Hotărârea nr. 40/2020

HOTĂRÂREA Nr. 40/27.02.2020 pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 3B la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 268/19.12.2019 privind zonarea fiscală a U.A.T. Satu Mare

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 40/27.02.2020

pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 3B
la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 268/19.12.2019
privind zonarea fiscală a U.A.T. Satu Mare


 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4147/18.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub numărul 4148 /18.02.2020, în calitatea de inițiator, raportul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 4149/18.02.2020 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare, adresa Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat nr.8539/12.02.2020.
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile titlului IX capitolul 1, pct 9 din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal.
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art.129, alin (1), (2) lit b), alin (4) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ .
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) alin.(3) lit.c) și art.196, alin (1) lit a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea :

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa 3B la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 268/19.12.2019 privind zonarea fiscală a U.A.T. Satu Mare, prin completarea acesteia cu 15 noi poziții , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 268/19.12.2019 privind zonarea fiscală a U.A.T. Satu Mare, rămân neschimbate.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al U.A.T. Satu Mare în termenul prevăzut de lege: Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                            Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin (1), alin. (3) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Anexa la H.C. L Satu Mare nr. 40/27.02.2020
LISTA
străzilor de pământ din municipiul Satu Mare
actualizată -2019
"Nr.
crt."NUMEStarea actualăObs.
1ACS ALAJOS Pintegral
2ALBA IULIA Pintegral
3ALUNULUI Pintegral
4ANDRON IONIŢĂ Pintegral
5BASMELOR Pintegral
6BERCU MAREPintegral
7BEREGOVO Pintegral
8BIBANULUI Pintegral
9BULGĂR GHEORGHE Pintegral
10CASTANILOR Pintegral
11CÂMPULUI Pintegral
12CEZAR BOLLIAC Pintegral
13CIREŞILOR Pintegral
14CRAPULUI Pintegral
15CRĂIESELOR Pintegral
16CSIPLER SÁNDOR Pintegral
17DANA Pintegral
18DEALULUIPintegral
19DRUM PĂDUREA MAREPintegral
20DUNĂRII Pintegral
21EUGEN IONESCO Pintegral
22GRĂDINARILOR Pintegral
23FLOARE DE COLŢPintegral
24HAIDUCILOR Pintegral
25ION POPDAN Pintegral
26IRIS Pintegral
27IZAPintegral
28KAFKKA MARGIT Pintegral
29KAROLY GAŞPAR Pintegral
30KRUDY GYULA Pintegral
31LEBEDEIPintegral
32LOTUS Pintegral
33MACULUIPintegral
34MAHATMA GANDIPintegral
35MARIAPintegral
36MATEI BASARAB Pintegral
37MICLĂUŞ ŞTEFAN Pintegral
38MICLEA IOAN Pintegral
39MIERLEIPintegral
40OCTAVIAN RULEANU Pintegral
41PÁSKÁNDI GÉZA Pintegral
42PINTESCU ALEXANDRUPintegral
43PLOPILOR Pintegral
44POIENILOR Pintegral
45RÂTU MAREPintegral
46RECOLTEI Pintegral
47REGELE FERDINANDPintegral
48SĂLĂGEAN VIOREL Pintegral
49SÂNZIENELOR Pintegral
50SCHEFFLER JANOS Pintegral
51SOCULUI Pintegral
52STUPILOR Pintegral
53SZILAGYI DOMOKOS Pintegral
54ŞTEŢIU ŞTEFANPintegral
55TELEKI BLANKA Pintegral
56UJGOROD Pintegral
57VASILE SCURTU Pintegral
58VIILOR Pintegral
59CARTIER SĂTMĂRELPintegral
60AFINELORPintegral
61AMURGULUIPintegral
62CEDRULUIPintegral
63CIMBRULUIPintegral
64CURCUBEULUIPintegral
65FLUTURILORPintegral
66FRASINULUIPintegral
67FRUNZELORPintegral
68GUTUIULUIPintegral
69LAVANDEIPintegral
70LUNCIIPintegral
71MUSCATELORPintegral
72PETALELORPintegral
72SALVIEIPintegral
74VINULUIPintegral
"Întocmit,"
ing. Stîncel - T. Dan
Legendă:
P - pământ
Director executiv"Şef serviciu Impunere, Constatare, Control"
ec. Tincu Vasile-Claudiuec. Crişan Sorin
Președinte de ședință Secretar general
Albu Adrian Mihaela Maria Racolța