Hotărârea nr. 56/2020

HOTĂRÂREA 56/27.02.2020 privind însușirea şi aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere și vânzarea prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață de 1.157 mp situat pe str. Odoreului nr. 46A

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 56/27.02.2020
privind însușirea şi aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere
și vânzarea prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață de 1.157 mp situat pe str. Odoreului nr. 46A

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9933/18.02.2020,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 9936/18.02.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri, înregistrat sub nr. 9933/18.02.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 10385/20.02.2020,
- HCL nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcțiilor, curți, grădini,
- cererea depusă de către Ciupac Vasile, înregistrată la instituția noastră cu nr. 24350/07.05.2019 și documentația cadastrală anexată de către acesta,
- referatul Comisiei de soluționare a cererilor care au ca obiect vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare aferente construcțiilor, curți, grădini, înregistrat sub nr.9536/18.02.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- art. 10 alin 2 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 23 lit. a, și ale art. 78 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 551 pct. 9, art. 553 alin. 1 coroborat cu alin. 4 și cele ale art. 885 din Codul Civil,
- art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 354 alin. (1), art. 355 și ale art. 364 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c) coroborate cu alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art.1. Se însușește documentația cadastrală de primă înscriere a imobilului, teren în suprafață de 1.157 mp identificat sub nr. cadastral 181799, situat în intravilanul municipiului Satu Mare, str. Odoreului nr. 46A, întocmită de persoană fizică autorizată Polcz Jozsef - Robert, vizată de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 23620/15.02.2019, care constituie anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă înscrierea în domeniul privat al municipiului Satu Mare a imobilului identificat la art.1.
Art.3. Se aprobă vânzarea prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață 1.157 mp, aflat în intravilanul şi domeniul privat al Municipiului Satu Mare, str. Odoreului nr. 46A, identificat la art.1.
Art.4. Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 68.263 lei, pentru suprafața de 1.157 mp, calculat conform prețurilor prevăzute în Raportul de evaluare care constituite Anexa 2 la HCL nr. 259/28.11.2019 pentru terenurile cu categoria de folosință ,,curți, construcții".
Art.5. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare, domnul Albu Adrian, să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.
Art.6. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea unei coli de carte funciară și înscrierea în evidențele CF a celor aprobate în articolele precedente.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Viceprimarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și petentului Ciupac Vasile.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                            Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:2000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

1157

_____________________Intravilan Satu Mare_______

Cartea funciara nr.

UAT

SATU MARE

Nr. parcelă

Categoria dc folosință

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

1

Arabil

1157

Teren ncingradit

Total

1157

B date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Valoarea de impozitare (Lei)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată = 1157 MP

Suprafața din act = 1157 MP

Executat, polcz            ...^

Confirm executarea măsurătorilor la tereh^X Corectitudinea Întocmirii doqurapHtaUOiSiătdăs'frald^

Corespondenta acesteiaSCu realitatea din^ter^n

§ Seria. RO-SM-F pi ‘•3 Nr. 0066/! 5.03.2012 ș j \%     POLCZ 1.

Confirn Atrib

Inspector

n introdtfCCfea imobilului in baza dvlat^Wft'fegjâ^ci uirea numărului cadastral SemmHițra si stamiwA

Z—-Z-___ să-

Oficiul^e Cadastru și Publicitate Imobilia^^ MaV PODREâN BOGDAN ADfe^i ______ Consijțer cadastru

Mare

JW

JOZSEF-RGiOTj/

Semnătură si stampila Data-Sl-J^P.5??.'...

23GZo/7S•o< Stampila BCPI Data.............

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

NRCAD=lotl

SUPRAFATA=1156.8158

10 701993.629 343464.227

13 701997.214 343469.540

12 701928.423 343515.158

14 701920.643 343503.606

11 701989.324 343457.848

ACI.XT15 X1TIOX.M.4


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

Adresa: Satu Mare, Str. Martirilor Deportati 52, 440025, tel: 0261714262


Anul


23620


2019


REFERAT DE ADMITERE

(Prima înregistrare imobil)

Domnului/Doamnei CIUPAC VASILE

Domiciliul Loc. Satu Mare, Calea Odoreului, Nr. 46A, Jud. Satu Mare

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 23620 din data 15-04-2019, vă informăm:

în urma solicitării dumneavoastră privind recepția documentației cadastrale de primă înregistrare, vă comunicăm următoarele:

Analizând documentația depusă spre recepție, s-a constatat că identificarea și localizarea amplasamentului a fost realizată cu respectarea prevederilor regulamentelor în vigoare și în consecință, imobilul a fost înregistrat provizoriu în evidența OCPI SATU MARE cu numărul cadastral

1) 181799, Loc. Satu Mare, Jud. Satu Mare, UAT Satu Mare, in suprafață măsurată de 1157 mp și suprafață din acte -,

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI SATU MARE la data: 23-04-2019.

Situația prezentată poate face obiectul unor modifică™ ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată^cu modificările și completările ulterioare.

Inspector BOGDAN-ADRIAN C

DREAN


Consilier cadastru


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

Satu Mare, Str. Martirilor Deportati 52, 440025, tel: 0261714262

Nr.cerere

23620

Ziua

15

Luna

04

Anul

2019


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru

Imobil număr cadastral 181799 / UAT Satu Mare

TEREN intravilan

Adresa: Loc, Satu Mare, Jud. Satu Mare ________________________Comuna/Oraș/Municipiu: Satu Mare

Nr. cadastral

Suprafața

Observații / Referințe

181799

1157

încadrare in zonă scara 1:1000Date referitoare la teren

Lungime Segmente 1) Valorile lungimile

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r(m)

1

2

7.696

2

3

82.528

3

4

13.928

4

5

82.542

5

1

6.409


sunt obținute din proiecție în plan.


Crt

Categoria de folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

arabil

DA

1.157

13224/11

TOTAL:

1.157

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Imobilul nu are in componență construcții

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

**♦ Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI SĂTU MARE la data: 23-04-2019

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

BOGDAN-ADRIAN CODREAN

ANEXA NR. 1.19 la regulament

'AK’CZPI

  • •Y. * XrzLzZTS’ OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ SATU MARE BIROUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂSATU MARE

DOSARUL Nr. 24830 /23/04/2019.

ÎNCHEIERE Nr. 24830

Registrator. Salajan Lia Voichita

Asistent registrator Bojan Adrian

Asupra cererii introduse de . OCPI SATU MARE domiciliat în SATU MARE privind NOTAREA EXISTENTEI PROPUNERII DE PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL în cartea funciară, in baza: REFERATULUI DE ADMITERE NR 23620/15.04.2019 fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat în sumă de 0 lei, cu chitanța nr. - /2019 pentru serviciul având codul nr. 2.4.1

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere

DISPUNE:

Admiterea cererii cu privire la: - imobilul ARATOR înscris în cartea funciară nr. 2220 unității administrativ-teritoriale SATU MARE cu nr. cadastral. 13224/11 proprietatea lui STATUL ROMAN, de sub B23;

  • - Se noteaza existenta propunerii de admitere a documentației cadastrale de prima înscriere imobil, avizata sub nr. 23620 din 15.04.2019, asupra nrtop 13224/11, înscrisa sub B34

(

Prezenta se va comunica

-OCPI SATU MARE

Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru și publicitate imobiliară în circumscripția căreia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară și se soluționează de către registratorul șef.

Data soluționării                    Registrator,                   Asistent - Registrator,

24.04.2019                  Sajajan LiaA/oichita^,,..            nr&W ^drian ,,

BĂLĂJ^UAVOICHIȚA         BCKW< ADSjSMțV^SILE

(pârtHâ^^kffiat6raJipal -         (îârăf&'sitsg^^c§^-incipal

*) Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepție si înscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001