Hotărârea nr. 5/2020

HOTĂRÂREA nr. 5/30.01.2020 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


 

HOTĂRÂREA nr. 5/30.01.2020
pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4.189 din 23.01.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 4.190 din 23.01.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Biroului Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ înregistrat sub nr. 4.192 din 23.01.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Ordinului 4.619 din 22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin (2) lit. d), alin (7), lit a) din O.U.G 57/2019 privind Codul administrative,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi prevederilor art. 196 alin. (1), lit a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrative,
Adoptă următoarea:

 

 

 

HOTĂRÂRE


 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei la H.C.L. nr. 157/28.07.2016, pozițiile 32, 33, 34, 35, 36, 37. Anexa la prezenta, va înlocui Anexa la H.C.L. nr. 157/28.07.2016.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Biroul Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și Biroului Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ.

 


Președinte de ședință,                                                                                            Contrasemnează
Zsók János Csaba                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                               Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 5/30.01.2020

 

Reprezentanţii Consiliului Local Satu Mare în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare

 

 

Denumirea unităţii cu personalitate juridică

Nr reprezentanţi

Numele şi prenumele reprezentantului

1

Grădiniţa cu Program Prelungit „Draga Mea”

1

KEREKES RODICA

2

Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”

1

BOLOGA ANDREA MARIA

3

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5

1

KISS IOSIF

4

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.6

1

SZEJKE OTTILIA

5

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.7

1

SZÖCS PÉTER LEVENTE

6

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9

1

MAURER RÓBERT CSABA

7

Grădiniţa cu Program Prelungit „Guliver”

1

RESLER STEFAN

8

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 11

1

ARDELEAN OCTAVIAN

9

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 13

1

POP ROMEO

10

Grădiniţa cu Program Prelungit „Voinicelul”

1

KISS IOSIF

11

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 33

1

GÜNTHNER TIBERIU

12

Grădiniţa cu Program Prelungit „14 Mai”

1

ROGOZ MANUELA BIANCA

13

Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”

3

FANEA DUMITRU

RATIU COSMIN

GÁTI STEFAN

14

Şcoala Gimnazială „C-tin Brâncoveanu”

2

ROGOZ MANUELA BIANCA

BOLOGA ANDREA MARIA

15

Şcoala Gimnazială „Bălcescu Petofi”

2

SZEJKE OTTILIA

ROGOZ MANUELA BIANCA

16 

Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”

3

MICLE ADRIAN

SZEJKE OTTILIA

SZÖCS PÉTER LEVENTE

17

Şcoala Gimnazială „Octavian Goga”

3

SĂLĂGEAN MARIANA

KEREKES RODICA

BERTICI ȘTEFAN

18

Şcoala Gimnazială Rákóczi Ferenc

2

SZÖCS PÉTER LEVENTE

GÁTI STEFAN

19

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”

2

POP ROMEO

GÁTI ŞTEFAN

20

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”

3

CRACIUN CIPRIAN

MAURER RÓBERT CSABA

POP ROMEO

21

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”

2

HORNAR VASILE

POP ROMEO

22

Şcoala Gimnazială „Dr.Vasile Lucaciu”

2

POP ROMEO

ZSÓK JANOS CSABA

23

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”

2

SĂLĂGEAN MARIANA

POP ROMEO

24

Colegiul Naţional „Ioan Slavici”

2

ROGOZ MANUELA BIANCA

POP ROMEO

25

Colegiul Naţional „D-na Stanca”

2

BOLOGA ANDREA MARIA

GÁTI ŞTEFAN

26

Colegiul Naţional „Kölcsey Ferenc”

3

MAURER RÓBERT CSABA

SZEJKE OTTILIA

ZSÓK JANOS CSABA

27

Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”

2

ARDELEAN OCTAVIAN

RAȚIU COSMIN

28

Liceul de Arte „Aurel Popp”

2

KISS IOSIF

MICLE ADRIAN

29

Liceul Teoretic German „Johann Ettinger”

3

KISS IOSIF

CRACIUN CIPRIAN

RESLER STEFAN

30

Liceul cu Program Sportiv

2

ZAZULA BELA

BERTICI ȘTEFAN

31

Liceul Reformat

2

SZEJKE OTTILIA

KISS IOSIF

32

Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”

2

ARDELEAN OCTAVIAN

BOLOGA ANDREA MARIA

33

Colegiul Economic „Gheorghe Dragoş”

3

MICLE ADRIAN

GÜNTHNER TIBERIU

KEREKES RODICA

34

Liceul Tehnologic „C-tin Brâncuşi”

2

RESLER STEFAN

BOLOGA ANDREA MARIA

35

Liceul Tehnologic Industrie Alimentară „George Emil Palade”

2

GÁTI STEFAN

KEREKES RODICA

36

Liceul Tehnologic „Unio – Traian Vuia”

2

ZSÓK JANOS CSABA

POP ROMEO

37

Liceul Tehnologic „Elisa Zamfirescu”

3

CRACIUN CIPRIAN

GÜNTHNER TIBERIU

SĂLĂGEAN MARIANA

38

Liceul Teologic Romano Catolic „Hám János”

2

GÜNTHNER TIBERIU

SZEJKE OTTILIA

39

Centrul Judeţean de excelenta

1

SZÖCS PÉTER LEVENTE

40

Postliceal Sanitar

1

POP ROMEO

41

Palatul Copiilor

1

ROGOZ MANUELA BIANCA

                                                                                                                                      

Reprezentanţii Consiliului Local Satu Mare în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particulare din municipiul Satu Mare

 

 

Denumirea unităţii cu personalitate juridică

Nr. Reprezentanţi

Numele şi prenumele reprezentantului

1.

Grădiniţa ”Magic Kids”

1

ZSÓK JANOS CSABA

3.

Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti”

1

POP ROMEO

4.

Şcoala Postliceala Sanitara „Henri Coanda”

1

RAȚIU COSMIN

5.

Şcoala Postliceala Sanitara „Vasile Goldiş”

1

POP ROMEO

 

 

PRIMAR,

 

 

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

Biroul Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ

ec. Marinescu Anca

 

Președinte de ședință,                                                         Secretar general,

Zsók János Csaba                                                                Mihaela Maria Racolţa