Hotărârea nr. 48/2020

HOTĂRÂREA Nr. 48/27.02.2020 privind aprobarea documentatiei P.U.Z.-„Zonă de locuit case unifamiliale" Amplasament: Satu Mare, str. Andron Ioniţă, str. Csipler Sandor

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 48/27.02.2020

privind aprobarea documentatiei P.U.Z.-„Zonă de locuit case unifamiliale"
Amplasament: Satu Mare, str. Andron Ioniţă, str. Csipler Sandor

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Luând act de cererea depusă de către Sever Eduard Oreste, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 54707 din 12.11.2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10209/20.02.2020, avizul favorabil al Arhitectului şef nr. 2/19.02.2020, raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 10213/20.02.2020, referatul de aprobare a Primarului municipiului Satu Mare nr. 10210/20.02.2020, în calitate de iniţiator, raportul Serviciului Juridic nr. 10300/20.02.2020 și avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile:
-art. 25 alin (1), art. 37 alin (1) şi alineatele (1^1 ) - (1^3), art. 45 lit.b, art.47 art.56 alin.4, alin.6 ale Legii nr. 350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art.18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , cu modificările şi completările ulterioare ;
-secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
-prevederile art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-dispoziţiile art. 863 lit.c, art. 881, art. 885 alin. 1, art. 1011 şi următoarele din Capitolul II, Titlul III, Cartea a IV-a din Codul Civil, şi prevederile art. 286 alin. 4, art.291 alin.3 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.c), prevederile art.139 alin.(2) alin (3 ) lit.e) şi ale art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ
Adoptă prezenta,

 

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1 Se aprobă documentaţia : Planul Urbanistic Zonal „Zonă de locuit case unifamiliale" Amplasament: Satu Mare, str. Andron Ioniţă, str. Csipler Sandor în municipiul Satu Mare întocmit de Smart Arhinova Studio SRL, în conformitate cu proiect nr. 49/2018 şi în conformitate cu anexele.

Art.2 (1)Se acceptă oferta de donaţie a lotului 1 în suprafaţă de 34 mp. şi a lotului 3 în suprafaţă de 89 mp. rezultate în urma dezlipirii parcelei cu nr. cad. 150772, proprietatea Olah Istvan .
(2) Se acceptă oferta de donaţie a lotului 1 în suprafaţă de 49 mp şi a lotului 3 în suprafaţă de 175 mp rezultate în urma dezlipirii parcelei cu nr. cad. 169372, proprietatea Kiraly Istvan şi Kiraly Melinda Andrea.
(3) Se acceptă oferta de donaţie a lotului 1 în suprafaţă de 44 mp şi a lotului 3 în suprafaţă de 124 mp rezultate în urma dezlipirii parcelei cu nr. cad. 151253, proprietatea Sever Eduard Oreste şi Sever Manuela Simona
(4) Se mandatează viceprimarul municipiului Satu Mare, dl Adrian Albu, pentru semnarea actului autentic de acceptare a donaţiei.

Art.3 După aprobare în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale prin grija beneficiarului se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare documentaţia specifică prevăzută de lege.

Art.4 Autorizaţiile de construire se vor elibera numai după operarea donaţiei de teren în evidenţele CF precum şi a preluării acestuia prin proces-verbal de predare primire de către autoritatea locală respectiv după recepţia echipării tehnico edilitare ( apă-canal , gaz , energie electrică ) în conformitate cu art.13 al.2 , art. 28 al.1 şi 2 din Regulamentul Genaral de Urbanism .

Art.5 Echiparea tehnico edilitară a zonei se va realiza de investitor de la reţelele existente în zonă.

Art.6 Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciile de specialitate din subordine.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege: beneficiarilor Sever Eduard Oreste, Primarului Municipiului Satu Mare, Arhitectului şef, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare prin intermediul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin (2), alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale