Hotărârea nr. 60/2020

Hotărârea nr.60/ 12.03.2020 privind modificarea denumirii unei taxe speciale achitate pe linie de stare civilă

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 



                                                    HOTĂRÂREA Nr. 60/12.03.2020

privind modificarea denumirii unei taxe speciale achitate pe linie de stare civilă

 



Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.03.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2910/17.01.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 2912/17.01.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 71692/17.01.2020 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
În conformitate cu prevederile:
- art. 24 alin. (1)-(3), art. 25 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 20 alin. (2), art. 21 şi art. 211 din O.G. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 484 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea programului pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul,
Având în vedere reglementările cuprinse în:
- art. 30 alin. (6) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare (astfel cum a fost modificat de pct. 7 al art. I din Legea nr. 13 din 7 martie 2011;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza prevederilor art. 129, alin. (1), (2) lit. a), d), alin. (4), lit. c), alin. (7), lit. l) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ.
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3) lit. c) și prevederile art 196, alin (1), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 



Art.1. Se aprobă modificarea denumirii din „Taxă oficiere căsătorie" în „Taxă deplasare ofiţer de stare civilă", în cuprinsul H.C.L. nr. 80/25.04.2019 privind valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare.

 

Art.2. Nu se modifică cuantumul şi numărul taxelor speciale încasate de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare.

 

Art.3. Nu se modifică celelalte dispoziţii care fac referire la activitatea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare, prevăzute în HCL nr. 80/25.04.2019 privind valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare.

 

Art.4. Taxele speciale încasate de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare se fac venit la bugetul local, ofiţerii de stare civilă nu beneficiază de aceste sume.

 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare.

 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului şi Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Satu Mare.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                              Contrasemnează
Ardelean Octavian Iulian                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                                 Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin (1) alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale