Hotărârea nr. 59/2020

Hotărârea nr.59/12.03.2020 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.269/2019 privind imobilele care intră sub incidența prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 59/12.03.2020

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.269/2019 privind imobilele care intră sub incidența prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015

 

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.03.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6000/09.03.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub numărul 6001/09.03.2020, în calitatea de inițiator, raportul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 6002/09.03.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile titlului IX capitolul 1, pct 9 din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art.129, alin (1), (2) lit b), alin (4) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ .
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) , alin (3) lit.c) și art.196, alin (1) lit a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ .
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

 

                                                                             HOTĂRÂRE

 

 Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 269/2019 privind imobilele care intră sub incidența prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, prin eliminarea din cuprinsul acesteia a unor poziții, conform anexei la prezenta hotărâre.

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor din municipiul Satu Mare, Serviciul Juridic, Direcția Arhitect Șef, S.A.D.P.P. Serviciul Relații Publice, Biroul GIS.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi prin intermediul Direcției Impozite și Taxe Locale, se comunică persoanelor cuprinse în tabelul care constituie anexa la prezenta hotărâre.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează
Ardelean Octavian Iulian                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                                    Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale