Hotărârea nr. 38/2020

HOTĂRÂREA nr. 38/27.02.2020 pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu" Satu Mare

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 38/27.02.2020
pentru dispunerea unor măsuri privind încredințarea managementului la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu" Satu Mare

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 11303/26.02.2020, referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 11305/26.02.2020, raportul de specialitate comun al Serviciului Managementul Resurselor Umane și al Serviciului Comunicare și coordonare instituții subordonate, înregistrat cu nr. 11307/26.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În acord cu prevederile Capitolului IV - Evaluarea managementului din O.U.G nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, ale Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, ale modelului-cadru al caietului de obiective, ale modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi ale modelului-cadru al contractului de management,
Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 270/19.12.2019 privind aprobarea Caietului de obiective în vederea încredinţării managementului la Centrul Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului la instituţia de cultură Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Se aprobă componenţa numerică şi nominală a Comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor conform anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Se aprobă criteriile de participare la concursul de management la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, prevăzute în anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4 În aplicarea prevederilor O.U.G. nr.189/2008 rezultatul final al concursului şi proiectul de management câştigător se aprobă prin hotărâre.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Managementul Resurselor Umane şi comisiile constituite.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor Umane şi, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane, comisiilor constituite.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                   Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                       Secretar general,
                                                                                                                            Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

MUNICIPIUL SATU MARE

 

 

  ANEXA 1 la HCL nr. 38/27.02.2020

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la

CENTRUL CULTURAL

G. M. ZAMFIRESCU SATU MARE

 

 

    CAP. I

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

            Concursul de proiecte de management pentru instituţiei de cultură Centrul Cultural ”G.M. Zamfirescu” Satu Mare aflată în subordinea Consiliului Local Satu Mare, denumită în continuare autoritatea, se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, coroborate cu prevederile prezentului regulament-cadru.

  

În temeiul actelor normative citate care stabilesc cadrul juridic privind managementul instituţiilor publice de cultură, termenii şi expresiile menționate au următoarele semnificaţii:

a)      manager - persoana fizică care a câştigat concursul de management şi a încheiat un contract de management cu autoritatea, în condiţiile OUG nr.189/2008, cu modificările şi completările ulterioare; managerul nu este funcţionar public, nu este angajat cu contract individual de muncăşi nu are statut de funcţie de autoritate publică;

b)      management - organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii unei instituţii publice de cultură de către o persoană fizică, pe baza setului de cerinţe definite de autoritate în caietul de obiective,în condiţiile O.U.G. nr.189/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

c)      caiet de obiective - setul de cerinţe formulate de către autoritate, pe care managerul trebuie să le îndeplinească, prin intermediul instituţiei publice de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale ale comunităţii, într-o perioadă determinată de timp;

d)      proiect de management - documentul elaborat de candidat, ca ofertă, care cuprinde descrierea soluţiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum şi estimarea resurselor şi mijloacelor necesare îndeplinirii cerinţelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective;

e)      contract de management - contractul încheiat pe durată determinată între ordonatorul principal de credite şi manager, prin care managerul se obligă, în schimbul unei remuneraţii, să asigure conducerea şi buna administrare a activităţii instituţiei publice de cultură, în conformitate cu prevederile OUG nr.189/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

f)       program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizează setul de cerinţe specifice, stabilite de autoritate prin caietul de obiective, astfel cum au fost prevăzute în contractul de management;

g)      proiect - ansamblul de acţiuni sau activităţi specifice Centrului Cultural G.M. zamfirescu, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depăşeşte, de regulă, durata unui exerciţiu bugetar;

h)      program minimal - parte din programul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp şi în condiţiile negociate prin contractul de management, costurile fiind acoperite integral de către autoritate din subvenţii acordate de la bugetul de stat, de la bugetul local, sau din veniturile proprii ale instituţiilor, după caz.

 

 ART. 2

    (1) Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform cerinţelor cuprinse în anunţul public, al cărui conţinut este stabilit de autoritate, întocmit cu respectarea prevederilor legale din ordonanţa de urgenţă, publicat pe pagina de internet a instituţiei şi a autorităţii şi afişat la sediul celor două entităţi.

    (2) Anunţul public cuprinde:

a)      condiţiile de participare la concursul de proiecte de management;

b)      caietul de obiective în vederea încredinţării managementului la Centrul Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare, care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 270/19.12.2019, care costituie anexă la prezentul Regulament,

c)      regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform prezentului regulament-cadru;

d)      calendarul concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă;

e)      actele necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs;

f)       bibliografia;

g)      informaţii (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).

 

(3) Dosarul candidatului trebuie să conţină în principal următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor de contact: telefon mobil şi adresa de e-mail;
 • copia actului de identitate;
 • curriculum vitae actualizat (model european conform H.G. nr. 1021/2004);
 • diplome de studii şi după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări în domeniul managementului, etc, conform condiţiilor de participare la concurs;
 • documente care să ateste experienţa profesională în domeniul solicitat şi experienţa sau pregătirea managerială cerute conform condiţiilor de participare la concurs; (copie de pe carnetul de muncă și după caz o, adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor, etc.)
 • cazierul judiciar în orginal;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în original;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică şi că nu i-a încetat contractul individual de muncă/raportul de serviciu/contractual de management pentru motive imputabile în ultimii 7 ani
 • proiectul de management

              Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

            Depunerea dosarului se face personal. Documentele sunt redactate în limba română. Documentele elaborate într-o limbă străină şi care nu sunt însoţite de o traducere legalizată în limba română nu vort fi luate în considerare. Nedepunerea dosarului în termenul legal sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea dosarului/candidatului.

          (4) Concursul de management se desfăşoară conform unui calendar stabilit cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile.

 

    CAP. II

    Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs

 

    ART. 3

    (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează o comisie de concurs, în funcţie de specificul instituţiei.

    (2) Comisia de concurs este desemnată prin hotărâre a consiliului local şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi. Prin acelaşi act administrativ se desemnează şi secretariatul comisiei de concurs.

    (3) Desemnarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face de către autoritate ţinând cont de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituţii pentru care se organizează concursul.

    (4) În activitatea sa, Comisia este sprijinită de un secretariat format din specialişti din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sau Mare:  Covaci Natalia Ileana şef serviciu, Serviciul comunicare şi coordonare instituţii subordonare, Ciulean Oana Maria şef serviciu, Serviciul Managementul Resurselor Umane, Mureşan Sofia Ana şef serviciu, Serviciul financiar contabilitate, Ulici Renata Claudia consilier juridic.Membrii secretariatului Comisiei pot participa la şedinţele Comisiei de evaluare fără drept de vot.

    (5) Membrii comisiei de concurs şi membrii secretariatului comisiei de concurs au obligaţia de a depune, la momentul luării la cunoştinţă a actului administrativ de desemnare în comisie, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate -Anexă nr.1 la prezentul Regulament. Declaraţiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea concursului.

    (6) Membrii comisiei de concurs şi membrii secretariatului comisiei de concurs au obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata derulării concursului, potrivit legii.

    (7) Nu poate avea calitatea de membru în comisia de concurs persoana care se află în următoarele situaţii:

    a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competenţa legală de a numi membri în comisia de concurs, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu candidaţii participanţi la concurs;

    b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de concurs raporturi contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management;

    c) a avut în ultimii 2 ani sau are relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect prin soţ/soţie, cu oricare dintre candidaţi.

    (8) Statutul de membru în comisia de concurs este incompatibil cu cel de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

    (9) În cazul existenţei unui caz de incompatibilitate, membrul comisiei de concurs, respectiv membrul secretariatului comisiei de concurs este obligat să informeze de îndată autoritatea, şi va fi inlocuit din oficiu cu un membru supleant.

   (10) În situaţia în care un membru al comisiei de concurs, respectiv al secretariatului comisiei de concurs nu a depus declaraţia prevăzută la alin. (5) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (8), autoritatea va dispune, prin ordin/dispoziţie, încetarea calităţii de membru al comisiei de concurs şi înlocuirea acestuia.

      (11) Încălcarea dispoziţiilor alin. (5) şi (9) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.

    ART. 4

    (1) Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:

    a) stabileşte punctajul, echivalent notelor, pe baza propunerilor privind grila de evaluare a proiectelor de management primite de la secretariat;

    b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordă punctajul potrivit grilei de evaluare, notează fiecare candidatură, atât pentru calitatea proiectului/proiectelor, cât şi pentru interviu/interviuri;

    c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape notate, potrivit prevederilor prezentului regulament;

    d) elaborează un raport asupra notelor acordate candidaţilor şi câştigătorului concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, cu respectarea intervalului prevăzut în art. 11 alin. (2) lit. d) din ordonanţa de urgenţă;

    e) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele întocmite de secretariatul comisiei de concurs;

    f)alte atribuţii stabilite de autoritate, după caz.

    (2) Ponderea criteriilor şi subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a proiectelor de management şi a interviului este validată de către membrii comisiei.

 

    ART. 5

    (1) Membrii comisiei de concurs au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:

    a) aplicarea corectă a legii;

    b) prioritatea interesului public;

    c) asigurarea egalităţii de tratament al candidaţilor;

    d) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

    e) principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;

    f) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;

    g) principiul integrităţii morale.

    (2) Membrii comisiei de concurs au următoarele obligaţii:

    a) să cunoască prevederile ordonanţei de urgenţă, prevederile prezentului regulament-cadru, precum şi conţinutul caietului de obiective elaborat de autoritate;

    b) să aducă la cunoştinţa autorităţii orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

    c) să participe la şedinţele de lucru, stabilite potrivit procedurii de concurs, şi să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii;

    d) să reia procedura notării în cazul prevăzut la art. 10 alin. (5) din prezentul regulament-cadru;

    e) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;

    f) să evite orice contact individual cu candidaţii pe întreaga durată a desfăşurării procedurilor şi etapelor concursului;

    g) să informeze de îndată autoritatea în cazul existenţei unui caz de incompatibilitate.

 

    ART. 6

    (1) Mandatul de membru al comisiei de concurs încetează în următoarele situaţii:

    a) după finalizarea concursului de proiecte de management;

    b) în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament-cadru;

    c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea;

    d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris autorităţii;

    e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituţia care l-a desemnat;

    f) în situaţia în care membrul comisiei de concurs nu a depus declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (4) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 3 alin. (8);

    g) deces;

    h) alte situaţii prevăzute de lege.

    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), dacă au loc înainte de începerea primei etape, va fi inlocuit din oficiu cu un membru supleant. .

    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), dacă au loc după începerea primei etape, autoritatea va relua procedura de concurs, cu respectarea prevederilor art. 9 din ordonanţa de urgenţă.

    (4) În cazul imposibilităţii fizice/obiective a îndeplinirii atribuţiilor asumate de către un membru al comisiei, autoritatea, după caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desfăşurarea etapelor de concurs, cu respectarea termenelor prevăzute de art. 9 din ordonanţa de urgenţă.

  

 ART. 7

    Secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant al compartimentului de specialitate, dacă acesta există, al compartimentului juridic, al compartimentului economic şi al compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de lucru al autorităţii.

    ART. 8

    Secretariatul comisiei de concurs are următoarele atribuţii:

    a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului;

    b) verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi;

    c) solicită candidaţilor, în perioada selecţiei de dosare, ori de câte ori este necesar, informaţii sau alte documente relevante, din categoria celor solicitate prin anunţul public;

    d) comunică rezultatele;

    e) elimină din concurs, pe bază de proces-verbal, dosarele de concurs incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public, precum şi proiectele de management care conţin indicii privind identitatea autorului, conform art. 13 din ordonanţa de urgenţă, şi îi înştiinţează pe candidaţii în cauză;

    f) identifică generic şi aleatoriu fiecare proiect în parte prin atribuirea unui număr fiecăruia, menţionând acest aspect în procesul-verbal de selecţie a dosarelor, în vederea asigurării confidenţialităţii asupra identităţii autorilor proiectelor de management;

    g) certifică, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza documentelor originale;

    h) pune la dispoziţia membrilor comisiei formularul pentru declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate spre a fi semnat, precum şi lista candidaţilor;

    i) transmite membrilor comisiei proiectele de management ale candidaţilor ale căror dosare au fost admise, asigurând confidenţialitatea identităţii autorilor;

    j) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare întrebare/răspuns;

    k) întocmeşte la solicitarea comisiei de concurs puncte de vedere de specialitate referitoare la proiectele de management;

    l) centralizează documentele necesare efectuării plăţii indemnizaţiei membrilor comisiei şi secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;

    m) întocmeşte contracte civile de prestări de servicii pe baza cărora vor fi remuneraţi membrii comisiei de concurs, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ai secretariatului;

    n) participă la şedinţele comisiei, fără drept de vot;

    o) consemnează în procesele-verbale redactate la sfârşitul fiecărei etape a concursului nota fiecărui candidat;

    p) invită comisia de concurs la reluarea procedurii de notare în cazul prevăzut la art. 10 alin. (5);

    q) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă a concursului, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, şi asigură afişarea acesteia la sediul autorităţii şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură, după caz;

    r) calculează nota fiecărui candidat şi redactează procesul-verbal final al concursului, la care se anexează raportul comisiei;

    s) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, rezultatul concursului, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, şi asigură afişarea acestuia la sediul autorităţii şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a autorităţii, după caz;

    ş) asigură transmiterea contestaţiilor către comisia de soluţionare a contestaţiilor;

    t) asigură aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, a listei nominale a candidaţilor şi a altor informaţii de interes public, în termenul prevăzut de art. 20 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă;

    ţ) alte atribuţii stabilite de autoritate, după caz.

 

    CAP. III

    Analiza şi notarea proiectelor de management

 

    ART. 9

    (1) Membrii comisiei studiază individual proiectele de management primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariat şi completează notele acordate în grila de evaluare individuală a membrului comisiei, întocmită pentru fiecare candidat.

    (2) Analizarea şi notarea proiectelor de management se fac pe baza criteriilor generale prevăzute la art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr.189/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe baza subcriteriilor prevăzute în caietul de obiective întocmit de autoritate.

    (3) În evaluarea proiectelor de management se va urmări modul în care proiectul de management răspunde cerinţelor caietului de obiective, avându-se în vedere următoarele criterii generale de analiză şi notare a proiectelor de management:

    a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;

    b) analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;

    c) analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după caz;

    d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură;

    e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;

    f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse.

    (4) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidenţiale, cu excepţia etapei interviului, care are caracter public.

    (5) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în cadrul cărora membrii acesteia:

    a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se notează proiectele de management şi interviul;

    b) dezbat, analizează şi notează proiectele de management - pentru prima etapă a concursului;

    c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susţinerea, în cadrul interviului, a proiectelor de management de către candidaţii admişi;

    d) elaborează cu sprijinul secretariatului comisei raportul asupra notelor acordate candidaţilor şi câştigătorului concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, dacă este cazul.

    (6) Data şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate de către secretariat cu cel puţin  24 de ore  înainte de desfăşurarea acestora.

    (7) Participarea membrilor comisiei de concurs la şedinţele acesteia este obligatorie, sub sancţiunea eliminării din comisie şi pierderea indemnizaţiei pentru prestaţia depusă în calitate de membru.

    (8) Interviul se înregistrează de către autoritate pe suport audio sau se consemnează în rezumat de către secretariatul comisiei şi este semnat la final de către candidaţi.

    (9) Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului*2) vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului. Comisia de concurs va stabili măsuri cu privire la accesul persoanelor care doresc să asiste la etapa interviului, în funcţie de spaţiu, de condiţiile logistice, tehnice de care dispune.

 

    ART. 10

    (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de note, de la 1 (unu) la 10 (zece), pentru fiecare etapă.

    (2) La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.

    (3) Media notelor acordate de membrii comisiei pentru fiecare probă în parte reprezintă rezultatul probei pentru fiecare candidat.

    (4) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor acordate candidatului de fiecare membru al comisiei.

    [Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x

    x - nr. membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectivul concurs

    (5) În situaţia în care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, pentru fiecare etapă în parte.

    (6) Sunt declaraţi admişi şi pot susţine interviul candidaţii ale căror proiecte de management au obţinut, în prima etapă a concursului, nota minimă 7.

    (7) Este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7.

    (8) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare la interviu.

    (9) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin medii egale, atât la evaluarea proiectului de management prezentat, cât şi la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă pentru departajare din bibliografia de concurs.

    (10) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9 din O.U.G. nr.189/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    (11) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunţă, în scris, la calitatea de manager, înainte de semnarea contractului de management, sau dacă părţile nu convin asupra clauzelor contractului de management în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiţia ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19 alin. (3)-(6) din O.U.G. nr.189/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    CAP. IV

    Soluţionarea contestaţiilor

 

    ART. 11

    Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la compartimentul de specialitate sau, acolo unde acesta nu există, la compartimentul de resurse umane din cadrul autorităţii, în termenul stabilit prin calendarul de concurs, termen care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului.

    ART. 12

    (1) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor, stabilit prin calendarul de concurs, conform prevederilor legale în vigoare.

    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, numiţi/desemnaţi de autoritate.

    (3) Nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor membrii care au făcut parte din comisia de concurs sau din secretariatul comisiei de concurs.

    (4) Membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 3, art. 5 şi art. 6 alin. (1).

    (5) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:

    a) verifică respectarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea contestaţiei;

    b) verifică măsura în care contestaţia este formulată cu privire la modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului;

    c) analizează contestaţia depusă;

    d) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

    e) comunică contestatarului şi autorităţii rezultatul soluţionării contestaţiei.

 

    CAP. V

    Rezultatul final al concursului

 

    ART. 13

    În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii, prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.

