Hotărârea nr. 45/2020

HOTĂRÂRE nr. 45/27.02.2020 privind aprobarea închirierii unei suprafețe de pajiște aflată în domeniul privat al municipiului Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂRE nr. 45/27.02.2020
privind aprobarea închirierii unei suprafețe de pajiște aflată în domeniul privat al municipiului Satu Mare

 

 

 

Consiliul local al municipiului Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.02.2020, Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10027 din data de 19.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 9957 din data de 19.02.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății înregistrat sub nr. 9955 din data de 19.02.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. 1, art. 7 alin. 1, art. 8 , art. 9 și art. 10 din Ordinul nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (1-7) și art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza dispozițiile art. 6 și ale punctelor 5.4.1. și 5.4.4. din Normele metodologice din 11 decembrie 2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1064/2013, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de H.C.J. Satu Mare nr. 114 din 27.12.2019 privind aprobarea pe anul 2020 a prețurilor medii ale principalelor produse agricole,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare Anexa nr. 2 a Ordinului nr. 407/2013, privind aprobarea contractelor - cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/ privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 129 alin. ( 2 ) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Adoptă prezenta,

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1 Se aprobă închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al municipiului Satu Mare.
Art.2 Perioada de închiriere este de 7 ani cu posibilitatea de prelungire de încă 3 ( trei ) ani printr-un act adițional la contractul de închiriere.
Art.3 Prețul de închiriere pentru anul 2020 este 535 lei /ha/an.
Art.4 Se aprobă Regulamentul privind închirierea pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Satu Mare, prin atribuire directă, crescătorilor de animale de pe raza UAT Satu Mare care constituie Anexa nr. 1 și face parte integrantă din prezenta hotărîre.
Art.5 Se împuternicește Primarul municipiului Satu Mare să numească comisia de analizare și soluționare a cererilor formulate de crescătorii de animale.
Art.6 Se aprobă Contractul cadru de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Satu Mare, Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul municipiului Satu Mare, Direcția Economică și Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății.
Art.8 Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - județului Satu Mare, Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcției Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și se aduce la cunoștință publică.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                              Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                  Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Anexa nr. 1 la HCL Satu Mare nr. 45/27.02.2020

 

 

REGULAMENT  PRIVIND ÎNCHIRIEREA

 PĂŞUNILOR AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

1.Obiectul închirierii

1.1.Obiectul închirierii îl constituie suprafeţele de păşune care fac parte din domeniul privat al municipiului Satu Mare, detaliate în Amenajamentul pastoral al municipiului Satu Mare.

1.2. Prezentul regulament stabileşte regimul juridic pentru atribuirea contractelor de închiriere a pajiştilor aflate în proprietate privată a municipiului Satu Mare.

1.3. Conform prevederilor art. 9 alin.7^3 din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările si completarile ulterioare, închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul privat al comunei se face cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE.

1.4.Contractul de închiriere a pajiştilor aflate în proprietate privată a municipiului Satu Mare, denumit în continuare contract de închiriere, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care Municipiul Satu Mare  în calitate de proprietar al pajiştilor aflate în domeniul privat al  municipiului Satu Mare, denumit locator, transmite pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite locatar, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui trup de pajişte, în schimbul unei chirii. 

Calitatea de locatar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică,care deţine animale înscrise în RNE  ( Registrul  Naţional al Exploataţiilor ), membrii ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul municipiului Satu Mare.

1.5. Durata contractului de închiriere va fi de 7 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă 3 (trei) ani prin act adițional la contractul de închiriere și cu posibilitatea aprobării anual a prețului de închiriere, conform legislației în vigoare.

1.6 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere sunt:

          a) transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere;

          b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;

1.7. Atribuțiile privind pașunatul pe raza municipiului Satu Mare revin Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății care va asigura:

          a) întocmirea și gestionarea contractelor de închiriere

b) verificarea taberelor de vară și a încărcăturii de animale pe tot parcursul perioadei de pășunat

          c) verificarea modului în care locatarii își îndeplinesc obligațiile prevăzute în contract

          d) monitorizarea lucrărilor de întreținere și îmbunătățire a pajiștilor. La întocmirea contractelor chiriașii vor primi un extras din Amenajamentul Pastoral.

 

2. Legislatie relevantă  

- OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare;

HG 1064/2013 privind aplicarea normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinului 544/2013 al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, cu modificările și completările ulterioare

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

          3. Scopul închirierii

      a) mentinerea suprafetei de pajiste

      b) pașunatul rațional pe grupe de animale;

      c) creșterea producţiei de masa verde

Condiţii minime pentru aprobarea cererilor în vederea închirierii pajiștilor permanente 

4. Conditii specifice de solicitare, în vederea atriburii directe prin închiriere

4.1.Persoane juridice

-         să fie agent economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului

-         să nu fie insolvabil, in stare de faliment sau lichidare, dovedind cu  o declarație pe propria răspundere sub semnătură privată

-         să nu aibă restante de plată la impozite, taxe locale şi alte contributii legale la bugetul local sau în cazul în care are restanțe aceasta să depună un angajament de plată înregistrat la D.I.T.L. Satu Mare

-         să aibă sediul social pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare (crescatori de animale din cadrul colectivităţii locale) și să fie înscris în Registrul agricol al municipiului Satu Mare,

-         să aibă ca obiect de activitate înregistrat în Registrul Comertului la data depunerii cererii, activitatea codificată  CAEN 0141- creșterea bovinelor de lapte; 0142 – cresterea altor bovine; 0145- cresterea caprinelor si ovinelor; 0162- activitati auxiliare ptr cresterea animalelor

-         să facă dovada deținerii unui număr suficient de animale pentru a asigura încărcătura minima de 0,3UVM/ha

-         animalele trebuie să fie înregistrate în RNE

4.2 Asociații ale proprietarilor de animale

- să fie asociație înființată conform O.G. 26/2000, înscrisă în registrul asociaţiilor si fundatiilor

-  să nu aibă restanțe de plată la impozite, taxe locale şi alte contribuții legale la bugetul local

- să aibă sediul social pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare (crescători de animale din cadrul colectivităţii locale) si să fie înscris în Registrul agricol al municipiului Satu Mare

- să aibe ca scop principal sprijinirea crescătorilor de animale – bovine, ovine, caprine, ecvidee – de pe raza municipiului Satu Mare, în vederea ridicării nivelului calitativ al creșterii și îngrijirii acestora

-  să facă dovada deținerii unui număr suficient de animale pentru a asigura încărcătura minimă de 0,3UVM/ha

- animalele proprietarilor asociați trebuie să fie înregistrate în RNE

4.3 Persoane fizice

- să aibă domiciliul sau reședinta pe raza municipiului Satu Mare, crescători de animale din cadrul colectivității locale

-  să nu aibă restanțe de plată la impozite, taxe locale şi alte contribuții legale la bugetul local/ sau în cazul în care are restanțe aceasta să depună un angajament de plată înregistrat la D.I.T.L. Satu Mare

- să facă dovada deținerii unui număr suficient de animale pentru a asigura încărcătura minima de 0,3UVM/ha

- animalele trebuie sa fie înregistrate în RNE

- să aibă animalele înscrise în Registrul agricol al municipiului Satu Mare

 

4.4 Criterii de soluționare a cererilor

Cererile vor fi depuse de solicitanți personal sau prin împuterniciţii lor, situaţie în care acestia din urmă vor depune și delegaţia de reprezentare sau  procură notarială.

Cererea reprezintă manifestarea de voinţă fermă şi irevocabilă a potenţialilor locatari de a încheia contractul de închiriere în conformitate cu condiţiile prevăzute în documentaţie.

Cererile de închiriere depuse la sediul Primăriei municipiului Satu Mare vor fi analizate de către comisia de analizare și soluționare a cererilor formulate de către crescătorii de animale. Comisia se întrunește ori de câte ori situația o impune ca urmare a modificării sau rezilierii contractelor. Cererile pentru închiriere se vor depune într-un termen de 10 zile calendaristice de la data aducerii la cunoștință publică a anunțului privind disponibilul de pajiște. Anunțul se va publica întru-nu ziar local și pe site-ul instituției.

Soluționarea cererilor.

Prioritari în soluționare cererilor de închiriere sunt solicitanții care:

- au domiciliul în raza teritorială unde se află suprafața de pajiște care urmează să facă obiectul închirierii

- nu au încheiat un contract de închiriere de pajiște cu municipiul Satu Mare

- ordinea înregistrării cererilor

După analiza cererilor comisia le va aproba sau le va respinge motivat.

                  

Instrucțiuni privind modul de prezentare a dosarului de solicitare pentru atribuire directă  pajiști:

          Solicitanţii vor depune la Registratura Primăriei municipiului Satu Mare o cerere de atribuire directă a pajistii în care vor specifica numărul de animale detinut.

          Asociaţiile crescătorilor locali, persoane juridice cu sediul social pe teritoriul municipiului Satu Mare, care solicită închirierea prin atribuire directă, prin reprezentantul legal, alături de cerere, depun un tabel cu membrii asociaţiei, crescători locali de animale având un număr de animale înscrise în RNE care să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM / ha  tabel care va fi certificat printr- un document( adeverință) din care să reiasă că proprietarul de animale din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee pentru care solicit păsune, sunt înscrise în RNE.

          În stituația în care nu este corelație între tabelul prezentat și documentul din care reiese că proprietarul  de animale din speciile bovine, ovine, caprine, ecvidee pentru care solicită pășune, le are înscrise în RNE, comisia va lua în considerare documentele privind înscrierea animalelor în RNE.

          Crescătorii de animale  din cadrul colectivității locale( persoane fizice) depun personal cerere de atribuire directă a pajiștii, cu specificarea expresă a numărului de animale pe care le detin.

Cerere va fi însoţită de documente din care să reiasă că animalele pentru care se solicită pășune sunt înscrise în RNE.

 

Documente care însoțesc cererea:

A)  persoane fizice:- act identitate( în copie semnată pt conformitate)

-         certificat de atestare fiscală privind plata la zi a impozitelor și taxelor locale/ angajament de plată când e cazul

-         document eliberat de circumscripția veterinară din care să reiasă că animalele sunt înscrise în RNE.

-         Adeverința eliberată de Primăria municipiului Satu Mare din care să rezulte că animalele sunt înscrise în registrul agricol

 

B) persoane juridice

- certificat de înregistrare( CUI, ORC);

- certificat de înregistrare fiscală;

- certificat constator emis de ORC , valabil la data depunerii cererii;

-  certificat de atestare fiscală privind plata la zi a impozitelor și taxelor locale

- document eliberat de circumscripția veterinară  din care să reiasă că animalele sunt înscrise în RNE;

- Adeverința eliberată de Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății din care să rezulte că animalele sunt înscrise în registrul agricol;

 

C) asociaţii înfiinţate conform OG nr.26/2000

- certificat de înregistrare fiscală;

- statut si act constitutiv;

- certificat de atestare fiscală privind plata la zi a impozitelor si taxelor locale;

- document eliberat de circumscriptia veterinară din care să reiasă că animalele sunt înscrise în RNE;

- adeverinta eliberată de Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății din care să rezulte ca animalele sunt înscrise în registrul agricol;

- tabel cu membrii asociaţiei, crescători locali de animale având un număr de animale înscrise în RNE, care asigură încărctura minimă de 0,3 UVM – ha.;

 

          Pentru rezolvarea aspectelor sau situaţiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia desfăsurării procedurii de atribuire directă, comisia de analiză poate lua decizii în limitele competentelor stabilite şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al sedinței de atribuire directă.

         

5. Durata închirierii

Termenul de închiriere este de 7 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă 3 ( trei ) ani prin act adițional la contractul de închiriere și cu posibilitatea aprobării anual a prețului de închiriere, conform legislației în vigoare.

 

6. Încetarea închirierii

Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele condiţii:

-         La expirarea duratei stabilite prin contractul de închiriere ;

-         Pentru cazurile de interes public local sau naţional prin denunţarea unilaterală de către proprietar cu restituirea chiriei plătite anticipat;

-         În cazul nerespectării obligatilor contractuale de către locatar, prin reziliere  unilaterală de locator cu plata unor despăgubiri în sarcina locatarului ; 

-         Rezilierea va opera deplin drept în cazul în care locatarul subînchiriază terenul închiriat ;

-         În cazul în care în mod voit și repetativ vor fi produse pagube pe terenurile aflate în vecinătatea pajiștei ce fac obiectul închirierii; 

-         În cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a îl exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;

-         Păsunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;

-         În cazul vânzării animalelor de către locatar;

-         Schimbarea destinației terenului, folosirea pajiștii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat;

-         În cazul în care se constată de către angajații Serviciului Agricol și Fond Funciar a faptului că pajiștea închiriată nu este folosită.

 

7. Nivelul anual al chiriei şi alte elemente de preţ

·                               La stabilirea prețului de închiriere s-a avut în vedere prevederile art. 6 alin(3) și (4) din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență 32/2013 aprobată prin HG nr. 1064/2013 cu modificările și completările actuale. Aceste prevederi s-au coroborat cu cele ale Anexei care conține Ghidul Cadru pentru amenajamentul pastoral.

·                               Potrivit punctului 5.4 al acestuia, data începerii și încheierii pășunatului va fi determinată de altitudine, factori limitativi, condiții climatrice extreme și tradiția locală.

·                               Momentul începerii pășunatului trațional se face când producția de masă verde pe care o vom denumi în continuare MV, ajunge la 3-5t/ha pe pajiști naturale, tip de pajiști care le deține și municipiul Satu Mare. Echivalentul în substanță uscată a acestei pajiști este de 0,6-1t/ha.

·                                Durata sezonului de pășunat având în vedere faptul că ne aflăm în zonă de câmpie iar pașunea este neirigată va fi de 140 de zile, cu începere din 15 aprilie și se încheie în 31 octombrie a fiecărui an.

·                                Potrivit punctului 5.4.4 necesarul zilnic pentru 1UVM/zi este de 65 kg de masă verde. 

·                               Potrivit prevederilor alin (3) al art. 6 din normele mai sus amintite, nivelul minim al prețului de închiriere se stabilește prin diferența dintre valoarea ierbii disponibile pentru animale și valoarea totală a cheltuielilor cu implementarea proiectului de amenajament pastoral. Municipiul Satu Mare are amenajament pastoral aprobat doar din anul

·                               Potrivit prevederilor alin (3) al art. 6 din aceleași norme, valoarea ierbii disponibile pentru animale reprezintă produsul dintre producția anuală disponibilă de iarbă și prețul mediu al ierbii stabilit în condițiile legii prin HCJ Satu Mare 114/2019, potrivit acestuia valoarea unui kg de masă verde este de 0,06lei /kg .

La valoarea ierbii am procedat la realizarea următorului calcul:

8920 kg/ ha X 0,06  lei/kg  = 535,2 lei/ ha.

Prin urmare:

-                                 valoarea ierbii disponibile = 535 lei /ha

-                                 Cheltuieli cu implementarea proiectului de amenajament pastoral = 0, (întrucît este primul an de aplicare a Amenajamentului)  

-                                 Nivelul minim al prețului de închiriere este de 535 lei/ha/an

 8. Chiria se va achita în lei de către locator în două tranșe:

- 30%  până la data de 15 iunie şi 70% până la data de 31 octombrie a fiecărui an.

Întârzierile la plata chiriei ( penalităţile ) se vor calcula conform prevederilor legale în materie;

Chiria și penalitățile, dacă e cazul, obținute din închiriere vor reprezenta venit la bugetul local ;

 9. Regimul bunurilor

Categorii de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii;

a)     Bun de retur – pășunea, bun ce revine deplin  drept, gratuit şi liber de orice sarcină locatorului, la încetarea contractului de închiriere.

b)    Bunuri proprii – sunt bunurile care la încetarea contractului de închiriere rămîn în proprietatea locatarului . Sunt bunuri proprii bunurile care aparţin locatarului şi care au fost utilizate de către acesta pe toată durata închirierii, utilaje, unelte,  construcţii provizorii, etc.  

10. Obligaţii privind protecţia mediului şi a persoanelor 

Locatarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniu protecției mediului;

Locatarul va asigura protecţia persoanelor care circulă în zonele închiriate împotriva atacurilor animalelor.

11. Drepturile şi obligaţiile părţilor

Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt prevăzute în contractul de închiriere, anexat prezentului regulament şi face parte din acesta.

12. Litigii

Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere si care nu se pot solutiona pe cale amiabilă vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoresti competente.

