Hotărârea nr. 53/2020

HOTĂRÂREA Nr. 53/27.02.2020 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 53/27.02.2020

privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL

 

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10853/24.02.2020,
-referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 10854/24.02.2020
-raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 10855/24.02.2020,
-raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 10903/24.02.2020,
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând act de procesul verbal nr. 10433/21.02.2020 întocmit în urma întrunirii comisiei de analiză a dosarelor, constituită conform Dispoziţiei Primarului municipiului Satu Mare nr. 744/16.10.2019,
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 124/30.05.2019 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
-art. 8 alin. (2) și (3) din Legea privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-art. 14 şi art. 15 din Hotărârea de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naționale pentru Locuințe nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare,
-prevederile privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit. c) coroborate cu art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, precum şi ale art. 198 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al municipiului Satu Mare, adoptă prezenta

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii în ordinea de priorități, valabilă pentru anul 2020, stabilită de Comisia socială de analiză a cererilor depuse în vederea repartizării unor locuinţe pentru tineri la nivelul Municipiului Satu Mare, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuință, precum și la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, în termen de 7 zile calendaristice de la afişarea listelor aprobate conform art. 1.
(2) Soluţionarea contestaţiilor se va realiza în termen de 15 zile calendaristice de la primire, în condiţiile legii.

Art.3. Repartizarea locuinţelor construite din fondurile ANL se va realiza în funcţie de fondul locativ disponibil.

Art.4. La data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                            Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa
 

Anexa la HCL nr. 53 se află sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) european de protecție a datelor cu caracter personal  nr. 679/27.04.2016. Persoanele interesate o pot consulta la sediul instituției.

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale