Hotărârea nr. 51/2020

HOTĂRÂREA Nr. 51/27.02.2020 privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului "Hotel Sport" situat în municipiul Satu Mare, str. Mileniului nr. 25, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare, în domeniul public al Municipiului Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 51/27.02.2020
privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului "Hotel Sport" situat în municipiul Satu Mare, str. Mileniului nr. 25, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare, în domeniul public al Municipiului Satu Mare

 

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9471/17.02.2020,
-referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 9474/17.02.2020 în calitate de inițiator,
-raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și al Direcției economice înregistrat sub nr. 9475/17.02.2020,
-raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 9794/18.02.2020,
-adresa nr. 983/05.02.2020 înaintată de către Ministerul Tineretului și Sportului, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 8498/12.02.2020, prin care se solicită corelarea dispozițiilor legale din HCL nr.222/30.08.2018 și nr. 246/27.09.2018 cu prevederile Codului Administrativ,
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- art. 136 alin.(4) din Constituția României;
- art. 860 alin. (3), art. 881 și art. 885 din Codul Civil,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2) art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4), art. 287 lit.a) și art. 292 alin. (1), alin. (3), alin. (5) și alin. (6) - (11) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 


Art.1. (1) Se solicită transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului "Hotel Sport" situat în municipiul Satu Mare, str. Mileniului nr. 25, înscris în CF nr. 158951 Satu Mare, nr. top. 1323/6, în suprafață de 2514 mp, având datele de identificare cuprinse în anexă, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare, în domeniul public al Municipiului Satu Mare.
(2) Imobilul identificat la alineatul precedent, se declară ca bun de interes public local.

Art.2. (1) Municipiul Satu Mare se obligă să mențină destinația actuală a imobilului și să asigure gratuitatea desfășurării activităților specifice Ministerului Tineretului și Sportului, precum și ale unităților/instituțiilor din subordinea sau coordonarea acestuia.
(2) Scopul prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre este de a asigura reabilitarea imobilului "Hotel Sport", în termen de 5 ani de la data preluării, pentru cazarea sportivilor care vor participa la evenimente în municipiul Satu Mare.

Art.3. În situația în care, în urma controlului, se constată că imobilul transmis potrivit art. 1 nu a fost reabilitat în termenul menționat la art. 2 alin.(2) și nu este folosit în conformitate cu destinația, imobilul revine de drept domeniului public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare.

Art.4. (1) Municipiul Satu Mare se obligă să reabiliteze și să întrețină imobilul transmis.
(2) Predarea preluarea imobilului care face obiectul prezentei hotărâri se face pe bază de protocol între părți, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern.
(3) La transmiterea imobilului se vor preda mijloacele fixe și obiectele de inventar din dotare.
(4) Preluarea imobilului se face cu respectarea situației juridice existente la data transmiterii dreptului de proprietate.
(5) Municipiul Satu Mare se va subroga în toate drepturile și obligațiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra imobilului solicitat pentru transmitere.
(6) Odată cu predarea imobilului se va preda-prelua activul și pasivul conform situației contabile și juridice la data predării.
(7) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilului se va proceda la înscrierea în evidențele de carte funciară a dreptului de proprietate publică în favoare Municipiului Satu Mare, în condițiile legii.
Art.5. Cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 222/30.08.2018 și Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 246/27.09.2018 privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a imobilului "Hotel Sport" situat în municipiul Satu Mare, str. Mileniului nr. 25, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare, în domeniul public al Municipiului Satu Mare.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și Direcției Județeane pentru Sport și Tineret Satu Mare.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                           Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                               Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

INTRAVILAN SA TU MARE, STR M. VITEAZU, NR. 28

CF î57835 SATUMARE, NR CAD 157835

SCARA 1:5000

PLAN DE SITUAȚIE pentru propunere CUMPĂRARE TEREN DE LA STATUL ROMAN SCARA 1:1000

Nr.cadastral

Suprafața masurata a imobilului

Adresa imobilului

157835

856 mp

intravilan Satu Mare, str Mihai Vileaiu, nr 28

Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT)

BĂTU Mare


  • A. Date referitoare la teren


Nr. parcela


157835


Cod


Categoria de folosința


Suprafața


856


Total 856


Mențiuni


imobil parțial împrejmuit cu gard de beton , fier si sarma


  • B. Date referitoare la construcții


Destinația Suprafața construita la sol (mp)


CIE


624


Mențiuni


Scsof^632 mp Complex de prestatri cu corp A P+3E S= 493 mp corp B P+1+M S= 131 mp


C2

CIE

179

Scs= 179 : Depozit


Total


Suprafața totala masurata a imobilului= 856 mp

Suprafața din act a imobi!ulut= 856 mp


Executant: ingADbfya Vasile \

Confirm.execuțarea măsurătorilor la teren corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesfeia cu>realitatea din teren 1            ‘-<r

• semnătură și .ștampila

' X. ’’

Data:10 08.2018       , -_________________


Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului.cadastral JL " ..        -'."|l'j' 'ri"

semnătură si parafa-' Data u


Stampila BCPlCALCULUL SUPRAFEȚEI

Parcela (L0T1) Cc

Nr.

Pot.

Coordonate pct.de contur

Lungimi iatun

X[m]

Y [ml

1

701567.925

341339.414

27.565

2

701587.613

341358.707

31,101

3

701565.098

341380.162

12.934

4

701555,873

341371.096

14.628

5

701545.458

341360.824

31.035

S(LOT1)=856.04mp

P=117.263m

DESCRIEREA TOPOGRAFICA A PUNCTELOR NOI

INTRAVILAN

SCARA 1:1000

Județul; SA TU MARE

Unitatea administrativ-teritorială; SATU MARE

Cod SIRSUP: 30

Adresa imobilului; intravilan galii Mare, str Mihai Vilcazu , cir. 2S

Nr. cadastral al corpului de proprietate.........J5ZȘ.Ș?........

Numele și prenumele proprietarului:

SQVARE FEET SRL

Domiciliul: Loc. Satu Mare, str Rodnei, nr.55


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară SATU MARE Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

Adresă BCPI: Satu Mare, Str. Martirilor Deportati 52, 440025, tei: 0261724262

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 998 / 2018 întocmit astăzi, 24/08/2018, privind cererea 46598 din 10/08/2018 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din.........

  • 1. Beneficiar: SQUARE FEET SRL

  • 2. Executant: Donka Vasile Nicolae

  • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Plan de Situație cu propunere cumpărare teren de la statul roman pentru imobilul înscris in Cf 157835 Satu Mare, nr cad 157835, jud satu Mare

  • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară SATU MARE conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act

Data act

Tip act

Emitent

40435

12.07.2018

________act adrninistrativ

OCPI SATU MARE

Așa cum sunt atașate la cerere.

  • 5. Concluzii:

Pentrul procesul verbal 998 au fost recepționate 0 propuneri.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator

Tip eroare

Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.