Hotărârea nr. 54/2020

HOTĂRÂREA Nr. 54/ 27.02.2020 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Victoriei nr. 13 D

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 54/ 27.02.2020
privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Victoriei nr. 13D

 

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9721/18.02.2020,
-referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 9723/ 18.02.2020,
-raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 9725 /18.02.2020
-raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr.10019/19.02.2020,
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
-Sentința civilă nr.290/CA/04.07.2019 pronunțată de Tribunalul Satu Mare, în dosar nr. 71/83/2018*,rămasă definitivă la data de 23.08.2019,
-documentația cu propunerea de dezlipire a terenului, situat în mun. Satu Mare, str. Victoriei nr. 13D, jud. Satu Mare,
-Certificatul de Urbanism nr.1244/05.12.2019,

Luând în considerare prevederile:
-Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcțiilor, curți, grădini,
-art. 669, art. 879 alin.2, art. 880 și art. 888 din Codul civil,
-art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-art.10 alin. 2 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-art. 132 din Ordinul privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în cadastru și carte funciară, nr. 700/2014, actualizat,
-art. 354 alin. (1), art. 355 din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,
-Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), ale art. 139 alin. (3) lit g) ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 Art.1. Se atestă apartenența la domeniul privat al municipiului Satu Mare a terenului în suprafață de 1.581 mp, situat pe str. Victoriei nr. 13D, în intravilanul municipiului Satu Mare, înscris în CF nr. 5254 Satu Mare cu nr. top 3588/5b/5.
Art.2. Se însușește lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire", executată de persoană fizică autorizată a imobilului cu propunere de dezlipire, vizat de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 71603/28.10.2019, executat de P.F.A. ing. Soponar Radu Mihai, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă dezlipirea imobilului -teren, înscris în CF nr. 5254 Satu Mare cu nr. top 3588/5b/5 în suprafața de 1.581 mp, conform documentației cadastrale, menționată la articolul anterior, după cum urmează:
- nr. cad. 182665 - Lot 1, în suprafață de 170 mp, cu categoria de folosință „arabil",
- nr. cad. 3588/5b/5 - Lot 2, în suprafață de 1.411 mp , cu categoria de folosință „arabil".
Art.4. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare domnul Albu Adrian, să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.
Art.5. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea de coli de carte funciară și înscrierea în evidențele CF a celor aprobate în articolele precedente.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Viceprimarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și petentului Domuța Matei Viorel.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                    Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

UI


Scara 1 : 1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

3588/5b/5

1581 mp.

mun. Satu Mare, str. Victoriei, F.N.

Nr. Carte funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

5254

mun. Satu Mare

Jcr/


3588/7


Accesul la lotul 1 se va realiza de pe parcela învecinată, având nr. cad. 10452, care aparține aceluiași proprietar.

Situația actuală (înainte de dezlipire)

Tabel de mișcare parcelară


Situația viitoare (după dezlipire)


Nr.

topografic


Suprafața din act (mp.)


Suprafața măsurată (mp.)


Cat. de folosință


Descriere imobil


Nr. cad.


Suprafața (mp.)


Categoria de folosință


Descrierea imobilului


3588/5b/5


1581


1581

Grădini


Lot 1 w 3588/5b/5170


1411


Teren împrejmuit parțial


Grădini


Total


15811581
Total


1581Executant: ing. Soponar Radu Mihai

Confirm executarea măsurătorilor la teren^ecuteluCf^


corectitudinea întocmirii documentației cadastrale'd

corespondența acesteia cu realitatea din teren 1'

Data 23.10.2019         \


Nr. 00\ vlSCPOW


X. radu*


Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Satu Mare

STAN H5LICIA Consiliatiâdastru


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Dl


Lot 1

•</3588/5b/§ -

Lot 2


Scara 1 : 1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

Lot 1

170

mun. Satu Mare, str. Victoriei, F.N.

Nr. Carte funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

mun. Satu Mare

NOTĂ

Accesul la lotul 1 se va realiza de pe parcela învecinată, având nr. cad. 10452, care aparține aceluiași proprietar.

A. Date referitoare la teren

Nr. cadastral


Categoria de folosință


Lot 1Suprafața din măs. (mp)


170


170


Mențiuni


Teren împrejmuit parțial


B. Date referitoare la construcții


Total

Cod con str.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp.)

Mențiuni

CI

CL

31

Casă de vacanță P, având Scd = 31 mp, proprietate extratabulară

-

-

-

Total

-

31

-


Executant: ing. Soponar Radu Mihai

Confirm executarea măsurătorilor la teren corectitudinea întocmirii documentației cadastr corespondența acesteia cu realitatea din te

Data 23.10.2019


Suprafața totală măsurată a imobilului = 170 mp.  Suprafața din act = 170 mp.Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Ollfilul O&dM^îltubllQltals Imobiliară Satu Mare

STAN felicia -

Consilier o^dastru