cu caract.de subv.-rambursare bs-economii

1,109.58

-1,109.58

4458.9

Alte sume primite cu caract.de subv.-rambursare tva-economii

1,511.96

-1,511.96

4458.POIM.1

Bs cerut prin cereri de rambursare-poim

217,938.61

217,938.61

4458.POIM.2

Tva cerut prin cereri de rambursare-poim

313,633.42

313,633.42

4458.POIM.3

Bl cerut prin cereri de rambursare-poim

33,529.02

33,529.02

4458.POIM.6

Fc cerut prin cereri de rambursare-poim

1,424,983.23

1,424,983.23

4458.ROMAIR-BL DIN CR

Alte sume primite cu caract.de subv-bl-romair

-0.01

3,459.76

3,459.76

3,459.76

-0.01

4458.ROMAIR-BS

Alte sume primite cu caract.de subv.-rambursare bs-romair

48,436.64

48,436.64

48,436.64

48,436.64

4458.ROMAIR-FC

Alte sume primite cu caract.de subv-rambursare fc-romair

294,079.60

294,079.60

294,079.60

294,079.60

4458.ROMAIR-TVA

Alte sume primite cu caract.de subv-rambursare tva-romair

65,735.44

65,735.44

65,735.44

65,735.44

446

Alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate

64.00

64.00

446.1

Impozit pe clădiri

284,671.90

284,671.90

446.2

Taxa mijloace auto

25,444.00

25,444.00

446.3

Impozit pe teren

71,428.00

71,428.00

446.4

Taxa firma

190.00

190.00

447

Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate

17,305.00

30,555.00

30,971.00

345,487.00

352,081.00

23,899.00

4472

Varsaminte pt.pers.cu handicap

17,305.00

30,555.00

30,971.00

345,487.00

352,081.00

23,899.00

448

Alte datorii si creanțe cu bugetul statului

3,341.00

3,341.00

4481

Alte datorii fata de bugetul statului

3,341.00

3,341.00

457

Dividende de plata

4,594,307.10

4,594,307.10

461

Debitori diverși

43,076.52

1,000.00

23,000.00

21,076.52

461.4

Debitori diversi-penalitati pos mediu

29,300,063.28

-3,541,848.99

-3,530,663.90

42,399.02

25,727,000.36

461.4.1

Debitori diversi-penalitati pos mediu-31 construct

22,800,151.44

22,800,151.44

461.4.11

Debitori diversi-penalitati pos mediu-oms romania

19,609.61

2,460.04

17,149.57

461.4.13

Debitori diversi-penalitati pos mediu-index

11,185.09

11,185.09

461.4.4

Debitori diversi-penalitati pos mediu-edas exim

2,705,883.64

2,705,883.64

461.4.5

Debitori diversi-penalitati pos mediu-verta tel

3,541,848.99

-3,541,848.99

-3,541,848.99

461.4.7

Debitori diversi-penalitati pos mediu-samcif

123,805.45

28,753.89

95,051.56

461.4.8

Debitori diversi-penalitati pos mediu-silcomprest

108,764.15

108,764.15

462

Creditori producție

823,447.72

17,410.93

864,523.95

9,908,213.38

10,485,776.60

1,401,010.94

462.10

Creditori diverși - proiect cat

15,000.00

15,000.00

462.8

Creditori diverși - proiect poim

25,498.09

25,498.09

471

Cheltuieli înregistrate in avans

3,008.52

3,842.52

75,940.25

161,379.38

154,528.34

3,842.52

471.2

Cheltuieli cu avize,taxe etc.legate de lucr.din fond iid.

160,709.20

1,882,938.18

2,376,012.88

2,900,482.92

2,428,416.72

632,775.40

471.3

Cheltuieli cu sponsorizări

1,000.00

1,000.00

57,000.00

57,000.00

472.2

Venituri înregistrate in avans-penalitati pos mediu

29,300,063.28

42,399.02

-3,541,848.99

42,399.02

-3,530,663.90

25,727,000.36

472.2.1

Venituri inregistrate in avans-penalitati pos mediu-31 cons

22,800,151.44

22,800,151.44

472.2.11

Venituri inregistrate in avans-penalitati pos mediu-oms roma

19,609.61

2,460.04

2,460.04

17,149.57

472.2.13

Venituri inregistrate in avans-penalitati pos mediu-index

11,185.09

11,185.09

11,185.09

472.2.4

Venituri inregistrate in avans-penalitati pos mediu-edas exi

2,705,883.64

2,705,883.64

472.2.5

Venituri inregistrate in avans-penalitati pos mediu-verta te

3,541,848.99

-3,541,848.99

-3,541,848.99

472.2.7

Venituri inregistrate in avans-penalitati pos mediu-samcif

123,805.45

28,753.89

28,753.89

95,051.56

472.2.8

Venituri inregistrate in avans-penalitati pos mediu-silcompr

108,764.15

108,764.15

473

Decontări din operatii in curs de clarificare

328,250.54

68,719.06

89,561.12

927,699.12

1,019,153.65

419,705.07

f/wsrs

Balanța de Verificare

07.04.2020 15:31 GMT+3 Pag.12/18

Simbol cont

Denumire Cont

Sold la începutul anului Debit

Sold la începutul anului Credit

Rulaj perioada Debit

Rulaj perioada Credit

Rulaj cumulat Debit

Rulaj cumulat Credit

Sold final Debit

Sold final Credit

473.4

Op. in curs de lamurire-materiale lipsa din magazie

3,512.00

3,512.00

473.5

Corectii din cereri de rambursare-pos mediu

9,298,775.48

9,298,775.48

473.8

Corectii si suspendare din cereri de rambursare-economii

1,669,789.69

1,669,789.69

473.9

Corectii si suspendare din cereri de rambursare-poim

2,411.84

2,411.84

475

Subvenții pentru investitii

363,070,183.56

4,278,200.08

1,315,966.43

11,057,137.93

17,471,904.32

369,484,949.95

4752.1.1

Prefinantare ceruta prin cerere de prefinantare-pos mediu

0.01

0.01

4752.1.5

Fc cerut prin cereri de rambursare-economii

29,492,045.52

-9,024.08

29,483,021.44

4758

Alte sume primite cu caracter de subvenții pt.investitii-iid

29,912,009.82

4,278,133.31

904,255.00

11,023,542.14

15,114,175.10

34,002,642.78

4758.1

Alte sume primite cu caracter de subvenții pt.pos mediu-bl

4,664,412.61

261,941.49

4,926,354.10

4758.1.1

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-lazuri

173,885.93

173,885.93

4758.1.10

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-odoreu

48,332.19

48,332.19

4758.1.11

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-carei

803,453.97

803,453.97

4758.1.12

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-ardud

6,221.00

6,221.00

4758.1.13

Alte sume primite-bl-solicitat prin cereri de rambursare

123,502.17

123,502.17

4758.1.14

Alte sume primite-bl-solicitat prin cereri de ramb.-cat

15,561.05

15,561.05

4758.1.15

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.poim-cj

35,153.25

17,298.83

52,452.08

4758.1.16

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-neutiliza

915,027.21

244,642.66

1,159,669.87

4758.1.2

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-foieni

158,635.50

158,635.50

4758.1.3

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-negresti.

746,326.53

746,326.53

4758.1.4

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-satu mare

573,082.87

573,082.87

4758.1.5

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-livada

347,503.94

347,503.94

4758.1.6

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-tasnad

371,686.71

371,686.71

4758.1.7

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-paulesti

90,960.97

90,960.97

4758.1.8

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-botiz

132,088.63

132,088.63

4758.1.9

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-capleni

122,990.69

122,990.69

4758.10

Alte sume primite cu caract.de subv.pt.economii-tva

8,011,506.23

-1,511.96

8,009,994.27

4758.11

Alte sume primite cu caract.de subv.pt.economii-bl

102.34

-102.34

4758.2

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-buget sta

24,092,198.87

24,092,198.87

4758.3

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.pos mediu-bs-tva

43,870,589.06

43,870,589.06

4758.4

Alte sume primite cu caract.de subv.pt.pos mediu-fc

157,525,915.71

157,525,915.71

4758.5

Alte sume primite cu caract.de subv.pt.cat-buget de stat

615,874.80

615,874.80

4758.6

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.cat-tva

843,664.12

843,664.12

4758.7

Dobânzi si comisioane-cont prefin.trez

66.77

66.77

66.77

4758.8

Alte sume primite cu caract.de subv.pt.economii-bs

3,626,290.53

-1,109.58

3,625,180.95

4758.9

Alte sume primite cu caract.de subv.pt.cat-fedr

2,864,239.72

2,864,239.72

4758.ECO.1

Alte sume primite cu caracter de subvenții bl-satu mare

238,510.67

238,510.67

4758.ECO.2

Alte sume primite cu caracter de subvenții bl-halmeu

6,403.69

6,403.69

4758.ECO.4

Alte sume primite cu caracter de subvenții bl paulesti

14,790.91

14,790.91

4758.ECO.5

Alte sume primite cu caracter de subvenții bl cărei

51,103.62

51,103.62

4758.ECO.6

Alte sume primite cu caracter de subvenții bl-moftin

23,719.76

23,719.76

4758.ECO.7

Alte sume primite cu caracter de subvenții bl-neutilizate

103,900.62

103,900.62

4758.POIM.1

Bs cerut prin cereri de rambursare-poim

5,762,568.98

181,626.28

5,944,195.26

EMSYS

Balanța de Verificare

07.04.2020 15:31 GMT+3 Pag.:13/18

Simbol cont

Denumire Cont

Sold la inceputul anului Debit

Sold la inceputul anului Credit

Rulaj perioada Debit

Rulaj perioada Credit

Rulaj cumulat Debit

Rulaj cumulat Credit

Sold final Debit

Sold final Credit

4758.POIM.2

Tva cerut prin cereri de rambursare-poim

8,684,474.67

259,624.72

8,944,099.39

4758.POIM.3

Bl cerut prin cereri de rambursare-poim

881,003.79

-0.01

33,529.02

67,016.80

914,491.57

4758.POIM.6

Fc cerut prin cereri de rambursare-poim

37,678,335.59

1,187,556.45

38,865,892.04

4758.ROMAIR-BL

Alte sume primite cu caract.de subv.pt.romair-bl din cr

34,413.64

3,459.76

3,459.76

37,873.40

4758.ROMAIR-BS

Alte sume primite cu caract.de subv.pt.romair buget de stat

481,791.03

48,436.64

48,436.64

530,227.67

4758.ROMAIR-FC

Alte sume primite cu caract.de subv.pt.romair-fc

2,925,159.83

294,079.60

294,079.60

3,219,239.43

4758.ROMAIR-TVA

Alte sume primite cu caracter de subv.pt.romair-tva

665,090.65

65,735.44

65,735.44

730,826.09

481

Decontări intre unitate si subunități

45,163,042.26

4,402.93

4,402.95

3,346,093.92

3,346,093.92

45,163,042.26

481.1

Decontări intre unitate si subunitati-activ.productie

78,725,167.08

4,402.93

-172,805.00

3,226,314.45

-2,055,681.47

73,443,171.16

481.10

Decontări intre unitate si subunitati-romair

0.01

3,460.27

20,758.59

17,298.31

481.2

Decontări intre unitate si subunitati-piu

123,851,885.74

123,851,885.74

481.3

Decontări intre unitate si subunitati-pos mediu

15,311,248.63

172,805.00

265,407.25

5,094,703.41

10,481,952.47

481.4

Decontări intre unitate si subunitati-poim(ct.iid+berd+bcr)

8,567,466.37

2,758.31

-166,386.88

442,192.61

9,176,045.86

481.5

Decontări intre unitate si subunitati-economii

1,986,520.32

1,986,520.32

481.6

Decontări intre unitate si subunitati-cat

1,085,204.04

1,644.62

17,298.83

127,113.08

975,389.79

481.7

Decontări intre unitate si subunitati-poim-corectii+tva core

574,217.18

14,533.78

588,750.96

481.8

Decontări intre unitate si subunitati-poim-neautorizate+tva.

751,991.17

-421,109.93

330,881.24

481.9

Decontări intre unitate si subunitati-poim(nfg+tva nfg)

4,479,934.04

0.02

123,583.85

4,603,517.89

491

Provizioane pt. deprecierea creanțelor - clienti

5,105,723.43

1,208,821.00

3,879.42

1,208,821.00

6,310,665.01

496.1

Proviz.pt. depreciere creanțe - debitori-filip daciana

210,901.00

8,200.00

8,200.00

202,701.00

Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI

106,920,659.68

404,792,841.34

25,224,041.04

25,118,388.12

210,613,947.77

221,621,957.97

99,527,765.34

408,407,957.20

507

Certificate verzi primite

56,273.47

56,273.47

5121.1

Cont in lei brd satu mare-ag.ardud

2,445,985.43

116,506.49

30,992.50

1,027,079.09

880,235.90

2,592,828.62

5121.1.1

Cont in lei brd satu mare-card de firma

10,853.59

30,000.00

2,739.90

70,005.25

44,840.47

36,018.37

5121.10

Cont in lei -ing bank satu mare

2,416,904.86

44,995.57

515,065.64

2,700,489.44

231,481.06

5121.2

Cont in lei - bcr -

4,113.70

11,668.21

199.57

23,245.64

1,651.88

25,707.46

5121.21

Cont in lei - bcr - cont iid

4,368,309.00

52,505.44

4,279,820.05

16,334,551.80

15,578,370.54

5,124,490.26

5121.28

Cont in lei - bcr - cont crsd

2,242,481.68

5,879.52

76,650.10

2,319,131.78

5121.29

Cont in lei - bcr - rambursare romair

20,758.59

3,460.27

17,298.32

5121.5

Cont lei -trezorerie

2,611,598.04

1,088,472.82

7,561,372.75

4,600,016.00

5,572,954.79

5121.51

Cont in lei-trezoreria satu mare

726.98

726.98

5121.53

Cont in lei-trezoreria satu mare-prefinantare fc

84,774.61

7.07

84.83

84,859.44

5121.56

Cont in lei-trezoreria-50.98.01-cl

237,144.76

19.79

300.38

237,445.14

5121.57.1

Cont in lei-trezoreria-50.41.06-cpl romair

408,251.68

408,251.68

408,251.68

408,251.68

5121.58.1

Cont in lei-trezoreria-50.99.05-plati romair

408,251.68

408,251.68

408,251.68

408,251.68

5121.6

Cont lei - transilvania

7,332,371.00

9,024,531.59

7,162,302.69

70,924,268.36

72,136,333.05

6,120,306.31

5121.6.POIM

Cont lei-trans.-poim-rambursare-870d

8,068,199.69

2,758.31

1,959,313.57

1,749,820.23

8,277,693.03

5121.61

Cont lei - transilvania - iid

38.00

1,635,494.37

1,635,500.37

32.00

5121.63

Cont lei - transilvania - pos mediu - rambursare

0.42

0.42

5121.65

Cont lei - transilvania - pos mediu - buget local

174,622.01

4,023.00

20,758.59

24,787.59

170,593.01

5121.67

Cont lei - transilvania - reprezentare salariati

4,020.97

95.00

1,254.00

1,650.51

3,624.46

5121.68

Cont lei-trans.-pos mediu-ct.rezerva al serv.datoriei.

14.00

14.00

5121.69

Cont lei-trans.-pos mediu-imprumut berd

82.80

82.80

5121.7

Cont lei - unicredit tiriac

530,957.16

5,656.74

44.80

181,723.86

894.60

711,786.42

5121.9

Cont lei -cec bank

844,431.09

30,342.38

25.00

334,648.59

352.10

1,178,727.58

EMSYS

Balanța de Verificare

07.fl4.Z0Z0 J5.-31 GMT-r3 Pag.:14/18

Simbol cont

Denumire Cont

Sold la începutul

Sold la inceputul

Rulaj perioada

Rulaj perioada

Rulaj cumulat

Rulaj cumulat

Sold final

Sold final

anului

anului

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

5124.6

Cont in euro - transilvania

1,608,340.97

1.19

187,681.28

1,795,845.89

176.36

5124.61

Cont in gbp - transilvania

25.60

0.04

3.88

1.83

27.65

5125.2

Sume in curs de decontare ( pos )

180,522.10

179,024.39

1,860,356.23

1,858,858.51

1,497.72

5125.5

Sume in curs de decontare-pay point

240,450.81

1,326,353.02

1,395,178.85

16,317,388.82

16,351,704.42

206,135.21

5125.6

Sume in curs de decontare-online

2,825.81

178,812.40

181,921.38

1,769,353.99

1,768,862.88

3,316.92

531

Casa

74,182.14

2,496,198.74

2,561,108.48

29,406,039.06

29,451,075.19

29,146.01

5311.1

Casa in lei - casieria centrala

18,242.22

276,546.24

314,203.82

3,445,529.25

3,453,715.81

10,055.66

5311.11

Casa in lei - casieria utilitati sediu

127,990.44

127,990.44

1,502,097.06

1,502,097.06

5311.2

Casa in lei - casieria 2

45,948.99

802,355.58

818,750.00

9,253,990.77

9,285,300.00

14,639.76

5311.21

Casa abonati 1

255,832.78

255,832.78

3,017,303.40

3,017,303.40

5311.22

Casa abonati 2

265,806.12

265,806.12

2,866,270.46

2,866,270.46

5311.23

Casa abonati 3

220,450.47

220,450.47

2,586,018.01

2,586,018.01

5311.24

Casa abonati 4

57,192.95

57,192.95

541,105.72

541,105.72

5311.4

Casa in lei cărei

135,862.14

147,440.66

1,820,240.66

1,820,240.66

5311.41

Casa in lei carei-1

32,174.47

32,174.47

924,283.24

924,283.24

5311.42

Casa in lei carei-2

103,016.77

103,016.77

891,561.14

891,561.14

5311.5

Casa in lei tasnad

620.77

73,025.00

73,350.00

915,816.70

915,840.00

597.47

5311.6

Casa in lei negresti-oas

245.44

144,858.18

144,900.00

1,623,799.12

1,623,700.00

344.56

5314

Casa in valuta

9,124.72

1,087.60

18,023.53

23,639.69

3,508.56

532

Alte valori

912.61

912.61

5328

Alte valori.

912.61

912.61

542

Avansuri de trezorerie

568.06

9,094.71

12,090.74

212,001.58

212,569.64

581

Viramente interne

2,624,321.70

2,624,321.70

40,705,849.62

40,705,849.62

581.1

Compl. sist

13,298,777.87

5,973.15

4,023.00

77,102.08

4,298.86

13,225,974.65

581.10

Viramente interne-romair

408,251.68

408,251.68

408,251.68

408,251.68

581.3

Viramente interne-pos mediu

30,441,592.50

4,023.00

5,973.15

4,023.00

77,102.08

30,514,671.58

581.6

Viramente interne-cat

1,422,671.89

275.86

1,422,396.03

Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE

33,360,296.65

45,163,042.26

18,463,492.83

19,668,545.43

192,452,318.46

192,810,239.52

33,002,375.59

45,163,042.26

601

Cheltuieli cu materii prime.

215,933.88

215,933.88

2,424,651.54

2,424,651.54

601.1

Chelt.cu materii prime - ape subterane

83,606.14

83,606.14

934,952.53

934,952.53

601.2

Chelt.cu materii prime - suspensii

20,242.35

20,242.35

248,123.16

248,123.16

601.3

Chelt.cu materiale pentru lucrări iid

112,085.39

112,085.39

1,241,575.85

1,241,575.85

6021

Cheltuieli cu materiale auxiliare

152,825.65

152,825.65

680,991.31

680,991.31

6022

Cheltuieli privind combustibilii

95,654.14

95,654.14

1,256,178.15

1,256,178.15

6022.1

Cheltuieli cu consum gaze nat.

38,600.28

38,600.28

185,566.66

185,566.66

6024

Cheltuieli privind piesele de schimb

102,061.40

102,061.40

598,504.44

598,504.44

6028.1

Cheltuieli privind materiale modernizare clădire sediu

39,421.00

39,421.00

603

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor inv

67,850.46

67,850.46

330,399.52

330,399.52

604

Cheltuieli privind materialele nestocate

100.00

100.00

19,245.30

19,245.30

605.1

Cheltuieli privind energia (ch.variabila)

562,730.57

562,730.57

5,857,009.55

5,857,009.55

605.3

Cheltuieli privind apa consum propriu (ch.variabila)

36,498.10

36,498.10

250,505.02

250,505.02

609

Reduceri comerciale primite

-166.00

-166.00

6111

Cheltuieli cu Întreținerea si reparatii - regie

33,716.56

33,716.56

1,781,686.53

1,781,686.53

6112

Cheltuieli cu întreținerea si reparatii - terti

33,700.39

33,700.39

563,565.92

563,565.92

612.1

Cheltuieli cu redeventele - primăria satu mare

588,000.00

588,000.00

7,056,000.00

7,056,000.00

EMSYS           Balanța de Verificare                    07.04.2020 15:31 GMT+3 Pag.:15/18

Simbol cont


Denumire Cont


612.10

Cheltuieli cu redeventele- primăria negresti-oas

612.2

Cheltuieli cu redeventele - primăria odoreu

612.3

Alte chirii spațiu

612.5

Cheltuieli cu redeventele - primăria cărei

612.6

Cheltuieli cu redeventele- primăria tasnad

612.7

Cheltuieli cu redeventele- primarii comune

612.8

Cheltuieli cu redeventele- primăria ardud

612.9

Cheltuieli cu redeventele- primăria livada

613

Cheltuieli cu primele de asigurare

615

Cheltuieli cu pregătirea personalului

6231

Cheltuieli de protocol.

6232

Cheltuieli de publicitate,reclama

6233

Cheltuieli cu promovarea produselor

624

Cheltuieli cu transport bunuri si personal

625.1

Cheltuieli cu deplasări diurna interna-nedeductibila

625.2

Cheltuieli cu deplasări diurna interna-deductibila

625.3

Cheltuieli cu deplasări diurna externa-deductibila

625.4

Alte cheltuieli cu deplasări.

626

Cheltuieli poștale si taxe de comunicatii

627

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

628

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

628.1

Cheltuieli de judecata onorarii ex.jud.,taxe timbru si jud.

628.2

Cheltuieli cu monitorizare si paza

628.3

Chelt.privind întreținerea si funct.tehnicii de calcul

635

Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate

635.1

Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate-tva

635.2

Cheltuieli cu taxe timbru si judiciare

641

Cheltuieli cu salariile personalului

641.1

Cheltuieli cu salariile personalului-birou uip

6422

Cheltuieli cu tichete de masa acordate personalului

644

Cheltuieli cu participarea salariatilor la profit

644.1

Cheltuieli cu participarea salariatilor la profit-birou uip

6458.2

Act.sociale-ajutor deces

6458.3

Act.sociale - 50% bilete tratament

6458.4

Act.sociale-cadouri pt.copiii salariatilor

6458.5

Act.sociale-tichete cadou+flori 8 martie

6458.6

Act.sociale-ajutor de naștere

6458.8

Act.sociale-tichete cadou de ziua apei

6458.9

Act.sociale-boli grave si incurabile

646

Chelt. cu contrib.asiguratorie de munca

646.1

Chelt. cu contrib.asiguratorie de munca-birou uip

652

Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător

654.1

Pierderi din creanțe - chelt.nedeductibile

6581

Despăgubiri,amenzi,penalitati

6581.1

Despăgubiri penalitati-chelt.nedeductibile

6584

Sponsorizări

6584.3

Sponsorizari-privind ajutoare medicale


Sold la Începutul

Sold la începutul

Rulaj perioada

Rulaj perioada

Rulaj cumulat

Rulaj cumulat

Sold final

Sold final

anului

anului

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

40,300.00

40,300.00

483,600.00

483,600.00

12,200.00

12,200.00

146,400.00

146,400.00

981.92

981.92

6,359.78

6,359.78

90,000.00

90,000.00

1,080,000.00

1,080,000.00

25,000.00

25,000.00

300,000.00

300,000.00

78,300.00

78,300.00

939,400.00

939,400.00

6,900.00

6,900.00

82,800.00

82,800.00

3,900.00

3,900.00

46,800.00

46,800.00

31,614.45

31,614.45

128,796.24

128,796.24

4,250.00

4,250.00

44,440.13

44,440.13

6,074.85

6,074.85

35,958.77

35,958.77

23,291.20

23,291.20

52,620.96

52,620.96

2,236.00

2,236.00

754.05

754.05

3,245.39

3,245.39

3,630.00

3,630.00

43,670.00

43,670.00

1,650.00

1,650.00

20,300.00

20,300.00

17,864.79

17,864.79

2,567.59

2,567.59

77,441.32

77,441.32

10,124.85

10,124.85

162,097.39

162,097.39

4,332.01

4,332.01

47,968.04

47,968.04

78,175.17

78,175.17

1,278,493.57

1,278,493.57

2,265.99

2,265.99

107,823.97

107,823.97

31,737.78

31,737.78

457,921.58

457,921.58

10,980.00

10,980.00

111,068.82

111,068.82

106,906.79

106,906.79

733,924.72

733,924.72

10,435.00

10,435.00

10,435.00

10,435.00

34,922.10

34,922.10

2,123,271.00

2,123,271.00

21,398,363.00

21,398,363.00

169,002.00

169,002.00

1,980,869.00

1,980,869.00

109,098.66

109,098.66

1,485,762.39

1,485,762.39

480,525.00

480,525.00

29,880.00

29,880.00

4,184.00

4,184.00

94,944.00

94,944.00

97,584.57

97,584.57

551,302.69

551,302.69

20,095.56

20,095.56

20,095.56

20,095.56

15,150.00

15,150.00

3,138.00

3,138.00

204,900.00

204,900.00

10,000.00

10,000.00

47,417.00

47,417.00

488,898.00

488,898.00

3,803.00

3,803.00

45,014.00

45,014.00

84,004.22

84,004.22

965,966.17

965,966.17

30,839.63

30,839.63

103,581.83

103,581.83

66,444.61

66,444.61

197,899.10

197,899.10

3,070.34

3,070.34

1,000.00

1,000.00

57,000.00

57,000.00

50,000.00

50,000.00

EMSVS

Balanța de Verificare

07.04.2020

15:31 GMT+3 Pag:16/18


Simbol cont

Denumire Cont

Sold la începutul anului Debit

Sold la inceputul anului Credit

Rulaj perioada Debit

Rulaj perioada

Credit

Rulaj cumulat Debit

Rulaj cumulat Credit

Sold final Debit

Sold final Credit

6584.4

Sponsorizari-alte cheltuieli de sponsorizare

6,000.00

6,000.00

6584.5

Sponsorizari-activitati culturale

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

6588.1

Alte cheltuieli de exploatare-chelt.nedeductibile

611.10

611.10

6588.3

Alte cheltuieli de exploatare-lucr.exec.pt.pos mediu

4,000.00

4,000.00

14,920.00

14,920.00

665

Cheltuieli din diferente de curs valutar

4.45

4.45

10,073.41

10,073.41

666

Cheltuieli privind dobinzile

191,101.21

191,101.21

1,296,237.02

1,296,237.02

666.3

Cheltuieli privind dobinzile-proiect pos mediu

191,101.21

191,101.21

1,296,237.02

1,296,237.02

6811

Cheltuieli de exploatare priv. amortiz. imobiliz.

119,210.47

119,210.47

1,253,848.58

1,253,848.58

6812

Chelt. de exploatare priv. proviz. risc si chelt.

1,208,821.00

1,208,821.00

1,208,821.00

1,208,821.00

6812.2

Chelt. de exploatare priv. proviz.-c.o.neefect.in an curent

446,289.00

446,289.00

446,289.00

446,289.00

6812.4

Chelt. de exploatare priv. proviz.-particip.sal.profit

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

6812.5

Chelt. de exploatare priv. proviz.-pensii

443,569.00

443,569.00

443,569.00

443,569.00

691

Cheltuieli cu impozitul pe profit

59,655.00

59,655.00

384,816.00

384,816.00

Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI

0.00

0.00

7,893,437.46

7,893,437.46

60,845,691.70

60,845,691.70

0.00

0.00

704

Venituri din facturi apa canal

2,942,095.40

2,942,095.40

36,535,957.11

36,535,957.11

704.1

Venituri din lucr.executate si serv.prestate

97,867.30

97,867.30

893,503.83

893,503.83

704.2

Venituri din lucr.executate si serv.prestate - fond iid

1,331,565.01

1,331,565.01

1,541,442.88

1,541,442.88

704.31

Venituri facturi apa - canal ardud

26,964.30

26,964.30

568,088.96

568,088.96

704.41

Venituri facturi apa - canal cărei

346,854.46

346,854.46

6,046,141.52

6,046,141.52

704.42

Venituri facturi diverse servicii cărei

1,134.45

1,134.45

99,862.90

99,862.90

704.51

Venituri facturi apa - canal tasnad

136,705.36

136,705.36

1,838,977.88

1,838,977.88

704.52

Venituri facturi diverse servicii tasnad

614.21

614.21

25,148.40

25,148.40

704.61

Venituri facturi apa - canal comune

680,636.68

680,636.68

8,068,189.41

8,068,189.41

704.71

Venituri facturi apa - canal livada

31,135.14

31,135.14

421,828.06

421,828.06

704.81

Venituri facturi apa - canal negrești oas

36,523.78

36,523.78

1,959,306.46

1,959,306.46

704.82

Venituri facturi diverse servicii negrești oas

3,252.09

3,252.09

33,075.90

33,075.90

706

Venituri din redevente, locații gestiune si chirii

4,508.90

4,508.90

53,815.72

53,815.72

722

Venituri din producția de imobilizări corporale

172,805.00

172,805.00

2,095,184.00

2,095,184.00

722.2

Venituri din producția de imobilizări corporale pos-mediu.

172,805.00

172,805.00

2,055,763.00

2,055,763.00

722.3

Venituri din producția de imobilizări corporale-modern.clădi

39,421.00

39,421.00

754

Venituri din creanțe reactivate si debitori diverși

3,080.43

3,080.43

10,291.26

10,291.26

7581

Venituri din despag.amenzi.penalitati

5,067.41

5,067.41

136,092.13

136,092.13

7581.2A

Venituri din penalitati-pos mediu+poim-incasate

11,185.09

11,185.09

11,185.09

11,185.09

7581.31

Venituri din despag.amenzi.penalitati ardud

47.10

47.10

1,016.71

1,016.71

7581.41

Venituri din despag.amenzi.penalitati cărei

1,718.75

1,718.75

23,232.79

23,232.79

7581.51

Venituri din despag.amenzi.penalitati tasnad

68.15

68.15

1,112.89

1,112.89

7581.61

Venituri din despag.amenzi.penalitati comune

1,487.82

1,487.82

17,170.30

17,170.30

7581.71

Venituri din despag.amenzi.penalitati livada

18.05

18.05

487.51

487.51

7581.81

Venituri din despag.amenzi.penalitati negrești oas

3.83

3.83

10,963.94

10,963.94

7588

Alte venituri din exploatare

5,449.67

5,449.67

185,454.87

185,454.87

7588.2

Refact.cons.en.el.+conv.tel.

20,712.18

20,712.18

204,279.69

204,279.69

7588.8

Alte venituri din exploatare-recup.premii 2015-2016-contribu

1,648.00

1,648.00

765

Venituri din diferente de curs valutar

1,087.64

1,087.64

37,535.27

37,535.27

766

Venituri din dobinzi

24,310.81

24,310.81

215,164.88

215,164.88

7812.1

Venituri din provizioane - venituri neimpozabile

11,973.00

11,973.00

449,153.42

449,153.42

7812.2

Venituri din provizioane - venituri neimpozabile-part.sal.pr

525,000.00

525,000.00

EMSYS            Balanța de Verificare

07.04.2020 15:31 GMT+3 Pag.:17/18

Simbol cont


Denumire Cont


Sold la începutul Sold la începutul Rulaj perioada


anului Debit


anului

Credit


Debit


Rulaj perioada Credit


Rulaj cumulat Debit


Rulaj cumulat Credit


Sold final Debit


Sold final Credit
EMSYS


Balanța de Verificare


07.04.2020 15:31 GMT+3 Pag.:18/18


Bifați numai dacă este cazul:

] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

] Sucursala

] GIE - grupuri de interes economic

| Activ net mai mic de 1 /2 din valoarea capitalului subscris


24.o2.2020 Tip situație financiară: BL


(•An C Semestru

Anul

2019

Suma de control

6.919.340


Entitatea


APASERV SATU MARE SA


Județ

Satu Mare


Sector


Localitate

SATU MARE

Strada___________

[gara FERĂSTRĂU


Nr.

9/A


Bloc Scara Ap.


Telefon

0261759080


Număr din registrul comerțului

J30/1102/2004

Cod unic de înregistrare

1

6

8

4

4

9

5

2

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei


Situatii financiare anuale


Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Entități mijlocii, mari si entități de interes public

| C Entități mici


Microentități


Entități de interes publicjCC. 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de ।— anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

| 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Calitatea


Semnătura_____________________ ——1—

Nr.de înregistrare in organismul profesional /


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA

C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA

(• NU


| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [/]


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit BDO Audit S.R.L.


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

18/02.08.2001


CIF/CUI


FIO- pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                              -lei-

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.

OMFP nr.3781 / 2019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

167.579

124.554

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

CM

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

167.579

124.554

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 21 1 +212-2811 -2812 -2911 -2912)

08

08

6.019.812

5.893.998

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

2.865.721

3.648.449

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

77.018

59.247

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815-2915)

n

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

369.480.023

374.240.404

6.Investiții imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

12

17

378.442.574

383.842.098

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

0

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

2$

25

378.610.153

383.966.652

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

1.515.880

1.347.184

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-36S + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

20

29

9.060

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

1.524.940

1.347.184

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +

4092 + 411 +413+418- 4902- 491)

31

31

15.615.865

i

9.624.426

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

41.004.551

37.762.352

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35+35a)

37

36

56.620.416

47.386.778

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

56.273

56.273

TOTAL (rd. 37+ 38)

40

39

56.273

56.273

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

41

40

33.304.023

32.946.102

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

91.505.652

81.736.337

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

157.701

636.618

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)

44

43

157.701

636.618

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

4S

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3.018.182

3.209.283

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

4.256.256

2.788.766

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

so

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

$2

51

FIO- pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446" ** + 447*** + 448I + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

fi

52

3.195.897

4.065.913

TOTAL (rd. 45 la 52)

53

10.470.335

10.063.962

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

ss

54

-251.965.156

-263.173.314

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

126.644.997

120.793.338

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

22.636.363

19.618.182

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

6)

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 la 63)

64

22.636.363

19.618.182

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

108.450

443.569

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

6/

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513 + 1514+1518)

67

923.723

666.388

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1.032.173

1.109.957

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

363.070.184

369.484.950

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

333.158.174

335.482.307

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

29.912.010

34.002.643

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

29.300.063

25.727.000

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

/4

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472")

7S

/4

29.300.063

25.727.000

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2O75)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

392.370.247

395.211.950

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

6.918.340

6.919.340

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

83

S.AIte elemente de capitaluri proprii (1031)

as

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

6.918.340

6.919.340

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

931.094

779.191

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

39

88

1.383.668

1.383.868

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

9I

90

26.675.622

28.857.013

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

28.059.290

30.240.881

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

2.751.616

1.231.724

SOLD D(ct. 117)

97

96

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

5.104.648

1.164.620

SOLD D (ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

600

200

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

43.764.388

40.335.556

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017)2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101 +102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

43.764.388

40.335.556

Suma de control F1 0 :     5292142578/10295045390

1) Sumele înscrise la acest rând si preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente

■ ) Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente **) Solduri debitoare ale conturilor respective.                   intr-o perioada mai mica de 12 luni.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective                     $e va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor

publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Formular

VALIDAT

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                           . lei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.

OMFP nr-PSIZ

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

57.249.765

58.085.339

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

07

02

57.249.765

58.085.339

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățilefadiate din Registrul generai si care ma+au rn-derulare contracte dedeasing (ct.746*-)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

08

09

2.049.553

2.095.184

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

U

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

12

13

1.565.705

592.644

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

M

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11 + 12+13)

15

16

60.865.023

60.773.167

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

4.272.105

5.185.313

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

369.973

349.645

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

5.155.993

6.107.514

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

165

166

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

23.337.711

26.808.841

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

22.011.587

25.375.399

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

1.326.124

1.433.442

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd. 26-27)

24

25

1.199.062

1.253.849

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)

25

26

1.199.062

1.253.849

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

357.633

93.291

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

357.864

103.582

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

231

10.291

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

17.003.969

17.097.308

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

14.745.714

15.078.559

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32

33

986.374

779.282

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

858.049

965.966

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

413.832

273.501

Cheltuteii eu dobânzile de refinat+țare înregistrate-de-entităț-île radiate din Registrirf-generalsecare mai-au+n-derulare contracte deleasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

37

39

1.601.052

1.274.526

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

2.157.587

2.248.679

-Venituri (ct.7812)

39

41

556.535

974.153

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 171a 20-21+22+25+28+31+39)

40

42

53.297.333

58.170.121

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

43

7.567.690

2.603.046

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

124.009

215.165

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

29.358

37.535

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

30

52

153.367

252.700

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

-Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

1.327.708

1.296.237

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

$5

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

24.687

10.073

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

V

59

1.352.395

1.306.310

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

0

0

-Pierdere (rd. 59-52)

59

61

1.199.028

1.053.610

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

6(.)

62

61.018.390

61.025.867

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

5?

63

54.649.728

59.476.431

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

6.368.662

1.549.436

- Pierdere (rd. 63 - 62)

62

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

1.264.014

384.816

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

5.104.648

1.164.620

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

f>S

70

0

0

Suma de control F20 : 945216246/ 10295045390

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate in baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,CalitateaFormular VALIDAT


I 0 i 1

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019           J 'P 8'

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                               "

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd.

OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

1.164.620

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

434

444

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

475

475

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

9.359.900

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

23

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

16.974.206

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

16.974.206

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

33

34

11.120.799

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

35

4.795.205

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

6.325.594

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

1.485.762

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

49

46a (303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)

53

47b (306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+ 51 +52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

64

57

20.730.645

15.935.088

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute in relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (Ct. 425+ 4282)

68

60

210.901

202.701

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 +4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

686.922

1.039.786

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

329.423

168.501

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

19.766

3.535

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

337.733

867.750

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

(rd.72 la 74)

79

71

40.475.329

37.359.184

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

40.475.329

37.359.184

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

85

76a (313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

74.182

29.146

-în lei (ct.5311)

94

85

65.057

25.637

- în valută (ct. 5314)

95

86

9.125

3.509

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

32.985.997

32.706.007

-în lei (ct. 5121),din care:

97

88

31.377.630

32.705.803

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

- în valută (ct. 5124), din care:

99

90

1.608.367

204

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

243.277

210.950

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

243.277

210.950

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

103

94

Datorii (rd.96 + 99+ 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

104

95

62.406.759

55.409.141

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

- în lei

106

97

- în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)

(dinct. 162), (rd.100+101)

108

99

25.654.545

22.636.364

-în lei

109

100

25.654.545

22.636.364

F30 - pag.5

- în valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + dinct. 1682)

in

102

191.101

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

112

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

-în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

4.256.256

2.788.766

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliati nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

629.727

724.533

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)

121

111

1.414.469

1.520.661

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

653.190

805.369

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (Ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

743.974

691.393

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

17.305

23.899

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor/ asociatilor (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

30.451.762

27.547.716

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

30.451.762

27.547.716

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

141

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

6.918.340

6.919.340

- acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

6.918.340

6.919.340

- părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct.2O5)

148

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

385.528.148

413.077.907

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

%/)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149+ 150 + 151 + 152)

154

141

6.918.340

X

6.919.340

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

6.918.340

100,00

6.919.340

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

6.918.340

100,00

6.919.340

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

-deținut de alte entități

165

152

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

4.593.643

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

4.593.643

- către instituții publice centrale

172

159

-către instituții publice locale

173

160

4.593.643

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Suma de control F30 : 1623335717 / 10295045390


F30 - pag.9


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

BOR DARIUSGHEORGHE

CalitateaF40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                        - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

■.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

641.498

54.981

X

696.479

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

641.498

54.981

X

696.479

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

2.806.039

154.697

X

2.960.736

Construcții

07

4.163.519

31.000

4.194.519

Instalații tehnice si mașini

08

9.421.992

2.397.533

138.325

138.325

11.681.200

Alte instalatii, utilaje si mobilier

09

182.201

182.201

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

369.480.023

4.767.304

6.923

374.240.404

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

788.245

639.735

1.427.980

0

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

386.842.019

7.990.269

1.573.228

138.325

393.259.060

lll.lmobilizari financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

387.483.517

8.045.250

1.573.228

138.325

393.955.539

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

473.919

98.006

571.925

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

473.919

98.006

571.925

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

949.746

311.511

1.261.257

Instalații tehnice si mașini

25

7.344.516

826.560

138.325

8.032.751

Alte instalatii,utilaje si mobilier

26

105.183

17.771

122.954

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

8.399.445

1.155.842

138.325

9.416.962

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

8.873.364

1.253.848

138.325

9.988.887

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

III.Imobilizări financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 : 2434350849/10295045390

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular VALIDAT


11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura /_______________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

I

ATENTIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, “in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 in format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-neqru, lizibil''.

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. întocmire raportări anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

 • • termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, in cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare in cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

in cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul in care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel incât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent *', respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociati - se efectuează in contul 455 ' „Sume datorate acționarilor/asociaților".

în cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări intre entitățile afiliate".

 • 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse in situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

 • 3) A se vedea, in acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate in conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

Apaserv Satu Mare SA

str Gara Ferăstrău nr Q/A. 440/ io satu Mșie

[ Sistem do management certificat

ISO 9001/ ISO 14001/

OHSAS 18001


Nr. Refl ( oinwituiin । U) 11O2'Z<'1'4

Ll II Hi : lKf<44’JSt-

Capital social sub^cus $i vâis.ii g ui o u<t îp.

Tel 0261 *690811 Fu» 02B1 :.’i06r

Nr. 5.617 / 22 04.2020

NOTE EXPLICATIVE

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2019

ANEXA NR. 1: PRINCIPII, POLITICI Șl METODE CONTABILE

Cu titlu general, politicile contabile aplicate de societate respectă principiile contabile generale cerute de Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1802/2014, prin care au fost aprobate Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

Pentru ca informațiile financiare să fie utile, ele trebuie să fie relevante și să reprezinte exact ceea ce își propun să reprezinte. Utilitatea informațiilor financiare este amplificată dacă acestea sunt comparabile, verificabile, oportune și inteligibile.

Politicile contabile aplicate asigură furnizarea unor informații:

J inteligibile;

J relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor;

J credibile, în sensul că:

 • a) reprezintă fidel activele, datoriile, poziția financiară și rezultatul financiar;

 • b) sunt neutre;

 • c) sunt prudente;

 • d) sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Societatea a aplicat principiile contabile cerute de Legea contabilității nr. 82/1991, respectiv:

 • • Principiul continuității activității - presupune că societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în stare de lichidare sau fără reducerea semnificativă a activității;

 • • Principiul permanenței metodelor - presupune că politicile contabile și metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv, precum și a rezultatelor asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile de la un exercițiu financiar la altul;

 • • Principiul prudenței - la întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă, astfel:

J în contul de profit și pierderi poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

J sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

J sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.


A pa sen/ Satu Mare S.A

sli Gara Ferăstrău di 9/A 44(1,’in 9aiu Mair-fsoiuănia

Nr Reg Conienulm t Ui 1 liv t’<ym CUI Pi)IUS4 4’-»r.r-

Capital social subscris și văi sal ('»iu Tel 0261 769080 Fa> 02»->

Nr. 5.617 / 22 04 2020

s Activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate. Totuși, exercitarea prudenței nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situațiile financiare nu ar mai fi neutre și nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

J trebuie recunoscute toate datoriile previzibile și pierderile potențiale care au apărut în cursul exercițiului financiar respectiv sau în cursul unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.

 • • Principiul contabilității de angajamente - efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

J trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor. Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). în toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații de lucrări etc.).

J veniturile și cheltuielile care rezultă direct și concomitent din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente, cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.

 • • Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv -componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat;

 • • Principiul intangibilității - bilanțul de deschidere al unui exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent;

J în cazul modificării politicilor contabile și al corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifică bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.

J înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, precum și a modificării politicilor contabile nu se consideră încălcare a principiului intangibilității.

 • • Principiul necompensării - orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă;

J toate creanțele și datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative.

eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea creanțelor și veniturilor, respectiv a datoriilor și cheltuielilorApaserv Satu Mare S.A

Sti Gara FerâstfAu nr <).'A 4402 iu M.»» h 'V n Ni Rog v•<miedului • ii.i : itic' , t'u4 < l'l R^'f'f'44-J*-,-Capital social suhscns și văisji »• *»i’j m-'i.>.

Tel 026I 'r'9080 F.i* iv2”t

Nr. 5.617 / 22 04 2020

corespunzătoare. în notele explicative se prezintă valoarea brută a creanțelor și datoriilor care au făcut obiectul compensării.

J în cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratamentul contabil este similar și în cazul prestărilor reciproce de servicii.

 • • Principiul prevalenței economicului asupra juridicului - informațiile prezentate în situațiile financiare anuale trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în evidența contabilă și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, conform realității economice, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile posibile;

 • • Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare anuale. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeași natură sau cu funcții similare trebuie însumate, nefiind necesară prezentarea lor separată.

Alte politici contabile aplicate :

în privința evaluării stocurilor, la ieșirea din gestiune a stocurilor, societatea a aplicat metoda FIFO (primul intrat-primul ieșit), bunurile ieșite fiind evaluate la costul de achiziție;

J societatea a aplicat amortizarea liniară a mijloacelor fixe;

J veniturile au fost contabilizate în luna în care au fost suportate și cheltuielile aferente lor;

J inventarierea patrimoniului s-a efectuat la finele anului, în baza Deciziilor nr. 167 - 177/18.11.2019, nr. 189/02.12.2019 și nr. 3/09.01.2020, având în vedere prevederile Legii 82/1991 și ale Ordinului M.F. nr. 2861/2009.

Utilizarea fondului LI.D. are loc prin recunoașterea lucrărilor executate (reabilitări sau extinderi de rețele apă și canal) sau achizițiilor efectuate, ca venituri ale societății, prin facturare. Lucrările/achizițiile au la bază liste aprobate de Consiliile Locale beneficiare, iar plata lor se realizează conform procedurilor în vigoare.

Având in vedere ca bunurile obținute in urma realizării Proiectului POS Mediu + Economii si POIM vor avea ca beneficiar final U.A.T., care nu sunt plătitoare de TVA, valoarea lor reflectă și TVA care nu se deduce de pe facturile emise de constructori.Apaserv Satu Mare S A sti Gara FerastrAn iv SA 44c; m

Ren» jt.ta

Nr Req Comerțului U*’> l h’.’ ,.'.V4 ('U! R. UGpd4‘i ; Capital social subsi tis și vAis<îi huiu mcip-Tel . 0261 '59080 f n C.’d '.•'•i',.-

Nr. 5.617 / 22.04 2020

ANEXA NR. 2: ACTIVE IMOBILIZATE

A.1) DESPRE IMOBILIZĂRILE NECORPORALE

în cursul anului 2019 au existat intrări de imobilizări necorporale în valoare de 54.980,61 lei, reprezentând: Microsoft Office, sisteme de operare Windows, Autocad, etc.

La data de 31.12.2019, societatea deține imobilizări necorporale în valoare de 696.479,06 lei (preț de achiziție/valoare de inventar fără TVA), respectiv de 124.553,74 lei valoare netă (valoare rămasă neamortizată).

A.2) DESPRE IMOBILIZĂRILE CORPORALE

în cursul anului 2019, conform planului de investiții, din surse proprii au intrat în patrimoniul societății imobilizări corporale în valoare de 2.583.230,12 lei (fără TVA).

Conform hotărârii Consiliului de Administrație nr. 6/22.03.2019, a Procesului verbal de casare nr. 13995/24.07.2019 și 18786/10.10.2019 în valoare de 291.164,00 lei au fost casate obiecte de inventar și echipamente tehnologice nefuncționale amortizate integral.

Conform H.C.L. nr. 186/26.11.2019 și H.C.L. nr. 197/13.12.2019 au fost scoase din funcțiune bunuri predate în concesiune de U.A.T. Cărei în valoare de 346.864,67 lei, H.C.L. nr. 7/29.03.2019 au fost scoase din funcțiune bunuri predate în concesiune de U.A.T. Sanislău în valoare de 3.450,00 lei, H.C.L. nr. 58/18.09.2019 au fost scoase din funcțiune bunuri predate în concesiune de U.A.T. Halmeu în valoare de 36.990,52 lei, H.C.L. nr. 42/20.06.2019 au fost scoase din funcțiune bunuri predate în concesiune de U.A.T. Livada în valoare de 3.144,50 lei, H.C.L. nr. 17/21.03.2019 au fost scoase din funcțiune bunuri predate în concesiune de U.A.T. Orașu Nou în valoare de 1.440,34 lei, H.C.L. nr. 37/27.08.2019 au fost scoase din funcțiune bunuri predate în concesiune de U.A.T. Turulung în valoare de 442,00 lei, H.C.L. nr. 101/27.06.2019 au fost scoase din funcțiune bunuri predate în concesiune de U.A.T. Tășnad în valoare de 8.652,72 lei, H.C.L. nr. 52/23.08.2019 au fost scoase din funcțiune bunuri predate în concesiune de U.A.T. Beltiug în valoare de 16.371,60 lei, H.C.L. nr. 27/19.06.2019 au fost scoase din funcțiune bunuri predate în concesiune de U.A.T. Craidorolț în valoare de 582,40 lei, H.C.L. nr. 10/18.03.2019 au fost scoase din funcțiune bunuri predate în concesiune de U.A.T. Săcășeni în valoare de 11.430,85 lei, H.C.L. nr. 15/28.03.2019 au fost scoase din funcțiune bunuri predate în concesiune de U.A.T. Supur în valoare de 1.290,00 lei, H.C.L. nr. 281/19.12.2019 au fost scoase din funcțiune bunuri predate în concesiune de U.A.T. Satu Mare în valoare de 443.816,96 lei, H.C.L. nr. 84/31.10.2019 au fost scoase din funcțiune bunuri predate în concesiune de U.A.T. Negrești în valoare de 124.100,00 lei.

La data de 31.12.2019 societatea deține imobilizări corporale în valoare de 19.018.656,25 lei (valoare de intrare fără TVA), respectiv 9.601.694,56 lei (valoare netă, respectiv valoare de intrare minus amortizări).


A pa serv Satu Mare SA

slt Gara FerAstran ni 9/A 44iv iu M^.n A’l lf

Nr Reg • otueiltil'n I ui 11O2/*M4 CUI R< 11f\fl44' «S?

Capital social subsi iis și vAiSz-ii ^hp, Tel 0261 *A90bO Pn nji

Nr 5.617 / 22 04.2020

Menționăm faptul că, în baza prevederilor art. 25, alin. I al Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, patrimoniul public administrat de unitate a fost supus inventarierii anuale, fiind reflectat extracontabil (extra bilanțier).

Valoarea patrimoniului public reflectat extracontabil la data de 31.12.2019 însumează 413.077.906,69 lei în contul 8031.1.

Pe măsura implementării proiectului POS Mediu + economii POS Mediu „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare” și a începerii derulării POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), are loc creșterea imobilizărilor corporale în curs înregistrate în contul 231, ele fiind de 373.625.191,25 lei la 31.12.2019.Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România Nr. Reg. Comerțului: J30/1102/2004 ' CUI: RO16844952 Capital social subscris și vărsat: 6 919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax. 0261-721056

Nr. 5.617/22.04.2020

-lei-

Descriere

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Alte imobilizări necorporale

Terenuri

Construcții

Instalații tehnice si mașini 5

Alte instalații, utilaje si mobilier

Imobilizări corporale în curs de aprovizionare

Avansuri si imobilizări în curs

Total

Cost

La 31.12.2018

641.498

2.806.039

4.163.519

9.421.992

182.201

788.245

369.480.023

387.483.517

Intrări

54.981

154.697

31.000

2.397.533

-

639.734

4.767.304

8.045.250

leșiri/transferuri

-

-

-

(138.325)

-

(1.427.979)

(6.923)

(1.573.228)

La 31.12.2019

696.479

2.960.736

4.194.519

11.681.200

182.201

0

374.240.404

393.955.539

Amortizare

La 31.12.2018

473.919

-

949.746

7.344.516

105.183

-

-

8.399.445

Intrări

98.006

-

311.511

826.559

17.771

-

-

1.155.842

Ieșiri

-

-

-

(138.325)

-

-

-

(138.325)

La 31.12.2019

571.925

-

1.261.257

8.032.750

122.954

-

-

9.988.887

Valoare netă

La 31.12.2018

167.579

2.806.039

3.213.773

2.077.476

77.018

788.245

369.480.023

379.084.072

La 31.12.2019

124.554

2.960.736

2.933.262

3.648.450

59.247

-

374.240.404

383.996.652

Pagina 6 din 25


Capital social Subscris $i vârsaf 6 919 340 lei Tel 0261-759080 Fax 0261-721056

Nr. 5617/22.04.2020

A. 3) DESPRE IMOBILIZĂRILE FINANCIARE

La data de 31.12.2019 unitatea nu deține imobilizări financiare.

TOTALUL ACTIVELOR IMOBILIZATE (A.1 + A.2 + A.3) este reflectat în tabelul de mai jos:

-lei-

Denumire cont

Valoare de intrare (RON)

Valoare rămasă (RON)

205.1 Concesiuni, brevete, licențe

696.479,06

124.553,74

2111 Terenuri

2.960.736,47

2.960.736,47

212 Construcții

4.194.518,63

2.933.261,61

2131 Echipamente tehnologice, mașini și instalații de lucru

2.874.215,56

608.847,9

2132 Aparate și instalații de măsură, control și reglare

1.126.872,64

338.790,04

2133 Mijloace de transport

6.271.320,65

2.730.811,12

214 Mobilier, aparatură, birotică

182.201,30

59.247,12

TOTAL

18.306.344,31

9.756.248,00

2132.1 din donații: Aparate și instalații de măsură, control și reglare

687.224,00

0,00

2133.1 din donații: Mijloace de transport

966.798,00

0,00

TOTAL din donatii

1.654.022,00

0,00

TOTAL GENERAL

19.960.366,31

9.756.248,00

ANEXA NR. 3: STOCURI

- lei -

Descriere

31 Decembrie 2017

31 Decembrie 2018

31 Decembrie 2019

Materiale auxiliare

1.621.898

1.505.360

1.168.059

Combustibili

280

0

191

Piese de schimb

4.196

950

1.758

Alte materiale consumabile

13

0

0

Obiecte de inventar

11.482

9.570

177.176

Lucrări in curs de execuție

16.447

0

0

Total

1.654.320

1.515.880

1.347.184

Suma de la pozițiile, de mai sus, materii si materiale consumabile reprezintă materiale de întreținere, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile.APASERV SATU MARE S.A.

Str. Gara Ferăstrău nr 9/A. 440210 Satu Mare. România Nf Reg Comerțului J30/1102/2004 CUI ROI6844952 Capital social subscris și vărsat 6.91S 340 lei Fel 0261 ~59080 Fax 0261-721056

Nr. 5617/22.04.2020

ANEXA NR. 4: SITUAȚIA CREANȚELOR (FĂRĂ COMPENSĂRI ÎNTRE CONTURI DE ACTIV Șl DE PASIV)

- lei -

Sold la sfârșitul anului 2019

Termen de lichiditate sub 1 an

Termen de lichiditate peste 1 an

Creanțe-total, din care:

47.386.778

21.659.778

25.727.000

-clienți

13.162.169

13.162.169

-

-clienți incerți

2.772.922

2.772.922

-

-ajustări pentru deprecierea clienților

(6.310.665)

(6.310.665)

-

-alte creanțe în legătură cu personalul

202.701

202.701

-

-ajustări depreciere alte creanțe

(202.701)

(202.701)

-

-TVA neexigibilă cumpărături

3.535

3.535

-

-contribuție la FNUSS 0,85%

168.501

168.501

-

-subvenții POS-Mediu și POIM

867.750

867.750

-

-debitori diverși-cauțiune Curtea de Apel Oradea

21.077

21.077

-

-debitori diverși - penalități contractori POS-Mediu

25.727.000

-

25.727.000

-sume în curs de clarificare

10.974.489

10.974.489

-

Față de anul precedent (136,34 zile) are loc o scădere a termenului de încasare a facturilor (109,62 zile).

Suma de 202.701 lei reprezintă cuantumul unui litigiu pentru prejudiciu cauzat de un salariat, dosar ce se află pe rolul instanțelor judecătorești.

Din poziția “sume în curs de clarificare” suma de 10.970.977,02 lei reprezintă corecții la facturile POS-Mediu +POIM + POS Mediu Economii. Suma de 1.217.787,11 lei reprezentă corecții POS Mediu Economii, a fost recuperată prin încasare în data de 27 ianuarie 2020.

ANEXA NR. 5: CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

- lei -

Descriere

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Conturi la bănci în lei

20.903.706

31.377.630

32.705.803

Conturi la bănci în valută

1.605.649

1.608.367

204

Sume în curs de decontare

8.542

243.277

210.950

Casa în lei

87.900

65.057

25.637

Casa în valută

2.484

9.125

3.509

Alte valori

-

-

-

Avansuri de trezorerie

-

568

-

Total

22.608281

33.304.024

32.946.103

Soldul contului 11D - “întreținere, în ocuire, dezvoltare” inclus la poziția "Conturi la bănci în lei" este de 5.124.490,26 lei.


APASERV SATU MARE SA

str Gara Ferăstrău nr 9/A. 440210 Satu Mare România

Ni Reg Comerțului J30/1102/2004

CUI R016844952

Capital social subscris și vărsai 6 919 340 lei Tel 0261-759080 Fax 0261-721056

Nr. 5617 / 22.04.2020

ANEXA NR. 6: SITUAȚIA DATORIILOR (FĂRĂ COMPENSĂRI ÎNTRE CONTURI DE ACTIV Șl DE PASIV)

- lei -

Sold la sfârșitul anului 2019

Termen de lichiditate sub 1 an

Termen de lichiditate peste 1 an

Datorii-total, din care:

29.682.144

10.063.962

19618182

-furnizori

1.734.012

1.734.012

-

-furnizori facturi nesosite

939.959

939.959

-

-furnizori imobilizări

114.796

114.796

-

-salarii

682.992

682.992

-

-contribuții sociale

856.568

856.568

-

-vărsăminte pt.pers.cu handicap

23.899

23.899

-

-impozit pe profit

59.656

59.656

-

-TVA

420.446

420.446

-

-impozit pe salarii

160.093

160.093

-

-redevență, garanții licitație

1.401.011

1.401.011

-

-operații în curs de lămurire

367.506

367.506

-

-operatii în curs de lămurire-12.622,50 euro

52.199

52.199

-

-rețineri din salarii datorate la terți

41.542

41.542

-

-sume datorate instituțiilor de credit

22.636.364

3.018.182

19618182

-dobândă datorată împrumut BERD

191.101

191.101

-

La contul 473, soldul de 419.705 lei este compus din:

J suma de 367.506 lei reprezintă încasări eronate la facturi de apă-canal, sume anunțate prin inserări pe facturile ulterioare. Aceste sume sunt la dispoziția clienților respectivi și la solicitare se returnează. Clienții în cauză sunt consumatori persoane fizice sau juridice;

J suma de 52.199 lei reprezintă recuperare cheltuieli considerate neeligibile și ulterior recunoscute eligibile, urmând a le vira în contul LI.D.

împrumut Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)

Pentru programul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare” a fost semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) contractul de împrumut nr. 43216/03.08.2012. Valoarea împrumutului conform contractului este de 33.2 milioane LEI, reprezentând 7.66% din cofinanțarea proiectului din fonduri europene.

Soldul împrumutului la 31 Decembrie 2019 este 22.636.363,63 LEI, comparativ cu 31 Decembrie 2018 când soldul împrumutului a fost de 25.654.545,45 LEI.APASERV SATU MARE S A.

str Gara Ferâstrâu nr 9/A. 440210 Satu Mare România Nr Reg Comerțului J30M 102/2004

CUI RO16844952

Capital social subscris și vărsat 6 919 340 lei Tel 0261 759080, Fax 0261-721056

Nr. 5617 / 22.04.2020

ANEXA NR. 7: VENITURI Și CHELTUIELI ÎN AVANS

- lei -

Descriere

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Alte sume primite cu caracter de subvenții pt. investiții- POS Mediu -cont 475

323.780.013

332.832.840

335.482.307

Alte sume primite cu caracter de subvenții pt. investiții-ID - cont 475

27.768.150

29.912.010

34.002.643

Penalități contractori POS Mediu -cont 472

32.769.664

29.300.063

25.727.000

Total

384.317.827

392.044.913

395.211.950

Penalitățile facturate către contractorii lucrărilor finanțate din POS Mediu reprezintă penalități pentru întârzierea lucrărilor sau pentru depășirea indicatorilor agreați prin contractual semnat între părți. Penalitățile, în sumă de 25.727.000 lei, sunt facturate conform clauzelor contractuale specificate în contractele agreate. Situația pe parteneri la 31.12.2019 se prezintă astfel:

Partener

Valoare 31.12.2019

3T Construct

22.800.151

OMS Romania

17.150

Edas Exim

2.705.884

Samcif

95.051

Silcomprest

108.764

ANEXA NR. 8: PROVIZIOANE

în anul 2019, s-au înregistrat provizioane în valoare de 1.039.858 lei, 446.289 lei reprezentând cheltuiala cu salariile cuvenite pentru concediile neefectuate de salariați în anul 2019, 150.000 lei provizioane pentru participarea salariaților la profitul anului 2019 și 443.569 lei provizioane pentru prima de pensionare acordată salariatului înainte de încetarea raporturilor de muncă.

De asemenea s-au înregistrat ajustări de valoare pentru facturi neîncasate în sumă de 1.208.821 lei.

-lei-

Descriere

Sold inițial 01.01.2019

Constituiri

Reluări

Sold final 31.12.2019

Provizion pentru concedii neefectuate

366.723

446.289

(328.624)

484.388

Provizion pentru participarea salariaților la profit

525.000

150.000

(525.000)

150.000

Provizion pentru litigii

32.000

-

-

32.000

Provizion pentru pensii și obligații similare

108.450

443.569

(108.450)

443.569

Total

1.032.173

1.039.858

(962.074)

1.109.957


Capital social subscris și vărsat 6 919 340 lei Tel 0261 759080. Fax 0261-721056

Nr. 5617 / 22.04.2020

ANEXA NR. 9: PARTICIPAȚI! Șl SURSE DE FINANȚARE

în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 APASERV SATU MARE S.A. nu deține participați! la alte entități.

Capitalul social subscris și vărsat este 6.919.340 lei reprezentând 691.934 acțiuni nominative deținute de 52 acționari. Acționarul principal este Municipiul Satu Mare, cu 93,6844 % din capitalul social. Ceilalți acționari: municipii, orașe, comune și Consiliul Județean Satu Mare, dețin procente subunitare din capitalul social.

ANEXA NR. 10: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei-

Denumirea indicatorului

Exercițiul financiar 7

Precedent (2018)

Curent (2019)

0

1

2

1. Cifra de afaceri netă

57.249.765

58.085.339

2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3 + 4 +5)

53.426.963

58.170.121

3. Cheltuielile activității de bază >

32.943.065

35.867.697

4. Cheltuielile activităților auxiliare

20.483.898

22.302.424

5. Cheltuielile indirecte de producție

0

0

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)

3.822.802

-84.782

7. Cheltuielile de desfacere

0

0

8. Cheltuieli generale de administrație

0

0

9. Alte venituri din exploatare

3.615.258

2.687.828

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

7.567.690

2.603.046

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri vine din scăderea cantităților de apă vândute către clienți în anul 2019 față de anul 2018 după cum urmează:

Cantitate vândută (m3)

2018

2019

Diferență (+/-)

%

Apă

8.051.382

7.929.019

-122.363

-1,52

Canal

8.832.968

8.622.964

-210.004

-2,38

în anul 2019 cantitățile de apă vândute au scăzut cu 1,52 % față de cantitatea de apă vândută în anul 2018 (122 mii m3). Cantitățile de apă uzată a scăzut cu 2,38% în anul 2019 față de anul 2018 (210 mii m3).

Sistem de management certificat


ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001


Capital social subscris și vărsat 6 919 340 let Tel.'0261 759080 Fax 0261 721056

Nr. 5617 / 22.04.2020

ANEXA NR. 11: ANALIZA CIFREI DE AFACERI

-lei -

AN PRECEDENT

AN CURENT

Servicii apă - canal

54.511.542.

55.438.489

Lucrări executate

2.581.626

2.434.947

Servicii diverse

106.388

158.087

Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii

50.209

53.816

Total

57.249.765

58.085.339

în anul 2019, s-a înregistrat o ușoară creștere a producției facturate, de 1,70%.

O stabilizare notabilă aferentă activităților desfășurate se datorează și volumului de lucrări executate de 2,43 milioane lei, respectiv o creștere cu 50% a altor servicii executate.

ANEXA NR. 12: ANALIZA ALTOR VENITURI DIN EXPLOATARE

-lei-

AN PRECEDENT

AN CURENT

Venituri din producția de imobilizări corporale

2.049.553

2.095.184

Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri

-

Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități

1.084.355

201.261

Alte venituri din exploatare

481.349

401.674

Total

3.615.257

2.698.119

Veniturile din imobilizări corporale a crescut ușor. în același timp Veniturile din despăgubiri, amenzi și penalități au scăzut cu peste 80 %, scăderea datorându-se diminuării penalităților facturate către contractorii lucrărilor din fonduri europene care între timp au finalizat majoritatea lucrărilor.

ANEXA NR. 13: CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME Șl MATERIALE CONSUMABILE

-lei-

AN PRECEDENT

AN CURENT

Cheltuieli cu materiile prime

2.051.162

2.424.652

Cheltuieli cu materialele auxiliare

140.581

680.991

Cheltuieli privind combustibilii

1.498.730

1.441.745

Cheltuieli privind piesele de schimb

465.147

598.504

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

116.363

39.421

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

369.929

330.400

Cheltuieli privind materialele nestocate

44

19.245

Cheltuieli privind energia și apa

5.155.993

6.107.515

Total

9.797.949

11.642.473

Cea mai mare creștere a cheltuielilor s-a înregistrat la cheltuielile cu energia electrică, cu aproape 1.000.000 lei, datorită creșterii tarifului de bază a energiei electrice cu peste 42% începând cu 1 mai 2019, cu toate că energia electrică a fost achiziționată prin Bursa de


Capital SOCial subscris Șl vărsat 6 919 340 lei Tel 0261-759080 Fax 0261 721056

Nr. 5617/22.04.2020

Mărfuri. Datorită tulburărilor din piața energetică națională, Apaserv Satu Mare a achiziționat energie electrică (tariful de bază) mai scump, decât în anul precedent. Deși cotația obținută anul trecut a fost una dintre cele mai bune, comparativ cu tarifele obținute de alți operatori regionali de apă din România.

Cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile au crescut semnificativ, în primul rând datorită lucrărilor de investiții realizate de Apaserv Satu Mare S.A. și a nevoii de materiale necesare pentru reparațiile de pe parcursul anului.

S-au înregistra creșteri și la cheltuielile cu piesele de schimb, datorită inclusiv creșterii volumului de reparații efectuate la pompele de apă potabilă și apă uzată, necesare funcționării corespunzătoare a sistemelor de apă și de canalizare, dar și sistemelor de epurare a apelor uzate.

ANEXA NR. 14: INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII Șl MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE Șl SUPRAVEGHERE

Veniturile brute și situația avansurilor se prezintă după cum urmează:__-lei-

Venituri brute

Avansuri pt. deplasare acordate

Avansuri pt. deplasare decontate

Credite

Consiliul de Administrație

205.800

951

951

-

Conducere

825.379

32.283

32.283

-

TOTAL:

1.031.179

33.234

33.234

-

Numărul mediu de salariați, în anul 2019, a fost de 444 persoane.

Salariile totale pe societate aferente exercițiului 2019 se cifrează la 23.379.232 lei, tichetele de masă - 1.485.762 lei.

-lei-

AN PRECEDENT

AN CURENT

Cheltuieli cu salariile personalului

20.582.745

23.379.232

Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților

1.428.842

1.485.762

Cheltuieli cu participarea salariaților la profit

-

510.405

Contribuția unității la asigurările sociale

53

-

Contribuția unității pentru ajutorul de șomaj

-

-

Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

21

-

Contribuția unității la asigurările de viață

-

-

Contribuția asiguratorie de muncă

459.296

533.912

Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială

866.754

899.530

Total

23.337.711

26.808.841

Datorită creșterii salariilor minime brute la nivel național, cu începere din 1 ianuarie 2019, cheltuielile cu salariile personalului au crescut cu 259.000 lei.

Diferența de creștere a veniturilor brute medii ale salariaților a fost de aproximativ 12 %, ceea ce a rezultat într-o creștere medie netă a salariilor personalului (pe întreg anul 2019) de aproximativ 7%, ceea ce nu a acoperit în întregime inflația înregistrată în anulAPASERV SATU MARE S.A.

str. Gara Ferăstrău nr 9/A. 440210 Satu Mar?. România

Nr Reg Comerțului J 30/1102/2004

CUI R016844952

Capital social subscris și văi sal 6 919 340 lei

Tel 0261 759080 Fax 0261 721056

Nr. 5617/22.04.2020

2018 si 2019, respectiv de 4,63 % în 2018 si 3,83% în 2019, adică o inflație totală de 8,46%.

Creșterile salariale reale aferente anului 2018 au fost foarte reduse, fiind anul în care s-a decis transferul contribuțiilor în salariile angajaților, creșterea salarială datorându-se în principal creșterii salariilor minime brute la nivel național și o mică creștere salarială acordată în urma negocierilor cu sindicatul. Fiind o perioadă incertă, Apaserv Satu Mare S.A. în colaborare cu Sindicatul Liber Comunala, a decis o creștere ușoară a veniturilor salariale, din rațiuni prudențiale.

Apaserv Satu Mare S.A. își realizează cifra de afaceri strict din activitatea proprie fără a beneficia de subvenții.

Apaserv Satu Mare S.A. în colaborare cu Sindicatul Liber Comunala manifestă în mod constant o abordare prudențială care să nu pună în pericol sustenabilitatea și buna funcționare a societății.

Cu toate acestea există o presiune constantă datorată veniturilor salariale scăzute ale angajaților societății în comparație cu salariile din sectorul bugetar (a cărei legislație nu ni se aplică) și a sectorului construcțiilor (care beneficiază de o legislație favorizată).

ANEXA NR. 15: CHELTUIELI CU PRESTAȚIILE EXTERNE SI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

-lei-

AN PRECEDENT

AN CURENT

Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

2.269.153

2.345.252

Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile

10.109.810

10.141.360

Cheltuieli cu primele de asigurare

127.530

128.796

Cheltuieli cu pregătirea personalului

24.825

44.440

Cheltuieli privind comisioanele și onorariile

-

-

Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

105.572

90.816

Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal

7.239

3.245

Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări

130.872

159.276

Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

182.441

162.097

Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

37.406

47.968

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți

1.750.865

1.955.308

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

986.374

779.282

Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător

858.049

965.966

Despăgubiri, amenzi și penalități

321.988

200.969

Donații acordate

75.000

57.000

Cheltuieli privind activele cedate și alte operațiuni de capital

789

789

Pierderi din creanțe

-

103.582

Alte cheltuieli de exploatare

382.550

10.685

Total

17.370.463

17.196.831

Pe parcursul anului 2019 se înregistrează o scădere ușoară a cheltuielilor cu prestațiile externe, conform tabelului de mai sus.

C€RtSTn£<


Sistem de management certificat

ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001


Capital social subscris și vârsat 6 919 340 lei Tel 0261 759080 Fax 0261 721056

Nn 5617 / 22.04.2020

ANEXA NR. 16: ANALIZA REZULTATULUI FINANCIAR


-lei-

AN PRECEDENT

AN CURENT

Venituri din diferențe de curs valutar

29.357

37.535

Venituri din dobânzi

124.009

215.165

Total venituri

153.366

252.700

Cheltuieli din diferențe de curs valutar

24.686

10.073

Cheltuieli privind dobânzile

1.327.708

1.296.237

Alte cheltuieli financiare

-

-

Total cheltuieli

1.352.395

1.306.310

Rezultat financiar

(1.199.029)

(1.053.610)

Au crescut semnificativ veniturile din dobânzi, ca urmare a măsurilor întreprinse la sfârșitul anului 2017, începutul anului 2018 și continuate în anul 2019, obținând cotații avantajoase pentru o parte din sumele disponibile în conturile băncilor.

Astfel am obținut venituri suplimentare din dobânzi cu 91.156 lei mai mult față de anul anterior, iar în 2018 față de 2017 mai mult cu 117.470 lei.

în 2017 veniturile din dobânzi au fost de 6.539 lei, în 2018 de 124.009 lei, iar în 2019 de 215.165 lei.

Cheltuielile privind dobânzile, aferente creditului contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D.), au scăzut ușor datorită scăderii soldului creditului, scăderea nefiind influențată simțitor de scăderea soldului creditului datorită creșterii semnificative a cotațiilor indicelui ROBOR 3M, acesta fiind 2,99 % în 3 ianuarie 2019, 3,18 % la 31.12.2019, cu maxime pe parcursul anului de peste 3,3 %, cu o medie anuală de 3,13 %.

ANEXA NR. 17: REPARTIZAREA PROFITULUI

La data de 31.12.2019 societatea înregistrează în contul 117 profit nerepartizat în valoare de 509.595,15 lei aferent anilor precedenți, pentru care propunem repartizarea lui pe următoarele destinații:

Destinația profitului

Suma(lei)

Profit nerepartizat:

509.595,15

J dividende

509.595,15

Cont 117 - sintetic

D

C

30.05.2019

Profit nerepartizat

510.405

21.06.2019

Certificate verzi ianuarie-aprilie 2018

(1.097,05)

30.09.2019

Stornare mobilier modernizare clădire anul 2016

(4.695,83)

30.09.2019

Stornare mobilier modernizare clădire anul 2017

(28.425)


Capital social subscris și vărsat 6 919 340 tei Tel 0261 ?59080 Fax 0261 721056

Nr. 5617/22.04.2020

31.12.2019

Penalități POS-Mediu

f.24393/11.06.2016-OMS Remania

2.460,04

31.12.2019

Penalități POS-Mediu f.23399/30.05.2016 SAMCIF SA

28.753,89

TOTAL RULAJ

(1.097,05)

508.498,10

509.595,15

La data de 31.12.2019 societatea înregistrează profit brut de 1.549.436 lei, iar profitul net înregistrat de societate, aferent exercițiului financiar 2019 este de 1.164.620 lei.

