Hotărârea nr. 42/2020

HOTĂRÂREA Nr.42/27.02.2020 privind aprobarea prețului, volumului și modalității de valorificare a masei lemnoase, parte din producția anului 2020, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 HOTĂRÂREA Nr.42/27.02.2020

privind aprobarea prețului, volumului și modalității de valorificare a masei lemnoase, parte din producția anului 2020, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de
Ocolul Silvic Negrești Oaș

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9798/ 18.02.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 9796/ 18.02.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății înregistrat sub nr. 9795/18.02.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Având în vedere solicitarea Ocolului Silvic Negrești Oaș nr. 470 /10.02.2020 înregistrată sub nr. 7914/10.02.2020 la Primăria municipiului Satu Mare.
În baza prevederilor art. 1 lit. q), art. 4 alin (1), art. 6, art. 12, art. 20 alin (5), (6) și (7) precum si ale art. 45 alin (1),(12) și (13) din Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/05.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, republicat cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. ( 2 ) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul local al municipiului Satu Mare, adoptă prezenta

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă recoltarea pentru anul de producție 2020 a unui volum de masă lemnoasă de 3.999 mc. din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș.

Art.2. Se aprobă prețurile de valorificare a masei lemnoase parte din producția anului 2020, prevăzută la art. 1, stabilite în condiții de piață, în funcție de specie sau grupa de specii, gradul de accesibilitate, sortiment, natura de produs, conform anexelor nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă vânzarea directă către populație a masei lemnoase aprobate în anexa nr. 3 a prezentei.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţia Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și Ocolul Silvic Negrești Oaș.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Ocolului Silvic Negrești Oaș, Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății, Direcţiei Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                          Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                              Secretar general,
                                                                                                                                   Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local satu Mare Nr.42/27.02.2020

 

1. În conformitate cu art. 20 alin. (5) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, propunem spre aprobare, valorificarea masei lemnoase pe picior, prin licitație deschisă cu strigare, din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș, conform listei de mai jos:

 

Nr

crt

Partida

Volum

mc

Pret conf.

pret de referinta.

lei/mc fara TVA

Pret de pornire la licitatie propus.

lei/mc fara TVA

Natura

produsului

1

1597178 Pr

 Valea Seaca

859

135.57

220

Progresivă Definitivă

2

1597177 Pr

Turisor

553

137.55

220

Progresivă   II

3

1612592 Pr

 Vraticel

551

140.86

210

Progresivă II

4

1612594 Sr    Goroha

409

68.79

100

Rărituri

 

TOTAL

2372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Primar                                                                      Şef Serviciu Fond Funciar și Legile Proprietății

KERESKÉNYI  GÁBOR                                                                                       ZIMAN DOINA

 

 

 

                                            Președinte de ședință                                                                                            Secretar general,

                                              ALBU ADRIAN                                                                                     MIHAELA MARIA RACOLȚA     

 

 

 

                                                                                  

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare Nr. 42/27.02.2020

 

2. În conformitate cu art. 20 alin. (6) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,  propunem spre aprobare, valorificarea  masei lemnoase fasonată, prin licitație deschisă cu strigare, din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș, conform listei de mai jos:

 

Nr.

Crt.

Partida

Sortimentul

Specia

Cantitate

mc

Pret de pornire la licitatie propus

lei/mc fără TVA

1

1612593 Pr Boloți

Buștean

FA

457

320

2

1612593 Pr Boloți

Buștean

PA

9

330

3

1612593 Pr Boloți

 

Buștean

MO

13

340

4

1612596 Pr Boloți

 

Buștean

MO

72

340

5

1612596 Pr Boloți

 

Buștean

FA

398

330

6

1612596 Pr Boloți

 

Buștean

PA

42

340

 

TOTAL

 

 

991

 

                  

              Primar                                                                         Şef Serviciu Fond Funciar și Legile Proprietății

             KERESKÉNYI GÁBOR                                                                                      ZIMAN DOINA        

 

 

                                            Președinte de ședință                                                                                            Secretar general,

                                              ALBU ADRIAN                                                                                     MIHAELA MARIA RACOLȚA     

 

 

   Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare Nr. 42/27.02.2020

 

3. În conformitate cu art. 45 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, propunem spre aprobare valorificarea masei lemnoase fasonată la drum auto, prin vânzare directă, din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș, conform listelor de mai jos:

Nr.

Crt.

Partida

Sortimentul

Specia

Cantitate

mc

Pret de vanzare

Lei/mc

fara TVA

1

1612596 Pr

Lemn de  Foc

Paltin

30

159.67

2

1612596 Pr

Lemn de  Foc

Fag

190

159.67

3

1612596 Pr

Lemn de foc (crăci si vârfuri)

Fag

31

109.00

4

1612596 Pr

Lemn de  Foc

Carpen

21

159.66

5

1612596 Pr

Lemn Rotund

Ulm

2

260.48

6

1612596 Pr

Lemn de  Foc

Ulm

2

159.66

7

1612596 Pr

Lemn de  Foc

Molid

17

96.68

8

1612593 Pr

Lemn de foc (crăci si vârfuri )

Fag

38

109

9

1612593 Pr

Lemn de  Foc

Fag

300

159.67

10

1612593 Pr

Lemn de  Foc

Molid

1

96.67

11

1612593 Pr

Lemn de foc)

Paltin

4

159.67

 

 

TOTAL

 

636

 

*Prețurile de mai sus nu conțin TVA.

                         Primar

KERESKÉNYI GÁBOR                                                                                        Şef Serviciu Fond Funciar și Legile Proprietății

                                                                                                                                   ZIMAN DOINA

                  Președinte de ședință                                                                  Secretar general,

                       ALBU ADRIAN                                                      MIHAELA MARIA RACOLȚA