Hotărârea nr. 50/2020

HOTĂRÂREA Nr. 50/27.02.2020 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a municipiului Satu Mare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 50/27.02.2020

privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a municipiului Satu Mare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 10057/20.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare nr. 10059/20.02.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 10060/20.02.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr.10510/21.02.2020 şi avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1), art. 36 alin (5), art. 37 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Constatând necesitatea de a modifica componenţa nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Satu Mare precum şi a Regulamentului de funcţionare a acesteia,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul local al municipiului Satu Mare, adoptă prezenta

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism a municipiului Satu Mare conform anexei 1.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism conform anexei 2.

Art.3. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 149/29.06.2017 privind componenţa Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism a municipiului Satu Mare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Arhitectul şef.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege: Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare Arhitectului şef, membrilor comisiei, prin intermediul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 La HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL SATU MARE Nr. 50/27.02.2020

 

COMPONENŢA NOMINALĂ A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE

A TERITORIULUI ŞI URBANISM

I. Preşedintele C.T.A.T.U.

Kereskényi Gábor

Primarul Municipiului Satu Mare

supleant

Administrator public, Arhitect şef (înlocuieşte primarul în absenţa acestuia)

II. Membrii

Arh. Burgye Ştefan

Arhitect Şef cu atributii delegate

Arh. Gűnthner Tiberiu

Preşedintele  Comisiei  “Organizarea şi dezvoltarea urbanistică, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, monumente istorice şi de arhitectură” a Consiliului Local Satu Mare, Arhitect specialist cu drept de semnatura RUR-B,C,D,E,F6,G5,G6 membru OAR filiala Satu Mare

Ing. Ármos Attila

Şef birou B.F.C.

Ing. Florian Mirela

Şef birou G.I.S.

Ing. Ardelean Crina

Şef Serviciu Urbanism şi Dezvoltare Urbană

Ing. Pop Dan Mircea

Şef Serviciu Autorizări Construcţii

Mihaela Racolţa

Secretar general al Municipiului Satu Mare

Ing. Văscan Adrian Viorel

Inginer topograf - aparatul de specialitate al Primarului

Gavrău Ioan Dănuţ

Reprezentant specialist-Inspectoratul  de Poliţie Judeţean  Satu Mare - Biroul Poliţiei Rutiere

Arh. Violeta Iuoraş

Arhitect specialist cu drept de semnătură RUR  - Preşedinte OAR – filiala Satu Mare

Arh.Keresztes-Szőke Levente

Arhitect specialist cu drept de semnătură RUR  - D3, DZ0, E - membru OAR – filiala Satu Mare, membru RUR

Arh. Babici Gheorghe

Arhitect specialist cu drept de semnătură RUR – D,E  - membru OAR – filiala Satu Mare -

Arh. Varga Lajos

Arhitect specialist cu drept de semnătură RUR - B,D,E  - membru OAR – filiala Satu Mare -

C.Arh. Pugner Róbert

Membru OAR – filiala Satu Mare

Ing. Nits János

Inginer constructor, specialist

Ilonczai Vasile

Reprezentant specialist-Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare

Szőcs Peter Levente

Reprezentant specialist - Muzeul Judeţean Satu Mare

Kormos Alexandru

Reprezentant - specialist E-On Gaz

Creşpai Liviu

Reprezentant - specialist OCPI Satu Mare

Erdei Károly

Reprezentant - specialist SC Electrica Satu Mare

Saska István

Reprezentant - specialist Apaserv Satu Mare

Traista Victor

Reprezentant - specialist DRDP Cluj – secţia Drumuri Naţionale Satu Mare

Herbel Ştefan

Reprezentant - specialist ISU “Someş” Satu Mare

Tóth Géza

Reprezentant - specialist Direcţia pt.Cultură şi Patrimoniu Naţional a jud.Satu Mare

III. Secretariat

Ing. Mariana Roman

Ing.constr. consilier Serviciu Urbanism şi Dezvoltare Urbană

Ing. Răzvan Teodorescu

Ing.constr. consilier Serviciu Urbanism şi Dezvoltare Urbană

Georgeta Toduţ

Consilier Serviciu Urbanism şi Dezvoltare Urbană

                           PRIMAR,                                                                ARHITECT ŞEF, cu atribuții delegate

                    Kereskényi Gábor                                                                  Arh. Burgye Ştefan

 

Sef  S.U.D.U.

ing. Ardelean Crina

 

                                Președinte de ședință,                                                      Secretar general,

                                      Albu Adrian                                                      Mihaela Maria Racolța          

ANEXA 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare Nr. 50/27.02.2020

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI  FUNCŢIONARE

a Comisiei tehnice  de  amenajare a teritoriului şi de urbanism

a municipiului Satu Mare

 

 

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

1. În scopul îmbunătăţirii calităţii  deciziei referitoare la dezvoltarea  spaţială  durabilă, în coordonarea primarului  municipiului  Satu  Mare,  potrivit  prevederilor  Legii  nr.  350/  2001  privind  amenajarea teritoriului  şi  urbanismul,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism a  municipiului Satu Mare, ca organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă,  care  asigură  fundamentarea  tehnică  a  avizului  arhitectului-şef,  denumită  în  cuprinsul prezentului Regulament CTATU.  

2. Componenţa nominală a CTATU se aprobă de către Consiliul  Local  Satu Mare   la iniţiativa  primarului  municipiului pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului-şef şi  se poate modifica de câte ori este necesar prin Hotărâre a Consiliului Local.

3. CTATU  se  află  în  coordonarea  primarului  municipiului  Satu  Mare  sau  în  lipsa  acestuia  a administratorului public sau a arhitectului şef al municipiului.

4. Convocarea  CTATU  se  asigură  prin  secretariatul comisiei şi se realizează prin invitaţii transmise prin fax, telefon sau e-mail.

5. Avizele şi opiniile CTATU se consemnează în procesul – verbal al şedinţei, ţinut într-un registru special prin grija secretariatului comisiei.  Procesele-verbale se semnează de către toţi membrii prezenţi la şedinţă.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, CONDUCEREA ŞI PERSONALUL CTATU

 

6. CTATU  se  află  în  coordonarea  primarului municipiului Satu Mare şi este compusă din membri care sunt desemnaţi în conformitate cu cerinţele din Legea nr.350/2001 modificată şi completată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

7. CTATU  este formată din specialişti atestaţi din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri  de  reţele  edilitare,  transport  (potrivit  art.  37  alin.1^1  din  Legea  nr.350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare), secretariatul acesteia fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-şef.     

 8. CTATU  are următoarele atribuţii:

a)  Fundamentează  din  punct  de  vedere  tehnic  emiterea  avizului  arhitectului-şef  pe  baza avizelor emise anterior de instituţiile competente.             

 

 

b)  Urmăreşte preluarea punctelor de vedere ale instituţiilor avizatoare competente în conţinutul documentaţiilor supuse avizării;             

c) CTATU fundamentează eliberarea avizului pentru următoarele categorii de lucrări:

-Planuri de amenajare a teritoriului

-Plan urbanistic general

-Planuri urbanistice zonale (inclusiv în zone protejate)

-Planuri urbanistice de detaliu

-Regulamente de urbanism

-Studii şi proiect de circulaţie

-Studii  de fezabilitate sau cereri de restaurări de monumente sau de orice fel care privesc zonele protejate şi monumente de arhitectură

- Studii şi strategii de dezvoltare urbană

-Studii de oportunitate  întocmite în vederea emiterii Avizului de Oportunitate  pentru modificarea  prevederilor  documentaţiilor  de  amenajarea  teritoriului  şi  de  urbanism  aprobate, conform Legii nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

-Studii şi  documentaţii  de  fundamentare  aferente  documentaţiilor  de  urbanism/amenajare  a teritoriului

-Teme de proiectare pentru investiţii majore ale Primăriei municipiului Satu Mare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului – la solicitarea direcţiilor iniţiatoare din cadrul primăriei municipiului Satu Mare

-Teme pentru concursuri de urbanism şi amenajare a teritoriului

-Zone protejate şi spaţii publice

-Alte documentaţii care pot fi în legătură cu dezvoltarea urbană a municipiului. - - -               d) Analizează  cererile  de certificate  de urbanism prin care se solicită  o modificare  de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun, şi recomandă:

-respingerea cererii în mod justificat,

-necesitatea  întocmirii unui studiu de oportunitate  în vederea întocmirii  unui Aviz   de oportunitate  pentru  elaborarea  unui  Plan  Urbanistic  Zonal  şi  înaintarea  spre  aprobare Consiliului Local,

-necesitatea  elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu.

e)urmăreşte  preluarea  reglementărilor  şi  direcţiilor  de  dezvoltare  stipulate  în  documentaţiile  de urbanism  şi  amenajarea  teritoriului  aprobate  anterior  (Planuri  de  amenajarea  teritoriului  -  naţional, judeţean,  zonal,  ş.a.,  Planuri  urbanistice  generale,  Planuri  urbanistice  zonale,  Planuri  urbanistice  de detaliu, etc.);

f)verifică şi analizează documentaţiile din punct de vedere al conţinutului cadru al documentaţiilor de urbanism şi al respectării  legislaţiei şi normativelor în vigoare în domeniu; propune recomandări conform reglementărilor legale aprobate;

9.  CTATU  nu  este  abilitată  să  ofere  soluţii  la  proiectele  prezentate,  oferind  doar  recomandări  în anumite situaţii conform reglementărilor legale şi regulamentelor aprobate.

10. La şedinţele de dezbatere a lucrărilor în plenul CTATU nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor - proiectelor, supuse avizării.

 

FUNCŢIONAREA CTATU

 

11.  Solicitantul depune la sediul primăriei municipiului Satu Mare, după caz, cererea pentru emiterea Certificatului de urbanism, a Avizului  de oportunitate, respectiv pentru emiterea,  Avizului arhitectului  şef  al municipiului, pentru lucrările instrumentate de CTATU a municipiului Satu Mare,  care se înregistrează la Serviciul relaţii publice şi se transmite structurii de specialitate din cadrul Direcţiei Arhitectului Şef.

12. Documentaţiile de urbanism se depun în format analogic şi în format digital (*.pdf şi *.shp *.dxf *.dwg), la scara adecvată, în funcţie de tipul documentaţiei, pe suport topografic realizat în coordonate în  sistemul  naţional  de  referinţă  Stereo  1970,  actualizat  pe  baza  ortofotoplanurilor  sau  pe  baza  unor măsurători  la  teren,  cu  respectarea  şi  integritatea  limitelor  imobilelor  înregistrate  în  evidenţele  de cadastru şi publicitate imobiliară.

13. In  cazul  documentaţiilor  de  amenajare  a  teritoriului  PUZ/PUD  documentaţiile  vor  fi  prezentate  în şedinţele  CTATU de  către  elaboratorii acestora, specialişti  atestaţi  de  către  Registrul  Urbanistilor  din  România  sau reprezentant  al  acestora.  În  lipsa  acestora,  discutarea  lucrării  în  plen  se  amână  până  la  următoarea şedinţă.

14.  Structura de specialitate  din cadrul Direcţiei  Arhitectului  Şef  verifică  dacă documentaţia  depusă este completă. În situaţia în care documentaţia este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în maxim  30  zile  de  la  data  înregistrării,  cu  menţionarea  în  scris  a  neconformităţilor  şi  a  elementelor necesare completării acesteia.

15.  Structura de specialitate din cadrul Direcţiei Arhitectului Şef convoacă membri acesteia la şedinţa de lucru/analiză, comunicând şi ordinea de zi pentru documentaţiile pregătite şi complete.

16.  CTATU se întruneşte  de regulă o dată pe lună, în prima săptămână a lunii, şi de câte ori este nevoie în funcţie de numărul şi complexitatea documentaţiilor depuse. Şedinţele vor fi conduse de către preşedintele comisiei.

17. La şedinţe participă:

- membrii CTATU;

- proiectanţii lucrărilor în cauză;

- angajaţi din cadrul S.U.D.U.;

- alţi invitaţi, dacă este cazul. 

         Secretariatul  consemnează prezenţa  membrilor,  iar  aceştia  semnează  la  sfârşitul  şedintei  sau  la   începutul  celei  următoare  în procesul-verbal de şedintă.

18.  Lucrările  CTATU  sunt coordonate de Arhitectul  Şef al municipiului Satu Mare, sau de unul din membrii delegaţi de acesta, în caz de absenţă motivată. După prezentare, se dă cuvântul membrilor care pot cere precizări, face observatii şi recomandări sau propun amendamente. În procesul-verbal se consemnează luările de cuvânt.

        

 

 

19. Lucrările CTATU se consemnează în Procesul - verbal şi se semnează de către toţi participanţii.  În caz de refuz, se va face menţiune, conform legii. Concluzia  dezbaterii,  formulată  de  preşedinte, se consemnează  în procesul verbal  de şedintă.  

20.  În  baza  concluziilor  CTATU  consemnate  în  Procesul  verbal,  compartimentul  de  specialitate S.U.D.U. din cadrul Direcţiei Arhitectului şef, întocmeşte  Avizul de oportunitate, care se aprobă de către primarul municipiului. 

21. În urma analizării  în cadrul şedinţei  CTATU,  în baza concluziilor consemnate în Procesul - verbal,   se va întocmi o Notă  de fundamentare  de către un specialist al  serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Direcţiei Arhitect şef.

22. În baza Notei de fundamentare, Arhitectul şef emite Avizul, care este un aviz tehnic ce înglobează şi  corelează  punctele  de  vedere  ale  instituţiilor  avizatoare  competente,  specificate  în  Certificatul  de Urbanism  precum  şi  concluziile  CTATU.  În  baza concluziilor se întocmeşte avizul care poate fi favorabil sau nefavorabil, de consultare, de principiu, de oportunitate sau adresa de comunicare, ce se semnează de către preşedintele comisiei şi arhitectul şef.  

23.  Avizul  arhitectului-şef  este un aviz tehnic, care nu  se  supune  deliberării  consiliului  local,  potrivit  Legii  nr.350/2001  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare.

24.  Avizarea  se  concretizează  printr-un  act  (aviz  favorabil  sau  nefavorabil)  cu  caracter  tehnic  şi obligatoriu.

25.  Avizele  sunt  definitive,  acestea  putând  fi  modificate  doar  în  urma  reanalizării  documentaţiei  de către Comisie, urmată de emiterea unui nou aviz.

26. Avizele se taxează conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  a  Hotărârii  nr.  1/  2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr. 227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  corelate  cu  Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea nivelului unor impozite şi taxe locale.

27. Avizele se emit în termenul legal şi se evidenţiază prin numere de ordine.

28.  Documentaţiile  care  urmează  a  fi  analizate  în  CTATU  se  pregătesc  de  către secretariatul  comisiei, împreună  cu  Serviciul de urbanism şi dezvoltare urbană din cadrul direcţiei Arhitect Şef. Secretariatul comunică lista cu documentaţiile care urmează a fi analizate tuturor  membrilor care fac parte din comisie cu cel puţin 2 zile înainte de şedinţa comisiei prin invitaţii transmise prin fax sau e-mail.

29.  CTATU  poate  amâna  luarea  unei  decizii  în  cazul  când  are  neclarităţi  sau  îndoieli  cu  privire  la documentaţie.      

         La solicitarea CTATU proiectantul sau beneficiarul poate fi convocat şi are obligaţia de a participa la şedinţa comisiei pentru a furniza eventualele elemente suplimentare necesare avizării. În situaţia în care CTATU solicită completarea  documentaţiei sau modificări de soluţie, acest lucru se va comunica în scris solicitantului odată cu returnarea documentaţiei.

 

 

 

 

 

30. In conformitate cu art. 21 si 22 din Legea 350/2001 si art. 45 alin.3 din Legea 50/1991, la sedinţele CTATU, vor fi convocaţi în calitate de invitaţi arhitectul şef al Consiliului Judetean Satu Mare şi membrii Comisiei  “Organizarea şi dezvoltarea urbanistică, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, monumente istorice şi de arhitectură” a Consiliului Local Satu Mare

31.   Şedinţele CTATU nu sunt publice.

 

DISPOZIŢII FINALE

 

32. Prezentul  Regulament  se  completează  cu  prevederile  incidente  din  Legea  nr.  350/2001  privind Amenajarea  Teritoriului  şi  Urbanismul,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Hotărârea  nr.  525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare, Legea  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii,  cu  modificările  şi completările ulterioare, Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare  respectiv  cu  orice  reglementare  incidentă  în  materie  de amenajarea teritoriului şi urbanism.                

 

 

    

 

       Primar,                                                                              Arhitect șef                                                                                                                                                                                                                  

Kereskényi Gábor                                                                 cu atributii  delegate

                                                                                               Arh. Burgye Ştefan

                                                                             

 

 

                                                                                              Sef  S.U.D.U.

                                                                                                ing. Ardelean Crina

 

 

 

 

 

 

 

      Președinte de ședință,                                               Secretar general,

         Albu  Adrian                                                     Mihaela Maria Racolța