Hotărârea nr. 58/2020

HOTĂRÂREA nr. 58/27.02.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 26/13.02.2020 privind aprobarea proiectului "Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" precum şi a cheltuielilor aferente

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 58/27.02.2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 26/13.02.2020 privind aprobarea proiectului "Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" precum şi a cheltuielilor aferente

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 11195/25.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 11196/25.02.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate comun al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 11197/25.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere proiectul „Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate",
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu prevederile alin. (9) lit. a). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ȋn temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. d) şi art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1 Se aprobă modificarea art. 2 la HCL nr. 26/13.02.2020 şi va avea următorul cuprins:
„Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate" în cuantum de 8.493.748, 01 lei inclusiv TVA, din care contribuţia proprie ce revine autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare în valoare de 150.078,99 lei reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum şi asigurarea tuturor fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat."

Art.2 Se aprobă modificarea art. 3 la HCL nr. 26/13.02.2020 şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3 Se aprobă cheltuielile neeligibile în valoare de 989.798,18 lei ce revin autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare."

Art.3 Celelalte articole ale HCL nr. 26/13.02.2020 rămân neschimbate.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei economice şi Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                     Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa
 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale