Hotărârea nr. 35/2020

HOTĂRÂREA Nr. 35/27.02.2020 pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 35/27.02.2020

Pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive

 

 

 


Consiliul Local Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3133/20.01.2020, raportul comun al Direcției economice respectiv al Serviciului comunicare și coordonare instituții subordonate înregistrat sub nr. 3.132/20.01.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 3.131/ 20.01.2020, raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 4500/23.01.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 125 din 24.05.2007 privind aprobarea înfiinţării ,,Clubului Sportiv Municipal Satu Mare" modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 25.10.2018.
Conform prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal,
Luând în considerare adresa nr. 64 din 20.01.2020 din partea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare,
Raportat la prevederile art. 26 alin. 1, alin. 2 lit. b), art. 67 alin. 1, alin. 2, lit. c), art. 71 alin. 2 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14, art. 20, art. 21, art. 22 alin. 3, art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de modificările legislative conform Hotărârii Guvernului nr. 569 din 2018 privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447 din 2007,
În temeiul prevederilor art.129, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. (a), alin. (7) lit. (f), ale art.139 alin.(3) lit.(a) precum şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1 Se aprobă modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cheltuirea fondurilor alocate se supune legilor în vigoare și este în responsabilitatea exclusivă a Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.

Art.3 Odată cu aprobarea prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului local nr.169/ 25.07.2019 pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, Clubul Sportiv Municipal.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege: primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Direcției economice, Serviciului comunicare și coordonare instituții subordonate și Clubului Sportiv Municipal Satu Mare,

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                 Secretar general,
                                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local  Satu Mare Nr. 35/27.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


   CAPITOLUL I

   Obiectul şi domeniul de aplicare

 

   ART. 1

      Prezentele norme reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activităţii sportive ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare (CSM Satu Mare).

 

   ART. 2

       Prezentele norme se aplică de către Clubul Sportiv Municipal Satu Mare, instituţie din subordinea Primăriei Municipiului Satu Mare, care gestionează fonduri publice și venituri proprii pentru activitatea sportivă.

 

 

    CAPITOLUL II

    Definiţii

 

    ART. 3

       În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

          1. activitate sportivă - complex de acţiuni anuale și/sau multianuale care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni anuale și/sau multianuale care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiuni de selecţie, acţiuni de promovare, acţiuni de pregătire sportivă, competiţiile sportive, evenimentele sportive, şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive;

          2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive. Categoriile de acțiuni care constituie acțiunea de pregătire sportivă sunt: acțiunea de pregătire specifică zilnică, jocuri sau turnee de pregătire sportivă, cantonamente, semicantonamente;

          3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care au ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei;

          4. competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului de desfăşurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;

          a) competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional;

b) competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel zonal ori interjudeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;

c) competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel judeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;

          d) competiţie sportivă internă de nivel comunal, orăşenesc sau municipal - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel comunal, orăşenesc sau municipal;

          5. competiţie sportivă internaţională - competiţie sportivă la care, conform regulamentelor de desfăşurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din mai multe ţări;

          6. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea.

Tot activități sportive sunt considerate și participările la acțiuni sportive a antrenorilor, medicilor, asistenţilor medicali, fizioterapeuţilor, operatorilor video, arbitriilor, observatorilor, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul ministerului de resort, autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse.

7. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii;

          8. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA);

          9. antrenor sau profesor care a selecționat și promovat- persoană calificată care se ocupă de selecţia şi pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel scăzut al aptitudinilor şi abilităţilor sportive spre înalta performanţă sportivă. Activitatea acestora trebuie evidenţiată de cluburile sportive şi confirmată de federaţia sportivă naţională de specialitate;

10. profesor - persoană calificată, încadrată într-o unitate sau instituţie de învăţământ, care în cadrul activităţii didactice a identificat o persoană tânără cu potenţial pentru înalta performanţă sportivă şi a recomandat-o unui club sportiv în vederea legitimării. Activitatea sa trebuie evidenţiată de cluburile sportive şi confirmată de federaţia sportivă naţională de specialitate;

          11. personal din cadrul federaţiilor/cluburilor sportive - orice persoană care îndeplineşte o funcţie oficială în cadrul unei federaţii sportive/club sportiv, confirmată de organul abilitat;

12. organizaţii sportive - persoane juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial, deţinătoare ale Certificatului de identitate sportivă cărora le-a fost atribuit numărul de înregistrare în Registrul sportiv, structuri sportive constituite legal, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv asociaţii sportive fără personalitate juridică, cluburi sportive, federaţii sportive pe ramură de sport, alte persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, ligi profesioniste pe ramură de sport;

13. sportiv de performanţă – persoană indiferent de vârstă, care practică sistematic și organizat sportul și participă în competiții cu scopul de a obține Victoria asupra partenerului, pentru autodepășire sau record. Pentru a participa la competițiile sportive oficiale locale, naționale și internaționale un sportiv de performanță trebuie să fie legitimat la un club sportiv;

 14. sportiv de înaltă performanţă - sportivul de performanţă care îndeplineşte condiţiile de performanţă în competiţiile internaţionale oficiale şi care, la propunerea organului competent din cadrul federaţiei sportive naţionale, dobândeşte calitatea de sportiv de înaltă performanţă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului;   

15. contract de activitate sportivă - convenţie încheiată pentru o perioadă determinată între structurile sportive şi participanţii la activitatea sportivă care are ca obiect desfăşurarea unei activităţi cu caracter sportiv. Veniturile realizate din contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria veniturilor din activități independente prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și complectările ulterioare;

16. program sportiv - plan de activitate în care sunt stabilite, în ordinea desfăşurării lor, etapele propuse pentru o perioadă dată; complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru o activitate sportivă secvenţială sau un sezon competiţional. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiuni de selecţie, acţiuni de promovare, acţiuni de pregătire sportivă, competiţiile sportive, evenimentele sportive, denumite împreună acţiuni sportive;

17. colective tehnice - antrenori, medici, cercetători, metodist, asistent medical, kinetoterapeuţi, psihologi, biochimist, coregraf, corepetitor, alţi specialişti stabiliţi de federaţiile sportive sau de către organizaţiile sportive abilitate cu atribuţii în coordonarea şi finanţarea activităţii sportive de performanţă, care sunt implicaţi direct şi indirect, prin intermediul atribuţiilor, în performanţa sportivă.

 

 

   CAPITOLUL III

   Participanţii la acţiunile sportive

   A. La acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale

   

   ART. 4

      (1) Acţiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea organizaţiilor sportive care le organizează.

      (2) La acţiunile prevăzute la alin. (1) pot participa:

       a)  sportivi;

       b)  antrenori;

       c) medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, kinetoterapeuti, psihologi, cercetători, operatori video, metodiști, alți specialiști care contribuie la realizarea pregătirii sportive în cadrul structurii sportive;

      d) arbitrii, observatori, delegați, personal auxiliar;

      e) alte persoane care contribuie la realizarea activității sportive, conform regulamentelor federațiilor naționale și internaționale.

      (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b) c) și e) pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile se desfășoară în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizațiile sportive au stabilit să nu fie cazați, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz.

      (4) Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de resursele financiare prevăzute în buget.

   (5) Structurile sportive care organizează jocuri de pregătire interne şi internaţionale pot finanța pentru arbitrii nominalizați/delegați de federații/asociații județene, cheltuieli privind indemnizația de arbitraj.

 

 

 

 

 

   B. La competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive, interne şi internaţionale

 

   ART. 5

      (1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, moderatori/prezentatori, oficiali, arbitrii, observatori, alţi specialişti, personal auxiliar, colaboratori, precum şi alte persoane din cadrul ministerului de resort, autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare participării sportivilor în competiţie, efectuării deplasării şi realizării obiectivelor propuse.

      (2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţii sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă.

      (3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegației sportive care participă la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc, după caz, de organizația sportivă organizatoare sau participantă la acțiune, în raport cu regulamentele ori condițiile de participare comunicate de organizatori, scopul, importanța, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget.

   

   ART. 6

      La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevăzute de prezentele norme, numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă organizatoare sau participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii, în limita bugetului existent.

   

   ART. 7

      Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CAPITOLUL IV

Categoriile de cheltuieli eligibile ce pot fi effectuate

 pentru realizarea acţiunilor sportive

 

    SECŢIUNEA 1

    Cheltuieli de transport

 

   ART. 8

      (1) Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul aceştia, se poate efectua, după caz:

      a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte;

      b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante;

      c) cu mijloace de transport în comun;

      d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea;

      e) cu avionul, clasa economică;

      f) cu navele de călători, după tariful clasei I;

      g) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii.

      (2) Transportul delegației sportive în localitate pentru participarea la acţiunile sportive se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun, în condiţiile legii.

      (3) La acţiunile sportive care se desfăşoară în Municipiul Satu Mare, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului.

      (4) Transportul participanţilor de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii sportive se poate efectua cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personala, cu mijloace de transport în comun, sau cu taxiul (doar in situatiile exceptionale cand se poate dovedi ca nu exista alta posibilitate de deplasare si/sau exista taxe de oras ridicate pentru deplasarea cu mijloacele de transport auto proprii, autoturisme proprietate personala si/sau inchiriate) în condițiile legii.

  

   ART. 9

      Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate, entităţile trimiţătoare pot efectua cheltuieli privind transportul acestora, astfel:

      a) cu avionul, la clasa economică;

      b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;

      c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare;

      d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii;

      e) cu navele de călători, după tariful clasei I.

 

   ART. 9^

      (1) Pentru sportivii străini, care nu au domiciliul în România, clubul sportiv poate asigura transportul în şi din ţara de origine de maxim 2 ori/an, conform art. 9, lit. a)-e). Cu această ocazie clubul poate deconta drept cheltuieli de transport și taxele percepute suplimentar pentru bagajele acestora.

      (2) Pentru acțiunile sportive convocate de către Federațiile Române pentru loturile naționale, cheltuielile de transport a sportivilor convocați la lotul national pe teritoriul României pot fi asigurate de clubul sportiv la care este legitimat sportivul, conform art. 8, alin. 1, lit. a)-g).

  

   ART. 10

      (1) La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport şi:

      a) taxele pentru trecerea podurilor;

      b) taxele de traversare cu bacul;

      c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port;

      d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;

      e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, a taxelor privind schimbarea sau suplimentarea numelor din lista de pasageri și/sau a taxei pentru anularea zborului în situații deosebite, costul suplimentelor de viteză precum și comisioanele percepute de agențiile de voiaj.

      f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea;

      g) costul biletelor de transport pentru sportivii proprii solicitați din străinătate, a celor care vin la probele de control sau vizite medicale și a celor care vin la semnarea de contracte, doar dacă contractarea acestora se materializează. Aceștia de pe urmă pot fi sportivi, antrenori, alți specialiști;

      h) costul biletelor de transport pentru sportivi, antrenori, specialiști, personalul clubului și/sau alte persoane din cadrul ministerului de resort, autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse, participanți la workshop-uri, congrese, cursuri de perfecționare, trageri la sorți și alte acțiuni sportive neprevăzute, inclusiv competiții și turnee finale dacă aceste cheltuieli nu sunt suportate de organizatori.

     (2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind:

      a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare organizării acțiunilor, sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă;

      b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii;

      c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare, inclusiv cu taxiul (doar in situatiile exceptionale cand se poate dovedi ca nu exista alta posibilitate de deplasare si/sau exista taxe de oras ridicate pentru deplasarea in interiorul localitatii cu mijloacele de transport auto proprii, autoturisme proprietate personala si/sau inchiriate).

      d) transportul în interiorul localității, între locul de cazare și locul desfășurării competiției/activității sportive, inclusiv cu taxiul (doar in situatiile exceptionale cand se poate dovedi că nu există altă posibilitate de deplasare si/sau există taxe de oraș ridicate pentru deplasarea cu mijloacele de transport auto proprii, autoturisme proprietate personala si/sau inchiriate);

      e) parcarea mijloacelor proprii de transport ale clubului si/sau închiriate, a autoturismelor proprietate personală dacă deplasarea s-a aprobat astfel.

 

 

   SECŢIUNEA a 2-a

   Cheltuieli de cazare

   

   ART. 11

      (1) Cazarea participanţilor la activităţile sportive organizate în ţară, inclusiv cele din Municipiul Satu Mare pentru sportivii, staff-ul tehnic si administrativ al clubului care nu au domiciliul în localitatea Satu Mare, se poate face, după caz:

      a) în unităţile de cazare pentru sportivi;

      b) în cămine şcolare sau studenţeşti;

      c) în locuinţe închiriate în condiţiile legii;

      d) în moteluri, campinguri, pensiuni, apartamente în regim hotelier, hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv.

     (2) Prin excepție, cazarea participanților la competițiile sportive organizate în țară se poate realiza în hoteluri la categoria de 4-5 stele, cu condiția ca tariful de cazare să nu depășească suma de 150 lei/persoană/noapte.

      (3) Sportivii, staff-ul tehnic si administrativ al clubului care nu au domiciliul în localitatea Satu Mare pot beneficia, pe perioada contractului individual de muncă, conventiei civile, contractului de activitate sportivă incheiată, de cazare și în locuințe/sau apart-hoteluri inchiriate, respectiv cheltuieli cu utilitățile, conform contractelor de închiriere încheiate de club. Pot fi plătite cheltuieli cu utilitățile (cheltuieli cu energia electrică, apă, canal, gaz, salubritate, TV, internet) cu condiția încadrării cheltuielilor cu chiria și utilitățile în media zilnică de 50 lei/persoană/locație contractată. Decontarea cheltuielilor cu utilitățile către proprietarii imobilelor închiriate se realizează pe baza documentelor justificative/facturilor emise de furnizorii de utilități.

      (4) Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz.

      (5) La acţiunile sportive organizate în străinătate cazarea participanţilor se face, după caz:

      a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor;

      b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate.

      (6) În cazuri temeinic justificate, conducătorul entităţii trimiţătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

      (7) În cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, taxa de prelungire a cazării peste ziua hotelieră decisă de programul competiției, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

 

   SECŢIUNEA a 3-a

   Cheltuieli de masă

  

   ART. 12

      (1) Cheltuielile zilnice de masă ce pot fi acordate pentru participanții la activitățile sportive organizate în ţară, inclusiv cele din Municipiul Satu Mare, se diferenţiază pe categorii de acţiuni, după cum urmează:

       a) la competiţii sportive interne: până la 70 lei/zi/persoană;

       b) la acţiuni de pregătire sportivă şi alte acţiuni sportive desfașurate în țară, organizate şi/sau finanţate, de club: până la 85 lei/zi/persoană;

       c) la competiţii sportive şi alte acțiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară, organizate și/sau finanţate de club: până la 90 lei/zi/persoană.

      (2) La încheierea acțiunilor sportive interne și internaţionale desfăşurate în ţară se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii, observatorii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 110 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale internaționale se pot deconta şi băuturi alcoolice.

      (3) La acțiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive, organizatorii pot asigura sportivilor, apă și uturi răcoritoare în sumă de până la 10 lei/zi/persoană/joc sau reuniune.

      (4) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

      (5) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea.

      (6) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condiţiile legii.

      (7) În situaţia în care cheltuielile de masă la acţiunile sportive desfăşurate în străinătate se asigură de către partenerii externi, participanţii la aceste acţiuni pot beneficia de până la 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea.

      (8) Prevederile alin. (7) se aplică şi în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a participanţilor în străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de către entităţile participante, la nivelul comunicat de aceştia.

      (9) În cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto, delegaţiile sportive române beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin. (1), numai pe durata călătoriei pe teritoriul României.

      (10) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul articol reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de conducerea organizaţiei sportive, în funcţie de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita bugetului existent.

 

   SECŢIUNEA a 4-a

   Cheltuieli privind alimentaţia de efort

   ART. 13

      (1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordată de clubul sportiv, pentru sportivii din secţiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 600 lei lunar/persoană.

      (2) Criteriile de acordare se stabilesc, după caz, de federaţiile sportive naţionale sau de cluburile sportive, în raport cu performanţele realizate de sportiv şi cu obiectivele asumate de acesta.

      (3) Alimentaţia de efort se acordă, pentru aceeaşi perioadă, de către o singură structură sportivă.

      (4) Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum una-două mese pe zi, structurile sportive nu pot acorda alimentatie de efort.

   ART. 14

      Clubul sportiv poate acorda pentru echipele sau grupele de copii şi juniori în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 15 lei/sportiv.

 

   SECŢIUNEA a 5-a

   Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane

  

   ART. 15

      (1) Structurile sportive care organizează competiţii sportive, jocuri sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru arbitrii, observatorii, oficialii delegați și/sau nominalizaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj, conform Regulamentelor si Hotărârilor federațiilor sportive naționale și internaționale.

      (2) Indemnizaţia de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, după caz, in funcție de nivelul acesteia, conform baremurilor stabilite de federațiile de specialitate.

      (3) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2 - 6 indemnizaţii până la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei.

      (4) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia medicilor.

      (5) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme, coroborat cu normele, regulamentele si hotărârile federațiilor sportive, impozitată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

      (6) Cheltuielile de transport, masă şi cazare pentru arbitrii, observatorii şi oficialii delegaţi la competiţiile sportive pot fi finanţate de către clubul sportiv organizator, in limita prezentelor norme și/sau coroborat cu normele, regulamentele și hotărârile federațiilor sportive.

 

   SECŢIUNEA a 6-a

   Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri

 

   ART. 16

      Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor, precum şi pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive pot fi efectuate de club, astfel:    

       a) anual, pentru sportivi, antrenori şi alţi specialişti ai clubului;

       b) pe perioada acțiunii, pentru membrii delegaţiilor sportive respectiv pentru materiale si echipamente sportive, mijloace de transport, alte bunuri necesare realizării acțiunilor sportive.       

 

   SECŢIUNEA a 7-a

   Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv

   

   ART. 17

    Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinută de reprezentare și inscripționarea acestora, după caz, în limita bugetului existent.  

 

   SECŢIUNEA a 8-a

   Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping

 

   ART. 18

      Structurile sportive pot să procure:

      a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv;

      b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv, în limita bugetului existent.

 

   ART. 19  

      (1) Structurile sportive pot efectua pentru sportivii legitimați cheltuieli: pentru asistenţă şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora.

      (2) Organizaţiile sportive care au în administrare sau folosinţă baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale şi aparatură sanitară şi de refacere după efort, pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, şi a staţiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita bugetului existent.

      (3) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate.

 

 

 

   SECŢIUNEA a 9-a

   Alte categorii de cheltuieli

 

   ART. 20

      (1) Pentru organizarea, respectiv desfăşurarea acţiunilor sportive reglementate de prezentele norme, organizaţiile sportive pot efectua, după caz, cheltuieli şi pentru:

      a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de forță, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri și servicii necesare organizării acţiunilor;

      b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea;

      c) spitalizarea propriilor sportivi ca urmare a unor accidentări sau boli contactate în legătură cu activitatea sportivă în perioada de valabilitate contractului, în unități medicale și recuperatorii din țară și din străinătate, cu plata serviciilor aferente. Față de diagnosticarea participantului la activitatea sportivă, ca primă măsură contractantul are obligația să efectueze această diagnosticare la medicul indicat de către club, având însă dreptul la a consulta o a doua opinie, iar în măsura în care a doua opinie este în conformitate cu prima, clubul nu va deconta contravaloarea acestor cheltuieli cu cea de-a doua opinie; în cazul afecțiunilor ce necesită intervenție chirurgicală, contractantul va deține alegerea exclusivă în materia alegerii medicului și clinicii care va efectua această procedură. În situația în care accidentarea sau boala contactată are loc în cazul unor deplasări se consideră situație de urgență și nu se mai necesită diagnosticarea la medicul indicat de către club, accidentarea sau boala contactată urmând a fi diagnosticată de specialiști din localitățile sau țara unde are loc deplasarea;

      d) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive;

      e) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, cheltuieli de promovare și reprezentare, aranjamente florale;

      f) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori;

      g) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile, obținerea vizelor de intrare cât și a tuturor costurilor aferente obținerii dreptului de ședere legal în România pentru sportivii sau antrenorii actuali sau viitori ai structurii sportive, traduceri, legalizari, alte cheltuieli efectuate in acest scop;

      h) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;

      i) activităţi culturale;

      j)  plata lectorilor şi a translatorilor;

 

      k) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 17 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;

      l) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale;

     m) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei;

      n) servicii de impresariat încheiate cu persoane licențiate în vederea reprezentării, negocierii, contractării de sportivi și antrenori;

      o) cheltuieli de arbitraj la jocuri sportive interne și internaționale;

      p) cheltuieli cu ocazia exercitării unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri;

      r) cheltuieli pentru servicii tehnico-administrative: sistem de sonorizare şi amplificare, foto-video, video-proiecție și alte asemenea, precum și servicii de moderare/prezentare acțiuni sportive;

      s) cheltuieli cu întreținerea și curățarea echipamentului sportiv în timpul activităților de pregătire sportivă și a competițiilor;

      ș) cheltuieli cu întreținere a terenurilor, bazelor sportive altele decat cele suportate de proprietarul/administratorul terenurilor si/sau bazei sportive, aflate în folosința/ administrarea clubului în vederea bunei desfășurări a activităților sportive;

      t) cheltuieli cu achiziționarea biletelor de intrare pentru membrii delegației clubului la competițiile interne și internaționale, dacă este cazul;

      (2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, cluburile sportive, mai pot efectua:

      a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului;

      b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv;

      c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;

      d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive;

      e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului;

      f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului;

      g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor cu care Clubul are contract in derulare, inclusiv costul acestora.

     h) cheltuieli cu activitățile de impresariat sportiv, scouting, mediere și transfer.

     i) cheltuieli aferente activității de prescoutinq și consultanță de specialitate în materia recrutării/transferului/legitimării participanților la activitatea sportivă în limita a unei remunerații lunare negociate cu aceștia.

      (3) Pentru ramurile de sport individuale de luptă prin contact, structurile sportive pot efectua cheltuieli cu plata indemnizaţiei pentru parteneri, în limita sumei de 300 lei/meci.

 

   ART. 21

      (1) La acțiunile sportive cu caracter international, delegațiilor sportive străine li se pot oferi cadouri după cum urmează:

a) pentru acțiunile sportive cu caracter international cele organizate în ţară:

Acțiunea

Finanțatorul

Valoarea

Competiții sportive cu caracter internațional

Clubul Sportiv în calitate de organizator al acțiunii

până la 200 lei/delegație sportivă

Alte acțiuni sportive internaționale

Clubul Sportiv în calitate de organizator al acțiunii

până la 175 lei/delegație sportivă

   

b) pentru acțiunile sportive cu caracter international organizate în străinătate:

Acțiunea

Finanțatorul

Valoarea

Competiții sportive cu caracter internațional

Clubul Sportiv în calitate de participant

până la 1.500 lei/delegație sportivă

Alte acțiuni sportive internaționale

Clubul Sportiv în calitate de organizator al acțiunii

până la 1.200 lei/delegație sportivă

 

      (2) Costul materialelor de promovare a activității sportive, cum ar fi: tricouri, cravate, eșarfe, diplome, medalii, cupe, plachete, fanioane, insigne, brelocuri, afișe, pliante și altele asemenea nu se includ în sumele prevăzute la alin. (1).

 

   ART. 22

      (1) Cluburile sportive pot efectua încasări din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive, în conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federaţiilor sportive naţionale de specialitate și internaționale.

      (2) Cluburile sportive pot efectua plăţi pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer prevăzute la alin. (1).

 

   ART. 22^

      Cluburile sportive pot constitui garantii financiare, pe perioada sezonului competitional, în vederea înscrierii și participării la competițiile interne și internaționale, conform regulamentelor Federațiilor Sportive Naționale și Internaționale.

  

 

 

 

 

 CAPITOLUL V

   Drepturi de activitate sportivă, premii, prime, indemnizații şi alte drepturi

 

   ART. 23

(1) Sportivii de performanță ai Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, antrenorii, alţi

membri ai colectivelor tehnice, respectiv alte persoane juridice sau fizice implicate în activitatea sportivă îşi vor desfăşura activitatea, după caz, în baza unui contract individual de muncă, contract de activitate sportivă, contract de prestari servicii, etc., în care va fi stipulată valoarea drepturilor băneşti aferente activităţii sportive prestate, modalităţile şi termenele de plată, respectiv clauze specifice negociate de către structura sportivă cu beneficiarul contractului de activitate sportivă.

   (2) Valoarea drepturilor bănești aferente activităţii sportive sunt sume negociate între club şi beneficiarul contractului de activitate sportivă şi/sau impresarul sportiv, cu încadrarea în bugetul aprobat și punctajul necesar conform criteriilor prevăzute în Anexă la prezenta.

   (3) Veniturile realizate din Contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria veniturilor din activităţi independente prevăzute de Codul Fiscal.

 

   A. Premii pentru sportivi

 

   ART. 24

   (1) Pentru locul I obţinut în competiţiile sportive din cadrul Cupelor europene intercluburi – seniori, Campionatelor naționale și Cupei României, clubul sportiv poate acorda sportivilor premii/recompense în lei şi/sau în obiecte, în cuantum de cel mult egal cu valoarea sumei/remunerației lunare acordate sportivului în baza contractului de activitate sportivă încheiat cu clubul sportiv, în funcție de importanța și amploarea competiției, în limita prevederilor bugetare, sume care nu vor depăși valoarea premiilor prevăzute la art.25, alin.(1), din HG 1447/2007.

   (2) Premiile/recompensele în lei şi/sau în obiecte se pot acorda pentru fiecare competiție sportivă prevăzute la alin (1) la care s-a obținut locul I.

  

   ART. 25  

      Sportivii premiaţi de Ministerul Tineretului si Sportului sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, pot primi premii şi din partea cluburilor sportive de care aparţin, în limita prevederilor bugetare aprobate.

  

 

 

  ART. 26   

      La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanţă obţinută.

 

   ART. 27  

      La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanţele obţinute la probele individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe.

 

   ART. 28

      (1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, clubul sportiv poate acorda premii/recompense astfel:

      a) un premiu/o recompensă de până la 900 lei/sportiv/meci pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei;

      b) un premiu/o recompensă de până la 600 lei/sportiv/meci pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei.

Premiile/Recompensele se acordă diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv.

(2)  Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile  interne neprevăzute la art. 24

pot primi din partea clubului organizator un premiu/o recompensă în bani sau în obiecte, în valoare de până la 390 lei, 290 lei, respectiv 190 lei/persoană din venituri proprii.

  

   ART. 29

      (1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive abilitate, clubul sportiv poate acorda sportivilor premii în lei, în limita a 50% din valoarea premiului acordat de Ministerul Tineretului si Sportului sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român și federatiile sportive nationale.

      (2) Premiile pentru recorduri pot fi acordate numai după omologarea recordurilor de către forurile sportive abilitate.

 

   B. Premii pentru antrenori, tehnicieni şi alţi specialişti

 

   ART. 30

(1)  Clubul sportiv poate acorda premii/recompense antrenorilor pentru performanţele

obţinute de sportivii acestora, inclusiv pentru obţinerea de recorduri omologate, precum si celorlalți specialiști și tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice, aprobate de conducerea structurii sportive.

(2)  Premierea/recompensa  antrenorilor  precum  și  a celorlalți specialiști și tehnicieni

din cadrul colectivelor tehnice se va efectua in funcție de următoarele criterii:

·     valoarea performanței obținute de sportiv;

·     gradul de realizare a obiectivelor planificate;

·     durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor;

·     responsabilitatea avută în pregătirea sportivului/sportivilor premiați.

      (3) Antrenorul principal poate primi un premiu echivalent cu cel mult dublul celui mai mare premiu acordat unui sportiv, iar antrenorii secunzi un premiu în cuantum de până la 80% din premiul acordat antrenorului principal.

      (4) Ceilalţi specialişti şi tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice, pot primi un premiu unitar de până la 35% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.

      (5) Valoarea totală cumulată a premiilor acordate acestor specialişti nu poate depăşi nivelul premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.

    

   ART. 31

      Personalul salariat al clubului sportiv, care a contribuit la obţinerea de către sportivii clubului la clasarea pe locul I la competiţiile prevăzute la art. 24, poate primi premii, pentru competiţiile premiate de clubul sportiv, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda personalului salariat este de maximum 20% din suma valorii unitare a premiilor plătite efectiv sportivilor de către club. Conducătorul clubului poate primi un premiu de până la 25% din suma astfel calculată. Pentru ceilalţi salariaţi, nivelul premiului se stabileşte de conducătorul clubului. Finanţarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului.

  

   ART. 32  

      În afara premiilor prevăzute în prezentul capitol, la competiţiile sportive interne, clubul organizator poate acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, şi altele asemenea, conform regulamentelor competiţiilor respective. Aceleași obiecte pot fi acordate și pentru participanții la activitatea sportivă organizată de alte structuri, dacă acestea nu au fost acordate de organizatori sau numărul lor a fost insuficient. 

 

   C. Alte premii

  

   ART. 33  

      Clubul sportiv poate acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari, pe bază de contract de voluntariat. Valoarea totală a acestor premii este de maximum 8.400 lei/an, în limita bugetului existent.

 

 

   ART. 34  

      Pentru atingerea obiectivelor stabilite, clubul poate acorda prime de obiectiv, în baza deciziei aprobate de conducerea clubului, în funcţie de contribuţia personală a fiecărei persoane în cadrul competiţiilor, în limita bugetului existent.

   

   ART. 35  

      Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, clubul sportiv poate acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

 

    D. Indemnizaţii sportive

  

    ART. 36

       Sportivii de performanţă, echipele sau grupele de copii şi juniori legitimaţi în cadrul clubului sportiv pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă şi pe perioada competiţiei sportive o indemnizaţie în sumă de până la 720 lei/persoană/lună, în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv.

 

   CAPITOLUL VI

   Dispoziţii finale

 

   ART. 37  

      Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii.

  

   ART. 38  

      Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel:

      a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia;

      b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele asemenea, de către clubul sportiv, pentru sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive. Cheltuielile de cazare și masă pentru delegația sportivă pot fi efectuate de organizatorul competiției, în condiții de reciprocitate, potrivit regulamentelor competițiilor respective.

 

   ART. 39  

      (1) Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive internaţionale se efectuează astfel:

      a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia;

      b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele asemenea, de către clubul sportiv, pentru sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive;

      c) cheltuielile de cazare şi masă pentru participanţii/delegaţiile sportive, altele decât cele de la lit. b), pot fi efectuate de către organizatorul competiţiei, în funcţie de scopul, importanţa, prevederile bugetare alocate pentru acţiune, potrivit regulamentelor competiţiilor respective.

 

   ART. 40  

      (1) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanţele publice.

      (2) Pentru realizarea acţiunilor şi activităţilor sportive prevăzute de prezentele norme se pot efectua plăţi în avans, în condiţiile existenţei unor contracte ferme, în cuantum de până la 30% din valoarea contractului, în condiţiile legii.

  

   ART. 41  

      (1) Clubul Sportiv Municipal Satu Mare poate aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor obţinute din venituri proprii, donaţii și/sau sponsorizări în condiţiile legii.

      (2) Clubul Sportiv Municipal Satu Mare poate aloca fonduri pentru orice alte cheltuieli decât cele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor obţinute din donaţii și/sau sponsorizări.

  

   ART. 42  

      Sumele prevăzute în prezentele norme includ şi taxa pe valoarea adăugată.

 

 

Director                                                                              Contabil șef

        Fogel Vasile                                                                  Dallos Magdolna Silvia

 

 

 

                 Președinte de ședință,                                                          Secretar general,

                     Albu Adrian                                                              Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ

la normele financiare pentru activitatea sportivă desfășurată la nivelul

Clubului Sportiv Municipal Satu Mare

 

 

I.     Criterii pentru sportivi

CRITERII OBIECTIVE

Criteriu

Cerintele criteriului

Punctaj     până la

Ramura de sport

Sport de echipă/titular

1,25

 

Sport de echipa/post deficitar

2,00

 

Sport de echipa/rezerva

0,75

 

Sport individual

1,25

 

 

 

Obiectivul Sezonului1

Local/Regional

1,00

 

Național

1,25

 

European/Mondial/International

1,50

 

 

 

Adresabilitate ramură de sport

Sportul cu participare mare (peste 10 echipe)

1,50

 

Sportul cu participare medie (7 și 10 echipe)

1,00

 

Sportul cu participare mică  (sub 6 echipe)

0,25

1 Stabilit de conducerea clubului

 

CRITERII SUBIECTIVE

Criteriu

Cerintele criteriului

Punctaj pana la

Vârsta

 

Junior

0,25

 

 

Senior

1,50

 

 

 

 

Experiență

Performante1

Divizia a-III-a/Liga a IV a

0,15

 

 

Divizia a-II-a/Liga a II a

0,50

 

 

Divizia I/Liga I

0,75

 

 

Divizia națională/Liga nationala

1,00

 

 

Superliga

1,25

 

 

Campionat national locul I

2,00

 

 

Campionat national locul II

1,75

 

 

Campionat national locul III

1,50

 

 

Cupe/Campionate europene

2,20

 

 

Cupe/Campionate mondiale

2,30

 

 

Jocuri olimpice

2,50

 

 

Lotul national

 

 

 

Juniori

1,00

 

 

Seniori

2,00

1 Prin raportarea la participarea la competițiile oficiale organizate de către federațiile naționale/europene/internaționale

 

Experiență

Performanțe individuale

Competiții/Campionate

 

 

 

Național

 

 

 

Locul I

2,50

 

 

Locul II

2,00

 

 

Locul III

1,70

 

 

Locul IV-VI

1,50

 

 

European

 

 

 

Locul I

3,00

 

 

Locul II

2,50

 

 

Locul III

2,00

 

 

Locul IV-VI

1,70

 

 

Mondial

 

 

 

Locul I

3,00

 

 

Locul II

2,50

 

 

Locul III

2,00

 

 

Locul IV-VI

1,70

 

 

Jocuri olimpice

 

 

 

Locul I

4,50

 

 

Locul II

3,50

 

 

Locul III

3,00

 

 

Locul IV-VI

2,75

 

 

Recorduri

 

 

 

Naționale

3,00

 

 

   Europene/Internaționale

4,50

 

 

 

 

Notorietate Participant2

 

Sportivul anului

4,00

 

 

Locală

1,10

 

 

Națională

1,50

 

 

Europeană

2,00

 

 

Mondială

4,00

2 Se determină de către compartiment în baza expunerii media

 

 

II. Criterii pentru antrenori si ceilalti membrii ai colectivelor

CRITERII OBIECTIVE

Criteriu

Cerintele criteriului

Punctaj pana la

Ramura de sport

Sport de echipă

1,25

 

Sport individual

1,25

 

 

 

Obiectivul Sezonului1

Local/Regional

1,00

 

Național

1,25

 

European/Mondial/International

1,50

Functia

Antrenor coordonator

2,00

 

Antrenor principal

1,50

 

Antrenor secund

1,25

 

Alti membrii ai colectivelor tehnice

0,75

 

 

 

Adresabilitate ramură de sport

Sportul cu participare mare (peste 10 echipe)

1,50

 

Sportul cu participare medie (7 și 10 echipe)

1,00

 

Sportul cu participare mică  (sub 6 echipe)

0,25

 

 

 

1 Stabilit de conducerea clubului

 

 

 

CRITERII SUBIECTIVE

Criteriu

Cerintele criteriului

Punctaj pana la

 

Vârsta sportivului antrenat

 

Junior

0,25

 

Senior

1,50

 

 

 

 

 

 

Experiență/Performanțe

Performanțe1

Divizia a-III-a/Liga a IV a

0,15

 

obtinute de sportivii antrenati în:

Divizia a-II-a/Liga a II a

0,50

 

Campionatul national

Divizia I/Liga I

0,75

 

Lot national

Campionat European

Campionat Mondial

Jocuri olimpice

Divizia națională/Liga natională

1,00

 

Superliga

1,25

 

Campionate nationale locul I

2,00

 

Campionate nationale locul II

1,75

 

 

Campionate nationale locul III

1,50

 

Cupe/Campionate europene

2,20

 

Cupe/Campionate mondiale

2,30

 

Jocuri olimpice

2,50

 

Lotul national

 

 

Juniori

1,00

 

Seniori

2,00

 

1         Prin raportarea la participarea la competițiile oficiale organizate de către federațiile naționale/ europene/internaționale

 

 

 

(1) Pentru fiecare criteriu se alege o singură variantă de punctaj, cea mai favorabilă în care se află beneficiarul contractului de activitate sportivă. Valoarea unui punct este egală cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

      (2) Cuantumul maxim al remuneraţiei lunare, în baza unui contract de activitate sportivă încheiat cu structura sportivă îl reprezintă produsul dintre câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi suma punctelor obţinute în baza criteriilor prevăzute în Anexă, după caz.

 

 

 

 

                Director                                                                             Contabil șef

            Fogel Vasile                                                                  Dallos Magdolna Silvia

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Președinte de ședință,                                                          Secretar general,

                     Albu Adrian                                                              Mihaela Maria Racolța