 

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art.14. Bibliografie:

 • Ordonanța Guvernului nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi compeltările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificăriel şi compeltările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Culturii nr.2.799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de managemen;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi compeltările ulterioare;
 • Legea nr.98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

ART. 15

Toate documentele aferente organizării şi desfăşurării concursurilor de proiecte de management se înregistrează şi se păstrează în arhiva autorităţii, conform prevederilor legale în vigoare.

 

ART. 16

Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

 

 

 

 

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

Șef Serviciu                                                                                        Șef Serviciu

Serv. Managementul Resurselor Umane                               Serv. Comunicare și coordonare          

                                                                                                               instituții subordonate

    Ciulean Oana Maria                                                                          Covaci Natalia Ileana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                       Secretar general,

Albu Adrian                                                                           Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă nr.1 la Regulament:

 

 

 

 

DECLARAŢIE

privind confidenţialitatea şi imparţialitatea

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul(a), ........................., membru în comisia de concurs/de soluţionare a contestaţiilor/secretariat la Concursul de proiecte de management la instituția de cultură Centrul cultural GM Zamfirescu, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:

 • nu am calitatea de soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competenţa legală de a numi membri în comisia de concurs, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu candidaţii participanţi la concurs;
 • nu am avut în ultimii 2 ani şi nu am în perioada de derulare a procedurii de concurs raporturi contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management;
 • nu am avut în ultimii 2 ani şi nu am relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soţ/soţie, cu oricare dintre candidaţi;
 • mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata derulării concursului, potrivit legii.

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una din situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la această situaţie şi mă voi retrage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ....................

Semnătura

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

                                                       Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 38/27.02.2020

 

 

INSTITUŢIA DE CULTURĂ

CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE

 

 

COMISIA DE EVALUARE

Preşedinte:

·        domnul GEORGESCU BOGDAN VASILE- specialist în domeniu, director la Direcţia de cultură şi sport Carei;   

Membri:    

·        domnul CAIŢA OVIDIU -  specialist în domeniu, director artistic la Teatrul de Nord Satu Mare;  

·        domnul SZŐCS PĖTER LEVENTE -  reprezentant autoritate, consilier local.

Membru supleant: BOLOGA ANDREA MARIA,  reprezentant autoritate, consilier local.

 

COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIEI

Preşedinte: 

·        domnul SZÚCS JÓZSEF- specialist în domeniu, Centrul Cultural Carei; 

Membri:     

·        domnul  ROBERT LASZLO - specialist în domeniu, director Centrul  Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale; 

·        domnul STAN GHEORGHE – viceprimar al municipiului Satu Mare 

Membru supleant: domnul  RAŢIU COSMIN CONSTANTIN - reprezentant autoritate, consilier local,

 

          Secretariatul comisiilor este asigurat de specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, potrivit prevederilor din Regulament.  

 

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

Șef Serviciu                                                                                      Șef Serviciu

Serv. Managementul Resurselor Umane                      Serv. Comunicare și coordonare          

                                                                                                instituții subordonate

    Ciulean Oana Maria                                                            Covaci Natalia Ileana

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                    Secretar general,

Albu Adrian                                                                         Mihaela Maria Racolţa

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

ANEXA nr. 3 la H.C.L. nr. 38/27.02.2020

 

 

 

Criteriile de participare la concursului de proiecte de management  în vederea încredinţării managementului la instituţia de cultură

 Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare  

 

 

 

 

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului de manager la instituţia de cultură Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare , orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, după cum urmează:

 

·        are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

·        cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

·        are capacitate deplină de exerciţiu;

·        întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul de activitate al instituției, științe umaniste și arte,

·        vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani

·        experienţă în management de minim 3 ani (conducerea unei instituţii, companii, organizaţii neguvernamentale, dovedită cu adeverinţă);

·        nu i-a încetat contractul individual de muncă/raportul de serviciu/contractual de management pentru motive imputabile în ultimii 7 ani;

·        nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

·        nu a fost colaborator sau lucrător al securităţii în sensul prevederilor din O.U.G. nr. 24/2008;

·        nu deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică din România; (cerinţa se aplică în cazul câştigării concursului de management)

·        cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (engleză, germană), cunoștințe atestate în baza unui certificat/document care confirmă dobândirea acestora;

·        are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

 

 

 

 

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

Șef Serviciu                                                                                      Șef Serviciu

Serv. Managementul Resurselor Umane                      Serv. Comunicare și coordonare

                                                                                                              instituții subordonate

    Ciulean Oana Maria                                                                       Covaci Natalia Ileana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                        Secretar general,

Albu Adrian                                                                         Mihaela Maria Racolţa