Hotărârea nr. 67/2020

HOTĂRÂREA Nr. 67/26.03.2020 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local/refinanțării datoriei publice locale

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 67/26.03.2020

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local/refinanțării datoriei publice locale

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,
Luând act de:
- proiectul de hotărâre nr.15384/18.03.2020,
- referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 15.385/18.03.2020;
- raportul Direcţiei economice și Serviciului Investiții Gospodărire și Întreținere din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 15.386/18.03.2020;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
Ținând cont de prevederile din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii,
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţii tehnico-economic/note de fundamentare au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului Local Satu Mare enunțate în Anexa nr. 1, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii, prevazute în Anexa nr. 2 la prezenta,
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. b, art. 139, alin (1) și alin (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă prezenta

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1 Se aprobă contractarea și garantarea cu veniturile proprii a unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, cu o maturitate de maxim 15 ani.

Art.2 Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local și refinanțarea datoriei publice locale, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.

Art.3 Din bugetul local al municipiului Satu Mare se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c) altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menţionate la art. 1.

Art.4 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a municipiului Satu Mare următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare al municipiului Satu Mare;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art.5 Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare să stabilească şi să aprobe orice alte caracteristici ale finanţării bancare rambursabile, în funcţie de mediul economico-financiar, în concordanţă cu necesităţile specifice ale obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate.

Art.6 Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare să semneze în numele şi pentru municipiul Satu Mare contractul/contractele de finanţare, acordul/acordurile de garantare a finanţării/finanțărilor rambursabile şi orice alte documente necesare obţinerii şi derulării finanţării/finanțărilor.

Art.7 Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului şi Instituției prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei economice, Serviciului Investiții Gospodărire, Întreținere şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.satu-mare.ro.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                  Contrasemnează
Ardelean Octavian Iulian                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin (1) alin. (3) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 15
Voturi împotrivă 0
Abţineri 7

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

 
                       Anexa nr. 2 la H.C.L. Satu Mare Nr. 67/26.03.2020

Nr. crt.

                                     Descriere

Valoare lei

A.

Denumire obiective de investiții finanțate din fonduri proprii

1

Pod peste Râul Someș-Amplasament str. Ștrandului în municipiul Satu Mare

50.000.000

2

Modernizare strada Grădinarilor

8.000.000

3

Îmbunătățirea calității mediului și a serviciilor urbane în zona periferică str. Alecu Russo (str. Alecu Russo, str. Mierlei, Str. Socului, str. Viilor)

6.000.000

4

Extinderea iluminatului public pe strada Aurel Vlaicu

700.000

5

Reabilitare baza sportivă str. 24 Ianuarie, nr. 2 (Club sportiv școlar)

3.000.000

6

Modernizare parcări în cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str. Lucian Blaga

900.000

7

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de străzile Uzinei și Independentei si baza sportiva M.I.U.

1.000.000

8

Modernizare parcări aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului

900.000

9

Modernizare parcări în cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada Ostrovului

700.000

10

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Ganea - Bârgăului - Cibinului - Codrului

1.000.000

11

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului

900.000

12

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - Dorna

900.000

13

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului

1.000.000

14

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului

800.000

15

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo

1.000.000

16

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fântânele - Alecu Russo

1.000.000

17

Reabilitarea unității de învățământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-8 din municipiul Satu Mare

8.070.000

18

Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str. Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal) din municipiul Satu Mare

500.000

Subtotal A

86.370.000 lei

 

B.

Denumire obiective de investiţii co-finanțate din fonduri nerambursabile

1

Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare

350.000

2

Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare

650.000

3

Dezvoltarea infrastructurii de transport public in municipiul Satu Mare (terminal, sistem de management trafic si 11 autobuze)

10.000.000

4

Amenajare pista de biciclete Str. Botizului Pod Golescu

150.000

 

5

Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate

250.000

6

Ensuring Public safety trough the cooperation of law enforcement agencies and the use of advanced video surveillance systems in Uzhgorod and Satu Mare

250.000

7

Regenerare fizica a zonei Ostrovului

150.000

8

Modernizare infrastructura educațională Grădinița nr. 7

100.000

9

Modernizare infrastructura educațională Grădinița nr. 29 și Creșa Punguța cu 2 bani

100.000

10

Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși

100.000

11

Reabilitări clădiri rezidențiale Satu Mare 1

250.000

12

Reabilitări clădiri rezidențiale Satu Mare 2

450.000

13

Reabilitări clădiri rezidențiale Satu Mare 4

180.000

14

Reabilitări clădiri rezidențiale Satu Mare 5

400.000

15

Reabilitări clădiri rezidențiale Satu Mare 7

250.000

Subtotal B

13.630.000 lei

 

C.

Împrumut refinanțat

Sold

1.

Contract împrumut nr. 245/16.06.2005 (Unicredit)

6.555.266,26 euro

2.

Contract împrumut nr. 100.6444/29.05.2008 (Dexia)

4.653.114,08 euro

Subtotal C

11.208.380,34 euro

53.563.728,81 lei[1]

TOTAL ÎMPRUMUT (A+B+C)

153.563.728,81 lei

Primar,                                                                                    Director Executiv,

Kereskényi Gábor                                                                           Lucia Ursu

 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                               Secretar general

Ardelean Octavian Iulian                                                  Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Soldurile în EURO ale împrumuturilor refinanțate au fost convertite în moneda națională LEU, la cursul valabil la data de 19.02.2020, respectiv 1 euro = 4,7789 lei

 

                      Anexa nr. 1 la H.C.L. Satu Mare Nr. 67/26.03.2020

 

Nr. crt.

Descriere

H.C.L. aprobare indicatori

A.

Denumire obiective de investiții finanțate din fonduri proprii

1

Pod peste Râul Someș-Amplasament str. Ștrandului în municipiul Satu Mare

36/28.02.2019

2

Modernizare strada Grădinarilor

136/31.05.2018

3

Îmbunătățirea calității mediului și a serviciilor urbane în zona periferică str. Alecu Russo (str. Alecu Russo, str. Mierlei, Str. Socului, str. Viilor)

233/27.09.2018

4

Extinderea iluminatului public pe strada Aurel Vlaicu

58/28.03.2019

5

Reabilitare baza sportivă str. 24 Ianuarie, nr. 2 (Club sportiv școlar)

111/30.05.2019

6

Modernizare parcări în cvartalul din spatele blocurilor UU 1 UU 3 UU 5 UU 7 UU 9 UU 11 UU 13 de pe str. Lucian Blaga

229/31.10.2019

7

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de străzile Uzinei și Independentei si baza sportiva M.I.U.

229/31.10.2019

8

Modernizare parcări aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului

229/31.10.2019

9

Modernizare parcări în cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada Ostrovului

229/31.10.2019

10

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Ganea - Bârgăului - Cibinului - Codrului

229/31.10.2019

11

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului

229/31.10.2019

12

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului - Dorna

229/31.10.2019

13

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Lucian Blaga - Dorna - Ganea - Ambudului

229/31.10.2019

14

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului

229/31.10.2019

15

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Lucian Blaga - Ambudului - Ganea - Alecu Russo

229/31.10.2019

16

Modernizare parcări în cvartalul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fântânele - Alecu Russo

229/31.10.2019

17

Reabilitarea unității de învățământ situată pe strada Wolfenbuttel nr. 6-8 din municipiul Satu Mare

230/31.10.2019

18

Extinderea iluminatului public pe străzile Mihai Viteazu, str. Crăieselor și parcarea situată pe strada Uzinei (lângă Pod Decebal) din municipiul Satu Mare

110/30.05.2019

 

B.

Denumire obiective de investiţii co-finanțate din fonduri nerambursabile

1

Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare

99/25.04.2019

2

Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare

97/25.04.2019

3

Dezvoltarea infrastructurii de transport public in municipiul Satu Mare (terminal, sistem de management trafic si 11 autobuze)

203/08.08.2018

204/08.08.2018

143/31.05.2018

4

Amenajare pista de biciclete Str. Botizului Pod Golescu

96/25.04.2019

5

Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate

217/30.08.2018

6

Ensuring Public safety trough the cooperation of law enforcement agencies and the use of advanced video surveillance systems in Uzhgorod and Satu Mare

----------------------

7

Regenerare fizica a zonei Ostrovului

293/29.11.2018

8

Modernizare infrastructura educațională Grădinița nr. 7

89/25.04.2019

9

Modernizare infrastructura educațională Grădinița nr. 29 și Creșa Punguța cu 2 bani

134/31.05.2018

10

Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși

294/29.11.2018

11

Reabilitări clădiri rezidențiale Satu Mare 1

37/15.02.2018

12

Reabilitări clădiri rezidențiale Satu Mare 2

37/15.02.2018

13

Reabilitări clădiri rezidențiale Satu Mare 4

37/15.02.2018

14

Reabilitări clădiri rezidențiale Satu Mare 5

37/15.02.2018

15

Reabilitări clădiri rezidențiale Satu Mare 7

37/15.02.2018

 

Primar,                                                                                                 Director Executiv,

Kereskényi Gábor                                                                               Lucia Ursu

 

 

      Preşedinte de şedinţă                                                                     Secretar  general

 Ardelean Octavian Iulian                                                               Mihaela Maria Racolţa