Hotărârea nr. 63/2020

HOTĂRÂREA Nr. 63/26.03.2020 pentru modificarea art. 57 din Anexa - Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Satu Mare - la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 298/21.12.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 63/26.03.2020
pentru modificarea art. 57 din Anexa - Regulament de Organizare și
Funcționare al Consiliului Local Satu Mare - la Hotărârea Consiliului Local
Satu Mare nr. 298/21.12.2017

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.16220/24.03.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr.16221/24.03.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate comun al Serviciului Juridic Contencios Arhivă și Compartimentul Relații cu consiliul local, înregistarat sub nr.16222/24.03.2020, avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Satu Mare,
Raportat la prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 298/21.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Consiliului Local Satu Mare,
Ținând cont de prevederile art. 50 din Anexa 1 - Măsuri de prima urgență cu aplicabilitate directă - la Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,
În temeiul prevederilor art. 129 alin (3) lit.a), art. 139 alin (1) și prevederile art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta

 

 

 

HOTĂRÂRE

 Art.1 La art. 57 din Anexa - Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Satu Mare - la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 298/21.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Satu Mare, după alineatul (5) se introduce un alineat nou, alineatul nr.(6) cu următorul cuprins:
"Art. 57 (6) În perioadele în care, potrivit prevederilor legale, este instituită starea de urgență sau în alte situații speciale/excepționale constatate de autoritățile competente, desfășurarea ședințelor de consiliu local, inclusiv a ședințelor comisiilor de specialitate, se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință. Exprimarea votului în cadrul ședințelor consiliului local se va face: prin apel nominal, audio sau scris(chat), efectuat de președintele de ședință sau prin răspuns la un formular on-line. În cazul ședințelor comisiilor de specialitate desfășurate prin mijloace de comunicare la distanță, avizele se transmit Secretarului general al U.A. T. Satu Mare prin mijloace electronice. "

Art.2 Celelate prevederi ale Hotărarii Consiliului Local Satu Mare nr. 298/21.12.2017, rămân neschimbate.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al U.A.T Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și se aduce la cunoștință publică.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                              Contrasemnează
Ardelean Octavian Iulian                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                                    Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale