Hotărârea nr. 34/2020

HOTĂRÂREA nr. 34/27.02.2020 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H. C. L. Satu Mare nr. 172/27.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 34/27.02.2020
privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H. C. L. Satu Mare nr. 172/27.06.2018

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10114/20.02.2020, raportul Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat, din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 9999/19.02.2020, raportul Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 10055/20.02.2020, raportul Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 10093/20.02.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 10110/20.02.2020, Nota justificativă a Transurban SA Satu Mare nr. 529/19.02.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare și adresa Transurban SA Satu Mare nr. 530/19.02.2020 înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr. 9906/19.02.2020,
Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), al prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) și al prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta:

 

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1 Se aprobă modificarea Capitolul 9 "Compensația" a Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/27.06.2018, care va avea conținutul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă modificarea Anexei 2.1 "Km parcurși pe linii" la Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/27.06.2018, care va avea conținutul prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă modificarea Anexei 2.2 "Programul de circulație" la Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/27.06.2018, care va avea conținutul prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4 Se aprobă modificarea Anexei 3 "Programul de investiții" la Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/27.06.2018, care va avea conținutul prevăzut în Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art.5 Se aprobă modificarea Anexei 4 "Bunuri utilizate de operator" la Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/27.06.2018, care va avea conținutul prevăzut în Anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.
Art.6 Se aprobă modificarea Anexei 5.2 "Lista mijloacelor de transport utilizate de operator" la Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/27.06.2018, care va avea conținutul prevăzut în Anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.
Art.7 Se mandatează Primarul Municipiului Satu Mare să semneze actul adițional de modificare a Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Transurban S.A. Satu Mare, primarul municipiului prin Biroul Administrare Drumuri, Autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiulu Satu Mare, Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.
Art.9 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcției Economice, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri şi Transurban S.A. Satu Mare.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                       Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                           Secretar general,
                                                                                                                                Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 34/27.02.2020

 

 

CAPITOLUL 9. COMPENSAȚIA

9.1. Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, după urmãtoarea formulã:

 

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare + Profit rezonabil – Venituri ale Operatorului asociate Obligatiei de serviciu public

 

C = CE + Pr– V

C – reprezintă Compensația

CE – reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

(C unitar x Km),  unde

 

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km, calculat potrivit Anexei 10.1;  costul unitar este calculat  cu includerea amortizării  investiţiilor operatorului şi a cheltuielilor financiare  aferente investiţiilor (dobânzi şi alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiţii). Amortizarea investitiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă.

C unitar /2020 = 10,05 lei / km

 

Km reprezintă numãrul de km efectivi realizaţi de  mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acordă Compensaţia, pe traseele stabilite în Programul de transport, potrivit Anexei 13,

Astfel

CE =  c unitar  x Km.

 

Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând un procent cel mult egal cu rata SWAP la 6 ani publicată pe site-ul oficial al Consiliul Concurenţei, plus 100 de puncte procentuale aplicat la total cheltuieli eligibile. Nivelul profitului rezonabil va fi  stabilit anual de către Autoritatea Contractantă, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pe baza balanţei la 31 decembrie a anului precedent şi va fi  raportat la total cheltuieli eligibile CE. Pentru anul 2020, rata profitului stabilită de Părți este între 2% şi nivelul ratei SWAP relevante la 6 ani plus 100 puncte procentuale (1%) aplicat la total cheltuieli eligibile generate de prestarea Serviciului de transport public local de călători, calculate conform reglementărilor contabile în vigoare. Rata SWAP se găseşte pe siteul www.consiliulconcurentei.ro.  

V – reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv:

·               venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care Operatorul este îndreptăţit,

·               venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local

·               orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local;.

9.2. Compensația va fi plătită de Autoritatea Contractantă Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare întocmit de către Operator, până la sfârșitul lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, potrivit Anexei 8.1 la prezentul Contract și a facturii emise de Operator în baza Raporului lunar de constatare. Raportul lunar de constatare întocmit de Operator va fi agreat și semnat de Autoritatea Contractantă până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația.

9.3. În cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare  sunt contestate de către Părți, acest lucru va fi menționat în Raportul lunar de constatare, iar Autoritatea Contractantă va plăti partea necontestată în termenul prevăzut la art. 8.5, urmând ca pentru partea contestată, Părțile să acționeze potrivit Capitolului 23.

9.4. Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata Compensației în termen de 5 zile de la semnarea Raportului lunar de constatare. Autoritatea Contractantă are obligația de a plăti Compensația Operatorului în termen de 10 zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea Contractantă.

9.5. Compensația nu poate depăși Efectul financiar net. Compensaţia va fi compusă din următoarele componente:

a)   compensaţia propriu-zisă la care este îndreptăţit Operatorul;

b) diferențele de tarif la care Operatorul este îndreptățit potrivit prezentului Contract.

9.6. În vederea evitării supracompensării, în termen de 30 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei 8.2. Compensația anuală reprezintă cea mai mică valoare dintre:

  • valoarea totală anuală a Compensației calculate potrivit Rapoartelor lunare de constatare aprobate pentru anul respectiv; și
  • valoarea totală anuală a Compensației, calculate potrivit art. 9.1 de mai sus, în care CE se va înlocui și va reprezenta valoarea cheltuielilor efective suportate de Operator pentru prestarea Obligației de serviciu public efectiv, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 9, conform situațiilor financiare anuale auditate.  

9.6.1. Pentru a nu fi supracompensat, la sfârșitul fiecărui trimestru, Operatorul va întocmi decontul pentru regularizarea  Compensației,  respectând aceleași reguli ca în cazul decontului anual al Compensației.

9.7. În cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul/trimestrul anterior este mai mare decât Compensația calculată potrivit art. 9.6. de mai sus, Operatorul va vira în contul Autorității Contractante menţionat la art. 6.4 diferenţa rezultată, în termen de 30 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale/trimestriale.

9.8. Părțile vor datora penalităţi de întârziere în procent egal cu dobânda penalizatoare legală valabilă la data stabilirii penalităţilor din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, în cazul în care nu virează la timp sumele datorate în baza prezentului Capitol.

9.9. Operatorul poate solicita indexarea/renegocierea Costului unitar pe km. în cursul anului, în condiţiile prevăzute în Anexele 10.1. si 10.2.

9.10. Modul de indexare al Costului unitar pe km este prevăzut în Anexa 10.2.

9.11. Autoritatea Contractantă poate solicita Operatorului reducerea/renegocierea costului unitar pe km aprobat prin contract la finalizarea si recepţionarea unor lucrări de investiţii sau achiziţia de vehicule/echipamente care au ca efect o influenţă sensibilă asupra costurilor Operatorului.

9.12. Fondurile acordate cu titlu de Diferenţe de tarif şi de Compensare vor fi aprobate de Consiliului Local în funcţie de estimările iniţiale şi vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume până la sfârşitul anului.

9.13. Valoarea estimată anuală a Compensaţiei cuvenită Operatorului pe durata contractului este prezentată în Anexa 17.

 

Primar                                                                                                         Director general

Kereskényi Gábor                                                                                Bujor Ionuț-Antonio

 

 

Director executiv                                                                                      Director tehnic

Ursu Lucica                                                                                                 Molnar Csaba

 

 

Șef Serviciu Juridic                                                                             Director economic

Mustea Bianca                                                                                      Fabian Dana Ioana

 

 

SADPP                                                                                                         Oficiul juridic

Hajdu Zsolt                                                                                                  Moiș Rucsan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                  Secretar general,

Albu Adrian                                                                                   Mihaela Maria Racolţa

 

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 34/27.02.2020
OFERTA DE TRANSPORT PENTRU 2018-2024
KM/ZIKM/2018KM/2019KM/2020KM/2021KM/2022KM/2023KM/2024
ZI LUCR. "5,387.90""674,373.30""1,356,160.00""1,390,078.20""1,384,690.30""1,384,690.30""1,379,302.40""668,099.60"
SAMBATA"2,819.00""75,038.60""143,078.00""143,769.00""140,950.00""146,588.00""146,588.00""76,113.00"
DUMINICA"2,439.00""67,454.80""129,195.00""131,706.00""134,145.00""129,267.00""131,706.00""68,292.00"
TOTAL"816,866.70""1,628,433.00""1,665,553.20""1,659,785.30""1,660,545.30""1,657,596.40""812,504.60"
TOTAL CONTRACT PE 6 ANI"9,901,284.50"
2018IANFEBRMARTAPRMAIIUNIULAUGSEPTOCTNOIDECTOTAL
ZI LUCRAT000000222320232219129
SAMBATA00000044544526
DUMINICA00000054544628
2019IANFEBRMARTAPRMAIIUNIULAUGSEPTOCTNOIDECTOTAL
ZI LUCRAT212021212320232221232120256
SAMBATA44544545445452
DUMINICA54544544544654
2020IANFEBRMARTAPRMAIIUNIULAUGSEPTOCTNOIDECTOTAL
ZI LUCRAT212022212122232122222122258
SAMBATA45445445454351
DUMINICA54545445445554
2021IANFEBRMARTAPRMAIIUNIULAUGSEPTOCTNOIDECTOTAL
ZI LUCRAT202023222022222222212221257
SAMBATA44445454454350
DUMINICA64445445454655
2022IANFEBRMARTAPRMAIIUNIULAUGSEPTOCTNOIDECTOTAL
ZI LUCRAT212023202222212322212220257
SAMBATA44454454454552
DUMINICA54445454454553
2023IANFEBRMARTAPRMAIIUNIULAUGSEPTOCTNOIDECTOTAL
ZI LUCRAT212023192322212321222219256
SAMBATA44454454544552
DUMINICA54454454454654
2024IANFEBRMARTAPRMAIIUNIULAUGSEPTOCTNOIDECTOTAL
ZI LUCRAT212121192220000000124
SAMBATA44554500000027
DUMINICA54554500000028
PrimarDirector general
Kereskényi Gábor Bujor Ionuț-Antonio
Director executiv Director tehnic
Ursu Lucica Molnar Csaba
Sef Serviciu Juridic Director economic
Mustea Bianca Fabian Dana Ioana
SADPPOficiul juridic
Hajdu Zsolt Moiș Rucsan
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA


ANEXA nr. 3 la H.C.L. nr. 34/27.02.2020
PROGRAMUL DE CIRCULAȚIE
pentru reţeaua de trasee
ale transportului public local de persoane
în municipiul Satu Mare
ANEXA PAG 1
LINIA 1TRASEU-GARĂ-CENTRU-PIAŢA NR1-SPITAL JUDEŢEAN-TIPOGRAFIE-CENTRU-GARĂ
LUNGIME TRASEU = 10.4 KMNR STAŢII=19LUNGIME INTERSTAŢIE=0.547 KM.
STAŢII PE TRASEU
MICRO 16-BRANDUSAGARA CFR 
Str. CAREIULUI VIS A VIS CECLICEUL FORESTIER
CAP  POD GOLESCUB-dul TRAIAN
MARTIRILOR DEPORTATICEASUL ELECTRIC
Str. MANIU 1Str. MANIU 2
CASA DE MODĂP-ţa DE ALIMENTE Nr. 1
MUZEUL JUDEŢEANStr. PRAHOVEI 
ELECTROLUXSPITALUL JUDEŢEAN
GARA CFRPIAŢA BETHLEN GÁBOR
Str. OITUZ
Str. ARINULUI
MICRO 16-BRANDUSA
AUTOBUZ 1AUTOBUZ 2AUTOBUZ 3AUTOBUZ 4
SPITALMICRO 16GARĂSPITALMICRO 16GARĂSPITALMICRO 16GARĂSPITALMICRO 16GARĂ
5.105.155.55
5.255.306.10
5.405.456.25
6.106.156.40
6.156.55
6.307.10
6.457.25
7.007.40
7.157.55
7.308.10
7.458.25
8.008.40
8.158.55
8.309.10
8.459.25
9.009.40
9.159.55
9.3010.10
9.4510.25
10.0010.40
10.1510.55
10.3011.10
10.4511.25
11.0011.40
11.1511.55
11.3012.10
11.4512.25
12.0012.40
12.1512.55
12.3013.10
12.4513.25
13.0013.40
13.1513.55
13.3014.10
13.4514.25
ANEXA PAG 2
AUTOBUZ 1AUTOBUZ 2AUTOBUZ 3AUTOBUZ 4
SPITALMICRO 16GARĂSPITALMICRO 16GARĂSPITALMICRO 16GARĂSPITALMICRO 16GARĂ
14.0014.40
14.1514.55
14.3015.10
14.4515.25
15.0015.40
15.1515.55
15.3016.10
15.4516.25
16.0016.40
16.1516.55
16.3017.10
16.4517.25
17.0017.40
17.1517.55
17.3018.10
17.4518.25
18.0018.40
18.1518.55
18.3019.10
18.4519.25
19.0019.40
19.1519.55
19.3020.10
19.4520.25
20.0020.40
20.1520.55
20.3021.10
20.4521.25
21.0021.30
CAPAT DE LINIE GARA21.1521.55
21.3022.10
21.4522.25
22.1522.55
22.30 CAPAT DE LINIE M16
22.4523.25
23.0823.1523.45 CAPAT DE LINIE GARA
23.45 CAPAT
DE LINIE M16
CAPACITATE CAPACITATE CAPACITATE CAPACITATE
100 LOCURI100 LOCURI100 LOCURI100 LOCURI
ANEXA PAG 3
PROGRAM SPECIAL PENTRU MIDIBUZ
PROGRAMUL ÎN ZILELE NELUCRĂTOAREÎN ZILELE DE SĂRBĂTORI LEGALE
SÂMBĂTĂDUMINICĂ(SÂMBĂTĂ)
AUTOBUZMIDIBUZAUTOBUZMIDIBUZMIDIBUZ
SPITALGARĂSPITALGARĂSPITALGARĂSPITALGARĂSPITALGARĂ
6.006.00
MICRO 16MICRO 16
6.056.407.256.056.407.257.25
7.007.40MICRO167.007.40MICRO16MICRO16
7.308.107.308.107.308.10
8.008.408.008.408.309.10
8.309.108.309.109.3010.10
9.009.409.009.4010.3011.10
9.3010.109.3010.1011.3012.10
10.0010.4010.0010.4012.3013.10
10.3011.1010.3011.1013.3014.10
11.0011.4011.0011.4014.3015.10
11.3012.1011.3012.1015.3016.10
12.0012.4012.0012.4016.3017.10
12.3013.1012.3013.1017.3018.10
13.0013.4013.0013.4018.3019.10
13.3014.1013.3014.1019.3020.10
14.0014.40LA GARAJ14.0014.40LA GARAJ20.30
15.0015.4015.0015.40LA GARAJ
16.0016.4016.0016.40
17.0017.4017.0017.40
18.0018.4018.0018.40
19.0019.4019.0019.40
20.0020.4020.0020.40
21.0021.25LA GARAJLA GARAJ
CAPACITATE CAPACITATE CAPACITATE CAPACITATE CAPACITATE
100 LOCURI72 LOCURI100 LOCURI72 LOCURI72 LOCURI
ANEXA PAG 4
LINIA 2TRASEU=PETROM-CARPAŢI II-( DRÄXLMAIER)-CENTRU- GARĂ-14 MAI-RETUR
LUNGIME TRASEU = 13.9 KMNR STAŢII=24LUNGIME INTERSTAŢIE=0.58 KM.
STAŢII PE TRASEU
PETROM sau SAMOBIL sau P-ţa. 14 MAI
"DRÄXLMAIER, VULTURULUI"TRANDAFIRILOR
CARPAŢI IISTADION
RÂNDUNICALICEUL FORESTIER
CANTINA UNIOB-dul. TRAIAN
PIAŢA SOARELUICEASUL ELECTRIC
INTERSECŢIA BURDEAStr. A. I. CUZA
CATEDRALA ORTODOXĂ P-ţa. GHEORGHE BOITOR
CATEDRALA ROMANO CATOLICĂCANTINA UNIO
MUZEUL JUDEŢEANUNIO POARTA 4
ELECTROLUXCARPAŢI II
GARA CFR"VULTURULUI, DRÄXLMAIER sau"
Str. FABRICII PETROM
P-ţa. 14 MAI sau SAMOBIL
AUTOBUZ 1AUTOBUZ 2AUTOBUZ 3
DRMPETROM14 MAIDRMCENTRU14 MAIPETROM14 MAI
5.205.455.30
5.456.15
6.006.30
6.15"6,45*"
6.457.15
7.007.30
7.157.45
7.458.15
8.008.30
8.158.45
8.459.15
9.00
9.159.45
9.4510.15
10.1510.45
10.4511.15
11.1511.45
11.4512.15
12.1512.45
12.4513.15
13.1513.45
13.4514.15
14.1514.45
14.45"15,15*"
15.15"15,45*"
15.4516.15
16.15"16,45*"
16.50"17,15*"
17.1517.45
17.4518.15
18.1518.45
18.4519.15
19.2019.1519.45
19.4520.15
20.1520.45
Autobuzul 3 nu circula pe perioada vacantelor scolare.
ANEXA PAG 5
AUTOBUZ 1AUTOBUZ 2AUTOBUZ 3
DRMPETROM14 MAIDRMPETROM14 MAIPETROM14 MAI
20.4521.15
21.1521.45
21.4522.15
22.1522.45
22.45
23.1523.45LA GARAJ
CAPACITATECAPACITATECAPACITATE
150 LOCURI150 LOCURI100 LOCURI
* CURSELE CIRCULĂ PÂNĂ LA SAMOBIL
PROGRAMUL ÎN ZILELE NELUCRĂTOARE
SAMBATA
AUTOBUZ
CASCOINTR.PISPETROMDRMMICRO 1714 MAIVIITORULUI
6.006.05"6,30*"6.35
7.007.107.20"7,30*"7.35
8.008.30
9.009.30
10.0010.30
11.0011.30
12.0012.30
13.0013.30
14.0014.30
15.0015.1015.2015.30
16.0016.30
17.0017.30
18.0018.30
19.1519.45
CAPACITATE
100 LOCURI
* CURSELE CIRCULĂ PÂNĂ LA SAMOBIL
DUMINICA
AUTOBUZ
INTR.PISPETROM14 MAIVIITORULUI
6.006.306.35
7.007.307.35
8.008.30
9.009.30
10.0010.30
11.0011.30
12.0012.30
13.0013.30
14.0014.30
15.0015.30
16.0016.30
17.0017.30
18.0018.30
PISPIS= PARC IND. SUD
19.1519.45
CAPACITATE
100 LOCURI
ANEXA PAG 6
LINIA 3TRASEU=CARPAŢI II-POD GOLESCU-PIAŢA NR1-STR. BARITIU-RETUR
LUNGIME TRASEU = 18 KMNR STAŢII=28LUNGIME INTERSTAŢIE=0.643 KM.
STAŢII PE TRASEU
CARPAŢI IIAQUASTAR
UNICARMStr. BARIŢIU (CAPAT LINIE)
RÂNDUNICAStr. BARIŢIU PRIETENIA 2
COOP. IMBRACAMINTEAStr. BARIŢIU INTERSECTIA DOINA
P-ta SOARELUIStr. BARIŢIU INTERSECTIA BRADICEANU 2
Str. CAREIULUI KAUFLANDPIAŢA DE VECHITURI
CAP POD GOLESCUSPITALUL MUNICIPAL
MARTIRILOR DEPORTATIStr. MANIU 2
Str. MANIU 1P-ţa DE ALIMENTE Nr. 1
SPITALUL MUNICIPALStr. CAREIULUI FCA PAINE
PIAŢA DE VECHITURI PIAŢA Gh. BOITOR
Str. BARIŢIU INTERS. BRADICEANU 1CANTINA UNIO
Str. BARIŢIU INTERS. A. SEVERUNIO POARTA 4
Str. BARIŢIU PRIETENIA 1CARPAŢI II
Str. BARIŢIU (PISTA AUTO)
AQUASTAR
PROGRAMUL ÎN ZILELE NELUCRĂTOARE
AUTOBUZ
CARPATI IITITULESCUMICRO 17BARIŢIUAQUASTARCARPATI IIMICRO 17MICRO 16TITULESCUBARIŢIUAQUASTAR
5.306.006.307.05
6.257.057.358.10
7.358.208.459.20
9.009.459.5510.30
10.3011.1511.0511.40
12.0012.4512.1512.50
13.3014.1513.2514.00
15.0515.5514.3015.05
16.4017.2015.3516.10
18.0018.3516.4517.20
19.1019.4517.5518.30
20.2021.0019.0519.40
21.3022.0020.1521.00
22.1521.3522.00
DRM 2M1622.30
23.1522.25DRM 2
M16TITULESCU22.45*"22,30*""22,25*""22,15*"
23.3023.4024.00LA GARAJ23.15*23.25*23.30*23.40*24.00*
CAPACITATE* NU CIRCULA DUMINICA
150 LOCURI"DUMINICA CURSA DE LA ORA 22,00 TERMINA IN "
"CARPATI II LA ORA 22,30"
ANEXA PAG 7
LINIA 3/IITRASEU=GARAJ TRANSURBAN-POD DECEBAL-STR 1 DECEMBRIE 1918 - STR.BARIŢIU-STR. GORUNULUI-RETUR
LUNGIME TRASEU = 17.7 KMNR STAŢII=23LUNGIME INTERSTAŢIE=0.77 KM.
STAŢII PE TRASEU
GARA FERASTRAUStr. GORUNULUI
LICEUL GERMANStr. BARIŢIU (CAPAT LINIE)
LICEUL DE IND. USOARĂStr. BARIŢIU PRIETENIA 2
BISERICA GRECO CATOLICĂStr. BARIŢIU INTERSECTIA DOINA
CAP POD DECEBALStr. BARIŢIU INTERSECTIA BRADICEANU 2
CATEDRALA ORTODOXĂ PIAŢA DE VECHITURI
CATEDRALA ROMANO CATOLICĂSPITALUL MUNICIPAL
SPITALUL MUNICIPALStr. A.I.CUZA
PIAŢA DE VECHITURI BISERICĂ CATOLICĂ
Str. BARIŢIU INTERS. BRADICEANU 1B-dul. CLOŞCA
Str. BARIŢIU INTERS. A. SEVERGARA FERASTRAU
Str. BARIŢIU PRIETENIA 1
Str. BARIŢIU (PISTA AUTO)
Str. GORUNULUI
MICROBUZ
GARA FERASTRAUStr. 1 DECEMBRIE 1918GORUNULUI
7.157.258.00CIRCULĂ DE LUNI PÂNĂ DUMINICĂ
8.30
15.1015.2016.00CIRCULĂ DE LUNI PÂNĂ VINERI
16.30
19.1519.2520.00CIRCULĂ DE LUNI PÂNĂ DUMINICĂ
20.30
CAPACITATE
19 LOCURI
ANEXA PAG 8
LINIA 4TRASEU=MICRO 17-POD GOLESCU-PIAŢA NR1-STR.BARIŢIU-RETUR
LUNGIME TRASEU = 16.4 KMNR STAŢII=26LUNGIME INTERSTAŢIE=0.630 KM.
STAŢII PE TRASEU
CAPAT LINIE MICRO 17Str. BARIŢIU (CAPAT LINIE)
PARC MICRO 17Str. BARIŢIU PRIETENIA 2
POŞTA MICRO 17Str. BARIŢIU INTERSECTIA DOINA
INTEREX Str. BARIŢIU INTERSECTIA BRADICEANU 2
P-ta SOARELUIPIAŢA DE VECHITURI
KAUFLANDSPITALUL MUNICIPAL
CAP POD GOLESCUStr. MANIU 2
TIPOGRAFIEP-ţa DE ALIMENTE Nr. 1
Str. MANIU 1Str. CAREIULUI FCA PAINE
SPITALUL MUNICIPALPIAŢA Gh. BOITOR
PIAŢA DE VECHITURI INTRAREA PARC SOARELUI
Str. BARIŢIU INTERS. BRADICEANU 1PIAŢA DE ALIMENTE MICRO 17
Str. BARIŢIU INTERS. A. SEVERCAPAT LINIE MICRO 17
Str. BARIŢIU PRIETENIA 1
 Str. BARIŢIU (PISTA AUTO)
AUTOBUZ
MICRO 17BARITIUCIRCULĂ NUMAI DUMINICĂ
8.208.50
9.209.55
10.3011.05
11.4012.15
12.5013.25
13.55
CAPACITATE
100 LOCURI
ANEXA PAG 9
LINIA 5TRASEU =METAMOB-IAS DOROLȚ-STR. AUREL VLAICU-PIAŢA NR1-POD GOLESCU-CARPAŢI II-RETUR
"LUNGIME TRASEU = 19,3 KM"NR STAŢII=32LUNGIME INTERSTAŢIE=0.603 KM.
STAŢII PE TRASEU
METAMOBCARPAŢI II
IAS DOROLȚUNICARM
MAGAZIN SZALKARÂNDUNICA
MAGAZIN RACHEL/INTRARE RACHELINTRARE Str. PĂULEŞTI
SOMEȘANAPARC MICRO 17
PARC Str.A. VLAICUPOŞTA MICRO 17
B-dul. UNIRII CARITASINTEREX 
SPITALUL MUNICIPALP-ta SOARELUI
Str. MANIU 2Str. CAREIULUI KAUFLAND
P-ţa DE ALIMENTE Nr. 1CAP POD GOLESCU
Str. CAREIULUI FCA PAINEMARTIRILOR DEPORTATI
PIAŢA Gh. BOITORStr. MANIU 1
CANTINA UNIOSPITALUL MUNICIPAL
UNIO POARTA 4B-dul. UNIRII GRĂDINIȚA
CARPAŢI IIVIS A VIS PARC Str.A. VLAICU
DANIEL
AUTONET
IAS DOROLȚ
METAMOB
AUTOBUZ 1PROGRAM SPECIAL
METAMOBRACHELMICRO 17CARPATI IIDRM P2ÎN ZILELE DE SĂRBĂTORI LEGALE
INTRA PE TRASEU LA KAUFLAND LA 5.32(SÂMBĂTĂ)
6.006.30AUTOBUZ
7.25*8.00METAMOBCARPATI
8.458.409.30RACHELMICRO 17 II
10.1511.00 PE TRASEU LA KAUFLAND LA 5.32
11.4011.4512.306.006.30
13.1014.007.258.00
15.05**8.458.409.30
AUTOBUZ 210.1511.00
15.1511.4011.4512.30
16.0016.4013.1014.00
17.1518.3015.0515.30
19.1520.0016.0016.0516.45
20.4521.3017.1518.00
DRM 2STATIONEAZA
22.10CIRCULA -M17-DRM1-DRM222.50CAPACITATE
23.40CIRCULA -CII-M17-DRM1-DRM223.15100 LOCURI
24.00
CAPACITATE
100 LOCURI
*INTRA LA LICEUL GERMAN PE B-DUL CLOSCA
**CIRCULA PE TRASEUL: METAMOB- KARO- SPITALUL VECHI - POD GOLESCU -
DRUM CAREI -M 16 BRANDUSA - DRUM CAREI - MICRO 17 - CARPATI II
SÂMBĂTĂNU CIRCULĂ DUMINICĂ
AUTOBUZ
CARPATI IIRACHELMETAMOB
7.40
8.008.458.55
9.30
CAPACITATE
100 LOCURI
ANEXA PAG 10
LINIA 6
TRASEU LINIA 6- STRADA 1 DECEMBRIE 1918-STRADA A.I. CUZA-STR. BOTIZULUI
CALEA ODOREULUI-UZINA DE APA-I.L. CARAGIALE- RETUR
"LUNGIME TRASEU LINIA 6 = 9,8 KM"NR STAŢII=17LUNGIME INTERSTAŢIE=0.576 KM.
STAŢII PE TRASEU
LINIA 6
Str. 1 Decembrie 1918UZINA DE APA
Str A.I. CUZACALEA ODOREULUI VIS A VIS NR.81
Lic. ECONOMICCALEA ODOREULUI NR.102
PENNY MARKETI.l. CARAGIALE
DANTEXMOTO SHOES
GALLENUSBISERICA ORTODOXĂ
RESTAURANT PESCARUSVIS A VIS ŞTRAND
CALEA ODOREULUI VIS A VIS CIRESICAPOLICLINICA CFR
CALEA ODOREULUI NR.81Str. 1 Decembrie 1918
UZINA DE APA
AUTOBUZSÂMBĂTĂ
CENTRU Str.UZINA DESTR.I.L.LAMINORULAUTOBUZ
1 DEC. 1918APĂBOTIZULUICARAGIALEMICROGARAJUZINA DE
5.456.0016APĂ
6.30STAȚIONARE5.45
6.407.207.306.306.00
8.108.308.40CAPACITATE
9.109.30100 LOCURI
10.1010.30
11.1011.30
12.1512.3012.40
13.1013.30F.-CA13.35
14.2014.30DE BERE
15.2015.3015.40*
16.2017.0017.10
17.40STAȚIONARE
18.1018.3018.35
"19,10 LA GARAJ"
CAPACITATE
100 LOCURI
* CIRCULA PE TRASEUL : FCA BERE - DRUM BOTIZ - IULIU MANIU - PIATA NR.1- POD GOLESCU- DRUM CAREI
POD DECEBAL - STR 1 DECEMBRIE
ANEXA PAG 11
LINIA 7TRASEU-CENTRU-STR G LAZAR -POD GOLESCU-STR CAREIULUI -STR. MERILOR
"LUNGIME TRASEU = 14,5 KM"NR STAŢII=19LUNGIME INTERSTAŢIE=0.763KM.
STAŢII PE TRASEU
Str. A. I. CUZASTR. MERILOR
CATEDRALA ROMANO CATOLICĂHANUL LUI ION 2
Str. MANIU 2STR.SPICULUI (WILBURG)
P-ţa DE ALIMENTE Nr. 1DEDEMAN
LEBADAAUCHAN
Str. CAREIULUI BENZINĂRIA MOLStr. CAREIULUI VIS A VIS CEC
CAREIULUI AUCHANCAP  POD GOLESCU
STR.SPICULUI (WILBURG)MARTIRILOR DEPORTATI
HANUL LUI ION 1Str. MANIU 1
STR. MERILORStr. A. I. CUZA
AUTOBUZ
CENTRUSTRSTR.
SPICULUIMERILOR
6.35*6.50
7.407.10** CIRCULA PE TRASEUL CSE 5
12.4513.15**
13.4514.15**
14.4515.15
15.35
15.45
CAPACITATE
100 LOCURI
* CIRCULA PE TRASEUL :(6.30) STR. GARA FERASTRAU - BDUL CLOSCA -STR 1DEC.-PIATA NR.1-POD GOLESCU
** NU CIRCULA PE PERIOADA VACANTEI ELEVILOR
LINIA 7 IITRASEU: CARPATI II - DRUM PAULESTI - STR I VUDU - STR O GOGA - DRUM CAREI - STR STUPILOR
LUNGIME TRASEU = 17.6KMNR STAŢII=22LUNGIME INTERSTAŢIE=0.800 KM.
STAŢII PE TRASEU
CARPAȚI IISTR.SPICULUI (WILBURG)
UNICARMDEDEMAN
RÂNDUNICAAUCHAN
INTRARE Str. PĂULEŞTIStr. CAREIULUI VIS A VIS CEC
PARC MICRO 17Str. CAREIULUI F-CA DE PÂINE
POŞTA MICRO 17PIAŢA Gh. BOITOR
INTEREX INTRARE PARC SOARELUI
P-ta SOARELUIPOSTA M17
Str. CAREIULUI KAUFLANDUNIO POARTA 4
LEBADACARPAȚI II
Str. CAREIULUI BENZINĂRIA MOL
CAREIULUI AUCHAN
STR.SPICULUI (WILBURG)
AUTOBUZ
CARPARI IISTR.
SPICULUI
6.307.00 DUS
16.0015.25INTORS
18.0017.25*INTORS
CAPACITATE
100 LOCURI
* CIRCULA NUMAI LA CEREA WILBURG S.R.L.
" SÂMBĂTĂ CIRCULĂ NUMAI LA CEREREA WILBURG, NU CIRCULA DUMINICĂ"
ANEXA PAG 12
LINIA 8TRASEU:STR GARA FERASTRAU - B-DUL CLOSCA - POD DECEBAL - STR BOTIZULUI -
DRUM ODOREU- PASARELA -GARA - GRIGORE URECHE - STR RODNEI -
STR A VLAICU - KARO
LUNGIME TRASEU = 11 KMNR STAŢII=16LUNGIME INTERSTAŢIE=0.687 KM.
ORA PORNIRIISTAŢII PE TRASEU
6.05GARA FERĂSTRĂU
LICEUL GERMAN
LICEUL DE IND. USOARĂ
BISERICA GRECO CATOLICĂ
CAP POD DECEBAL
Lic. ECONOMIC
PENNY MARKET
DANTEX
GALLENUS
RESTAURANT PESCARUS
STADION
GARA
INTERSECTIA A. IANCU - FABRICII
STR. RODNEI
Str. LĂCRĂMIOAREI
VIS A VIS PARC Str.A. VLAICU
KARO
" SÂMBĂTĂ CIRCULĂ NUMAI LA CEREREA KARO, NU CIRCULA DUMINICĂ"
ANEXA PAG 13
LINIA 9TRASEU-CENTRU-POD DECEBAL-PARC IND SUD-RETUR
"LUNGIME TRASEU = 16,2 KM"NR STAŢII=27LUNGIME INTERSTAŢIE=0.600 KM.
STAŢII PE TRASEU
Str. A. I. CUZAPARC INDUSTRIAL SUD sau
P-ţa. GHEORGHE BOITORINTRARE PARC IND
CANTINA UNIOVIS A VIS BISERICA
UNIO POARTA 4CURTUIUŞ NR. 306
CARPAŢI IIR.A.R. 
PETROMRANIA
MAVIOCURTUIUS VIS A VIS NR. 295
LUCIAN BLAGA NR. 295MAVIO
TIPOGRAFIA SOMEȘPETROM
R.A.R. CARPAŢI II
CURTUIUŞ NR. 383RÂNDUNICA
ALIMENTARA CURTUIUŞCANTINA UNIO
INTRARE PARC IND sauPIAŢA SOARELUI
PARC INDUSTRIAL SUDCAP POD DECEBAL
CATEDRALA ORTODOXĂ
CATEDRALA ROMANO CATOLICĂ
Str. A. I. CUZA
AUTOBUZPROGRAMUL ÎN ZILELE NELUCRĂTOARE
CENTRUINTRARE ZONAPARC
IND.SUDIND. SUDAUTOBUZ
5.55CENTRUINTRARE ZONA
6.307.05IND.SUD
7.458.05
8.409.15
9.5010.257.408.10
11.0011.358.409.15
12.1012.459.5010.25
13.2013.5511.0011.35
14.3015.1512.1012.45
15.4016.1013.2013.55
17.05"17,40*"
"18,10*"18.40
19.1019.30
20.1020.40
21.1021.40CAPACITATE
22.10100 LOCURI
CAPACITATE
100 LOCURI
* CIRCULA PE PODUL GOLESCU PE LINIA 29
ANEXA PAG 14
LINIA 10TRASEU-CARPAȚI II-MICRO 17-SPITALUL JUDEȚEAN-AUSCHAN-RETUR
"LUNGIME TRASEU = 12,2 KM"NR STAŢII=22LUNGIME INTERSTAŢIE=0.555 KM.
STAŢII PE TRASEU
CARPAŢI IIAUCHAN
UNICARMStr. CAREIULUI VIS A VIS CEC
RÂNDUNICAStr. CAREIULUI FCA PAINE
INTRARE Str. PĂULEŞTIBISERICĂ CATOLICĂ B-dul. CLOŞCA
PARC MICRO 17PROFI B-dul. CLOŞCA
POŞTA MICRO 17CANTINA UNIO
INTEREX UNIO POARTA 4
P-ta SOARELUICARPAŢI II
Str. CAREIULUI KAUFLAND
Str. PRAHOVEI 
SPITALUL JUDEŢEAN
PIAŢA BETHLEN GÁBOR
Str.OITUZ
Str. ARINULUI
Str. CAREIULUI BENZINĂRIA MOL
AUCHAN
AUTOBUZ
CARPAŢI IIMICRO 17SPITALUL NOUCOMATAUCHAN
5.305.355.405.50
6.206.256.356.406.45
7.207.00
8.308.10
9.309.10
10.3010.10
11.3011.10
12.3012.10
13.3513.10
14.3014.10
15.3015.10
16.3016.10
17.30"17,10"
18.3018.10
19.3019.10
20.3020.10
21.3021.15
22.50LA GARAJ22.30
CAPACITATE
100 LOCURI
ANEXA PAG 15
LINIA 11TRASEU=GARA FERĂSTRĂU-POD DECEBAL-CENTRU-STR ILIŞEŞTI-RETUR
LUNGIME TRASEU = 11.00 KMNR STAŢII=19LUNGIME INTERSTAŢIE=0.579 KM.
STAŢII PE TRASEU
GARA FERĂSTRĂU sauStr. ILIŞEŞTI
AGROSEMStr. GEORGE CĂLINESCU
LICEUL GERMANPIAȚA EROILOR
LICEUL DE IND. USOARĂPIAŢA MICĂ
BISERICA GRECO CATOLICĂBul. V. LUCACIU
CAP POD DECEBALCEASUL ELECTRIC
CATEDRALA ORTODOXĂ Str. A. I. CUZA
CATEDRALA ROMANO CATOLICĂBISERICĂ CATOLICĂ B-dul. CLOŞCA
D.J. STATISTICĂPROFI B-dul. CLOŞCA
PIAŢA MICĂLA CRUCE +AGROSEM sau
PIAȚA EROILORGARA FERĂSTRĂU
Pţa GEORGE CĂLINESCU
Str. ILIŞEŞTI
AUTOBUZ
GARAAGROSEMCARTIERULPROGRAMUL ÎN ZILELE NELUCRĂTOARE
FERASTRAUSOLIDARITĂŢII
5.005.30AUTOBUZ
6.006.30GARACARTIERUL
6.506.55FERASTRAUSOLIDARITĂŢII
"STAŢIONEAZĂ 7,00"7.30
8.008.30
9.009.308.008.30
10.0010.309.009.30
11.0011.3010.0010.30
12.0012.3011.00*11.30
13.1013.3012.0012.30
14.1514.4013.0013.30
15.1515.1015.4014.00*14.30
16.1016.0516.3015.0015.30
17.0017.3016.0016.30
18.0018.3017.0017.30
19.0019.3018.00*18.30
20.0020.3019.0019.30
21.2021.5020.0020.30
22.2022.4021.00
23.2023.1023.40CAPACITATE
LA GARAJ100 LOCURI
CAPACITATE* DE LA GARA FERASTRAU CIRCULA LA SATMAREL
100 LOCURI
ANEXA PAG 16
LINIA 11/2TRASEU=GARA FERĂSTRĂU-POD DECEBAL-CENTRU-STR ILIŞEŞTI-RETUR
LUNGIME TRASEU = 13.00 KMNR STAŢII=22LUNGIME INTERSTAŢIE=0.590 KM.
STAŢII PE TRASEU
GARA FERĂSTRĂUStr. LAZARULUI
LICEUL GERMANStr. DELTEI
LICEUL DE IND. USOARĂStr. ILIŞEŞTI
BISERICA GRECO CATOLICĂStr. GEORGE CĂLINESCU
CAP POD DECEBALPIAȚA EROILOR
CATEDRALA ORTODOXĂ PIAŢA MICĂ
CATEDRALA ROMANO CATOLICĂBul. V. LUCACIU
D.J. STATISTICĂCEASUL ELECTRIC
PIAŢA MICĂStr. A. I. CUZA
PIAȚA EROILORBISERICĂ CATOLICĂ B-dul. CLOŞCA
Pţa GEORGE CĂLINESCUPROFI B-dul. CLOŞCA
Str. CHENDIGARA FERĂSTRĂU
Str. LAZARULUI
MICROBUZ
GARACARTIERUL
FERASTRAUSOLIDARITĂŢII
11.3012.00
12.3013.00
13.3014.00
14.30
CAPACITATE
72 LOCURI
ANEXA PAG 17
LINIA 12TRASEU=CARPAŢI II-POD DECEBAL-14 MAI -SOLIDARITĂŢII-CARPAŢI II
LUNGIME TRASEU = 14.5 KMNR STAŢII=24LUNGIME INTERSTAŢIE=0.604 KM.
STAŢII PE TRASEU
PETROMPţa 14 MAI
CARPAŢI IIStr. ILIŞEŞTI
RÂNDUNICAStr. GEORGE CĂLINESCU
CANTINA UNIOPIAŢA EROILOR
PIAŢA SOARELUIPIAŢA MICĂ
CAP POD DECEBALBul. V. LUCACIU
CATEDRALA ORTODOXĂ CEASUL ELECTRIC
CATEDRALA ROMANO CATOLICĂStr. A. I. CUZA
D.J. STATISTICĂP-ţa. GHEORGHE BOITOR
PIAŢA MICĂCANTINA UNIO
STADION UNIO POARTA 4
Str. GRIGORE URECHECARPAŢI II
Pţa 14 MAI PETROM
AUTOBUZ
Str. CAREIULUI PETROMPARC GH. BOITOR
VIS A VIS CEC
6.056.10
6.15
INTR. PIS
6.30CARTIERUL
PETROM14 MAISOLIDARITĂŢII
6.357.00
7.258.00
8.309.00
9.3010.00
10.3011.00
11.3012.00
12.3013.00
13.3014.00
14.3015.00
15.3016.00
16.3017.00
17.3018.00
18.30
CAPACITATE
100 LOCURI
PROGRAMUL ÎN ZILELE NELUCRĂTOARE
SÂMBĂTĂDUMINICĂ
AUTOBUZAUTOBUZ
INTR. PISMICRO 17DRM1PETROM14 MAIINTR. PISPETROM14 MAI
6.356.306.156.30
6.407.307.057.307.00
8.308.008.308.00
9.309.009.309.00
10.3010.0010.3010.00
11.3011.0011.3011.00
12.3012.0012.3012.00
13.3013.0013.3013.00
14.3514.3014.1514.3014.00
14.4015.3015.0515.3015.00
16.3016.0016.3016.00
17.3017.0017.3017.00
18.3518.0018.3518.00
19.4519.1019.4519.10
CAPACITATECAPACITATE
100 LOCURI100 LOCURI
ANEXA PAG 18
LINIA 13TRASEU=MICRO 16-POD GOLESCU-PIAŢA NR.1-PLATFORMA IND.NORD-RETUR
LUNGIME TRASEU = 14.9 KMNR STAŢII=24LUNGIME INTERSTAŢIE=0.620 KM.
STAŢII PE TRASEU
CARTIER MICRO 16LAMINORUL
Str. CAREIULUI VIS A VIS CECTUBI Srl
CAP  POD GOLESCUFABRICA DE BERE
MARTIRILOR DEPORTATIMOND AUTO
Str. MANIU 1BISERICA CATOLICĂ
Str. A. I. CUZAMOTO SHOES
Lic. ECONOMICBISERICA ORTODOXĂ
PENNY MARKETVIS A VIS ŞTRAND
DANTEXPOLICLINICA CFR
GALLENUSCEASUL ELECTRIC
Str. BOTIZULUI CASEStr. MANIU 2
CAP LINIE BOTIZULUIP-ţa DE ALIMENTE Nr. 1
FABRICA DE BERE sauStr. CAREIULUI LEBĂDA
TUBI SrlCARTIER MICRO 16
LAMINORUL
AUTOBUZ
MICRO 16AUCHANFCA. UZINALAMINORULPROGRAMUL ÎN ZILELE NELUCRĂTOARE
DE BEREDE APA
5.255.55AUTOBUZ
6.257.00MICRO 16AUCHANUZINACAP LINIEFCA.LAMINORUL
7.308.10 DE APABOTIZULUIDE BERE
8.409.15"6,25*""7,00*"
9.509.5510.257.358.10
11.0011.358.409.059.15
12.1012.459.509.5510.1510.25
13.2013.2514.0011.0011.2511.35
14.3515.1212.1012.3512.45
16.0016.4513.2013.2514.05
17.3018.1014.3015.05
18.5018.5519.3015.4016.0516.10
20.0020.3520.2516.5017.1517.25
21.2021.5521.4518.0018.0518.35
22.3022.5023.0019.10"19,45*"
23.30"20,20*"
CAPACITATECAPACITATE
100 LOCURI100 LOCURI
* NU CIRCULA DUMINICĂ
DUMINICĂ TOATE CURSELE AU CAPĂT DE LINIE PE BOTIZULUI
ANEXA PAG 19
LINIA 14TRASEU=MICRO 17-POD DECEBAL-CENTRU-GARĂ-RETUR
LUNGIME TRASEU = 11.9 KMNR STAŢII=19LUNGIME INTERSTAŢIE=0.626 KM.
STAŢII PE TRASEU
CAP LINIE MICRO 17GARA CFR 
PARC MICRO 17LICEUL FORESTIER
POŞTA MICRO 17B-dul TRAIAN
INTEREX CEASUL ELECTRIC
P-ta SOARELUIStr. A. I. CUZA
CAP POD DECEBALBISERICĂ CATOLICĂ B-dul. CLOŞCA
CATEDRALA ORTODOXĂ PROFI B-dul. CLOŞCA
CASA DE MODĂINTRAREA PARC SOARELUI
MUZEUL JUDEŢEANPIAŢA DE ALIMENTE MICRO 17
ELECTROLUXCAP LINIE MICRO 17
GARA CFR
AUTOBUZ 1AUTOBUZ 2MIDIBUZ 1AUTOBUZ 3
MICRO 17GARAMICRO 17GARAMICRO 17GARAMICRO 17GARASAMOBIL
5.155.35
5.306.00
5.456.15
6.006.25
6.206.50
6.30*7.00
6.457.15
7.007.35
7.308.00PROGRAMUL ÎN
7.458.15 ZILELE NELUCRĂTOARE
8.008.30
8.309.00
8.459.15MIDIBUZ 1
9.009.30MICRO 17GARA
9.3010.00Str. MIHAIPETROM LB"6,10*""6,40*"
10.0010.30VITEAZUL7.007.30
10.3011.009.3010.308.008.30
11.0011.309.009.30
11.3012.0010.0010.30
12.0012.3011.0011.30
12.3013.0012.0012.30
13.0013.3013.0013.30
13.3014.0014.0014.30
14.0014.3015.0015.30
14.3015.0016.0016.30
15.0015.3017.0017.30
15.3016.0018.0018.30
16.0016.3019.0019.30
16.3017.0020.0020.30
17.0017.3021.0021.30*
17.3018.0021.50*
18.0018.30CAPACITATE
18.3019.00100 LOCURI
19.0019.30* NU CIRCULA DUMINICĂ
19.3020.00
20.0020.30
20.3021.00
21.0021.30
21.3022.00
22.00
22.3023.00
STAŢIONEAZĂ
PARC INDMICRO 17GARA
SUD
23.4523.3523.25
CAPACITATECAPACITATECAPACITATECAPACITATE
100 LOCURI100 LOCURI72 LOCURI100 LOCURI
* INTRA PE TRASEU DE LA : 5.55 CARPATI II -- DRUM PAULESTI - STR I VIDU - POD DECEBAL - STR A IANCU - STR RODNEI -KARO -
CENTRU - MICRO 17
ANEXA PAG 20
LINIA 15TRASEU=MICRO 17-POD GOLESCU-CENTRU-GARĂ-RETUR
LUNGIME TRASEU = 14.1 KMNR STAŢII=24LUNGIME INTERSTAŢIE=0.587 KM.
STAŢII PE TRASEU
CIMITIRUL Str. AMAȚIGARA CFR 
VIS A VIS FABRICA DE OXIGENLICEUL FORESTIER
PARC MICRO 17B-dul TRAIAN
POŞTA MICRO 17CEASUL ELECTRIC
INTEREX Str. MANIU 2
P-ta SOARELUIP-ţa DE ALIMENTE Nr. 1
KAUFLANDStr. CAREIULUI-FCA PAINE
CAP POD GOLESCUPIAŢA Gh. BOITOR
MARTIRILOR DEPORTATIINTRAREA PARC SOARELUI
Str. MANIU 1POȘTA MICRO 17
CASA DE MODĂFABRICA DE OXIGEN
MUZEUL JUDEŢEANCIMITIRUL Str. AMAȚI
ELECTROLUX
GARA CFR
PROGRAMUL ÎN ZILELE NELUCRĂTOARE
AUTOBUZ
CIMITIRMICRO 17GARAAUTOBUZ
Str.AMAȚICIMITIRGARA
7.227.157.50Str.AMAȚI
8.208.506.307.00
9.209.557.308.00
10.3511.108.309.00
11.5012.259.3010.00
13.0513.4010.3011.00
14.2014.5511.3012.00
15.3516.1012.3013.00
16.5017.3013.3014.00
18.1014.3015.00
CAPACITATE15.3016.00
100 LOCURI16.30
CAPACITATE
100 LOCURI
ANEXA PAG 21
LINIA 16TRASEU-14 MAI-CEAS ELECTRIC-PIAȚA NR.1-AUCHAN-RETUR
"LUNGIME TRASEU = 13,4 KM"NR STAŢII=21LUNGIME INTERSTAŢIE=0.638 KM.
STAŢII PE TRASEU
CART. 14 MAIAUCHAN
Str. ILIŞEŞTIStr. CAREIULUI VIS A VIS CEC
Str. GEORGE CĂLINESCUCAP  POD GOLESCU
PIAŢA EROILORMARTIRILOR DEPORTATI
PIAŢA MICĂStr. MANIU 1
Bul. V. LUCACIUCASA DE MODĂ
CEASUL ELECTRICD.J. STATISTICĂ
Str. MANIU 2PIAŢA MICĂ
P-ţa DE ALIMENTE Nr. 1STADION 
Str. CAREIULUI LEBĂDAStr. GRIGORE URECHE
Str. CAREIULUI BENZINĂRIA MOLPţa 14 MAI
AUCHAN
AUTOBUZ
PESCĂRUȘSOLIDA-CENTRUAUCHAN
5.25RITĂȚII
P-ţa 14 MAI
5.306.00
6.307.00
7.258.00
8.359.10
9.4510.20
10.5511.30
12.0512.40
13.1013.50
14.2015.10
15.4516.20
16.5017.25
18.0018.30
19.0519.40
20.1521.10
21.4522.30CURSA DIN P-ța 14 MAI CIRCULĂ PE PASARELĂ-Str. BOTIZULUI-Bul. CLOȘCA
22.4523.30*
"23,55*"
CAPACITATE
100 LOCURI
*CIRCULA NUMAI CAND HIPERMARKETUL AUCHAN ARE PROGRAM PRELUNGIT
ANEXA PAG 22
LINIA 17TRASEU=CENTRU-POD DECEBAL-CARTIER SĂTMĂREL-RETUR
"LUNGIME TRASEU = 20,80 KM"NR STAŢII=29LUNGIME INTERSTAŢIE=0.717KM.
STAŢII PE TRASEU
Str. A. I. CUZABISERICA SĂTMĂREL
BISERICĂ CATOLICĂSĂTMĂREL-4 STAŢII
PROFI B-dul. CLOŞCABALTA BLONDĂ-4 STATII
INTERSECŢIA FERĂSTRĂUGORDIUS
GORDIUSLICEUL GERMAN
BALTA BLONDĂ-4 STATIILICEUL DE IND. USOARĂ
SĂTMĂREL-4 STAŢIIBISERICA GRECO CATOLICĂ
BISERICA SĂTMĂRELCAP POD DECEBAL
CATEDRALA ORTODOXĂ
CATEDRALA ROMANO CATOLICĂ
Str. A. I. CUZA
PROGRAMUL ÎN ZILELE NELUCRĂTOARE
AUTOBUZ DE MARE CAPACITATEAUTOBUZ
CENTRUSOLIDARITĂŢIISĂTMĂRELCENTRUSĂTMĂREL
5.45PORNESTE DIN
6.307.15 GARA FERASTRAU LA 5.45
8.008.306.20
9.00STAȚIONEAZĂ6.457.15
10.0010.307.45
11.00STAȚIONEAZĂ
12.4513.3010.4011.00
14.1515.0011.20
15.4516.30
16.15*LA GARAJ"16,45*"13.4014.00
17.1518.0014.20
18.4519.30
20.1520.45
21.2021.5017.4018.00
22.20STAȚIONEAZĂ18.20
23.3024.00
LA GARAJ20.0020.30
CAPACITATE21.00LA GARAJ
150 LOCURICAPACITATE
*MIDIBUZ100 LOCURI
ANEXA PAG 23
LINIA 18TRASEU=MICRO 17-POD GOLESCU-PIAŢA NR.1-PLATFORMA IND.NORD-RETUR
LUNGIME TRASEU = 18.5 KMNR STAŢII=31LUNGIME INTERSTAŢIE=0.596 KM.
STAŢII PE TRASEU
CAP LINIE MICRO 17LAMINORUL
PARC MICRO 17TUBI
POŞTA MICRO 17FABRICA DE BERE
INTEREX MOND AUTO
P-ta SOARELUIBISERICA CATOLICĂ
KAUFLANDMOTO SHOES
CAP  POD GOLESCUBISERICA ORTODOXĂ
MARTIRILOR DEPORTATIVIS A VIS ŞTRAND
Str. MANIU 1POLICLINICA CFR
Str. A. I. CUZACEASUL ELECTRIC
Lic. ECONOMICStr. MANIU 2
PENNY MARKETP-ţa DE ALIMENTE Nr. 1
DANTEXStr. CAREIULUI-FCA PAINE
GALLENUSPIAŢA Gh. BOITOR
Str. BOTIZULUI CASEINTRAREA PARC SOARELUI
CAP LINIE BOTIZULUIPIAŢA DE ALIMENTE MICRO 17
FABRICA DE BERE sauCAP LINIE MICRO 17
TUBI
LAMINORUL
AUTOBUZ
MICRO 17FCA. DE BERELAMINORUL
6.056.25CIRCULĂ PE PODUL DECEBAL
7.007.30
8.108.40
9.159.50
10.2511.00"NU CIRCULĂ SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ"
11.3512.10
12.4513.20
14.0014.40
15.3016.15
17.0017.45
18.3019.05
19.40
CAPACITATE
100 LOCURI
ANEXA PAG 24
LINIA 21
ORA PORNIRIITRASEU:STR GARA FERASTRAU- STR MAGNOLIEI -STR INAULUI - STR. ARINULUI -MICRO 16
5.50POD GOLESCU - PIATA NR. 1 - STR LÜKŐ BÉLA -STR. AUREL VLAICU - KARO
STAŢII PE TRASEU
Str. GARA FERĂSTRĂU
Str. MAGNOLIEI
Str. OITUZ
Str. ARINULUI
MICRO 16
Str. CAREIULUI VIS A VIS CEC
CAP  POD GOLESCU
MARTIRILOR DEPORTATI
Str. PELICAN
VIS A VIS PARC Str.A. VLAICU
KARO
LUNGIME TRASEU = 8.3NR STAŢII= 11"LUNGIME INTERSTAŢIE=0,755 KM."
NU CIRCULA SÂMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ
ANEXA PAG 25
LINIA 22
ORA PORNIRIITRASEU:SOLIDARITATII - STR G CALINESCU -PTA MICA - STR CUZA VODA - PTA G BOITOR -
5.45INTRAREA M 17 - STR I VIDU - DRUM PAULESTI - BDUL CAREIULUI - STPITALUL JUD -
STR INAULUI - STR MAGNOLIEI ( AGROSEM )
STAŢII PE TRASEU
Str. ILIŞEŞTI
Str. GEORGE CĂLINESCU
PIAȚA EROILOR
PIAŢA MICĂ
Bul. V. LUCACIU
CEASUL ELECTRIC
Str. A. I. CUZA
P-ţa. GHEORGHE BOITOR
INTRAREA PARC SOARELUI
PIAŢA DE ALIMENTE MICRO 17
COOP. IMBRACAMINTEA
P-ta SOARELUI
Str. CAREIULUI KAUFLAND
CBA Str. PRAHOVEI 
SPITALUL JUDEŢEAN
PIAŢA BETHLEN GÁBOR
Str. MAGNOLIEI
AGROSEM
LUNGIME TRASEU = 20.5NR STAŢII=18LUNGIME INTERSTAŢIE=1.138 KM.
NU CIRCULA SÂMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ
ANEXA PAG 26
LINIA 23TRASEU=CARPAŢI II-POD DECEBAL-PIAŢA NR1-STR. BARITIU-RETUR
LUNGIME TRASEU = 17.9 KMNR STAŢII=27LUNGIME INTERSTAŢIE=0.662 KM.
STAŢII PE TRASEU
CARPAŢI IILAZARULUI AJOFM
UNICARMStr. BARIŢIU (CAPAT LINIE)
RÂNDUNICAStr. BARIŢIU PRIETENIA 2
INTRARE Str. PĂULEŞTIStr. BARIŢIU INTERSECTIA DOINA
PARC MICRO 17Str. BARIŢIU INTERSECTIA BRADICEANU 2
POŞTA MICRO 17PIAŢA DE VECHITURI
INTEREX SPITALUL MUNICIPAL
P-ta SOARELUIStr. A. I. CUZA
CAP POD DECEBALP-ţa. GHEORGHE BOITOR
CATEDRALA ORTODOXĂ CANTINA UNIO
CATEDRALA ROMANO CATOLICĂUNIO POARTA 4
SPITALUL MUNICIPALCARPAŢI II
PIAŢA DE VECHITURI 
Str. BARIŢIU INTERS. BRADICEANU 1
Str. BARIŢIU INTERS. A. SEVER
Str. BARIŢIU PRIETENIA 1
LAZARULUI AJOFM
"NU CIRCULĂ SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ"
AUTOBUZ
CARPATI IIMICRO 17LAZARULUIMETAMOBRACHEL
"5,50*"5.52"6,25"*LA 5.50 CIRCULA PE TRASEUL : CARPATI II-MICRO 17-POD DECEBAL-
8.208.259.00STR. A. IANCU-STR. RODNEI-KARO-METAMOB
9.459.5010.30
11.1511.2012.00
12.4512.5013.30
14.1514.2014.4515.05****LA 15.05 CIRCULA PE TRASEUL:METAMOB - KARO - STR RODNEI - STR A IANCU -
16.0016.0516.30 POD DECEBAL - MICRO 17 - CARPATI II
17.1517.2017.50RACHEL18.00
18.4518.3518.05******CIRCULA PE TRASEUL: RACHEL - STR. RODNEI - STR A IANCU -
POD DECEBAL - MICRO 17 - STR I VIDU- CARPATI II
CAPACITATE
100 LOCURI
ANEXA PAG 27
LINIA 29TRASEU-CENTRU-POD GOLESCU-PARC IND SUD-RETUR
"LUNGIME TRASEU = 23,9 KM"NR STAŢII=35LUNGIME INTERSTAŢIE=0.683 KM.
STAŢII PE TRASEU
Str. A. I. CUZAPARC INDUSTRIAL SUD
CATEDRALA ROMANO CATOLICĂINTRARE PARC IND
Str. MANIU 2VIS A VIS BISERICA
P-ţa DE ALIMENTE Nr. 1CURTUIUŞ NR. 306
Str. CAREIULUI-FCA PAINER.A.R. 
PIAŢA Gh. BOITORRANIA
CANTINA UNIOCURTUIUS VIS A VIS NR. 295
UNIO POARTA 4MAVIO
CARPAŢI IIPETROM
PETROMCARPAŢI II
MAVIORÂNDUNICA
LUCIAN BLAGA NR. 295COOP. IMBRACAMINTEA
TIPOGRAFIA SOMEȘPIAŢA SOARELUI
R.A.R. KAUFLAND
CURTUIUŞ NR. 383CAP  POD GOLESCU
ALIMENTARA CURTUIUŞMARTIRILOR DEPORTATI
INTRARE PARC INDStr. MANIU 1
PARC INDUSTRIAL SUDStr. A. I. CUZA
AUTOBUZPROGRAMUL ÎN ZILELE NELUCRĂTOARE
14 MAICENTRUP.I.S.AUTOBUZ
6.056.156.4714 MAICENTRUP.I.S.
6.006.206.45STAŢIONEAZĂ
14.0014.357.407.15
15.1015.45
16.1517.1014.2014.45STAŢIONEAZĂ
17.4015.4015.20
22.1022.50STAŢIONEAZĂ"22,10*""22,50*"STAŢIONEAZĂ
23.10"23,50*""23,10*"
23.50"24,00* P-Ța 14 MAI"
CAPACITATECAPACITATE
100 LOCURI100 LOCURI
* NU CIRCULA DUMINICĂ
ANEXA PAG 28
LINIA 29 IITRASEU-CENTRU-POD GOLESCU-PARC IND SUD-RETUR
LUNGIME TRASEU =23.9 KMNR STAŢII=31LUNGIME INTERSTAŢIE=0.770 KM.
STAŢII PE TRASEU
MICRO 16-BRANDUSAPARC INDUSTRIAL SUD
Str. CAREIULUI VIS A VIS CECINTRARE PARC IND
Str. CAREIULUI-FCA PAINEVIS A VIS BISERICA
Str. CAREIULUI KAUFLAND 2CURTUIUŞ NR. 306
PIAŢA Gh. BOITORR.A.R. 
CANTINA UNIORANIA
UNIO POARTA 4CURTUIUS VIS A VIS NR. 295
CARPAŢI IIMAVIO
PETROMPETROM
MAVIOCARPAŢI II
LUCIAN BLAGA NR. 295RÂNDUNICA
TIPOGRAFIA SOMEȘCOOP. IMBRACAMINTEA
R.A.R. PIAŢA SOARELUI
CURTUIUŞ NR. 383KAUFLAND
ALIMENTARA CURTUIUŞLEBADA
INTRARE PARC INDMICRO 16-BRANDUSA
PARC INDUSTRIAL SUD
AUTOBUZ
MICRO 16LEBADAP.I.S.
6.156.47*
7.508.20LA GARAJ
15.2515.00CIRCULA DE LA R.A.R.
16.1515.45
CAPACITATE
100 LOCURI
* CIRCULA PE TRASEUL : PARC IND. SUD - DRM 1 - STR CERBULUI - STR. DARIU POP - STR PRAHOVA - STR CAREIULUI
TRASEU 1=MICRO 16-SPITALUL JUDEȚEAN-D.R.M. POARTA 1 - RETUR
"LUNGIME TRASEU = 15,2 KM"NR STAŢII=11LUNGIME INTERSTAŢIE=1. 382 KM
NU CIRCULA SÂMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ
ANEXA PAG 29
LINIA DRM1
TRASEU 1=MICRO 16-SPITALUL JUDEȚEAN-D.R.M. POARTA 1 - RETUR
"LUNGIME TRASEU = 10,1 KM"NR STAŢII=10LUNGIME INTERSTAŢIE=1. 100 KM
STAŢII PE TRASEU
CARTIER MICRO 16D.R.M. POARTA 1
Str. CAREIULUI VIS A VIS CECC.A. ROSETTI
Str. PRAHOVEI SPITALUL JUDEŢEAN
SPITALUL JUDEŢEANStr. CAREIULUI LEBĂDA
PIAŢA BETHLEN GÁBORCARTIER MICRO 16
C.A. ROSETTI
D.R.M. POARTA 1
LINIA DRM2
TRASEU 2= INTERSECȚIA CRINUL - MICRO 17 -D.R.M. POARTA 1- D.R.M. POARTA 2 - RETUR
"LUNGIME TRASEU = 19,3 KM"NR STAŢII=19LUNGIME INTERSTAŢIE=1.015 KM.
STAŢII PE TRASEU
Str. CAREIULUI-FCA PAINED.R.M. POARTA 2
Str. CAREIULUI KAUFLAND 2D.R.M. POARTA 1
PIAŢA Gh. BOITORCARPAŢI II
INTRAREA PARC SOARELUIRÂNDUNICA
PIAŢA DE ALIMENTE MICRO 17INTRARE Str. PĂULEŞTI
CAP LINIE MICRO 17PARC MICRO 17
UNIO POARTA 4POŞTA MICRO 17
CARPAŢI IIINTEREX 
D.R.M. POARTA 1P-ta SOARELUI
D.R.M. POARTA 2Str. CAREIULUI KAUFLAND 1
Str. PRAHOVEI 
LINIA DRM3
TRASEU 3= P-ŢA TITULESCU - (MICRO 16)-D.R.M. - RETUR
LUNGIME TRASEU = 20 KMNR STAŢII=26LUNGIME INTERSTAŢIE=0.769 KM.
STAŢII PE TRASEU
PIAŢA TITULESCUDRÄXLMAIER
PETROM TITULESCUVULTURULUI
P-ţa DE ALIMENTE Nr. 1CARPAŢI II
Str. CAREIULUI LEBĂDAUNICARM
CARTIER MICRO 16RÂNDUNICA
Str. CAREIULUI VIS A VIS CECCANTINA UNIO
Str. CAREIULUI-FCA PAINEP-ta SOARELUI
Str. CAREIULUI KAUFLAND 2Str. CAREIULUI KAUFLAND 1
PIAŢA Gh. BOITORStr. CAREIULUI LEBĂDA
CANTINA UNIOCARTIER MICRO 16
UNIO POARTA 4Str. CAREIULUI VIS A VIS CEC
CARPAŢI IICAP POD GOLESCU
VULTURULUIMARTIRILOR DEPORTATI
DRÄXLMAIERPIAŢA TITULESCU
LINIA DRM4
TRASEU 4= MICRO 16-D.R.M. POARTA 1-D.R.M. POARTA 2
"LUNGIME TRASEU = 4,920 KM"NR STAŢII=10LUNGIME INTERSTAŢIE=0.492KM.
STAŢII PE TRASEU
CARTIER MICRO 16
Str. CAREIULUI VIS A VIS CEC
Str. CAREIULUI-FCA PAINE
Str. CAREIULUI KAUFLAND 2
PIAŢA Gh. BOITOR
CANTINA UNIO
UNIO POARTA 4
CARPAŢI II
VULTURULUI
DRÄXLMAIER
ANEXA PAG 30
AUTOBUZ
CENTRUP-ţa TITULESCUINTERSECȚIA CRINULM 16M 17D.R.M.D.R.M.
POARTA 1POARTA 2
6.106.30STAȚIONEAZĂDRM 1
7.307.10
6.156.206.406.45STAȚIONEAZĂDRM 2
7.457.357.207.10
6.306.456.50STAȚIONEAZĂDRM 3
7.157.257.407.507.55
8.007.457.257.15
6.206.406.45DRM 4
14.1014.30STAȚIONEAZĂDRM 1
15.3015.10
14.1514.2514.4014.45STAȚIONEAZĂDRM 2
15.4515.3515.2015.15
14.1014.1514.45STAȚIONEAZĂDRM 3
15.5015.4515.2515.15
17.2517.1517.0516.40
22.1022.30STAȚIONEAZĂDRM 1
23.3023.10
22.1522.2522.4022.45STAȚIONEAZĂDRM 2
23.4023.3023.2023.15
CAPACITATE
100 LOCURI
"CURSELE DRM CIRCULĂ SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ NUMAI LA CEREREA DRÄXLMAIER"
ANEXA PAG 31
CURSĂ PERSONAL DE BORD
CP. AM. - circulă cu plecare de la ora 3.45 pe traseul: Str Gara Ferăstrău - Str. Dinu Lipati- Str. C. A. Rosetti – B-dul. Lucian Blaga -
- Str Ambudului - Str.Ganea - Str. Păulești - Str. Jubileului – B-dul Independenței - Str. C. A. Rosetti - Str. Dinu Lipati -
Str. Gara Ferăstrău - (ora 4.10) – B-dul Closca - Pod Decebal – B-dul Vasile Lucaciu – B-dul Traian - Str. Avram Iancu -
Str Fabricii - Str Grigore Ureche – P-ța 14 Mai - Str. Anton Pann - Str. Anghel Saligny - Str.G. Călinescu - Str. Rodnei -
Str Ady Endre - Str.Iuliu Maniu - Str. N. Golescu – B-dul. Lalelei - Drum Carei - Str. Brândușa - Drum Carei –
B-dul Closca - Str Gara Ferăstrău
LUNGIME TRASEU = 21.6 KM
CAPACITATE 19 LOCURI
SÂMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ PLECAREA ESTE LA ORA 4.40
CP. PM. - circulă cu plecare de la ora 0.05 pe traseul: Str Gara Ferăstrău - Str.Dinu Lipati - Str. C. A. Rosetti – B-dul. Lucian Blaga -
Str Ambudului - Str.Ganea - Str. Păulești - Str. Jubileului – B-dul Independenței – B-dul Octavian Goga - Pod Decebal –
B-dul Vasile Lucaciu – B-dul Traian - Str. Avram Iancu - Str Fabricii - Str Grigore Ureche – P-ta 14 Mai - Str. Anton Pann -
Str. Anghel Saligny - Str. G. Călinescu - Str. Rodnei – Str. Ady Endre - Str. Iuliu Maniu - Str. N. Golescu – B-dul. Lalelei -
Drum Carei - Str. Brândușa - Drum Carei – B-dul Cloșca - Str Gara Ferăstrău
LUNGIME TRASEU = 19.2 KM
CAPACITATE 19 LOCURI
SÂMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ PLECAREA ESTE LA ORA 21.30
ANEXA PAG 32
CURSE DE ELEVI
"Linia CSE 1 - circulă de la strada Dorobanților spre stația Petrom cu plecare de la ora 7,10 pe traseul: Carpați II - Str. Ganea - Str. Păulești -"
Micro 17 - Centru - Liceul German (B-dul. Cloșca) - Garaj
CAPACITATE 100 LOCURI
LUNGIME TRASEU = 10.5 KMNR STAŢII=18LUNGIME INTERSTAŢIE=0.617M.
"Linia CSE 2 - ( Linia 29)circulă de la stația Intrare Prac Industrial Sud cu plecare de la ora 7,05 pe traseul: Curtuiuș - Stația Petrom - Carpați II"
- Unio -Kaufland - Pod Golescu - Casa de Modă - Solidarității (Liceul Ortodox) și se întoarce pe traseul Liniei 11 la garaj
CAPACITATE 150 LOCURI
"Linia CSE 3 - (Linia 18) circulă cu plecare de la ora 7,30 de la stația Fabrica de Bere, pe traseul: laminorul -Str. Botizului - - Pasarelă -"
Str. Fabricii - Str. Rodnei - Str. Eroilor - Str. Wolfenbuttel - Str. Ștefan cel Mare - Str. iuliu Maniu-Pod golescu - Micro 17
CAPACITATE 100 LOCURI
LUNGIME TRASEU = 20.33 KMNR STAŢII=10LUNGIME INTERSTAŢIE=1.27M.
"Linia CSE 4 - (Linia 5) - circulă cu plecare de la ora 7,15 de la IAS Dorolț pe traseul: I.A.S. Dorolț - Str. Unirii - Centru -"
Liceul German (Bvd. Cloșca)
CAPACITATE 100 LOCURI
LUNGIME TRASEU = 10.5 KMNR STAŢII=18LUNGIME INTERSTAŢIE=0.617M.
"Linia CSE 5 - (Linia 17) - circulă cu plecare de la ora 7,20 din Balta Blondă spre Centru"
CAPACITATE 100 LOCURI
LUNGIME TRASEU = 9.3 KMNR STAŢII=10LUNGIME INTERSTAŢIE=1.033M.
"Linia CSE 6 - ( Linia 7 )circulă cu plecare de la ora 7,10 pe traseul: str. Spiculu -str. Merilor - Str. Careiului - Pod Golescu - Str. Iuliu Maniu -"
Str. A.I. Cuza - Pod Decebal - Bd. Cloșca - Str. Gara Ferăstrău
CAPACITATE 100 LOCURI
LUNGIME TRASEU =9.4 KMNR STAŢII=10LUNGIME INTERSTAŢIE=1.047M.
"Linia CSE 7 - circulă cu plecare de la ora 7,15 pe traseul: Micro 16 (Brândușa) - Str. Careiului - Pod Golescu - Str. Iuliu Maniu -"
Str. Ady Endre - Str. Barițiu - Str. Axente Sever - Str. Deltei - Liceul Ortodox - Str. Teilor - Str. Ilarie Chendi - Str. Lazarului -
la ora 7.30 capat linie Str. Barițiu - Str. Ady Endre - Str. A.I. Cuza - Pod Decebal - Bd. Cloșca - Str. Gara Ferăstrău
CAPACITATE 22+20 LOCURI
"Linia 6 - circulă cu plecare de la ora 7,20 pe traseul: Str. Odoreului - Str. Botizului (Intersecție Șoimoșeni) - P-ța Romană - "
Centru (Str. 1 Decembrie 1918)
CAPACITATE 100 LOCURI
Cursele de elevi nu circulă pe perioada vacanțelor școlare și sărbători legale.
"Autoritate contractantă,""Operator,"
PrimarDirector general
Kereskényi Gábor Bujor Ionuț-Antonio
Director executiv Director tehnic
Ursu Lucica Molnar Csaba
Sef Serviciu Juridic Director economic
Mustea Bianca Fabian Dana Ioana
SADPPOficiul juridic
Hajdu ZsoltMoiș Rucsan
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

Anexa nr. 4 la H.C.L. 34/27.02.2020

 

4.1 Programul de Investitii al Operatorului

 

Denumire Proiect

Descriere Proiect

Valoarea Estimată (LEI)

Data Inc.

Data Fin.

Sursa de Finanţare

Tipul de bun

(de retur, de preluare, proprii ale operator.)

 

2020

2021

2022

   2023

Total

 

Spălătorie cu perii

Finalizarea achiziţiei spălătorie automate cu 2 perii inceputa in 2019

180.000

-

-

-

180.000

2020

2020

SURSE PROPRII

 BUNURI DE PRELUARE

 

Microbus

Achiziția unui microbus de transport persoane cu 20-30 de locuri

100.000

-

-

-

100.000

2020

2020

SURSE PROPRII

BUNURI DE PRELUARE

 

Stație carburant

Achiziția a 2 sonde de măsurare pentru rezervoare supraterane, stație distribuție uleiuri

 

15.000

-

70.000

-

85.000

2020

2022

SURSE PROPRII

BUNURI DE PRELUARE

 

Lucrări de reparații întreținere clădiri

Refacere toalete la hala de mașini, birouri, zugrăveli, refacere pardoselim balustrade, uși de birou,mobilier

60.000

15.000

15.000

200.000

290.000

2020

2023

SURSE PROPRII

BUNURI DE PRELUARE

 

Calcularoere și tehnică de calcul

Achiziția de calculatoare ,imprimanre, servere și licențe softweare

21.000

10.000

10.000

10.000

51.000

2020

2023

SURSE PROPRII, IFN

BUNURI DE PRELUARE

 

Elevator autobuze

Achiziţia unui elevator cu 4 sau 6 coloane pentru autobuze sarcina 5.5-7.5 to/coloana

-

-

95.000

-

95.000

2022

2022

SURSE PROPRII

 BUNURI DE PRELUARE

 

Autoutilitara MTMA max 3,5 to și autoturisme

Achiziţia unei autoutilitare, carosată ,basculabilă, 2+1 locuri cu MTMA max 3,5 to. și autoturisme

 

-

-

195000

-

195.000

2021

2022

SURSE PROPRII, IFN

 BUNURI DE PRELUARE

 

Autospecializată

Achiziţia   autospecializată rulată pentru  tractare depanare autobuze camioane

-

450.000

-

-

450.000

2021

2021

SURSE PROPRII, IFN

BUNURI DE PRELUARE

 

-

-

430.000

2019

2020

SURSE PROPRII, IFN

 BUNURI DE PRELUARE

Echipamente service

Achiziţia de echipamente service autobuze,      cricuri, utilaje de ridicat, rectificat discuri de frănă,chei pneumatice, sapalatoare cu presiune, etc.

74.000

15.000

15.000

150.000

255.000

2020

2023

SURSE PROPRII

 BUNURI DE PRELUARE

 

 

TOTAL

450.000

490.000

400.000

360.000

1.700.000

2020

2023

SURSE PROPRII, IFN

 

 

 

 

 

 

Anexa 4.2 – Programul de Investitii al Autoritatii Contractante finanţate din bugetul local

 

Denumire Proiect

Descriere Proiect

Durata începere/

Valoarea Respectivă lei fără TvA

 

Data Incepere

Data Finalizare

Sursa de Finanţare

Autobuze

Achiziţia a 4 autobuze noi 100 locuri cu grad de poluare redus (EURO 6) şi facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi

2019/3.800.000 lei

2019

2020

Buget local,

Reparaţii şi întreţinere la a constucţiilor puse la dispoziţie

Reparaţii capitale la instalaţii interioare încălzire,apă, canalizare, grupuri sanitare Refacere hidroizolaţii la hală, ateliere, grup exploatare,reabilitare termică clădiri. Refacere canalizare pluvială, reparaţii platformă betonată, trasare căi de acces si parcări. Refacerea gardurilor de împrejmuire a terenului şi zone verzi

2020/ 2.000.000 lei

2020

2023

Buget local,

 

Anexa4 .3 – Programul de Investitii al Autoritatii Contractante finanţate din surse atrase şi fonduri europene

Denumire Proiect

Descriere Proiect

Durata începere/

Valoarea Respectivă lei +TVA

 

Data Incepere

Data Finalizare

Sursa de Finanţare

E-tiketing şi managementul transportului

Implementarea unui sistem electronic de taxare şi management al transportului public

2019/6.300.000 lei

2019

2021

 

Fonduri europene şu bzfet local

Autobuze

Achiziţia a 15 autobuze hibryd noi 100 locuri cu facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi

2019/24.800.000 lei

2019

2023

Fonduri europene

Autobuze

Achiziţia a 2 autobuze hibryd noi de capacitate mare 150 locuri cu facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi

2019/4.810.000 lei

2019

2023

Fonduri europene

 

Anexa 4.4 – Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investitii din surse proprii ale Operatorului

O activitate foarte importantă, de fapt o obligaţie a Operatorului asumată prin contract este menţinerea în stare de curăţenie a tuturor autobuzelor care ies în trafic pentru realizarea programului de transport. Zilnic se curăţă la interior şi la exterior mai mult de 40 de autobuze. La momentul acesta a fost demarată și parțial realizată instalarea unei spălătorii cu 2 perii verticale pentru spălarea exterioară și a fost demontată instalaţa veche produsă şi pusă în funcţiune în anii 1970. Instalaţia nouă complet automată va aduce economii importante la consumurile de apă şi energie electrică, dar şi importante beneficii mediului asigurând până la 80% recircularea apei utilizate. Această investiție a fost demarată în anul 2019 și în prima parte a acestui an va fi finalizată și dată în exploatare.

Eficientizarea transportului public de călători este o prioritate a Operatorului și pentru asta este nevoie să adaptăn permanent capacitatea de transport cu cererea pe anumite trasee. Un microbus care să deservească anumite linii unde numărul călătorilor este foarte redus ar aduce economii importante. Luând în calcul numai diferența de consum de carburanți se poate deduce foarte ușor necesitatea achiziționăriii acestuia.

            Am prevăzut ca necesar de investiții de asemenea echipamemte IT, servere imprimante, inclusiv licențe considerând o necessitate obiectivă atât înlocuirea unora existente cât și completarea cu unele de generație nouă, și de asemenea reparații și refacerea grupurilor sanitare, vestiare, holuri,birouri precum și inlocuirea mobilierului. Facem precizarea că mobilierul actual este în mare majoritate mai vechi de 30 de ani.    

            Pentru că nivelul de dotare cu unelte de service trebuie menţinut la nivele acceptabile şi pentru creşterea productivităţii muncii operatorului, mai ales în contextul unei lipse de personal calificat, s-a propus pentru dotarea atelierului operatorului achiziţia unui elevator pentru autovehicule comerciale grele şi autobuze, foarte necesar atât din perspectiva productivităţii dar şi siguranţei personalului implicat în activitatea de reparaţii. La acest moment societatea nu dispune de un asemenea dispozitiv.


Achiziţia autoutilitarei și a 2 autoturisme propusă pentru anul 2022 este necesară pentru înlocuirea celor existente, Utilitara este necesară pentru asigurarea aprovizionării cu materiale piese de schimb auto, anvelope și cele 2 autoturisme propuse pentru achiziție co înlocui autoturismele folosite și foarte uzate

Realizarea programului de transport presupune existenţa în circulaţie zilnic a peste 40 de autobuze. În cazul apariţiei unor defecţiuni, sau în cazul unor accidente rutiere, autobuzele implicate trebuie să fie tractate la garaj. Acest lucru se face acum cu o autospecială fabricată în anul 1993 deci cu o vechime de peste 27 ani adaptată mai mult sau mai puţin autorizat pentru a tracta şi autobuze. Această autospecială este foarte probabil să nu mai poată fi utilizată din cauza uzurii, a lipsei pieselor de schimb, (o mare parte de piese de schimb pentru acest tip de autovehicul nu se mai fabrică). Apelarea la societăţi care deţin astfel de autospeciale presupune costuri foarte mari. De exemplu, pentru tractarea unui autobuz de la capăt de linie din cartierul Sătmărel costă aproximativ 1.000 lei. Un astfel de utilaj ar putea produce şi venituri pentru societate. O societate din Satu Mare pune la dispoziţia clienţilor o astfel de autospecializată la tariful de 500 lei ora plus 17 lei pentru 1 km parcurs. Analizând ofertele pentru astfel de autovehicule, se poate estima că o autospecializată de tractare rulată echipată complet se poate achiziţiona pentru suma de 100.000 euro.

Realizarea programului anual de întreţinere şi reparaţii a parcului auto presupune utilizarea de scule, unelte şi dispozitive specifice. Nu doar pentru că acestea se uzează şi trebuiesc înlocuite dar apar necesităţi noi. S-au propus anual pe durata contractului investiţii în astfel de echipamente pentru a satisface o astfel de nevoie.

Înlocuirea uleiurilor uzate la intervalele normate sau în urma unor reparaţii se face manual. Inevitabil se produc scurgeri de pe vase sau din motoare şi asta este o mare problemă pentru mediu. Pentru respectarea normelor actuale de mediu şi pentru ca operatorul să nu fie supus în permanenţă riscurilor de sancţionare din partea autorităţilor cu atribuţii în protejarea mediului s-a propus de asemenea ca până în 2021 să existe în dotarea acestuia o staţie modernă de distribuţie uleiuri.

Primar                                                                                                                                                                      Director general

Kereskényi Gábor                                                                                                                                                    Bujor Ionuț-Antonio

Director executiv                                                                                                                                                    Director tehnic

Ursu Lucica                                                                                                                                                              Molnar Csaba

Sef Serviciu Juridic                                                                                                                                                Director economic

Mustea Bianca                                                                                                                                                          Fabian Dana Ioana

SADPP                                                                                                                                                                    Oficiul juridic

Hajdu Zsolt                                                                                                                                                              Moiș Rucsan

Președinte de ședință,                                                                                                                                            Secretar general,

Albu Adrian                                                                                                                                                            Mihaela Maria Racolţa

 Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 34/27.02.2020
– Bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului
Bunuri de Retur
"Bunuri de retur sunt bunurile puse la dispozitie de către Autoritatea Contractantă către Operator în scopul executării Contractului, bunurile de natura domeniului public nou create sau existente si modernizate/dezvoltate cu subvenţii pentru investiţii"
Bunuri puse la dispozitie
Denumire mobile si imobileNr inv. Valoare de inventar
BARACA METALICA103165"3,576.28 "
CENTRALA TERMICA103179"58,933.04 "
CLADIRE ATELIER VULCANIZARE103172"19,659.96 "
CLADIRE COMPRESOR (C9)103167"7,812.03 "
CLADIRE GRUP EXPLOATARE103168"212,244.61 "
CLADIRE GRUP EXPLOATARE (CORP C1)103169"40,849.12 "
CLADIRE GRUP POARTA103171"13,193.24 "
CLADIRE HALA MASINI103170"1,442,234.91 "
CLADIRE STATIE DE CARBURANTI103173"21,968.83 "
CLADIRE STATIE SPALARE AUTO103174"232,365.53 "
CLADIRE TRANSFORMATOR103177"53,776.46 "
CONDUCTA CANAL103181"61,703.85 "
CONDUCTA CANAL TUB BETON103182"25,719.66 "
DRUM ACCES102870"52,741.33 "
LINIE ELECTRICA SUBTERANA103180"11,664.62 "
MAGAZIA MATERIALE SI ATELIER103178"145,286.31 "
MAGAZIE MAT.SI INST. TEHNOLOGICE103166"34,360.20 "
"TEREN TTRANSURBAN, CF 163069 SUPR 23176,61 MP"1002T"2,161,682.00 "
CANAL DE VIZITARE AUTO103718"4,203.58 "
GARD103722"2,099.83 "
GARD ELEMENT BETON103723"12,569.04 "
PLATFORMA PARCARE TROLEIBUZE103721"174,071.17 "
PLATFORMA TEHN. DE PARCARE103720"8,718.17 "
PUT FORAT103726"53,652.41 "
RAMPA SPALARE AUTO103717"4,097.91 "
REZERVOR 50000 L CARBURANTI103727"8,322.79 "
STATIE AUTOBUZ B-DUL INDEPENDENTEI 103542"4,045.56 "
STATIE AUTOBUZ ALEEA ILISESTI 103551"4,045.56 "
STATIE AUTOBUZ B-DUL CLOSCA103558"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ B-DUL CLOSCA 103541"4,045.56 "
STATIE AUTOBUZ B-DUL INDEPENDENTEI 2103543"4,045.56 "
STATIE AUTOBUZ B-DUL LUCIAN BLAGA103559"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ B-DUL LUCIAN BLAGA 48103560"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ B-DUL LUCIAN BLAGA 49103561"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ B-DUL LUCIAN BLAGA 103544"4,045.56 "
STATIE AUTOBUZ B-DUL LUCIAN BLAGA 33103545"4,045.56 "
STATIE AUTOBUZ B-DUL LUCIAN BLAGA 34103546"4,045.56 "
STATIE AUTOBUZ BALTA BLONDA103556"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ BALTA BLONDA 62103574"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ BALTA BLONDA BISERICA103557"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ CARTIER 14 MAI (PARC) 103550"4,045.56 "
STATIE AUTOBUZ CIMITIR ORTODOX 103555"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITA B-DUL UNIRII 103537"7,601.23 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR B-DUL LUCIAN BLAGA 103533"7,601.23 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR AQUASTAR103612"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR B-DUL CLOSCA103590"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR B-DUL CLOSCA 113103591"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR B-DUL CLOSCA 79103625"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR B-DUL CLOSCA 103529"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR B-DUL INDEPENDENTEI103604"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR B-DUL LUCIAN BLAGA 80103592"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR B-DUL LUCIAN BLAGA 81103593"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR B-DUL LUCIAN BLAGA 82103594"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR B-DUL LUCIAN BLAGA 83103595"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR B-DUL LUCIAN BLAGA 103532"7,601.23 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR B-DUL OCTAVIAN GOGA103605"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR B-DUL OCTAVIAN GOGA (BILLA) 103534"7,601.23 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR CALEA TRAIAN103611"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR DRAXLMAIER 84103596"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR DRAXLMAIER 85103597"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR DRUM CAREI ( BCR) 103531"7,601.23 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR DRUM CAREI (CEC) 103530"7,601.23 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR PARC INDUSTRIAL SUD 86103598"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR PARC INDUSTRIAL SUD 87103599"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR PARC INDUSTRIAL SUD 88103600"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR PARC INDUSTRIAL SUD 89103601"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR PIATA EROII REVOLUTEI103613"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR PIATA LIBERTATII CASA DE MODA103626"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR PIATA ROMANA 100535"7,601.23 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA 1 DECEMBRIE103614"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA ALEXANDRU IOAN CUZA103621"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA ALEXANDRU IOAN CUZA 17103719"7,601.23 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA AUREL VLAICU103624"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA BOTIZULUI103606"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA BOTIZULUI 103536"7,601.23 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA BOTIZULUI 95103607"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA BOTIZULUI 96103608"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA BOTIZULUI 97103609"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA BOTIZULUI 98103610"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA CAREIULUI 105103617"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA CAREIULUI 106103618"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA CAREIULUI 107103619"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA CAREIULUI 110103622"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA CAREIULUI 111103623"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA GANEA103602"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA JUBILEULUI103603"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA PRAHOVEI103620"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA UNIRII 103103615"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ CU PANOU PUBLICITAR STRADA UNIRII 104103616"8,185.91 "
STATIE AUTOBUZ PARC BRANDUSA103587"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ PARC BRANDUSA 103540"4,045.56 "
STATIE AUTOBUZ PIATA MICA103578"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ SATMAREL 40103552"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ SATMAREL 41103553"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ SATMAREL 42103554"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA ADY ENDRE 103548"4,045.56 "
STATIE AUTOBUZ STRADA AMATIULUI103563"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA AMBUDULUI 103539"4,045.56 "
STATIE AUTOBUZ STRADA ARINULUI103583"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA AVRAM IANCU103579"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA CLOSCA NR.308103584"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA EROILOR103577"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA GEORGE CALINESCU103576"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA GHEORGHE BARITIU103573"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA GHEORGHE BARITIU 77103589"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA GHEORGHE BARITIU COLT CU DIANA103575"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA GHEORGHE BARITIU 103549"4,045.56 "
STATIE AUTOBUZ STRADA ION VIDU103564"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA IULIU MANIU103547"4,045.56 "
STATIE AUTOBUZ STRADA LAZARULUI103572"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA NICOLAE GOLESCU103586"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA NICOLAE GOLESCU 103538"4,045.56 "
STATIE AUTOBUZ STRADA ODOREULUI103565"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA ODOREULUI 54103566"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA ODOREULUI 55103567"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA ODOREULUI 56103568"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA ODOREULUI 57103569"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA OITUZ103582"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA PAULESTI103562"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA PRAHOVEI103581"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA SOIMOSENI 58103570"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA SOIMOSENI 59103571"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA TRANDAFIRILOR103588"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA UNIRII103580"4,356.74 "
STATIE AUTOBUZ STRADA VULTURULUI103585"4,356.74 "
AUTOMAT BILETE B-DUL CLOSCA201251"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE B-DUL CLOSCA 2201264"6,520.70 "
AUTOMAT BILETE B-DUL CLOSCA LICEU J ETTINGER300523"8,969.03 "
AUTOMAT BILETE B-DUL INDEPENDENTEI201252"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE B-DUL LUCIAN BLAGA201250"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE B-DUL LUCIAN BLAGA 2201265"6,520.70 "
AUTOMAT BILETE B-DUL LUCIAN BLAGA CHIOSC300524"8,969.03 "
AUTOMAT BILETE B-DUL OCTAVIAN GOGA201272"6,520.70 "
AUTOMAT BILETE B-DUL UNIRII201248"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE BALTA BLONDA201263"6,520.70 "
AUTOMAT BILETE DRUMUL CAREIULUI201243"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE GARA SATU MARE201256"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE P-TA 14 MAI 1970300518"8,969.03 "
AUTOMAT BILETE P-TA MARE201249"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE P-TA ROMANA201246"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE PARC INDUSTRIAL SUD201266"6,520.70 "
AUTOMAT BILETE PIATA MICA201253"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE POD DECEBAL300522"8,969.03 "
AUTOMAT BILETE POD GOLESCU201257"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE SATMAREL201261"6,520.70 "
AUTOMAT BILETE SATMAREL 2201262"6,520.70 "
AUTOMAT BILETE STR ALEXANRU IOAN CUZA201241"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE STR. ADY ENDRE201255"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE STR. AMBUDULUI201244"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE STR. AVRAM IANCU201260"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE STR. BOTIZULUI201247"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE STR. BOTIZULUI LA BISERICA ORTODOXA300517"8,969.03 "
AUTOMAT BILETE STR. BRANDUSA300525"8,969.03 "
AUTOMAT BILETE STR. CAREIULUI201270"6,520.70 "
AUTOMAT BILETE STR. GANEA201242"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE STR. GEORGE CALINESCU201271"6,520.70 "
AUTOMAT BILETE STR. GHEORGHE BARITIU201269"6,520.70 "
AUTOMAT BILETE STR. GRIVITEI LANGA CHIOSC300519"8,969.03 "
AUTOMAT BILETE STR. ILISESTI201258"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE STR. ION VIDU201267"6,520.70 "
AUTOMAT BILETE STR. IULIU MANIU201254"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE STR. JUBILEULUI201268"6,520.70 "
AUTOMAT BILETE STR. NICOLAE GOLESCU300520"8,969.03 "
AUTOMAT BILETE STR. OCTAVIAN GOGA201245"6,044.09 "
AUTOMAT BILETE STR. ODOREULUI300516"8,969.03 "
AUTOMAT BILETE STR. PRAHOVEI300521"8,969.03 "
AUTOMAT BILETE STR. VULTURULUI201259"6,044.09 "
POMPA DE DISTRIBUIT CARBURANTI 3070200581"2,998.77 "
POMPA DE DISTRIBUIT CARBURANTI 3071200582"2,998.77 "
UTILAJE PENTRU CENTRALA TERMICA201975"271,578.32 "
AUTOUTILITARA DACIA PICK UP SM-05-FHW201901"3,611.00 "
MIDI BUS TEMSA SM 32MSM201882"61,893.43 "
MIDI BUS TEMSA SM 33MSM201883"61,893.43 "
MIDI BUS TEMSA SM 34MSM201884"61,893.43 "
MIDI BUS TEMSA SM 36MSM201886"60,888.39 "
MIDI BUS TEMSA SM 38MSM201888"62,710.27 "
AUTOBUZ IKARUS 260 - SM-75-BUS201896"3,755.97 "
AUTOBUZ IKARUS 280 - SM-07-BUS201898"5,902.24 "
AUTOBUZ M3 (CITELIS) B-07-PSU201867"319,897.37 "
AUTOBUZ M3 (CITELIS) B-08-PSU201868"319,897.37 "
AUTOBUZ M3 (CITELIS) B-57-ZRN201869"319,897.37 "
AUTOBUZ M3 (CITELIS) B-76-PMS201870"319,897.37 "
AUTOBUZ M3 (CITELIS) B-92-PSM201871"319,897.37 "
AUTOBUZ M3 (CITELIS) SM-02-BUS201872"239,923.02 "
AUTOBUZ M3 (CITELIS) SM-10-BUS201873"279,527.22 "
AUTOBUZ M3 (CITELIS) SM-26-BUS201874"277,243.29 "
AUTOBUZ M3 (CITELIS) SM-29-BUS201875"276,886.43 "
AUTOBUZ M3 (CITELIS) SM-34-BUS201876"277,243.29 "
AUTOBUZ M3 (CITELIS) SM-69-BUS201877"279,527.22 "
AUTOBUZ M3 (CITELIS) SM-72-BUS201878"276,886.43 "
AUTOBUZ M3 (CITELIS) SM-73-BUS201879"276,886.43 "
AUTOBUZ MAN TIP NG263 SM-46-BUS201993"123,995.06 "
AUTOBUZ MAN TIP NG263 SM-47-BUS201994"123,995.06 "
AUTOBUZ MAN TIP NG263 SM-48-BUS201995"123,995.06 "
AUTOBUZ MAN TIP NG363 SM-38-BUS201996"123,995.06 "
AUTOBUZ MAN TIP NL263 SM-49-BUS201997"123,354.30 "
AUTOBUZ VOLVO B12BLE SM-42-BUS201998"119,747.70 "
AUTOBUZ VOLVO B12BLE SM-43-BUS201999"119,747.70 "
AUTOBUZ VOLVO B12BLE SM-44-BUS202000"119,747.70 "
AUTOBUZ BMC NEOCITY NMC908LKKLB100528202008"598,332.00 "
AUTOBUZ BMC NEOCITY NMC908LKKLB100527202009"598,332.00 "
AUTOBUZ BMC NEOCITY NMC908LKKLB100525202010"598,332.00 "
AUTOBUZ BMC NEOCITY NMC908LKKLB100526202011"598,332.00 "
AUTOBUZ BMC NEOCITY NMC908LKKLB100529202012"598,332.00 "
TOTAL"14,111,968.83 "
"Bunurile proprietate publică puse la dispozitie, aşa cum sunt prezentate în această anexă şi care sunt puse la dispoziţia Operatorului spre a fi utilizate în cadrul prezentului Contract, sunt inventariate anual şi sunt înregistrate distinct, în afara bilantului de catre Operator. "
Bunuri realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiţii al Operatorului
Denumire mobile si imobileNr inv. la OperatorValoare de inventar
Se va elabora la semnarea contractului si se va actualiza anual.
Bunuri de Preluare
Denumire mobile si imobileNr inv. Valoare de inventar
CHIOSC VANZARE BILETE 21002"1,717.81 "
CHIOSC VANZARE BILETE 31003"1,717.81 "
CHIOSC VANZARE BILETE 41004"1,717.81 "
CHIOSC VANZARE BILETE 51005"1,717.81 "
CHIOSC VANZARE BILETE 61006"1,717.81 "
CHIOSC VANZARE BILETE DUBLU1001"3,371.91 "
BOILER GAZ NSGA-500 LTR. 1094"12,811.47 "
CABL.DATE VOCE&ECHIP.PBX TELEFON1085"43,201.30 "
CRIC PNEUMOHIDRAULIC1311"8,653.00 "
DECANTOR ORIZONTAL PENTRU CANA 1008"2,034.07 "
"GENERATORDE CURENT ROTACT ROGE8500 7,8KW"1035"3,846.82 "
INSTALATII AER COMPRIMAT 1087"15,220.45 "
PISTOL PNEUMATIC1310"2,767.00 "
STATIE SPALARE AUTO 1014"7,098.76 "
ANALIZOR/OPACIMETRU CU TRADUCTOR TURATIE SI METROLOGIE1121"17,700.00 "
AP.SI DISP. MAS. SI CONTROL(ITP) 1074"115,261.59 "
DISP. DE SIMULARE A INCARCARII 1075"5,308.74 "
TESTER TAHOGRAF-TABLETA1122"17,680.00 "
AUTOBUZ EVOBUS:SM-11-BUS (502 K) 1096"63,197.00 "
AUTOBUZ EVOBUS:SM-12-BUS (503 K) 1097"63,197.00 "
AUTOBUZ IK 280.02 (SM-71-BUS) 1067"29,812.68 "
AUTOBUZ IK 280.02 (SM-74-BUS) 1066"18,037.68 "
AUTOBUZ KAROSA B932E SM-78-BUS 1024"145,442.63 "
AUTOBUZ KAROSA B932E SM-79-BUS 1025"145,442.63 "
AUTOBUZ KAROSA B932E SM-81-BUS 1026"145,442.63 "
AUTOBUZ M3 BMC (AG-12-PHA) SM-21-BUS1210"64,094.80 "
AUTOBUZ M3 BMC (AG-12-PHD) SM-19-BUS1211"64,094.80 "
AUTOBUZ M3 BMC (AG-12-PNC) SM-17-BUS1212"64,094.80 "
AUTOBUZ M3 BMC (AG-12-PNR) SM-22-BUS1213"64,094.80 "
AUTOBUZ M3 BMC (AG-12-PTZ) SM-16-BUS1014"64,094.80 "
AUTOBUZ M3 BMC (AG-12-PUG) SM-15-BUS1215"64,094.80 "
AUTOBUZ M3 SM-18-BUS(PS09D1 CITELIS) (B-50-MYW) 1082"454,485.00 "
AUTOBUZ M3 SM-25-BUS(PS09D1 CITELIS) (B-25-PSN) 1083"458,135.00 "
AUTOBUZ MAN TIP NG263 SM-37-BUS1117"99,496.41 "
AUTOBUZ VOLVO B12BLE SM-45-BUS1109"138,210.65 "
MICROBUZ MERCEDES-BENZ 904.6 KA/SPRINTER1110"55,000.00 "
LUCRARI DE REPARATI USI SECTIONALE HALA MASINI103170"10,377.17 "
SISTEM DE SECURITATE1100"11,310.05 "
SISTEM MONITORIZARE VIDEO 1090"62,786.21 "
AUTOBUZ MAN A781220"94,000.00 "
AUTOBUZ MAN A78(2)1221"94,000.00 "
AUTOBUZ MAN A78(3)1222"94,000.00 "
AUTOBUZ MAN A78(4)1223"94,000.00 "
AUTOBUZ MAN A78(5)1224"94,000.00 "
AUTOBUZ MAN A78(6)1225"94,000.00 "
GRATAR SPALATORIE AUTO 20 ELEMENTE1333"6,253.94 "
INSTALATIE ELECTRICA SI AER COMPRIMAT LA SPALATORIE1331"15,964.00 "
LUCRARI REFACERE PARDOSEALA PRIN BETONARE SPALATORIE103174"20,247.40 "
USA SECTIONALA T40 3400/4000103174"9,380.00 "
USA SECTIONALA T40 3400/4000103174"12,570.00 "
SISTEM AVANSAT DE SECURITATE(BARIERA LA INTRARE)1325"12,311.05 "
SISTEM DE SECURITATE ANTIINCENDIU1055"47,990.00 "
ECHIPAMENT SPALARE KARCHER TB36 CU 2 PERII ROTATIVE1330"200,900.17 "
LUCRARI DE INLOCUIRE TEVI PT AGENT TERMIC1010201975"35,000.00 "
MODERNIZARE INSTALATIE CABLARE DATE SI VOCE1085-1"17,896.33 "
TOTAL"3,490,998.59 "
"Bunuri de preluare sunt bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de acesta în scopul executării Contractului. La încetarea Contractului, din orice cauză, Autoritatea Contractantă are dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare. Pe toată durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, fără consimțământul prealabil scris al Autorității Contractante; "
"Bunurile realizate de Operator din surse proprii dar provenite prin subvenţie de capital de la bugetul local sau de stat, fac parte din categoria bunurilor de preluare. Amortizarea acestei categorii de bunuri nu este eligibila pentru calculul costului/km. La încetarea Contractului, din orice cauză, Autoritatea Contractantă va dobândi aceste bunurile de preluare fară plata vreunei compensații."
Bunuri Proprii ale Operatorului
Inventarul bunurilor proprii ale Operatorului la data de 31.01.2020
Denumire mobile si imobileNr inv. Valoare de inventar
ACTUALIZARE SOFT SISTEM IVECO112"5,668.00 "
APLICATIE SOFT PENTRU URMARIREA PARCULUI AUTO171"15,650.00 "
LIC WIN 7 HOME PREMIUM SP1 32BIT ENG OEM LCP GFC-02726139"1,354.84 "
LICENTA 7 HOMB PREM SP 32 BIT VEM132416.90
LICENTA ESET 5 ENDPOINT 1AN162467.74
LICENTA MICROSOFT WIND 7 HOME PREM 64BIT GFC-02733151354.84
LICENTA MICROSOFT WIND 7 HOME PREM SP1 32 GFC-02726138373.39
LICENTA OEM WIN 10 64BIT EN - 1181416.07
LICENTA OEM WIN 10 64BIT EN - 2182416.07
LICENTA OEM WIN 10 64BIT EN - 3183416.07
LICENTA OEM WIN 10 64BIT EN - 4184416.07
LICENTA RETEA 3 UTILIZATORI - ACHIZITIA DIRECTA119599.00
LICENTA SQL SERVER 2008 R2 ENG 1PK SCLT C9C-00500131"2,708.55 "
LICENTA WIN 7 HOME PREM 32 BIT122843.63
LICENTA WIN 7 HOME PREM SP1 32 BIT ENG OEM133346.77
LICENTA WIN 7 HOME PREM SP1 32 BIT ENGL OEM GFC-02021136"1,363.61 "
LICENTA WIN 7 HOME PREMIUM SP1 32 BIT GFC-02035135346.77
LICENTA WIN SERV ESS 2012 64BIT ENG DVD 2CPU G3S-00123130"1,451.61 "
LICENTA WIN XP HOME EDITION106256.30
LICENTA WINDOWS 10 HOME - LAPTOP ATELIER172594.05
LICENTA WINDOWS 10 HOME 64 BIT DVD OEM KW9-00139174436.40
LICENTA WINDOWS 10 HOME 64 BIT DVD OEM KW9-00139 (2)173436.40
LICENTA WINDOWS 8/1 PRO X64 ENG FQC-06949U2170588.71
LICENTE TESTER TAHOGRAF-TABLETA175"8,320.00 "
ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA STATIA PECO111"5,500.00 "
MODUL LISTARE PLAN SI FOAIE DE PARCURS120"2,255.70 "
"MODUL PT LISTARE FOI DE PARCURS, LEGATURA CU FAZ"121"2,463.32 "
MODUL SOFT GALILEO DE EVIDENTIERE A BILETELOR PE SERIE110"1,861.34 "
OFFICE BASIC 2007 ENGLISH INTL 1PK DSP OEI V2108546.03
"PROGRAM PLANIF. AUTOBUZE SI PERS BORD, INTRETINERE BAZE DE DATE"114"2,800.00 "
REALIZARE PAGINA WEB VARIANTA RESPONSIVE190"8,250.00 "
SOFTWARE DELPHI PENTRU TESTER AUTOBUZE - LICENTA TRUCKS155"3,050.00 "
LICENTA SOFTWARE WABCO BUS123"5,999.00 "
LICENTA WINDOWS HOME 10 64BIT177447.64
LICENTA WINDOWS HOME 10 64BIT 1178447.64
LICENTA WINDOWS HOME 10 64BIT 2179447.64
LICENTA WINDOWS HOME 10 64BIT 3180447.64
INTERFATA CU ADAPTOARE WABCO BUS1048"8,400.00 "
APARAT SUDURA 50001017"2,464.09 "
APARAT SUDURA MASTER 50001016"2,404.93 "
AUTOMAT VANZ.BILETE NR.204 1098"16,289.99 "
AUTOMAT VANZARE BILETE NR:51 1054"13,611.00 "
CRIC HIDRAULIC JACK W 136 1043"4,713.00 "
CRIC HIDRAULIC MEGA N 35C 1089"4,277.70 "
ELECTROCOMPRESOR ATLAS GX4P 1071"9,285.20 "
"ELEVATOR CU 2 COLOANE - 3,6 T ELECTROMAGNETIC 380 V"1118"7,822.38 "
EXHAUSTOR MOBIL GAZE 5500 1081"2,888.00 "
LAMA CURATAT ZAPADA 1038"2,736.00 "
MASINA DE FREZAT1010"3,128.46 "
MASINA DE GAURIT 10111011"1,990.84 "
MASINA DE GAURIT 10091009"1,990.84 "
MASINA DE INDOIT TABLA 1015"2,252.49 "
MASINA DE INSURUBAT RC2476 1088"2,607.75 "
MASINA DE RECTIFICAT SUPAPE 1013"1,895.28 "
MASINA DE SPALAT PROFESIONALA MIELE PW 50651052"11,848.74 "
POMPA DE DISTRIBUTIE CARBURANT 1021"1,933.96 "
PRESA PX1001007"2,698.44 "
SPALATOR HD7/18 C PLUS 1039"2,811.40 "
STRUNG SN 4001315"18,500.00 "
STRUNG UNIVERSAL 1012"2,184.23 "
STRUNG UNIVERSAL 10201020"2,730.29 "
TAVA CURATAT PIESE PR 23139 1044"1,727.00 "
APARAT VERIF. GEOMETRIA SA330 1041"42,453.00 "
BARIERA LUMINI MTC 1068"2,594.00 "
INTERFATA DIAGNOSTICARE AUTOBUZE-HARDWARE KIT1047"4,900.00 "
MASINA DE ECHILIBRAT SBMV 950 1042"16,631.00 "
MOBIL TEST COMPUTER 1069"12,457.00 "
SISTEM DIAGNOSTIC.IVECO 1084"43,445.20 "
SISTEME DE VALIDARE (36 BUC) 1045"138,376.00 "
TEST COMPUTER TAHOGRAFE 1091"14,112.00 "
AUTOUTILITARA AP 90 - SM-01-KYS 1022"9,916.68 "
DACIA LOGAN 1.5DCI AMBT (12-STL) 1046"29,311.38 "
DACIA LOGAN LAUREATE (2) 1.5 DCI 90 CP1120"42,469.97 "
DACIA LOGAN LAUREATE 1.5 90 CP1102"36,000.00 "
MACARA TELEMAC MT 125(SM-003) 1031"45,504.86 "
DACIA DOKKER VAN AMBIANCE DCI 751115"49,770.66 "
TRACTOR U 650(18-STL) 1030"1,820.19 "
"AUTO. KIA SPORTAGE 2,0 CRDI "1079"79,787.34 "
"DACIA LOGAN VAN PACK CONF 1,5 "1080"32,986.42 "
COPIATOR MINOLTA 163 BIZH 1078"2,761.54 "
COPIATOR MULTUFUNCTIONAL MINOLTA BIZHUB 287 1119"9,708.64 "
PANOU CU LITERE LUMINOASE 1095"4,236.00 "
SERVER PRIMERGY TX200 INTEL 1092"13,339.84 "
STARTER KIT TIS OFFICE 1076"3,814.70 "
VID 015 C(DULAP DIRECTOR) 1077"1,932.77 "
POMPA DE DISTRIBUTIE CARBURANT CU SISTEM DE GESTIUNE1093"79,500.00 "
REZERVOR SUPRATERAN 20000L(1)1027"40,595.58 "
REZERVOR SUPRATERAN 20000L(2)1027"40,619.34 "
TOTAL"1,010,993.86 "
"Bunuri proprii sunt bunurile care aparţin Operatorului şi care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute in Anexa 5.2 de mai sus. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului."
Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor puse la dispozitie
Se va elabora la semnarea contractului sau ori de care ori se vor face predări sau preluări de bunuri
PrimarDirector general
Kereskényi Gábor Bujor Ionuț-Antonio
Director executiv Director tehnic
Ursu LucicaMolnar Csaba
Sef Serviciu JuridicDirector economic
Mustea BiancaFabian Dana Ioana
SADPPOficiul juridic
Hajdu ZsoltMoiș Rucsan
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,""SECRETAR GENERAL,"
ADRIAN ALBUMIHAELA MARIA RACOLȚA

ANEXA nr. 6 la H.C.L. nr. 34/27.02.2020

Lista mijloacelor de transport utilizate de Operator

 

NR.

CRT

NUMĂR

CIRCULAŢIE

MARCA

LOCURI PE SCAUNE/

TOTAL LOCURI

PODEA COBORÂTĂ ŞI RAMPĂ ACCES

AN FABRIC

 

NORMA POLUARE

 

1

SM-75-BUS

IKARUS 260

23/103

NU

1974

-

2

SM-07-BUS

IKARUS 280

52/143

NU

1990

EURO 1

3

SM-74-BUS

IKARUS 280

49/124

NU

1990

EURO 1

4

SM-71-BUS

IKARUS 280

49/124

NU

1990

EURO 1

5

SM-78-BUS

KAROSA B93E

28/100

NU

2000

EURO 2

6

SM-79-BUS

KAROSA B93E

28/100

NU

2000

EURO 2

7

SM-81-BUS

KAROSA B93E

28/100

NU

2000

EURO 2

8

SM-11-BUS

EVOBUS O 405

32/92

DA

2000

EURO 2

9

SM-12-BUS

EVOBUS O 405

32/92

DA

2000

EURO 2

7

SM-37-BUS

MAN NL 263

31/98

DA

2001

EURO 3

8

SM-38-BUS

MAN NG 263

55/162

DA

2001

EURO 3

9

SM-46-BUS

MAN NG 263

49/151

DA

2001

EURO 3

10

SM-47-BUS

MAN NG 263

49/151

DA

2001

EURO 3

11

SM-48-BUS

MAN NG 263

49/151

DA

2001

EURO 3

12

SM-49-BUS

MAN NL 263

37/61

DA

2001

EURO 3

13

SM-32-MSM

MITSHUBISHI

21/42

NU

2002

EURO 2

14

SM-33-MSM

MITSHUBISHI

21/42

NU

2002

EURO 2

15

SM-34-MSM

MITSHUBISHI

21/42

NU

2002

EURO 2

16

SM-36-MSM

MITSHUBISHI

21/42

NU

2002

EURO 2

17

SM-38-MSM

MITSHUBISHI

21/42

NU

2002

EURO 2

18

SM-42-BUS

VOLVO B12

42/87

DA

2003

EURO 3

19

SM-43-BUS

VOLVO B12

42/87

DA

2003

EURO 3

20

SM-44-BUS

VOLVO B12

42/87

DA

2003

EURO 3

21

SM-45-BUS

VOLVO B12

42/87

DA

2003

EURO 3

22

SM-70-BUS

MB SPRINTER

11/19

DA

2003

EURO 3

23

SM-02-BUS

IRISBUS

30/109

DA

2005

EURO 3

24

SM-09-BUS

IRISBUS

30/109

DA

2006

EURO 3

25

SM-10-BUS

IRISBUS

30/109

DA

2006

EURO 3

26

SM-18-BUS

IRISBUS

30/109

DA

2006

EURO 3

27

SM-26-BUS

IRISBUS

30/109

DA

2006

EURO 3

28

SM-29-BUS

IRISBUS

30/109

DA

2006

EURO 3

29

SM-34-BUS

IRISBUS

30/109

DA

2006

EURO 3

30

SM-69-BUS

IRISBUS

30/109

DA

2006

EURO 3

31

SM-72-BUS

IRISBUS

30/109

DA

2006

EURO 3

32

SM-73-BUS

IRISBUS

30/109

DA

2006

EURO 3

33

SM-25-BUS

IRISBUS

30/109

DA

2006

EURO 3

34

SM-36-BUS

IRISBUS

30/109

DA

2006

EURO 3

35

SM-56-BUS

IRISBUS

30/109

DA

2006

EURO 3

36

SM-76-BUS

IRISBUS

30/109

DA

2006

EURO 3

37

SM-92-BUS

IRISBUS

30/109

DA

2006

EURO 3

38

SM-15-BUS

B.M.C.

33/101

DA

2008

EURO 4

39

SM-16-BUS

B.M.C.

33/101

DA

2008

EURO 4

40

SM-17-BUS

B.M.C.

33/101

DA

2008

EURO 4

41

SM-19-BUS

B.M.C.

33/101

DA

2008

EURO 4

42

SM-21-BUS

B.M.C.

33/101

DA

2008

EURO 4

43

SM-22-BUS

B.M.C.

33/101

DA

2008

EURO 4

44

SM-82-BUS

MAN

39/90

DA

2007

EURO 5

45

SM-83-BUS

MAN

39/90

DA

2007

EURO 5

46

SM-84-BUS

MAN

39/90

DA

2007

EURO 5

47

SM-85-BUS

MAN

39/90

DA

2007

EURO 5

48

SM-86-BUS

MAN

39/90

DA

2007

EURO 5

49

SM-87-BUS

MAN

39/90

DA

2007

EURO 5

50

SM-93-BUS

B.M.C.

21/72

DA

2019

EURO 6

51

SM-94-BUS

B.M.C.

21/72

DA

2019

EURO 6

52

SM-95-BUS

B.M.C.

21/72

DA

2019

EURO 6

53

SM-96-BUS

B.M.C.

21/72

DA

2019

EURO 6

54

SM-97-BUS

B.M.C.

21/72

DA

2019

EURO 6

 

 

  

Primar                                                                                 Director general

Kereskényi Gábor                                                               Bujor Ionuț-Antonio

 

Director executiv                                                                   Director tehnic

Ursu Lucica                                                                            Molnar Csaba

 

Sef Serviciu Juridic                                                            Director economic

Mustea Bianca                                                                    Fabian Dana Ioana

 

SADPP                                                                                  Oficiul juridic

Hajdu Zsolt                                                                            Moiș Rucsan

 

 

Președinte de ședință,                                                                              Secretar general,

Albu Adrian                                                                                   Mihaela Maria Racolţa