Hotărârea nr. 32/2020

HOTĂRÂREA nr. 32/27.02.2020 privind angajarea unui avocat de către APASERV SATU MARE S.A.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 32/27.02.2020
privind angajarea unui avocat de către APASERV SATU MARE S.A.

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr.10673/21.02.2020, raportul de specialitate nr. 2731/18.02.2020 întocmit de APASERV Satu Mare S.A, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, înregistrat sub nr. 10296/20.02.2020, raportul de specialitate al directorului executiv înregistrat sub nr. 10777/24.02.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr.10 674/21.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
În conformitate cu:
-prevederile art. 18 lit. j din Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 29/28.02.2019,
-Hotărârea Consiliului Local nr. 118/27.04.2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la APASERV Satu Mare S.A.,
-Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1/15.01.2020 privind angajarea unui avocat de către APASERV SATU MARE S.A.,
-prevederile Art. I alin. (1), alin. (3) lit. b din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu prevederile alin. (3) lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta:

 

 


H O T Ă R Â R E

 

 


Art.1 Se aprobă angajarea de către Apaserv Satu Mare S.A. a unui avocat cu expertiză în proiecte finanţate din fonduri europene, în vederea acordării asistenţei juridice de specialitate societăţii, atât în faza procedurilor administrative, cât şi în cazul unor eventuale litigii în legătură cu derularea proiectelor, respectiv „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare", finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu Axa 1 2007÷ 2013 (Faza 1), „Fazarea Proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare", finanţat prin POIM 2014-2020 (Faza 2).
Art.2 Se mandatează Directorul General al Apaserv Satu Mare SA să achiziționeze în condițiile legii angajarea avocatului în scopul prevăzut la art.1, cu mențiunea că prețul și condițiile contractuale vor fi avizate de Consiliul de Administrație al Apaserv Satu Mare S.A. și vor fi prezentate ulterior Consiliului Local Satu Mare.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi susţinută de domnul Masculic Csaba, reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Apaserv Satu Mare S.A.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                      Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privi0nd Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale