Hotărârea nr. 68/2020

HOTĂRÂREA Nr. 68/26.03.2020 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare alocate în semestrul II al anului şcolar 2019 -2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 HOTĂRÂREA Nr.68/26.03.2020

privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare alocate în semestrul II al anului şcolar 2019 -2020

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14.765 din 13.03.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 14.766 din 13.03.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Biroului Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ înregistrat sub nr. 14.767 din 13.03.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011,
Având în vedere art. 105 alin (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 82 alin (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) şi d), alin 4 lit. a), alin 7 lit a), din O.U.G 57/2019, privind Codul administrativ.
În temeiul prevederilor art. 139 alin. 3, lit a) şi prevederile art. 196, alin (1), lit a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrative.
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă un număr de 3.289 burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiului Satu Mare, alocate în semestrul II al anului şcolar 2019 - 2020, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, alocate în semestrul II al anului şcolar 2019 - 2020, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre abrogă H.C.L. Satu Mare nr. 39/27.02.2020.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciul de specialitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al U.A.T Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi Biroului Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Ardelean Octavian Iulian                                                                                              Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

 

 
 


Anexa nr.1 la H.C.L. Satu Mare Nr. 68/26.03.2020

 

 

 

Situaţie privind numărul şi cuantumul burselor decontate în semestrul II al anului şcolar 2019 – 2020

 

 

Nr. crt

specificaţii

TOTAL

din care

burse de performanţă

burse de merit

burse de studiu

burse de ajutor social

1.

număr total burse

3289

93

2650

4

542

2.

cuantum bursă (lei)

 

110

70

70

80

 

 

Primar,

 

Şef birou,

Kereskényi Gábor

 

Ec. Marinescu Anca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                              Secretar general

Ardelean Octavian Iulian                                    Mihaela Maria Racolţa


Anexa nr. 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 68/26.03.2020

 

                               Cuantumul bursei lunare

 

 

Nr. crt

Luna

Nr. zile de şcoală

Nr zile lucratoare

Cuantum (lei)

burse de performanţă

burse de merit şi burse de studiu

burse de ajutor social

1

Ianuarie

14

20

77

49

80

2

Februarie

20

20

110

70

80

3

Martie

22

22

110

70

80

4

Aprilie

10

20

55

35

80

5

Mai

20

20

110

70

80

6

Iunie

8

20

44

28

80

7

Iulie

 

 

 

 

80

8

August

 

 

 

 

80

9

Septembrie

 

 

 

 

80

10

Octombrie

 

 

 

 

80

11

Noiembrie

 

 

 

 

80

12

Decembrie

 

 

 

 

80

 

 

 

Primar,

 

Şef birou,

Kereskényi Gábor

 

Ec. Marinescu Anca

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                              Secretar general

Ardelean Octavian Iulian                                    Mihaela Maria Racolţa