Hotărârea nr. 57/2020

HOTĂRÂREA 57/27.02.2020 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață de 579 mp situat în Municipiul Satu Mare, str. Ilarie Chendi nr. 146/A

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA 57/27.02.2020
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren
în suprafață de 579 mp situat în Municipiul Satu Mare,
str. Ilarie Chendi nr. 146/A

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10 042/20.02.2020,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 10 046/20.02.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri, înregistrat sub nr. 10 048/20.02.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 10644/21.022020,
- HCL nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcțiilor, curți, grădini,
- cererea depusă de către Nemeș Gheorghe Vasile, înregistrată la instituția noastră cu nr. 45703/18.09.2019 și documentația topografică anexată de către acesta,
- referatul Comisiei de soluționare a cererilor care au ca obiect vânzarea prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare aferente construcțiilor, curți, grădini, înregistrat sub nr. 10030/19.02.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- art. 10 alin. 2 și art. 24 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 553 alin.1 coroborat cu alin. 4, art. 885 și ale art. 888 din Codul Civil,
- prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 354, art. 355 și ale art. 364 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art.1. Se atestă apartenența la domeniu privat al municipiului Satu Mare a imobilului - teren în suprafață de 579 mp, înscris în CF nr. 163596 Satu Mare cu nr. cad. 13601, identificat în Planul de amplasament și delimitare a imobilului, executat de SC GISSYSTEM SRL, vizat de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 29728/24.06.2008, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă vânzarea prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață de 579 mp, aflat în intravilanul şi domeniul privat al Municipiului Satu Mare, identificat la articolul 1.
Art.3. Se aprobă prețul de 41.347 lei pentru suprafața de 579 mp, calculat conform prețurilor prevăzute în Raportul de evaluare care constituite Anexa 2 la HCL nr. 259/28.11.2019, în funcție de categoria de folosință, după cum urmează:
- prețul de 22.742 lei pentru suprafața de 274 mp teren cu categoria de folosință „curți, construcții",
- prețul de 18.605 lei pentru suprafața de 305 mp, teren cu categoria de folosință „arabil".
Art.4. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare domnul Albu Adrian, să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Viceprimarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și petentului Nemeș Gheorghe - Vasile.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                            Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolţa 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1: 500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

l^t)l

570

SATU MARE str ILARIE CHENDI146/A

Cartea funciara nr. 15302

UAT

SATU MARE

342400

342450

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

1

Curți construcții

274

Teren ingradit

Arabil

305

Total

579

B date referitoare la construcții

Cod Constr.

Suprafața construită la sol (mp)

Valoarea de impozitare (Lei)

Mențiuni           ,   __

Ci

105

CASA DE LOCUI/W^

Total

105

/  \ vcrnirlUHT' *7 X\

K.     DE     <>\

/O’ AUTORIZARE

INVENTAR DE COORDONATE

Executat,                   t

Sistem de proiecție STEREO 70

SCZ GISS^STSM             z  r~

—tX        /

-^JCr&ISSYSTBW S.R.L^y/

Pct.

E(m)

N(m)

105

703503.640

342419.900

111

703492.653

342451.004

127

703518.901

342420.476

130

703505.882

342413.554

Se confirmă suprafața din măsurători și introthreereariTTfobilului în baza de date

7,Q> 2 b7.X

103

703517.278

342424.833

112

703505.262

342457.726

Suprafața totală măsurată =570 MP

Suprafața din act = 579 MP

OfîCius ue Cadastru șl Pul

ELES K

TEW