Hotărârea nr. 46/2020

HOTĂRÂREA Nr. 46/27.02.2020 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Lotizare cu deschidere de stradă în vederea construirii de locuinţe individuale P-P+1E Amplasament: Satu Mare, zona str. Dara-Diana

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 46/27.02.2020

privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Lotizare cu deschidere
de stradă în vederea construirii de locuinţe individuale P-P+1E
Amplasament: Satu Mare, zona str. Dara-Diana

 

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Luând act de cererea depusă de către Sima Ioan Florin şi Sima Mihaela, în calitate de beneficiari, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 6184/31.01.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 10200/20.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare nr. 10201/20.02.2020, în calitate de iniţiator, avizul favorabil al Arhitectului şef nr. 1/19.02.2020, raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 10203/20.02.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr. 10332/20.02.2020 şi avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
-art. 25 alin. (1), art. 37 alin. (1) şi alineatele (1^1)- (1^3), art. 45 lit. b, art. 47, art. 56 alin. (4), alin.(6) ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , cu modificările şi completările ulterioare ;
-secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
-prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-dispoziţiile art. 863 lit. c, art. 881, art. 885 alin. 1, art 1011 şi următoarele din Capitolul II, Titlul III, Cartea a IV-a din Codul Civil, şi prevederile art. 286 alin.4, art. 291 alin. 3 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c); art. 139 alin. (2) şi alin. (3) lit.e) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al municipiului Satu Mare, adoptă prezenta

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă documentaţia P.U.Z. - Lotizare cu deschidere de stradă în vederea construirii de locuinţe individuale P-P+1E Amplasament: Satu Mare, zona str. Dara-Diana, întocmită de S.C. Nirvana Studio S.R.L., în conformitate cu proiectul nr. 9/2019 şi în conformitate cu anexele.

Art.2. (1) Se acceptă oferta de donaţie a terenului în suprafaţă de 1342 mp. rezultat din dezlipirea terenului cu nr. cad. 165269 în suprafaţă de 6334 mp. proprietatea lui Sima Ioan Florin şi Sima Mihaela, cu respectarea planşei 03-Reglementări urbanistice, în favoarea municipiului Satu Mare pentru drum public, conform ofertei de donaţie din documentaţie.
(2) Se mandatează viceprimarul municipiului Satu Mare, dl. Adrian Albu, pentru semnarea actului autentic de acceptare a donaţiei.

Art.3. Strada propusă prin documentaţie va fi dezmembrată cu titlu de drum public şi va fi realizată la strat de piatră anterior autorizării construcţiilor propuse pe parcele.

Art.4. După aprobare în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale prin grija beneficiarului se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare documentaţia specifică prevăzută de lege.

Art.5. Autorizaţiile de construire se vor elibera numai după operarea donaţiei de teren în evidenţele CF precum şi a preluării acestuia prin proces verbal de predare primire de către autoritatea locală respectiv după recepţia echipării tehnico edilitare (apă-canal, gaz, energie electrică) în conformitate cu art. 13 al. 2, art. 28 ai. 1 şi 2 din Regulamentul General de Urbanism.

Art.6. Echiparea tehnico edilitară a zonei se va realiza de către investitor de la reţelele existente în zonă.

Art.7. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general în termenul prevăzut de lege, beneficiarilor Sima Ioan Florin şi Sima Mihaela, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Arhitectului şef, prin intermediul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                              Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                  Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin.2 alin. (3) lit.e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale