Hotărârea nr. 36/2020

HOTĂRÂREA Nr. 36/ 27.02.2020 privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 36/ 27.02.2020

privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public
Administrația Domeniului Public Satu Mare

 

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02. 2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10338/20.02.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 10339/20.02.2020, în calitate de iniţiator, raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 10340/20.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
Luând act de adresa înaintată executivului de către directorul general al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare cu nr. 1291/12.02.2020 și înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 9190/14.02.2020 precum și raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane Arhivă din cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare cu nr. 1283/12.02.2020,
În conformitate cu :
- Prevederile art. art. 41 alin.(1), alin.(2), alin.(7), alin(8), alin(9), art. 45^2 din H.G. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile Regulamentului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare aprobat prin dispoziţia primarului nr. 290/02.03.2015;

- Prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.a), art.3 alin.(1), alin.(4), art.10, art.11, art.19, art.31, 36 alin.(3) şi ale art. 2, art.4, art. 12 ale Anexei nr. VII Reglementări specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, ale Legii nr.153/2017 lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Prevederile art. 14 ale Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu încadrarea în Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2020 la „cheltuieli cu personalul" la Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare;

Luând în considerare Referatul Biroului Resurse Umane Arhivă din cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare cu nr. 16984/31.12.2019, privind promovarea în grad a unor salariați,
Constatând necesitatea abrogării anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.166/25.07.2019 privind modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 317/20.12.2018 pentru aprobarea organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare.

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 129 alin (1), alin (2) lit.a și alin. (3) lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă prezenta :

 

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea unor funcții contractuale din Statul de funcţii al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare și prin intermediul Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare.

Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.166/25.07.2019 privind modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 317/20.12.2018 pentru aprobarea organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor Umane și Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                       Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                                               Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Anexă la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.36/27.02.2020

 

 

                             STAT DE FUNCŢII

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

SATU MARE

 

 

NR.

NUME/ PRENUME

FUNCTIE DE CONDUCERE

FUNCTIE DE

EXECUTIE

NIVELUL STUDIILOR

TREAPTA PROFESIONALAGRAD

1.

1.

 

DIRECTOR GENERAL

 

S

I

I DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

2.

1.

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

 

S

I

A.   SERVICIUL ADMINISTRATIV, INTRETINERE

3.

1.

 

SEF SERVICIU

 

S

I

A1.COMPARTIMENT  INTERVENTII, REPARATII DOMENIUL PUBLIC

4.

1.

TEMP VACANT

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

5.

2.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

6.

3.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

7.

4.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

8.

5.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

9.

6.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

10.

7.

VACANT

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

11.

8.

VACANT

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

12.

9.

VACANT

 

MUNCITOR CALIFICAT

 

 

A2. COMPARTIMENT PAZA

 

13.

1.

VACANT

 

PAZNIC

 

 

14.

2.

VACANT

 

PAZNIC

 

 

15.

3.

VACANT

 

PAZNIC

 

 

A3. COMPARTIMENT ADMINISTRARE TERENURI DE JOACA

 

16.

1.

 

 

INGRIJITOR

 

 

17.

2.

 

 

INGRIJITOR

 

 

18.

3.

 

 

INGRIJITOR

 

 

19.

4.

 

 

INGRIJITOR

 

 

20.

5.

 

 

INGRIJITOR

 

 

21.

6.

 

 

INGRIJITOR

 

 

22.

7.

 

 

INGRIJITOR

 

 

23.

8.

 

 

INGRIJITOR

 

 

24.

9.

 

 

INGRIJITOR

 

 

25.

10.

VACANT

 

INGRIJITOR

 

 

26.

11.

VACANT

 

INGRIJITOR

 

 

27.

12.

VACANT

 

INGRIJITOR

 

 

28.

13.

VACANT

 

INGRIJITOR

 

 

29.

14.

VACANT

 

INGRIJITOR

 

 

30.

15.

VACANT

 

INGRIJITOR

 

 

A4. COMPARTIMENT BAZE SPORTIVE

 

31.

1.

 

 

ADMINISTRATOR

M

I

32.

2.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

33.

3.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

34.

4.

VACANT

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

A5. COMPARTIMENT ADMINISTRARE CIMITIRE

 

35.

1.

 

 

REFERENT

M

IA

36.

2.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

37.

3.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

38.

4.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

39.

5.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

40.

6.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

41.

7.

VACANT

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

42.

8.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

 

B.    SERVICIUL ADMINISTRARE PIETE

 

 SEF SERVICIU

43.

1

 

SEF SERVICIU

 

S

I

B.1. SECTOR NORD

 

44.

1.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

45..

2.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

46.

3.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

47.

4.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

48.

5.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

49.

6.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

50.

7.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

51.

8.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

52.

9.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

53.

10.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

54.

11.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

55.

12.

VACANT

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

B.2 SECTOR SUD

 

56.

1.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

57.

2.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

58.

3.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

59.

4.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

60.

5.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

61.

6.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

62.

7.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

63.

8.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

64.

9.

 

 

MUNCITOR NECALIFICAT

 

 

C.    COMPARTIMENT CASIERI

 

65.

1.

 

 

REFERENT

M

IA

66.

2.

 

 

CASIER MAGAZINER

M

I

67.

3.

 

 

CASIER MAGAZINER

M

I

68.

4.

 

 

CASIER MAGAZINER

M

I

69.

5.

 

 

CASIER MAGAZINER

M

I

70.

6.

 

 

CASIER MAGAZINER

M

I

71.

7.

 

 

CASIER MAGAZINER

M

I

72.

8.

 

 

CASIER MAGAZINER

M

I

 

D.   SERVICIUL ADMINISTRARE PARCARI, RIDICARI AUTO

 

73.

1.

 

SEF SERVICIU

 

S

I

C.1 COMPARTIMENT ADMINISTRARE PARCARI

 

74.

1.

TEMPORAR VACANT

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

75.

2.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

76.

3.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

77.

4.

 

 

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

S

I

78.

5.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

79.

6.

VACANT

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

80.

7.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

81.

8.

 

 

INSPECTOR DE SPECILAITATE

S

II

82.

9.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

83.

10.

 

 

REFERENT

M

IA

84.

11.

 

 

REFERENT

M

IA

85.

12.

 

 

REFERENT

M

IA

86.

13.

 

 

REFERENT

M

IA

87.

14.

 

 

REFERENT

M

IA

88.

15.

 

 

REFERENT

M

IA

89.

16.

 

 

REFERENT

M

IA

90.

17.

 

 

REFERENT

M

IA

91.

18.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

92.

19.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

93.

20.

VACANT

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

C.2 COMPARTIMENT RIDICĂRI AUTO

 

94.

1.

 

 

INSPECTOR

DE SPECIALIATE

S

IA

95.

2.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

96.

3.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALIATE

S

I

97.

4.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALIATE

S

II

98.

5.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALIATE

S

II

99.

6.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

100.

7.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

101.

8.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

102.

9.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

103.

10.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

104.

11.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

105.

12.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

106.

13.

 

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

107.

14.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

108.

15.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

109.

16.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

110.

17.

 

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

111.

18.

VACANT

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

112.

19.

VACANT

 

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

II BIROUL CONTABILITATE

 

113.

1.

VACANT

SEF BIROU

 

S

I

114.

2.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

115.

3.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

116.

4.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

117.

5.

VACANT

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

118.

6.

 

 

REFERENT

M

IA

III BIROUL  RESURSE UMANE, ARHIVA

 

119.

1.

 

SEF BIROU

 

S

I

120.

2.

TEMPOR VACANT

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

121.

3.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

 

122.

4.

VACANT

 

REFERENT

M

IA

A COMPARTIMENT P.S.I. SI PROTECTIA MUNCII

123.

5.

TEMPORAR VACANT

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

COMPARTIMENT CONTROL MANAGERIAL INTERN SI ACHIZITII

124

6.

VACANT

 

INSPECTOR DE SPECILAITATE

S

IA

IV. BIROUL JURIDIC

125.

1.

 

SEF BIROU

 

S

I

126

2.

TEMP VACANT

 

CONSILIER JURIDIC

S

IA

127.

3.

 

 

CONSILIER JURIDIC

S

II

128.

4.

VACANT

 

 

CONSILIER JURIDIC

S

II

129

5.

 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

130

6.

 

 

INSPECTOR

SSD

IA

 

    Director general, 

Cj. Bozai Vodă Cristian

      Intocmit,

Adriana Giorza

 

     

 

     Președinte de ședință,                                                                                                                 Secretar general,

             Albu Adrian                                                                                                                  Mihaela Maria Racolța