Hotărârea nr. 6/2020

HOTĂRÂREA nr. 6/30.01.2020 privind valorificarea cantității de 24 mc masă lemnoasă fasonată provenită din lucrări de igienă a fondului forestier, proprietate publică a municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Satu Mare


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 HOTĂRÂREA nr. 6/30.01.2020
privind valorificarea cantității de 24 mc masă lemnoasă fasonată provenită din lucrări de igienă a fondului forestier, proprietate publică a municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Satu Mare

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3910/22.01.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 3909//22.01.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății înregistrat sub nr. 3667/ 21.01.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere cererea Ocolului Silvic Satu Mare nr. 6084/11.12.2019 înregistrată sub nr. 60222/13.12.2019,
În baza prevederilor art. 4 alin (1), art. 6, ale art. 20 alin. (5) și (6) precum si ale art. 45 alin. (1) și (13) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/05.10.2017, cu modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. ( 2 ) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta,

 

 

 

HOTĂRÂRE


 

 

Art. 1 Se aprobă recoltarea unui volum de masă lemnoasă de 24 mc, din partida 1592610, provenită din lucrări de igienizare, din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare administrat de Ocolul Silvic Satu Mare, parte din producția anului 2020.
Art. 2 Se aprobă valorificarea, masei lemnoase prevăzute la art. 1, stabilită în condiții de piață, în funcție de specie sau grupa de specii, gradul de accesibilitate, sortiment, natura de produs, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă vânzarea directă către populație a masei lemnoase aprobate în Anexa nr. 2 a prezentei.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și Ocolul Silvic Satu Mare.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Ocolului Silvic Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății și Direcţiei Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Zsók János Csaba                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                                                    Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 6/30.01.2020

 

În conformitate cu art. 20 alin. (6) propunem spre valorificare  masă lemnoasă fasonată la drum auto, prin licitatie deschisă cu strigare, din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare, conform listei de mai jos:

 

 

 

 

 

Partida

 

 

Specia

 

 

Natură produs

 

 

Sortimentul

 

 

Volum
mc

Preț referință
cf.metodologiei

lei / mc

 

Cheltuieli de

exploatare
lei / mc

Pret referință
plus
cheltuieli de exploatație

- lei / mc

 

 

Preț de valorificare

lei / mc
fără tva

 

 

1592610

 

 

Stejar

 

 

Igienă

 

Bustean
 Gater

 

9

 

 

373,9

 

 

53,74

 

 

427,64

 

 

430

 

Volum total

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

                PRIMAR                                                                           Şef Serviciu Fond Funciar și Legile Proprietății

         Kereskényi Gábor                                                                                                           Ziman Doina

 

 

Președinte de ședință,                                                                                         Secretar general,

Zsók János Csaba                                                                                                Mihaela Maria Racolţa

 


Anexa nr. 2 H.C.L. nr. 6/30.01.2020

 

În conformitate cu art. 6 alin. (5) propunem spre valorificare  masă lemnoasă fasonată din partida de igienă 1592610 Ig,

la drum auto, din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare, conform listei de mai jos: 

 

 

 

 

Partida

Specia

 

 

Natură produs

Sortiment

 

 

 

Volum

 

 

Pret referjnta

cf.rnetodologiei

lei / mc

 

Cheltuieli de

exploatare

lei / mc

 

Preț referință plus cheltuieli

exploatare

- lei / mc

 

Pret de valorificare

lei / mc

fără tva

 

Mod de valorificare propus

 

1592610 1g

 

 

 

Igienă

 

 

 

 

 

 

 

 

valorificare directă

Stejar

 

Igienă

 

 

 

Lemn C.R

15

54,04

53,74

107,78

151,26

TOTAL

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

            PRIMAR                                                            Şef Serviciu Agricol și Fond Funciar și Legile Proprietății

        Kereskényi Gábor                                                                                                  Ziman Doina

 

 

Președinte de ședință,                                                                                Secretar general,

Zsók János Csaba                                                                                      Mihaela Maria Racolţa