Hotărârea nr. 61/2020

Hotărârea nr. 61/12.03.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Satu Mare, cartier Sătmărel, zona Ferma Sătmărel”

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILLIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 61/12.03.2020

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Satu Mare, cartier Sătmărel, zona Ferma Sătmărel"

 

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.03.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13426/06.03.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 13430/06.03.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate comun al Serviciului investiții - gospodărire întreținere şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 13431/06.03.2020 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor Ordinului ANRE nr. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea rețelelor de distribuţie a energiei electrice, a Hotărârii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice a art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice local,
Ȋn temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin (3), lit. g) și prevederile art.196 alin.(1),lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea :

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

 

Art.1 Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Satu Mare, cartier Sătmărel, zona Ferma Sătmărel " conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Se mandatează Primarul municipiului Satu Mare, în vederea semnării contractului de execuție a lucrărilor, împreună cu operatorul de rețea cu un executant nominalizat în urma unei proceduri de licitație publică desfășurată de către operatorul de rețea, în conformitate cu prevederile art. 20 alin (2) din Ordinul ANRE nr. 36/2019.

 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Investiții - Gospodărire - Întreținere.

 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului, Serviciului Investiții - Gospodărire - Întreținere și Direcției economice.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Ardelean Octavian Iulian                                                                                          Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr.61/12.03.2020

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiţie :

„Extindere retea electrica  de distributie in localitatea Satu Mare, cartier Sătmărel, zona Ferma Sătmărel”

 

 

Denumirea obiectivului de investiţie : „Extindere retea electrica  de distributie in localitatea Satu Mare, cartier Satmarel, zona ferma Satmarel”

Amplasamentul obiectivului : cartier Sătmărel

 

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate este Serviciul de Proiectare Satu Mare al Societății de Distribuție a Energiei Electrice ”Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A. la comanda Beneficiarului investiției Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.,

 

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI:

 

Valoarea  totală a investiției:                        53.482,56 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj:                                    34.060,18 lei (fără TVA)

 

Descrierea lucrărilor propuse - Scenariul unic  :

 

·        în cutia de distribuție a postului de transformare nr. 406 se va monta un rând de siguranțe de tip SIST201

·        la siguranțele nou montate se va racorda un LES 0.4 KV proiectată, de tip cablu ACYABY 3x95+50 mmp

·        cablul proiectat se va amplasa în zona verde în lungul drumului asfaltat în lungime de 90 m, respectiv în lungul străzii de acces în zona rezidențială în lungime de 140 m

·        la subtraversarea străzii de acces, cablul va fi protejat în țeavă metalică

·        se vor monta două firide de racord rețea de tip E2-8 respectiv E1-6, în locurile indicate în planul de situație

·        la fiecare dintre firidele montate se va executa câte o priză de legare la pământ a nulului de lucru, cu o valoare de max. 4 ohmi

 

Cotele de cofinațare stabilite cf. Ord. 36/2019, art. 11 (2):

Solicitanți:                   50%

Operator rețea:           50%

Autoritate Locală:        0%   

                  

        

 

 

Finanţarea obiectivului: Se va realiza de către operatorul de rețea, S.C. Electrica Distribuție Transilvania Nord S.A, în procent de 50% și de către solicitanții realizări acestei extinderi în procent de 50%.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE cu nr. 36/2019  Municipiul Satu Mare este autoritate publica locala care va reprezenta solicitanții în raportul cu operatorul de rețea, iar toată plățile de la solicitanți  către operator de rețea precum și de la operatorul de rețea către solicitanți se vor face prin Municipiul Satu Mare.

 

Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

 

 

 

 

                    Primar,                                            Şef serviciu,                 

            Kereskényi Gábor                               ing. Szűcs Zsigmond  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Președinte de ședință,                                              Secretar general,

       Ardelean Octavian Iulian                                    Mihaela Maria Racolța