Hotărârea nr. 55/2020

HOTĂRÂREA Nr. 55/27.02.2020 privind vânzarea către Nemeș Claudiu Romulus a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.B, ap. 4

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 HOTĂRÂREA Nr. 55/27.02.2020
privind vânzarea către Nemeș Claudiu Romulus a locuinţei situată
în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.B, ap. 4

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9307/17.02.2020,
-referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 9309/17.02.2020 în calitate de iniţiator,
-raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și al Direcției economice înregistrat sub nr.9311/17.02.2020,
-raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr.9775/18.02.2020,
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere Sentinţa civilă nr. 114/CA din data de 12.03.2019 a Tribunalului Satu Mare pronunțată în dosar nr. 1883/83/2018 rămasă definitivă prin Deciza civilă nr. 43 din data de 27.01.2020 a Curții de Apel Oradea prin care Consiliul Local al municipiului Satu Mare este obligat la emiterea unei hotărâri, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/1992, de aprobare a vânzării către reclamant a locuinţei pe care o deţine cu contract de închiriere,
Văzând prevederile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,
În conformitate cu dispoziţile art. II din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit.c şi ale prevederilor art. 139 alin (2), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta,

 

 


H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art.1. Se aprobă vânzarea către Nemeș Claudiu Romulus a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, ap. 4, la preţul de vânzare stabilit de reglementările în vigoare la data începerii procedurii de vânzare, respectiv la data de 22.05.2008, în conformitate cu dispoziţiile art. II din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat.

Art.2. Preţul de vânzare a locuinţei identificate la art. 1, este de 3 505,93 lei, calculat conform prevederilor Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

Art.3. Se împuterniceşte Viceprimarul municipiului Satu Mare, dl Albu Adrian să semneze contractul de vânzare cumpărare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Viceprimarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Viceprimarului municipiului Satu Mare dl Albu Adrian, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, domnului Nemeș Claudiu Romulus şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                           Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa
 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale