Hotărârea nr. 69/2020

HOTĂRÂREA Nr.69/26.03.2020 privind acordarea în folosință gratuită a imobilului situat în Satu Mare, Piața Anghel Saligny în favoarea Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr.69/26.03.2020
privind acordarea în folosință gratuită a imobilului
situat în Satu Mare, Piața Anghel Saligny în favoarea
Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,
Analizând:
- Solicitarea Liceului Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt înregistrată sub nr.15710/19.03.2020
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15824/20.03.2020,
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 15826/20.03.2020 în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 15838/20.03.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 15837/20.03.2020
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare, 
Luând în considerare prevederile:
- art. 874 din Codul civil,
- art. 20 alin.(1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 129 alin.(6) lit. b), art. 362 alin. (2) și (3) coroborat cu art. 349 din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr.57/2019,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit.g), art. 196 alin (1) lit. a), din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr.57/2019,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

 

HOTĂRÂRE

 Art.1 (1) Se aprobă acordarea dreptului de folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani Liceului Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt, asupra imobilului construcție cu teren aferent, situat în Satu Mare, Piața Anghel Saligny, înscris CF nr.182449 Satu Mare, sub nr. top 182449, având următoarele date de identificare:

- Construcție - centrală termică- suprafața construită desfășurată 404 mp, nr. inventar 104064, valoare de inventar 765,984.00 lei;
- Teren aferent construcției în suprafață de 644 mp, nr. inventar T 1433, valoare de 95,956.00 lei.
(2) Imobilul mai sus identificat va fi reabilitat prin grija instituției beneficiare,
urmând să deservească procesul de învățământ.

Art.2 (1) Predarea primirea imobilului prevăzut la art. 1 alin. (1) se va face pe baza unui proces verbal de predare - primire, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

(2) Obligațiile beneficiarului sunt următoarele :
a. să preia în folosință imobilul pe bază de proces verbal de predare-primire;
b. să asigure folosința imobilului și paza acestuia ca un bun proprietar ;
c. să asigure avizele legale de funcționare, pentru activitatea desfășurată;
d. să aducă la cunoștință proprietarului orice tulburare produsă de o terță persoană
sau urmare a degradării stării tehnice a imobilului din punctul de vedere al siguranței în exploatare ;
e. orice lucrări de modernizare și consolidare se efectuează în spațiu numai cu acordul sau avizul prealabil al Consiliului Local al municipiului Satu Mare;
f. să permită accesul proprietarului în spațiul încredințat ori de câte ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul încredințat și starea acestuia;
g. să achite impozitele și taxele prevăzute de lege, daca este cazul;
h. să încheie contracte ferme cu furnizorii de utilități și să respecte obligațiile asumate prin contracte, iar repararea oricărui prejudiciu pe care îl va cauza acestora îi revine în exclusivitate beneficiarului;
i. să înregistreze și să urmărească consumurile privind utilitățile și să sesizeze proprietarul în cazul sesizării unor nereguli;
j. să răspundă de distrugerea totală sau parțială a bunului încredințat care s-ar datora culpei sale;
k. să răspundă de pagubele pricinuite de incendii, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din caz fortuit, forță majoră sau defect de construcție;
l. să răspundă în nume propriu în litigiile referitoare la dreptul de folosință ;
m. la încetarea perioadei de folosință gratuită, să restituie bunul cel puțin în aceeași stare în care l-a primit conform celor descrise în procesul verbal de predare-primire încheiat la data predării efective a imobilului, situație ce va fi
consemnată într-un proces verbal;
n. să arate în faţa instanţei titularul dreptului de proprietate în litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate, în caz contrar purtând răspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri şi Liceului Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Ardelean Octavian Iulian                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale