Hotărârea nr. 73/2020

HOTĂRÂREA nr. 73/30.04.2020 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare în anul 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 73/30.04.2020
privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare,
în anul 2021

 

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30/04/2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 6719/17.03.2020, referatul de aprobare al Primarului Municipiului Satu Mare nr. 6720/17.03.2019 , luând act de:
- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată,
- articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare,
- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare nr.6720/17.03.2020,
- Raportul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 6721/17.03.2020,
- Raportul de specialitate al Serviciului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 4001/17.02.2020,
- Raportul de specialitate al Biroului GIS, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 4861/26.02.2020 și 15333/18.03.2020,
- Raportul de specialitate al Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 4744/25.02.2020,
- Raportul de specialitate al Biroului Finalizări construcții, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 4922/26.02.2020, 4992/26.02.2020 și 15334/18.03.2020,
- Referatul de specialitate al S.A.D.P.P., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 5129/28.02.2019,
- Raportul de specialitate al Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 5212/02.03.2020,
- Raportul de specialitate al Arhitect Șef , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare , înregistrat sub nr. 5589/04.03.2020,
- Referatul Serviciului de Relații Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare , înregistrat sub nr. 18269/15.04.2020,
de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Ținând cont de prevederile art. 491 Titlul IX din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare adresa Institutului Național de Statistică nr. 1319/21.01.2020 publicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (înființat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene conform Hotărârii Guvernului nr. 51/15.02.2018) privind comunicarea ratei inflației pentru anul 2019,
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Realizând publicarea anunțului cu nr. 6808/17.03.2020 privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare în anul 2021, în contextul prevederilor art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, și care a făcut obiectul:
- Publicării pe pagina de internet la adresa : www.satu-mare.ro,
- Afișării la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, în spațiul accesibil publicului,
În baza prevederilor art. 129, alin. (1), (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) și art.196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, începând cu anul 2021, astfel cum sunt redate în Anexele nr.1, 2, 3, 4 și 5 la prezenta.
Art.2. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanțe fiscale anuale, care se plătesc în două tranșe egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință.
Art.3. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plătește integral până la primul termen de plată.
Art.4. În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipație până la data de 31.03.2021 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o bonificație în cuantum de 10%.
În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipație până la data de 31.03.2021 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o bonificație în cuantum de 10%.
Art.5. Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite şi taxe locale şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu impact asupra impozitelor şi taxelor locale din perioada 2015-2021 este cuprinsă în Anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.
Art.6. Pentru aplicarea corectă a valorilor impozabile precum şi a impozitelor pe clădiri şi teren se vor avea în vedere prevederile în vigoare ale hotărârilor consiliului local al municipiului Satu Mare privind zonarea municipiului Satu Mare.
Art.7. Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2021. La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă H.C.L. nr. 80/25.04.2019 precum şi orice prevedere contrară.
Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare, Direcția Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția de Evidență a Persoanelor din municipiul Satu Mare, Serviciul Juridic, Direcția Arhitect Șef, Serviciul S.A.D.P.P., Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Biroul GIS, Serviciul Relații Publice.
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului Județului Satu Mare şi se aduce la cunoștință publică.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Bertici Ștefan                                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

                                                                                           

 

 

 

T A B L O U L

 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile

care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al municipiului Satu Mare

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

              I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Ø Titlul IX – Impozite și taxe locale

 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI

Art. 457 alin. (1)

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

0,1184%

0,1184 %

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² -

 

 

 

Tipul clădirii

 

VALORILE  STABILITE

PENTRU ANUL 2020

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

Valoarea impozabilă

Valoarea impozabilă

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

 

1.059,60

 

635,97

 

1100,18

 

660,33

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

 

317,99

 

212,34

 

330,17

 

220,47

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic 

 

212,34

 

186,19

 

220,47

 

193,32

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic 

 

132,84

 

79,50

 

137,93

 

82,54

 

 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

Art. 458 alin. (1) 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice                                

0,7%

0,7%

Art. 460 alin. (1)              

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele

juridice                   

0,2%

0,2%

Art. 460 alin. (2)

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice                                  

1,3%

1,3%

Art. 462 alin. (2)  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului pentru care a fost stabilit impozitul, se acordă o bonificaţie de :                                

10%

10%

 


 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN

Art. 465 alin. (2) Impozitul / taxa pe terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții                                            - lei/ha -

Zona în cadrul localității

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități

0

I

II

III

IV

V

0

I

II

III

IV

V

A

 

x

x

8003,99

x

x

x

x

x

8310,54

x

x

x

B

 

x

x

5583,55

x

x

x

x

x

5797,40

x

x

x

C

 

x

x

3534,44

x

x

x

x

x

3669,81

x

x

x

D

 

x

x

1868,16

x

x

x

x

x

1939,71

x

x

x

 

 Art. 465 alin. (4)  Impozitul /taxa pe teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții                 - lei/ha -

Nr.

crt.

                        Zona

 

Categoria

de  folosință

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

A

B

C

D

A

B

C

D

1

Teren arabil

30,33

23,01

20,92

16,74

31,49

23,89

21,72

17,38

2

Pășune

23,01

20,92

16,74

14,64

23,89

21,72

17,38

15,20

3

Fâneață

23,01

20,92

16,74

14,64

23,89

21,72

17,38

15,20

4

Vie

49,16

37,66

30,33

20,92

51,04

39,10

31,49

21,72

5

Livadă

56,48

49,16

37,66

30,33

58,64

51,04

39,10

31,49

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

30,33

23,01

20,92

16,74

31,49

23,89

21,72

17,38

7

Teren cu ape

16,74

14,64

9,41

0

17,38

15,20

9,77

0,00

8

Drumuri și căi ferate

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Neproductiv

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Suma stabilită conform alin. (4) se înmulțește cu coeficientul de corecție 4 corespunzator localitatii Rangul II

Art. 465 alin. (7)   Impozitul /taxa pe teren amplasat în extravilan                                                                                                                                                                  - lei/ha -

       

Categoria de folosință

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

1

Teren cu construcții

33,47

34,75

2

Teren arabil

53,35

55,39

3

Pășune

30,33

31,49

4

Fâneață

30,33

31,49

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

58,58

60,82

5.1

Vie până la intrarea pe rod

0,00

0,00

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

59,62

61,90

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

0,00

0,00

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

17,78

18,46

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

0,00

0,00

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

7,32

7,60

8.1

Teren cu amenajări piscicole

36,61

38,01

9

Drumuri și căi ferate

0,00

0,00

10

Teren neproductiv

0,00

0,00

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6), care pentru municipiul Satu Mare, zona A este de 2,4.

 

Art. 467 alin. (2)  

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului pentru care a fost stabilit impozitul se acordă bonificația de :                              

PROCENT STABILIT DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020

PROCENT STABILIT DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

10%

10%

 


 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 470 alin. (2)  

   

Nr.

crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

9,41

9,77

2

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

10,46

10,86

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv

19,87

20,63

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv

76,36

79,28

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv

152,72

158,57

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

307,52

319,30

7

Autobuze, autocare, microbuze

26,15

27,15

8

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

32,43

33,67

9

Tractoare înmatriculate

19,87

20,63

II. Vehicule înregistrate

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

1. Vehicule cu capacitate cilindrică

- lei/200 cm3 -*

- lei/200 cm3 -*

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

5,23

5,43

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

7,32

7,60

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată

107 lei/an

111,00 lei/an

 

 

* grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

 

Art. 470 alin. (3)

Procent de reducere a impozitului asupra mijloacelor de transport hibride

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

100%

100%

 

 

 

 

Art. 470 alin. (5)      

 

 

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

Impozitul (în lei/an)

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

 

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

149

0

155

 

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

149

413

155

429

 

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

413

581

429

603

 

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

581

1315

603

1.365

 

5

Masa de cel puțin 18 tone

581

1315

603

1.365

II

3 axe

 

1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

149

259

155

269

 

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

259

532

269

552

 

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

532

691

552

717

 

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

691

1066

717

1.107

 

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1066

1656

1.107

1.719

 

6

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1066

1656

1.107

1.719

 

7

Masa de cel puțin 26 tone

1066

1656

1.107

1.719

III

4 axe

 

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

691

701

717

728

 

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

701

1094

728

1136

 

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1094

1737

1136

1804

 

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1737

2577

1804

2676

 

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1737

2577

1804

2676

 

6

Masa de cel puțin 32 tone

1737

2577

1804

2676

 

 

 

 

 

 

Art. 470 alin. (6)     

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

Impozitul (în lei/an)

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute

alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute, majorate

alte sisteme de suspensie pentru axele motoare, majorate

I

2 + 1 axe

 

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

 

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

 

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

67

0

70

 

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

67

154

70

160

 

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

154

360

160

374

 

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

360

465

374

483

 

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

465

840

483

872

 

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

840

1473

872

1.529

 

9

Masa de cel puțin 28 tone

840

1473

872

1.529

II

2 + 2 axe

 

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

144

336

150

349

 

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

336

552

349

573

 

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

552

811

573

842

 

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

811

979

842

1016

 

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

979

1608

1016

1670

 

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1608

2231

1670

2316

 

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2231

3388

2316

3518

 

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2231

3388

2316

3518

 

9

Masa de cel puțin 38 tone

2231

3388

2316

3518

III

2 + 3 axe

 

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1776

2472

1844

2567

 

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2472

3359

2567

3488

 

3

Masa de cel puțin 40 tone

2472

3359

2567

3488

IV

3 + 2 axe

 

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1569

2310

1629

2398

 

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2179

3014

2262

3129

 

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

3014

4458

3129

4629

 

4

Masa de cel puțin 44 tone

3014

4458

3129

4629

V

3 + 3 axe

 

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

892

1079

926

1120

 

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1079

1613

1120

1675

 

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1613

2567

1675

2665

 

4

Masa de cel puțin 44 tone

1613

2567

1675

2665

 

 

Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote

 

 

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE STABILITE

DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE

DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

Impozit - lei -

Impozit - lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv  

10

10

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

37

38

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone

55

57

d. Peste 5 tone

68

71

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă

 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

23

24

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

60

62

3. Bărci cu motor

223

232

4. Nave de sport și agrement

594

617

5. Scutere de apă

223

232

6. Remorchere și împingătoare:

a) până la 500 CP, inclusiv

593

616

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv

963

1000

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv

1482

1539

d) peste 4000 CP

2371

2462

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

194

201

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

194

201

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv

297

308

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

520

540

Art. 472 alin. (2)      

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de până la data de 31 martie a anului pentru care a fost stabilit impozitul, se acordă bonificația de                                                

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

10%

10%

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE

ȘI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII

Art. 474 alin. (1)  

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

- lei -

- lei -

a) până la 150 m² inclusiv

6

6

b) între 151 și 250 m² inclusiv

7

7

c) între 251 și 500 m² inclusiv

9

9

d) între 501 și 750 m² inclusiv

12

12

e) între 751 și 1.000 m² inclusiv

14

14

f) peste 1.000 m²

15 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

16 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

Art. 474 alin. (4)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism

15

16

Art. 474 alin. (5)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă

0,5%

 

0,5%

 

Art. 474 alin. (6)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5)

1%

1%

În cazul contribubailului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință.

75% din suma

care s-ar aplica clădirii

75% din suma

care s-ar aplica clădirii

În cazul contribubailului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință.

50% din suma

care s-ar aplica clădirii

50% din suma

care s-ar aplica clădirii

Art. 474 alin. (9)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii

0,1%

0,1%

Art. 474 alin. (10) 

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

8

8

Art. 474 alin. (14)

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice

8

8

Art. 474 alin. (15)

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente

13

14

Art. 474 alin. (16)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și certificatelor privind destinatia terenurilor

10

10

Art. 475 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

19

20

Art. 475 alin. (2) 

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

32 lei / an

33 lei / an

Art. 475 alin. (2) 

Taxele pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

 

43 lei / bucată

45 lei / bucată

Art. 475 alin. (3) lit. a) * **

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață de până la 50 m2, inclusiv

1271

1320

Art. 475 alin. (3) lit. a) * **

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață intre 50 m2 -100 m2, inclusiv

2544

2641

Art. 475 alin. (3) lit. a) * **

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață între 100 m2 -500 m2, inclusiv

3815

3961

Art. 475 alin. (3) lit. b) * **

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 m2

5298

5501

* Datorată de persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele 561 – Restaurante. 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării Actviităţilor din Economia Naţională CAEN, actualizată prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007

** Termenul de plată a taxei pentru viză este 31 ianuarie a anului în curs

 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

 

Art. 477 alin. (5)

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

3%

3%

Art. 478 alin. (2)

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

30

31

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate

22

23

 

 

 

 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE

 

Art. 481 alin. (2)

Impozitul pe spectacole

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională

2%

2%

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a)

5%

5%


 

 

 

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE

 

Art. 484

Taxe speciale

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

 

Sunt prevăzute în Anexa 2

 

 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE

 

Art. 486

Alte taxe locale

 

 

 

 

 

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

 

PENTRU ANUL 2021

 

Sunt prevăzute în Anexa 3

 

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE

 

 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021*

Art. 489 alin. (1) și (2) - cota adiţională la impozitul pe clădirile nerezidințiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

 

0%

 

 

0%

 

Art. 489 alin. (1) și (2) - cota adiţională la impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice

 

50%

 

50%

Art. 489 alin. (1) și (2) - cota adiţională la impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice

 

16%

 

16%

Art. 489 alin. (1) și (2) - cota adiţională la impozitul pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii , al carui nivel este cuprins la art. 465 alin. (4)

 

48.15%

 

48.15%

Art. 489 alin. (1) și (2) - cota adiţională la impozitul asupra mijloacelor de transport ale căror niveluri  sunt cuprinse la art. 470 alin. (2),(5), (6),(7),(8)

 

19%

 

19%

*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională.

Art. 489 alin. (4)

500%

500%

Art. 489 alin. (5)

500%

500%

 

 

CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 493

(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) Ê

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

- lei -

- lei -

Ä lit. a) se sancționează cu amendă

74-296

77-307

Ä lit. b) se sancționează cu amendă

296-737

307-765

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

344-1673

357-1737

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. Ø Ø Ø

Ø Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă

297-1183

308-1228

Ø Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă

1183-2951

1228-3064

Ø Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă

1378-6688

1431-6944

 

 

II.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2

1) Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „Art. 50. – (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.;

2) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din: ………………………………………………………………………………

   b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege; ………………………………………………………………………………

   (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Extras din norma juridică

NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  PENTRU ANUL 2020

 - lei -

NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  PENTRU ANUL 2021

-  lei -

Art. 3. – (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:

a) până la valoarea de ……1) lei – 8%, dar nu mai puțin de …..2) lei;

5001) … 202)

5001) … 202)

b) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 7% pentru ce depășește ……4) lei;

5011) … 5.0002) … 403) …  5004)

5011) … 5.0002) … 403) …  5004)

c) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 5% pentru ce depășește ……4) lei;

5.0011) … 25.0002) … 3553) …  5.0004)

5.0011) … 25.0002) … 3553) …  5.0004)

d) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 3% pentru ce depășește ……4) lei;

25.0011) … 50.0002) … 1.3553) …  25.0004)

25.0011) … 50.0002) … 1.3553) …  25.0004)

e) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 2% pentru ce depășește ……4) lei;

50.0011) … 250.0002) … 2.1053) …  50.0004)

50.0011) … 250.0002) … 2.1053) …  50.0004)

f) peste ……1) lei - ……2) lei + 1% pentru ce depășește ……3) lei.

250.0001) … 6.1052) … 250.0003)

250.0001) … 6.1052) … 250.0003)

Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:

b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui coproprietar …… lei pentru fiecare coproprietar;

50

50

Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă, se taxează cu ……1) lei, dacă valoarea cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a căror valoare depășește ……4) lei.

501) … 2.0002) … 2003) …  2.0004)

501) … 2.0002) … 2003) …  2.0004)

(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă, se taxează cu …… lei.

200

200

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă, se taxează cu …… lei.

100

100

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt neevaluabile în bani, se taxează cu 201) lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanță președințială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 502) lei, dacă valoarea acesteia nu depășește 2.0003) lei, și cu 2004) lei, dacă valoarea ei depășește 2.0005) lei.

201) … 502) … 2.0003) …  2004) …2.0005)

201) … 502) … 2.0003) …  2004) …2.0005)

Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează cu …… lei.

100

100

Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești:

100

100

(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial se taxează cu 501) lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.0002) lei, și cu 3003) lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.0004) lei.

501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004)

501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004)

Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:

a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces – pentru care se solicită recuzarea - …… lei;

100

100

b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei;

100

100

c) cereri de repunere în termen - …… lei;

20

20

d) cereri de perimare - …… lei;

20

20

e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - …… lei

20

20

f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - …… lei;

20

20

h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - …… lei;

50

50

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanță - …… lei/pagină;

0,20

0,20

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie - …… leu/pagină;

1

1

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - …… leu/pagină;

1

1

l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu …… lei pentru fiecare exemplar de copie.

5

5

Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:

a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor, altele decât hotărârile judecătorești, pentru fiecare titlu - …… lei;

20

20

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - …… lei.

50

50

(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de ……1) lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, contestația la executare se taxează cu ……2) lei.

1.0001) … 100 1)

1.0001) … 100 1)

(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu ……1) lei, dacă valoarea cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a căror valoare depășește ……4) lei.

501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004)

501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004)

Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:

a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere - …… lei;

20

20

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - …… lei; când cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se taxează cu …… lei;

1001) … 1.0002)

1001) … 1.0002)

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de soluționare a contestației - …… lei.

20

20

Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:

a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora - …… lei;

300

300

b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei;

200

200

c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei.

100

100

Art. 13. – Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează:

a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins - …… lei;

100

100

b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului - …… lei;

100

100

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și modele industriale - …… lei.

300

300

Art. 14. – (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu …… lei.

200

200

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în registrul comerțului se taxează cu …… lei.

100

100

Art. 15. – Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil - …… lei;

200

200

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul civil - …… lei;

100

100

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil - …… lei;

50

50

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensatorii - …… lei;

50

50

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei - …… lei fiecare cerere;

20

20

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de taxă de timbru.

20

20

Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează:

a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui altui înscris - …… lei;

50

50

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de …… lei.

300

300

Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:

a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost soluționate conflictele de competență dintre notarii publici - …… lei;

100

100

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial - …… lei.

20

20

Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:

20

20

Art. 19. – În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate se taxează cu …… lei.

20

20

Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție fondul dreptului, se taxează cu …… lei.

50

50

Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu …… lei.

20

20

Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:

a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare înscris ori copie;

10

10

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - …… lei;

300

300

c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic și a experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European; pentru atestarea calificării de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană - …… lei;

100

100

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare - …… lei.

100

100

Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din:

a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima instanță, dar nu mai puțin de …… lei;

20

20

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puțin de …… lei.

20

20

Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu …… lei dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedură civilă.

100

100

(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de ……1) lei; în aceeași ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu ……) lei.

1001) … 1002)

1001) … 1002)

Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:

20

20

(2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:

50

50

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii se timbrează, în toate situațiile, cu …… lei.

100

100

Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de ……  lei.

100

100

(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat.

100

100

(3) Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv invocat.

100

100

Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei.

20

20

 


 

ANEXA nr.2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 73/30.04.2020   

privind stabilirea taxelor speciale, pentru anul 2021

 

 

CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE

 

Art. 484

Taxe speciale

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020

- lei -

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

- lei -

Nr. crt.

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin care s-au instituit aceste taxe speciale

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA

1.                    1

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Pentru transcrierea certificatelor de stare civilă emise de către autorităţile străine, în termen de 14  zile calendaristice

107

111

2.                     

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Pentru emiterea de extrase pentru uz oficial, anexa 9, dovezi din actele de stare civilă, în termen de 2 zile lucrătoare

22

23

3.                     

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în fața ofițerilor de stare civilă de la Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a persoanelor a Municipiului Satu Mare

530

550

4.                     

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Emiterea cărţii de identitate în termen de 3  zile lucrătoare, cu excepţia celor care presupun verificări în teren sau la alte structuri (paşapoarte, D.E.P.A.B.D. etc.), respectiv certificarea identităţii

107

111

5.                     

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Emiterea cărţii de identitate provizorii în termen de 2 zile lucrătoare, cu excepţia celor care presupun verificări în teren sau la alte structuri (paşapoarte, D.E.P.A.B.D. etc.), respectiv certificarea identităţii

53

55

6.                     

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Acordarea vizei de reşedinţă în termen de 2 zile lucrătoare

 

53

55

7.                     

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Emiterea de dovezi pe linie de evidenţă a persoanelor în termen de 2 zile lucrătoare

22

23

8.                     

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Multiplicarea documentelor la solicitarea cetățenilor care sunt necesare în raporturile acestora cu Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Satu Mare

1 leu / pagină

1 leu / pagină

9.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

 

 

 

 

 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE            S-AU INSTITUIT ACESTEA

 

Intervalul orar în care

 se oficiază căsătoria

Minute alocate pentru oficierea căsătoriei

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020

- lei -

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

- lei -

 

 

Taxă deplasare

ofițer de stare civilă

 

 

 

Căsătoriile se oficiază

la sediul primăriei din

P-ţa 25 Octombrie nr. 1

În timpul săptămânii

Luni-vineri

9,00-11,30

15 minute

Nu se aplică taxe

Nu se aplică taxe

În timpul săptămânii

Luni-vineri

14,00–14,45

15 minute

Nu se aplică taxe

Nu se aplică taxe

Sâmbătă

10,00-11,30

15 minute

53

55

Sâmbătă

14,00-18,00

15 minute

107

111

Duminică şi sărbători legale

11,00-11,30

15 minute

212

220

Duminică şi sărbători legale

14,00-14,45

15 minute

212

220

În situaţia în care nici unul dintre viitorii soţi nu au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Satu Mare

Taxă suplimen-tară

425

441

 

Taxă deplasare

ofițer de stare civilă

 

 

 

Căsătoriile se oficiază

în altă locaţie decât

sediul primăriei din

P-ţa 25 Octombrie nr. 1

În timpul săptămânii

Luni-vineri

12,00-13,30

15 minute

530

550

Sâmbătă

12,00-13,30

15 minute

636

660

Duminică  şi sărbători legale

12,00-13,30

15 minute

636

660

În situaţia în care nici unul dintre viitorii soţi nu au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Satu Mare

Taxă suplimen-tară

425

441

 

 

 

 

 

 

10.                   

 

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa specială pentru servicii de xerocopiat, multiplicat acte necesare populației în raporturile acesteia cu municipiul Satu Mare, realizate în cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

1 leu / pagina

1 leu / pagina

11.                   

 

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa  specială privind servicii de xerocopiat acte din arhiva Direcției Impozite și Taxe Locale Satu Mare solicitate de persoane fizice și juridice

51 lei / 1 pagină

53 lei / 1 pagină

12.                   

 

 

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa specială pentru eliberarea pe suport hârtie, de către Direcția Impozite și Taxe Locale Satu Mare, în termen de 1 zi lucrătoare, a Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice și juridice.

Persoane fizice

lei

Persoane juridice      lei

Persoane fizice

lei

Persoane juridice      lei

12

32

100

100

13.                   

 

 

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa specială pentru vizarea pe suport hârtie , de către Direcția Impozite și Taxe Locale Satu Mare, a Fișei  de înmatriculare / radiere auto sau a contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport,  dacă se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare.

Persoane fizice

lei

Persoane juridice   lei

Persoane fizice

lei

Persoane juridice   lei

22

32

100

100

14.                   

 

 

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

 

Taxa specială pentru vizarea, de către Direcția Impozite si Taxe Locale Satu Mare, a abonamentelor și biletelor pentru spectacole în aceeași zi cu solicitarea

Persoane fizice

lei/10 bucati

Persoane juridice   lei/10 bucati

Persoane fizice

lei/10 bucati

Persoane juridice   lei/10 bucati

1

1

5

5

15.                   

 

 

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa specială de comunicare, la cererea terțelor persoane fizice/juridice - Înștiințare de plată / Adeverință privind obligațiile datorate bugetului local al municipiului Satu Mare

Persoane fizice

lei

Persoane juridice   lei

Persoane fizice

lei

Persoane juridice   lei

6

22

6

23

16.                   

 

 

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

 

Taxa specială de comunicare, la cererea terțelor persoane fizice/juridice - Situația privind bunurile și serviciile cu care contribuabilul figurează în evidența organului fiscal

Persoane fizice

lei

Persoane juridice   lei

Persoane fizice

lei

Persoane juridice   lei

11

53

11

55

17.                   

 

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa  specială privind servicii de multiplicat acte sau documentele curente precum si cele din arhiva aparatului de specialitate al primarului, cu exceptia celor de la pct.11,19,20 din Anexa 2

43 lei / 1 pagină

45 lei / 1 pagină

18.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa de evaluare a administratorilor de imobile , conform HCL nr. 187/2017

-

-

19.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa pentru copii din Registrul Agricol Electronic

2 lei / fila

2 lei / fila

20.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa pentru eliberarea în copii simple sau certificate pentru conformitate după actele/documentele generate de serviciile aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, inclusiv informațiile solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

1 leu – format A4/pag (alb negru)

2 lei – format A4 față-verso (alb negru)

3 lei - format A3 față-verso (alb negru)

1 leu – format A4/pag (alb negru)

2 lei – format A4 față-verso (alb negru)

3 lei - format A3 față-verso (alb negru)

21.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa specială pentru emiterea / vizarea autorizaţiei de funcţionare a unităţilor comerciale pe raza municipiului Satu Mare *    **

* Se aplică agenţilor economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi prestări servicii, altele decât codurile CAEN 5610 – Restaurante, 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, CAEN 932 – alte activităţi recreative şi distractive, conform procedurii privind autorizarea unităţilor economice, stabilită prin HCL 1/2016.

** Termenul de plată a taxei pentru viză este 31 ianuarie a anului în curs

53

55

22.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției

9 lei

10 lei

23.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a stadiului realizării  construcției

9 lei

10 lei

24.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a stadiului radierii construcției

9 lei

10 lei

25.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa pentru eliberarea certificatului privind actualizarea informațiilor tehnice în Cartea Funciară

9 lei

10 lei

26.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxă pentru emiterea avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal

300 lei

311 lei

27.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru Planul Urbanistic Zonal

500 lei

519 lei

28.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxa pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru Planul Urbanistic de Detaliu

300 lei

311 lei

29.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxă pentru activitatea de informare și consultare a publicului pentru Planul Urbanistic Zonal

500 lei

519 lei

30.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxă pentru activitatea de informare și consultare a publicului pentru Planul Urbanistic de Detaliu

300 lei

311 lei

31.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxă pentru emiterea avizului Comisiei de Arhitectură și Estetică Urbană

100 lei

104 lei

32.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxă pentru emiterea adeverinței de apartamentare imobile

-

100 lei

33.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxă pentru emiterea adresei pentru schimbarea de destinație

-

100 lei

34.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxă eliberare certificat de atestare a regimului de înălțime a construcției

-

30 lei

35.                   

art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare a schimbării destinației construcției

-

20 lei

NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea tuturor taxelor speciale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.


 

ANEXA nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local nr. 73/30.04.2020

privind stabilirea nivelurilor altor taxe locale, pe anul 2021

 


CAPITOLUL  IX – ALTE TAXE LOCALE

 

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

 - lei -

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  PENTRU ANUL 2021

-  lei -

Art. 486. - (1) Ø  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea.*

-Lei/mp/zi-

-Lei/mp/zi-

1. Taxe pentru ocuparea temporară a domeniului public pentru activități comerciale

 

 

Comerţ stradal prin tonete / chioşcuri  şi alte asemenea

(alte produse decât ziare)

- Zona 1 - perimetrul centrului municipiului, respectiv cu delimitarea între arterele de circulatie: Bd Transilvania, Henri Coandă, str. Cimitirului, Bd Traian, Grădina Romei, str. Mihai Viteazul, Bd Iuliu Maniu, str. N Golescu

 

 

3

 

 

3

Comerţ stradal prin tonete / chioşcuri  şi alte asemenea

(alte produse decât ziare)

- Zona 2 – Municipiul Satu Mare cu excepţiei perimetrului din zona 1     

 

 

2

 

 

2

Chioşcuri exclusiv de ziare, papetărie, cărţi

1

1

Comercializare flori şi ocuparea domeniului public pentru diverse ocazii (vânzare de mărţişoare, felicitări de sărbătoare, castane, etc.):    

-       cu contract (peste 30 zile)

-       fără contract                               

 

 

12

27

 

 

12

28

Amplasare aparate îngheţată, lăzi frigorifice, dozatoare (altele decat lapte,  apă sau ouă), dulapuri frigorifice, etc.

- Zona 1

- Zona 2

 

 

12

7

 

 

12

7

Stative specifice produselor comercializate în unitate (manechine, lăzi frigorifice, dozatoare, etc.)

- Zona 1

- Zona 2

 

 

12

7

 

 

12

7

Dozatoare lapte, apă , ouă şi alte asemenea

1

1

Prestări servicii

2

2

Terase

0,5 lei  / mp

0,5 lei  / mp

2. Taxe pentru ocuparea temporară a domeniului public pentru alte activităţi

 

 

Acţiuni promoţionale , prezentare produse, amplasare podium

5

5

Amplasare mijloace de publicitate ( pentru panourile cu suprafaţa desfăşurată până la 5 mp se va calcula minim 1mp / proiecţie la sol, peste 5 mp se va calcula minim 2mp/proiecţie la sol)

3

3

Distribuire pliante publicitare

5 lei / persoana / zi

5 lei / persoana / zi

Ocupare loc public pentru depozitare materiale pentru construcţii (schele, nisip, etc)

2

2

Depozitarea de containere, mobilier de comerţ stradal (terase, etc.) în perioada în care nu se desfăşoară activitate economică

0,25

0,25

Alte activităţi : distracţii populare, circuri, menajerii şi alte asemenea

5

5

Alte activităţi : cultural – sportive, social-umanitare

gratuit

gratuit

3. Tarife pentru ocuparea domeniului public pentru amenajare căi de acces

1

1

Ocuparea domeniului public pentru amenajarea căii de acces la spaţii comerciale sau alte spaţii destinate accesului public

-       trepte, platforme, alei, etc

-       rampă acces persoane handicap

 

 

12 lei/mp/lună

gratuit

 

 

12 lei/mp/lună

gratuit

4. Tarife pentru utilizarea temporară a domeniului public în cadrul evenimentelor publice organizate de Municipiul Satu Mare - Ziua Oraşului

 

 

Alimentaţie publică – comercializare mâncăruri şi preparare alimente şi minuturi şi cozonac secuiesc (kürtös kalács)

53

55

Alimentaţie publică – plăcinte, popcorn, dulciuri, porumb fiert, vin, şi alte asimilate, etc

32

33

Activitate nealimentară – comercializare artizanat, produse tradiţionale,

32

33

Agrement

22

23

Activităţi non profit (max 18 mp)

Gratuit

Gratuit

*Taxa se datorează anticipat pe toată perioada ocupării/utilizării domeniului public, excepţie fiind situaţia în care ocuparea domeniului public se face pe întreg anul calendaristic, caz în care se poate achita taxa semestrial, prima parte până la 31 ianuarie, iar a doua până la 30 iunie.

Art. 486. - (2) Ø  Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.

-Lei/ an -

-Lei/ an -

pentru meseriaşi şi cărăuşi *

15

16

pentru cazane de fabricat rachiu    

21

22

pentru liber profesionişti **

33

34

pentru mori, prese de ulei şi darace               

65

67

pentru activităţi de proiectare                                                     

71

74

pentru alte activităţi neprevăzute mai sus ***    

71

74

pentru activitatea de transport în regim de taxi și pentru operatori de transport şi taxi independent

 

15

 

16

pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare  taxi/maşină 

39

39

Taxă pentru tăierea fiecărui arbore foios și rășinos

228

237

Taxă pentru tăierea fiecărui puiet de arbore foios și rășinos

17

18

Taxă pentru tăierea fiecărui metru liniar de gard viu

91

94

Taxă lucrări de refacere aferentă fiecărui metru pătrat de gazon

12

12

     *- prin “meseriaşi si cărăuşi ” în sensul prezentei se definesc : persoanele fizice autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi pe bază de liberă iniţiativă şi a căror venituri realizate se impun pe bază de norme de venit stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean , cum ar fi : lăcătuşi , mecanici, strungari, electricieni, sudori, croitori , dulgheri , dogari , cărăuşi, mici comercianţi , vânzători ambulanţi, geamgii,  fotografi , tapiţeri , vopsitori , prestatori de alte servicii .

  ** - prin “liber profesionişti” se definesc: persoane fizice care realizează , în condiţiile legii , venituri din practicarea unei profesii libere autorizate  , în mod individual sau în diverse forme de asociere (medici , profesori , ingineri ,  economişti , avocaţi , notari publici, subingineri , tehnicieni , contabili , asistenţi medicali , traducători, dactilografe  , agenţi şi consultanţi de asigurări );

*** - persoanele fizice autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi neprevăzute expres mai sus, sau care au fost autorizate pentru mai multe activităţi , precum si asociaţiile familiale care desfăşoară activităţile prevăzute sau neprevăzute mai sus.

       Valoarea prevăzută in anexă nu poate să depăşească, în cazul mai multor activităţi, valoarea însumată rezultată din activităţi individuale .

Art. 486 alin. (4) Ø Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*.

530

 

550

Art. 486 alin. (5) Ø Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.

lei / m.p.

 

lei / m.p.

 

scara 1:500

26

27

scara 1:1000

28

29

scara 1:2000

30

31

Sunt  asimilate  copiilor  heliografice  și  extrasele  din  harta  digitală  a municipiului Satu Mare în format electronic - sub formă de fișier în format imagine (extensie .pdf) respectiv pe hârtie format A4 sau A3 astfel :

A4

A3

A4

A3

scara 1:500

5

12

5

12

scara 1:1000

7

17

7

18

scara 1:2000

10

22

10

23

scara 1:5000

-

-

-

-

format electronic

22

22

23

23

Art. 486 alin. (6) Ø Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor.

-

-

NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA nr.4

la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 73/30.04.2020

privind reducerile și scutirile acorde pentru anul 2021

 

REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL

 

Nr. crt.

Temeiurile juridice

1.                     

 

Scutiri și reduceri acordate în baza art.456 alin. (2) :

                                    

c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulteri,oare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

i) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

j) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare,

k) facilități fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădire pentru persoanele fizice cu venituri mici.

 

2.                     

 

Scutiri și reduceri acordate în baza Art. 464 alin. (2):

 

a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

d) terenurile aferente clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

g) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;

h) terenurile aferente clădirii de domiciliu și /sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare,

j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social;

 

3.                     

Art. 469 alin. (2)

Scutirea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.

Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită , se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

4.                     

Art. 476 alin. (2)

Scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor

a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parțial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;

b) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în concordanță cu reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism întocmite potrivit legii;

c) lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.                     

Art. 485 alin. (1) – Scutire de la plata taxelor speciale instituite conform art.484, pentru următoarele categorii de persoane fizice sau juridice

a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

f) reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

6.                     

Art. 487 alin. (1)

scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 următoarelor persoane fizice sau juridice:

a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.

 

NOTĂ: 1. Se cuprind numai reducerile și scutirile acordate prin prezenta hotărâre care are caracter normativ.

            2. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 

Facilitățile fiscale acordate vor opera pe perioada existenței condițiilor pentru care s-au acordat beneficiarilor, urmând a se anula în cazul modificării acestora .

Neanunţarea modificărilor intervenite de către beneficiar conduce la anularea  facilităților începând cu data acordării acestora.


 

ANEXA nr.5

la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 73/30.04.2020

 privind regulamentele de acordare a reducerilor, scutirilor și de aplicare a taxelor speciale, pe anul 2021

 

ANEXA PRIVIND REGULAMENTELE ȘI PROCEDURILE  DE ADMINISTRARE A SCUTIRILOR SAU REDUCERILOR  PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE

 

 

 

I.                    Regulamentul de aplicare a facilităților fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren  pentru persoanele fizice cu venituri mici, așa cum sunt cuprinse în Anexa 4 la punctul 1 litera k) și punctul 2 litera j)

 

Regulament  privind procedurile de acordare de facilități fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri mici

 

Art.1.   Persoanele fizice cu venituri mici, care pot beneficia de facilități fiscale de reducere sau scutire la plata impozitului pe clădiri  şi impozitului pe teren, pentru proprietatea situată la adresa de domiciliu, pe bază de cerere sunt :

a. persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară;

b. persoanele fizice ale căror venituri lunare constă în exclusivitate din  indemnizație de șomaj sau ajutor social;

c. nu figurează cu datorii față de bugetul local la data depunerii cererii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Art.2.  Persoanele fizice enumerate la art.1 pot beneficia de următoarele facilități fiscale:

- scutirea de la plata impozitului pe clădiri  şi a impozitului pe teren în procent de 100% în cazul unor venituri nete totale pe proprietate mai mici de limita stabilită pentru venitul minim garantat care ste de 141,5lei . (Venitul minim garantat calculat astfel : ISR indicatorul social de referințăX 0,283 ,  iar pentru anul 2021 ISR = 500 lei) ;

- reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în cazul unor venituri nete totale pe proprietate situate între  venitul minim garantat şi salariul minim brut pe țară  care a fost stabilit la nivelul de 2.230 lei (între 142 și 2.230 lei);

Scutirea sau reducerea la plata impozitului pe clădiri  şi a impozitului pe teren se acordă  numai pentru clădirea și terenul aferent situate la adresa de domiciliu a solicitantului.

Pentru acordarea facilităților fiscale se iau în calcul veniturile tuturor persoanelor care locuiesc împreună cu solicitantul facilităților fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren.

 

Art. 3. Facilitățile fiscale la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren se acordă numai pe bază de cerere scrisă și conform modelului redat la finalul art. 7, va cuprinde  elementele de identificare a contribuabilului (nume, prenume, adresa de domiciliu, seria şi numărul  actului de identitate,  codul numeric personal).

 

Art. 4. Documentele necesare scutirii sau reducerii de la plata impozitului pe clădire și teren sunt următoarele:

- copii certificate în conformitate cu originalul după actele autentice care fac dovada proprietății (contract de vânzare-cumparare, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, extras de carte funciară având o vechime mai mica de 30 de zile , etc.) ;

- copie dupa actul de identitate ;

- declarație pe proprie răspundere privind venitul net realizat, potrivit modelului din Legea nr.416/2001 ;

- declarație pe proprie răspundere privind situația socială a solicitantului;

- cupon de pensii / adeverință de venit(după caz) ;

- orice alte documente considerate utile pentru soluționarea cererii.

 

Art.5.Cererea de acordare a facilităților fiscale împreună cu documentele prevăzute la art. 4 se constituie într-un dosar care se completează cu Nota de constatare întocmită de inspectorii din cadrul Direcției Impozite și taxe Locale care va cuprinde propunerea de soluționare a facilității fiscale, după care se întocmește un Referat de specialitate privind soluționarea cererilor depuse de contribuabili cu anexele constând în tabelele centralizatoare, care se vor înainta primarului municipiului, în vederea soluționării.

 

Art. 6.  Dosarul privind cererea de acordare a facilității fiscale de scutire sau de reducere la plata impozitelor pe clădire şi teren, se clasează dacă acesta nu poate fi întocmit în mod complet, respectiv dacă nu cuprinde toate elementele prevăzute la art. 1 și 2, din motive imputabile solicitantului, cum ar fi: refuzul de a pune la dispoziție organelor de control informațiile solicitate, neprezentarea tuturor documentelor solicitate de compartimentul de specialitate în vederea definitivării dosarului, etc.

Clasarea şi motivele  enumerate mai sus vor fi comunicate în scris solicitantului.

 

 Art.7   Persoanele fizice cu venituri mici care beneficiază de facilități fiscale de scutire sau reducere au obligația să declare orice modificare a situației veniturilor lor,  în termen de 30 de zile de la apariție.

Prevederile prezentului Regulament se aplică începând cu data de întâi ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

        

Facilitatea fiscală acordată va opera pe perioada existenței condițiilor pentru care s-au acordat, urmând a se anula în cazul modificării acestora.

             Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării acesteia.


 

                                                                                                                                                                                                            Model

 

CĂTRE,

PRIMARUL  MUNICIPIULUI  SATU MARE

 

Subsemnatul (a)_______________________________________, domiciliat (ă) în ______________________________________, str._______________________________, nr._ _, bl._____, ap._______, posesor al B.I./C.I. seria ______, nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar al imobilului situat în ________________________________ prin prezenta solicit scutire/reducere de la plata impozitului pe clădire și impozitului pe teren, pentru imobilul situat în ______________________________________, str.____________________________, nr.________, bl.________, ap._______,  conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.______/________.

 

 

La prezenta cerere anexez următoarele documente:

- copii certificate în conformitate cu originalul după actele autentice care fac dovada proprietății (contract de vânzare-cumparare, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, extras de carte funciara având o vechime mai mica de 30 de zile , etc.) ;

- copie dupa actul de identitate ;

- declarație pe proprie răspundere privind venitul net realizat, potrivit modelului din Legea nr.416/2001 ;

- declarație pe proprie răspundere privind situația socială a solicitantului;

- cupon de pensii / adeverința de venit(după caz) ;

- orice alte documente considerate utile pentru soluționarea cererii.

 

                            

                            Data _____________                                                                                                                      Semnătura,

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Regulamentul de aplicare a facilităților fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădire pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ

 

Art.1.   Organizațiile non-profit, care folosesc clădirile exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ nu datorează impozit pe clădiri începând cu anul fiscal următor celui care îndeplinește următoarele condiții :

-       Contribuabilul este organizație non-profit.

-       Clădirea pentru care se solicită scutirea este folosită exclusiv pentru activități fără scop lucrativ.

-       Contribuabilul a depus cererea de acordare a facilităților fiscale , conform modelului de mai jos la  prezentul punct.

Art. 2. Documentele necesare scutirii sau reducerii de la plata impozitului pe clădire sunt următoarele:

-  statut ;

-  declarație pe proprie răspundere privind tipul/tipurile de activități desfășurate in clădirea pentru care se solicita facilitatea fiscală;

-  acte doveditoare privind deținerea spațiului

-  orice alte documente considerate utile pentru soluționarea cererii.

- cerere tip completată.

Art.3.Cererea de acordare a facilităților fiscale împreună cu documentele prevăzute la art. 2 se constituie într-un dosar care se completează cu Nota de constatare întocmită de inspectorii din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale, care va cuprinde propunerea de soluționare a facilității fiscale. După aceasta se întocmește un Referat de specialitate privind soluționarea cererilor depuse de contribuabili cu anexele constând în tabelele centralizatoare, care se vor înainta primarului municipiului, în vederea soluționării.

Art. 4.  Dosarul privind cererea de acordare a facilității fiscale de scutire sau de reducere la plata impozitelor pe clădire 2, se clasează dacă acesta nu poate fi întocmit în mod complet, respectiv dacă nu cuprinde toate elementele prevăzute la art. 1 și 2, din motive imputabile solicitantului, cum ar fi: refuzul de a pune la dispoziție organelor de control informațiile solicitate, neprezentarea tuturor documentelor solicitate de compartimentul de specialitate în vederea definitivării dosarului, etc.

Clasarea şi motivele  enumerate mai sus vor fi comunicate în scris solicitantului.

 Art.5. Prevederile prezentului Regulament se aplică începând cu data de întâi ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative . Aceste documente trebuie sa fie valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior celui în care va beneficia de scutire.

        

Facilitatea fiscală acordată va opera pe perioada existenței condițiilor pentru care s-au acordat, urmând a se anula în cazul modificării acestora.

            Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării acesteia.


                                                                                                                                                                                                            Model

 

CĂTRE,

PRIMARUL  MUNICIPIULUI  SATU MARE

 

Subsemnatul (a)_______________________________________, domiciliat (ă) în ______________________________________, str._______________________________________, nr.________, bl.________, ap._______, posesor al B.I./C.I. seria ______, nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar al imobilului situat în ________________________________ prin prezenta solicit scutire/reducere de la plata impozitului pe clădire și impozitului pe teren, pentru imobilul situat în ______________________________________, str._______________________________________, nr.________, bl.________, ap._______,  conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.______/________.

 

 

La prezenta cerere anexez următoarele documente:

-  statut ;

-  declarație pe proprie răspundere privind tipul/tipurile de activități desfășurate in clădirea pentru care se solicita facilitatea fiscală;

-  acte doveditoare privind deținerea spațiului

-  orice alte documente considerate utile pentru soluționarea cererii.

 

 

                           

                            Data _____________                                                                                                                      Semnătura,

 

 


III.  Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile afectate de calamităţi naturale prevăzute în Anexa 4 la puctul 1, litera i) și punctul 2 litera g)

 

Art. 1.    În situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii sau incendii provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren etc.) se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren.

 

Art. 2.    De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligaţiei de plată aferente clădirilor şi/sau terenurilor care au fost afectate în urma unor calamităţi naturale.

 

Art. 3.     

1.    Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se pot înregistra în scris la Biroul Relații cu publicul din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamităţii.

2.    Biroul Relații cu publicul centralizează toate sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţii, pe care, în maxim 7 zile de la înregistrare le înaintează comisiei de evaluare a pagubelor produse la imobilele şi gospodăriile inundate în urma unei situaţiii de urgenţă, comisie numită prin Dispoziţia Primarului nr................

3.    În termen de 7 zile de la data primirii sesizărilor, comisia de evaluare a pagubelor verifică pe teren sesizările, încheind un proces – verbal de constatare conform modelului redat la finalul art.4.

4.    Procesul – verbal se încheie în 4 exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana afectată de calamitatea naturală, un exemplar rămâne la comisie, iar câte un exemplar se comunică Biroului Relații cu publicul

 

Art. 4.    Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă, de către primarul municipiului Satu Mare persoanelor în cauză, pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL

                                                                                                                                                                         Aprob Primar

 

PROCES – VERBAL nr.______________

Încheiat azi, _______________

 

 

Subsemnaţii ___________________________________________, din cadrul__________________________________________________________ ___________________________________________, din cadrul ____________________ ___________________________________________, din cadrul _____________________ ca urmare a cererii nr._________/________, a d-lui (d-nei)_________________________ prin care solicită scutire la plata impozitului pe clădire şi /sau teren, pentru imobilul situat în Satu Mare, str._______________________ nr. _____, bl._____, sc.____, ap._____, conform Hotărârii Consiliului Local nr. _______/_______, deplasându-ne la faţa locului am constatat următoarele:

 

1.      În urma calamităţii naturale produse, au fost afectate:

 

 

2.      Pagubele produse sunt:

 

 

3.      Se impun luarea următoarelor măsuri:

 

 

4 D-l/ d-na ________________________, poate beneficia de scutire la plata impozitului pe clădire şi/sau teren, în acest scop fiind necesar să depună o cerere în acest sens, însoţită de un Extras CF, nu mai vechi de 30 de zile. Cererea se depune în maxim 30 de zile de la data producerii calamităţii, la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare.

 

Prezentul proces –verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, în prezenţa d-lui/d-nei ______________________________, căruia i s-a înmânat 1 exemplar.

 

 

 

 Data                                                                                                                                                                Semnături

 

IV. Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile în cazul persoanelor prevăzute în Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare cuprinse în Anexa 4 la punctul 1 litera j) și punctul  2 litera h)

 

Art. 1.     

1.    Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989- Luptător Rănit, Luptător Reţinut, Luptător cu Rol Determinant şi Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi deţin în proprietate clădiri şi teren beneficiază de scutire la plata impozitului pentru clădiri şi teren.

2.    Scutirea se acordă persoanelor prevăzute la alin.(1) pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi pentru terenul aferent locuinţei de domiciliu.

3.    Scutirea se aplică integral pentru bunul propriu şi pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.

 

Art. 2.    Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a.    clădirea şi terenul să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1. alin.(1);

b.    clădirea să fie rezidențială

c.     clădirea să fie domiciliul persoanelor prevăzute la art. 1. alin.(1);

d.    în clădire să nu se desfăşoare activităţi economice, să nu se obţină venituri din închiriere.

 

Art. 3.    Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere model la finalul ART.6. depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:

a.    act de identitate soţ/soţie;

b.    certificat de revoluţionar;

c.     declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfăşoare activităţi economice, nu se obţin venituri din închiriere;

d.    extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

 

Art. 4.    Scutirea de la plata impozitului se aprobă de către primar ăn baza referatului de specialitate întocmit de organul fiscal, și se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative.

 

 

 

 

 

Art. 5.     

1.    Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.

 

2.    Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.

 

3.    Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și recalcularea impozitului începând cu data acordării facilității.

 

Art. 6.     

1.    Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.

 

2.    Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 

3.    Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

 


MODEL

CĂTRE,

PRIMARUL  MUNICIPIULUI  SATU MARE

 

Subsemnatul (a)_______________________________________, domiciliat (ă) în ______________________________________________________, posesor al B.I./C.I. seria ______, nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar al imobilului situat în ________________________________ prin prezenta solicit scutire de la plata*____________________________________, pentru imobilul situat în __________________________, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.______/________.

 

 

La prezenta cerere anexez:

- act de identitate soţ/soţie;

-certificat de revoluţionar;

-declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfăşoare activităţi economice, nu se obţin venituri din închiriere;

- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

 

De asemenea, declar că am luat act de următoarele precizări:

 

1.Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancţionează cu amendă şi duce la anularea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.

2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

 

Data _____________                                                  Semnătura,

 


 

V. Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului/taxe pentru clădirile şi terenurile aferente clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către O.N.G.-uri și întreprinderi sociale prevăzute în Anexa 4 la punctul 1 litera c) și punctul 2 litera d)

 

Art. 1.     O.N.G.-urile și intreprinderile sociale care utilizează clădiri şi terenuri pentru furnizarea de servicii sociale pot beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri şi teren.

 

Art. 2.      Serviciile sociale care trebuie desfăşurate de O.N.G.-urile și intreprinderile sociale pentru a beneficia de scutire sunt de tipul:

a.    recuperare şi reabilitare;

b.    suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;

c.     educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia fiecărei categorii;

d.    asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;

e.    asistenţă şi suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenţa în familie, victime ale traficului de fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie social;

f.      sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională;

g.    îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;

h.    mediere socială;

i.      consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere;

j.      orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.

 

Art. 3.      Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a.    ONG-urile si intreprinderile sociale îşi desfăşoară activitatea în condiţiile O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

b.    asociaţia sau fundaţia să fie acreditată ca furnizor de servicii sociale;

c.     în clădire să să se desfăşoare exclusiv serviciile sociale pentru care asociaţia sau fundaţia a fost acreditată;

d.    furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal.

 

Art. 4.      Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere , modelul fiind la finalul art.7., depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:

a.    actul de înfiinţare al ONG-urilor și intreprinderii sociale;

b.    statutul ONG-ului/intreprinderii sociale;

c.     certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociaţiei sau fundaţiei;

d.    memoriu de activitate;

e.    extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

 

Art. 5.      Scutirea de la plata impozitului/taxei se aprobă de către primar, în baza referatului de specialitate întocmit de organul fiscal, și se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative.

 

Art. 6.       

 

1.    ONG-urile și intreprinderile sociale care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.

 

2.    Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.

 

3.    Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și recalcularea impozitului începând cu data acordării facilității.

 

4.    ONG-urile si intreprinderile sociale care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.

 

5.    Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 

6.    Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

 

Art. 7.       

1.    Anual, până cel târziu la data de 30 ianuarie, ONG-urile și intreprinderile sociale care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a depune la organul fiscal un memoriu privind activitatea desfăşurată în anul anterior, precum şi raportul/rapoartele de monitorizare din cadrul misiunilor de inspecţie, întocmite de inspectorii sociali în cursul anului anterior.

 

2.     Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) conduce la ridicarea scutirii acordate începând cu data de 1 ianuarie a anului pentru care nu s-au depus documentele.

 

                                                                                                                                                                                                                                                MODEL

 

 

CĂTRE,

PRIMARUL MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

Subscrisa __________________________________________ cod unic de identificare_________ cu sediul în_______________________ tel._____________ fax_______ adresa de email____________. Reprezentată prin dl./d-na____________________ în calitate de ________________, domiciliat (ă) în _____________________________, posesor al B.I./C.I. seria ______, nr.____________, CNP________________________, prin prezenta solicit scutire de la plata*____________________________________, pentru imobilul situat în __________________________, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.______/________.

 

La prezenta cerere anexez:

- actul de înfiinţare al asociaţiei/fundaţiei;

 - statutul asociaţiei/fundaţiei;

- certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociaţiei sau fundaţiei;

-memoriu de activitate;

- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

 

De asemenea, declar că am luat act de următoarele precizări:

 

1.Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancţionează cu amendă şi duce la anularea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.

 

2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 

3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

 

 

Data _____________                                                                                                                                                                     Semnătura,

 

 

VI.  Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile restituite sau retrocedate prevăzute în Anexa 4 la punctul 1, literele e),f),g)  și punctul 2 litera a),b),c)

 

Art. 1.    În cazul clădirilor și terenurilor dobândite în condițiile Legii 10/2001, O.U.G. nr.94/2000, O.U.G. nr. 83/1999., se acordă scutirea de  plată impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren.

 

Art. 2.    Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă de către primar, în baza referatului de specialitate înaintat de organul fiscal, persoanelor în cauză, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative

 

Art.3. Formularul utilizat (cererea) pentru solicitarea scutirii se regăsește în continuare.


MODEL

                                                                                                                                                                                               

CĂTRE,

PRIMARUL MUNICIPIULUI SATU MARE

 

Subsemnatul (a)_______________________________________, domiciliat (ă) în ______________________________________________________, posesor al B.I./C.I. seria ______, nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar al imobilului situat în ________________________________ prin prezenta solicit scutire de la plata*____________________________________, pentru imobilul situat în __________________________, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.______/________.

 

 

La prezenta cerere anexez:

-toate actele doveditoare ale încadrării clădirii și a terenului în situația precizată la art. 1 .

- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

De asemenea, declar că am luat act de următoarele precizări:

1.Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care  s-a depus cererea de scutire, se sancţionează cu amendă şi duce la anularea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.

2.Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

3.Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

 

Data _____________                                                  Semnătura,

 

 

 

 

 

 


 

VII.  Regulament privind instituirea de Taxe speciale pentru prestarea unor servicii de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare

 

Potrivit art. 20 alin. (2) din O.G. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare,  „finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, fără personalitate juridică, se asigură de la bugetele locale”.

            Veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare provin din sumele încasate din activităţile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a datelor referitoare la persoană, din donaţii şi sponsorizări, respectiv contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii se constituie ca venit al bugetului local în cazul în care serviciul nu are personalitate juridică (art. 21 şi 211 din O.G. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare).

            Conform art. 484 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, pot adopta taxe speciale, care se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local.

            Conform art. 486 alin. (4) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, „taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul local”.

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul local.

            Conform art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, aprobă taxe speciale, ale căror cuantum se stabileşte anual, cu precizarea că veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.

            Conform art. 30 alin. (6) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare (astfel cum a fost modificat de pct. 7 al art. I din Legea nr. 13 din 7 martie 2011, publicată în M. Of. nr. 179 din 14 martie 2011, care completează art. I din O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 2010, publicată în M. Of. nr. 450 din 2 iulie 2010, cu pct. 161), „taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.”

            Având în vedere şi dispoziţiile H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea programului pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, precizăm că cerinţele specifice activităţii Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare necesită introducerea unor taxe speciale, pentru dotarea serviciului cu tehnica, logistica şi materialele informative, necesare pentru a putea funcţiona în parametrii corespunzători. În raport cu aceste dispoziţii legale, este clar că Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, are abilitatea de a aproba şi adopta taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice.

           

Regulament de achitare a taxelor speciale. Taxele speciale se achită anticipat prestării serviciului, respectiv eliberării documentului, la casieriile D.I.T.L.  sau după caz a Primăriei Municipiului Satu Mare, pe baza „Notei de plată” emisă de serviciul Starea civilă şi Serviciul de Evidenţă a Persoanelor şi Ghişeu Unic, conform modelului pus la dispoziţie de D.I.T.L.

            Prezenta constituie regulament conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia când niciunul dintre viitorii soţi nu are domiciliul sau reşedinţa în municipiul Satu Mare, taxa de 425 lei se adaugă la celelalte taxe aferente pentru oficierea căsătoriei în ziua de sâmbătă, duminică, sărbători legale sau altă locaţie decât sediul Primăriei din P-ţa 25 Octombrie nr. 1 (după caz taxa de 425 lei se adaugă la taxa de 53 lei, 107 lei, 212 lei, 530lei sau 636 lei).

            În funcţie de solicitări, intervalul orar alocat pentru oficierea căsătoriilor poate fi modificat (prelungit sau scurtat).

 

În situaţia când niciunul dintre viitorii soţi nu are domiciliul sau reşedinţa în municipiul Satu Mare, taxa de 425 lei se adaugă la celelalte taxe aferente pentru oficierea căsătoriei în ziua de sâmbătă, duminică, sărbători legale sau altă locaţie decât sediul Primăriei din P-ţa 25 Octombrie nr. 1 (după caz taxa de 425 lei se adaugă la taxa de 53 lei, 107 lei, 212 lei, 530 lei sau 636 lei).

            În funcţie de solicitări, intervalul orar alocat pentru oficierea căsătoriilor poate fi modificat (prelungit sau scurtat), cu condiţia să existe această posibilitate.

 

În cazul când căsătoria se oficiază în altă locaţie decât sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, taxele speciale arătate mai sus, nu se referă la următoarele categorii de persoane:

-       persoanele care din motive medicale sunt netransportabile sau se află în imposibilitatea de a se deplasa şi fac dovada prin adeverinţă medicală;

-       persoanele care sunt arestate ori condamnate, în baza unor mandate de arestare ori de executare a pedepsei privative de libertate.

Exceptarea de la plata taxei speciale pe linie de stare civilă, se poate face doar cu privire la cele două situaţii prezentate mai sus, pe baza unei cereri şi a documentelor doveditoare depuse de către solicitant (sau reprezentant legal) şi doar dacă cererea este aprobată de primarul sau viceprimarul municipiului Satu Mare.

 

           

Exceptarea de la plata taxei speciale pe linie de stare civilă, se poate face doar cu privire la cele două situaţii prezentate mai sus, se face pe baza unei cereri şi a documentelor doveditoare depuse de către solicitant (sau reprezentant legal), doar dacă cererea este aprobată de primarul sau viceprimarul municipiului Satu Mare.

 

Taxele speciale arătate mai sus, nu se referă la următoarele categorii de persoane fizice sau juridice:

-       cu referire la pct. 2, 7 şi 8 - instituţiile publice nu achită taxe speciale;

-       cu referire la pct. 1 - persoanele care fac dovada cu adeverinţă medicală că au nevoie de certificatul de stare civilă urmare a transcrierii acestuia, pentru internare într-o unitate medicală de urgenţă, efectuarea de analize medicale sau intervenţii chirurgicale de urgenţă;

-       cu referire la pct. 4 şi 5 – cu ocazia alegerilor, referendumului etc. astfel încât cetăţenii să îşi poată exercita dreptul de vot;

-       cu referire la pct. 4, 5 şi 6 persoanele care fac dovada cu adeverinţă medicală că au nevoie de actele de identitate pentru internare într-o unitate medicală, sau se află într-o unitate medicală, tratament de specialitate sau intervenţii chirurgicale de urgenţă.

 

Exceptarea de la plata taxei speciale pe linie de evidenţă a persoanelor, se face pe baza unei cereri şi a documentelor doveditoare depuse de către solicitant (sau reprezentant legal). Cu ocazia alegerilor, referendumului etc.,  astfel încât cetăţenii să îşi poată exercita dreptul de vot, taxele prevăzute la pct. 4 şi 5 nu se vor încasa în ziua premergătoare şi în ziua alegerilor, referendumului etc.

            Taxele speciale de la punctele 4, 5, 6 şi 7 au mai fost aplicate în anul 2011 şi parţial în anul 2012, aplicarea lor fiind suspendată urmare a acţiunilor în contencios administrativ introduse de Instituţia Prefectului a Judeţului Satu Mare.

            În acest sens prin sentinţa civilă nr. 1796/2012/CA, pronunţată în dosarul nr. 3482/83/2011 de Tribunalul Satu Mare, s-a respins acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Satu Mare referitoare la anularea taxelor speciale de la punctele 4, 5, 6 şi 7, prevăzute în H.C.L. nr. 18/31.01.2011 pentru modificarea H.C.L. nr. 105/27.05.2010.

            Prin decizia civilă nr. 3835/2012-RCA pronunţată în dosarul nr. 9025/83/CA/2011 de Curtea de Apel Oradea – Secţia a II Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, s-a admis recursul declarat, respingând acţiunea în contencios administrativ formulată de Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare împotriva pârâtei Consiliul Local Satu Mare, cu privire la taxele speciale care au fost introduse prin H.C.L. nr. 111/26.05.2011. Anexăm copiile celor două hotărâri judecătoreşti.

           

            Veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare, în următoarele scopuri:

        - întreţinerea spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare;

        - întreţinerea sistemului informatic şi a programelor implementate;

        - achiziţionarea de tehnică de calcul, mijloace de inventar,  piese  de   schimb, bunuri şi materiale consumabile, programe informatice noi, rechizite şi birotică necesare desfăşurării activităţii Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare;

         - dacă legislaţia va permite se va putea face plata orelor suplimentare, a primelor şi premiilor şi a altor drepturi salariale în bani conform prevederilor legale, pentru personalul care prestează muncă suplimentară peste programul normal de lucru sau în zilele libere;

        - alte cheltuieli pentru asigurarea de condiţii adecvate de muncă şi igienă a salariaţilor.

 


VIII.  Regulament privind instituirea  Taxei speciale pentru eliberarea de către

Direcția Impozite și Taxe Locale a unor documente și prestarea unor servicii în municipiul Satu Mare

 

Pct.1 În sensul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a prezentei hotarâri, taxele speciale sunt instituite de Consiliul local pentru funcționarea unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice si juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele speciale.

Pct.2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor făcute de serviciile existente la nivelul Consiliului local, motivate si justificate pe baza documentelor privind cheltuielile de întreținere, funcționare și dotare a serviciilor publice respective.

Pct.3 Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele condiţii:

- taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite;

- cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului local;

- veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea şi funcţionare a serviciilor pentru care s-au instituit taxele speciale;

- cuantumul taxelor speciale trebuie să acopere cel puţin cheltuielile curente de întreţinere şi funcţionare a serviciilor;

- sumele din taxele speciale rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, o dată cu încheierea exerciţiului bugetar;

- modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, destinaţia taxelor speciale, contravenţiile şi sancţiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, odată cu instituirea taxelor speciale;

- pentru neachitarea la scadenţă a contravalorii serviciului prestat, se vor percepe majorări şi/sau penalităţi de întârziere conform prevederilor legale în vigoare

           

Pentru anul 2021 se instituie următoarele taxe speciale:

 

A. Taxe speciale pentru servicii de xerocopiat, multiplicat

 

Pct.4  Se instituie:

a) taxa specială pentru servicii de xerocopiat, multiplicat acte necesare populatiei în raporturile acesteia cu municipiul Satu Mare, realizate în cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale , în sumă   de  1 leu / 1 pagină

b) taxa specială privind servicii de xerocopiat acte din arhiva Direcției Impozite și Taxe Locale solicitate de persoane fizice si juridice  ,în sumă de  50 lei / 1 pagină

Pct.5 Plata acestei taxe se face anticipat, la Direcția Impozite si Taxe Locale, iar sumele obținute din aceste taxe vor fi utilizate pentru achiziționarea de materiale specifice activității de multiplicare,  și întreținerea aparaturii.

 

B. Taxa specială pentru eliberarea , de către Direcția Impozite și Taxe Locale, înainte de expirarea termenului legal, a următoarelor documente.

 

Pct.6 Se instituie :

Taxa specială pentru eliberarea /vizarea, de către Direcția Impozite și Taxe Locale, înainte de expirarea termenului legal, a următoarelor documente:

-          Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice și juridice ;

-          Fișa de înmatriculare / radiere a mijloacelor de transport auto sau a contractului de înstrăinare-dobândirere a unui mijloc de transport (model 2016 ITL 054), pentru persoanele fizice și juridice  ;

-          Taxa specială pentru vizarea, de către Direcția Impozite si Taxe Locale, a abonamentelor și biletelor pentru spectacole.

-          Inștiințare de plată privind obligațiile datorate bugetului local pentru contribuabilii persoane juridice.

-          Situația privind bunurile și serviciile cu care contribuabilul figurează în evidența organului fiscal în cazul contribuabililor persoane juridice.

 

Pct.7 Taxa instituită la pct.6  se datorează de către contribuabilii, persoane fizice și juridice, care solicită eliberarea înainte de termenul legal a documentelor menționate la pct.6 și este în cuantum de : valorile de la Capitolul VIII, Anexa 2, pct.10-16.

 

Pct.8 Taxele speciale se achită anticipat , odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcția Impozite și Taxe Locale pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, investiții, reparații și igienizare birouri ale Direcției Impozite și Taxe Locale).

 


 

IX.  Regulament privind instituirea  Taxei  speciale privind servicii de multiplicat acte sau documentele curente precum și cele din arhiva aparatului de specialitate al primarului, cu excepția celor reglementate în mod special

 

Pct.1 În sensul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a prezentei hotarâri,taxele speciale sunt instituite de Consiliul local pentru funcționarea unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice si juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele speciale.

Pct.2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor făcute de serviciile existente la nivelul Consiliului local, motivate si justificate pe baza documentelor privind cheltuielile de întreținere, funcționare și dotare a serviciilor publice respective.

Pct.3 Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele condiţii:

- taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi care beneficiază de serviciile oferite;

- cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului local;

- veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea şi funcţionare a serviciilor pentru care s-au instituit taxele speciale;

- cuantumul taxelor speciale trebuie să acopere cel puţin cheltuielile curente de întreţinere şi funcţionare a serviciilor;

- sumele din taxele speciale rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, o dată cu încheierea exerciţiului bugetar;

- modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, destinaţia taxelor speciale, contravenţiile şi sancţiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, odată cu instituirea taxelor speciale;

- pentru neachitarea la scadenţă a contravalorii serviciului prestat, se vor percepe majorări şi/sau penalităţi de întârziere conform prevederilor legale în vigoare

            Pentru anul 2021 se instituie următoarele taxe speciale:

A. Taxe speciale pentru servicii de xerocopiat, multiplicat

 

Pct.4  Se instituie:

a) taxa specială privind servicii de multiplicat acte sau documentele curente precum și cele din arhiva aparatului de specialitate al primarului, altele decât cele reglementate în mod expres prin prezenta hotărâre, în sumă de   45 lei / 1 pagină.

Pct.5 Plata acestei taxe se face anticipat, la casieria Primariei, iar sumele obținute din aceste taxe vor fi utilizate pentru achiziționarea de materiale specifice activității de multiplicare,  și întreținerea aparaturii.

Pct.6 Taxa instituită la pct.5 se datorează de către contribuabilii, persoane fizice și juridice, care solicită eliberarea înainte de termenul legal a documentelor menționate la pct.6 și este în cuantum de : 45 lei / pagină.

 

 

 

 

 

X.  Regulament privind instituirea  Taxei pentru copii din Registrul Agricol

 

Pct.1 În sensul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a prezentei hotarâri,taxele speciale sunt instituite de Consiliul local pentru funcționarea unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice si juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele speciale.

Pct.2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor făcute de serviciile existente la nivelul Consiliului local, motivate si justificate pe baza documentelor privind cheltuielile de întreținere, funcționare și dotare a serviciilor publice respective.

Pct.3 Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele condiţii:

- taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite;

- cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului local;

- veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea şi funcţionare a serviciilor pentru care s-au instituit taxele speciale;

- cuantumul taxelor speciale trebuie să acopere cel puţin cheltuielile curente de întreţinere şi funcţionare a serviciilor;

- sumele din taxele speciale rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, o dată cu încheierea exerciţiului bugetar;

- modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, destinaţia taxelor speciale, contravenţiile şi sancţiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, odată cu instituirea taxelor speciale;

- pentru neachitarea la scadenţă a contravalorii serviciului prestat, se vor percepe majorări şi/sau penalităţi de întârziere conform prevederilor legale în vigoare

            Pentru anul 2021 se instituie următoarele taxe speciale:

A. Taxe speciale pentru servicii de xerocopiat, multiplicat

 

Pct.4  Se instituie taxa specială privind servicii de copiat din Registrul Agricol Electronic , cuantumul acesteia fiind cel stabilit în Anexa nr.2 din prezenta, Pct.19.

Pct.5 Plata acestei taxe se face anticipat, la casieria Primariei, iar sumele obținute din aceste taxe vor fi utilizate pentru achiziționarea de materiale specifice activității de multiplicare,  și întreținerea aparaturii.

Pct.6 Taxa instituită se datorează de către contribuabilii, persoane fizice și juridice, care solicită eliberarea copiei din Registrul Agricol.


XI.  Regulament privind instituirea  Taxei  pentru xerocopii specifice activităților desfășurate de                                 SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ȘI ARHIVĂ

 

Pct.1 În sensul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a prezentei hotarâri,taxele speciale sunt instituite de Consiliul local pentru funcționarea unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice si juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele speciale.

Pct.2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor făcute de serviciile existente la nivelul Consiliului local, motivate si justificate pe baza documentelor privind cheltuielile de întreținere, funcționare și dotare a serviciilor publice respective.

Pct.3 Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele condiţii:

- taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite;

- cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului local;

- veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea şi funcţionare a serviciilor pentru care s-au instituit taxele speciale;

- cuantumul taxelor speciale trebuie să acopere cel puţin cheltuielile curente de întreţinere şi funcţionare a serviciilor;

- sumele din taxele speciale rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, o dată cu încheierea exerciţiului bugetar;

- modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, destinaţia taxelor speciale, contravenţiile şi sancţiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, odată cu instituirea taxelor speciale;

- pentru neachitarea la scadenţă a contravalorii serviciului prestat, se vor percepe majorări şi/sau penalităţi de întârziere conform prevederilor legale în vigoare

           

Pentru anul 2021 se instituie următoarele taxe speciale:

A. Taxe speciale pentru servicii de eliberare de copii după diverse documente specifice

Pct.4  Se instituie:

a) Taxa pentru eliberarea în copii simple sau certificate pentru conformitate după actele/documentele generate de serviciile aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, privind informațiile solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,

 

Pct.5 Plata acestei taxe se face anticipat, la casieria Primariei, iar sumele obținute din aceste taxe vor fi utilizate pentru achiziționarea de materiale specifice activității de multiplicare,  și întreținerea aparaturii.

Pct.6 Taxa instituită la pct.4  se datorează de către contribuabilii, persoane fizice și juridice, care solicită eliberarea copiei .


 

XII. Regulament privind instituirea de Taxă specială pentru emiterea / vizarea autorizaţiei de funcţionare

a unităţilor comerciale pe raza municipiului Satu Mare

Conform art. 484 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, pot adopta taxe speciale, care se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local.

Conform art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, aprobă taxe special, al căror cuantum se stabileşte anual, cu precizarea că veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.

Conform art. 30 alin. (6) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (astfel cum a fost modificat de pct. 7 al art. I din Legea nr. 13 din 7 martie 2011) taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

Având în vedere şi dispoziţiile HCL 1/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Satu Mare, necesită introducerea unor taxe speciale pentru eliberarea, respectiv vizarea autorizaţiei de funcţionare.

Regulament de achitare a taxelor speciale.

Taxa specială stabilita în Anexa nr.2 la pct. 21 se achită anticipat prestării serviciului, respectiv eliberării documentului la casieriile D.I.T.L. sau după caz a Primăriei Municipiului Satu Mare.

Taxele speciale se vor achita anticipat prestării serviciului, respectiv eliberării documentului, pe baza „Notei de plată” emisă de serviciul Birou Control Comercial, Autorizaţii de Funcţionare şi Transport sau Serviciul Relaţii Publice.

Prezenta constituie regulament conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Veniturile realizate vor fi utilizate de către Birou Control Comercial, Autorizaţii de Funcţionare şi Transport, în următoarele scopuri:

- întreţinerea spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea Birou Control Comercial, Autorizaţii de Funcţionare şi Transport;

- întreţinerea sistemului informatic şi a programelor implementate;

- achiziţionarea de tehnică de calcul, mijloace de inventar, piese de schimb, bunuri şi materiale consumabile, programe informatice noi, rechizite şi birotică necesare desfăşurării activităţii Birou Control Comercial, Autorizaţii de Funcţionare şi Transport;

- alte cheltuieli pentru asigurarea de condiţii normale de muncă şi igienă a salariaţilor.

 

XIII. Regulament privind instituirea de taxe speciale specifice activității desfășurate de către

Biroul Finalizări Construcții , ARHITECT SEF

Conform art. 484 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, pot adopta taxe speciale, care se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local.

Conform art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, aprobă taxe special, al căror cuantum se stabileşte anual, cu precizarea că veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.

Conform art. 30 alin. (6) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (astfel cum a fost modificat de pct. 7 al art. I din Legea nr. 13 din 7 martie 2011) taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

Regulament de achitare a taxelor speciale.

Taxele speciale se achită anticipat prestării serviciului, respectiv eliberării documentului la casieriile D.I.T.L. sau după caz a Primăriei Municipiului Satu Mare.

Taxele speciale se vor achita în cuantumul stabilit în Anexa 2, pct. 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 anticipat prestării serviciului, respectiv eliberării documentului, pe baza „Notei de plată” emisă de serviciul Birou Finalizări Construcții.

Prezenta constituie regulament conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Veniturile realizate vor fi utilizate de către Birou Finalizări Construcții, în următoarele scopuri:

- întreţinerea spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea Birou Finalizări Construcții;

- întreţinerea sistemului informatic şi a programelor implementate;

- achiziţionarea de tehnică de calcul, mijloace de inventar, piese de schimb, bunuri şi materiale consumabile, programe informatice noi, rechizite şi birotică necesare desfăşurării activităţii Birou Finalizări Construcții;

- alte cheltuieli pentru asigurarea de condiţii normale de muncă şi igienă a salariaţilor.

 

           Director,                                                                         Șef Serviciu                                                                                  Șef Serviciu

                                                                                                Impunere, Constatare, Control                        Evidența Veniturilor, Urmărire și Executare Silită

ec. Vasile-Claudiu Tincu                                                     ec. Sorin Crișan                                                                     jr. Mirel-Cristian Dan                                                                                                                                         

 

 

SECRETAR GENERAL,                                                                                                                                                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Mihaela Maria Racolţa                                                                                                                                                                       Bertici Ștefan

ANEXA NR. 6 la HCL Satu Mare Nr 223 din 27.11.2014

LISTA reparațiilor capitale pe anul 2014

- lei -

Nr. crt.

Denumire obiectiv de investiție

Valoare totală inițială

Valoare totală actualizată la 31.12.2013

Cheltuieli din total surse de finanțare

din care:

Buget

Credit

Alte surse

TOTAL,

23,802,062

23,802,062

976,306

976,306

0

0

din care:

21,905,306

21,905,306

920,000

920,000

0

0

Cap. 65 Învățământ

4,331,256

4,331,256

952,500

952,500

0

0

Total, din care:

3,721,306

3,721,306

920,000

920,000

0

0

1

Reparații capitale la clădirea Școlii cu clasele I-VIII nr. 10 din municipiul Satu Mare

4,283,256

3,721,306

4,283,256

3,721,306

926,500

920,000

926,500

920,000

0 0

0 0

2

Servicii de dirigenție de șantier pentru "Reparații capitale la clădirea Școlii cu clasele I-VIII nr. 10 din municipiul Satu Mar

48,000 0

48,000 0

26,000 0

26,000 0

0 0

0 0

Cap. 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică

33,806

33,806

16,806

16,806

0

0

Total, din care:

0

0

0

0

0

0

3

Servicii de dirigenție de șantier pentru "Extindere iluminat public pe străzile Municipiului Satu Mare"

12,000 0

12,000 0

2,000 0

2,000 0

0 0

0 0

4

Servicii de dirigenție de șantier pentru "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - str. 14 Mai 1970, bloc

2,828 0

2,828 0

2,828 0

2,828 0

0 0

0 0

5

Servicii de dirigenție de șantier pentru "Creșterea performanței energetice a blocul de locuințe - str. 14 Mai 1970, bloc 4"

1,414 0

1,414 0

1,414 0

1,414 0

0 0

0 0

6

Servicii de dirigenție de șantier pentru "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - str. Horea nr.8"

3,564 0

3,564 0

3,564 0

3,564 0

0 0

0 0

7

Servicii de dirigenție de șantier pentru "Modernizare piață de alimente Micro 17 - Satu Mare"

14,000 0

14,000 0

7,000 0

7,000 0

0 0

0 0

Cap. 84 Transporturi

19,437,000

19,437,000

7,000

7,000

0

0

Total, din care:

18,184,000

18,184,000

0

0

0

0

8

Reparații capitale Pod Decebal

19,432,000

18,184,000

19,432,000

18,184,000

2,000 0

2,000 0

0

0

0

0

9

Servicii de dirigenție de șantier pentru "Modernizare Drum Carei"

5,000 0

5,000 0

5,000 0

5,000 0

0 0

0 0

Ordonator principal de credite Primar, dr. Coica Costel Dorel


Director economic, ec. Ursu Lucia

Șef serviciu buget, ec. Neacșu Helga


Șef serviciu investiții, ing. Szucs Zsigmond

Președinte de ședință Iura Florin Horațiu

Secretar

Mariana Suciu