Hotărârea nr. 33/2020

HOTĂRÂREA NR. 33/27.02.2020 privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA NR. 33/27.02.2020
privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2020

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 13.392/20.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 10.395/20.02.2020, raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, Gospodărire, Întreţinere din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 10.397/20.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, Raportul nr. 2884/19.02.2020 întocmit de Apaserv Satu Mare S.A.,
În conformitate cu prevederile art. 27 lit. aa) din Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 29/28.02.2019,
În temeiul art.10 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. f), alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit g), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta,

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1 Se aprobă Planul de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2020, parte integrantă a Programului de investiţii - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Programul de investiţii - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare va fi actualizat în baza prezentei hotărâri.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al Apaserv Satu Mare S.A..

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare și Apaserv Satu Mare S.A..

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                      Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                             Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

PLAN DE LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE, ÎNLOCUIRE Șl DEZVOLTARE FINANȚAT DIN FONDURILE I.I.D. PE ANUL 2020

Denumire lucrare

UM

Cant.

Valoare (LEI)

Ol

Observații

1

MUNICIPIUL SATU MARE

Total

Propus

26,468,423

1

Cheltuieli neeligibile POIM - Proiect Faza II SM-CL-01 - Extinderea cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare

buc

1

350,000

350,000

2

Cheltuieli neeligibile POIM - Proiect Faza IISM-CL-01 - Extinderea cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare

buc

1

465,000

465,000

3

Cheltuieli neeligibile POIM - Proiect regional

buc

1

3,500

3,500

4

Cheltuieli credit BEI

buc

1

3,683,650

3,683,650

5

Cheltuieli credit BERD Satu Mare

buc

1

818,943

818,943

TOTAL I

5,321,093

5,321,093

A

A ALIMENTARI CU APA

A.1.

A1. Extindere rețele apa si branșamente

1

Branșamente apă

buc.

150

180,000

180,000

Ol 1/2019

2

Extindere rețele apă zona Dara-Diana ( Ion Popdan, Kafka Margit, Scheffler J, etc)

m.

2100

400,000

0

Ol 1/2017

proiectare

3

Extindere rețele apă str.Cireșilor, Castanilor, terminare 200 m

m

2000

220,000

20,000

Ol 5/2014

293/2013

4

Extindere rețele apă str. Râtu Mare

m

1000

150,000

0

Proiec.275/2014

5

Aductiune de apa pentru zona sud-Parc Industrial, terminare 600 m

m

5600

850,000

150,000

Ol 7/2019

Pr.476/2018

6

Extindere rețele de apă Str. Curtuiuș, Busuiocului

m

220

25,000

25,000

Ol 1/2018

7

Extindere rețele apa Bercu Roșu

m

1200

135,000

135,000

proiectare+executie

8

Conducta de distribuție Dn 500 Strandului-24 Ianuarie

m

500

150,000

0

proiectare

9

Extindere rețele de apa str. Lucian Blaga

m

500

150,000

0

proiectare

10

Extindere rețele de apa Sătmărel

m

1000

150,000

0

proiectare

11

Extindere rețele apa str.Haiducilor , Iris

m

500

50,000

0

proiectare

12

Extindere rețele apa str. Sanzienelor

m

640

15,000

15,000

TOTAL A.1. Extindere rețele apa si branșamente

2,475,000

525,000

A.2.

A.2. Lucrări de reparații, reabilitare

1

înlocuire branșamente

buc.

100

240,000

240,000

Ol 1/2019

2

Montare hidranți

buc.

10

40,000

40,000

Ol 1/2019

3

Reabilitări poziții contorizări

buc.

30

80,000

80,000

Ol 1/2019

4

Conectarea imobile la branșamentele reabilitate

buc.

60

72,000

72,000

Ol 17/2016

5

Conectarea imobile la branșamentele reabilitate, proiecte Primărie

buc.

300

150,000

150,000

Ol 17/2016

6

Reabilitare rețele de apa pe străzi modernizate

m

5000

500,000

500,000

7

Reabilitare conducta aductiune Dn 200 apa bruta (put 3- put 5)

m

1000

100,000

100,000

8

Relocare rețea de apă zona blocurilor de locuințe de pe B-dul Cloșca nr. 72

m

450

55,000

0

Ol 1/2018

proiectare

9

Ridicare la cota capace cămine de apă

buc.

10

5,000

5,000

S.Apa

10

Reabilitare-vopsire conducta dn 500 pe Podul CFR        f

m

300 C

30,000

30,000

TOTAL A.2. Lucrări de reparații,reabilitare

1,272,000

1,217,000

A.3.

A.3. Lucrări de înlocuire, reparatii, modernizări

014/2018

1

înlocuire aparate de măsură și control Uzina de apă Mărtinești

buc.

10

112,000

112,000

nedecontat.2019

2

înlocuire regulatoare vacum și injectoare la stația de clorinare U Martinesti

buc.

2

62,000

62,000

nedecontat 2019

3

Recipiente clor

buc.

2

45,000

45,000

Ol 9/2018

4

Program eficientizare ANRE, înlocuire pompe sumersibile U Mărtinești

buc.

20

300,000

300,000

5

Reabilitare sistem de incalzire

buc.

1

12,000

12,000

6

Lucrări de modernizare si amenajari la Dispecerat front captare

buc

1

310,000

250,000

inv. 100580

7

înlocuire izolație acoperiș statie medie tensiune U Mărtinești

mp

450

80,000

80,000

8

înlocuire debitmetre puțuri, Front captare

buc.

10

65,000

65,000

9

Dublu distilator Uzina de apă

buc

1

25,000

25,000

TOTAL A.3. Lucrări de înlocuire, reparatii , modernizări

1,011,000

951,000

TOTAL APĂ

4,758,000

2,693,000

B

B. CANALIZARE APE UZATE

B.1.

B 1.Rețele de canalizare si racorduri canal

1

Racorduri de canalizare noi, înlocuiri

buc.

100

80,000

80,000

Ol 17/2016

2

Extindere rețele canal intre str. Curtuius - Busuiocului

m

200

40,000

40,000

proiectare+executie

3

Extindere rețele canalizare str. Râtu Mare

m

1000

200,000

0

proiectare

4

Extindere rețele de canalizare zona Dara-Diana

m

4000

2,500,000

1,000,000

proiectare+executie

5

Extindere rețea de canalizare str. Spicului

m

1050

130,000

0

proiectare

6

Extindere rețea de canalizare str. Victoriei

m

1100

160,000

0

Proi15/2015

proiectare

7

Extindere rețea de canalizare str. Lucian Blaga

m

400

60,000

0

proiectare

8

Extindere rețea de canalizare str. Sanzienilor

m

640

30,000

30,000

TOTAL B.1. Rețele de canalizare si racorduri canal

3,200,000

1,150,000

Ol 2/2019

B.2.

B.2. Lucrări de reparatii, reabilitare

1

Guri de scurgere și cămin canal

buc.

100

100,000

100,000

Ol 1/2019

2

Reabilitare colector de canalizare pe str.Rosetti (între B-dul Cloșca și str.Anderco) și subtraversare C.F.

m

800

2,000,000

400,000

subtrav. CF

3

Conectarea imobile la racordurile reabilitate

buc

500

150,000

150,000

Ol 1/2017

4

Ridicare la cota capace cămine si guri de scurgere

buc.

200

150,000

150,000

5

Reabilitare conducta refulare DN 400 Sp. Fabricii, subtraversare C.F

m

400

800,000

800,000

scos din IID2019

6

Revizii și reparații tehnice la Posturi trafo zidite, Stații de pompare și Stația de epurare

buc.

3

35,000

35,000

Ol 10/2019

TOTAL B.2. Lucrări de reparatii, inlocuiri accidentale

3,235,000

1,635,000

B.3.

B.3. Lucrări de înlocuire, reparatii, modernizări

1

împrejmuiri SP Vulturului

buc

1

30,000

30,000

Ol 10/2019

2

înlocuit tablou automatizare la SP Vulturului

buc

1

65,000

65,000

Ol 10/2019

3

Pompe polielectrolit îngroșare St.Epurare               f

buc

2 ’

20,000

20,000

Ol 9/2018

4

Pompe polielectrolit deshidratare St.Epurare

buc

2

20,000

20,000

Ol 9/2018

5

înlocuiri Pompe : la Stația de Epurare - Q=1620 mc/h, Hmax.=4 m,-recirculare nămol activ

buc

1

110,000

110,000

Ol 9/2018

nedecontat 2019

6

Reparație generala la centifuge deshidratare-ingrosare St. epurare SM

buc

1

31,000

31,000

nedecontat .2019

7

Bazin de retentie ape pluviale SP Vulturului

buc

1

250,000

0

8

Bazin de retentie ape pluviale SP Fabricii

buc

1

250,000

0

9

Pompa apa uzate compatibila FLYGT FP 3102 LT 3 -490,3,1 kw (SP Ștrand , Fabricii, Unirii)

buc

3

60,000

60,000

10

Pompa apa uzate compatibila FLYGT FP 3171 SH 3 - 272,22 kw (SP. PARC IND)

buc

1

74,000

74,000

11

Pompa apa uzate compatibila FLYGT FP 3153 MT 3 - 4 p , 13,5 kw (SP. Carpati II , Micro 17)

buc

4

167,000

167,000

Ol 9/2018

12

Sistem de monitorizare a stațiilor de pompare -Micro 17 , Carpati II , O.Goga , Ștrand , Fabricii, Deltei, Parc Ind , Căprioarei, Dorobanților .Vulturului, Unirii

buc

11

105,000

105,000

13

Reabilitat conducta Dn 500 pod tehnologic

ml

200

150,000

150,000

14

înlocuiri Pompe : la Stația de Epurare - Q=612 mc/h, Hmax.=12 m,

buc

1

110,000

110,000

15

Refăcut hidroizolatie si etanșeitate metantancuri St de epurare S.M

buc

3

240,000

240,000

nec. 60-80000/buc

16

Reparație generala la centifuge deshidratare-ingrosare St. epurare SM

buc

1

170,000

170,000

17

Pompa nămol exces-Q=65mc/h, Hmax=17m, 9kW Stația de Epurare Satu Mare

buc

1

30,000

30,000

18

Centrala electrica fotovoltaica

buc

1

1,000,000

1,000,000

Uz. Apa

TOTAL B.3. Lucrări de înlocuire, reparatii, modernizări

2,882,000

2,382,000

TOTAL B

9,287,000

5,137,000

TOTAL A+B

14,030,000

7,815,000

TOTAL GENERAL

19,351,093

13,136,093

DIRECTOR GENERAL Dr.ing. Leitner loan


DIRECTOR TEHNICDr.ing. Matuz Bela Țiberiu