Hotărârea nr. 4/2020

HOTĂRÂREA nr. 4/30.01.2020 de modificare a HCL nr. 38/23.02. 2017 privind numirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru finanţarea proiectelor din fonduri nerambursabile alocate Centrului Cultural G.M. Zamfirescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


 


HOTĂRÂREA nr. 4/30.01.2020
de modificare a HCL nr. 38/23.02. 2017 privind numirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru finanţarea proiectelor din fonduri nerambursabile alocate Centrului Cultural G.M. Zamfirescu

 Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3.836 din 22.01.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 3.834 din 22.01.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului de comunicare și coordonare instituții subordonate înregistrat sub nr. 3.835 din 22.01.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere prevederile O.G. nr.51 din 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare,
Conform Legii nr. 69 din 2000 privind Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de H.G. nr. 884 din 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,
În temeiul Ordinului nr.664 din 6.09.2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive,
Având în vedere prevederile HG nr. 1447 din 2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza Legii nr. 350 din 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,
Conform Legii tinerilor nr. 350 din 2006,
Luând în considerare H.C.L. nr. 38 din 2017 privind numirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind finanţarea proiectelor din fonduri nerambursabile alocate Centrului Cultural G.M. Zamfirescu,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (7) lit. a), d), e) și f) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), ale art 196 alin (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E


 


Art.1 Se aprobă modificarea comisiei de selecţie a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri alocate Centrului Cultural G.M. Zamfirescu aprobătă prin HCL nr. 38/2017, formată din 5 membri şi un secretar astfel:
Preşedinte: Kereskényi Gábor- primar
Membri:.Stan Gheorghe - viceprimar
Masculic Csaba - administrator public
Butka Gergely Norbert - consilier
Fanea Dumitru - consilier local
Secretar: Ciprian Muntean - Centrul Cultural G.M. Zamfirescu
Membru supleant: Covaci Natalia - Serviciul comunicare şi coordonare instituţii subordonate
Art.2 Se aprobă modificarea comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind selecţia proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri alocate Centrului Cultural G.M. Zamfirescu, aprobată prin HCL nr. 38/2017, formată din 5 membri şi un secretar astfel:
Preşedinte: Albu Adrian - viceprimar
Membri: Kiss Iosif - consilier local
Szőcs Péter Levente - consilier local
Kerekes Rodica - consilier local
Micle Adrian- consilier local
Secretar: Maria Magdalena Matei - Centrul Cultural G.M. Zamfirescu.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează cele două comisii, respectiv Centrul Cultural G.M. Zamfirescu.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Centrului Cultural G.M. Zamfirescu și, prin intermediul Serviciului de comunicare și coordonare instituții subordonate, membrilor celor două comisii.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Zsók János Csaba                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                                    Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale