Hotărârea nr. 44/2020

HOTĂRÂREA Nr. 44/27.02.2020 privind aprobarea cantitatii si pretului de valorificare a masei lemnoase, parte din productia anului 2020, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 44/27.02.2020

privind aprobarea cantitatii si pretului de valorificare a masei
lemnoase, parte din productia anului 2020, provenită din fondul
forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10319/20.02.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 10317/20.02.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate comun al Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății și Direcției economice, înregistrat sub nr. 10315/20.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Având în vedere solicitarea Ocolului Silvic Satu Mare nr. 716/12.02.2020 înregistrată sub nr. 8762/13.02.2020 la Primăria municipiului Satu Mare.
În baza prevederilor art. 1 lit (q), art 4 alin (1), art. 6, art. 12, art. 20 alin (5), (6) și (7) precum si ale art. 45 alin (1),(12) și (13) din Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/05.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, republicat cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. ( 2 ) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Adoptă prezenta,

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă recoltarea pentru anul de producție 2020 a unui volum de masă lemnoasă de 1597 mc. din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare.

Art.2. Se aprobă prețurile de valorificare a masei lemnoase parte din producția anului 2020, prevăzută la art. 1, stabilite în condiții de piață, natura produsului, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă recoltarea masei lemnoase provenită din rărituri ca lemn fasonat, partizi identificate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă vânzarea directă a masei lemnoase, sortiment lemn de foc si lemn CR, pe specii, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și Ocolul Silvic Satu Mare.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Ocolului Silvic Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţiei Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 44/27.02.2020

 

 

1. În conformitate cu art. 20 alin. (5) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,  propunem spre aprobare, valorificarea  masei lemnoase pe picior, prin licitație deschisă cu strigare, din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare, conform listei de mai jos::

 

Nr.
 Crt.

Partida

Volum
-mc-

Pret de referinta
- lei/mc -

Pret de pornire
 -lei/mc –

fara TVA

Natura produsului

1

1610433

177

102

160

Principala Crâng

2

1610450

290

100

160

Principala Crâng

3

1599957

119

87

160

Principala Crâng

 

TOTAL

586

 

 

 

                                

 

Primar                                                                                                                  Şef Serviciu Fond Funciar și Legile Proprietății

KERESKÉNYI  GÁBOR                                                                                                                      ZIMAN DOINA

 

 

 

                                    Președinte de ședință                                                                           Secretar general,

                      ALBU ADRIAN                                                                    MIHAELA MARIA RACOLȚA     

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 44/27.02.2020

 

2. În conformitate cu Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,  propunem spre aprobare, valorificarea  masei lemnoase fasonată, din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare, conform listei de mai jos:

 

                  

Nr.

Partida

Volum

Natura produs

Mod de valorificare

Crt.

 

 

 

 

mc

 

1

1600010

134

Secundare rarituri

Lemn fasonat

2

1600132

80

Secundare rarituri

Lemn fasonat

3

1608390

289

Secundare rarituri

Lemn fasonat

4

1610408

166

Secundare rarituri

Lemn fasonat

5

1599081

164

Secundare rarituri

Lemn fasonat

6

1600001

142

Secundare rarituri

Lemn fasonat

7

1613075

36

Secundare rarituri

Lemn fasonat

8

 

 

 

 

 

TOTAL

1011

 

 

Lemnul fasonat sortiment bustean gater, rezultat din exploatarea partizilor de mai sus va fi valorificat prin licitatie , pretul de pornire la licitatie se va stabili si aproba pentru fiecare lot in parte.

Primar                                                                                                          Şef Serviciu Fond Funciar și Legile Proprietății             KERESKÉNYI GÁBOR                                                                                                        ZIMAN DOINA                                                                                                        

       

 

                                    Președinte de ședință                                                                           Secretar general,

                         ALBU ADRIAN                                                                    MIHAELA MARIA RACOLȚA     

 

 

 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 44/27.02.2020

 

 

 

Specia

Sortimentul

Valoare

Lei/mc fără TVA

Lei/mc cu TVA

1

Răsinoase

 

Lemn construcţii rurale

134,45

160

Lemn de foc

84,03

100

2

Fag

Lemn construcţii rurale

176,47

210

Lemn de foc

168,07

200

3

Stejar , gorun,

Lemn construcţii rurale

218,49

260

Lemn de foc

168,07

200

4

Cer

Lemn construcţii rurale

184,87

220

Lemn de foc

168,07

200

5

Salcăm

Lemn construcţii rurale

226,89

270

Lemn de foc

168,07

200

6

Cireş

Lemn construcţii rurale

176,47

210

Lemn de foc

168,07

200

7

Paltin

 

Lemn construcţii rurale

176,47

210

Lemn de foc

168,07

200

8

Frasin

Lemn construcţii rurale

218,49

260

Lemn de foc

168,07

200

9

Tei

 

Lemn construcţii rurale

134,45

160

Lemn de foc

109,24

130

10

Plop

 

Lemn construcţii rurale

134,45

160

Lemn de foc

84,03

100

11

Diverse tari

 

Lemn construcţii rurale

176,47

210

Lemn de foc

168,07

200

12

Diverse moi

Lemn construcţii rurale

134,45

160

Lemn de foc

84,03

100

 

Primar                                                                                                          Şef Serviciu Fond Funciar și Legile Proprietății             KERESKÉNYI GÁBOR                                                                                                        ZIMAN DOINA   

 

                                Președinte de ședință                                                                           Secretar general,

                         ALBU ADRIAN                                                                    MIHAELA MARIA RACOLȚA