Destinația profitului

Suma (lei)

Profit net de repartizat:

1.164.620

1) rezerva legală

200

2) dividende

1.164.420

ANEXA NR. 18: PRINCIPALII INDICATORI (lichiditate, gestiune și profitabilitate)

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

Total active circulante Datorii curente


81.736.337

10.063.962


8,12


(6,92 în 2017, 7,87 în 2018)


J valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2

J oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Conform prevederilor din O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*) privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Apaserv Satu Mare S.A. raportează indicatorul de lichiditate conform prevederilor și pentru nivelele minimale înscrise în Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 12313/19.11.2009 sub forma:

Lichiditatea curentă = A/B

Lichiditatea curentă calculată considerând următoarele elemente:

- active circulante (Stocuri + Creanțe + Investiții pe termen scurt + Casa și conturi la bănci) (A): 81.736.337 lei

- c

atorii curente (B): 1

0.063.962 lei

Indicatori

Prevederi propuse la 31.12.2019

Nivel realizat la 31.12.2019

Grad de îndeplinire (%)

Lichiditatea curentă

1,5

8,12

541,33APASERV SATU MARE SA.

str. Gara Ferăstrău nr 9/A. 440210 Satu Mare România Nr Reg Comerțului J 30/1102/2004

CUI ROI6844952

Capital social subscris și vărsat 6 919 340 lei Tel 0261 759080 Fax 0261 721056

Nr. 5617 / 22.04.2020

 • b) Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid)

Total active circulante-stocuri _      __80.389.153      _                (6,78 în 2017,8.59

Datorii curente                                10.063.962      = /,yb în 2018)

Reprezintă măsura în care pot fi acoperite datoriile totale exigibile din lichidități și depozite la vedere. Datoriile curente trebuie obligatoriu să includă și ratele scadente în perioada previzionată ale datoriilor pe termen mediu și lung. Valoarea recomandată acceptabilă -peste 0,8.

Lichiditatea imediată nu diferă mult față de lichiditatea curentă deoarece societatea nu obișnuiește să mențină stocuri de materii prime și consumabile la un nivel ridicat, ci doar la nivelul necesarului estimat pentru intervenții și lucrări în curs. Aprovizionarea se face pe măsura necesităților producției, fie pe bază de comandă din contractele încheiate, fie prin achiziție direct imediată.

 • 2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

  a. Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)

  Rotația stocurilor arată de câte ori sunt vândute și înlocuite stocurile companiei pe parcursul unui an, măsurând în acest fel eficiența cu care acestea sunt utilizate.

Costul vânzărilor (CA)                          58.085.339                    . (35,57 ori în 2017,

Stoc mediu                                    1.443.941                ° u 35 88 ori în 2018)

Societatea nu obișnuiește să mențină stocuri de materii prime și consumabile la un nivel ridicat, ci doar la nivelul necesarului estimat pentru intervenții și lucrări în curs. Respectiv un stoc de rezervă cu materiale necesare a fi disponibile imediat, mai ales materiale care sunt mai dificil de procurat imediat.

sau

Stoc mediu_____________ 1.443.941 x 365                      (11,56 zile în 2017,

Costul vânzărilor (CA) x 365 zile =      58.085.339      =    9,07 zile 10,17 zile în 2018)

 • b. Viteza de rotație a debitelor-clienti

Rotația creanțelor este o măsură a eficienței cu care compania își utilizează activele, în acest caz creanțele către clienti.

O valoare mai mică a acestui indicator semnifică fie că firma folosește foarte puțin vânzările pe credit, majoritatea clienților făcând plata pe loc, fie ca reușește să își colecteze creanțele cu o eficiență crescută.

Sold mediu clienți _RC. ..     _     17.444.055 x 365     _ mp «7 i (126.92 zile în 2017,

Cifra de afaceri (CA) X Zi e “       58.085.339       " Wy,bZ Zlle 136,08 zile în 2018)APASERV SATU MARE S.A.

str. Gara Ferâstrâu nr 9/A. 440210 Satu Mare, România Nr Reg Comerțului J30/1102/2004

CUI RO16844952

Capital social subscris și vărsai 6 919 34Q lei Tel 0261 759080 Fax 0261 72W56

Nr. 5617/22.04.2020

Pe parcursul anului soldul clienților aferente facturilor de apă și canal a fost oscilant, cu creșteri și scăderi, soldul la sfârșitul anului fiind mai mic cu 4.730.497 Lei ca și la începutul anului, dacă la începutul anului soldul clienților era de 20.665.585 Lei la sfârșitul anului soldul clienților a fost de 15.935.088 Lei.

Soldul clienților incerți și cu litigii a scăzut pe parcursul anului de la 3.334.985 Lei la începutul anului la 2.772.922 Lei la sfârșitul anului, o scădere de peste 562 mii lei.

Scăderea vitezei de rotație a debitelor - clienți la 109 zile în 2019 de la 136 zile în 2018 se datorează în principal decontării facturilor emise de către Apaserv Satu Mare S.A. pentru lucrările din fondul de dezvoltare I.I.D., o scădere de 2.608.514 Lei a soldului la sfârșitul anului față de începutul anului 2019, soldul la sfârșitul anului fiind de 761.710 Lei.

De asemenea, scăderea se datorează scăderii soldului clienților din municipiul Cărei cu 1.153.878 lei, cu 186.404 Lei la comune și 246.188 Lei în Negrești Oaș.

 • c. Viteza de rotație a creditelor-furnizor

Rotația datoriilor către furnizori arată de câte ori își plătește compania datoriile către furnizori pe parcursul unui an, indicând dacă firma reușește să mențină un ritm bun al plăților către furnizori în funcție de mersul afacerilor, dar la fel de bine putând însemna că managementul a reușit să negocieze termene mai bune de plată cu furnizorii, iar acest lucru va ajuta la mărirea cifrei de afaceri și a profitului.

Sold mediu furnizori                        1,734.439 x 365                       (20,87 zile în

Cifra de afaceri (CA) x 365 zile =       58.085.339      = 10,90 zile 2017, 7,03 zile în

2018)

Societatea utilizează în contractele de achiziții termenul de plată de 30 de zile.

Acest indicator s-a îmbunătățit semnificativ pe parcursul anului 2018, viteza de rotație a creditelor-furnizor scăzând de la 21 de zile în 2017 la 7 zile în anul 2018, în anul 2019 înregistrând viteza de rotație la 10,9 zile.

Valoarea acestui indicator, calculată la data de 31.12.2019 pentru activitatea de producție, exceptând valoarea facturilor de plată pentru proiectele în derulare din fondurile UE se prezintă astfel:

Sold mediu furnizori pt activitatea de producție          ..    _    1.698.811 x 365

= 10,68 zile


Cifra de afaceri (CA)                            x 3bb zile -      58.085.339

 • d. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

  Cifra de afaceri (CA) Active imobilizate


  58.085.339

  383.966.652


  0,15 ori


  (0,15 ori în 2017, 0,15 ori în 2018)


Nu este luată în considerare valoarea bunurilor din domeniul public, necuprins în activele societății, ci doar activele din patrimoniul propriu al societății și investițiile în curs de pe POS-Mediu, din aceste cauze indicatorul nu este relevant.APASERV SATU MARE S.A

str. Gara Ferăstrău nr 9/A. 4*0210 Satu Mare România

Ni Reg Comerțului J30/1102/2004

CUI RO16844952

Capital social subscris și vărsai 6 919.340 Ipi Tel 0261 759080 Fax 0261 721056

Nr. 5617/22.04.2020

Valoarea acestui indicator, calculată la data de 31.12.2019 pentru activitatea de producție, exceptând realizările din fondurile UE pe proiectele în derulare se prezintă astfel:

Cifra de afaceri (CA)_____ __58.085.339    _          .

Active imobilizate producție           ”      9.725.948     ~    ’ ori

 • e. Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri (CA)                 58.085.339        _ .      (0,12 ori în 2017,

Active totale                         466.339.607        u, izuu      0,12 ori în 20187)

Valabile observațiile de la indicatorul precedent.

Indicatorul este nerelevant, pentru că în componența activului total intră imobilizările în curs pe cele două proiecte finanțate din fonduri UE (POS-Mediu si POIM), care încă nu produc cifră de afaceri.

Valoarea acestui indicator, calculată la data de 31.12.2019 pentru activitatea de producție, exceptând realizările din fondurile UE pe proiectele în derulare se prezintă astfel:

Cifra de afaceri (CA)                          58.085.339         „

Active totale producție                         44.294.205

 • 3. Indicatori de profitabilitate

 • a. Rentabilitatea capitalului social- reprezintă profitul/pierderea obținută de entitate din banii investiți în afacere, raportat la capitalul social investit sau la cifra de afaceri realizată.

Profitul brut                  _    1.549.436 x 100               0/      (81,02 % în 2017,

Capital social XWU            6.919.340            ' /o 92,05 % în 2018)

Rentabilitatea capitalului social a scăzut în anul 2019 la 22 % față de 92 % în 2018.

 • b. Rentabilitatea capitalului angajat:

Profit brut = 1.549.436x 100 = 3,84 % (15,36 % în 2017, 14,55 % în 2018)

Capital angajat 40.335.556

 • c. Marja profitului brut - reprezintă raportul dintre profitul brut al exercițiului și cifra de afaceri netă. Exprimă profitabilitatea întregii activități, profitul luat în considerare nefiind influențat de impozitul pe profit.

Profitul brut____ _     1.549.436 * 100    _                 (10,27 % în 2017,

Cifra de afaceri (CA) U              58.085.339            ’             11,12 % în 2018)


APASERV SATU MARE S.A

str Gara Ferăstrău nr 9/A 440210 Salu Mare România Ni Reg Comerțului J30/î 102/2004 CUI R016844952 Capital social subscris și vărsat 6 919 340 lei

Tel 0261 759080 Fax 0261-721056

Nr. 5617 / 22.04.2020

Profitul brut aferent anului 2019 este în scădere de la 11,12 % la 2,67 %.

Conform prevederilor din O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*) privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, Apaserv Satu Mare S.A. raportează indicatorul de profitabilitate conform prevederilor și pentru nivelele minimale înscrise în Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 12313/19.11.2009 sub forma:

Rata Profitului (%) = (A-B+C)/A

Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență (Rata Profit) (%) calculat considerând următoarele elemente:

J veniturile din exploatare (A): 60.773.167 lei;

J cheltuielile din exploatare (B): 58.170.121 lei;

J cheltuielile cu amortizarea și redevență incluse în cheltuielile din exploatare (C):

J   amortizare: 1.253.849 lei

J   redevență:   10.135.000 lei

Total (C):   11.388.849 lei

Conform acestui mod de calcul impus de Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 12313/19.11.2009, valoarea realizată la 31.12.2019 se prezintă astfel:

Indicator

U.M.

Prevederi propuse la 31.12.2019

Nivel realizat la 31.12.2019

Grad de îndeplinire (%)

Rata profitului înainte de amortizare si redevență

%

15

22,97

153.13

Rata profitului înainte de amortizare și redevență practic ilustrează nivelul resurselor financiare pe care societatea le are la dispoziție pentru a rambursa împrumuturile de cofinanțare și pentru a realiza investiții din surse proprii.Capital social subscris vărsai 6 919 340 lei Tel 0261 759080 Fax 0261 721056

Nr. 5617 / 22.04.2020

ANEXA NR. 19: SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 31.12. 2019

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2019

- lei -

Denumirea elementului

Exercițiul financiar

Precedent

Curent

A

1

2

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:

încasări de la clienți

162.547.300

151.256.819

Plăți către furnizori și angajați

145.672.570

137.135.736

Dobânzi plătite

1.296.406

1.296.237

Impozit pe profit plătit

1.289.846

384.816

încasări din asigurarea împotriva cutremurelor

-

Trezorerie netă din activități de exploatare

+14.288.478

+12.440.030

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni

-

-

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale

3.592.736

8.204.308

încasări din vânzarea de imobilizări corporale

-

-

Dobânzi încasate

-

-

Dividende încasate

-

-

Trezorerie netă din activități de investitii:

-3.592.736

-8.204.308

încasări din emisiunea de acțiuni

-

-

încasări din împrumuturi pe termen lung

-

-

încasări din împrumuturi pe termen scurt

-

-

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

-

-

Dividende plătite

-

4.593.643

Trezorerie netă din activități de finanțare

-

-4.593.643

Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie

+10.695.742

-357.921

Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar

+22.608.281

+33.304.023

Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar

+33.304.023

+32.946.102

ANEXA NR. 20: ALTE INFORMAȚII

APASERV SATU MARE S.A. a luat ființă prin asocierea Consiliului Local Satu Mare cu 95,17 %, Consiliul Județean cu 3,56%, Consiliul local Odoreu cu 1,6% și Consiliile locale Ardud, Micula și Doba cu câte 0,07% din capitalul social. în cursul anilor 2007, 2009, 2010, 2011,2012,2013, 2014,2015, 2018 și 2019 capitalul social crește prin acceptareaAPASERV SATU MARE S A.

str Gara Ferăstrău nr 9/A 440210 Salu Mare România

Nr Reg Comerțului J30/1102/2004

CUI RO16844952

Capital social subscris și vărsat 6 919 340 lei Tel 0261-759080 Fax. 0261-721056

Nr. 5617 / 22.04 2020

de noi acționari, numărul acestora la data prezentei note fiind 52 cu capitalul social aferent de 6.919.340 lei. Consiliul Local Satu Mare este acționarul majoritar deținând 93,6844 % din acțiuni. Acționarii noi sunt consiliile locale comunale care în urma regionalizării activității societății sunt sau urmează să intre în aria de deservire în privința serviciului public de alimentare cu apă potabilă și canalizare.

Societatea nu deține titluri de participare la alte entități.

Informații referitoare la impozitul pe profit:

J proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară: 100 %

J reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit pe profit:

Calculul impozitului pe profit pe anul 2019

Denumire indicatori

Rând

Sume (lei)

Venituri din exploatare

1

61.757.612,00

Cheltuieli de exploatare

2

59.539.382,00

Rezultat din exploatare

3=1-2

2.218.230,00

Venituri financiare

4

252.700,00

Cheltuieli financiare

5

1.306.310,00

Rezultat financiar

6=4-5

-1.053.610,00

Rezultat brut

7=3+6

1.164.620,00

Amortizare fiscală

8

1.253.849,00

Rezerva legală deductibilă

9

200,00

Venituri neimpozabile - participarea salariaților la profit 2018

10

525.000,00

Venituri neimpozabile - Concedii de odihnă din anii precedenți achitate în 2019

11

449.153,00

Total venituri neimpozabile

12=10+11

974.153,00

Profit/pierdere

13=7-8-9-12

-1.063.582,00

Cheltuieli cu impozitul pe profit

14

384.816,00

Amenzi

15

3.341,00

Cheltuieli de sponsorizare

16

57.000,00

Amortizarea contabilă

17

1.253.849,00

Cheltuieli cu provizioane 1.208.821,00 lei - 30%

18

846.175,00

Concediu de odihnă neefectuat în anul curent

19

446.289,00

Provizion participare salariați la profit

20

150.000,00

Provizion pentru pensii

21

443.569,00

Despăgubiri, penalități

22

3.070,00

Capital social subscns și vărsat 6 919 340 lei Tel 0261 ‘*59080 Fax 0261-721056

Nr. 5617/22.04.2020

Denumire indicatori

Rând

Sume (lei)

Pierderi din creanțe

23

103.582,00

TVA-pierderi de apă

24

10.435,00

Alte cheltuieli nedeductibile

25

611,00

Pierderi de apă

26

115.947,00

Total cheltuieli nedeductibile

27=14+15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+25+26

3.818.684,00

Profit impozabil

28=13+27

2.755.102,00

Impozit aferent profitului 16%

29

440.816,00

Sponsorizare

30

56.000,00

Diferență impozit pe profit datorat

31=29-30

384.816,00

Cifra de afaceri realizată în perioada prezentată, de 58.085.339 lei are următoarea structură:

J venituri din apă-canal

55.438.489 lei

2.593.034 lei


53.816 lei


J venituri din lucrări executate

J venituri din chirii

ANEXA NR. 21: PĂRȚI LEGATE în anul 2018 Societatea a efectuat tranzacții cu părțile legate după cum urmează:

 • 1. Primăria Satu Mare

 • 2. Municipiul Satu Mare

 • 3. Primăria Cărei

 • 4. Primăria Viile Satu Mare

 • 5. Primăria Moftin

 • 6. Primăria Crucișor

 • 7. Primăria Tarna Mare

 • 8. Transurban S.A.

în toate prestațiile cu părțile legate, atât în calitate de client cât și în calitate de furnizor, prețurile utilizate în decontări sunt cele care se aplică și către ceilalți clienți, neavând stabilite prețuri distincte pe considerentul că unitățile sunt legate.

Nr.

Descriere

Tranzacții 2018

Sold la 31.12.2018

1.

Facturi AC

27.503,67

2.434,10

2.

Facturi apă meteo

3.285542,73

4.863.952,94

3.

Refacere carosabil

10.676

0

4.

Apă

8.550

0APASERV SATU MARE S.A.

str Gara Ferăstrău nr $/A 440210 Satu Mare România N< Reg Comerțului J30H 102/2004

CUI RO16844952

Capital social subscris §i vărsat 6 919 340 lei

Tel 02(51 759080 Fax 0261 721056

Nr. 5617 / 22.04.2020

5.

Energie electrică

28.164

0

6.

Energie electrică

34.165

0

7.

Energie electrică

0

0

8.

Facturi AC

61.879,72

3.606,28

în anul 2019 Societatea a efectuat tranzacții cu părțile legate după cum urmează:

 • 1. Primăria Satu Mare

 • 2. Municipiul Satu Mare

 • 3. Primăria Cărei

 • 4. Primăria Viile Satu Mare

 • 5. Primăria Moftin

 • 6. Primăria Crucișor

 • 7. Primăria Tarna Mare

 • 8. Transurban S.A.

în toate prestațiile cu părțile legate, atât în calitate de client cât și în calitate de furnizor, prețurile utilizate în decontări sunt cele care se aplică și către ceilalți clienți, neavând stabilite prețuri distincte pe considerentul că unitățile sunt legate.

Nr.

Descriere

Tranzacții 2019

Sold la 31.12.2019

1.

Facturi AC

48.410,10

3.809,96

2.

Facturi apă meteo

2.436.441,55

5.029.313,80

3.

Refacere carosabil

17.459

0

4.

Apă

5.562

0

5.

Energie electrică

0

0

6.

Energie electrică

62.426

0

7.

Energie electrică

38.215

0

8.

Facturi AC

51.166,37

5.124,11

ANEXA NR. 22: EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANȚULUI

La data emiterii prezentelor Situații Financiare se manifestă pandemia COVID-19, cu răspândire internațională, cu efecte sociale și economice greu de anticipat asupra sectorului de activitate a companiei dar și asupra economiei mondiale.

Conducerea estimează o scădere ușoară a vânzărilor, dar și o scădere mai accentuată a încasărilor ca efect al restrângerii activităților economice și influențele sociale ale acestuia.

Primele măsuri adoptate au fost limitarea contactelor și sporirea igienei la locurile de muncă, comunicări prompte și repetate cu mediul de afaceri și angajații.

Atât pentru siguranța angajaților cât și pentru menținerea echilibrului economic se pregătesc anumite măsuri administrative, ținând cont de necesitatea asigurării in continuare a serviciilor și respectând deciziile autorităților.


APASERV SATU MARE S.A.

str. Gara Ferăstrău nr 9/A. 440210 Satu Mare. România Nr Rey Comerțului J30/1 I02'2004 CUI R016844952 Capital social subscris și vărsat 6 919 340 lei Tel : 0261-759080 Fax 0261 721056

Nr. 5617/22.04.2020

Suntem conștienți însă că trebuie să acordăm atenție deosebită gestionării fluxului de numerar al activității curente.

Nu au existat angajamente sub forma garanțiilor, datorii probabile și angajamente acordate.

Situația financiară a societății pe parcursul exercițiului financiar 2019 este apreciată ca potrivită și stabilă.Sef Serviciu Financiar-Contabil Ec. Bota Mariana

|BDO


Tel: +40-21-319 9476

Fax: +40-21-319 9477 www.bdo.ro


Victory Business Center Str. învingătorilor 24 București - 3 Romania 030922


Către: Comitetul de Audit al APASERV SATU MARE S.A.

Raport suplimentar al auditorului

Misiunea de audit

Noi am fost angajați prin contractul 21/13.02.2019 să efectuam auditarea situațiilor financiare individuale ale Companiei Ăpaserv Satu Mare S.A. ("Societatea”), întocmite în conformitate cu OMF 1802/2014 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

Independența

Confirmăm faptul că am desfășurat procedurile interne proprii de verificare a respectării principiilor și regulilor de independență și confidențialitate față de Companie, în conformitate cu Codul privind Conduita Etică și profesională IFAC, cerințele Legii nr. 162/2017 «privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative » și ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014 « privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public”, în scopul efectuării auditului statutar la data de 31.12.2019.

Confirmăm faptul că BDO Audit S.R.L. și membrii echipei de audit sunt independenți față de Societate. Declarația de independență este atașată ca Anexă la prezentul raport.

Partenerul cheie de audit

Partenerul cheie de audit semnatar al contractului și al opiniei de audit este dl. Cristian lliescu, membru CAFR cu numărul de legitimație AF1530.

Sfera de aplicare și calendarul misiunii de audit

Misiunea de audit se referă la situațiile financiare statutare individuale ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

Calendarul misiunii a fost agreat a se desfășura în perioada martie - aprilie 20209.

Metodologia de audit

Urmare a identificării și evaluării riscurilor de denaturare semnificativa a situațiilor financiare cauzate fie de frauda, fie de eroare, am selectat și realizat proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și am obținut probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră.

Am obținut o înțelegere a controlului intern relevant pentru audit în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

Am evaluat gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și rezonabilitatea estimărilor contabile, precum și prezentările aferente de informații realizate de către conducere.

|BDO

Am formulat o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și am determinat, pe baza probelor de audit obținute, faptul că nu există o incertitudine importantă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data acestui raport.

Am evaluat în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele într-o manieră care asigură o prezentare fidelă.

Testele de audit efectuate au constat în proceduri de fond, atât analitice, cât și teste de detaliu ale tranzacțiilor și soldurilor conturilor.

Pragul de semnificație

Pragul de semnificație a fost calculat in funcție de venituri. Valoarea pragului de semnificație a fost stabilită la 870 mii Lei, reprezentând aproximativ 1,5% din cifra de afaceri netă raportată. Nivelul de semnificație cu care am realizat testele de audit a fost determinat ca fiind 75% aplicat la pragul de semnificație, rezultând 653 mii Lei, iar nivelul pentru erori triviale a fost fixat la 44 mii Lei (5% la pragul de semnificație).

Referința la cifra de afaceri a fost aleasă întrucât oferă cea mai fidelă imagine a indicatorului privind volumul de activitate al Societății.

Metode de evaluare

Nu au fost modificări ale metodelor de evaluare a elementelor patrimoniale în cursul exercițiului financiar. Cu excepția imobilizărilor corporale, elementele de natura activelor si datoriilor au fost evaluate și prezentate la valoare istorică, conform politicilor contabile.

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de către Societate. După recunoașterea inițială imobilizările corporale sunt prezentate în situația poziției financiare la valoarea reevaluată, stabilită în baza rapoartelor de evaluare întocmite de experți autorizați independenți. Reevaluările sunt făcute cu suficientă regularitate pentru a se asigura că valoarea contabilă nu diferă semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la data perioadei de raportare. Ultima reevaluare recunoscută în situațiile financiare a avut dată de referință sfârșitul anului 2015.

Imobilizările corporale sunt prezentate în situația poziției financiare la valoarea reevaluată, diminuată cu amortizarea cumulată și pierderi din depreciere cumulate, cu excepția avansurilor și imobilizărilor corporale în curs, care sunt prezentate la cost.

Celelalte elemente de activ sunt prezentate la cost istoric, corectat cu eventuale ajustări de valoare astfel încât să se asigure raportarea acestora la valorile de recuperabilitate, respectiv de realizare.

Elementele de datorii au fost evaluate și prezentate la valoare istorică, conform politicilor contabile.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță în efectuarea auditului situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblul lor, și în formarea opiniei noastre asupra situațiilor financiare.

Aspect Cheie de audit                             Modul de abordare in cadrul auditului:

Recunoașterea veniturilor

A se vedea Nota 11 “Analiza cifrei de afaceri”

Politica de recunoaștere a veniturilor este prezentată în Nota 2.3 „Politici si metode contabile - Recunoașterea veniturilor”.

în conformitate cu ISA, există un risc implicit în recunoașterea veniturilor, datorat presiunii pe care conducerea o poate resimți în legătură cu obținerea rezultatelor planificate.

Din postura de unic furnizor de servicii de livrare apă potabilă și canalizare în localitățile pe care le deservește, Societatea realizează venituri în baza înțelegerilor contractuale încheiate cu clienții săi - persoane juridice, asociații de proprietari sau persoane fizice.

Veniturile sunt recunoscute cu regularitate, și au la bază citirile de apometre ce consemnează consumurile de apă la client.


Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

 • evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, cu precădere secțiunea 4.17.1. "Venituri”, și în raport cu politicile contabile ale societății;

» testarea existenței și eficacității controalelor interne precum și efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor;

 • testarea pe baza unui eșantion a soldurilor creanțelor comerciale la 31 decembrie 2019, prin transmiterea de scrisori de confirmare.


Societatea înregistrează în conturile de clienți și venituri facturi emise ulterior datei de închidere aferente unor consumuri care ar putea aparține anului financiar curent. Nu am primit probe de audit suficiente și adecvate pentru a stabili dacă veniturile recunoscute astfel sunt în concordanță cu consumurile identificate la date de referință diferite de 31 decembrie.

Opinia de audit

Urmare a desfășurării misiunii de audit, opinia de audit emisă este cu rezerve.

Societatea a înregistrat la 31 decembrie 2015 rezerve din reevaluare în conformitate cu raportul de evaluare pentru impozitare întocmit de un specialist evaluator pentru estimarea valorii impozabile a clădirilor, efectul asupra rezervelor din reevaluare fiind de 1.098.126 LEI. Această reevaluare pentru scopuri fiscale nu a avut ca obiectiv determinarea valorii juste a activelor la data bilanțului, ca urmare nu ne putem asigura că activele de natura clădirilor cu o valoare netă la 31 decembrie 2019 de 2.933.262 LEI (31 decembrie 2017: 3.213.773 LEI) sunt înregistrate la valoarea justă.

Societatea nu înregistrează în conturile de clienți estimări pentru veniturile aferente facturilor emise ulterior datei de închidere dar aferente unor consumuri care ar putea aparține anului financiar curent. Nu am primit probe de audit suficiente și adecvate pentru a stabili dacă veniturile recunoscute astfel sunt în concordanță cu consumurile identificate la date de referință diferite de 31 decembrie. Ca urmare, nu putem exprima o opinie referitoare la recunoașterea veniturilor în conformitate cu principiul independenței exercițiului financiar și referitoare la poziția financiară „creanțe comerciale”. Eventualele ajustări pot afecta rezultatul exercițiului curent, capitalurile

|BDO

proprii și comparabilitatea sumelor raportate. Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2018 conține o rezervă în același sens.

în urma primirii confirmărilor de la Primăria Municipiului Satu Mare la 31 decembrie 2019 am constatat diferențe între suma confirmată și soldul de 5.029.314 LEI (31 decembrie 2018: 4.331.042 LEI) înregistrat în contabilitate, acestea provenind în special din nerecunoașterea valorilor aferente apei meteorice. Nu am primit probe de audit suficiente și adecvate pentru a stabili dacă aceste creanțe sunt recuperabile. Eventualele ajustări pot afecta rezultatul exercițiului curent, capitalurile proprii și comparabilitatea sumelor raportate. Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2018 conține o rezervă în același sens.

La 31 decembrie 2019, Societatea raportează imobilizări realizate în programul POS Mediu și recepționate la finalizarea lucrărilor în sumă de 286.626.786 Lei. Parte a acestor imobilizări e realizată cu surse proprii ale Societății (credit BERD). întrucât la data emiterii situațiilor financiare atașate situația surselor de finanțare aferente acestor imobilizări nu e clarificată, Societata nu a calculat și raportat amortizare pentru aceste imobilizări. Datorită incertitudinii referitoare la separarea surselor publice de cele private, noi nu am fost în măsură sa cuantificăm acele ajustări necesare a fi efectuate pentru a prezenta imobilizările realizate din surse proprii la valoarea lor netă de inventar, precum și cele referitoare la reluarea proporțională a sumelor din subvențiile de investiții aferente cotei din imobilizări finanțate prin credit BERD (considerat conform reglementărilor legale ca sursă proprie) dar rambursabil din surse publice

Recomandam Societății să ia in considerare remedierea acestor aspecte in perioadele viitoare.

Ne declarăm disponibilitatea de a furniza orice detalii suplimentare legate de cele de mai sus.

Apreciem cooperarea și sprijinul personalului Companiei Apaserv Satu Mare S.A. pe parcursul misiunii de audit.

Restricții privind distribuirea

Acest raport este conceput doar pentru informarea celor responsabili cu guvernanța Companiei Apaserv Satu Mare S.A. și este furnizat pe baza faptului că nu ar trebui distribuit către alte părți; acesta nu va fi citat sau menționat, în întregime sau parțial, fără consimțământul nostru prealabil exprimat în scris, și nu acceptăm nicio responsabilitate față de niciun terț în legătură cu acesta.

23 aprilie 2020

București, Romania

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE încheiat la data de 31 decembrie 2019

Societatea comercială APASERV SATU MARE S.A. a luat ființă în anul 2004 și a început activitatea de exploatare în anul 2004.

Activitatea desfășurată în cursul anului 2019 are loc la 265 puncte de lucru și la sediul societății.

Obiectul principal de activitate desfășurat în cursul perioadei de raportare este captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600).

Societatea și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de salariați cu contract de muncă: 444 persoane în 2019. Numărul efectiv de salariați la 31 decembrie 2019 este de 475 persoane față de 475 persoane la sfârșitul anului 2018.

Din analiza comparativă a unor indicatori financiari relevanți prezentați mai jos rezultă următoarele:

-mii lei-

Nr. crt.

Indicatori

BVC 2019 prevederi

Realizări

%

1.

Venituri totale , din care

64.410

62.010

96,27

-venituri din activitatea de bază

58.400

55.438

94,93

-venituri din alte activități (lucrări, penalități , energie electrică, etc.)

700

1.052

150,29

-venituri din chirii

50

54

108,00

-venituri din amenzi si penalități

500

201

40,20

-venituri din surse bugetare (lucrări I.I.D.)

1.220

1.541

126,31

-venituri din producția de imobilizări

2.000

2.095

104,75

-alte venituri din exploatare și refact urări

400

402

100,50

-venituri financiare(dobândă, diferențe de curs valutar)

130

253

194,62

-venituri din provizioane

1.010

974

96,44

2.

Cheltuieli totale, din care:

64.210

60.461

94,16

-cheltuieli cu materii prime și materiale

13.370

12.608

94,30

-cheltuieli cu servicii executate de terți

2.650

2.480

93.58

-cheltuieli cu alte servicii

2.430

2.004

82,47

-cheltuieli cu personalul

24.803

23.379

94,26

-participarea salariaților la profit

600

510

85,00

-cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

558

534

95,70

-cheltuieli sociale

958

679

70,88

-cheltuieli cu amortizare și provizioane

2.900

3.503

120,79

APASERV SATU MARE S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România Nr. Reg. Comerțului: J30/1102/2004

CUI: R016844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. crt.

Indicatori

BVC 2019 prevederi

Realizări

%

-cheltuieli de protocol

60

36

60,00

-cheltuieli de reclamă și publicitate

100

55

55,00

-cheltuieli cu sponsorizarea

100

57

57,00

-cheltuieli de deplasare

200

159

79,50

-tichete de masă

1.652

1.486

89,95

-tichete cadou

229

220

96,07

-redevență din concesionarea bunurilor publice

10.100

10.135

100,35

-cheltuieli poștale și taxe telecomunicații

220

162

73,64

-cheltuieli cu servicii bancare

50

48

96,00

-cheltuieli cu impozite taxe și alte vărsăminte asimilate

1.050

779

74,19

-cheltuieli cu majorări și penalități

380

198

52,11

-alte cheltuieli de exploatare

350

122

34,86

-cheltuieli financiare (dobândă, diferențe de curs valutar

1.450

1.306

90,07

3.

REZULTATUL BRUT

200

1.549

774,50

Impozit pe profit

32

385

1.203,13

4.

REZULTATUL NET

168

1.164

692,86

Indicatori fizici:

Cantitate vândută (mc)

2018

2019

Diferență (+/-)

%

Apă

8.051.382

7.929.019

-122.363

-1,52

Canal

8.832.968

8.622.964

-210.004

-2,38

în anul 2019 cantitățile de apă vândute au scăzut cu 1,52% (122 mii mc). Cantitățile de apă uzată facturate au scăzut cu 2,38% în anul 2019 față de anul 2018 (210 mii mc).

în privința facturilor neîncasate are loc o scădere a soldului total cu 24,05 % la data de 31.12.2019 în comparație cu 31.12.2018. Scăderea totală de 4.168.434,24 lei se localizează astfel:

-2.569.410,00 lei

în Municipiul Satu Mare

în Municipiul Cărei

în comune

în orașul Tăsnad »                     I

în orașul Negrești Oaș

în orașul Ardud

în orașul Livada


 • - 1.151.641,94 lei

 • - 186.404,38 lei

9.241,05 lei

 • - 246.188,29 lei 7.382,56 lei

+    1.833,98 lei

Total


 • - 4.168.434,24 lei

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

La acestea se adaugă suma de 2.772.921,95 lei evidențiată în anul 2018 și 2019 pe cont separat, reprezentând clienți identificați în litigiu sau ca fiind incerți.

S-au constituit provizioane pentru concediile de odihnă neefectuate în anul 2019 în valoare de 446.289 lei, provizioane pentru participarea salariaților la profitul anului 2019 în valoare de 150.000 lei, provizioane pentru pensii în valoare de 443.569 lei, au fost înregistrate pierderi din creanțe (clienți insolvabili, decedați, societăți comerciale radiate de la ORC, etc.) în valoare de 103.581,83 lei și s-au constituit provizioane pentru facturi neîncasate în sumă de 1.208.821 lei. Totodată, s-au înregistrat venituri din provizioane odată cu efectuarea concediilor de odihnă pentru anul 2018 în sumă de 306.040 lei și pentru anul 2017 în sumă de 22.584 lei. Provizionul pentru litigii în sumă de 32.000 lei se reia la venituri în luna februarie 2020 când în urma hotărârii judecătorești se achită amenda de 30.000 lei, iar amenda de 2.000 lei se transformă în avertisment.

Consiliul de administrație propune următoarea repartizare a profitului net:

La data de 31.12.2019 societatea înregistrează în contul 117 profit nerepartizat în valoare de 509.595,15 lei aferent anilor precedenți, pentru care propunem repartizarea lui pe următoarele destinații:

Destinația profitului

Suma(lei)

Profit nerepartizat:

509.595,15

s dividende

509.595,15

Defalcarea sumelor aferente contului 117

Cont 117 - sintetic

Debit

Credit

30.05.2019

Profit nerepartizat

510.405

21.06.2019

Certificate verzi ianuarie-aprilie 2018

(1.097,05)

30.09.2019

Stornare mobilier modernizare clădire anul 2016

(4.695,83)

30.09.2019

Stornare mobilier modernizare clădire anul 2017

(28.425)

31.12.2019

Penalități POS-Mediu

f.24393/11.06.2016-OMS Romania

2.460,04

31.12.2019

Penalități POS-Mediu f.23399/30.05.2016 SAMCIF SA

28.753,89

TOTAL RULAJ

(1.097,05)

508.498,10

509.595,15

La data de 31.12.2019 societatea înregistrează profit brut de 1.549.436 lei, iar profitul net înregistrat de societate, aferent exercițiului financiar 2019 este de 1.164.620.

APASERV SATU MARE S.A.

Sistem de management certificat


ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001


str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România Nr. Reg. Comerțului: J30/1102/2004 CUI: R016844952 Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Destinația profitului

Suma (lei)

Profit net de repartizat:

1.164.620

rezerva legală

200

dividende

1.164.420

Inventarierea generală a elementelor de activ și de pasiv și a celorlalte bunuri și valori aflate în gestiunea și administrarea societății s-a făcut în baza Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009.

Nu s-au înregistrat plusuri sau minusuri de inventar la patrimoniul propriu.

Analiza următoarelor conturi:

La contul 473 soldul de 419.705,07 lei este compus din:

J suma de 367.506,07 lei reprezintă încasări eronate la facturi de apă-canal, sume anunțate prin inserări pe facturile ulterioare. Aceste sume sunt la dispoziția clienților respectivi și la solicitare se returnează. Clienții în cauză sunt consumatori persoane fizice și juridice;

J suma de 52.199 lei reprezintă recuperarea cheltuielilor considerate neeligibile și ulterior recunoscute eligibile, urmând a le vira în contul l.l.D.

Soldul contului 461 în valoare de 2.076,52 lei este compus din cauțiuni plătite la Curtea de Apel pentru procese cu contractori POS Mediu.

Societatea nu deține angajamente financiare sau giruri, nu a primit și nu a acordat garanții bancare.

Informații asupra regulilor și metodelor contabile folosite:

J pentru evaluarea imobilizărilor se utilizează costul istoric, iar pentru mijloacele circulante costul de achiziție. La ieșirea din gestiune a stocurilor se utilizează metoda FIFO de evaluare și inventarul permanent;

S metoda utilizată pentru calculul amortismentelor este metoda liniară. Se aplică duratele normale medii de amortizare rezultate din duratele minime și maxime indicate în catalog.

Utilizarea fondului I.I.D. și a sumelor corespunzătoare are loc prin recunoașterea lucrărilor executate (reabilitări sau extinderi de rețele apă și canal) ca venituri ale societății, prin facturare. Lucrările au la bază liste aprobate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, iar plata lor se realizează conform procedurilor în vigoare.

Politica privind protecția mediului: prin semnarea contractului de finanțare cu M.M.P. pentru realizarea proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare” se continuă conformarea la Standardele europene de apă potabilă și epurată.

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Situația financiară a societății pe parcursul exercițiului financiar 2019 este apreciată ca potrivită, ținând cont de contextul economic și modificările legislative și fiscale de pe parcursul anului 2019.

Obiectivele și implicit strategia de dezvoltare al Apaserv Satu Mare S.A. sunt focalizate pe îmbunătățirea serviciilor la nivel regional, cu respectarea criteriului de suportabilitate a tarifelor. Obiectivele generale ale societății, stabilite prin Planul de Management 2017 -2021, sunt prezentate în cele ce urmează:

 • 1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea serviciilor de furnizare a apei potabile, a rețelelor de canalizare și a epurării apelor uzate pe întreaga arie de acoperire a Asociației;

 • 2. Asigurarea continuității serviciilor, la standarde tehnice și de calitate conforme normelor europene și naționale;

 • 3. Menținerea unui echilibru în limite de suportabilitate între politicile de tarifare, costuri de producție și profitabilitate;

 • 4. îmbunătățirea sistemului de reiatii cu consumatorii si Asociația;

 • 5. Consolidarea capacității operaționale și îmbunătățirea performanțelor Operatorului.

Riscurile cu care se poate confrunta societatea sunt cele legate de tranzacțiile cu instrumente financiare, care pot avea ca rezultat pentru societate asumarea sau transferarea către alte părți a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos:

 • a) Riscul de piață cuprinde 3 tipuri de risc:

 • 1) riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar. Societatea nu este expusă riscului de schimb valutar deoarece nu deține active și datorii semnificative în moneda străină;

 • 2) riscul ratei dobânzii la valoarea justă - este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii. Fluxurile de numerar din activități de finanțare sunt impactare de schimbările ratei de dobândă, dat fiind că majoritatea împrumuturilor au rata de dobândă variabilă. Acest risc și-a produs efectele pe parcursul anului 2018, prin creșterea cotației ROBOR 3 M, acest indicator fiind utilizat în cadrul creditului contractat de la B.E.R.D;

 • 3) riscul de preț - este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Termenul „risc de piață” încorporează nu numai potențialul de pierdere , dar și cel de câștig.

 • b) Riscul de credit - este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară. în timpul activității curente, societatea este subiectul riscului de credit, în special datorită creanțelor comerciale și numerarului din bănci. Managementul societății monitorizează cu regularitate expunerea la riscul de credit. Riscul de credit este diminuat datorită numărului mare de clienți ai societății. Astfel, evaluarea managementului este că nu există un risc de credit semnificativ.

Ajustările pentru deprecierea clienților este estimat în raport cu riscul ca societatea să nu încaseze sumele conform scadențarului clienților.

 • c) Riscul de lichidare - (numit și riscul de finanțare), este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Abordarea societății pentru a gestiona lichiditatea este de a se asigura, pe cât posibil, că are suficiente lichidități pentru a satisface obligațiile scadente, în condiții normale și neprevăzute , fără a atrage pierderi sau a risca deteriorarea imaginii societății.

Apaserv Satu Mare S.A. are implementat Sistemul de control managerial, conform prevederilor ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. în anul 2019 se va continua implementarea acestuia.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP Nr. 3781/2019 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Se supune AGA aprobarea raportului CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE în forma

prezentată.


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte »

Dr. ing. Matuz Bela TiberiuAPASERV SATU MARE SA.

str. Gara Ferăstrău nr 9/A. 440210 Satu Mare. România Nr. Reg Comerțului J30/1102/2004

CUI RO16844952

Capital social subscris și vărsat 6 919 340 lei Tel 0261-759080 Fax 0261-721056

Nr. 5.618 / 22.04.2020

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2019

- lei -

Denumirea elementului

Exercițiul financiar

Precedent

Curent

A

1

2

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:

încasări de la clienți

162.547.300

151.256.819

Plăți către furnizori și angajați

145.672.570

137.135.736

Dobânzi plătite

1.296.406

1.296.237

Impozit pe profit plătit

1.289.846

384.816

încasări din asigurarea împotriva cutremurelor

-

Trezorerie netă din activități de exploatare

+14.288.478

+12.440.030

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni

-

-

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale

3.592.736

8.204.308

încasări din vânzarea de imobilizări corporale

-

-

Dobânzi încasate

-

-

Dividende încasate

-

-

Trezorerie neta din activități de investitii:

-3.592.736

-8.204.308

încasări din emisiunea de acțiuni

-

-

încasări din împrumuturi pe termen lung

-

-

încasări din împrumuturi pe termen scurt

-

-

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

-

-

Dividende plătite

-

4.593.643

Trezorerie netă din activități de finanțare

-

-4.593.643

Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie

+10.695.742

-357.921

Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar

+22.608.281

+33.304.023

Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar

+33.304.023

+32.946.102

Director General, Dr. ing. Leitner loan


/ APASERV SATU MARE S.A.

\       1


Director Economic, ec. Bor Darius Gheorghe

Sef Serviciu Financiar-Contabil Ec. Bota MarianaAPASERV SATU MARE SA.

str. Gara Ferăstrău nr 9/A. 440210 Sâtu Mare România Nr Reg Comerțului J30/1102/2004

CUI RO16844952

Capital social subscris și vărsai 6 919 340 lei Tel 0261-759080 Fax 0261-721056

Nr. 5.619 / 22.04.2020

SITUAȚIA modificărilor capitalului propriu în cursul anului 2019

Director General, Dr. ing. Leitner loan
APASERV SATU MARE S.A.


Director Economic,

E'“r¥T


- lei -

Denumirea elementului

Sold la începutul exercițiului financiar

Creșteri

Reduceri

Sold la sf. exercițiului financiar

Total, din care:

Prin transfer

Total, din care:

Prin transfer

A

1

2

3

4

5

6

Capital subscris

6.918.340

1.000

-

-

-

6.919.340

Patrimoniul regiei

-

-

-

-

-

Prime de capital

-

-

-

-

-

Rezerve din reevaluare

931.094

-

151.903

-

779.191

Rezerve legale

1.383.668

200

-

-

-

1.383.868

Rezerve statutare sau contractuale

-

-

-

-

-

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

570.225

151.903

-

-

-

772.128

Alte rezerve

26.675.622

2.181.392

-

-

-

28.857.014

Acțiuni proprii

-

-

-

-

-

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

-

-

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

-

-

-

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită

Sold C

2.181.391

5.102.741

-

6.774.537

-

509.595

Sold D

-

-

-

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 2931

Sold C

-

-

-

-

Sold D

-

-

-

-

-

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

Sold C

-

-

-

-

-

Sold D

-

-

-

-

-

-

Rezultatul reportat provenit din trecerea      la      aplicarea

Reglementărilor       contabile

conforme cu Directiva a patra a Comunităților       Economice

Europene

Sold C

-

-

-

-

-

Sold D

-

-

-

Profitul      sau      pierderea

exercițiului financiar

Sold C

5.104.648

62.010.312

-

65.950.340

-

1.164.620

Sold D

-

-

-

Repartizarea profitului

-600

600

-

200

-

-200

Total capitaluri proprii

43.764.388

69.448.148

72.876.980

40.335.556

Șef Serviciu Financiar-Contabil Ec. Bota Mariana Gheorghina