Hotărârea nr. 52/2020

HOTĂRÂREA Nr. 52/27.02.2020 privind retragerea dreptului de folosință gratuită instituit în favoarea Agenţiei pentru Finanaţarea Investiţiilor Rurale asupra imobilului situat în Satu Mare str. Dâmbovița nr. 16

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 HOTĂRÂREA Nr. 52/27.02.2020
privind retragerea dreptului de folosință gratuită instituit în favoarea Agenţiei pentru Finanaţarea Investiţiilor Rurale asupra imobilului situat în Satu Mare str. Dâmbovița nr. 16

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10405/20.02.2020,
-referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 10407/20.02.2020 în calitate de iniţiator,
-raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr.10409/20.02.2020,
-raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 10631/21.02.2020
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
-H.C.L. nr. 277/22.12.2016 privind acordarea în folosinţă gratuită Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, a imobilului clădire înscris în CF nr. 177817 Satu Mare cu nr. cadastral 177817.
Văzând prevederile art. 874 alin 3 din Codul civil,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (c), alin.6 lit. (b), art. 139 alin.3 lit.(g), art. 196 alin 1 lit.(a), art. 362 coroborat cu art. 353 și ale art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,
Consiliul Local al municipiului Satu Mare , adoptă prezenta

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de folosință gratuită instituit în favoarea Agenţiei pentru Finanaţarea Investiţiilor Rurale asupra imobilului reprezentat în natură de teren cu construcţii, identificat în CF nr. 177817 Satu Mare cu nr. cadastral 17781, cu o suprafaţă de 652 mp, situat în municipiul Satu Mare, str. Dâmboviţa nr.16.

Art.2. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare notarea în evidenţele de carte funciară a situaţiei nou create.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului, Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţul Satu Mare, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia pentru Finanaţarea Investiţiilor Rurale şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează

Albu Adrian                                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale