Hotărârea nr. 70/2020

HOTĂRÂREA Nr. 70/26.03.2020 privind aprobarea volumului, modului de valorificare si a prețului de pornire la licitație, a masei lemnoase parte din producția anului 2020, partida 10264 Conservare, din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 70/26.03.2020

privind aprobarea volumului, modului de valorificare si a prețului de pornire la licitație, a masei lemnoase parte din producția anului 2020, partida 10264 Conservare, din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020.
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15716/ 19.03.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr 15714/ 19.03.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății înregistrat sub nr 15713/19.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Având în vedere cererea Ocolului Silvic Satu Mare nr. 1343/16.03.2020 înregistrată sub nr. 15695/19.03.2020.
În baza prevederilor art. 1 lit (q), art 4 alin (1), art. 6 alin . (1), art. 12 lit. a) precum și ale art. 20 alin (5), și (7) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/05.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, republicat cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. ( 2 ) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă recoltarea unui volum de masă lemnoasă de 315 mc, partida 10264 Conservare, din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare administrat de Ocolul Silvic Satu Mare, parte din producția anului 2020.

Art.2. Se aprobă prețul de pornire la licitație a masei lemnoase prevăzute la art. 1, stabilit în condiții de piață, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și Ocolul Silvic Satu Mare.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Ocolului Silvic Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţiei Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                    Contrasemnează
Ardelean Octavian Iulian                                                                                               Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. Satu Mare  Nr.70/26.03.2020

 

 

1. În conformitate cu art. 20 alin. (5) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,  propunem spre aprobare, valorificarea  masei lemnoase pe picior, prin licitație deschisă cu strigare, din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare, conform listei de mai jos

 

Nr.
 Crt.

Partida

Volum
-mc-

Pret de referinta
- lei/mc -

Pret de pornire
 -lei/mc –

fara TVA

Natura produsului

1

10264

315

189.42

350

conservare

TOTAL

315

 

 

 

                               

 

Primar                                                                                                                  Şef Serviciu Fond Funciar și Legile Proprietății

KERESKÉNYI  GÁBOR                                                                                                                      ZIMAN DOINA

 

 

   Preşedinte de şedinţă                                                                                             Secretar general

Ardelean  Octavian  Iulian                                                                                  Mihaela Maria Racolţa