Hotărârea nr. 43/2020

HOTĂRÂREA Nr.43/27.02.2020 privind aprobarea diminuării prețurilor de pornire la licitație a unor partizi din masa lemnoasă provenită din fondul forestier al municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Satu Mare

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA Nr.43/27.02.2020

privind aprobarea diminuării prețurilor de pornire la licitație a unor partizi din masa lemnoasă provenită din fondul forestier al municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr 10033/ 19.02.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 10032/ 19.02.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate comun al Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății și Direcției economice, înregistart sub nr. 10031/19.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Având în vedere solicitarea Ocolului Silvic Satu Mare nr. 363/22.01.2020 înregistrată sub nr. 8761/13.02.2020 la Primăria municipiului Satu Mare.
În baza prevederilor art. 1 lit (q), art. 4 alin (1), art. 20 alin (5), (6) și (7), precum și art 45 alin. (1), (11), (12) și (13) din Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate public aprobat prin H.G. nr. 715/05.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, republicat cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. ( 2 ) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Adoptă prezenta,

 HOTĂRÂRE

 

 


Art.1. Se aprobă diminuarea prețului de pornire la licitație deschisă cu strigare a masei lemnoase provenită din producția anului 2019, aprobată spre valorificare prin pozițiile nr 1, 3 și 4 din Anexa nr. 2 la HCL nr. 117/30.05.2019, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă diminuarea prețului de pornire la licitație deschisă cu strigare a masei lemnoase provenită din producția anului 2019, aprobată spre valorificare prin poziția nr 1, din anexa nr. 2 la HCL nr. 178/29.08.2019, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre abrogă pozițiile 1, 3 și 4 din anexa nr. 2 la HCL nr. 117/30.05.2020 și poziția nr. 1 din anexa nr. 2 la HCL nr. 178/29.08.2019.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului şi Ocolului Sivic Satu Mare.
Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Ocolului Silvic Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţiei Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 43/27.02.2020

 

 

1. În conformitate cu art. 20 alin. (6) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,  propunem spre aprobare, valorificarea  masei lemnoase fasonată, prin licitație deschisă cu strigare, din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare, conform listei de mai jos:

 

Nr

crt

Partida

Specia

Sortiment

Volum

mc

Preț e pornire la licitație anterior mc/lei

Pret de pornire la licitatie propus.

lei/mc fara TVA

1

992989 Acc I

Stejar ped

Gater

21

410

330

2

1479693 Sr

Stejar ped

Gater

6

380

310

3

1479698 Sr

Stejar ped

Gater

7

400

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

Primar                                                                                                                   Şef Serviciu Fond Funciar și Legile Proprietății

KERESKÉNYI  GÁBOR                                                                                             ZIMAN DOINA

 

 

          Președinte de ședință                                                                                            Secretar general,

          ALBU ADRIAN                                                                                     MIHAELA MARIA RACOLȚA     

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 43/27.02.2020

 

 

2. În conformitate cu art. 20 alin. (6) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,  propunem spre aprobare, valorificarea  masei lemnoase fasonată, prin licitație deschisă cu strigare, din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare, conform listei de mai jos:

 

                  

Nr

crt

Partida

Specia

Sortiment

Volum

mc

Preț e pornire la licitație anterior mc/lei

Pret de pornire la licitatie propus.

lei/mc fara TVA

1

1495451 Sr

Stejar ped

Gater

6,5

380

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Primar                                                                                                                    Şef Serviciu Fond Funciar și Legile Proprietății

             KERESKÉNYI GÁBOR                                                                                                        ZIMAN DOINA       

 

                              

                                                                 

          Președinte de ședință                                                                                            Secretar general,

          ALBU ADRIAN                                                                                     MIHAELA MARIA RACOLȚA