Hotărârea nr. 7/2020

HOTĂRÂREA nr. 7/30.01.2020 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare în anul 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


 


HOTĂRÂREA nr. 7/30.01.2020
privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare în anul 2020

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 4157/23.01.2020, raportul de specialitate al Serviciului Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 4162 din 23.01.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 4160 din 23.01.2020, în calitate de iniţiator, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,

În conformitate cu prevederile art.14 alin. (2) din Hotărârea nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere reglementările cuprinse în art. 3 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă, cu modificările și completările ulterioare; art.13 lit. a) din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; art.6 alin. (2) din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, cu modificările și completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (7) lit. h) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și al prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă următoare:

 

 

 

H O T Ă R Â R E


 

 

Art. 1  Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, prin Serviciul Situaţii de Urgenţă.

Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al UAT Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și Serviciului Situaţii de Urgenţă.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                     Contrasemnează
Zsók János Csaba                                                                                                           Secretar general,
                                                                                                                                    Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

ANEXA NR. 1 LA HCL nr. 7/30.01.2020

 

      CUPRINS:

Capitolul

Pagina

Capitolul I - Dispoziţii generale

4

Secţiunea 1. Definiţie, scop, obiective

4

Secţiunea a 2-a. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor

4

2.1. Acte normative de referinţă

4

2.2. Structuri organizatorice implicate

6

2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu

6

2.4. Responsabilităţi ale Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă

6

2.5. Responsabilitatea cetăţenilor

8

Capitolul II - Caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale

9

Secţiunea 1. Amplasare geografică şi relief

9

Secţiunea a 2-a. Caracteristici climatice

10

Secţiunea a 3-a. Reţea hidrografică

11

Secţiunea a 4-a. Populaţie

12

Secţiunea a 5-a. Căi de transport

19

Secţiunea a 6-a. Dezvoltare economică

23

6.1. Zonele industrializate/ramuri

23

6.2. Depozite/rezervoare, capacităţi de stocare

31

6.3. Turism/capacităţi de primire turistică

36

6.4. Infrastructura turistică a municipiului Satu Mare

37

Secţiunea a 7-a. Infrastructuri locale

38

7.1. Instituţii publice - cultură, ocrotirea sănătăţii etc

38

7.2. Reţele de utilităţi, apă, canalizare, electrice, gaze, etc

39

7.3. Alimentarea cu apă potabilă

39

7.4. Reţeaua de distribuţie a apei

40

7.5. Sistemul de canalizare a municipiului Satu Mare

40

7.6. Alimentarea cu gaze naturale şi cu energie termică

42

7.7. Salubrizare şi întreţinere zone verzi

     44

7.8. Transportul Public Local

45

7.9. Locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă – tabere de sinistraţi

46

8. Asigurarea medicală

52

Capitolul III – Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă

59

Secţiunea 1 „Analiza riscurilor naturale”

63

1.1. CUTREMURE

63

1.2. INUNDAŢII

69

1.3. FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE

75

1.4. INCENDII DE PĂDURE

82

Secţiunea a 2-a"Analiza riscurilor tehnologice" 

83

2.1. ACCIDENTE CHIMICE  

83

2.2. ACCIDENTE NUCLEARE(URGENŢE RADIOLOGICE)

84

2.3. RISCURI DE POLUARE ACCIDENTALĂ A APELOR

86

2.4.  ACCIDENTE GRAVE PE CĂILE DE TRANSPORT 

86

2.5.  EŞECUL UTILITĂŢILOR PUBLICE  

87

2.6. CĂDERI DE OBIECTE DIN ATMOSFERĂ SAU COSMOS

91

2.7. MUNIŢIE NEEXPLODATĂ

92

Secţiunea a 3-a "Analiza riscurilor biologice" 

92

3.1.EPIDEMII

92

3.2.EPIZOOTII/ ZOONOZE

93

Secţiunea a 4-a "Analiza riscurilor de incendiu" 

95

4.1. Prevenirea incendiilor

95

Secţiunea a 5-a "Analiza riscurilor sociale" 

96

Secţiunea a 6-a “Zone de risc crescut”

96

Secţiunea a 7-a "Analiza altor tipuri de riscuri"

97

Capitolul IV - Acoperirea riscurilor 

98

Secţiunea 1 - Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie.

98

1.1. Inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale 

98

1.2. Incendii de pădure

98

1.3. Cutremure şi/sau alunecări de teren 

98

1.4. Urgenţa radiologică

98

1.5. Accident chimic

98

1.6. Accidente grave pe căile de transport

98

1.7. Eşecul unităţilor publice

98

1.8. Epidemii şi epizootii

98

Secţiunea a 2-a - Etapele de realizare a acţiunilor 

99

Secţiunea a 3-a - Faze de urgenţă a acţiunilor 

99

Secţiunea a 4-a - Acţiunile de protecţie-intervenţie 

99

4.1. Cooperarea 

100

4.2. Realizarea circuitului informaţional-decizional si de cooperare 

101

4.3. Situaţiile de protecţie civilă 

102

4.4.Asigurarea legăturilor

103

Secţiunea a 5-a – Instruirea 

103

5.1. Prevenirea situaţiilor de urgenţă generate de riscuri naturale 

103

Capitolul V - Resurse umane, materiale şi financiare 

104

Capitolul VI - Logistica acţiunilor 

104

Capitolul VII - Dispoziţii finale 

105

 

 

 

 

 

 

 


Anexe:

1.1. Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în planul de analiză şi acoperire a riscurilor.

1.2. Componenţa Comitetului Local pentru situaţii de urgenţă Satu Mare.

1.3. Lista activităţilor specifice care se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin.

1.4. Situaţia detaliată privind datele de contact ale unităţilor de învăţământ.

1.5. Lista străzilor din municipiul Satu Mare

1.6. Harta cu prezentarea gării-staţia Satu Mare şi Satu Mare Sud cu tabloul liniilor.

1.7. Harta turistică a municipiului Satu Mare.

1.8. Situaţia detaliată cu privire la reţelele de apă/canal din municipiul Satu Mare.

1.9. Situaţia cu privire la reţelele de electricitate a municipiului Satu Mare.

1.10. Inventarul spaţiilor verzi din municipiul Satu Mare.

1.11. Harta traseelor de autobuze din municipiul Satu Mare.

1.12. Fişele de date ale unităţilor spitaliceşti din municipiu, a farmaciilor şi depozitelor farmaceutice .

1.13. Situaţia locuinţelor fond de stat şi a locuinţelor sociale din municipiul Satu Mare.

1.14. Harta cu tipurile de risc specifice municipiului Satu Mare.

1.15. Măsurile de apărare împotriva inundaţiilor la nivel local.

1.16. Schema fluxului informaţional operativ-decizional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale al municipiului Satu Mare.

1.17. Riscurile ce pot apărea la anumite obiective sau practici desfăşurate.

1.18. Aplicabilitatea măsurilor de protecţie.

1.19. Tabelul centralizator cu echipamente şi tehnică de resortul N.B.C. din dotarea instituţiilor şi operatorilor economici din municipiul Satu Mare.

1.20. Datele cu privire la sursele potenţial poluabile municipiul Satu Mare.

1.21. Fluxul informaţional la dezastre.

1.22. Situaţia adăposturilor de protecţie civilă din municipiul Satu Mare.

1.23. Dotarea adăposturilor de protecţie civilă din municipiul Satu Mare.

1.24. Situaţia şi amplasamentul sirenelor de alarmare din municipiul Satu Mare.

1.25. Situația stocului minim de mijloace şi materiale de apărare împotriva inundaţiilor.

1.26. Reguli de comportare în cazul producerii unei situații de urgență.

 


 

Capitolul I - Dispoziţii generale

 

Secţiunea 1. Definiţie, scop, obiective

A)    Definiţie:

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor (P.A.A.R) cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul municipiului Satu Mare, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

 

B)    Scop:

-          de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă;

-          de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă;

-          de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

 

C)    Obiective:

-          asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;

-          amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

-          stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative;

-          alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

 

Secţiunea a 2-a. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor

  

2.1. Acte normative de referinţă:

     

LEGI:

 

LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 554 din 22 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRÂRI DE GUVERN:

 

Hotărârea Guvernului nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice, publicată in Monitorul Oficial 603 din 13 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc, publicată in Monitorul Oficial nr. 615 din 11 august 2016, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 885 din 28 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 28/07/2008, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă,  publicată în Monitorul Oficial 600 din 12 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 846 din 11 august 2010 pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung, publicată in Monitorul Oficial 626 din 6 septembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

 

ORDONANŢE DE URGENŢĂ:

 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.21/2004, actualizată, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 361 din 26 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.828 din 5 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

ORDINE:

 

ORDINUL Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, publicat in Monitorul Oficial 79 din 1 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

ORDINUL Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1.184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţã, publicat în Monitorul Oficial nr. 161 din 21 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul comun al Ministerului Apelor si Pădurilor şi al Ministerului Afacerilor Interne nr. ORDIN nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate  de fenomene hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii,  seceta hidrologica, precum si incidente/accidente la constructii hidrotehnice,  poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costier, publicat în Monitorul Oficial nr.558 din 8 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul comun al ministerului afacerilor interne, ministerului mediului si schimbărilor climatice şi ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.330/44/2178/2013 pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică publicat în Monitorul Oficial nr. 456 din 24 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor publicat in Monitorul Oficial 216 din 29 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul comun nr. 61/113/2018 al Ministerului Afacerilor Interne și al Comisiei Naționale pentru controlul activităților nucleare pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta  specifice riscului nuclear sau radiologic, publicat în Monitorul Oficial nr. 523 din 26 iunie 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul comun nr. 1995/1160/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren publicat in Monitorul Oficial 207 din 7 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

2.2. Structuri organizatorice implicate.

            - Consiliul Local al municipiului Satu Mare;

            - Primăria municipiului Satu Mare;

            - Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare;

            - Serviciul Situaţii de Urgenţă;

            - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă” SOMEŞ” al Judeţului Satu Mare;

            - Inspectoratul Judeţean de Poliţie prin Poliţia Municipiului Satu Mare;

            - Inspectoratul de jandarmi judeţean „GL. DE BG. IONIŢĂ BORŞAN” Satu Mare;

            - Unitatea Militară 01653 Batalionul 52 Geniu Tisa Satu Mare;

            - Poliţia Locală Satu Mare;

            - Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare;

            - Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare;

            - Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare;

            - Direcția de Asistență Socială Satu Mare;

            - alte instituţii publice şi operatori economici stabiliţi în funcţie de riscuri.  

  

 2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu.

Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în municipiul Satu Mare.

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmeşte de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă de Consiliul Local Satu Mare. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în municipiul Satu Mare.

Primarul răspunde de asigurarea condiţiilor necesare elaborării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor. Pentru sprijinirea activităţii de analiză şi acoperire a riscurilor, Consiliul Local poate comanda specialiştilor în domeniu elaborarea de studii, prognoze şi alte materiale de specialitate.

Operatorii economici, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi alte structuri din municipiu au obligaţia de a pune la dispoziţie Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă toate documentele, datele şi informaţiile solicitate în vederea întocmirii Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.

ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ŞI RESPONSABILILOR CUPRINŞI ÎN PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR SE REGĂSEŞTE ÎN ANEXA NR.1.1

 

2.4. Responsabilităţi ale Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă:

Comitetele şi centrele operative pentru situaţii de urgenţă sunt organisme şi structuri abilitate în managementul situaţiilor de urgenţă, care, potrivit legii, se constituie pe niveluri sau domenii de competenţă şi fac parte din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, denumit în continuare Sistem Naţional.

Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt organisme interinstituţionale de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă, se constituie prin dispoziţie a primarului, cu avizul prefectului.

Centrele operative cu activitate temporară sunt structuri tehnico-administrative înfiinţate în scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata stării de alertă, în cazul situaţiilor de urgenţă, precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situaţii.

Centrele se constituie din personalul aparatului propriu al unor ministere şi instituţii publice centrale, ori din personalul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, ale oraşelor şi comunelor, precum şi la structurile teritoriale subordonate, coordonate ori de sub autoritatea instituţiilor. Centrele operative cu activitate temporară asigură  şi organizează secretariatele tehnice ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă, constituite de autorităţile publice centrale sau locale.

COMPONENŢA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SATU MARE SE REGĂSEŞTE ÎN ANEXA NR.1.2

 

Structuri organizatorice şi funcţionarea acestora:

(1 ) Comitetele pentru situaţii de urgenţă au în componenţă un preşedinte, un vicepreşedinte, membri şi consultanţi.

(2) Preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă este primarul.

(3) Vicepreşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă este un viceprimar.

(4) Membrii comitetului pentru situaţii de urgenţă sunt: secretarul municipiului şi reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii şi agenţi economici din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum şi manageri sau conducători ai agenţilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activităţii, constituie factori generatori de situaţii de urgenţă.

(5) Consultanţi în comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt:

a) experţi şi specialişti din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice, care constituie comitetele, sau din instituţii şi unităţi în subordine;

b) reprezentanţi ai altor ministere, instituţii şi servicii publice cu atribuţii în domeniu, manageri ai societăţilor comerciale şi regiilor autonome care desfăşoară activităţi în domeniul de competenţă respectiv, cooptaţi în comitetele ministeriale la solicitarea preşedinţilor comitetelor respective.

(1) Comitetele pentru situaţii de urgenţă se întrunesc semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea preşedintelui.

(2) Şedinţele comitetelor pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi.

(3) Hotărârile comitetelor pentru situaţii de urgenţă se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în baza deciziei preşedintelui comitetului.

(4) Consultanţii nu au drept de vot.

(5) Comitetele pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente.

 

Persoanele din componenţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă au următoarele obligaţii principale:

 

a) preşedintele: convoacă întrunirea comitetului, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia; semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative îl informează operativ pe preşedintele comitetului ierarhic superior;

b) vicepreşedintele îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele ce îi revin ca membru al comitetului;

c) membrii: participă la şedinţele comitetului; prezintă informări şi puncte de vedere; îi informează operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi măsurilor adoptate şi urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competenţă; menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente;

d) consultanţii: participă la şedinţele comitetului; îi consiliază pe membrii acestora asupra problemelor tehnice şi de specialitate; asigură documentarea tehnică de specialitate.

 

 

LISTA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE CARE SE ÎNDEPLINESC ÎN CADRUL FUNCŢIILOR DE SPRIJIN SE REGĂSEŞTE ÎN ANEXA NR.1.3

 

 

 

 

 

 

2.5. Responsabilitatea cetăţenilor:

Dezvoltarea unui sistem eficient de management al situaţiilor de urgenţă trebuie să se bazeze, într-o măsură mult mai mare, pe contribuţia comunităţii locale şi a fiecărui cetăţean. Cetăţeanul, ca principal beneficiar al politicii de securitate, are dreptul şi datoria de a contribui activ la construcţia ei cotidiană, printr-un comportament participativ şi responsabil. Cetăţeanul are dreptul de a fi informat cu privire la riscurile la care este supus în cadrul comunităţii şi la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Obligaţia primordială a cetăţenilor în acest domeniu este aceea de a avea un comportament preventiv, de a participa activ la prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în cadrul comunităţii locale. Comportamentul preventiv cuprinde totalitatea acţiunilor pe care cetăţeanul le realizează pentru a preîntâmpina producerea de evenimente negative care pot genera pierderi. Primul nivel al acestui tip de comportament este eliminarea neglijenţelor.

Cel de-al doilea nivel îl constituie o metodologie de prevenire bazată pe redundanţă, adică o dublare a acţiunii umane cu sisteme automate de prevenire şi control. Întrucât redundanţa este costisitoare, măsurile specifice trebuie analizate prin prisma eficienţei, respectiv prin punerea în balanţă a gravităţii şi probabilităţii producerii evenimentului alături de costurile implementării.

Toate măsurile de comportament preventiv necesar a fi adoptate de cetăţeni trebuie să constituie un ansamblu coerent sub forma politicii de securitate, concepută ca ansamblul procedurilor de prevenirea pierderilor, respectiv pentru:

- informarea generală şi permanentă/periodică asupra riscurilor specifice care îi pot afecta viaţa şi proprietatea şi a concetăţenilor;

- formarea comportamentului preventiv, dezvoltarea culturii de securitate şi eliminarea /reducerea neglijenţelor din conduită;

- dezvoltarea spiritului civic şi de solidaritate în comunitatea locală;

- adoptarea de măsuri proprii pentru reducerea riscurilor asupra familiei, bunurilor, locuinţei şi anexelor gospodăreşti cu respectarea cadrului legal privind construirea şi locuirea;

- respectarea, cunoaşterea şi aplicarea deciziilor organelor cu atribuţii şi responsabilităţi in gestionarea situaţiilor de urgenţă privind protecţia, intervenţia, evacuarea şi restabilirea stării de normalitate în comunitatea respectivă, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;

- participarea ca voluntari la acţiunile preventive, de salvare - evacuare a populaţiei afectate de situaţiile de urgenţă, precum şi la acţiunile de intervenţie şi de refacere ;

- încheierea contractelor de asigurări pentru cazuri de dezastre;

- cunoaşterea modului de comportare înainte, în timpul şi după trecerea dezastrelor;

- respectarea măsurilor stabilite de organele în drept şi protejarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă.   


Capitolul II - Caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale

  

 Secţiunea 1. Amplasare geografică şi relief

a)      suprafaţă, vecinătăţi 

Municipiul Satu Mare se află la intersecţia paralelei 47°47'30" latitudine nordică cu meridianul 22°52'30" longitudine estică. Situat la o altitudine de 126 m faţă de Marea Neagră, oraşul este aşezat pe o terasă constituită din lunca aferentă Someşului inferior.

 

 

 

 

Fiind un oraş de graniţă, are deschideri prin căi de comunicaţie rutieră cu Ungaria pe la vama Petea, şi feroviară cu Ucraina, pe la vama Halmeu. Legăturile interne principale sunt constituite de ruta care vine dinspre Oradea trecând spre Baia Mare şi Sighet (prin Ţara Oaşului), precum şi de cea dinspre Zalău. O altă poartă de intrare şi ieşire nu numai internă dar şi internaţională, este cea creată de linia aeriană Bucureşti — Satu Mare şi de liniile aeriene cu funcţionare temporară dinspre nordul Europei.

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul oraşului este amplasat pe lunca Someşului de pe ambele laturi ale râului, îngustată în zona oraşului şi mai întinsă în amonte şi aval de acesta; inundabilă în perioada precipitaţiilor abundente, câmpia aluvionară în prelungirea luncii are configuraţii de relief variate în hotarul oraşului (grinduri, văi depresive, şesuri cu micro depresiuni,  albii părăsite etc.).

Formarea reliefului actual al zonei oraşului  datează de la sfârşitul pliocenului din era terţiară, fiind legată de colmatarea Lacului Panonic. Stratigrafia solurilor este reprezentată de depozitele de nisip, loess, pietriş, având în general 160—180 cm grosime, peste care, datorită vegetaţiei, s-au format soluri podzolice, creându-se astfel condiţii prielnice pentru culturile agricole (cereale, zarzavaturi, pomi fructiferi).

 

 

 

 

 

Secţiunea a 2-a. Caracteristici climatice.

Regimul climatic este temperat continental, cu slabe influenţe oceanice, caracterizat de veri călduroase şi ierni friguroase, clima nu prezintă diferenţe notabile de temperatură între zona de câmpie şi zona de deal , temperaturile variind între 8ºC şi 9,7ºC.

Precipitaţiile sunt bogate cu media anuală de 650-700 mm, iar vânturile dominante sunt cele din nord vest, vest şi sud est.

Oraşul Satu Mare beneficiază de o climă temperată continentală moderată. Perioadele de iarnă, datorită aşezării nordice, sunt mai lungi şi mai reci la Satu Mare, valoarea termică medie a anotimpului rece fiind mai scăzută (-17°C) decât valorile înregistrate în celelalte oraşe din vest (—15°C la Oradea şi -12°C la Timişoara). Media anuală a temperaturii este de 9,6° C, având la bază următoarele valori termice:

  • pri­măvara 10,2° C
  • vara 19,6° C
  • toamna 10,8° C
  • iarna = 1,7° C

Umiditatea atmosferică este destul de ridicată. Regimul vânturilor se caracterizează prin predominanţa curenţilor din sectorul nord-vestic, care aduc precipitaţii primăvara şi vara.

Maxima înregistrată a fost de +39,5 grade Celsius, la Carei (iulie 1952), iar minima de -30,4 grade Celsius, la Satu Mare (ianuarie 1929).

          Grafic temperaturi/precipitaţii/viteza vântului/2019.

 

 

Secţiunea a 3-a. Reţea hidrografică.

Reţeaua hidrografică în zona oraşului Satu Mare este reprezentată de râul Someş, în nord pârâul Sar, iar la sud pârâul Homorod. Constituirea şi evoluţia munici­piului Satu Mare a fost strâns legată de râul Someş, care, în afară de condiţiile prielnice de aşezare a unei comunităţi umane în preajma lui, a oferit, începând cu evul mediu timpuriu, posibilitatea unor intense le­gături comerciale cu regiunile riverane ale acestei ape, a favorizat practicarea morăritului, pescuitului , etc.

Râul Someş izvoreşte din Munţii Rodnei şi colectează apele de pe versanţii  nordici ai Podişului  Transilvaniei.

Râul Somes ia naştere prin unirea Someşului Mare cu Someşul Mic.

Someşul Mare  izvoreşte  din Culmea Suhardului şi are o lungime de 130 km până la Dej, unde se uneşte cu Someşul Mic şi formează Râul Someş.

Somesul Mic care se formează, în dreptul loc. Gilău din unirea Someşului Cald cu Someşul Rece, își are izvoarele sub Piatra Arsă din Munţii Bihorului şi are o lungime de 178 km.

Râul Somes se varsă în râul Tisa pe teritoriul  Republicii Ungare.

Lungimea totală a Râului Someş pe teritoriul ţării noastre este de 376 km din care pe teritoriul jud. Satu Mare este de 83,4 km ( din care 18,9 km comun cu jud. Maramureş ) având cota cea mai înaltă de 1280  mdM la izvoare şi cea mai joasă de 119 mdM, rezultând o pantă medie de 3 %.

Pe raza jud. Satu Mare panta râului Someș variază între 4-2 %.

Râul este îndiguit pe ambele maluri de la frontieră până în dreptul localităţii Cărăşeu pe malul stâng şi până la limita cu jud. Maramureş pe malul drept.

Afluenţii principali ai râului Someş pe raza jud. Satu Mare sunt :

Rodina, Valea Vinului, Valea Morii, Homorodul Nou si Homorodul Vechi, Homorodul Nou este un afluent  artificial al râului Someş având o lungime de 34 km şi colectează apele de pe o suprafată de 302 kmp.

Nr. Crt.

Cursul de apă

Lungimea pe teritoriul judeţului Satu Mare (Km)

Lungimea totală

(Km)

1.                    

Someş

74

376

2.                    

Bortura (Bârsău)

13

19

3.                    

Runcu

4

7

4.                    

Rodina

11

11

5.                    

Runc

2

6

6.                    

Bicău

14

14

7.                    

Valea Vinului

25

25

8.                    

Vărăştina(Bolditău)

8

8

9.                    

Măriuş

9

9

10.                 

Lipău

14

14

11.                 

Valea Morii

11

11

12.                 

Homorodu Nou

34

34

13.                 

Valea Floarei

6

6

14.                 

Homorod

23

23

15.                 

Valea Lupului

7

7

16.                 

Medişa

17

17

17.                 

Homorod(Balcaia)

23

23

18.                 

Homorodul Vechi1

38

38

19.                 

Pârâul Sărat

12

12

20.                 

Mădăras

5

5

21.                 

Balcaia

15

15

22.                 

Cămin

5

9

23.                 

Cioara

4

8

Total

374(din care afluenţi 300)

-

 

Analizând repartiţia scurgerii în bazinul Someş - Crasna se constată că există o strânsă corelaţie între valorile scurgerii specifice medii, maxime şi minime si altitudinea medie a bazinului hidrografic. Această corelaţie arată că valorile cele mai mari ale scurgerii specifice se întâlnesc în zonele muntoase, iar valorile cele mai mici în zonele joase de deal şi de câmpie. Astfel scurgerea medie specifică variază între 40 l/mp în zonele Munţilor Rodnei şi 2 l/mp în câmpia din vestul bazinului. Pentru scurgerea specifica maxima, valorile variază între 200 l/kmp în zonele muntoase înalte pentru bazinele cu suprafeţele între 100 - 2000 kmp şi 250 - 300 l/s/kmp in zonele joase ale bazinului.

 

Secţiunea a 4-a. Populaţie

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia municipiului Satu Mare se ridică la 102.411 locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 115.142 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (59,3%). Principalele minorităţi sunt cele de maghiari (37,9%), romi (1, 4%) şi germani (1,1%). Din punct de vedere confesional, nu există o religie majoritară, locuitorii fiind ortodocşi (48,9%), romano-catolici (19,8%), reformaţi (19,3%), greco-catolici (8%) şi penticostali (1,5%).

 

Populaţia după domiciliu, pe sexe şi grupe de vârstă, (date provizorii ):

-persoane-

Grupa de vârstă

Ambele sexe

Masculin

Feminin

Total

119279

56309

62970

  Sub 5 ani

4726

2452

2274

  5 -   9 ani

5052

2635

2417

10 - 14 ani

5667

2907

2760

15 - 19 ani

5160

2657

2503

20 - 24 ani

4979

2508

2471

25 - 29 ani

7132

3579

3553

30 - 34 ani

10042

5022

5020

35 - 39 ani

9801

4847

4954

40 - 44 ani

11034

5545

5489

45 - 49 ani

10263

4950

5313

50 - 54 ani

9587

4417

5170

55 - 59 ani

8155

3583

4572

60 - 64 ani

9188

3996

5192

65 - 69 ani

7139

3052

4087

70 - 74 ani

4658

1875

2783

75 - 79 ani

3247

1203

2044

80 - 84 ani

2154

691

1463

85 ani şi peste

1295

390

905

-persoane-

 

- Mişcarea naturală a populaţiei, în anul 2018:

-persoane-

Născuţi-vii*)

868

Născuţi-morţi*)

1

Decedaţi*)

1334

Decedaţi sub 1 an*)

2

Spor natural*)

-466

Căsătorii

684

Divorţuri

253

*) Date semidefinitive

 

- Rata de fertilitate*) în mediul urban din judeţul Satu Mare, pe grupa de vârstă a mamei, în anul 2018 (pentru municipiul Satu Mare nu deţinem date pe grupe de vârstă a mamei):

 

 

-născuţi vii la 1000 femei în vârstă fertilă-

Total

28,6

Vârsta mamei 15-19 ani

19,8

Vârsta mamei 20-24 ani

47,7

Vârsta mamei 25-29 ani

66,5

Vârsta mamei 30-34 ani

51,3

Vârsta mamei 35-39 ani

23,1

Vârsta mamei 40-44 ani

5,7

Vârsta mamei 45-49 ani

0,4

    *) date provizorii

- În municipiul Satu Mare, rata fertilităţii feminine, în anul 2018 era de 28,7 născuţi vii la 1000 femei în vârstă fertilă (date provizorii).

 

- Durata medie a vieţii în mediul urban din judeţul Satu Mare, pe sexe, în anul 2018:

-ani-

Total

Masculin

Feminin

75,09

71,82

78,17

*) Date provizorii

 

   - Numărul mediu al salariaţilor, la sfârşitul anului 2018:  52417 persoane;

- Numărul şomerilor, la sfârşitul anului 2018:                                   215 persoane;

- Populaţia şcolară în anul şcolar 2018/ 2019:

- Preşcolari şi antepreşcolari:                                                          3768 persoane;

- Elevi înscrişi în învăţământul preuniversitar:                             18717 persoane;

- Studenţi:                                                                                          973 persoane;

 

  - Locuinţe existente la sfârşitul anului 2018, pe forme de proprietate:

Total

47643

Proprietate publică

785

Proprietate privată

46858

-locuinţe-

           

- Numărul clădirilor, al locuinţelor şi al gospodăriilor din municipiul Satu Mare, la Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011 (menţionăm că aceşti indicatori se urmăresc doar la recensăminte):

-număr-

Clădiri – total

14262

     - din care, clădiri cu locuinţe convenţionale

14219

Locuinţe convenţionale - total

46703

     - din care, locuinţe convenţionale locuite

39741

Gospodării

40580

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de statistică Satu Mare

 

 

 

 

 

 

 

 

Repartiţia populaţiei și relaţia cu fondul construit

Cea mai mare parte a populaţiei se concentrează în câteva cartiere de locuinţe colective care sunt traversate de principalele bulevarde ale municipiului. Astfel, cele mai populate sunt bulevardele: Lucian Blaga, Drumul Careiului și Drumul Botizului. Drumul Careiului este principala arteră pentru trei cartiere foarte dens populate – Micro 14, Micro 15 și Micro 16, bulevardul fiind flancat de blocuri de locuinţe cu regim de înălţime ce variază între P+4 și P+10.

Cu excepţia zonelor menţionate și a Drumului Botizului și a zonei 14 Mai unde mai sunt inserţii de blocuri de locuinţe colective, populaţia este relativ uniform repartizată, figura de mai jos prezentând acest lucru.

 

 

 

 

 

 

 

Zonele cu densitate scăzută a populaţiei sunt localizate către periferie și sunt compuse din locuinţe individuale: Sătmărel, Curtuiuș, Bercu Roșu, Lunca Sighet, Balta Blondă. Deşi densitatea scăzută a populaţiei face ca transportul public să fie dificil de rentabilizat este important faptul că aceste zone prezintă cea mai mare dinamică a dezvoltărilor rezidenţiale și industriale.

 

 

Cea mai mare parte a suprafeţei administrative a municipiului Satu Mare este utilizată pentru locuire individuală, municipiul evidenţiindu-se prin faptul că predomină locuirea în unităţi individuale cu unele inserţii de blocuri de locuinţe, în afara cartierelor menţionate anterior. Zonele rezidenţiale individuale nu se întâlnesc doar către zonele periferice, zona centrală fiind ocupată de clădiri rezidenţiale de un nivel, maxim două. O caracteristică aparte este faptul că zonele de case sunt foarte compacte, foarte rar putându-se întâlni cazuri de parcele neocupate în cadrul ariei construite.

Suprafaţa mare ocupată de case imprimă unele particularităţi mobilităţii persoanelor în cadrul orașului. Distanţele mai lungi dintre locuinţă și diverse servicii de interes sau locul de muncă determină ca deplasările să fie realizate preponderent cu autovehiculul personal și nu pe jos, impunându-se inserţia de centre de cartier care să fie dimensionate pentru 1.000 - 1.500 de persoane, dotate cu diverse servicii (grădiniţă, școală primară, farmacie, oficiu poștal, cabinet medical, parc) care să mai reducă din distanţa de deplasare și să vitalizeze cartierele de locuinţe. Densitatea scăzută afectează și eficienţa transportului public, fiind necesare trasee mai lungi, care implică timp mai lung și consum de combustibil mai mare pentru a deservi același număr de persoane. De aceea, transportul public din municipiul Satu Mare trebuie adaptat la această situaţie prin utilizarea de autovehicule de capacitate mai redusă, dar care să aibă o frecvenţă ridicată pentru a-și păstra atractivitatea pentru călători.

Există mai multe zone de case care sunt foarte dispersate și la distanţe relativ mari de centrul orașului, situate în partea de sud-vest a orașului, serviciile publice de bază fiind relativ dificil de furnizat către persoanele ce locuiesc în aceste zone, din cauza costurilor foarte mari de modernizare a străzilor raportat la numărul de benificiari.

Zonele industriale și comerciale sunt amplasate cu preponderenţă către zonele exterioare ale spaţiului construit. În interiorul orașului sunt amplasate mai puţine centre comerciale mari, ceea ce reprezintă un avantaj, dar acestea creează și mari disfuncţionalităţi în desfășurarea traficului din cauza fluxurilor mari de trafic pe care le generează (de exemplu, magazinul Shopping City situat pe Drumul Careiului). În zona centrală și pericentrală sunt amplasate și unităţi de producţie precum cele de pe str. Petofi Sandor și B-dul. Traian.

 

Date cu privire populaţia şcolară din învăţământul preuniversitar de stat 2019

 

                                                    Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Nr. prescolari

Nr elevi nivel primar

Nr elevi gimnaziu

Nr elevi liceu/profesională

1

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "DRAGA MEA" SATU MARE

206

  -

  -

  -

2

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT  "DUMBRAVA MINUNATA" SATU MARE

314

  -

  -

  -

3

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT  "GULIVER" SATU MARE

210

  -

  -

  -

4

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICELUL" SATU MARE

335

  -

  -

  -

5

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "14 MAI" SATU MARE

191

  -

  -

  -

6

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 SATU MARE

206

  -

  -

  -

7

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 SATU MARE

220

  -

  -

  -

8

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 SATU MARE

241

  -

  -

  -

9

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 SATU MARE

250

  -

  -

  -

10

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 SATU MARE

363

  -

  -

  -

11

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 SATU MARE

204

  -

  -

  -

12

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 SATU MARE

225

  -

  -

  -

13

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  "GRIGORE MOISIL" SATU MARE

 -

527

326

  -

14

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" SATU MARE

 -

418

261

  -

15

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BALCESCU-PETOFI" SATU MARE

 -

373

345

  -

16

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE" SATU MARE

 -

383

355

  -

17

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVIAN GOGA" SATU MARE

37

404

250

  -

18

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGA" SATU MARE

 -

289

216

  -

19

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  "AVRAM IANCU" SATU MARE

 -

393

289

  -

20

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LUCIAN BLAGA" SATU MARE

 -

453

317

  -

21

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  "RAKOCZI FERENC" SATU MARE

 -

367

289

  -

22

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DR.VASILE LUCACIU" SATU MARE

 -

214

257

  -

23

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ SATU MARE

27

89

184

 -

24

COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE

 -

 -

120

657

25

COLEGIUL NAŢIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE

 -

0

122

705

26

COLEGIUL NAŢIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE

 -

  -

119

661

27

COLEGIUL  NAŢIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE

41

178

121

604

28

LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN ETTINGER " SATU MARE

 -

437

302

197

29

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SATU MARE

 -

59

94

215

30

LICEUL DE ARTE "AUREL POPP" SATU MARE

 -

181

187

267

31

LICEUL  REFORMAT SATU MARE

114

136

120

312

32

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX  "NICOLAE STEINHARDT" SATU MARE

73

129

121

308

33

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM JANOS" SATU MARE

190

136

122

393

34

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" SATU MARE

 -

 -

 -

530

35

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "GEORGE EMIL PALADE" SATU MARE

 -

 -

 -

530

36

LICEUL TEHNOLOGIC "UNIO-TRAIAN VUIA" SATU MARE

 -

 -

 -

484

37

LICEUL TEHNOLOGIC "ION I. C. BRATIANU' SATU MARE

 -

 -

 -

617

38

COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOŞ" SATU MARE

 -

 -

 -

808

39

LICEUL TEHNOLOGIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU MARE

 -

 -

 -

720

40

SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SATU MARE

 -

 -

 -

472

SITUAŢIA DETALIATĂ ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SE REGĂSEȘTE ÎN ANEXA NR. 1.4

Sursa:  Inspectoratul Școlar Judeţean Satu Mare

 

ŞOMAJUL

Nr. Crt.

Denumirea indicatorului

Total

Din care

T

F

Nivel instruire (primar, gimnazial, profesional

Studii medii

(liceal, post-liceal)

Studii superioare

 

 

 

 

T

F

T

F

T

F

1.

Număr şomeri în evidenţă şi plată indemnizaţie de şomaj 75%

345

224

173

109

119

85

53

30

2.

Număr şomeri în evidenţă şi plată

 

34

26

13

11

17

11

4

4

3.

Șomeri neindemnizaţi

3067

1318

2899

1229

136

66

32

23

 

Total

3446

1568

3085

1349

272

162

89

57

Populaţia activă 146500

Total şomeri 3446 (femei 1.568) Şomeri în plată 379 (femei 250)

Rata şomajului 2,35 %

Numar şomeri la 31.10.2018 – 3.857 persoane, din care :

-   şomeri indemnizaţi – 410 persoane;

-   șomeri neindemnizaţi – 3.447 persoane.

BURSE ALE LOCURILOR DE MUNCĂ

    În anul 2019  s-au desfășurat următoarele burse ale locurilor de muncă:

În 12 aprilie 2019 a fost organizată Bursa generală a locurilor de muncă, agenţi economici contactaţi 175, agenţi participanţi 57, număr oferte de locuri de muncă 703, persoane participante 850, persoane selectate în vederea încadrării 203, persoane angajate la o lună de la data desfăşurării 73 .

În 18 octombrie 2019 a fost organizată Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, agenţi economici contactaţi 150, agenţi participanţi 41, număr oferte de locuri de muncă 570, persoane participante 512 (din care 220 absolvenți), persoane selectate în vederea încadrării 73, absolvenți angajați la o lună de la data desfăşurării bursei 14 persoane și alte categorii 49 persoane .

Cursuri de formare profesională organizate până la 31.10.2019

În perioada  ianuarie - octombrie 2019 au fost organizate 21 cursuri  de formare profesională în următoarele meserii:-agent de securitate (2), bucătar (1), coafor (2), competențe informatice(3), lucrător în comert (4), lucrător în cultura plantelor (4),  lucrător în structuri pentru construcții (1 ), lucrător în tâmplărie (1), inspector/referent resurse umane (2) și manichiurist-pedichiurist (1).

Total persoane cuprinse la cursuri de formare profesională până la 31 octombrie 2019:

- 359 persoane, din care:

                                    -209 persoane din mediul rural;

                                    - 1 persoană cu handicap;

                                    - 1 persoane de etnie romă;

                                    -22  persoane someri de lunga durata.

Numărul total al absolvenţilor de cursuri organizate în anul 2018-2019, care s-au încadrat în muncă până la 31.10. 2019 a fost de 240 persoane.

Persoane încadrate prin programul de ocupare la 31.10.2019 -  3620, din care :

-          încadrate prin servicii de medierea muncii –  2902 persoane .

Sursa: A.J.O.F.M  SATU MARE Satu Mare

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

         Direcția de Asistență Socială, este o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Satu Mare, din anul 2003. D.A.S Satu Mare are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii, din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu disabilităţi, cu venituri mici precum şi a altor persoane aflate în situaţie de risc social.

         La finalul anului 2019:

-    1477 de persoane au beneficiat de prevederile Legii nr. 448 /2006.

-    87 de persoane au beneficiat  de venit minim garantat (ajutor social).

-    125 de persoane au beneficiat de serviciile Centrului Social de Urgență pentru Adulți – Adăpost de noapte

-    Centrul Social de Urgență pentru Adulți ”Adăpostul de Noapte” are 60 de paturi din care 36 bărbați și 24 femei.

-    Au fost întreprinse 94 de activități în folosul comunității cu persoanele beneficiare de venit minim garantat în 12 locații cu frecvență bisăptămânală.

Numărul și suprafața locuințelor sociale aflate în evidențele SPAS:

§ Str. Timișului Nr. 10. Bl 25 – 64 locuințe, suprafață 1358,82 mp

§ Str. Târnavei  Nr. 20. Bl 79 -  94 locuințe, suprafață 1691,04 mp

§ Str. Zefirului  Nr. 30.           -  48 locuințe, suprafață 1282,81 mp

§ Str. Toamnei  Nr. 65            -  48 locuințe, suprafață 1246,53 mp

§ Str. Ostrovului 2/B              -  39 locuințe, suprafață  1755,12 mp

Numărul și suprafața locuințelor de necesitate aflate în evidențele DAS:

§ Str. Ostrovului Nr. D2         -  99 locuințe,  suprafață 2000,65 mp

-   390 locuințe sunt ocupate la data solicitării.( 2 locuințe sunt neocupate)

-   Au fost depuse 125 de  solicitări pentru obținerea unei locuințe sociale.

-   Au fost atribuite 16 de locuințe.

Sursa: Direcția de Asistenţă Socială Satu Mare  

 

Secţiunea a 5-a. Căi de transport

Municipiul Satu Mare are o reţea de transporturi densă (rutieră şi feroviară la care se adaugă aeroportul internaţional Satu Mare.

Căi de acces:- Rutiere - E81(DN 1F)- Satu Mare - Zalău  (Oradea, Cluj, Bucuresti), E671(DN 19) Satu Mare-Oradea, E58(DN 1C) Baia Mare- Satu Mare; DN19A- Sighetu Marmatiei-(Pasul Huta)- Negresti Oas - Satu Mare- Petea(vama)- Ungaria; DN1C - Baia Mare- Seini- Halmeu -(vama)- Ukraina;

Municipiul Satu Mare are o reţea de drumuri cu un total de 235,058 km pe o suprafaţă de 1.679.857,00 mp.

LISTA STRĂZILOR DIN MUNICIPIUL SATU MARE ESTE PREZENTATĂ LA ANEXA NR. 1.5

 

 

Căile de transport feroviare

-          Linia  400 Satu Mare – Baia Mare

-       Lungime- 50 Km

-       Normală, neelectrificată

-          Linia 402 –Satu Mare – Halmeu

-       Lungime- 22 Km

-          Normală, neelectrificată

-       Lungime- 52 Km

-       Normală, neelectrificată, simplă

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători are în principal, ca obiect de activitate:

- efectuarea transportului feroviar public de călători de lung parcurs în trafic intern şi internaţional, regional şi inter-regional;

- efectuarea transportului în vagoane specializate de tip militare, penitenciare şi altele asemenea;

- activitate de metrologie şi de transport  rutier;

- alte activităţi conexe sau adiacente transportului feroviar public de călători.

Situaţia podurilor şi podeţelor din municipiul Satu Mare (CFR)

Nr.crt.

Linia

Fir

Poz.km.ax.

Lung.(m)

Deschidere (m)

PODURI

1.

400

1

781+758

8.9

6.40

2.

400

1

785+176

34.1

25.30

3.

400

1

785+767

221.33

1x38.67+

2x46.57+

1x46.25+

1x38.67

 

PODEŢE

4.

400

1

782+921

26.8

3.00

5.

400

1

785+368

7.2

2x3.00

6.

400

1

785+450

3.6

3.00

7.

400

1

788+644

6.7

4.60

8.

401

1

5+710

14.6

1.10

Sursa: C.F.R. Satu Mare

HARTA CU PREZENTAREA GĂRII-STAŢIA SATU MARE ŞI SATU MARE SUD CU TABLOUL LINIILOR SE REGĂSEŞTE LA ANEXA NR. 1.6

Căile de transport aeriene

     Aeroportul internaţional Satu Mare

Aeroportul Satu Mare a fost înfiinţat în anul 1936 printr-un Decret regal, pe o suprafaţă de 600x600 metri. Un an mai târziu este finalizată construcţia hangarului şi a aerogării, iar în anul 1938, după deschiderea oficială, primul avion care a aterizat pe noul aeroport a fost de tipul Junkers 34, care a efectuat un zbor pe ruta Cluj-Napoca - Satu Mare - Oradea - Cluj-Napoca.

Până în anul 1940, pe noul aeroport operează avioane ale companiei LARES (Linii Române Aeriene Exploatate de Stat), cu zboruri zilnice de pasageri, marfă şi poştă, ca mai apoi, odată cu înfiinţarea companiei TAROM, în anul 1954 să se înceapă operarea zborurilor regulate către Bucureşti, cu avioane Li 2 şi IL 14. În anul 1973 începe construirea pistei betonate de 2500×60 metri care se inaugurează în 1975.

Pe noul aeroport operează curse regulate Satu Mare – Bucureşti, Satu Mare - Constanţa şi Satu Mare - Londra, cu avioane de tipul AN24, IL 18 şi BAC 1-11, dar şi zboruri poştale, militare şi utilitare.

În 1996 este declarat aeroport deschis traficului internaţional. În iunie 1998 se inaugurează prima cursă regulată externă, Bucureşti - Satu Mare - New York, cu avioanele Airbus A310, din aprilie 1999, cursa Bucureşti - Satu Mare - Chicago, cu escală la Amsterdam, iar din luna iunie, cu escală la Montreal. În plus, în perioada mai-noiembrie 2000, compania GRIVCO Air operează de două ori pe săptămână zboruri pe ruta Sibiu - Satu Mare - Brescia (Italia) cu aeronavele YAK 40.

-          aşezat lângă şoseaua Satu Mare – Zalău la aproximativ 800m de la km 9,5 ;

-          capacitatea de operare

-       lungime pistă – 2500m ;

-       lăţime pistă – 60m ;

-       suprafaţa pistei - beton

-       greutate maximă pe roata izolantă – 21 tone.

-          tipuri de aeronave ce pot opera pe pistă

-       maxim  AIRBUS 300

 An

Pasageri[7]

Comparație cu anul precedent

Mișcări aeronave

Comparație cu anul precedent

2008

7.298

 

 

2009

11.101

52,1%

 

 

2010

18.859

69,9%

 

 

2011

23.469

24,4%

 

 

2012

19.289

17,8%

 

 

2013

16.195

16,1%

1.062

 

2014

12,644

16,1%

994

6,4%

2015

17.371

36,1%

1.132

13,9%

2016

23.796

37,0%

1.440

27,2%

2017

60.795

155,5%

2.123

47,4%

2018

75.692

24,5%

1.796

15,4%

2019

84.171

11,20%

2.390

33,07%

 

Sursa : (https://ro.wikipedia.org/wiki/Aeroportul_Interna%C8%9Bional_Satu_Mare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea a 6-a. Dezvoltare economică

            Până la data de 31.12.2019 au fost înregistrate următoarele date:

 

 Sursa: Oficiul Registrului Comerţului Satu Mare

 

 

6.1. Zonele industrializate/ramuri

Zona Industrială a municipiul Satu Mare

Localizare geografică:

Regiune: NORD-VEST

Judeţ: SATU MARE

Localitate: SATU MARE

Regiunea de derulare a proiectului este Regiunea de Dezvoltare Nord Vest a României, în judeţul Satu Mare.

Judeţul Satu Mare este situat la marginea de nord-vest a României în zona de contact a Câmpiei Tisa cu Carpaţii Orientali şi Podişul Someşan. Frontierele naţionale sunt: la nord - Ucraina, iar la vest - Ungaria. Judeţele limitrofe sunt: Maramureş, la est, Sălaj, la sud-est şi Bihor la sud. Situat la 8 km de graniţa cu Ungaria şi la 40 de km la graniţa cu Ucraina, municipiul Satu Mare este un dintre cele mai semnificative centre economice fiind la o distanţă de mai puţin de 50 km de proiectatul coridor european nr. 5:  Trieste – Kiev, în prezent în construcţie şi extindere (autostrada M3 – Budapesta). Distanţa faţă de cele mai apropiate capitale europene ale municipiului Satu Mare este: Bucureşti – 620 km, Budapesta – 360 km şi Viena – 520 km.

Suprafaţa terenului alocat acestui obiectiv prin Hotărârea Consiliului Local nr. 54/30.09.1999 este de 69,54 ha. Terenul este  situat în zona de sud a municipiului, pe Bulevardul Lucian Blaga, urmând a fi separat de zona de locuit Curtuiuş printr-o perdea vegetală de protecţie.

Puncte forte:

·                Acces direct la DN19A (Zalău - Cluj Napoca);

·                Apropiere de doua puncte de trecere a frontierei (14 km de Petea- Ungaria-Uniunea  Europeana; 46 km de Halmeu-Ukraina-Polonia- Tarile Baltice);

·                Acces rutier direct la Statia CFR Satu Mare Sud (terminal de containere);

·                Apropiere (5 km) de Aeroportul Satu Mare(cu trafic international);

·                Acces la : DN19A (axa est-vest), DN19 (axa sud-nord).

Descriere generală a proiectului:

Zona industrială este ansamblul unui spaţiu delimitat teritorial unde se pot dezvolta activităţi investiţionale, de producţie industrială sau servicii, care să dezvolte facilităţi pentru afaceri şi industrie în concordanţă cu Planul Naţional de Dezvoltare şi Planul de Dezvoltare Regională. Pentru evitarea amplasării haotice pe teritoriul municipiului a obiectivelor de investiţii cu caracter industrial s-a recurs la ideea realizării acestui proiect prin echiparea completă cu infrastructură a unei suprafeţe de 69,54 ha, disponibil pentru amplasarea de obiective industriale.

Situată în zona de sud a municipiului, la sud de zona de locuinţe denumită Curtuiuş şi la nord de canalul Homorod, are suprafaţa totală de 69,54 ha .

 

Împărţirea suprafeţei de 69,54 ha s-a făcut într-un număr de 20 parcele având suprafaţa între 1,25 ha şi 6,9 ha.

Componentele proiectului sunt:

 

a)                  Construirea reţelei de drumuri; drum principal în lungime de 1,5 km şi străzi secundare 1,7 km

b)                  Construirea reţelei de apă; 3,2 km lungime; gospodărie de apă

c)                  Construirea reţelei de canalizare; canalizare ape reziduale şi ape pluviale 3,2 km; staţie de pompare ape uzate

d)                  Construirea reţelei de gaze naturale; reţele de incintă 3,2 km; staţie de reglare gaz de medie presiune

e)                  Construirea staţiei de transformare 110/20 kV si a reţelei de alimentare cu energie electrică; staţie de transformare 110/20 kV, linie electrica subterana, 2 posturi de transformare de 250 kVA; retea de iluminat public  3,2 km.

f)                   Activitate de promovare a obiectivului în vederea atragerii de investitori.

 

Obiective:

Obiectivul principal al proiectului  este dezvoltarea economică durabilă a municipiului Satu Mare şi a zonei limitrofe (comunele Ardud, Viile Satu Mare şi Păuleşti). Circumscrise acestui obiectiv principal sunt: rezolvare problemelor cu dotările edilitar-gospodăreşti ale cartierului de locuinţe din zonă şi majorarea bugetului local prin suplimentarea surselor acestuia.

 

Scopul proiectului:

Scopurile proiectului sunt:

1.                  Echiparea cu dotări edilitare a unei suprafeţe de aprox. 69 ha, astfel încât să ofere condiţiile necesare potenţialilor investitori pentru a-şi stabili afacerile în Satu Mare.

2.                  Crearea a unui număr de 5.000 de noi locuri de muncă, într-un interval de 4 ani de la începerea construcţiei, în zona industrială.

3.                  Suplimentarea bugetului Consiliului Local Satu Mare cu 8% anual, timp minim 8 ani, prin majorarea capitalului de venituri din impozit pe salarii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondul funciar

Pe raza municipiului Satu Mare există un număr total de 10.981 terenuri agricole utilizate pentru obţinerea producţiei agricole vegetale şi care, după modul de folosinţă, se prezintă astfel:

-                     Terenuri arabile 10.320

-                     Păşuni naturale în folosinţă 500

-                     Fâneţe naturale în folosinţă 150

-                     Vii 2

-                     Livezi 9

 

Fondul forestier format din păduri şi alte terenuri forestiere cuprinde un număr de 1753 poziţii şi este format dintr-un total de 2771,04 ha din care administrate de :

Ocolul Silvic Satu Mare: 497,3 ha Pădurea Noroieni, 282 ha Pădurea Mare, 389,07 ha Viile Satu Mare; ( 1168,37 ha)

Ocolul Silvic Negreşti Oaş: 1451,39 ha Negreşti, 151,28 ha Certeze. (1602,67 ha)

 

Nr. Crt.

Denumire

Număr poziţii/HA

1.

Poziţii ale gospodăriilor populaţiei / exploataţiilor agricole individuale / persoanelor fizice autorizate / întreprinderilor individuale / asociaţiilor familiale

11.000

2.

Poziţii ale persoanelor cu domiciliul în alte localităţi

1200

3.

Poziţii ale unităţilor cu personalitate juridică

102

4

Fondul funciar,forestier,după modul de folosinţă

2.771 ha

 

 

Utilaje, instalaţii pentru agricultură şi silvicultură şi mijloace de transport

 

Nr. Crt.

Denumire

Gospodării / exploataţii agricole fără personalitate juridică

Persoane cu domiciliul în alte localităţi

Unităţi cu personalitate juridică

A

B

C

D

E

1.

Tractoare până la 45 CP

18

 

 

2.

Tractoare între 46-65 CP

68

 

22

3.

Pluguri pentru tractor cu 3 trupiţe

68

 

20

4.

Pluguri cu tracţiune animală

 

 

 

5.

Cultivatoare

38

 

10

6.

Grape cu tracţiune mecanică (toate tipurile)

150

 

48

7.

Grape cu tracţiune animală

 

 

 

8.

Combinatoare

28

 

18

9.

Semănători cu tracţiune mecanică pentru păioase - simple

58

 

22

10.

Semănători cu tracţiune mecanică pentru prăşitoare - simple

68

 

16

11.

Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte chimice

30

 

22

12.

Maşini pentru erbicidat

38

 

26

13.

Combine autopropulsate pentru recoltat cereale păioase

28

 

15

14.

Combine autopropulsate pentru recoltat furaje

15

 

13

15.

Cositori cu tracţiune mecanică

19

 

13

16.

Vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje

 

 

4

17.

Prese pentru balotat paie şi fân – baloţi paralelipipedici

36

 

18

18.

Remorci pentru tractor

65

 

50

19.

Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate până la 1,5 to

23

 

30

20.

Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate peste 1,5 to

30

 

51

21.

Care şi căruţe

22

 

 

22.

Instalaţii pentru muls mecanic

39

 

24

 

Nr. Crt.

Denumirea construcţiei

Gospodării / exploataţii agricole fără personalitate juridică

Unităţi cu personalitate juridică

1.

Grajduri

 

26.000

2.

Pătule

3.300

11.000

3.

Magazii hambare pentru cereale

400

11.000

4.

Şură fânar

1000

10000

5.

Remize şoproane

300

15.000

 

 

Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea

îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor,

plantările şi defrişările de vii şi pomi în anul 2019

 

Cod

Denumirea culturilor

Realizat

Unitatea (Consiliu Local)

Expl. Agric. individuale

A

B

1

2

2

Cereale pt boabe – total

(cod.12+....+52+60+....+66)

 

6740

12

Grâu comun de toamnă

 

3100

30

Triticale de toamnă

 

940

36

Orz

 

450

42

Orzoaica de primăvară

 

180

48

Ovăz de primăvară

 

550

52

Porum boabe – total

 

1520

68

Leguminoase pt boabe – total (cod.70+75+77)

 

49

70

Mazăre boabe uscată-total

 

29

75

Fasole boabe

 

20

94

Plante uleioase – total (cod.98+104+106+108+110+112+113+114)

 

510

102

Floare soarelui - total

 

700

104

Rapiţă

 

250

106

Soia boabe

 

250

112

Muştar

 

10

115

Plante pentru alte industrializări (cod.  116+..................+119)

 

40

116

Sfeclă de zahăr

 

30

118

Sorg pt mături

 

 

136

Cartofi – total (cod. 133+134+135)

 

450

133

Cartofi timpurii şi semitimpurii - total

 

200

135

Cartofi de toamnă - total

 

250

147

Legume de câmp şi în solare – total

(cod.152+158+159+162+170+173+175+179+180+182+183+187)

 

193

152

Tomate – total (cod. 153+154)

 

60

153

Din

Codurile

152 şi 153

Timpurii de vară

 

30

156

În ogor propriu

 

 

154

De toamnă - total

 

30

157

În ogor propriu

 

 

158

Ceapă uscată

 

25

159

Usturoi uscat

 

13

162

Varză – totală (cod.163+164)

 

60

165

În ogor propriu (cod.166+167)

 

 

163

Din

Codurile

162 şi 165

Timpurie şi de vară - total

 

20

166

În ogor propriu

 

 

164

De toamnă - total

 

40

167

În ogor propriu

 

 

170

Ardei - total

 

18

173

Castraveţi - total

 

19

175

Rădăcinioase - total

 

70

176

În ogor propriu

 

 

177

Din codul 175 morcovi - total

 

40

178

În ogor propriu

 

 

179

Mazăre păstăi

 

8

180

Fasole păstăi - total

 

8

181

În ogor propriu

 

 

182

Vinete

 

9

183

Conopidă

 

3

187

Alte legume - total

 

30

188

În ogor propriu

 

 

194

Pepene verzi - total

 

 

196

În ogor propriu

 

 

197

Pepeni galbeni - total

 

 

199

În ogor propriu

 

 

200

Plante de nutreţi – total

(cod.202+210+212+216+220+222)

 

1640

201

Plante de nutrţi în ogor propriu (cod.

206+211+213+217+221+222)

 

 

202

Perene vechi şi noi – total

(echiv.masă verde) )cod.203+205

 

850

206

În ogor propriu (cod.207+208+209)

 

 

203

Lucernă pentru făn şi masă verde –

total (echiv.masă verde)

 

850

207

În ogor propriu

 

 

204

Trifoi pt fân şi masă verde –

total (echi. Masă verde)

 

610

208

În ogor propriu

 

 

205

Alte perene pt fân şi masă verde –

total (echiv.masă verde)

 

 

209

În ogor propriu

 

 

210

Anuale pt fân şi masă verde –

total (echiv. masă verde)

 

310

211

În ogor propriu

 

 

212

Plante pt însilozare – total

 

180

213

În ogor propriu

 

 

214

Din codul 212 –

porumb pt însilozare - total

 

180

215

În ogor propriu

 

 

216

Rădăcinoase pt nutreţi - total

 

120

217

În ogor propriu

 

 

218

Din codul 216 – sfeclă furajeră - total

 

120

219

Dovleci furajeri

 

4

304

Căpşunerii

 

8

 

Căpşunerii pe rod

 

10

 

Capşunerii tinere

 

4

309

Flori de câmp – mii fire

 

55

 

Sere

 

15

 

Răsadniţe

 

1

 

Rămas neînsemânţat

 

1080

 

Ogoare

 

668

 

Teren arabil

 

10320

320

Păşuni naturale în folosinţă

(în echiv.masă verede)

 

500

322

Fâneţe naturale în folosinţă

(în echiv. masă verde)

 

150

327

În ogor propriu ( cod.325+326)

 

 

720

Livezi şi pepiniere pomicole – total

(cod.364+366+721+722+370+723+724+725)

 

9

 

Suprafaţa agricolă

 

10988

Numărul pomilor răzleţi

Pe rod

buc

Tineri

Buc

363

Pomi fructiferi total

13000

3475

364

Mere din livezi

2800

1140

 

Golden delicios

1560

 

365

Pere - total

620

95

366

Peri de vară

150

 

367

Prune - total

8060

1750

721

Nectarine

170

40

369

Piersici

340

100

370

Caişi şi zarzări

170

10

371

Cireşe şi vişine - total

55

10

723

Nuci

770

210

 

Aluni

100

20

 

Castani

25

 

 

Alţi pomi fructiferi (gutui, migdali)

190

100

 

Suprafaţa şi producţia serelor în anul 2019

 

Cod

Dnumirea culturii

Suprafaţa cultivată

-m.p.-

Producţia obţinută

-kg-

Unitatea (consiliul local)

Expl.agri.

individuale

Unitatea (consiliul local)

Expl.agri.

individuale

146

a) legume în ogor propriu

(cod.151+161+169+172+185)

 

80.000

 

265.000

151

tomate

 

30.000

 

110.000

161

varză

 

10.000

 

32.000

169

ardei

 

10.000

 

8.000

172

castraveţi

 

10.000

 

37.000

185

alte legume

 

20.000

 

78.000

310

Flori (inclusi arbuşi floricoli) –mii  fire

 

20.000

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Rând

Dnumirea indicatorilor

Unitatea (consiliul local)

Expl.agri.

individuale

Suprafaţa  hectare

cantitate

Suprafaţa  hectare

cantitate

1

Îngrăşăminte chimice – total 5)

1135

Tone 105

5.203

Tone 430

2

azotare

850

Tone 90

3266

Tone 350

3

fosfatice

285

Tone 13

1137

Tone 48

4

potasice

 

 

800

Tone 35

5

Îngrăşăminte naturale

150

Tone 365

430

Tone 1035

6

Insecticide 6)

 

 

203

 

7

Fungicide 6)

 

 

203

 

8

Erbicide 6) – total, din care pentru

480

 

2725

 

9

grâu

55

 

1700

 

10

porumb

318

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor

Îngrâşămintele naturale utilizate pe culturi, pentru producţia anului agricol curent (din toamna anului precedent până în vara anului curent) – 2019

 

Nr Rând

Denumirea indicatorului

Unitatea (Consiliul local)

Exploataţii agricole individuale

 

 

Total

Total

 

 

Suprafaţa

hectare

Cantitatea

tone

Suprafaţa

hectare

Cantitatea

tone

A

B

1

2

3

4

1

Îngrăşăminte naturale - total

150

362

430

1035

2

A

 

U

L

T

R

E

Porumb pentru boabe

91

220

 

 

3

Floarea soarelui

59

142

85

205

4

Sfeclă de zahăr

 

 

29

70

5

Cartofi - total

 

 

150

360

6

Legume – total

 

 

120

288

7

Alte culturi

 

 

35

85

8

Vii

 

 

2

5

9

Livezi

 

 

9

22

 

 

Îngrâşămintele chimice (substanţă activă) total şi pe culturi, pentru producţia anului agricol curent (din toamna anului precedent până în vara anului curent) – 2019

 

Nr Rând

Denumirea indicatorului

Unitatea (Consiliul local)

Exploataţii agricole individuale

 

 

Total

Total

 

 

Suprafaţa

hectare

Cantitatea

tone

Suprafaţa

hectare

Cantitatea

tone

A

B

1

2

3

4

1

Îngrăşăminte chimice - total

1133

102

5203

427

2

L

A

 

L

T

U

R

I

L

Grâu şi secară

55

5

1700

139

3

Porumb pentru boabe

313

28

500

41

4

Floarea soarelui

48

4

320

26

5

Cartofi - total

 

 

158

13

6

Legume – total

 

 

203

17

7

Plante de nutreţ - total

 

 

860

71

8

Alte culturi

59

5

1000

82

9

Păşuni naturale

658

60

241

10

10

Fâneţe naturale

 

 

221

18

 

 

Sursa: SERVICIUL AGRICOL ŞI FOND FUNCIAR  - Primăria Satu Mare

Creşterea animalelor

Pe teritoriul municipiului sunt dezvoltate sectoare zootehnice, piscicole şi apicole. Creşterea animalelor se desfăşoară în ferme zootehnice şi piscicole cu capital de stat şi/sau privat, precum şi în gospodării individuale.

 

În cursul anului 2019 pe raza municipiului Satu Mare s-a înregistrat:

- o singură mortalitate la animale pe raza municipiului Satu Mare, respectiv 1 suină.

- 64657 mortalități la păsările de carne în exploatațiile comerciale.

 

În cursul anului 2019 nu s-a înregistrat niciun focar de boală infecto-contagioasă.

1. Efective în fermele comerciale de păsări : 391000

2. Efective de animale în ferme:

            - bovine – 481;

            - ovine – 643;

           

3. Efective de animale în gospodăriile populației:

            - bovine – 521;

            - ovine – 3455;

            - caprine – 89;

            - suine – 1454.

 

 

Sursa: Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare


6.2. Depozite/rezervoare, capacităţi de stocare

 

SPAŢII DE DEPOZITARE

Amplasament

Natura materialelor de construcţii, felul construcţiilor

(Ne)protejată

(Ne)îngropată

 

Capacitatea de depozitare (pe) tip de produs tone, tone/m2

Posibilităţi de transp.(auto, CF)/ capacitate de aprovizionare zilnică

 

Utilaje pentru încărcare/descărcare

Rampe de încărcare/ descărcare

Căi de acces

Tipul

Acţionare

Capacitate (tone)

Rutiere

CF

Restricţii de circulaţie

Depozite agricole > 20 To.

Satu Mare-Str. Careiului nr.160

Cărămidă-protejat

500

auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu-Mare-Str. Depozitelor nr.31

Beton-protejat

10000

Auto-C.F.

2 buc. Ifron

hidraulic

2.4

-

DA

DA

-

Satu-Mare-Str. Magnoliei nr.32

Beton-protejat

44000

Auto-C.F

1uc. Ifron

hidraulic

2.4

-

DA

DA

-

Satu Mare-Str. Şoimoşeni nr.30

Beton-protejat

11000

auto

-

-

-

-

DA

-

-

Depozite alimentare > 20 To.

Satu Mare-Str.Mărăşeşti nr.10

Beton-protejat

65

auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare-Str. Cloşca nr.92

Cărămidă-protejat

50

auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu-Mare-Str.Careiului nr .164

Cărămidă-protejat

60

auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare-Str. Cloşca nr.33/A

Cărămidă-protejat

52

auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare-Str.Chendi nr.32

Metal-protejat

60

auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu-Mare-Str. Depozitelor nr.21

Beton-protejat

120

Auto-C.F

1uc. Ifron

Hidraulic

2,5

-

DA

DA

-

Satu-Mare str. Griviţei nr.1

Beton-protejat

130

Auto-C.F

1uc. Ifron

Hidraulic

2,5

10m

DA

DA

-

Satu Mare-Str. Cloşca nr.94

Beton-protejat

51

Auto-C.F

-

-

-

10m

DA

DA

-

Satu Mare-Str. Şoimoşeni nr.32

Beton-protejat

130

Auto

1uc. Ifron

Hidraulic

2,5

-

DA

-

-

Satu Mare-Str. Şoimoşeni nr.32

Beton-protejat

120

Auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare-Str. Cloşca

Beton-protejat

75

Auto

1uc. Ifron

hidraulic

2

8m

DA

-

-

Satu Mare- str. L. Blaga nr.248/A

Beton-protejat

160

Auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare- str. A. Vlaicu nr.72

Cărămidă-protejat

120

Auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare- Str. Depozitelor nr.58

Cărămidă-protejat

82

Auto-C.F

-

-

-

12 m

DA

DA

-

Satu Mare Str.Depozitelor nr.85

Beton-protejat

50

Auto-C.F

-

-

-

12 m

DA

DA

-

Satu Mare- str. Prunilor nr.2

Cărămidă-protejat

50

Auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare – str. Muncii nr.27

Beton-protejat

50

Auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare – str. Parângului nr. 6

Cărămidă-protejat

89

Auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare – str. Ady Endre nr.27

Cărămidă-protejat

87

Auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare- str. L. Blaga nr.218

Beton-protejat

66

Auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare-Str. Cloşca nr. 98

Beton-protejat

58

Auto-C.F

Ifron

hidraulic

2

8m

DA

DA

-

Satu Mare- str. L. Blaga nr.248

Cărămidă-protejat

73

Auto

Ifron

hidraulic

2

-

DA

-

-

Satu Mare- str. L. Blaga nr. 89

Beton-protejat

220

Auto

2 Ifron

hidraulic

4

-

DA

-

-

Satu Mare-Str. Cloşca nr. 92/ A

Beton-protejat

56

Auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare- str. L. Blaga nr. 125

Beton-protejat

250

Auto

Ifron

hidraulic

5

-

DA

-

-

Satu Mare-Str. Cloşca nr. 98

Beton-protejat

240

Auto-C.F

-Ifron

Hidraulic

2

8m

DA

DA

-

Satu Mare-Str. Mărtineşti nr. 21

Beton-protejat

77

Auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare-Str. Cloşca nr. 96/98

Beton-protejat

285

Auto

2 Ifron

hidraulic

5

12m

DA

-

-

Satu Mare-Str. Cloşca nr. 90

Beton-protejat

300

Auto

2 Ifron

hidraulic

5

15m

DA

-

-

Satu Mare-Str. Şoimoşeni nr.32

Cărămidă-protejat

600

Auto

2 Ifron

hidraulic

5

10m

DA

-

-

Magazii agricole

Satu Mare-Str. Careiului nr.160

Metal- protejat

300

Auto

2 înc. frontale

hidraulic

3

-

DA

-

-

Satu-Mare-Str. Depozitelor nr.31

Cărămidă-protejat

7000

Auto-CF

-

-

-

-

DA

DA

-

Satu-Mare-Str. Viitorului nr. 5

Cărămidă-protejat

11500

Auto

-

-

-

-

DA

-

-

Magazii alimentare

Satu Mare-Str. Careiului nr. 92

Cărămidă-protejat

500

Auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare-Str. Şoimoşeni nr.32

Metal- protejat

400

Auto

-

-

-

--

DA

-

-

Satu Mare-Str. Şoimoşeni nr.30

Cărămidă-protejat

300

Auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare-Str. Şoimoşeni nr.7/B

Cărămidă-protejat

100

Auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare-Str. Careiului nr. 92

Cărămidă-protejat

270

Auto

-

-

-

-

DA

-

-

Satu Mare-Str. Şoimoşeni nr.32

Cărămidă-protejat

300

Auto

-

-

-

-

DA

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt

Denumire unitate

Adresă unitate/punct de lucru

Suprafaţa totală /            

       utilă

Nr.

angajaţi

 

Agenţi pază

Capacitate parcare

Mijloace de transport

Mijloace transmisiuni/Nr.

telefon,Fax

Sistem anti incendiu

Alte informaţii

 

1

S.C. Profi România Satu Mare

Satu Mare, Str.Decebal nr 23, Magazin 2133

433 mp

15

0

5

Nu

Tel: 0725801606

        0737007933

 

Da

1

 

magazin133@profi.ro

 

2

S.C. Profi România Satu Mare

Satu Mare, B-dul Cloșca nr.33, Magazin 2168

390 mp

13

2

-

Nu

 

Tel: 0737007968

 

 

       MAG 8

plus

 

magazin168@profi.ro

 

3

S.C. Profi România Satu Mare

Satu Mare  Aleea Milcov, Bl. T6B, Magazin 2258

385  mp

18

0

0

Nu

Tel: 0730770189

       0730770187

 

Da

1

 

magazin258@ profi.ro

 

4

S.C. Profi România Satu Mare

Satu Mare  Str. Brandușa nr. 18-20, Magazin 2259

355 mp

12

0

4

Nu

Tel:0730770188

       0730770190

 

 

Da

1

 

 

magazin259@profi.ro

 

5

S.C. Profi România Satu Mare

Satu Mare  Str. Rodnei nr.32

Magazin 3122

200 mp

9

0

-

Nu

Tel:07542199608

 

Teletek Electronics

 

magazin258@ profi.ro

 

6

S.C. Profi România Satu Mare

Satu Mare  Str.Brașov

nr. 4 Magazin

600 mp

14

2

8

-

Tel:0793732504

 

       MAG 8

plus

 

 

 

 

7

 

S.C. Kaufland        România

 

 

Satu Mare, Str.Careiului nr.9

19209/6269 mp

103

5

186

-

 

Tel:0372091870

0372091899

 

Sistem de detectie ESSER IQ8 Control, detectori termici tip T400LSN, detectori optici tip O400LSN

 

   ro1800hl@

kaufland.ro

 

  8

S.C. Kaufland        România

Satu Mare, Str.Corvinilor nr.1-3

 

 

4507 mp

 

 

89

 

 

5

 

 

201

 

 

1

 

Tel:0370306770

 

Automat de tip    Sprinkler

 

  9

S.C Auchan România

Satu Mare,  str.Drum Carei nr.77-79

9670 mp

156

13

500

-

Tel:

0374857802/

fax.0374857839

Scrack- functional

cristian.donca@seatbelt.ro

10

Supeco Satu Mare S.C Carrefour S.R.L Satu Mare

 

Satu Mare, str. C.S.Anderco nr.1

2426 mp

26

4

89

-

Tel:

0261761154/

fax: 0261761156

Semnalizare detectoare, butoane automate şi manuale, instalaţii stingere interior-exterior,staţie hidrofor 111mc,grup pompe hidranţi exteriori

Apă, gaz, canal, curent electric

 11

S.C Lidl România Satu Mare

Satu Mare, Str. Rodnei nr. 54-56

1.178 mp

23

2

28

-

Tel:

0374 098 897

 

Centrala detecţie fum ESSER IQ8 Control, Senzori de fum, semnale acustice, hidranţi interiori, stingătoare.

 

12

S.C Lidl România Satu Mare

Satu Mare,

str.Lalelei nr.2

1890 mp

25

2

129

-

0374 098 241

Bentel FC 520

 

13

Penny Satu Mare 1

B-dul Hendri Coanda, Nr. 7

1,230.36

12

1

58

 

0371038.686

Instalatie automata de semnalizare a incendiilor cu detectoare de fum si temperatura, dublate cu butoane de avertizare.

 

 

14

Penny Satu Mare 2

B-dul Lucian Blaga, Nr. 35B

1,440.00

10

1

56

 

0371.367.255

Instalatie automata de semnalizare a incendiilor cu detectoare de fum si temperatura, dublate cu butoane de avertizare.

 

15

Penny Satu Mare 3

B-dul Cloşca nr.47

1,360.20

9

1

102

      -

0371 374 388

Centrala de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu adresabilă, cu detectori de fum şi declanşatoare manuale, unităţi de avertizare acustice pt interior şi opto-acustice pt exterior.

 

16

Brico Depot

Drum Carei nr.77-79

14071/

6758 mp

53

9

240/locuri

1

0261705150

Centrală de semnalizare Boch Hidranți interiori și exteriori, sprinklere, stingătoare

 

17

Shopping City Satu Mare SRL

Strada Careiului, Nr 17

37874 mp

 

 

1000

 

telefoane mobile, stații radio

40 743 132 713

 

lavinia.finta@nepirockcastle.com

Sursa: Operatori economici- supermaketuri


6.3. Turism/capacităţi de primire turistică;

O formă reprezentativă a turismului sătmărean o reprezintă turismul cultural pus în valoare de către următoarele obiective:

Palatul Episcopal Romano-catolic-este un monument de de arhitectură datând din prima jumătate a secolului al XX-lea din timpul episcopului romano-catolic Ham Janos. Construcţia acestei clădiri a început încă din anul 1805, iar edificiul este realizat în stil neoclasic. În această clădire se află biblioteca episcopală romano-catolică, ce avea un număr de 25.000 de cărţi la începutul sec. XX, însă o parte din această colecţie a fost transferată Bibliotecii Universitare din Cluj Napoca, în prezent clădirea adăpostind protopopiatul romano-catolic din Satu Mare.

Catedrala romano-catolică, construită între anii 1786-1798, realizată în stil neoclasic, altarul este construit din marmură de Carrera, fiind opera vestitului sculptor din Lieback Toman Felix. Deasupra altarului se află patru ferestre ce atrag atenţia prin frumuseţea vitraliilor, iar amvonul fiind realizat din marmură şi decorat cu motive florale în stilul plasticii baroce.

Colecţia de artă a catedralei romano-catolice-această colecţie a fost iniţiată de episcopul Mezlery Iuliu, însumând peste 100 de tablouri de artă decorativă. Dintre lucrările de valoare ale colecţiei amintim: „Fecioara cu pruncul”, datând din anul 1725, „Adormirea Maicii Domnului”, „Sfânta Maria”.

Biserica Romano-catolică ”Calvaria” - a fost construită pe urmele vechii biserici a cetăţii Castrum Zotmar în anul 1844, fiind reconstruită între anii 1908-1909 de către fraţii Weszeloovszky.

Biserica Greco – Catolică Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril-construită între anii 1799-1803, stilul edificiului fiind inspirat din arhitectura tradiţională românească, cu o cupolă de pandative, cu un portal de intrare monumental, cu două turnuri legate de logii. Capitelurile tuturor coloanelor sunt realizate în manieră brâncovenească.

Catedrala Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului – construită între anii 1932-1937, reprezentând stilul bisericilor româneşti. Pictura a fost realizată de fraţii Eugen şi Profeta. Biserica are un cor renumit cu o tradiţie de peste 75 de ani.

Biserica reformată cu lanţuri – este un monument reprezentativ pentru imaginea oraşului, datând din secolul al XVIII-lea. Construcţia acestei biserici s-a desfăşurat pe parcursul a 19 ani (1793-1802), fiind realizată în stil baroc, făcând parte din tipul planimetric al bisericilor aulă cu turn acroşat. Este împrejmuită cu stâlpi legaţi între ei cu lanţuri forjate de unde se trage şi numele ei. Clopotul cel mare din turn este cel mai vechi clopot din Satu Mare şi datează din anul 1633. Mobilierul interior a fost făcut din lemn de stejar între anii 1799-1804 de către meşterul tâmplar Frits Iosif.

Sinagoga – construită în stil maur la începutul secolului XX  prezintă o faţadă tripartită cu avancorp central, alături aflându-se casa de rugăciune cu templu. Templul şi sinagoga, construite la interval de peste 50 ani, sunt foarte diferite. Şi destinaţia lor diferă, într-o anumită măsură: sinagoga este exclusiv o casă de rugăciune, pe când în templu pot fi găzduite şi alte actvităţi culturale.

Despre edificiile culturale cu potenţial turistic amintim:

Muzeul Judeţean Satu Mare situat în municipiu Satu Mare, este unul dintre cele mai importante instituţii de cultură a judeţului şi cuprinde secţii de arheologie, istorie, etnografie şi artă populară (secţie amenajată într-o clădire construită în sec.XVIII în stil gotic şi baroc, declarată monument istoric).

Muzeul de Artă - găzduieşte astăzi secţia de artă a muzeului, clădirea a fost construită în a doua jumătate a sec. XIX-lea, în stil neogotic, cumpărată în 1798 şi modificată ulterior de baronul Vecsey, de aici vine şi numele cu care este cunoscută în oraş „Casa Vecsey”.

Teatrul de Nord din municipiul Satu Mare funcţionează într-o clădire constuită în anul 1883, în stil neoclasic având un singur etaj. Faţada clădirii este realizată în trei registre, din care cel din centru este realizat în profil semicircular cu un acoperiş de tip cupolă. Sala de spectacole a teatrului a fost construită să cuprindă 800 de locuri şi este decorată cu motive specifice perioadei în care a fost construită.

Filarmonica ”Dinu Lipati” – clădirea în care funcţionează Filarmonica din Satu Mare este o aripă a Hotelului Dacia care a fost construit pe locul vechii primării a oraşului în stil Secession în anul 1902. Sala de concerte este flancată de coloane având o capacitate de 320 locuri iar cupola este puternic ornamentată şi pictată. Sala este renumită pentru acustica sa.

Casa de Cultură a Sindicatelor – are o suprafaţă de 7.500 mp, a fost dată în folosinţă în anul 1984. cuprinde mai multe săli: sala mare de spectacole cu 515 locuri, sala de conferinţe cu 250 locuri şi sala de colocvii.

Biblioteca Judeţeană Satu Mare- clădirea este construită în stil neoclasic, are o colecţie de peste 430.000 de documente de bibliotecă şi cuprinde mai multe secţii: secţia adulţi, secţia copii, sala de lectură , fondul de carte vechi etc.

Monumente istorice, statui, busturi şi plăci comemorative

Monumentul Ostaşului Român, este un omagiu adus soldaţilor armatei a IV-a care a luptat pe aceste meleaguri în octombrie 1944, pentru eliberarea ultimei brazde din pământul ţării.

Statuia Dr. Vasile Lucaciu, ridicată în semn de cinste şi recunoştinţă pentru activitatea luptătorului memorandist Vasile Lucaciu având dimensiuni impunătoare. Dr. Vasile Lucaciu este reprezentat cu o figură expresivă, ţinând în mâna stângă o cruce. Pe soclu se află amplasat un basorelief cu reprezenatrea unui soldat care străpunge cu suliţa un balaur, semnificând victoria binelui asupra răului. Statuia a fost realizată din bronz în 1936 de către Cornel Medrea.

Statuia Lupoaica este o copie a celebrei lupoaice napocene. Ea a fost realizată de către sculptorul Radu Ciobanu şi este considerată simbol al latininităţii românilor.

Turnul Pompierilor construit între anii 1903-1904, are o înălţime de 45 m, fiind format dintr-un soclu cu o secţine pătrată şi un tambur cu formă cilindrică. La înălţimea de 35,75 m, se află o platformă cu balustradă circulară pentru supraveghere, turnul terminându-se cu o cupolă în formă de clopot, cu înveliş de aramă.

Sediul politico-administrativ -

Edificiul emblemă a municipiului Satu Mare, este sediul Primăriei, Prefecturii şi Consiliului Judeţean Satu Mare. A fost realizat în anul 1985, iese în evidenţă prin arhitectura şi înălţimea sa. Are o suprafaţă de 12.000 mp şi o înălţime de 97 m. Clădirea prin volumetria sa este purtătoarea unor interesante simboluri: cele trei turnuri terminale sugerează unitatea românilor, maghiarilor şi germanilor de pe aceste meleaguri.

Sursa: site-ul oficial al municipiului Satu Mare (http://www.satu-mare.ro/pagina/repere-geografice)

 

HARTA TURISTICĂ A MUNICIPIULUI SATU MARE ESTE PREZENTATĂ LA ANEXA NR. 1.7

 

6.4. Infrastructura turistică a municipiului Satu Mare

            Infrastructura însumează totalitatea bunurilor şi mijloacelor prin care resursele atractive ale unui teritoriu sunt exploatate turistic.

Infrastructura turistică include:

-          bazele de cazare şi alimentaţie publică;

-          căile şi mijloacele de transport turistic;

-          dotările pentru recreere şi cură;

-          dotări auxiliare.

            În funcţie de mărimea, confortul, funcţionalitatea, perioada de funcţionare, tipul de turism pe care-l servesc, pe teritoriul municipiului şi a ariei periurbane întâlnim două grupe majore de baze de cazare şi anume:

-          baze de cazare principale care cuprind: hotelurile, motelurile, cabane şi vile;

-          baze de cazare secundare din care fac parte pensiunile, taberele şi campingurile;

Municipiul Satu Mare dispune de spaţii de cazare suficiente, astfel hotelurile reprezintă o unitate etalon a gradului de dezvoltare a turismului în regiune, funcţia lor principală fiind cazarea turiştilor, adaptându-se tipurilor de turism practicate în zonă. Astfel în cazul turismului cultural hotelurile trebuie  să fie dotate cu săli de conferinţă, cu spaţii expoziţionale etc. Dacă hotelul este situat într-o zonă de recreere din structura lui nu trebuie să lipsescă terenurile sportive, piscine, restaurant etc. Dintre cele mai reprezentative hoteluri şi cu tradiţie în municipiul Satu Mare amintim: Hotel Aurora, Hotel Astoria, Hotel Dana, Hotel Sport, Hotel City, Vila Bodi etc.

O altă formă de turism o reprezintă turismul de afaceri. Municipiul Satu Mare dispune de diverse spaţii de cazare care pot satisface pe deplin nevoile intreprinzătorilor, putând fi organizate o serie de evenimente, misiuni economice, seminarii, conferinţe, workshop-uri, etc.

Amplasarea geografică a municipiului îl face să devină pe viitor un important centru logistic, varietatea şi complexitatea spaţiilor de cazare fiind dotate cu săli multi-funcţionale.

Dezvoltare zonelor limitrofe ale municipiului vor permite crearea de noi spaţii propice turismului de afaceri, solicitările în acest domeniu fiind destul de numeroase.

Alte forme de turism întâlnite în municipiu sunt: turismul de tranzit, de agrement, balnear, etc.

Circulaţia turistică este una dintre cele trei componente, alături de fondul turistic şi baza materială care definesc fenomenul turistic. Circulaţia turistică este elementul sintetic care reflectă nivelul de valorificare a potenţialului turistic.

 

Secţiunea a 7-a. Infrastructuri locale

7.1. Instituţii publice - cultură.

 

Viaţa culturală şi artistică a municipiului Satu Mare se desfăşoară într-o serie de instituţii precum: Teatrul de Nord, care funcţionează într-o clădire construită în stil neoclasic în 1889, Filarmonica de Stat “Dinu Lipatti” – prestigioasă instituţie de cultură, Casa de Cultură a Sindicatelor – face parte din “Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură” din România, Casa Municipală de Cultură G. M. Zamfirescu, Muzeul Judeţean, Biblioteca Judeţeană şi Şcoala Populară de Artă.

„Cultura reprezintă un set de trăsături spirituale, materiale, intelectuale şi afective distincte ale unei societăţi sau a unui grup social şi cuprinde, pe lângă arte vizuale, muzică, teatru, dans, literatură şi alte elemente definitorii pentru stilul de viaţă, sistemul de valori, tradiţiile şi credinţa respectivului grup”. (UNESCO 2002)

Cultura, în sens larg, reprezintă felul în care  se întâmplă lucrurile într-un anumit loc, viaţa locului respectiv, chiar dacă, pentru mulţi, ea înseamnă toate acestea, plus presa pe care o citim zi de zi, emisiunile TV pe care le privim, felul în care reacţionăm şi ne petrecem timpul liber, locurile în care ne facem cumpărăturile, arhitectura, universităţile în care învăţăm, practicile religioase, nivelul de educaţie şi implicare civică, felul în care ne raportăm la mediul înconjurător, moştenirea istorică şi culturală, obiceiurile sportive, grija faţă de sănătate, respectul faţă de valori şi tradiţii.

Cultura este mecanismul prin care ne definim identitatea ca indivizi, comunităţi sau naţiuni. Cultura este un element esenţial al dezvoltării economice şi al regenerării sociale şi reprezintă un indicator al calităţii vieţii şi bunăstării individuale. De aceea definirea unei strategii culturale a municipiului Satu Mare este unul dintre pilonii centrali ai dezvoltării unei viziuni asupra viitorului oraşului.

Considerăm că, în contextul obiectivului prioritar al societăţii româneşti, acela al integrării  europene, cultura joacă un rol important, esenţial chiar, fiind pârghia de armonizare a valorilor locale şi naţionale la valorile europene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.2. Reţele de utilităţi, apă, canalizare, electrice, gaze, etc

Reţeaua stradală a municipiului Satu Mare măsoară în prezent 183 km din care 80,3% sunt modernizate adică 147 km, iar din acestea 23 km sunt cu îmbrăcăminţi uşoare. Circa 80% din lungimea totală a străzilor  are asigurată evacuarea apei meteorice.

În municipiul Satu Mare, configuraţia tramei stradale este de tip cvasiradial- concentric secţionate de axele râului Someş şi de calea ferată, fapt care a generat puncte obligatorii de trecere (poduri şi pasaje) aglomerate şi dificile.

 

7.3. Alimentarea cu apă potabilă

Serviciul de apă - canal este asigurat de „S.C APASERV SATU MARE S.A” instituţie care  îşi  desfăşoară activitatea atât pe raza municipiului Satu Mare cât şi în judeţul Satu  Mare .

În prezent cerinţa de apă potabilă a municipiului Satu Mare este asigurată de pânza freatică cantonată în conul aluvionar al râului Someş prin intermediul captării existente.

Instalaţiile de tratare şi pompare sunt amplasate în Staţia de tratare Mărtineşti având o capacitate proiectată de 600 l/s.

Statia de tratare este amplasată pe drumul Satu Mare - Odoreu, imediat după ieşirea din oraş, pe partea dreaptă a drumului.

Operaţiunile tehnologice : aerare, filtrare pentru demanganizare şi deferizare, clorinare .

Apa potabilă furnizată corespunde cerintelor impuse de Legea nr. 458/2002 cu modificările şi completările ulterioare, privind calitatea apei potabile.

 

Staţia de tratare – Uzina de apă Mărtineşti

Amplasată pe drumul Satu-Mare – Odoreu, imediat după ieşirea din oraş, pe partea dreaptă a drumului, uzina de apă se compune din:

a)      Cămin de intrare

b)      Debitmetrie

c)      Aerare

d)      Filtre treapta I (eliminarea fierului)

e)      Filtre treapta II (eliminarea manganului)

f)       Instalaţia de clorinare

g)      Staţiile de tractare şi recilculare a apei tehnologice

 

REZERVOARE DE ÎNMAGAZINARE

 

Nr.crt.

Capacitate

- mc -

tip

amplasare

1

2.000

ingropat

Statia de tratare  Martinesti

2

5.500

ingropat

Statia de tratare  Martinesti

3

1.100

ingropat

Statia de tratare  Martinesti

4

1.600

ingropat

Statia de tratare  Martinesti

5

800

ingropat

Statia de tratare  Martinesti

6

10.000

semiingropat

Statia de tratare  Martinesti

7

10.000

semiingropat

Statia de tratare  Martinesti

8

5.000 (rezerva)

suprateran

Retea distributie

Satu Mare , str. Fagului nr. 11

9

5.000

(rezerva )

suprateran

Retea distributie

Satu Mare , str. Fagului nr. 11

10

1000

suprateran

Retea distributie  Parc Industrial

11

1000

suprateran

Retea distributie  Parc Industrial

 

 

 

7.4. Reţeaua de distribuţie a apei

REŢELE DE DISTRIBUŢIE:

Rețeaua  de distribuție  a  apei  are  o  lungime  de 239,340 ml și  este  realizată  din  conducte  de  fontă , oțel , azbociment , PREMO , PVC , polietilenă.

Numărul branșamentelor  la  reteaua  publică  de  alimentare  cu  apă este de 48930.

Numărul racordurilor  la  rețeaua  publică  de  canalizare  este de 47033.

 

7.5. Sistemul de canalizare a municipiului Satu Mare

 

Sistemul de  canalizare se compune din următoarele  :

a. retele  de  canalizare în  lungime  de  228.886 ml  ;

b. statii  de  pompare  ape  uzate  -  15 buc ;

c. stație  de  epurare  având  capacitatea   de  900  l/s .

Rețeaua de canalizare (inclusiv colectoarele), în  municipiul Satu Mare este  realizată  din  conducte de beton în  proportie de 72,01 %, PVC  în  proporție de 13,52 % ,  polietilenă  în  proporție  de 10,47 %  ,  GRP  (fibră de sticlă)  4 % .

 

STAŢIA DE EPURARE A MUNICIPIULUI SATU MARE

 

Staţia de epurare este proiectată pentru o populaţie echivalentă de 155.000 e.l. (60g CBO5/e.l.*zi). Anul punerii în funcţiune 1972. Staţia de epurare a fost reabilitată în perioada 2008-2010.

Echipe de intervenţie:

1.      Reţele apă 49 persoane;

2.      Uzina de apă 27 persoane

3.      Reţele canal 36 persoane;

4.      Staţia de epurare 24 persoane;

5.      Staţii de pompare 14 persoane.

           Resurse umane disponibile operativ:

·         între orele 15˚˚- 23 ˚˚ - 2 persoane ;

·         între orele 23 ˚˚-07 ˚˚ -  1 persoană;

 

Maşini şi utilaje din dotare

Nr. Crt.

Nr. înmatriculare

Marca / tip

1.

SM 87 APS

RENAULT-VIDANJOR

2.

SM 89 APS

RENAULT-VIDANJOR

3.

SM 91 APS

RENAULT-VIDANJOR

4.

SM 88 APS

RENAULT-VIDANJOR

5.

SM 08 APS

AUTOCAMION IVECO

6.

SM 57 APS

AUTOCAMION IVECO BASCULANTA

7.

SM 86 APS

AUTOUTILITARA N3 MAN

8.

SM 55 APS

AUTOSPECIALA IVECO

9.

SM 58 APS

AUTOSPECIALA N2 IVECO

10.

SM 59 APS

AUTOSPECIALA N3 BMC

11.

SM 85 APS

AUTOSPECIALA N3 MAN

12.

SM 63 APS

AUTOSPECIALA N3 RENAULT

13.

SM 84 APS

AUTOUTILITARA N3 MAN

14.

SM 01 APS

AUTOSPECIALA VIDANJOR A701585

 

BULDOEXCAVATOARE

 

1.

SM 0056

BULDOEXCAVATOR NEW HOLLAND

2.

SM 0002

BULDOEXCAVATOR MTS

3.

SM 0086

BULDOEXCAVATOR MTS

4.

SM 0052

BULDOEXCAVATOR NEW HOLLAND

 

MAȘINI ȘI UTILAJE DIN DOTAREA SECTOR CANAL

 

Nr. Crt.

Denumire utilaj

Nr. înmatriculare

Personal

1.

Mașină intervenții pentru desfundat canale – 5mc

SM 58 APS

1 șofer + 2 servanți

2.

Autospeciala mixta pentru curățat canale (spălat + vidanjat ) 4 mc apa + 4 mc vidanjor

SM 72 APS

1 șofer + 1 servant

3.

Autospeciala mixta pentru curățat canale (spălat + vidanjat ) 8 mc apa + 4 mc vidanjor

SM 55 APS

1 șofer + 1 servant

4.

Autospeciala mixta pentru curățat canale (spălat + vidanjat ) 6 mc apa + 6 mc vidanjor

SM 71  APS

1 șofer + 1 servant

5.

Buldoexcavator

SM 0052 APS

1 mecanicutilaje

 

 

 

 

           Monitorizarea, optimizarea și dezvoltarea rețelelor de apă și canal a municipiului realizate în anul 2019:

-          rețea de apă : conductă de apă (aducțiune) Parc Industrial Sud L=4.100 ml;

-          rețea canal: str. Dunării L=220 ml și colector str. Octavian Goga L=300 ml;

 

SITUAȚIA DETALIATĂ CU PRIVIRE LA REȚELELE DE APĂ/CANAL DIN MUNICIPIUL SATU MARE SE REGĂSESC LA ANEXA NR.1.8

 

Sursa: SC APASERV SATU MARE S.A Satu Mare

 

 

7.6. Alimentarea cu gaze naturale şi cu energie termică

 

Sistemul de alimentare cu gaze naturale al municipiului Satu Mare se compune din:

-    două staţii de predare – primire racordate la magistrala de transport de înaltă presiune Baia Mare – Satu Mare – Pişcolt, amplasate în nordul municipiului;

-     mai multe staţii publice de sector  şi o serie de staţii industriale care asigură reducerea presiunii, de la presiune medie la redusă.

Sistemul de alimentare cu gaze naturale a municipiului este asigurată de către E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA  S.A, Satu Mare fiind Centru Operaţional din REGIUNEA DE NORD CLUJ.

Unul din obiectivele E.On Distribuţie este modernizarea şi optimizarea sistemului de distribuţie a municipiului, prin proiecte de înlocuire a conductelor, branşamentelor şi a posturilor de reglare- măsurare.

1.   Date referitoare la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale din municipiul Satu Mare:

Lungime reţea de distribuţie a gazelor naturale: 395,64 km

Nr. posturi reglare/posturi reglare măsurare: 13.083 buc

Nr. staţii reglare măsurare: 62 buc

Nr. staţii reglare sector: 22 buc

2.   Număr consumatori racordaţi la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale la data prezentei (operatori economici, instituţii publice, persoane fizice) în mun. Satu Mare:

-  Total                           = 47.056 consumatori, din care

-  operatori economici   =   1.981

-  instituţii publice         =      225

-  persoane fizice           = 44.850

3.   Lucrări de modernizare şi dezvoltare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale realizate în anul 2019:

Modernizare reţea de distribuţie a gazelor naturale =6.915 m

Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale = 7.684 m Branşamente noi = 640 buc

4.   Mijloace de transport şi utilaje din dotare:

 

Nr. crt.

Tip utilaj/mijloc de transport

Nr. buc.

Observaţii

1

Autoturisme

23

 

2

Autoutilitare

18

 

3

Buldoexcavator jcb 3 Cx

2

 

4

Motocompresor

3

 

5

Drujbă

1

 

6

Generator curent

6

 

7

Mai compactor

2

 

8

Maşină de tuns iarbă

2

 

9

Motopompă

3

 

10

Freză de tăiat asfalt

2

 

 

Sursa: DELGAZ GRID S.A  TÂRGU MUREŞ

 

 

  

Alimentarea cu energie electrică

Sistemul de alimentare cu energie electrică a municipiului Satu Mare este asigurat de Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice (SDFEE) Satu Mare, o sucursală de gradul III de organizare fiind înfiinţată conform prevederilor HGR nr. 1342/ 2001. Este în subordinea Filialei de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ,, Transilvania Nord” cu sediul în Cluj- Napoca, aparţinând S.C ELECTRICA S.A BUCUREŞTI.

Situaţia reţelei de electricitate a municipiului este acceptabilă, reţeaua funcţionează non stop 24/24, 7/7, 365/365 conform standardelor de peformanţă stabilite de A.N.R.E.

S.D.E.E. T. N. Sucursala Satu Mare începând cu anul 2020 are în dotare următoarele mijloace de transport:  Dacia Duster- 7 buc, Dacia Dokker- 8 buc, Nissan Navara- 2 buc. Cele folosite de personal sunt închiriate de la A.I.S.E. Satu Mare.

În municipiul Satu Mare zilnic sunt 5 echipe de intervenţie astfel:

-  schimbul 1 - 2 echipe ; schimbul 2 - 2 echipe; schimbul 3 - 1 echipă;

În cursul anului 2019 s-a continuat procesul de modernizare a reţelei de distribuţie cu energie electrică a municipiului Satu Mare, trecerea la tensiunea de 20kV a reţelei subterane de medie tensiune, au fost racordaţi noi consumatori mari ca Immauchan, Media Galaxy, Creative Screen, Infocenter, Mc Donalds, au fost începute şi se continuă lucrările de eliberat amplasament pentru drumul de ocolire a municipiului, punând accent şi pe mentenanţa reţelei existente.

Lucrări de investiţii finalizate în 2019:

-  Reîntregiri bucle 0,4 kV : Mun Satu Mare

-  Creşterea siguranţei în funcţionarea LES JT mun SM STR.PĂSTRĂVULUI, PETOFI  SANDOR, I.C BRATIANU NR. 11 – V.LUCACIU

-  Modernizare trafo de putere 25 MVA - 110/6,3 kV şi rebobinare 20 MVA - 21/6.3 kV,

-  Seria 101935 (cu montare în staţia Satu Mare 2 ca şi Trafo 3

-  Creşterea siguranţei în funcţionare LES 20kV PT 469 – PT 478 – PT 482 – PT 471 –    PT 496

-  Creşterea siguranţei în funcţionare LES 20kV Staţia Carpaţi – PT 390; PT 430 – PT 468;PT 459 – PT 458

-  Creşterea siguranţei în funcţionare LES 20kV PT 460 – STE 404; PT 460 – PT 452; PT 435 – PT 412

-  Creşterea siguranţei în funcţionare LES MT în municipiul Satu Mare PA 1009-PA 1004

 

Numărul de consumatori de energie electrică la nivelul municipiului este 55.965 din care  consumatori casnici 51.257.

Consumul de energie electrică la nivelul municipiului în luna decembrie 2019 a fost 22.375.806kWh

 

Reţeaua :

-  Staţii de transformare : 5 buc ;

-  Stâlpi de reţele aeriene în  municipiu : 110kv  157 buc. ;

-  Reţea de 110kV în lungime de 31.4 km ;

-  Puncte de alimentare : 7 de distributie SDEE, + 5 Terţi;

-  Posturi de transformare : 356;

-  Reţele aeriene  :  171 km la 0.4 kV ;  1.4 km la 6 kV ;   26 km la 20kV ;

-  Stâlp de retele aeriene : 0.4kv 3420 buc.;  6kv  22 buc.;  20kv  435 buc.;

-  Reţele subterane : 224 km medie tensiune ;

-  Număr operatori economici : 3387 ; Număr consumatori casnici: 48935 ;

-  Consum mediu de energie electrică operatori economici : 14626431 kWh/luna ;

-  Consum mediu de energie electrică consumatori casnici: 5636651 kWh/luna ;

Sursa: Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Satu Mare

 

SITUAŢIA CU PRIVIRE LA REŢELELE DE ELECTRICITATE A MUNICIPIULUI SATU MARE ESTE PREZENTATĂ LA ANEXA NR. 1.9

7.7. Salubrizare şi întreţinere zone verzi

 

În municipiul Satu Mare serviciile de salubrizare a oraşului, deservirea populaţiei în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor sunt asigurate de firma S.C. Florisal S.A

 

Firma S.C. Florisal S.A. colectează următoarele tipuri de deşeuri de pe raza municipiului Satu Mare :

1   - începând cu luna mai 2012 se face colectarea duală (fracţiune „UMED,, şi fracţiune „USCAT,,) al deşeurilor menajere -conform unui program zilnic de colectare;

2   - colectare selectivă al deşeurilor de ambalaj de plastic, al deşeurilor de ambalaj de sticlă şi al deşeurilor de hârtie şi carton - din cele 30 de puncte de colectare selectivă, precum de la instituţiile din municipiu pe baza unui program de colectare;

3   - colectarea deşeurilor vegetale de pe domeniul public unde firma execută întreţinerea zonelor verzi, cât şi din din gospodării în perioada martie-mai şi octombrie - noiembrie;

4   - colectarea deşeurilor din construcţii, etc.

În cursul anului 2019 de pe raza municipiului Satu Mare s-au colectat următoarele cantităţi de deşeuri:

-          deşeuri menajere – 32638,73 to din care fracțiune ”USCAT” (deșeuri reciclabile) 266,175 to;

-          deşeuri de ambalaj PET – 42,341 to;

-          deşeuri de hârtie + carton – 81,260 to;

-          deşeuri de ambalaj de sticlă – 352,220 to;

-          deşeuri biodegradabile – 1217,070 to;

-          deşeuri din construcţii -   15000,400 to.

Activitate de colectare a deşeurilor, respectiv de salubrizare a municipiului se execută cu ajutorul unui parc de utilaje, din care cele mai importante sunt:

-          autocompactoare-21 buc;

-          tractor cu remorcă - 14 buc;

-          autobasculantă - 1 buc;

-          autospecială pentru transport containere(5 si 7 mc) - 2 buc;

-          abrolkiper (ptr. prescontainere de 20 mc) - 2 buc;

-          greifere - 3 buc;

-          automăturătoare - 4 buc;

-          autostropitoare - 2 buc.

Parcul de utilaje este în permanenţă extins şi modernizat prin achiziţionarea de noi utilaje specifice activitătii. Rampa de reziduri (depozitul ecologic) de la Doba, celula nr.1, cu o suprafaţă de 5 ha, funcţionează începând cu luna iunie 2011 şi este prevăzută cu drum de acces pentru autogunoierele din dotare. Drumul de acces are o lungime de 7.998 de metri, iar valoarea lucrărilor se ridică la 5,2 milioane de lei. Valoarea întregului proiect al gropii ecologice este de peste 117 milioane de lei din care 86,5 milioane din partea Ministerului Mediului şi 30,5 milioane de lei din partea Consiliului Judeţean Satu Mare.

 

Sursa: S.C. FLORISAL S.A. SATU MARE

INVENTARUL SPAŢIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL SATU MARE ESTE PREZENTAT ÎN ANEXA NR. 1.10

 

 

 

 

7.8. Transportul Public Local

 

Transportul Public Local de călători este asigurat în Satu Mare  de către S.C. TRANSURBAN S.A, înfiinţată la 1 ianuarie 2006 prin hotărâre a Consiliului Local Satu Mare, acţionarul majoritar fiind municipiul Satu Mare. Prin această hotărâre Consiliul Local îi concesionează activitatea de transport public din municipiu şi patrimoniul public aferent acestuia, patrimoniu preluat de la R.A. COMUNALA SATU MARE,  unde transportul  local funcţiona ca o secţie.

Transportul în comun se realizează cu un parc activ de 44 de autobuze şi un microbuz, deservind un număr de 28 trasee urbane, acoperind astfel toate zonele de interes public şi industriale ale municipiului.Totodată s-au înfiinţat curse regulate speciale pentru diferiţi agenţi economici, respectiv pentru Parcul Industrial Sud.

                    Numărul de şoferi angajaţi este de : 79

-                         Utilaje : Autospeciala platforma reparat linii de troleibuz

-                         Capacitatea atelierului de reparatii : 1 canal reparaţii autoturisme dotat cu elevator, 8 canale reparaţii autobuze medii , 1 canal reparaţii autobuze articulate , 1 canal verificare direcţie , 1 linie ITP

-                         Capacitate de stocare combustibil ( motorina ) 40.000 litri. Necesarul zilnic este de 2500 l.

Din luna februarie 2007, în urma unor lucrări de modernizare se prestează serviciul de spălări auto  pentru terţi. De asemenea s-a introdus serviciul de achiziţionare a biletelor prin SMS.

În anul 2019 s-au achiziționat 5 autobuze noi marca BMC NeoCity, s-a modernizat stația de carburanți, fiind achiziționate 2 rezervoare de capacitate 20.000 l fiecare, s-a modernizat spălătoria achiziționându-se un sistem ultramodern automat.

 

 

TIP AUTOBUZ

CAPAQCITATEA DE TRANSPORT LOCURI

NR BUCATI

MITSHUBISHI PRESTIJ

42

2

IKARUS 280

143

1

IVECO

108

14

MERCEDES EVOBUS O405 N

92

2

MERCEDES SPRINTER

19

1

VOLVO B12BLE

87

3

MAN NG263

151

3

MAN NG363

162

1

MAN NL

98

2

BMC BELDE 250SLF

101

5

MAN A78

92

6

BMC NEO900

73

5

TOTAL AUTOBUZE

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: TRANSURBAN S.A.SATU MARE

 

HARTA TRASEELOR DE AUTOBUZE DIN MUNICIPIUL SATU MARE ESTE PREZENTATĂ ÎN ANEXA NR. 1.11


POSIBILITĂŢI DE CAZARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

 

7.9. Locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă – tabere de sinistraţi

 

 

Nr. crt.

Liceu /Şcoală /Grădiniţă           Adresa / nr. telefon

Suprafaţa totală mp/

Suprafaţa utilizată mp

Sală de sport                                                            Suprafaţă mp

Posibilităţi de cazare (Internat ) nr . încăperi / paturi

Capacitate preparare / servire hrană (nr porţii / zi )

Capacitate băi / duşuri (nr. pers./ zi )

0.

1

2

3

4

5

6

1

Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi Satu Mare str. Crişan nr.1 tel: 0261-730517

4911 / 4848

667

23 camere /136 paturi

140 porţii / zi

26 duşuri - 130 persoane / zi

2

Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicaţii "Ion I.C. Brătianu"  str.B-dul V.Lucaciu nr.1, tel:0740869030

8653 / Corp A 7090,36, Corp B 1300,14

262.5

20  camere / 80  paturi

500 porţii / zi

8  duşuri - 150 persoane / zi

3

Liceul Teoretic German "Johann Ettinger" B-dul Closca nr.72; tel.0261722185

7239 / 2851

1785

70

300

70

4

Colegiul National Kölcsey Ferenc, str. Mihai Eminescu nr.1, tel: 0740086295

9006

170

22 paturi - 4 camere

230 porţii  / zi

7 persoane / zi

5

Şcoala Gimnaziala "Dr. Vasile Lucaciu" clădirea A, Satu Mare str. Rodnei nr. 64, tel:0361408977; 0361408978

1960 / 1925

1220

0

0

6

6

Şcoala Gimnaziala "Dr. Vasile Lucaciu" clădirea B, str. Wolfenbuttel nr. 6, tel: 0361804671

719,98

63

0

0

0

7

Școala Gimnazială Lucian Blaga Satu Mare,str. Ion Vidu. Nr.51-53, tel.0261.766936

Cladirea A – 2900 / 1395 , Cladirea B – 1075 / 1075

560

0

0

0

8

Școala Gimnazială Nr.11 Satmarel, Cartier Sătmărel, Satu Mare, tel:0261.828080

959 / 959

0

0

0

0

9

Gradiniţa cu program normal, Nr.22 Satmarel, Cartier Sătmărel, Satu Mare, te.0261.828080

314 / 314

63

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

10

 

 

Colegiul Naţional Ioan Slavici Satu Mare, Str. Ioan Slavici nr.4,tel:0742457847

 

5707.92 -Corp A 2364,22; Corp B 2799,278; Corp C 544,42 / 3262,67

 

 

598.02

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

145

11

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.6 Satu Mare, Str. Luceafărului nr.23, tel: 0261768508

 

800 / 800

0

15 camere / 150 paturi

300

6 băi

12

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.2 Satu Mare, Str. Ioan Slavici nr 4, tel: 0261712048

325 /325

0

7camere /100 paturi

200

1 baie fara dus

13

Grădiniţa cu program prelungit nr 13 Satu Mare, aleea Milcov nr.4 tel:0361405540

1921 / 1759

0

140 paturi

140

140

14

Colegiul Tehnic  "UNIO" Traian Vuia – atelier, Satu Mare, str. Mihai Eminescu, nr. 1, tel/fax: 0361401093

1910 / 1910

0

0

0

0

15

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.33, Str.Someşului,Satu Mare, tel:0261762962

1536,54 /1536,54

0

8 camere / 200 paturi

200

0

16

Şcoala Gimnazială "Ion Creangă" Satu Mare/Str. Someşului nr. 6/ tel:0261761287

3483,47 / 1350,40

558.18

0

0

0

17

Grădiniţa cu Program Prelungit "14 Mai " Satu Mare, Al. Gladiolei Nr. 14,tel/fax 0261/768696

1730 / 1690

72

175

175

0

18

Grădiniţa cu Program Prelungit "14 Mai" Satu Mare, str. Botizului Nr. 61/A, tel/fax 0261/737007

712 / 640

0

18

0

0

19

Școala Gimnazială Nr.10 Satu Mare Str.Ana Ipătescu nr.8 tel: 0261/712585

 

1524,80

232.57

0

0

0

20

Grădiniţa cu program prelungit „Draga Mea” Satu Mare Str. Lucian Blaga nr 19/A

 tel/fax.0261762963

3090,33 / 2521,87

0

8 Săli / 55 canapele

200

250

0

1

2

3

4

5

6

21

Şcoala Gimnazială"Grigore Moisil" , Str.Mileniului nr.1, tel: 0726207048

4154 / Corp A 982, Corp B 236 / 1218

589

0

0

0

22

Şcoala Gimnazială ,, Octavian Goga" aleea Postăvaru nr. 3, tel: 0261763312

7527 / 3270

Aleea  Clăbucet  Nr.8 – CORP B

278

0

0

0

23

Grădiniţa cu program prelungit Dumbrava Minunata Satu Mare str. Gavril Lazar nr 21 tel/fax.0261715494

1035,96 / 937,25

95,10

6 incaperi /185 paturi