 

          Șef Serviciu,                                                                   Întocmit,   

          Ziman Doina                                                         Marius Redica                       

 

Președinte de ședință,                                          Secretar general,

Albu Adrian                                     Mihaela Maria Racolţa

 

Anexa nr. 2 la HCL Satu Mare nr. 45/27.02.2020

 

 

CONTRACT-CADRU

de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al municipiului Satu Mare nr.      /

 

 

 

I.        Părţile contractante

 

    1. Între municipiul Satu Mare, adresa ......, telefon/fax ......, având codul de înregistrare fiscală ........, cont deschis la ........, reprezentat legal prin primar ....., în calitate de locator, şi:

    2. ........, cu exploataţia*) în localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ....., având CNP/CUI ......, nr. din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) ....../....../....., contul nr. ......, deschis la ........, telefon ......, fax ......., reprezentată prin ......, cu funcţia de ....., în calitate de locatar,

__________

     *) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploataţiilor membrilor formei asociative.

    la data de ....................................,

    la sediul municipiului Satu Mare .........................,

în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor <LLNK 12001   215 11 202 123 71>art. 129 alin. (6) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare de aprobare a închirierii nr. ....... din ........., s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

 

II.     Obiectul contractului

 

    1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul privat al municipiului Satu Mare pentru păşunatul unui număr de ................ animale din specia ......................., situată în blocul fizic ................., tarlaua .............., în suprafaţă de ............. ha, identificată prin număr cadastral ......................... şi în schiţa anexată care face parte din prezentul contract.

    2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.

    3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:

    a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la expirarea contractului: ................................................;

    b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: ...............;

    c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului:

    4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

    5. Obiectivele locatorului sunt:

    a) menţinerea suprafeţei de pajişte;

    b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii covorului vegetal;

    c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte.

 

III. Durata contractului

 

1. Durata închirierii este de 7 ani, începând cu data semnării prezentului contract,  cu respectarea perioadei de păşunat, respectiv 15 aprilie - 31 octombrie a fiecărui an.

 2.Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru încă o perioadă, ţinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte şi altele asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 10 ani.

 

IV.  Preţul închirierii

 

    1. Preţul închirierii este de .................. lei/ha/an, stabilit cu respectarea condiţiilor art. 6 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor <LLNK 12013    34180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 11991    18 11 201   0 34>Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin <LLNK 12013  1064 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, cu modificările şi completările ulterioare, chiria totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de ............. lei.

    2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul municipiului Satu Mare .........., deschis la Trezoreria ......, sau în numerar la casieria unităţii administrativ-teritoriale.

    3. Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de 15 iunie şi 70% până la data de 31 octombrie a fiecărui an.

    4. Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.

     5. Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

 

V.     Drepturile şi obligaţiile părţilor

 

    1. Drepturile locatarului:

    - să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul contractului de închiriere.

    2. Drepturile locatorului:

    a) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului;

    b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe bază de proces-verbal;

    c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;

    d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte;

    e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme prin semnătură executarea acestora.

    3. Obligaţiile locatarului:

    a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul prezentului contract;

    b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute;

    c) să plătească chiria la termenul stabilit;

    d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;

    e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile lucrătoare de la vânzarea, sacrificarea sau pierirea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;

    f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;

    g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;

    h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;

    i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;

    j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă;

    k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;

    m) să restituie locatorului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;

    n) să efectueze anual lucrări de fertilizare cu îngrășaminte organice, acestea exercitând un  efect ameliorativ însușirilor fizice, chimice și trafice ale solului.

 

    4. Obligaţiile locatorului:

    a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere;

    b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

    c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului;

    d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.

 

VI.  Răspunderea contractuală

 

    1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

    2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.

    3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.

 

VII.        Litigii

 

    1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de judecată.

    2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.

    3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.

 

VIII.    Încetarea contractului

 

    Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:

    a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;

    b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;

    c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

    d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

    e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;

    f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;

    g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

    h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate;

    i) în cazul vânzării animalelor de către locatar;

    j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat terenul;

    k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită.

    l). în cazul pieririi animalelor.

 

   IX. Forţa majoră

 

    1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

    2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile lucrătoare, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri.

    3. Dacă în termen de 5 zile lucrătoare de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

    4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot continua derularea contractului.

 

    X. Notificări

    1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

    2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal.

    3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

    4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.,

 

   XI. Dispoziţii finale

 

    1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părţilor.

    2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

    3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin hotărâre a consiliului local.

    4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanţă cu prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.

    5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor.

    6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ..... exemplare, din care ......, astăzi, ......., data semnării lui, în Primăria ......... și conține………..pagini.

 

 

 

 

LOCATOR                                                                                           LOCATAR

   

 

 

Șef Serviciu,

Ziman Doina

 

 

Președinte de ședință,                                                    Secretar general,

Albu Adrian                                                                  Mihaela Maria Racolţa