Hotărârea nr. 3/2020

HOTĂRÂREA nr. 3/30.01.2020 de modificare a HCL nr. 37/23.02.2017 privind aprobarea metodologiei de selecţie a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fondurialocate din bugetul local al municipiului Satu Mare Centrului Cultural G.M. Zamfirescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


 

HOTĂRÂREA nr. 3/30.01.2020
de modificare a HCL nr. 37/23.02.2017 privind aprobarea metodologiei
de selecţie a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri
alocate din bugetul local al municipiului Satu Mare
Centrului Cultural G.M. Zamfirescu

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3.464 din 21.01.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 3.459 din 21.01.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului de comunicare și coordonare instituții subordonate înregistrat sub nr. 3.461 din 21.01.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare solicitarea: nr. 1926 din 14.01.2020 din partea Centrului Cultural G.M Zamfirescu,
Având în vedere prevederile O.G. nr.51 din 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza Ordinului nr.664 din 6.09.2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive,
Conform Legii nr. 69 din 2000 privind Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de H.G. nr. 884 din 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,
Având în vedere prevederile HG nr.1447 din 2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza Legii nr.350 din 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,
Conform Legii tinerilor nr. 350 din 2006,
Luând în considerare HCL nr. 37 din 2017 privind aprobarea metodologiei de selecţie a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al municipiului Satu Mare Centrului Cultural G.M. Zamfirescu care face referire strict la anul bugetar 2016,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (7) lit. a), d), e) și f) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art 196 alin (1) lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E


 

 

Art.1 Se aprobă modificarea metodologiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect în vederea acordării de finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale în municipiul Satu Mare, conform ANEXEI nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă modificarea metodologiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect în vederea acordării de finanțări nerambursabile pentru proiecte sportive din cadrul programelor de utilitate publică ,,Sportul pentru toți" în municipiul Satu Mare, conform ANEXEI nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă modificarea metodologiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect în vederea acordării de finanțări nerambursabile pentru proiecte de tineret, învățământ și recreative în municipiul Satu Mare, conform ANEXEI nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Centrului Cultural G.M. Zamfirescu și Serviciului Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                  Contrasemnează
Zsók János Csaba                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  SATU MARE                   Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 3/31.01.2020

CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU  SATU MARE

 

 

METODOLOGIA

pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect

în vederea acordării de finanțări nerambursabile pentru

proiecte  culturale  din municipiul Satu Mare

 

I.                 Cadrul legal general

 

 

Art.1.

Cadrul legal al finanțării proiectelor  culturale în cadrul programelor Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare în domeniul culturii, prevăzute în prezentele metodologii, este:

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

- O.G.51/1998  privind  îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

- HCL privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

 

II.              Programul de susținere a proiectelor culturale

 

Art. 2.

Finanțările proiectelor culturale se acordă de către Municipiul Satu Mare din Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare prin intermediul Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare.

Art. 3.

Scop: Realizarea  măsurilor de stimulare a activităților  în domeniul cultural.

Art. 4.

Obiectiv: Dezvoltarea şi diversificarea  acțiunilor culturale din municipiul Satu Mare.

Art. 5.

(1) Arii tematice pentru care se pot depune cereri de finanțare:  arte vizuale, dans, muzică, teatru, patrimoniu cultural național, educație culturală (concursuri cu tematică culturală, tabere de creație, expoziții, târguri, seminarii, simpozioane, mese rotunde, dezbateri, conferințe, evenimente, întâlniri de lucru, ateliere de lucru, schimburi culturale internaționale, reprezentări internaționale  etc.), activități muzeale, literatură, diversitate culturală și altele.

(2) Finanţarea în cadrul programului, în baza bugetului aprobat. Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare finanţează proiecte culturale ale Organizaţiilor Neguvernamentale cu activitate preponderent în sectorul cultural, denumite în continuare ONGC, ale persoanelor juridice de drept public, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat prin bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale sau, după caz, din bugetul local, cu excepţia celor aflate subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care se desfășoară conform metodologiei prevăzute în prezentul document;

 

 

 

III.           Definiţii

 

Art. 6.

În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a)    solicitant -  persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină, autorizată, respectiv înfiinţată în condiţiile legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă culturală;

b)   beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă, devenind responsabil cu producerea sau exploatarea bunului cultural;

c)    autoritate finanţatoare - autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, instituţii publice care au ca obiect de activitate şi finanţarea de programe, proiecte şi acţiuni culturale, Administraţia Fondului Cultural Naţional - instituţie publică cu personalitate juridică, care este organizată şi funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor;

d)   finanţare nerambursabilă - alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetele autorităţilor finanţatoare, pentru acoperirea parţială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare producerii şi/sau exploatării de bunuri culturale;

e)    bun cultural - materializarea unei acţiuni, a unui proiect sau program cultural, prin care se urmăreşte, în funcţie de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, judeţean, euroregional, naţional sau de reprezentare internaţională;

f)    acţiune culturală - prezentarea publică a rezultatului unei activităţi având caracter irepetabil în timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment;

g)   proiect cultural - suma activităţilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, după caz, ansamblul de acţiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excedează, de regulă, duratei unui exerciţiu financiar în urma căruia rezultă un bun cultural;

h)   program cultural - ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte şi acţiuni culturale, subsumat unei teme/concepţii, realizat pe durata unui exerciţiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale.

i)     contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanţatoare, şi un beneficiar;

j)     cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru realizarea acțiunii/proiectului/programului cultural așa cum sunt enumerate la art. 4. din Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, actualizată.

k)   contribuție proprie- sumă de bani sau bunuri necesare realizării acțiunii/programului/proiectului cultural suportate de către beneficiarul finanțării, din surse proprii sau atrase, în numerar și/sau natură, în procent de minim 20% din valoarea finanțării.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA PENTRU

SELECȚIA  DE PROIECTE CULTURALE

 

 

CAPITOLUL I

 

Principalele direcții de finanțare pentru proiectele culturale

 

Art. 1.  Tema: ,,Promovarea valorilor culturale și spirituale sătmărene și introducerea acestora în circuitul de valori europene,, și vizează următoarele priorități:

 

(1) Valorizarea resurselor creative ale orașului pentru crearea unui mediu vibrant și sustenabil

 a) Susținerea diversificării și consolidării inițiativelor independente și a unor noi instituții care  valorizează resursa creativă locală;

b) Încurajarea și susținerea unui demers antreprenorial în zona creativă;

c) Dezvoltarea unei infrastructuri care să susțină noi inițiative și dezvoltarea unei oferte diversificate;

d) Susținerea unei colaborări și coagulări în sectorul cultural sătmărean ;

e) Încurajarea și susținerea colaborărilor internaționale și a dimensiunii europene;

f) Susținerea dezvoltării resurselor creative;

g) Susținerea creației și încurajarea diversității, inovației și practicilor colaborative.

 

 (2) Încurajarea participării largi și active a sătmărenilor în viața culturală și implicării în viața orașului

a) Dezvoltarea unei oferte mai atractive și mai diversificate, care să stimuleze interacțiunea, dialogul și implicarea publicului;

b) Încurajarea și dezvoltarea unei infrastructuri mai atractive și apropiate de diversele comunități în scopul aducerii oamenilor împreună;

c) Încurajarea și susținerea proiectelor de educație culturală și a formelor de creativitate a cetățenilor  sătmăreni

d) Dezvoltarea unei strategii integrate de comunicare în domeniul cultural pe plan local;

e) Încurajarea implicării în destinele orașului și în proiecte de dezvoltare comunitară/urbană;

f) Acces și participare pentru grupurile de risc, persoane cu dizabilități și a altor grupuri cu deficit cronic de participare;

g) Promovarea și valorizarea multiculturalității și interculturalității.

 

(3) Valorizarea și investirea contemporană a patrimoniului și a spațiului public;

a) Revitalizarea patrimoniului urban și regenerarea spațiului public

b) Reinvestirea spațiului public prin creativitate contemporană

d) Revitalizarea contemporană și creativă a unor spații subutilizate sau abandonate (de patrimoniu, spații industriale)

e) Încurajarea unor inițiative inovatoare de valorizare contemporană a patrimoniului mobil și a patrimoniului imaterial

f) Sensibilizarea și implicarea sătmărenilor în păstrarea și valorizarea patrimoniului construit și a patrimoniului imaterial

 

(4) Producții editoriale

a) editarea şi tipărirea unor volume cuprinzând creații literare ale autorilor locali, cercetări istorice, sociologice, de antropologie şi folclor, albume de artă, monografii etc. vizând realitatea culturală contemporană şi tradițională locală;

b) cercetarea, arhivarea, recuperarea unor artefacte sau produse cu valoare de mărturie istorică şi re-expunerea acestora în produse culturale contemporane.

 

Art.2.

(1) Sumele aprobate pentru selecția  de proiecte culturale se alocă din  bugetul Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare prin HCL

(2) Sumele nealocate ca urmare a desfășurării selecției de proiecte culturale Sesiunea I se reportează, organizându-se, după caz, o altă sesiune.

 

CAPITOLUL II

Condiții și criterii de eligibilitate pentru proiectele culturale în vederea finanțării

 

Art. 3.

Sunt eligibile proiectele culturale ale structurilor care:

a) se înscriu în tema şi priorităţile concursului;

b) se încadrează în tipurile de proiecte eligibile pentru concurs, prevăzute la Art. 1, alin (2);

c) asigură (şi fac dovada) contribuţiei proprii şi/sau atrasă (în bani şi/sau valorizată) de minim 20% din valoarea proiectului cultural;

d) realizează cel puțin punctajul minim de apreciere (70 puncte);

e) respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activităţii culturale, O.G.51/1998  privind  îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

f) se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru concurs, perioadă precizată în Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial şi pe site-ul CENTRULUI CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU (www.casa-zamfirescu.ro);

g) nu se adresează exclusiv membrilor organizaţiei solicitante de finanţare;

h) sunt depuse de structuri care au respectat, în ultimii doi ani, prevederile contractelor de finanțare nerambursabilă acordate şi/sau parteneriatele semnate cu finanțatorul, după caz;

i) sunt însoţite de declaraţia pe propria răspundere prin care proiectul cultural depus nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la CENTRUL CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU;

j) sunt depuse de structuri în al căror statut/ actul constitutiv sunt prevăzute tipurile de activităţi pentru care se solicită finanţare.

 

Art. 4.

Sunt eligibile structurile care au depus, următoarele documente[1], într-un singur exemplar, copii certificate pentru conformitate (adică pe fiecare pagină va fi menţiunea „copie conform cu originalul, ştampila şi semnătura preşedintelui organizaţiei), sau în original acolo unde este cazul:

a) hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă;

b) statutul şi actul constitutiv, în forma actualizată, forma aflată in vigoare la data depunerii proiectului care cuprinde toate modificările aferente, aşa cum au fost consemnate în încheierea judecătorească definitivă şi irevocabilă;

c) hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv;

d)  dovada de sediu[2], care se află în termen şi care se regăseşte în actele oficiale ca fiind sediul actual, conform legii, un exemplar;

e) certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, un exemplar;

f) Certificat de atestare fisca emis de către Direcţia  Impozite si Taxe Locale

g)      Certificat de atestare fisca emis de tre Direcţia Generală a Finanţelor publice Satu Mare

h) declaraţie pe proprie răspundere a președintelui (directorului) structurii redactată conform modelului prezentat în Anexa 2, în original;

i) declaraţie pe proprie răspundere a președintelui (directorului) structurii redactată din care să rezulte că  işi asumă o contribuţie de minimum 20 % din valoarea proiectului;

j) declaraţia pe propria răspundere prin care proiectul cultural, depus, nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul Consiliului Local, în original;

k) declaraţie pe proprie răspundere a președintelui (directorului) că  nu conduc prin structură, membri, sediu sau prin  orice altă situaţie, la raporturi de incompatibilitate cu finanţatorul prin salariaţii acestuia, conform Anexei nr.3.

 

CAPITOLUL III

 Organizarea selecției  culturale

 

Art. 5.

(1) Anunţarea publică a selecției de proiecte culturale, respectiv intenția de atribuire a contractelor de finanţare, se face de către CENTRULUI CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU  prin:

a) anunţ în Monitorul Oficial, Partea a –VI- a;

b) anunț în două cotidiene locale;

c) site-ul  CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU  Satu Mare ( www.casa-zamfirescu.ro);

(2) Anunţul poate fi făcut şi prin alte mijloace de informare.

(3) Data apariţiei anunţurilor şi afişarea pe site-ul CENTRULUI CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU trebuie să fie cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor.

(4) Anunţul de intenţie va cuprinde perioada de organizare şi locul desfășurării concursurilor, termenele limită şi locul de depunere a proiectelor  culturale, precum şi locul de unde se pot obţine informaţii cu privire la metodologia de finanţare.

Art. 6.

Metodologia de finanţare se poate obţine de la sediul CENTRULUI CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU sau descărca de pe site-ul CENTRULUI CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU  (www. casa-zamfirescu.ro)

Art. 7.

(1) Solicitanții au dreptul să ceară în scris, inclusiv prin poşta electronică, clarificări privind documentaţia de finanţare, cu cel puţin 6 zile înainte de data limită de depunere a proiectelor.

(2) CENTRUL CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU are obligaţia de a răspunde în scris, inclusiv prin poşta electronică, solicitărilor de clarificări, cu cel puţin 4 zile înainte de data limită de depunere a proiectelor.

Art. 8.

(1) În situaţia în care la data limită de depunere, există un singur solicitant înscris, CENTRUL CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU are obligația să repete concursul;

(2) Dacă, după reluarea concursului, se va înscrie tot un singur solicitant, concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 9.

(1) Perioada de depunere a proiectelor  culturale/ este cea precizată în anunț, de luni până joi între orele 8:00-17:00 şi vineri: între orele 8:00-14:00.

(2) Proiectul cultural, redactat pe formularul de finanțare (în două exemplare), însoțit de documentele prezentate la Art.4,  se depune în plic sigilat şi ștampilat la sediul  CENTRULUI CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU din Satu Mare, Bd. Transilvania nr.3-etaj 2, Secretariat - Registratură, sau se transmite prin Poştă la adresa de mai sus;

(3) Pentru proiectele care se depun pentru sesiunea de selecție de proiecte culturale , pe plic se va preciza, pe lângă adresă, „Linia bugetară - proiecte culturale”, precum şi titlul proiectului;

(4)  Dacă într-un plic se transmit mai multe proiecte, se va menţiona pe plic numărul proiectelor precum şi titlul acestora;

(5) Se vor lua în considerare proiectele culturale înregistrate la CENTRUL CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU până la data limită de depunere, dată precizată în anunţul de participare. Proiectele care, din diferite motive, ajung după termenul de depunere stabilit, sunt descalificate.

Art. 10.

Pentru selecția de proiecte culturale - solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente:

a) formularul de finanţare, redactat pe modelul prezentat în Anexa nr. 1, în două exemplare, în original, semnat şi ştampilat;

b) hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, un exemplar, copie conform cu originalul;

c) statutul şi actul constitutiv, în forma actualizată, forma aflată în vigoare la data depunerii proiectului care cuprinde toate modificările aferente, aşa cum au fost consemnate în încheierea judecătorească definitivă şi irevocabilă, un exemplar, copie conform cu originalul;

d) hotărârile judecătorești rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv, un exemplar, copie conform cu originalul;

e)  dovada de sediu[3], care se află în termen şi care se regăseşte în actele oficiale ca fiind sediul actual, conform legii, un exemplar, copie conform cu originalul;

f) certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, un exemplar, copie conform cu originalul;

g) Certificat de atestare fisca emis de către Direcţia  Impozite si Taxe Locale

h) Certificat de atestare fisca emis de tre Direcţia Generală a Finanţelor publice Satu Mare

i) declarație pe proprie răspundere a preşedintelui (directorului) redactată din care să rezulte că işi asumă o contribuţie de minimum 20% din valoarea proiectului;

j) declarație pe proprie răspundere a preşedintelui (directorului) redactată conform modelului prezentat în Anexa 2, un exemplar, în original;

k) declaraţie pe proprie răspundere, din care să reiasă că proiectul cultural depus nu beneficiază de mai multe finanțări din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pe anul în curs; un exemplar, în original;

l) împuternicirea responsabilului de proiect  pentru derularea acestuia,  în situaţia în care acesta nu este președintele structurii, un exemplar, în original;

m) dovada contribuţiei proprii[4] şi a altor contribuţii, în situaţia în care acestea există (convenţia/ protocolul/ contractul în care se precizează responsabilităţile, inclusiv cele financiare ale fiecărui partener în realizarea proiectului )[5];

n) declaraţie pe proprie răspundere a președintelui (directorului) că nu conduc prin structură, membri, sediu sau prin  orice altă situaţie, la raporturi de incompatibilitate cu finanţatorul prin salariaţii acestuia conform Anexa 3.

 

Art. 11.

(1)               Selecția proiectelor culturale se realizează de către Comisiile de selecţie,

(2)               Comisiile de selecție  de proiecte culturale şi atribuțiile acestora se vor stabili prin HCL al Municipiului Satu Mare;

(3) Selecţia se realizează în două etape:

a) etapa eliminatorie, fără punctaj, în care sunt verificate dosarele depuse de către solicitanți;

b) etapa de evaluare, pe bază de punctaj, care se realizează doar pentru acele proiecte care au promovat etapa eliminatorie.

Art. 12.

Etapa de selecţie, eliminatorie, fără punctaj, a proiectelor culturale:

(1) Condiţii şi criterii de selecţie:

a) dosarele de concurs care conțin toate documentele prevăzute la Art.10;

b) proiectele culturale  care respectă prevederile Art.4.

(2) Proiectele culturale care nu îndeplinesc condiţiile şi criteriile  de selecţie fără punctaj, prevăzute la art. 12 alin. (1) sunt eliminate din concurs.

(3) Verificarea conformităţii administrative va urmări, în principal, existenţa şi forma cererii de finanţare, precum şi a anexelor şi valabilitatea documentelor. Autoritatea finanţatoare poate solicita clarificări privind cererea de finanţare. Solicitantul va trebui să transmită clarificările în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiţii poate duce la respingerea cererii de finanţare.

Art. 13.

(1) Etapa de selecţie fără punctaj a proiectelor culturale se realizează de membrii comisiilor de selecție constituite la nivelul autorității finanțatoare;

(2) După încheierea etapei de selecţie fără punctaj a proiectelor culturale, membrii comisiilor de selecție au obligația de a întocmi un proces verbal cu rezultatele evaluării.

(3) Centralizatoarele cu rezultatele evaluării, se vor publica pe site-ul www.casa-zamfirescu.ro la data prevăzută în anunţul de participare.

Art. 14.

Selecţia pe bază de punctaj.

Proiectele care îndeplinesc condiţiile şi criteriile de selecţie fără punctaj vor fi evaluate din punct de vedere tehnic de Comisia de selecţie.

Art. 15.

Se finanțează numai proiectele culturale care prevăd pregătirea unor evenimente/acțiuni culturale care se desfășoară în perioada de implementare a proiectului (anul curent) și care au loc în municipiul Satu Mare.

Art. 16.

(1) Etapa de selecţie pe bază de punctaj a proiectelor culturale se realizează de membrii comisiilor de selecție constituite la nivelul autorității finanțatoare .

(2) Membrii comisiei de selecţie acordă pe formularul de apreciere prevăzut în Anexa 11, un punctaj care se calculează prin însumarea calificativelor cuantificate.

(3) Membrii comisiei de selecţie au dreptul de a opera modificări în bugetul proiectului cultural.

(4) Pentru a fi selectat în vederea finanţării, proiectul cultural trebuie să obţină minimum 70 puncte, nerealizarea acestui punctaj descalificând proiectul.

(5) Proiectele culturale selectate primesc finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obţinut, în limita sumei alocate pentru selecția de proiecte culturale.

Art. 17.

Rezultatele concursului se afişează la data prevăzută în anunţul de participare, pe site-ul www.casa-zamfirescu.ro

Art.18.

Contestaţii

(1) Rezultatele concursului pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării.

(2) Contestaţiile se depun la sediul CENTRULUI CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU din Satu Mare, Bd. Transilvaniei, nr.3, etaj 2, la Registratură. Contestaţiile depuse după termenul limită şi transmise prin alte modalităţi, în afara celor menţionate, nu vor fi luate în considerare.

(3) Contestaţiile sunt analizate de comisiile de contestaţii, constituite în acest scop la nivelul autorităţii finanțatoare.

(4) Răspunsul la contestații se afișează în termen de  maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii, pe site-ul www.casa-zamfirescu.ro.

 

 

CAPITOLUL IV

Finanțarea proiectelor culturale  selecționate

Art. 19.

(1) Proiectele culturale selectate vor face obiectul unui contract de finanțare nerambursabilă, încheiat între beneficiar şi CENTRULUI CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU.

(2) Orice modificare la proiectul cultural trebuie adusă la cunoştinţa CENTRULUI CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU în scris, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de producerea acesteia şi, în cazul aprobării, se consemnează într-un act adiţional la contractul de finanţare.

 

CAPITOLUL V

Contractul de finanțare

 

Art. 20.

(1) Solicitanţii ale căror propuneri de proiect au fost declarate câștigătoare vor semna un contract de finanţare, în conformitate cu contractul-cadru de finanţare nerambursabilă.

(2) Contractul se încheie între Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare şi beneficiarul finanţării. Din partea solicitantului persoană juridică, contractul va fi semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către un împuternicit al acestuia.

(3) Contractul de finanțare nerambursabilă se întocmește în trei exemplare originale, un exemplar pentru beneficiar și două pentru autoritatea contractantă.

Art. 21.

(1) Contractul se va semna în maxim 30 zile de la data depunerii de către beneficiar a cererii de încheiere a contractului și anexelor privind perioada de desfășurare, bugetul proiectului și indicatorii proiectului.

(2)  Data de încheiere a contractului de finanțare nu poate fi ulterioară datei de începere a proiectului cultural.

(3) Orice contract/comandă încheiat de către beneficiar în cadrul proiectului cultural, anterior datei de încheiere a contractului de finanțare atrage sancțiunea excluderii acelei cheltuieli de la decont, excepție făcând doar contractele de sponsorizare prezentare drept contribuție proprie.

(4) Contractele de sponsorizare de bunuri sau alte servicii vor putea acoperi doar contribuția proprie. Finanțatorul nu va deconta contravaloarea unui bun sau serviciu pe care beneficiarul l-a primit cu titlu gratuit.

Art. 22. Obigațiile beneficiarului:

(1) Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul cultural pentru care primeşte finanţare cu respectarea legislaţiei naţionale.

(2) Beneficiarul are obligaţia de a implementa proiectul cultural pentru care s-a semnat un contract de finanţare în conformitate cu prevederile din cererea de finanţare aprobată.

(3) Dacă beneficiarul nu reuşeşte să pună în aplicare proiectul cultural în condiţiile asumate şi stipulate în contractul de finanţare, acesta trebuie să îşi asume eşecul parţial sau total în realizarea obligaţiilor. În acest caz, autoritatea finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, de drept, fără punere în întârziere sau judecată, fiind exonerat de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

(4) Contribuţia din fondurile publice poate fi redusă şi/ sau autoritatea finanțatoare poate cere restituirea, în totalitate sau parţial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali, de drept, fără somaţie, punere în întârziere sau judecată, autoritatea finanţatoare fiind exonerată de plata oricăror despăgubiri de orice fel.

(5) Să notifice Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare cu privire la orice modificare pe care intenţionează să o aducă informaţiilor cuprinse în cererea de finanţare, în cel mai scurt timp posibil, pentru aprobarea acesteia de către finanţator, în caz contrar asumându-şi riscurile nerespectării obligaţiilor contractuale. În cazul unei modificări survenite din cauze independente de voinţa solicitantului, această situaţie trebuie anunţată Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare de îndată; în această situaţie, autoritatea finanțatoare prin reprezentanţii săi legali poate decide continuarea sau rezilierea contractului.

(6) Să furnizeze Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, în maxim două zile, orice informaţie cu privire la derularea proiectului cultural, pe care acesta o poate solicita;

(7) Să păstreze pentru Autoritatea finanțatoare câte un exemplar/ o mostră din materialele publicitare, de promovare sau de orice altă natură realizate – acolo unde nu este posibil (de ex. există un singur exemplar, ca în cazul bannerelor) beneficiarul trebuie să obţină o dovadă foto/ video/ audio a realizării acestora;

(8) Să documenteze foto/ video/ audio activităţile/ evenimentele proiectului cultural într-un mod din care să rezulte data şi locul desfăşurării lor, participanţii, publicul, prezenţa logo-ului de finanţare şi orice alte elemente care au presupus cheltuieli ce urmează să fie propuse pentru decont şi/ sau ar putea contribui la validarea raportului narativ.

(9) Obligația de a repartiza cel puțin 5% din valoarea totală a proiectului cultural finanțat, către cheltuieli de promovare a evenimentului/programului/acțiunii culturale. Prin cheltuieli de promovare se înțeleg următoarele: realizarea de materiale de promovare( afișe, broșuri, programe, bannere, meshuri, roll-up, etc), producție și difuzare de spoturi publicitare radio/tv, cumpărarea de spații publicitare( anunțuri, advertoriale, bannere, pagini publicitare, etc) atât în publicațiile de tip print cât și în mediul online și orice alte categorii de cheltuieli care au scopul de a promova sau de a face publicitate evenimentului/programului/acțiunii culturale.

(10) Obligația ca pe toate materialele prevăzute la pct. (9) se vor folosi în mod obligatoriu siglele, stemele Primăriei municipiului Satu Mare și Centrului Cultural G.M Zamfirescu conform manualului de identitate vizuală.

 (11) Obligația de a permite persoanelor delegate de autoritatea finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor nerambursabile.

Art. 23. Sancțiuni

În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute prin contractul de finanţare nerambursabilă, beneficiarii vor fi notificaţi în scris. Contractul de finanţare nerambursabilă poate fi reziliat pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, în condiţiile stipulate în cuprinsul acestuia, de drept fără somaţie, punere în întârziere sau judecată, autoritatea finanţatoare fiind exonerată de plata oricăror despăgubiri de orice fel.

Art. 24. Tranșe de finanțare

(1) Finanţarea se poate acorda în tranşe la solicitarea beneficiarului.

(2) Prin contractul de finanţare, Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare şi beneficiarul finanţării vor stabili valoarea tranşelor. Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se stabilesc prin contractul de finanţare, în baza bugetului estimativ şi în funcţie de perioada de implementare a proiectului. Pentru proiectele cu durata de implementare mai mică de o lună, finanţarea se acordă într-o singură tranşă.

 (3) Tranşele se acordă în funcţie de calendarul stabilit la semnarea contractului între beneficiar şi autoritatea finanțatoare, după validarea rapoartelor narative şi financiare respective, în baza solicitării scrise a beneficiarului.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI

Derularea proiectelor culturale selecționate

 

Art. 25.

Proiectele culturale selectate se vor desfăşura în perioada precizată în Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial şi pe site-ul CENTRULUI CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU Perioada de desfăşurare a unui proiect cuprinde pregătirea, derularea şi evaluarea.

 

Art. 26.

CENTRUL CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU are dreptul de a verifica modul de derulare a proiectelor culturale.

 

 

CAPITOLUL VII

Decontarea cheltuielilor pentru proiecte culturale aprobate

 

Art. 27.

Decontarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor  culturale aprobate în urma selecției de proiecte culturale se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii și anexelor aferente.

 

Art. 28. Cheltuieli eligibile

(1) Din finanţările nerambursabile acordate se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

  a) cheltuielile de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural, precum costuri materiale şi servicii, costuri de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, onorarii, prestări servicii, premii şi altele asemenea;

  b) achiziţionarea de dotări necesare derulării programului sau proiectului cultural;

  c) cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional ale participanţilor/invitaţilor;

  d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de specialitate, tipărituri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, acţiuni promoţionale şi de publicitate;

  e) cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor, în limita maximă aprobată, potrivit prevederilor legale, pentru invitaţii secretarilor generali ai ministerelor;

  f) diurnă pentru participanţi, în aceleaşi condiţii precum cele stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice, acordată în situaţia în care nu se asigură cheltuielile prevăzute la lit. e)

  g) cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate.

(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g) se acoperă, cumulat, în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate.

(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. g) se decontează în limita unui salariu minim pe economie pe lună pentru fiecare membru din echipa de proiect.

(5) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. g) se decontează pentru maxim patru membri din echipa de proiect.

(6) Instituția finanțatoare are dreptul de a stabili, prin negociere cu beneficiarii, perioada pentru care se acordă cheltuielile de personal, pentru echipa de implementare a proiectului.

(7) Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.

(8) Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

 

 

 

 

 

                            Director,                                                                        Contabil,

                      Molnar Gheorghe                                                           Muntean Ciprian

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                   Secretar general,

Zsók János Csaba                                                Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1

Număr de înregistrare : __________ din : _____/_____/ _____

(se completează de către finanţator)

 
 

 

 


                                                                                                                                                                       

FORMULAR DE FINANŢARE

 

A. Date privind SOLICITANTUL

 

Denumire :

Adresă sediu:

Banca/Sucursala:

Cont (lei):

Cod Fiscal:

Telefon/ Fax:

E-mail:

Altele:

Echipa de conducere (nume/funcție/adresă)

Responsabil proiect:

 

Experiența ONG

Parteneri/Contribuție parteneri:

 

B. Date privind proiectul

INFORMAŢII  GENERALE

1. Titlul proiectului

 

2. Editia

 

3. Valoarea totală a proiectului - lei

 

4. Valoarea solicitată de la CENTRULUI CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU

 

5. Locul de desfăşurare

 

 

6. Perioada de derulare a proiectului

( cuprinde etapele de pregătire, desfăşurare şi evaluare a proiectului)

 

7. Prioritatea în care se încadrează proiectul

(se va menționa prioritatea de finanțare în care se încadrează proiectul)

 

 

 

 

8. Grup ţintă

 

8.1. Număr participanţi ( inclusiv organizatori)/beneficiari –

 

 

8.2. Definirea clară a participanţilor /beneficiarilor

 

8.3. Precizaţi modalitatea de selecţie a participanţilor

DESCRIEREA PROIECTULUI:

9. Justificare/ Problema identificată

(necesitatea proiectului şi relevanţa acestuia faţă de nevoile specifice ale grupului ţintă -  minim jumătate de pagină, maxim 2 pagini)

 

10. Scopul și obiectivul general al proiectului

 

 

 

 

 

 

11. Obiectivele specifice ale proiectului.

 

 

 

12. Indicatorii proiectului

Indicatori  stabiliţi  pe  obiectiv

Denumire indicator

Standard (măsura care trebuie atinsă)

Indicatori calitativi

 

 

Indicatori cantitativi

 

 

Indicatori financiari

 

 

13. Rezumat minim jumătate de pagină, maxim 2 pagini)

 

14. Activitatile proiectului

(Specificaţi şi descrieţi sintetic şi cronologic activităţile şi sub-activităţile proiectului propus).

 

15. Rezultate anticipate

(Descrieţi, cuantificaţi şi enumeraţi rezultatele anticipate pe obiectivele specifice ale proiectului).

 

16. Modalitatea de implementare

( se va prezenta modul de implementare a activităţilor propuse pentru realizarea obiectivelor, organizarea resurselor şi monitorizarea implementării)

 

17. Contribuţia proprie

(Descrieţi clar resursele de care beneficiază ONG şi explicaţi cum vor fi folosite în cadrul proiectului).

 

18. Managementul proiectului

- Descrieţi echipa de management a proiectului.
 
Definiţi clar responsabilităţile pentru managementul şi implementarea proiectului.

- Promovarea proiectului şi a finanţatorului

 

REZULTATE

19. Impactul asupra grupului ţintă.

(Se va prezenta cum va imbunatati proiectul situatia grupurilor tinta, ce schimbari va aduce in randul acestora)

 

 

20. Sustenabilitatea proiectului

(Descrieţi clar modul în care este asigurată o posibilă continuare a proiectului).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI

Exprimare grafică a activităților proiectului. Enumerați activităţile și hașurați perioada de desfășurare, desemnați responsabilul de activitate

 

 

 

Anul ____, luna de implementare

 

Nr activitate

Nume activitate/ sub activitate

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

.....

L12

Responsabil activitate

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. BUGET

 

Buget (totalitatea nevoilor şi disponibilităţilor financiare, o planificare financiară)

Nr.

Crt

Categorie de

cheltuieli

Număr

unităţi

Cost

unitar

Nr.

persoane

Cost

Total

lei

Contribuţie ONGT/

lei

Alte contribuţii

lei

Contribuţie

GMZ*

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notă:

Coloana  6+ 7 = minimum 20%

Coloana 8 - cu respectarea O.G.51/1998  privind  îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

 

C. Declaraţie

Declar pe propria-mi răspundere, cunoscând dispozițiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, că toate informaţiile din acest formular de finanţare şi toate celelalte informaţii ataşate acestuia sunt în conformitate cu realitatea.

 

Responsabil proiect:

Numele şi prenumele: ____________________________

Semnătura: _____________________________________

Ştampila:

Data:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

 

 

 

            Subsemnata/Subsemnatul,…………………………………… domiciliat în localitatea……………………,judeţul/sectorul………………..…,strada…..., nr. ….., bloc…., apartament……, identificat prin CI/ BI seria……,nr. …………, eliberat de.............................., CNP…………………….., în calitate de preşedinte al ………………………….……… , cunoscând dispozițiile articolului 330 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere următoarele:

- ONG................. și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor si taxelor către stat, precum şi a contribuției pentru asigurările sociale de stat;

- ONG nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nici se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- în situaţia aprobării finanţării proiectului..............., cu privire la implementarea acestuia, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice situaţie care m-ar împiedica în orice moment să acţionez în conformitate cu obiectivele CENTRULUI CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU. De asemenea mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare evitării oricăror situaţii  în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană. Totodată, mă oblig să informez de îndată CENTRUL CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict de interese.

 

 

 

Numele şi prenumele:

Semnătura şi ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

 

 

 

 

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

 

 

 

 

 

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

    Subsemnata/ Subsemnatul …………………..ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a ASOCIAŢIEI ........................ în ceea ce priveşte implementarea proiectului cultural .........................., mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

 

 

 

 

 

 

Semnătura şi ştampilă

 

                             

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4

 

 

 

DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU PROIECTE CULTURALE

 

 

Art.1. Pentru realizarea proiectului  se pot face decontări parţiale,  în baza documentelor justificative legal întocmite.

Art.2. Pentru justificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor beneficiarul trebuie să prezinte următoarele documente:

a)  adresa de înaintare a decontului de cheltuieli;

b) factura ONG, în original, în care  se va preciza „cheltuieli pentru proiectul ……. conform contractului de finanţare nr. ………încheiat între CENTRUL CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU şi ONG”;

c) documentele justificative, în copie (contracte/comenzi, facturi, facturi fiscale şi/sau bonuri fiscale, notă internă de recepție), care au stat la baza emiterii facturii. Copiile la decont trebuie să fie ştampilate şi certificate de către preşedintele ONG cu menţiunea  „Copie conform cu originalul”;

d) lista de participanți/invitați pentru stagii/cursuri;  concursuri; tabere; festivaluri; seminarii; simpozioane; mese rotunde; dezbateri; conferinţe; conferinţe de presă; întâlniri de lucru, ateliere de lucru, schimburi interlocale de cultură, reprezentări interlocale precum şi pentru alte proiecte care includ cheltuieli cu privire la masă şi/sau cazare şi/sau transport şi/sau premii;

e) împuternicirea responsabilului de proiect  al ONG pentru decontarea cheltuielilor, în situaţia în care acesta nu este preşedintele ONG;

Art.3. Cheltuieli de masă

(1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocaţia de masă (masă servită sau alimente) sunt:

a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă,  semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare, pentru masă servită;

 b)  facturi, chitanţe şi bonuri fiscale, pentru alimente;

 c)  pontajul de masă,  se întocmește conform Anexei 9;

(2) Alocaţia de masă pe durata  unei zile se acoperă în limita a 50 de lei/persoană/zi.

(3) Se pot achiziționa alimente, cu respectarea sumei limită per zi per persoană, stabilite mai sus.

Art. 4. Cheltuieli de cazare

(1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participanţilor:

a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare;

b) diagrama de cazare.

 (2) Vor fi decontate din fonduri publice cheltuielile privind cazarea participanților/invitațiilor la unități de cazare de maxim 3 stele. Cheltuielile privind cazarea participanților/invitațiilor la unități de cazare de 4 sau mai multe stele vor fi suportate din fonduri proprii.

Art. 5. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul:

a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată,  în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat;

b) bilete pentru  transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat;

c) bonuri fiscale de combustibil, pentru transportul cu autoturisme proprietate personală, cu aprobarea în prealabil a ordonatorului de credite, în condiţii similare celor prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii instituţiilor publice, şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului, semnat şi ştampilat;

d) bilete şi tichete de îmbarcare pentru transportul cu avionul[6] şi bilete pentru transportul pe căile de navigaţie fluvială, transport efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, potrivit dispoziţiilor legale şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat;

e) factura fiscală detaliata şi foaia de parcurs/scrisoarea de transport în copie (cu menţiunea „copie conform cu originalul”) pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale.

Art. 6. (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri şi servicii sunt:

a) contract de locațiune de bunuri şi servicii;

b) factura fiscală.

(2) În cazul persoanelor fizice pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri şi servicii documentele justificative sunt:

a) contract de locațiune

b) stat de plată (dispoziție de plată sau ordin de plată)

Art. 7. (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţii bunuri / servicii (altele decât produsele prevăzute la alin. (2)-(4) și serviciile de cazare, masă) sunt:

a) contract/comandă;

b) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal;

c) nota de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiunea beneficiarului;

d) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat, după caz.

(2) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţia de produse necesare derulării proiectului:

a) contract/comandă;

b) factură;

c) chitanță/bon fiscal/ ordin de plată;

d) Notă internă de recepție.

(3) Fac parte din această categorie obiectele de inventar achiziționate cu scopul de dotări necesare derulării proiectului cultural și mijloacele fixe achiziționate în cadrul proiectului.

(4) În cazul mijloacelor fixe achiziționate în cadrul proiectului, se consideră eligibilă și se poate deconta doar contravaloarea amortizării mijloacelor fixe, aferente perioadei de desfășurare a proiectului cultural (ex. Se consideră eligibilă pentru decontare doar valoarea de achiziție / Durata normală a mijlocului fix x Durata proiectului).

 

Art. 8. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru prestări de servicii efectuate în cadrul proiectelor sunt:

a) contract de prestări de servicii;

b) factură fiscală;

c) proces verbal de recepție a serviciului;

d) stat de plată și declarație (dovezi de plată) privind plata contribuțiilor la bugetul de stat, în cazul persoanelor fizice.

Art. 9. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt:

a) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;

b) notă de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiunea beneficiarului;

c) bonul de consum cu explicaţia destinației pentru proiectul decontat;

d) proces verbal de recepţie a produselor pentru tipărituri, inscripţionări;

e) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat, dacă este posibil. În caz contrar se vor ataşa imagini cu acesta.

Art. 10. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activităţi social – culturale sunt: factura fiscală, factură sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.

Art. 11. Documentele justificative pentru decontarea premiilor acordate, sunt:

(1) Pentru premii în obiecte:

a) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal;

b) avizul de însoţire a mărfii, după caz;

c) nota de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiune avand confirmarea responsabilului de proiect;

d) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat;

e) proces verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate;

f) proces verbal de acordare a premiilor.

(2) Pentru premii în bani, proces verbal de acordare a premiilor, conform Anexei 4 şi dovada plății către beneficiari. Premiile în bani se pot acorda DOAR DIN FONDURILE PROPRII ALE STRUCTURII.

(3) Se pot acorda premii în obiecte şi bani doar în cadrul proiectelor  culturale, cu respectarea prevederilor O.G.51/1998  privind  îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 12. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind studii: documentare, cercetare ştiinţifică, sondarea opiniei publice,  realizarea materialelor audio-video, licente soft, traduceri oficiale sunt:

a) contract de prestări servicii, după caz;

b) factura fiscală, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare;

c) proces verbal de recepţie a studiilor/ lucrărilor.

Art. 13. Decontarea altor cheltuieli prevăzute în O.G.51/1998  privind  îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare altele decât cele menţionate anterior, se va face prin documente justificative potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.14. Documentele justificative pentru contribuţia proprie şi/sau atrasă prezentate de ONG

a) factură/ bon fiscal/ chitanţă, în copie, semnate şi ştampilate cu mențiunea „conform cu originalul”;

b) protocol / contract de sponsorizare/ contract de colaborare, în copie, semnate şi ştampilate cu mențiunea „conform cu originalul”;

c) contract de voluntariat/ stat de plată, în copie, semnate şi ştampilate cu mențiunea „conform cu originalul”;

d) declaraţie pe proprie raspundere cu privire la aparatura proprie/ obiecte de inventar/spaţii - utilizate in timpul proiectului.

Art. 15. Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.16. Documentele pentru decontarea cheltuielilor se transmit finanţatorului de către beneficiar în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la terminarea proiectului cultural. Pentru proiectele care se desfăşoară in luna decembrie, documentele pentru decontare se transmit până cel mai târziu în data de 18 decembrie .

Art. 17. Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanțare, ca perioadă de derulare a proiectului cultural[7]- perioadă prevăzută în Anexa nr. 1 la contractul de finanțare.

Art. 19. CENTRUL CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU poate dispune nedecontarea finanţării pentru proiectele culturale ale ONG care nu respectă prevederile contractului de finanţare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 5

 

- Antet ONG-

 

DECONT DE CHELTUIELI

 

ADRESA DE ÎNAINTARE

Nr. ________ din___________________

 

Către :

          CENTRULUI CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU

 

Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli al proiectului cultural …………… , care s-a desfăşurat în  …………….., în perioada ………., în valoare de …….…… lei, reprezentând finanţarea nerambursabilă de la CENTRUL CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU...........şi contribuţia ONG..............., în baza contractului nr..…... din…..….., conform documentelor justificative de cheltuieli anexate:

 

Contribuţia CENTRULUI CULTURAL G.M.ZAMFIRESCU (fonduri publice):

 

 

Nr. crt.

Tip, nr. /data document

Emitent

Denumire cheltuieli

Valoare

 

 

 

 

 

 

Contribuţia ONGT şi contribuţii ale partenerilor (fonduri proprii):

 

 

Nr. crt.

Tip, nr. /data document

Emitent

Denumire cheltuieli

Valoare

 

 

 

 

 

 

Decontul mai cuprinde:

Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (ex- raport de evaluare, NIR, lista participanţi, CD/ DVD imagini etc)

 

 

Semnătura conducătorului ONG,

Ştampila

 

Semnătura  contabilului/

directorului economic al ONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 6

- Antet-

ONGT

 

 

LISTA DE PARTICIPANŢI

 

 

 

Proiectul cultural   _____________________

Localitatea   _________________________________________

Perioada       _________________________________________

 

 

 

 

Nr.

crt.

 

 

Nume/ prenume

 

ONG/ instituţia

 

Data naşterii

 

Seria şi numărul CI [8]

 

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Semnătura responsabilului de proiect al

ONG

şi ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 7

- Antet-

ONG

 

 

 

 

TABEL

cu participanții care au beneficiat de contravaloarea transportului:

 

 

Proiectul cultural  __________________________

Localitatea _______________________________________________

Perioada     _______________________________________________

 

 

 

Nr.

crt.

 

 

Nume/ prenume

 

Ruta

 

 

Seria bilet[9]

 

Suma

 

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura responsabilului de proiect al

ONG

Ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 8

 

 

- Antet-

ONG

 

 

 

Diagrama de cazare[10]

 

 

Proiectul  _________________________

Perioada  ________________________________________________

Locul de desfăşurare  ____________________________________

Unitatea prestatoare de servicii _________________________

 

 

 

Nr. Crt.

Nr. camerei

Numele şi prenumele participantului

Tarif/ zi

Nr. Zile

Valoare serviciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura responsabilului de proiect al  ONG

şi ştampila      

 

 

Unitatea prestatoare de servicii

 

Semnătură şi ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 9

- Antet-

ONG

 

 

 

 

PONTAJ  DE  MASĂ[11]

 

Proiectul    ___________________________

Perioada ___________________________________________________

Locul de desfăşurare _______________________________________

Unitatea prestatoare de servicii[12]__________________________

 

 

 

Nr.

Crt.

Nume Prenume

ZIUA ...

ZIUA ...

ZIUA ...

ZIUA ...

ZIUA ...

Seria şi numărul CI

Semnatura

participantilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura responsabilului de proiect al ONG/ Instituţiei

şi ştampila

 

Unitatea prestatoare de servicii

Semnătură şi ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa  10

 

GRILA DE EVALUARE

 

 

 Nr. crt.

Proiectul cultural

CRITERII DE APRECIERE/ SUBCRITERII DE APRECIERE

Punctaj maxim

100 puncte

C1

Problema identificată este reală, concretă, stringentă şi abordabilă în sensul diminuării / rezolvării acesteia, calculat astfel:

8

SC1-Problema identificată este reală, concretă, stringentă

4

SC 2-Justificarea necesității implementării proiectului

4

C2

Obiectivele specifice sunt clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi  încadrabile în timp – SMART, calculat astfel:

24

SC1- Obiectivele sunt clar definite

4

SC 2- Obiectivele sunt specifice

4

SC 3- Obiectivele sunt măsurabile

4

SC 4- Obiectivele sunt abordabile

4

SC 5-  Obiectivele sunt realiste

4

SC 6- Obiectivele sunt încadrabile în timp

4

C3

Există concordanţă între obiectivul general, obiectivele specifice, indicatori, calculat astfel:

8

SC1-Există concordanţă între obiectivul general şi obiectivele specifice

4

SC 2- Există concordanţă între obiectivele specifice şi indicatori

4

C4

Planul de activităţi, modul de prezentare a acestuia, coerenţa şi realismul, dacă acesta conduce la atingerea rezultatelor propuse a fi atinse în urma derulării proiectului, calculat astfel

12

SC1 - Planul de activităţi, modul de prezentare a acestuia- coerenţa şi realismul

4

SC2- Modalitatea de implementare a proiectului pentru atingerea rezultatelor proiectului

4

SC3 - Planul de activităţi -  dacă acesta conduce la atingerea rezultatelor propuse a fi atinse în urma derulării proiectului

4

C5

Definirea clară a grupului ţintă, calculat astfel:

8

SC 1- Definirea clară a participanţilor şi explicitarea modalităţii de selecţie a acestora

4

SC 2- Definirea clară a beneficiarilor

4

C6

Impactul proiectului asupra grupului ţintă

4

C7

Bugetul este estimat realist si este în concordanţă cu activităţile planificate

8

 

SC 1- Bugetul este estimat realist

4

SC 2- Bugetul este în concordanţă cu activităţile planificate

4

C8

Consistenţa acţiunilor de promovare cuprinse în proiect

4

C9

Parteneriate încheiate cu organizaţii şi/sau instituţii pentru proiect.

4

C10

Proiectul face o ofertă culturală cu caracter de noutate şi diferențiatoare

8

 

SC 1- Proiectul nu propune acţiuni care să se suprapună ofertei culturale anuale a instituţiilor culturale sătmarene, aşa cum este ea expusă în Programul acţiunilor culturale

4

SC 2 - Acţiunile proiectului presupun o valorificare inovativă şi colaborativă a infrastructurii culturale şi a resursei umane creative locale

4

C11

Proiectul îşi propune să-şi angajeze publicul specific în mod activ, prin acţiuni care să stimuleze co-participarea, colaborarea, dezbaterea şi formarea de abilităţi şi deprinderi culturale.

4

C12

Proiectul încadrează mai multe direcții de finanțare culturală, propunând acțiuni cu caracter sintetic

8

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Anexa 11

FORMULAR DE APRECIERE:

 

Denumire  proiect cultural:………………………………………..

NR.Crt.

 

Proiectul cultural

CRITERII DE APRECIERE/ SUBCRITERII DE APRECIERE

Punctaj[13]

1

2

3

4

5

Punctaj total

C1

Problema identificată este reală, concretă, stringentă şi abordabilă în sensul diminuării / rezolvării acesteia, calculat astfel:

 

 

 

 

 

 

SC1-Problema identificată este reală, concretă, stringentă

 

 

 

 

 

 

SC 2-Justificarea necesității implementării proiectului

 

 

 

 

 

 

C2

Obiectivele specifice sunt clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi  încadrabile în timp – SMART, calculat astfel:

 

 

 

 

 

 

SC1- Obiectivele sunt clar definite

 

 

 

 

 

 

SC 2- Obiectivele sunt specifice

 

 

 

 

 

 

SC 3- Obiectivele sunt măsurabile

 

 

 

 

 

 

SC 4- Obiectivele sunt abordabile

 

 

 

 

 

 

SC 5-  Obiectivele sunt realiste

 

 

 

 

 

 

SC 6- Obiectivele sunt încadrabile în timp

 

 

 

 

 

 

C3

Există concordanţă între obiectivul general, obiectivele specifice, indicatori ,  calculat astfel:

 

 

 

 

 

 

SC1-Există concordanţă între obiectivul general şi obiectivele specifice

 

 

 

 

 

 

SC 2- Există concordanţă între obiectivele specifice şi indicatori

 

 

 

 

 

 

C4

Planul de activităţi, modul de prezentare a acestuia, corenţa şi realismul, dacă acesta conduce la atingerea rezultatelor propuse a fi atinse în urma derulării proiectului, calculat astfel

 

 

 

 

 

 

SC1 - Planul de activităţi, modul de prezentare a acestuia- corenţa şi realismul

 

 

 

 

 

 

SC2- Modalitatea de implementare a proiectului pentru atingerea rezultatelor proiectului

 

 

 

 

 

 

SC3 - Planul de activităţi -  dacă acesta conduce la atingerea rezultatelor propuse a fi atinse în urma derulării proiectului

 

 

 

 

 

 

C5

Definirea clară a grupului ţintă, calculat astfel:

 

 

 

 

 

 

SC 1- Definirea clară a participanţilor şi explicitarea modalităţii de selecţie a acestora

 

 

 

 

 

 

SC 2- Definirea clară a beneficiarilor

 

 

 

 

 

 

C6

Impactul proiectului asupra grupului ţintă

 

 

 

 

 

 

C7

Bugetul este estimat realist si este în concordanţă cu activităţile planificate

 

 

 

 

 

 

 

SC 1- Bugetul este estimat realist

 

 

 

 

 

 

SC 2- Bugetul este în concordanţă cu activităţile planificate

 

 

 

 

 

 

C8

Consistenţa acţiunilor de promovare cuprinse în proiect

 

 

 

 

 

 

C9

Parteneriate încheiate cu organizaţii şi/sau instituţii pentru proiect.

 

 

 

 

 

 

C10

Proiectul face o ofertă culturală cu caracter de noutate şi diferențiatoare

 

 

 

 

 

 

 

SC 1- Proiectul nu propune acţiuni care să se suprapună ofertei culturale anuale a instituţiilor culturale sătmărene, aşa cum este ea expusă în Programul acţiunilor culturale

 

 

 

 

 

 

 

SC 2 - Acţiunile proiectului presupun o valorificare inovativă şi colaborativă a infrastructurii culturale şi a resursei umane creative locale

 

 

 

 

 

 

C11

Proiectul îşi propune să-şi angajeze publicul specific în mod activ, prin acţiuni care să stimuleze co-participarea, colaborarea, dezbaterea şi formarea de abilităţi şi deprinderi culturale.

 

 

 

 

 

 

C12

Proiectul încadrează mai multe direcții de finanțare culturală, propunând acțiuni cu caracter sintetic

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURA MEMBRILOR COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 12

 

CONTRACT

nr.                     din                

de   finanţare a  proiectului ,,                                              

din cadrul  programului  “Proiecte culturale

 

CAPITOLUL I

Părţile

 

 ART 1.

 

Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, b-dul Transilvania nr.3, CIF 3897270, cod IBAN RO42 TREZ 5462 1G33 50000 XXXX , e-mail: gmz@primariasm.ro, reprezentat prin director executiv Molnar Gheorghe denumit în continuare autoritate finanţatoare,

 

şi

 

                                                                                                                                                                       

 

 

    În baza: dispoziţiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, ale O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale cu completările şi modificările ulterioare, dispozițiilor  Legii nr. 245/2001 pentru aprobarea O.G. nr. 51/1998, dispozițiilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi  prevederile Procesului verbal de selectie nr. …. a Comisiei de Evaluare numită prin HCLSatu Mare nr. …..,; părțile au convenit încheierea prezentului contract.

 

CAPITOLUL II

Obiectul şi valoarea contractului

   

ART. 2

    Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului ,,                                   ”, din cadrul programului “Proiecte culturale”, prevăzut  în anexa nr. 1.

 

 ART. 3

    Instituţia finanţatoare repartizează beneficiarului suma de                         lei pentru finanţarea  activităţii prevăzute la art. 2.

     Creditele bugetare aprobate  pentru îndeplinirea contractului sunt prevăzute în bugetul local al Municipiului Satu Mare, la cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”,  paragraful 03.06. „Case de cultură ,, art. 55.01.01”Transferuri către instituții publice”

 

CAPITOLUL III

Durata contractului

 

    ART. 4

    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la data de 31.12 a aceluiași an bugetar. În cadrul contractului se vor finanţa acţiuni ce se vor desfăşura până cel mai târziu la data 16.12.a aceluiași an bugetar.

 

 

CAPITOLUL IV

 Drepturile şi obligaţiile părţilor

 

    ART. 5

    Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii:

 

(1)   Obligația de a utiliza suma prevăzută la art. 3 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în anexa nr. 2 şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

(2)   Obligația de a emite factură pentru fiecare tranşă a finanţării nerambursabile;

(3)   Obligația de a realiza activităţile prevăzute la art. 2, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 3 la prezentul contract;

(4)   Obligația de a promova denumirea autorității finanţatoare în cadrul activităţilor finanţate prin:

a.         imprimarea numelui finanţatorului pe toate materialele de promovare pe care le produce şi utilizează beneficiarul în mediul online și print;

b.       imprimarea numelui autorității finanțatoare pe bunurile culturale rezultate din finanțarea proiectului cultural.

(5)   Obligația de a permite persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 3;

(6)   Obligația de a contribuii cu minimum             % din valoarea totală de finanţare a proiectului;

(7)   Obligația de a întocmi şi de a transmite autorității finanţatoare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii activităţilor, următoarele documente:

           - raport privind realizarea obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în contract;

           - raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli;

(8)   Obligația de a-şi achita obligațiile către furnizorii de bunuri și servicii în maxim 10 zile calendaristice de la data efectuării plăţii de către autoritatea finanţatoare;

(9)   Obligația de a restituii autorității finanțatoare, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea  instituţiei finanţatoare, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

(10)  Obligația de a respecta prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu;

(11)  Dreptul de a modifica, cu acordul  instituţiei finanţatoare, structura cheltuielilor prevăzute în anexa 2, în condiţiile în care solicită în scris acest lucru înainte de angajarea cheltuielilor precum şi cu încadrarea în suma totală prevăzută la art. 3.

(12)  Dreptul de a solicita plata prețului contractului, în mai multe tranșe, respectând prvederile art. 37 din Legea 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambusabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;

(13)  Obligația de a respecta legislaţia din domeniul achizițiilor publice reglementate de Legea 98/2016 și Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.

(14)  Obligația de a notifica autoritatea finanțatoare cu privire la orice modificare pe care intenţionează să o aducă informaţiilor cuprinse în cererea de finanţare, în cel mai scurt timp posibil, pentru aprobarea acesteia de către finanţator, în caz contrar asumându-şi riscurile nerespectării obligaţiilor contractuale.

(15)  Obligația de a păstra pentru autoritatea finanțatoare câte un exemplar/ o mostră din materialele publicitare, de promovare sau de orice altă natură realizate – acolo unde nu este posibil (de ex. există un singur exemplar, ca în cazul bannerelor) beneficiarul trebuie să obţină o dovadă foto/ video/ audio a realizării acestora;

(16)  Obigația de a documenta foto/ video/ audio activităţile/ evenimentele proiectului cultural într-un mod din care să rezulte data şi locul desfăşurării lor, participanţii, publicul, prezenţa logo-ului de finanţare şi orice alte elemente care au presupus cheltuieli ce urmează să fie propuse pentru decont şi/ sau ar putea contribui la validarea raportului narativ.

(17)   Obligația de a repartiza cel puțin 5% din valoarea totală a proiectului cultural finanțat, către cheltuieli de promovare a evenimentului/programului/acțiunii culturale. Prin cheltuieli de promovare se înțeleg următoarele: realizarea de materiale de promovare( afișe, broșuri, programe, bannere, meshuri, roll-up, etc), producție și difuzare de spoturi publicitare radio/tv, cumpărarea de spații publicitare( anunțuri, advertoriale, bannere, pagini publicitare, etc) atât în publicațiile de tip print cât și în mediul online și orice alte categorii de cheltuieli care au scopul de a promova sau de a face publicitate evenimentului/programului/acțiunii culturale.

(18)  Pe toate materialele prevăzute la pct. 17 se vor folosi în mod obligatoriu siglele, stemele Primăriei municipiului Satu Mare și Centrului Cultural G.M Zamfirescu conform manualului de identitate vizuală.

 

  ART. 6

    Autoritatea finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:

(1)   Dreptul de a supraveghea, de a controla şi de a verifica prin personalul cu atribuţii în domeniul finanţărilor nerambursabile din cadrul Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, modul de utilizare a sumelor acordate,potrivit prevederilor contractului  şi dispoziţiilor legale;

(2)   Obligația de a plăti suma prevăzută la art. 3, sumă care  se va elibera beneficiarului  după validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar, pe care acesta este obligat să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la terminarea activităţii corespunzătoare. Pentru proiectele care se desfăşoară in luna decembrie, documentele pentru decontare se transmit până cel mai târziu în data de 16 decembrie. Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului de activitate şi a raportului financiar. Modificarea cuantumului sau a numărului de tranşe se poate face la solicitarea beneficiarului prin încheierea unui act adiţional la prezentul contract.

(3)   În cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.

(4)   Dreptul de a reduce și/sau de a cere restituirea contribuțiilor din fondurile publice, în totalitate sau parțial a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali.

 

CAPITOLUL V

 Răspunderea contractuală

 

    ART. 7

(1)       Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza contractului de finanţare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executării contractului.

(2)       Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedurile de achiziţie sunt cele prevăzute de  Legea nr. 98/2016 și Hotărârea Guvernului nr. 395/2016,  cu modificările şi completările ulterioare. Neîndeplinirea acestor cerințe poate atrage răspunderea contravențională a beneficiarului și dau dreptul autorității finanțatoare de a refuza validarea decontului de cheltuieli.

(3)      Contractul de finanţare nerambursabilă  prevede, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Curţii de       Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.

(4)      Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 5 alin. 7, autoritatea finanţatoare are dreptul să perceapă penalităţi de întârziere de 0,06 % pentru fiecare zi de întârziere, calculate din valoarea sumei datorate, în cazul plății în tranșe, sau valoarea contractului, după caz;

(5)      Neexecutarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin (1), (2), (3), (5), (6), (10), (11), dau posibilitatea instituției finanțatoare să denunțe unilateral prezentul contract, fără punere în întârziere, în condițiile art. 1552, art. 1553, art. 1554 Cod Civil.

(6)      În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a celorlalte obligaţii prevăzute în prezentul contract de finanţare nerambursabilă. autoritatea finanțatoare are dreptul să reducă proporțional prestațiile sale, inclusiv prin nevalidarea decontului de cheltuieli, iar dacă reducerea prestațiilor nu este posibilă, instituția finanțatoare are dreptul la daune interese.

(7)      Neîndeplinirea, de către beneficiar a obligațiilor prevăzute la art.5 alin (9), atrage rezilierea contractului de finanțare nerambursabilă și excluderea beneficiarului de la alte sesiuni de proiecte organizare de către Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, în condițiile art. 21, lit. c) din Legea 350/2005, privind privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

(8)      Nedepunerea documentelor prevăzute la art. 5, alin (7) până la data de 16 decembrie se sancționează cu rezoluțiunea sau rezilierea de drept a contractului, fără punere în întârziere a debitorului obligației de predare.

 

    ART. 8

    Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VI

Litigii

 

    ART. 9

Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VII.

Încetarea Contractului

 

ART. 10

Prezentul contract încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în următoarele cazuri:

(1). prin acordul scris al ambelor părți;

(2). în cazurile prevăzute la art. 7 alin. (5) și alin. (7).

(3). în cazul în care beneficiarul, în timpul derulării contractului se dizolvă sau este lichidat în condițiile OG 26/2000 cu modificările și completările ulteriaore.

 

CAPITOLUL VIII

 Dispoziţii finale

 

 ART. 11

Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de beneficiar în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice.

 

 ART. 12

Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

 

ART. 13

Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.

 

ART. 14

Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul contract.

 

ART. 15

Curtea de Conturi are dreptul de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţilor finanţate conform prezentului contract;

 

 

 

 

ART. 16

Prezentul contract se încheie azi.............. în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţia finanţatoare şi un exemplar pentru beneficiar.

 

 

 

 Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare                                                                     Beneficiar

              Director Genereal-Manager                                                                Asociația                               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

Consilier

                                                                                             

 

 

 

            VIZA CFP

 

 

        VIZA JURIDICĂ

                                                                                                 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr.1.

 

la Contractul de finanțare nr.________/

 

 

REPARTIZAREA BUGETULUI PROIECTULUI PE CATEGORII DE CHELTUIELI

ȘI SURSE DE FINANȚARE

 

            Ținând seama de Procesului verbal de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă nr.__________întocmit de Comisia de evaluare și selecție numită prin HCL Satu Mare nr._______ /__________ , a rezultat  următoarele sume și categorii de cheltuieli:

 

Nr. Crt.

Categorii de cheltuieli

Valoare totală

-lei-

Din care

Suma finanțată din fonduri publice

Surse proprii

1.

Cheltuieli de realizare a programului/proiectului/acțiunii culturale, precum costuri materiale și servicii, închirieri de spații și aparatură, onorarii, prestări servicii, premii si altele asemenea (prezentate concret)

 

 

 

2.

Cheltuieli privind achiziționarea de dotări necesare derulării programului/proiectului/acțiunii culturale (se acoperă în limita unui procent de 20 % din totalul finanțării nerambursabile acordate)

 

 

 

3.    

Alte cheltuieli specifice, tipărituri, seminarii, conferințe, ateliere de lucru, acțiuni promoționale și de publicitate   (prezentate concret) Cheltuielile promoționale și de publicitate se vor deconta de către autoritatea finanțatoare minim  5 % din valoarea finanțării

 

 

 

4.    

 

 

 

 

Cheltuieli administrative:

- cheltuieli cu utilitățile (apă, gaz, curent) aferente perioadei proiectului;

- cheltuieli pentru spațiile închiriate;

- lucrări de adaptare a instalațiilor la tehnica specifică folosită exclusiv pentru proiect

 

Cheltuieli de organizare (pază, protecție, ordine, salvare, PSI) la locațiile în care se derulează evenimentele culturale, strict pentru perioada desfășurării evenimentelor

 

Cheltuielile administrative se acoperă în limita unui procent de unui salariu minim pe economie pe luna pentru fiecare membru din echipade proiect. Se deconteaza maxim 4 membrii.

 

 

 

 

5.    

Cheltuieli ocazionate de cazarea participantilor/invitatilor

 

 

 

6.    

Cheltuieli ocazionate cu transportul intern si international ai participantilor/invitatilor

 

 

 

7.    

Diurna pentru participanti

 

 

 

8.    

Alte cheltuieli specifice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar,                                         Responsabil financiar al Beneficiarului

 

Președinte……………………                                 Contabil………………………..

(numele, prenumele, funcția și semnătura)        (numele, prenumele, funcția și 

                                                                                    semnătura)

 

 

 

 

 

ANEXA nr.2.

 

                                                                                     la Contractul de finanțare nr.________/

 

 

 

 

 

Beneficiar...................


Acţiunile/activităţile din cadrul proiectului ........................, programul .........................

 

Nr. crt

Denumirea acţiunii/activităţii

Locul de desfăşurare

Perioada acţiunii

Nr. de participanţi

Costul acţiunii - lei

Alte mențiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentanții legali:

..........................................

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr.3.

 

                                                                                     la Contractul de finanțare nr.________/

 

 

 

Beneficiar ...................

Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare ai proiectului ...............................,

din cadrul programului ......................

A. Scopul: ............................................................................

B. Obiective: ……………………………………………………

C. Indicatori

- Indicatori de eficienţă (denumire, unitate de măsură): …………………………………..

- Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură): ……………………………………………

- Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură): ……………………………………..

 

 

 

 

Reprezentanţi legali:

..........................................

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)

 [1] Documentele care nu sunt lizibile nu vor fi luate în considerare.

[2] Dovada de sediu trebuie să fie pentru sediul care se regăseşte atât în Certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor în Certidficatul de atestare fiscală cât şi în actul constitutiv şi statutul în vigoare

[3] Dovada de sediu trebuie să fie pentru sediul care se regăseşte atât în Certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în Certidficatul de atestare fiscală cât şi în actul constitutiv şi statutul în vigoare

[4] In această etapă a proiectului este suficientă o declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui structurii prin care acesta să declare capitolele de cheltuieli din cadrul proiectului pe care structura şi le asumă ca reprezentând contribuţia proprie. Documentele justificative cu privire la contribuţia proprie se vor depune la decontul acţiunii.

[5] Dacă la data depunerii solicitării de finanţare nu a fost încheiată convenţia/ protocolul/ contractul, preşedintele structura va da o declaraţie pe proprie răspundere în care va preciza ce reprezintă valoarea contribuţiei atrase. angajandu-se că aceste documente vor fi transmise pana la finalizarea decontării proiectului cultural.

[6] În cazul efectuării deplasărilor internaţionale cu avionul, participantul/participanţii vor face deplasarea  dus-întors, de la domiciliul propriu până la destinaţia menţionată în invitaţie (sau în localitatea cea mai apropiată de locul de desfăşurare al proiectului). Perioada deplasării trebuie să concorde cu perioada de desfăşurare a proiectului (cu o marjă de timp rezonabilă în funcţie de orarul de zbor sau distanţa de la aeroport la locul de desfăşurare al proiectului).

[7] Perioada de derulare a proiectului cultural cuprinde pregătirea, derularea şi evaluarea acestuia.

[8] În situaţia în care există participanţi care nu au împlinit vârsta de 14 ani,B, aceştia vor trece seria şi numărul Certificatului de naştere .

13 În situaţia în care transportul se face cu mijloace auto personale coloana aferentă seriei biletului se va înlocui cu „7,5% x nr km x 2 x pret carburant/l”.

[10] Prezenta ţine loc de proces verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea ei de către responsabilul de proiect cerifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.

[11] Prezentul ţine loc de proces verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea lui de către responsabilul de proiect cerifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.

[12] În situaţia mesei servite. În cazul achiziţionării de alimente nu se va trece unitatea prestatoare de servicii iar pontajul va fi semnat şi ştampilat doar de ONG/ Instituţie

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  SATUMARE                  Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 3/30.01.2020

CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU  SATUMARE

 

 

METODOLOGIA

pentru elaborarea şi prezentarea propuneriii de proiect

în vederea acordării de finanţări nerambursabile pentru

proiectele  sportive din cadrul programelor de utilitate publică

”Sportul pentru toți” în Municipiul SATU MARE

 

 

I.                 Cadrul legal general

 

Art.1. Cadrul legal al finanţării proiectelor pentru susținerea și promovarea sportului în cadrul programelor Centrului Cultural G.M. Zamfirescu SATU MARE, prevăzut în prezentele metodologii, este:

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

- Legea nr.69 din 2000, Legea educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr.664 din 6 septembrie 2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive,

-  HCL privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli a Municipiului Satu Mare.

 

 

 

II.              Programul sportiv de utilitate publică pentru susținerea  proiectelor de finanțare nerambursabilă „Sportul pentru toți

 

Art.2. Scopul și domeniul de aplicare:

-          Scopul general al finanțării este: menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant;

Potrivit documentației nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului

 

Art.3 Obiective:

a)      încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu şi susţinut, de cât mai mulţi membri ai comunităţii locale;

b)      atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nicio discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive;

c)      încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă de întreţinere a stării generale de sănătate şi dezvoltare a individului;

d)      încurajarea practicării sporturilor de iarna si a asporturilor/activitatilor denumite “de agrement” : schi, patinaj, saniesanius, sarituri cu schiurile etc.“.

e)      Încurajarea practicării natației, sporturilor nautice si a sporturilor/activităților denumite “de agrement”

 

Activitățile din programul ”Sportul pentru toți” trebuie să fie înscrise în calendarul asociației județene ”Sportul pentru toți” sau în calendarul Federației Române ”Sportul pentru toți.

 

Art.4.

(1). Finanțarea în cadrul programului de utilitate publică, în baza bugetului aprobat Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare finanţează proiectele sportive și pentru :

        a) finanțarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înființate pe raza unității administrativ-teritoriale;

  b) finanțarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă;

  c) finanțarea programelor sportive organizate în raza unității administrativ-teritoriale de către asociațiile județene/municipiului București pe ramuri de sport, afiliate la federațiile sportive corespondente;

  d) finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale de către federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, ori inspectoratele şcolare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

  e) finanţarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru înalta performanţă sportivă;

  f) finanţarea programelor sportive ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, înfiinţate pe raza autorităţii administrativ-teritoriale, derulate prin asociaţiile sportive şcolare şi universitare;

 

 

III.           Definiţii

 

Art.5. În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:

 

       a) autoritate finanţatoare - autoritate publică centrală sau locală care acordă o finanţare pentru proiecte/programe sportive, în condiţiile legii;
  b) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte de finanţare a programelor sportive;
  c) activitate generatoare de profit - activitate care produce profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;
  d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţare în cadrul unui proiect/program sportiv;
  e) contract de finanţare - contract încheiat, în condiţiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanţatoare, şi un beneficiar structură sportivă de drept public sau de drept privat cu personalitate juridică sau alte instituţii şi organizaţii conform legislaţiei în vigoare;
  f) structură sportivă - structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public sau privat, deţinătoare a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul sportiv;
  g) unitate de învăţământ - unitate de învăţământ cu personalitate juridică care are înfiinţată, în condiţiile legii, o asociaţie sportivă şcolară fără personalitate juridică, deţinătoare a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul sportiv şi care solicită finanţarea unui proiect/program sportiv, în condiţiile legii;
  h) instituţie de învăţământ - instituţie de învăţământ superior cu personalitate juridică, care are înfiinţată, în condiţiile legii, o asociaţie sportivă universitară fără personalitate juridică, deţinătoare a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul sportiv, care solicită finanţarea unui proiect/program sportiv, în condiţiile legii;
  i) finanţare - alocare financiară din fonduri publice pentru implementarea proiectelor/programelor sportive iniţiate de către structurile sportive, unităţile şi instituţiile de învăţământ pentru asociaţiile sportive şcolare şi universitare, alte organizaţii şi instituţii pentru proiecte şi programe sportive, aşa cum sunt enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de către autorităţile deliberative, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive (ordin) şi cu celelalte dispoziţii legale în materie pentru programele sportive de utilitate publică;
  j) finanţare nerambursabilă - alocare financiară din fonduri publice pentru materializarea proiectelor/programelor structurilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile ordinului şi cu celelalte dispoziţii legale în materie pentru programele sportive de utilitate publică;
  k) fonduri publice - sume alocate din bugetul autorităţilor centrale sau locale pentru finanţarea proiectelor/programelor sportive, în condiţiile legii;
  l) solicitant - structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în vigoare, instituţie sau organizaţie îndreptăţită să solicite finanţarea şi să depună o cerere de finanţare pentru un proiect/program sportiv;
  m) proiect sportiv - plan sau intenţie de a întreprinde/ organiza un complex de activităţi cu caracter sportiv ce vizează testarea, selecţia, iniţierea, pregătirea de sportivi într-o anumită ramură sau disciplină sportivă, eveniment sportiv secvenţial din cadrul unui program/calendar al unei structuri sportive;
  n) program sportiv - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvenţial sau un sezon competiţional, cu caracter administrativ (de implementare, întreţinere şi modernizare) în cazul programului de dezvoltare a infrastructurii sportive. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive. Categoriile de acţiuni care stau la baza materializării unui program de construire, modernizare, întreţinere de infrastructură sportivă sunt: studiul de fezabilitate, actul de proprietate al terenului şi bazei sportive, dacă este cazul, schiţa cadastrală, procesul-verbal de predare/primire, dacă este cazul, devizul, caietul de sarcini, proiectul arhitectural, avizele şi autorizaţiile de construcţie, dovada cofinanţării lucrărilor, în ordinea etapizată stabilită de legislaţia în vigoare, şi autoritatea finanţatoare. Programele sportive aprobate de către autoritatea deliberativă sunt denumite „programe sportive de utilitate publică“;
  o) sezon competiţional - complex de acţiuni sportive însumate în cadrul unui program sportiv, organizat de către o structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în vigoare la sporturi individuale sau jocuri sportive, însemnând: acţiuni pregătitoare, cantonamente de pregătire, competiţii sportive amicale şi oficiale, turnee de pregătire şi calificare, alte acţiuni specifice de pregătire, promovare şi închidere a unui program sportiv (festivitate/eveniment de premiere);
  p) acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive;
  r) competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei;
  s) competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului de desfăşurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;
  - competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional;
  – competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel zonal ori interjudeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;
  – competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel judeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;
  – competiţie sportivă internă de nivel comunal, orăşenesc sau municipal - competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel comunal, orăşenesc sau municipal;
  – competiţie sportivă internaţională - competiţie sportivă la care, conform regulamentelor de desfăşurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din mai multe ţări;
  ş) alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminare, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea;
  t) organizaţii sportive - structuri sportive, persoane juridice de drept public ori privat, asociaţii sportive şcolare şi universitare fără personalitate juridică care, potrivit actului de înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive;
  ţ) perioada precompetiţională - perioada de pregătire a sezonului competiţional intern şi internaţional;
  u) perioada competiţională - perioada în care Federaţia Română şi Federaţia Internaţională pe ramură de sport organizează competiţii;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA PENTRU

SELECȚIA  DE PROIECTE PENTRU PROGRAMUL SPORTIV DE UTILITATE PUBLICĂ PROMOVAREA „SPORTULUI PENTRU TOȚI”

 

 

CAPITOLUL I

 

Condiții şi criterii de eligibilitate pentru proiectele depuse în vederea finanţării

 

Art.1. – Sunt eligibile proiectele structurilor care:

a) se înscriu în tema şi priorităţile concursului;

b) asigură  contribuţia proprie şi atrasă  de minim 20% din valoarea proiectului de sportiv;

c) realizează cel puţin punctajul minim de apreciere (70 puncte);

d) se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru concurs, perioadă precizată în Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial şi pe site-ul CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE;

e) sunt depuse de structuri care au respectat, în ultimii doi ani, prevederile contractelor de finanțare nerambursabilă acordate şi/sau parteneriatele semnate cu finanţatorul, după caz.

f) sunt însoţite de declaraţia pe propria răspundere prin care proiectul depus nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE.

g) sunt depuse de structuri în al căror statut/ actul constitutiv sunt prevăzute tipurile de activităţi pentru care se solicită finanţare.

 

Art.2. Sunt eligibile structurile care respectă criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice care trebuie îndeplinite de către structurile sportive, unitățile și instituțiile de învățământ pentru asociațiile sportive școlare și universitare, alte organizații și instituții pentru proiecte și programe sportive, așa cum sunt enumerate la art. 18ˆ1 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(1).Conform Ordinului 664/06.09.2018 acestea trebuie:

a)      să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii sau o instituție/organizație îndreptățită să solicite finanțarea, în condițiile legii (copie după Certificatul de identitate sportivă, Avizul de constituire, Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial);

b)      să aibă sediul și să își desfășoare activitatea de bază în Municipiul SATU MARE;

c)      să facă, dacă este cazul, dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti, după caz (Adeverinţa emisă de către Direcţia pentru Sport care să certifice acest lucru);

d)      să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;

e)      nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la institia publică reia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare (Certificat de atestare fisca emis de către Direcţia  Impozite si Taxe Locale);

f)        nu  aibă  obligaţii  de  plată  exigibile    privind  impozitele  şi  taxele  tre  stat,  precum  şi contribuţiile tre asigurările sociale de stat (Certificat de atestare fisca emis de tre Direcţia Generală a Finanţelor publice Satu Mare)

g)      să nu se afle în litigiu cu instituția publică (implicit cu Municipiul SATU MARE) căreia îi solicită atrbuirea unui contract de finanțare; (Declaraţie pe propria răspundere, semnată şi parafată de către Preşedintele structurii sportive)

h)      să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare; (Declaraţie pe propria răspundere, semnată şi parafată de către Preşedintele structurii sportive)

i)       să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii; (Declaraţie pe propria răspundere, semnată şi parafată de către Preşedintele structurii sportive)

j)       să participe cu o contribuție financiară de minimum 20% din valoarea totală a finanțării; (Angajament  pe propria răspundere  prin care preşedintele structurii sportive se obligă la o cofinanţare de min. 20% din valoarea proiectului)

k)      să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; (Declaraţie pe propria răspundere, semnată şi parafată de către Preşedintele structurii sportive)

l)       să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare.

m)   să depună un raport de activitate atinse pentru ultimii 5 ani de activitate sau de la înființare pentru cluburile sportive nou înființate; 

 

 

CAPITOLUL II

 

 Organizarea selecției  de proiecte pentru promovarea sportului pentru toți

 

Art.3. (1) Anunţarea publică a Concursursului local de proiecte pentru promovarea sportului -  respectiv intenţia de atribuire a contractelor de finanţare, se face de către CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE prin:

a) anunţ în Monitorul Oficial, Partea a –VI- a;

b) anunț în două cotidiane locale;

c) site-ul  CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE.

(2) Anunţul poate fi făcut şi prin alte mijloace de informare.

(3) Data apariţiei anunţurilor şi afişarea pe site-ul CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE trebuie să fie cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor.

(4) Anunţul de intenţie va cuprinde perioada de organizare şi locul desfășurării concursurilor, termenele limită şi locul de depunere a proiectelor pentru promovarea sportului de performanță,  precum şi locul de unde se pot obţine informaţii cu privire la metodologia de finanţare.

(5)  Metodologia de finanţare se poate obţine de la sediul CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE sau descărca de pe site-ul CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE (www.casa-zamfirescu.ro.)

(6) solicitanții au dreptul să ceară în scris, inclusiv prin poşta electronică, clarificări privind documentaţia de finanţare, cu cel puţin 6 zile înainte de data limită de depunere a proiectelor.

(7) CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE are obligaţia de a răspunde în scris, inclusiv prin poşta electronică, solicitărilor de clarificări, cu cel puţin 4 zile înainte de data limită de depunere a proiectelor.

(8)  În situaţia în care la data limită de depunere, există un singur solicitant înscris, CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE are obligația să repete concursul;

(9) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (8) se va înscrie la concurs tot un singur solicitant, concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament.

Art.4. (1) Perioada de depunere a proiectelor pentru promovarea sportului de performanță este cea precizată în anunţ, de luni până joi între orele 8,00-17,00 şi vineri: între orele 8,00-14,00.

(2) Proiectele sportive, redactate pe formularul de finanţare (în două exemplare), însoţit de documentele prezentate la Art.5,  se depune în plic sigilat şi ştampilat la sediul  CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE din SATUMARE, Bd. Transilvaniei  nr. 3, etaj.2, Secretariat - Registratură, sau se transmite prin Poştă la adresa de mai sus;

a) pe plicul care conține proiectul de finanțare se va preciza, pe lângă adresă, sau „Linia bugetară – Promovarea sportului pentru toți-”

(3)  Dacă într-un plic se transmit mai multe proiecte, se va menţiona pe plic numărul proiectelor.

(4) Se vor lua în considerare proiectele înregistrate la CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE până la data limită de depunere, dată precizată în anunţul de participare. Proiectele care, din diferite motive, ajung după termenul de depunere stabilit, sunt descalificate.

Art.5 Pentru selecția de proiecte sportive - , solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente:

a.       copie după: Certificatul de identitate sportivă, Avizul de constituire, Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial

b.      adeverinţa emisă care să certifice dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti

c.       raport de activitate în care să fie menţionate performanţele atinse în ultimii 5 ani de activitate sau de la înființare pentru cluburile sportive nou înființate, la competiţiile interne sau internaţionale, la care a participat structura sportivă;

d.      copie după Bilanțul anului anterior înregistrat la Administrația Finanţelor Publice.

e.       Certificat de atestare fisca emis de către Direcţia  Impozite si Taxe Locale;

f.        Certificat de atestare fisca emis de tre Direcţia Generală a Finanţelor publice Satu Mare)

g.      cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;

h.      declaraţie pe propria răspundere, semnată şi parafată de către Preşedintele structurii sportive- Anexa nr.2

i.        declarația de imparțialitate, conform Anexa nr.6

j.        Angajament  pe propria răspundere  prin care preşedintele structurii sportive se obligă la o cofinanţare de min. 20% din valoarea proiectului ;

 

Art.6. (1)- Selecţia proiectelor sportive  se realizează de către Comisia de selecţie, constituite în acest scop la nivelul Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare;

(2) Comisia de selecţie şi atribuţiile acestora se vor stabili prin  hotărâre de Consiliul Local

(3) Selecţia se realizează în două etape:

a) etapa eliminatorie, fără punctaj, în care sunt verificate dosarele depuse de către solicitanți;

b) etapa de evaluare, pe bază de punctaj, care se realizează doar pentru acele proiecte care au promovat etapa eliminatorie.

Art.7. Etapa de selecţie, eliminatorie, fără punctaj, a proiectelor pentru promovarea sportului

(1) Condiţii şi criterii de selecţie:

a) proiectele  trebuie să conțină toate documentele prevăzute la Art.5;

b) proiectele trebuie să respecte  prevederile Art.20, alin.(4) din prezenta metodologie.

(2) Proiectele care nu îndeplinesc condiţiile şi criteriile  de selecţie, fără punctaj, prevăzute la art.2 și art.5 sunt eliminate din concurs.

 

 

 

Art. 8.

(1) Etapa de selecţie fără punctaj a proiectelor sportive se realizează de membrii comisiei de selecție constituite la nivelul autorității finanțatoare;

(2) După încheierea etapei de selecţie fără punctaj a proiectelor, membrii comisiilor de selecție au obligația de a întocmi un proces verbal cu rezultatele evaluării.

 (3) Centralizatoarele cu rezultatele evaluării, se vor publica pe site-ul www.casa-zamfirescu.ro la data prevăzută în anunţul de participare.

Art.9. Selecţia pe bază de punctaj.

Proiectele care îndeplinesc condiţiile şi criteriile de selecţie fără punctaj vor fi evaluate din punct de vedere tehnic de Comisia de selecţie.

Art.10. Selecţia pe bază de punctaj:

(1) Etapa de selecţie pe bază de punctaj a proiectelor pentru promovarea sportului de performață și sportul pentru toți se realizează de membrii comisiilor de selecție constituite la nivelul autorității finanțatoare .

(2) Membrii comisiei de selecţie acordă pe formularul de apreciere prevăzut în Anexa 4 un punctaj care se calculează prin însumarea calificativelor cuantificate.

(3) Membrii comisiei de selecţie au dreptul de a opera modificări în bugetul proiectului.

(4) Pentru a fi selectat în vederea finanțării, proiectele trebuie să obţină minimum 70 puncte, nerealizarea acestui punctaj descalificând proiectul.

(5) Proiectele selectate primesc finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obţinut, în limita sumei alocate pentru selecția de proiecte sportive .

(6) Membrii comisiei decid cuantumul sumei nerambursabile acordate în funcţie de impactul asupra societăţii civile şi a altor elemente care stau la baza oportunităţii organizarii evenimentului.

 

Art.11. - Rezultatele concursului se afişează la data prevăzută în anunţul de participare, pe site-ul CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE

Art.12. - Contestaţii

(1) Rezultatele concursului pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării.

(2) Contestaţiile se depun la sediul CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE din SATU MARE, Bd. Transilvania, nr.3, etajul 2, la Secretariat. Contestaţiile depuse după termenul limită şi transmise prin alte modalităţi, în afara celor menţionate, nu vor fi luate în considerare.

(3) Contestaţiile sunt analizate de comisiile de contestaţii, constituite în acest scop la nivelul autorităţii finanțatoare.

(4) Răspunsul la contestații se afișează în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii, pe site-ul CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE

 

 

CAPITOLUL III

 

Finanțarea proiectelor pentru Sportul pentru toți

 

Art.13

(1) Proiectele pentru promovarea sportului de performanță si sportul pentru toți selectate vor face obiectul unui contract de finanțare nerambursabilă conform modelului prezentat în  Anexa nr.5, încheiat între beneficiar şi CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE. Termenul limita de semnare a contractelor de finantare nerambursabila nu poate fi mai mare de 30 zile lucratoare față de data depunerii cererii de încheiere a contractului si anexelor acestuia.   Înainte de semnarea contractului, beneficiarii de finanțări nerambursabile au obligația de a aduce o copie după Bilanțul anului precedent înregistrat la Administrația Finanțelor Publice.

(2) Contractul cadru prevăzut la anexa nr. 5 este orientativ.

(3) Orice modificare la proiectele sportive trebuie adusă la cunoştinţa CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE în scris, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de producerea acesteia şi, în cazul aprobării, se consemnează într-un act adițional la contractul de finanțare

 (4) Cheltuieli eligibile

  1. cheltuieli de transport;

  2. cheltuieli de cazare;

  3. cheltuieli de masă;

  4. cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane;

  5. cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv;

  6. cheltuieli medicale şi pentru controlul doping;

  7. cheltuieli cu premiile, indemnizaţiile, veniturile contractuale (CAS) ale participanţilor la activitatea sportivă, primele şi indemnizaţiile sportive, alte drepturi;

        8. servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor;

        9. achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale;

   10.cheltuieli de închiriere domenii website, întreţinere şi promovare a acţiunilor sportive în mediul online;

   11. taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori, taxe de formare, legitimare şi transfer;

       12. alte cheltuieli în limitele financiare stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.

      13. taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale

      14. Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, beneficiarii, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua:
  a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului;
  b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv;
  c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;
  d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive;
  e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului;
  f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului;
  g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor.

 

  

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

 

Derularea proiectelor selecţionate

 

 

Art.14  Proiectele sportive selectate se vor desfăşura în perioada precizată în Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial şi pe site-ul CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE. Perioada de desfăşurare a unui proiect cuprinde pregătirea, derularea şi evaluarea.

Art.15 CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE are dreptul de a verifica modul de derulare a proiectelor pentru Sportul pentru toți.

 

 

CAPITOLUL V

Contractul de finanțare

 

Art. 18.

(1) Solicitanţii ale căror propuneri de proiect au fost declarate câștigătoare vor semna un contract de finanţare, în conformitate cu contractul-cadru de finanţare nerambursabilă.

(2) Contractul se încheie între CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE şi beneficiarul finanţării. Din partea solicitantului persoană juridică, contractul va fi semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către un împuternicit al acestuia.

(3) Contractul de finanțare nerambursabilă se întocmește în trei exemplare originale, un exemplar pentru beneficiar și două pentru autoritatea contractantă.

Art. 19.

(1) Contractul se va semna în maxim 30 zile de la data depunerii de către beneficiar a cererii de încheiere a contractului și anexelor privind perioada de desfășurare, bugetul proiectului și indicatorii proiectului.

(2)  Data de încheiere a contractului de finanțare nu poate fi ulterioară datei de începere a proiectului.

(3) Orice contract/comandă încheiat de către beneficiar în cadrul proiectului, anterior datei de încheiere a contractului de finanțare atrage sancțiunea excluderii acelei cheltuieli de la decont, excepție făcând doar contractele de sponsorizare prezentare drept contribuție proprie.

(4) Contractele de sponsorizare de bunuri sau alte servicii vor putea acoperi doar contribuția proprie. Finanțatorul nu va deconta contravaloarea unui bun sau serviciu pe care beneficiarul l-a primit cu titlu gratuit.

Art. 20. Obligațiile beneficiarului:

(1) Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare cu respectarea legislaţiei naţionale.

(2) Beneficiarul are obligaţia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de finanţare în conformitate cu prevederile din cererea de finanţare aprobată.

(3) Dacă beneficiarul nu reuşeşte să pună în aplicare proiectul în condiţiile asumate şi stipulate în contractul de finanţare, acesta trebuie să îşi asume eşecul parţial sau total în realizarea obligaţiilor. În acest caz, autoritatea finanțatoare are dreptul de a întrerupe plăţile, de drept fără, punere în întârziere sau judecată, fiind exonerat de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

(4) Contribuţia din fondurile publice poate fi redusă şi/ sau Autoritatea finanţatoare poate cere restituirea, în totalitate sau parţial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali, de drept, fără somaţie, punere în întârziere sau judecată, autoritatea finanţatoare fiind exonerată de plata oricăror despăgubiri de orice fel.

(5) Să notifice Centrul Cultural G.M. Zamfirescu  SATU MARE cu privire la orice modificare pe care intenţionează să o aducă informaţiilor cuprinse în cererea de finanţare, în cel mai scurt timp posibil, pentru aprobarea acesteia de către finanţator, în caz contrar asumându-şi riscurile nerespectării obligaţiilor contractuale. În cazul unei modificări survenite din cauze independente de voinţa solicitantului, această situaţie trebuie anunţată Centrul Cultural G.M. Zamfirescu SATUMARE de îndată; în această situaţie, autoritatea finanțatoare prin reprezentanţii săi legali poate decide continuarea sau rezilierea contractului.

(6) Să furnizeze Centrul Cultural G.M. Zamfirescu SATU MARE, în maxim două zile, orice informaţie cu privire la derularea proiectului , pe care acesta o poate solicita;

(7) Să păstreze pentru Autoritatea finanțatoare câte un exemplar/ o mostră din materialele publicitare, de promovare sau de orice altă natură realizate – acolo unde nu este posibil (de ex. există un singur exemplar, ca în cazul bannerelor) beneficiarul trebuie să obţină o dovadă foto/ video/ audio a realizării acestora;

(8) Să documenteze foto/ video/ audio activităţile/ evenimentele proiectului într-un mod din care să rezulte data şi locul desfăşurării lor, participanţii, publicul, prezenţa logo-ului de finanţare şi orice alte elemente care au presupus cheltuieli ce urmează să fie propuse pentru decont şi/ sau ar putea contribui la validarea raportului narativ.

(9) Obligația de a repartiza cel puțin 5% din valoarea totală a proiectului cultural finanțat, către cheltuieli de promovare a evenimentului/programului/acțiunii culturale. Prin cheltuieli de promovare se înțeleg următoarele: realizarea de materiale de promovare( afișe, broșuri, programe, bannere, meshuri, roll-up, etc), producție și difuzare de spoturi publicitare radio/tv, cumpărarea de spații publicitare( anunțuri, advertoriale, bannere, pagini publicitare, etc) atât în publicațiile de tip print cât și în mediul online și orice alte categorii de cheltuieli care au scopul de a promova sau de a face publicitate evenimentului/programului/acțiunii culturale.

(10) Obligația ca pe toate materialele prevăzute la pct. (9) se vor folosi în mod obligatoriu siglele, stemele Primăriei municipiului Satu Mare și Centrului Cultural G.M Zamfirescu conform manualului de identitate vizuală.

 (11) Obligația de a permite persoanelor delegate de autoritatea finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor nerambursabile.

 

 

Art. 21. Sancțiuni

 

În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute prin contractul de finanţare nerambursabilă, beneficiarii vor fi notificaţi în scris. Contractul de finanţare nerambursabilă poate fi reziliat pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, în condiţiile stipulate în cuprinsul acestuia, de drept fără somaţie, punere în întârziere sau judecată, autoritatea finanţatoare fiind exonerată de plata oricăror despăgubiri de orice fel.

 

 

CAPITOLUL VI

 

 

Decontarea cheltuielilor pentru proiecte sportive aprobate

 

Art.16 Decontarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor sportive, aprobate în urma selecției de proiecte – , se face în conformitate cu prevederile Anexei 3.

 

 

                            Director                                                                        Contabil

                      Molnar Gheorghe                                                           Muntean Ciprian

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                   Secretar general,

Zsók János Csaba                                                Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

ANEXA 1

 

Structura sportivă ....................................................................

 

Nr. ......................... din ....................

 

 

 

CERERE DE FINANŢARE PENTRU PROIECTUL/PROGRAMUL

__________________________________

 

A. Date privind structura sportivă

1. Denumirea structurii sportive ......................................................................................................

2. Adresa .......................................................................................................................................

3. Certificat de identitate sportivă nr. .............................................................................................

4. Cont nr. ........................................................................., deschis la..........................................

5. Cod fiscal ..............................................................................................................................

6. Alte date de identificare: ...........................................................................................................

Telefon ....................................................................      Fax ........................................................

E-mail ........................................................................    Web .......................................................

7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii sportive, telefon)............................................................................................................

7.1 Coordonator ...........................................................................................................................

7.2 Responsabil financiar .............................................................................................................

7.3 Responsabil cu probleme tehnice ..........................................................................................

7.4 Alţi membri, după caz .............................................................................................................

 

B. Date privind proiectul/programul

 

B.1Sportul pentru toți

 

1. Denumirea proiectului/programului........................................................................................

2. Scopul ....................................................................................................................................

3. Obiective specifice ..................................................................................................................

4. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului/programului.................................................................

5. Perioada de derulare/acţiune/activitate ...................................................................................

6. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate ....................................................................................

7. Anvergura proiectului

a) numărul estimat de participanți………………………..............................................................

b) numărul estimat de beneficiari……………………………………………………………………..

8. Structura participanților pe categorii de vârstă

a) copii și tineri de vârstă preșcolară și școlară (4-18 ani) …………………………………………

b) adulți peste 18 ani …………………………………………………………………………………….

9. Încadrarea proiectului și relevanța sa pe nivele și în sistem valoric (local, zonal, județean, național, internațional) ......……………………………………………………………………………… Mențiuni privind gradul de vizibilitate al proiectului în rândul populației și capacitatea sa de a consolida imaginea Municipiului Satu Mare…………………………………………………………

11. Referiri la modul în care se utilizează potențialul turistic al Municipiului  Satu Mare în realizarea  activităților din proiect……………………………..........................................................

12. Fezabilitatea proiectului sportiv:

a) Date privind experiența solicitantului în managementul de proiecte și capacitatea de administrare a proiectului ……………………….………………………………………………………

b) Informații, documente, acte care certifică competența solicitantului în domeniul în care i se adresează proiectul…………………………………………………………………………………….

13. Rezultatele și impactul proiectului propus:

a) Evaluări privind impactul așteptat asupra grupurilor țintă și a beneficiarilor…….………………

b) Aprecieri privind modul în care rezultatele așteptate sunt concludente pentru activitatea sportivă de masă locală și beneficiiile aduse participanților..……………………………………….

14. Continuitatea proiectului (mențiuni referitoare la modul în care activitățile din proiect vor continua și după finalizarea lui)……………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

B.2 Bugetul programului/proiectului/acțiunii (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de finanţare), conform tabelului de mai jos, în lei (RON):

-          lei –

Nr. Crt.

Activitatea, categoriile de cheltuieli *

(se detaliază pe activități/categorii de cheltuieli)

Valoare totală

 

Din care

Suma solicitată din fonduri publice

Surse

proprii

1.

Cheltuieli de transport (nominalizare categorie mijloc de transport, nr. persoane, calitatea persoanelor (jucător, medic, antrenor), ruta, etc.)

 

 

 

2.

Cheltuieli de cazare (nr. personae, nr. Zile, calitatea persoanelor, alte detalii relevante)

 

 

 

3.

Cheltuieli de masa (nr. personae, nr. Zile, calitatea persoanelor, alte detalii relevante)

 

 

 

4.

Cheltuieli privind plata arbitrilor și medicilor (nr. persoane, alte detalii relevante)

 

 

 

5.

Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv (denumire  echipamente, nr. bucăți, alte detalii relevante)

 

 

 

6.

Servicii de închirieri de baze sportive ( locație, perioadă, alte detalii relevante)

 

 

 

7.

Asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice, a respectării  normelor  de pază și protecție (detaliere servicii)

 

 

 

8.

Cheltuieli de achiziționare de panouri, materiale publicitare, cupe, medalii, diplome, cheltuieli de închiriere domenii website, întreținere și promovare a acțiunilor sportive în mediul online (detaliere pe tipuri de materiale, servicii, cantitate, alte informații relevante)

 

 

 

9.

Cheltuieli privind taxe de înscriere și/sau de participare la acțiuni sportive, taxe de organizare a acțiunilor       (nominalizarea taxei)

 

 

 

10.

Alte cheltuieli specifice activităților (vă rugăm detaliați)

 

 

 

 

 * Categoriile de cheltuieli ce se pot finanţa din fonduri publice pentru proiecte sunt cele prevăzute în H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă coroborate cu cele specificate și aprobate în HCL___/_________.

C. Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programului/proiectului

 

1.    Resurse umane

1.1. Număr de personal salariat - total ....................................................

din care antrenori (pentru cluburile sportive) ............................

1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive) .......

1.3. Număr de sportivi legitimaţi  pe secţii ...............................

1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană............................

1.5. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană......................

 

2. Resurse financiare

2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total ........ lei, din care:

-donaţii, sponsorizări ......................... lei 

-venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate, etc.) ............... lei

-cotizaţii, taxe, penalităţi etc. ................... lei

-alte venituri .................... lei 

 

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total .............. lei, din care:

-donaţii, sponsorizări .................. lei 

-venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.) ............... lei 

-cotizaţii, taxe, penalităţi etc. ................. lei

-alte venituri ................ lei

 

D. La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:

1. declaraţia de imparţialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005;

2. declaraţie conform modelului Anexa 2.1 din documentație.

 

Solicitant

Reprezentantul legal

Semnătură..............................................................................

Ştampilă.................................................................................

 

Reprezentant financiar..........................................................

Semnătură............................................................................

Ştampilă................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa 2   

DECLARAŢIE

 


  Subsemnații, ......................................................., reprezentanţi legali ai structurii sportive ......................................................, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor sportive, respectiv:
  a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
  b) a publicat, în extras, raportul de activitate şi situaţia financiară pe anul ........... în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. .............; a înregistrat raportul de activitate în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial cu nr. ..........;
  c) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare;
  d) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
  e) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice;
  f) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a regulamentelor proprii;
  g) se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minimum 20% din valoarea totală a finanţării;
  h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  i) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent;
  j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanţare nerambursabilă de la instituţia .........................., în sumă de .......................... lei.

 

Data ............................
  Reprezentanţi legali:
  ...................................................
  (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3

 

DECONTAREA CHELTUIELILOR

 

 

Art.1. Pentru realizarea proiectului se pot face decontări parţiale,  în baza documentelor justificative legal întocmite,

Art.2. Pentru justificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor din programul Sportul pentru toți structura sportivă trebuie să prezinte următoarele documente:

(1)  adresa de înaintare a decontului de cheltuieli care se completează conform Anexei 3.1;

(2) (Cererea de plată în original, în care  se va preciza „cheltuieli pentru proiectul ……. conform contractului de finanţare nr. ………încheiat între CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE şi structura sportivă „;

(3) Documentele justificative, în copie (facturi, facturi fiscale şi/sau bonuri fiscale), care au stat la baza emiterii facturii. Copiile la decont trebuie să fie ştampilate şi certificate de către preşedintele structurii sportive cu menţiunea  „Copie conform cu originalul”;

(4) Lista de participanți este obligatorie pentru toate categoriile de activități precum şi pentru alte activități care includ cheltuieli cu privire la masă şi/sau cazare şi/sau transport şi/sau premii şi se întocmește conform Anexelor 3.2; 3.3; 3.4; 3.5;

(5) Împuternicirea responsabilului de proiect al structurii sportive pentru decontarea cheltuielilor, în situaţia în care acesta nu este preşedintele structurii sportive;

(6) Raportul de evaluare, semnat de către responsabilul de proiect;

Art.3. (1) - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocaţia de masă (masă servită sau alimente)  sunt:

a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă,  semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare, pentru masă servită;

b)  facturi, chitanţe şi bonuri fiscale, pentru alimente;

c) pontajul de masă,  se întocmeşte conform Anexei 3.5;

(2) Alocaţia de masă pe durata  unei zile se calculează astfel: mic dejun - 15%, dejun - 50%, cină - 35% din valoarea totală a acesteia.

Art.4. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participanţilor:

a)      factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare;

b)      diagrama de cazare, conform modelului prezentat în Anexa  3.4;

Art.5. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul:

a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată,  în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei 3.3;

b) bilete pentru  transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat,  întocmit conform Anexei 3.3;

c) bonuri fiscale de combustibil, pentru transportul cu autoturisme proprietate personală, cu aprobarea în prealabil a ordonatorului de credite, în condiţii similare celor prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii instituţiilor publice, şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului, semnat şi ştampilat,  întocmit conform Anexei 3.3;

d) bilete şi tichete de îmbarcare pentru transportul cu avionul[1] şi bilete pentru transportul pe căile de navigaţie fluvială, transport efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, potrivit dispoziţiilor legale şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei 3.3;

        e) factura fiscală detaliata şi foaia de parcurs/scrisoarea de transport în copie (cu menţiunea „copie conform cu originalul”) pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale.

Art.6. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri şi servicii sunt:

            a) contract de închiriere de bunuri şi servicii

b) factura fiscală.

Art.7. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţii bunuri / servicii (altele decât serviciile de cazare, masă, PFA/ PJ) sunt:

a) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal;

c) nota de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiunea structurii sportive/ instituţiei, după caz;

d) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat, după caz;

 

Art.8. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru prestări de servicii efectuate în cadrul proiectelor (persoană fizică autorizată sau persoană juridică) sunt:

a) contract de prestări de servicii;

b) factură fiscală;

c) raportul de evaluare a activităţii prestate;

d) proces verbal de recepţie a serviciului.

Art.9. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt:

a) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;

c) notă de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiunea structurii sportive;

d) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat

e) proces verbal de recepţie a produselor pentru tipărituri, inscripţionări;

f) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat, dacă este posibil. În caz contrar se vor ataşa imagini cu acesta.

Art.20. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor sunt: factura fiscală, factură sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.

Art.11. - Documentele justificative pentru decontarea premiilor acordate, sunt:

(1) pentru premii în obiecte:

a) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal;

b) avizul de însoţire a mărfii, după caz;

c) nota de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiune avand confirmarea responsabilului de proiect;

d) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat;

e) proces verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate;

f) proces verbal de acordare a premiilor.

(2) premii în bani nu se acordă din bugetul proiectului.

 

Art.12. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind studii: documentare, cercetare ştiinţifică, sondarea opiniei publice,  realizarea materialelor audio-video, licente soft, traduceri oficiale sunt:

a) contract de prestări servicii, după caz;

b) factura fiscală, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare;

c) proces verbal de recepţie a a studiilor/ lucrărilor.

Art.13. - Documentele justificative pentru contribuţia proprie şi/sau atrasă prezentate de structura sportivă:

a)       factură/ bon fiscal/ chitanţă, în copie, semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”

b)       protocol / contract de sponsorizare/ contract de colaborare, în copie, semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”

c)        contract de voluntariat/ stat de plată, în copie, semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”

d)       declaraţie pe proprie raspundere cu privire la aparatura proprie/ obiecte de inventar/spaţii - utilizate in timpul proiectului.

Art. 14. - Decontarea altor cheltuieli prevăzute în HG nr. 1447/2007 cu modifirile şi completările ulterioare, altele decât cele meionate anterior, se va face prin documente justificative potrivit prevederilor legale în vigoare;

Art.15. - Documentele pentru decontarea cheltuielilor se transmit finanţatorului de către structura  sportivă în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la terminarea proiectului . Pentru proiectele care se desfășoară in luna decembrie, documentele pentru decontare se transmit cel mai târziu în data de  16 decembrie .

Art.16. Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanţare, ca perioadă de derulare a proiectului de promovare a sportului de performanță.

Art.17. CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE poate dispune nedecontarea finanţării pentru proiectele structurii sportive care nu respectă prevederile contractului de finanţare.

 

 

 Cheltuieli eligibile
  1. cheltuieli de transport;
  2. cheltuieli de cazare;
  3. cheltuieli de masă;
  4. cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane;
  5. cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv;
  6. cheltuieli medicale şi pentru controlul doping;
  7. cheltuieli cu premiile, indemnizaţiile, veniturile contractuale (CAS) ale participanţilor la activitatea sportivă, primele şi indemnizaţiile sportive, alte drepturi;

        8. servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor;

        9. achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale;

      10. cheltuieli de închiriere domenii website, întreţinere şi promovare a acţiunilor sportive în mediul online;
      11. taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori, taxe de formare, legitimare şi transfer.

      12. taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale

      13. Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, beneficiarii, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua:
  a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului;
  b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv;
  c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;
  d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive;
  e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului;
  f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului;
  g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3.1

 

- Antet structură sportivă-

 

DECONT DE CHELTUIELI

 

ADRESA DE ÎNAINTARE

Nr. ________ din___________________

 

Către :

          CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ SATUMARE

 

Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli al proiectului……….…..…………… , care s-a desfăşurat în  …………….., în perioada ………., în valoare de …….…… lei, reprezentând finanţarea nerambursabilă de la CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE...........şi contribuţia………………................, în baza contractului nr..…... din…..….., conform documentelor justificative de cheltuieli anexate:

 

Contribuţia CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU SATU MARE(fonduri publice):

 

 

Nr. crt.

Tip, nr. /data document

Emitent

Denumire cheltuieli

Valoare

 

 

 

 

 

 

Contribuţia structurii sportive şi contribuţii ale partenerilor (fonduri proprii):

 

 

Nr. crt.

Tip, nr. /data document

Emitent

Denumire cheltuieli

Valoare

 

 

 

 

 

 

Decontul mai cuprinde:

Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (ex- raport de evaluare, NIR, lista participanţi, CD/ DVD imagini etc)

 

 

Semnătura conducătorului structurii sportive,

Ştampila

 

Semnătura  contabilului/

directorului economic a structurii sportive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3.2.

- Antet structură sportivă-

LISTA DE PARTICIPANŢI

 

Proiectul                                             _____________________

Localitatea   _________________________________________

Perioada       _________________________________________

 

 

 

 

Nr.

crt.

 

 

Nume/ prenume

 

Structura sportivă

 

Data naşterii

 

Seria şi numărul CI [2]

 

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Semnătura responsabilului de proiect a

structurii sportive

şi ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3.3.

 - Antet structură sportivă-

 

 

 

TABEL

cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului:

 

 

Proiectul                                             __________________________

Localitatea _______________________________________________

Perioada     _______________________________________________

 

 

 

Nr.

crt.

 

 

Nume/ prenume

 

Ruta

 

 

Seria bilet[3]

 

Suma

 

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura responsabilului de proiect a

structurii sportive

şi ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3.4.

 

 

- Antet structură sportivă-

 

 

Diagrama de cazare[4]

 

 

Proiectul                                             _________________________

Perioada  ________________________________________________

Locul de desfăşurare  ____________________________________

Unitatea prestatoare de servicii _________________________

 

Nr. Crt.

Nr. camerei

Numele şi prenumele participantului

Tarif/ zi

Nr. Zile

Valoare serviciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura responsabilului de proiect a

structurii sportive

şi ştampila

 

Unitatea prestatoare de servicii

 

Semnătură şi ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3.5.

- Antet structură sportivă-

 

 

PONTAJ  DE  MASA[5]

 

Proiectul                                             ___________________________

Perioada ___________________________________________________

Locul de desfăşurare _______________________________________

Unitatea prestatoare de servicii[6]__________________________

 

 

 

Nr.

Crt.

Nume Prenume

ZIUA ...

ZIUA ...

ZIUA ...

ZIUA ...

ZIUA ...

Seria şi numărul CI

Semnatura

participantilor

MD

D

C

MD

D

C

MD

D

C

MD

D

C

MD

D

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD- mic dejun; D- dejun; C- Cina

 

Semnătura responsabilului de proiect a structurii sportive

şi ştampila

 

Unitatea prestatoare de servicii

Semnătură şi ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa  4

 CRITERIILE SPECIFICE DE EVALUARE A PROIECTELOR

STRUCTURILOR SPORTIVE

-   -

 

   Pentru Programul sportiv de utilitate publică

PROMOVAREA SPORTULUI PENTRU TOTI

 

 

Nr. Crt.

CRITERIU

(în paranteze - modalitate de punctare)

PUNCTAJ

1

Anvergura proiectului (1.1+1.2)

Maxim 10

 

1.1 Număr estimat de participanți

de la 1, la  6

1.2 Număr estimat de beneficiari indirecți

de la 1, la  4

2

Structura participanților pe categorii de vârstă (2.1+2.2)

Maxim 10

 

2.1 Copii și tineri de vârstă preșcolară și școlară (4-18 ani)

5

2.2 Adulți peste 18 ani

5

3

Încadrarea proiectului și relevanța sa pe nivele și în sistem valoric

(3.1 sau 3.2 sau 3.3 sau 3.4 sau 3.5 + 3.6+3.7)

Maxim 30

 

3.1 Local

2

3.2 Zonal

4

3.3 Județean

6

3.4 Național

8

3.5 Internațional

10

3.6 Gradul prin care proiectul   promoveaza si consolideaza imaginea municipiului Satu Mare

1 la 15

3.7 Gradul de exploatare a potențialului turistic al municipiului Satu Mare

1 la 5

4

Fezabilitatea proiectului sportiv (4.1+4.2)

 Maxim 10

 

4.1 Experiența solicitantului în managementul de proiecte și capacitatea de administrare a proiectului

de la 1, la 5

4.2 Competența solicitantului în domeniul în care i se adresează proiectul

de la 1, la 5

5

Rezultatele și impactul proiectului sportiv propus (5.1+5.2)

 Maxim 10

 

5.1 Impactul asupra grupurilor țintă și beneficiarilor

de la 1, la  5

5.2 Impactul și rezultatele scontate sunt pozitive și concludente pentru contextul sportiv local

de la 1, la  5

6

Continuitatea proiectului

Maxim 10

6.1 Continuitatea proiectului

de la 1, la 3

6.2 Aspectul prezentării proiectului (prezentare, coerență, ortografia expunerilor din documentație, etc.)

 

de la 1, la 7

7

Bugetul (7.1+7.2+7.3)

 Maxim 20

 

7.1 Raportul cheltuieli estimate – rezultate așteptate este realist și în concordanță cu activitățile planificate

de la 1, la 5

7.2 Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare - cost

de la 1, la 5

7.3 Măsura în care solicitantul are și alte surse de finanțare suficiente și stabile

de la 1, la 10

 

PUNCTAJ TOTAL MAXIM

100

 

NOTĂ:

           

 

            În cazul în care proiectul depus vizează susţinerea activităţii competiţionale a unui anumit sportiv, solicitantul (structura sportivă) va specifica acest lucru în cererea de finanţare.

             Fiecare membru al comisiei de selectie acordă un punctaj pentru proiectul care se evalueaza, în conformitate cu  criteriile specifice mentionate în tabelele de mai sus. Punctajul final al uui proiect va fi constituit din media aritmetică a punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei de selectie.

Atribuirea contractelor de finanţare se va face în ordinea punctajului total obţinut de către fiecare solicitant şi în limita bugetului alocat  în vederea derulării Programului anual de acordare de finanţări nerambursabile, pentru Programul „Sportul pentru toți”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Anexa 5

CONTRACT-CADRU

privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programului*)

....................................................................

în anul ..............................

 

  ^1 Se va menţiona proiectul/programul în cadrul căruia se regăsesc acţiunile/activităţile finanţate.
  CAP. I
  Părţile
  Instituţia finanţatoare ............................., cu sediul în .................., str. ................... nr. ...., judeţul/sectorul ..................., codul fiscal ............................, cont ....................., deschis la ..........................., reprezentată prin .............................................., în calitate de ....................... şi ............................., în calitate de .........................., denumită în continuare instituţia finanţatoare, şi
  structura sportivă ................, cu sediul în localitatea ............................, str. .............. nr. ......., judeţul/sectorul .................., telefon ..............., cont ...................., deschis la ..................., certificat de identitate sportivă nr. .............., reprezentată prin ...................., în calitate de ..............., şi ..........................., în calitate de ................, denumită în continuare structură sportivă,
  în baza dispoziţiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi ale Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, au convenit încheierea prezentului contract.
  CAP. II
  Obiectul şi valoarea contractului
  ART. 1
  Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului/programului, respectiv a acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului/programului sportiv ...................................., prevăzute în anexa nr. 1.
  ART. 2
  Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de .................................... lei, pentru finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1.
  CAP. III
  Durata contractului
  ART. 3
  Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la data de ....................
  CAP. IV
  Drepturile şi obligaţiile părţilor
  ART. 4
  Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligaţii:
  a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în anexa nr. 2 şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
  b) să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 3;
  

c) Obligația de a repartiza cel puțin 5% din valoarea totală a proiectului cultural finanțat, către cheltuieli de promovare a evenimentului/programului/acțiunii culturale. Prin cheltuieli de promovare se înțeleg următoarele: realizarea de materiale de promovare( afișe, broșuri, programe, bannere, meshuri, roll-up, etc), producție și difuzare de spoturi publicitare radio/tv, cumpărarea de spații publicitare( anunțuri, advertoriale, bannere, pagini publicitare, etc) atât în publicațiile de tip print cât și în mediul online și orice alte categorii de cheltuieli care au scopul de a promova sau de a face publicitate evenimentului/programului/acțiunii culturale.

d) Pe toate materialele prevăzute la pct. c). se vor folosi în mod obligatoriu siglele, stemele Primăriei municipiului Satu Mare și Centrului Cultural G.M Zamfirescu conform manualului de identitate vizuală.
  e) să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;
  f) să contribuie cu minimum 20% din valoarea totală de finanţare a programului;
  g) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de .................. zile calendaristice de la data încheierii acţiunilor/activităţilor, următoarele documente:
  - raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în contract;
  – raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli;
  h) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
  i) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată;
  k) să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate potrivit prezentului contract.
  ART. 5
  Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:
  a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de respectare a dispoziţiilor legale;
  b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel:
  - în avans, ......................, din valoarea contractului/acţiunii/ activităţii, după caz;
  – în termen de ........ zile calendaristice de la prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 lit. f);
  c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituţia finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.
  CAP. V
  Răspunderea contractuală
  ART. 6
  (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.
  (2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4 lit. f), instituţiile finanţatoare au dreptul să perceapă penalităţi de întârziere de ..........% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.
  ART. 7
  Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.
  CAP. VI
  Litigii
  ART. 8
  Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.
  CAP. VII
  Dispoziţii finale
  ART. 9
  Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice.
  ART. 20
  Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.
  ART. 11
  Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.
  ART. 12
  Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul contract. 
  ART. 13
  Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţia finanţatoare şi un exemplar pentru structura sportivă.
  Instituţia finanţatoare
  ………………………
  Conducătorul instituţiei, 
  ………………………..
  Compartimentul financiar-contabil 
  ................................................
  Compartimentul de specialitate/Compartimentul juridic
  ..........................................................
  Structura sportivă
  ………………………
  (reprezentanţi legali)
  ………………………….
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 5.1.

la Contractul de finanțare nr.________/

 

REPARTIZAREA BUGETULUI PROIECTULUI PE CATEGORII DE CHELTUIELI

ȘI SURSE DE FINANȚARE

 

            Ținând seama de Procesul verbal de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă nr.__________întocmit de Comisia de selectie a proiectelor numită prin HCL Satu Mare ____/________au rezultat  următoarele sume și categorii de cheltuieli:

 

Nr. Crt.

Categorii de cheltuieli

Valoare totală

-lei-

Din care

Suma finanțată din fonduri publice

Fonduri proprii

1

Transport

 

 

 

2

Cazare

 

 

 

3.

Masă

 

 

 

4

Plata arbitrilor și medicilor

 

 

 

5

Materiale și echipament sportiv

 

 

 

6.

Închirieri de baze sportive

 

 

 

7

Servicii medicale, asigurarea ordinii publice, etc.

 

 

 

8

Achiziționare de panouri și materiale publicitare, cupe, medalii, diplome, închiriere domeii website, întreținere și promovare a acțiunilor sportive în mediul online.

 

 

 

 

9

Taxe de înscriere și/sau participare la acțiunile sportive, taxe de organizare

 

 

 

10

Alte cheltuieli eligibile sau neeligibile din fonduri proprii (detaliat) etc..

 

 

 

11.

...........

 

 

 

 

 

Beneficiar,                                           Responsabil financiar al Beneficiarului

 

Președinte……………………                                     Contabil………………………..

(numele, prenumele, funcția și semnătura)     (numele, prenumele, funcția și semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 5.2.

la Contractul de finanțare nr.________/

 

 

Calendar acțiuni/activități

 

Structura sportivă _____________________________________

 

Acţiunile/Activităţile din cadrul proiectului/programului _______________________________

 

 

Nr.crt.

Denumirea acțiunii/

activității

Locul de desfășurare

Perioada

acțiunii

Nr. de participanți

Costul acțiunii

Alte

mențiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar,

Președinte……………………

(numele, prenumele, funcția și semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 5.3.

la Contractul de finanțare nr.________/

 

 

Structura sportivă ......................................

   

Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare ai proiectului/programului

  

    A. Scopul:

    ..........................................................................

    B. Obiective:

    Obiectivul general: ......................................................

    Obiective specifice: .....................................................

    C. Indicatori

    C1. Indicatori de eficienţă (denumire, unitate de măsură):

    a) .......................................................................

    b) .......................................................................

   

    C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură):

    a) .......................................................................

    b) .......................................................................

   

    C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):

    a) .......................................................................

    b) .......................................................................

   

    Beneficiar,

Președinte……………………

(numele, prenumele, funcția și semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.6

 

 

 

 

 

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

 

 

 

 

 

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.
Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.
  Numele şi prenumele:
  Funcţia:
  Semnătura şi ştampila:
  -------

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 [1]

                 În cazul efectuării deplasărilor internaţionale cu avionul, participantul/participanţii vor face deplasarea  dus-întors, de la domiciliul propriu până la destinaţia menţionată în invitaţie (sau în localitatea cea mai apropiată de locul de desfăşurare al proiectului). Perioada deplasării trebuie să concorde cu perioada de desfăşurare a proiectului (cu o marjă de timp rezonabilă în funcţie de orarul de zbor sau distanţa de la aeroport la locul de desfăşurare al proiectului).

[2]              În situaţia în care există participanţi care nu au împlinit vârsta de 14 ani, aceştia vor trece seria şi numărul Certificatului de naştere sau CNP.

[3]                      13 În situaţia în care transportul se face cu mijloace auto personale coloana aferentă seriei biletului se va înlocui cu „7,5% x nr km x 2 x pret carburant/l”.

[4]              Prezenta ţine loc de proces verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea ei de către responsabilul de proiect cerifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.

[5]              Prezentul ţine loc de proces verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea lui de către responsabilul de proiect cerifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.

[6]              În situaţia mesei servite. În cazul achiziţionării de alimente nu se va trece unitatea prestatoare de servicii iar pontajul va fi semnat şi ştampilat doar de ONGT/ Instituţie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  SATU MARE                 Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 3/30.01.2020

CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU  SATU MARE

 

 

METODOLOGIA

pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect

în vederea acordării de finanţări nerambursabile pentru

proiecte  de tineret,  învăţământ şi recreative din municipiul Satu Mare

 

 

I.                 Cadrul legal general

 

 

Art.1. Cadrul legal al finanţării proiectelor de tineret în cadrul programelor CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU Satu Mare în domeniul tineretului, prevăzute în prezentele metodologii, este:

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

- Legea nr.350/2006 Legea Tinerilor;

-  HCL privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli a Municipiului Satu Mare

 

II.              Programul de susținere a proiectelor de tineret, învățământ

și recreative

 

Art. 2. Finanțările proiectelor se acordă de către Municipiul Satu Mare din Bugetul general de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare prin intermediul Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare.

Art.3. Scop: Realizarea  măsurilor de susţinere în domeniul tineretului.

Art.4. Obiectiv: Dezvoltarea şi diversificarea  acțiunilor de tineret.

Art.5. (1) Proiecte eligibile:stagii/cursuri;  concursuri; tabere; festivaluri; campanii; caravane; expoziţii; târguri; manifestări sportive şi  turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; dezbateri; conferinţe; centre de resurse; bănci de date; biblioteci electronice; conferinţe de presă; pagini WEB; evenimente, întâlniri de lucru; ateliere de lucru; schimburi internaţionale de tineret; reprezentări internaţionale  etc.

(2) Finanţarea în cadrul programului, în baza bugetului aprobat: CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU Satu Mare finanţează proiecte de tineret: ale Organizaţiilor Neguvernamentale de şi pentru Tineret, denumite în continuare ONGT, ale unităților de învățământ de stat, selectate, care se desfășoară conform metodologiei prevăzute în prezentul document;

 

 

III.           Definiţii

 

Art. 6. În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:

 

  1. solicitant - orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

2.      Organizaţii neguvernamentale de tineret, ONGT, sunt persoanele juridice de drept privat şi fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:  

 a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;

 b) cel puțin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri.

  1. finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local;
  2. contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanţatoare, şi un beneficiar;cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă;
  3. beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;
  4. cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă
  5. contribuție proprie- sumă de bani sau bunuri necesare realizării acțiunii/programului/proiectului suportate de către beneficiarul finanțării, din surse proprii sau atrase, în numerar și/sau natură, în procent de minim 20% din valoarea finanțării.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA PENTRU

SELECȚIA  DE PROIECTE DE TINERET, ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RECREATIVE

 

 

 

CAPITOLUL I

Principalele direcții de finanțare pentru proiectele  de tineret,  învățământ şi recreative  

 

Art.1. (1) Tema: „Acțiuni pentru promovarea participării tinerilor la viața societății”, şi vizează următoarele priorităţi:

 

1.1  CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE NON-FORMALĂ

 

a)      Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradiţiilor culturale locale (româneşti sau ale minorităților etnice);

b)      Stimularea preocupărilor pentru lectură şi pentru creația literară la tineri;

c)      Sprijinirea şi stimularea creativității şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare etc.);

d)      Creșterea  gradului  de  participare  a  tinerilor  și  studenților  la  viaţa  comunităţii,  sub  aspect social, educaţional, cultural, economic, sănătate etc;

e)      Dezvoltarea  proiectelor de educație non-formală adresate tinerilor;

f)       Implementarea de proiecte pentru valorificarea potenţialului turistic şi cultural al orașului Satu Mare.

 

1.2  EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE, PROTECȚIA MEDIULUI și ACTIVITĂȚI DE RECREERE

 

a)Realizarea de programe/proiecte prin care se încurajează şi promovează diverse forme de exprimare ale tinerilor;

b) Desfășurarea de acțiuni pentru prevenirea consumului de droguri, alcool și tutun în rândul adolescenților și tinerilor;

c) Educație pentru păstrarea și protecția mediului înconjurător;

d) Educație pentru sănătate prin susținerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală şi       atenuare a impactului infecției cu HIV;

e) Implicarea tinerilor cu dizabilități în practicarea sportului;

f) Combaterea excesului de greutate, obezitate în rândul copiilor și tinerilor, prin proiecte specifice;

g) Dezvoltarea şi diversificarea acțiunilor de timp liber pentru tineri.

 

 

1.3 PARTICIPARE ŞI VOLUNTARIAT

 

a) Susţinerea de seminarii, conferinţe şi evenimente similare pentru promovarea participării în rândul tinerilor;

b) Sprijinirea de acțiuni specifice de voluntariat;

c) Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţă comunității;

d)Acțiuni de inovare în domeniul voluntariatului și de creștere a vizibilității voluntariatului în comunitate;

e) Creșterea  gradului  de  sensibilizare  a  opiniei  publice  cu  privire  la  importanța  implicării  în activități de voluntariat.

 

1.4 MUNCĂ ŞI ANTREPRENORIAT

a) Stimularea activității economice a tinerilor;

b) Stimularea creativității tinerilor în domeniul economic şi social;

c) Promovarea antreprenoriatului, la toate nivelele educației şi formării tinerilor;

d) Stimularea  participării  tinerilor  la  activităţi  de  dobândire  a  unei  experienţe  iniţiale  de

muncă;

e) Lansarea de campanii de informare care să încurajeze tinerele familii să împartă în mod

egal sarcinile din viaţa privată şi profesională, folosind aranjamente flexibile de muncă.

 

Proiectele de tineret eligibile sunt: stagii / cursuri, concursuri, tabere, festivaluri, cinemateci/ videoteci, campanii, caravane, expoziții, târguri, manifestări sportive şi  turistice, cluburi de tineret, seminații, simpozioane, mese rotunde, dezbateri, conferințe, ateliere de lucru, centre de resurse, pagini WEB, evenimente, întâlniri de lucru, schimburi de experiență.

 

Art.2. (1) Sumele aprobate pentru Concursul local de proiecte de tineret –  se alocă din  bugetul Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare prin HCL şi sunt cele precizate în Anunţul de participare, publicat în Monitorul Oficial şi pe site-ul autorităţii finanțatoare.

(2) Sumele nealocate ca urmare a desfășurării selecției de proiecte de tineret –  Sesiunea I, se reportează, organizându-se după caz altă sesiune de selecție.

 

 

CAPITOLUL II

Condiții şi criterii de eligibilitate pentru proiectele  de tineret,  învățământ şi recreative

 în vederea finanțării

 

Art.3. – Sunt eligibile proiectele de tineret ale structurilor care:

a) se înscriu în tema şi priorităţile concursului;

b) se încadrează în tipurile de proiecte eligibile pentru concurs, prevăzute la Art. 1, alin (2);

c) asigură (şi fac dovada) contribuţiei proprie şi atrasă (în bani şi/sau valorizată) de minim 20% din valoarea proiectului de tineret;

d) realizează cel puţin punctajul minim de apreciere (70 puncte);

e) respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activităţii de tineret, conform HG nr. 259/ 2006 cu modificările şi completările ulterioare[1];

f) se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru concurs, perioadă precizată în Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial şi pe site-ul CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU;

g) nu se adresează exclusiv membrilor organizaţiei solicitante de finanţare;

h) sunt depuse de structuri care au respectat, în ultimii doi ani, prevederile contractelor de finanțare nerambursabilă acordate şi/sau parteneriatele semnate cu finanțatorul, după caz;

i) sunt însoţite de declaraţia pe propria răspundere prin care proiectul de tineret depus nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU;

j) sunt depuse de structuri în al căror statut/ actul constitutiv sunt prevăzute tipurile de activităţi pentru care se solicită finanţare.

 

Art.4. Sunt eligibile structurile care au depus, următoarele documente[2], într-un singur exemplar, copii conform cu originalul (adică pe fiecare pagină va fi menţiunea „copie conform cu originalul, ştampila şi semnătura preşedintelui organizaţiei), sau în original acolo unde este cazul:

a) hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă;

b) statutul şi actul constitutiv, în forma actualizată, forma aflată in vigoare la data depunerii proiectului care cuprinde toate modificările aferente, aşa cum au fost consemnate în încheierea judecătorească definitivă şi irevocabilă;

c) hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv;

d) dovada de sediu[3], care se află în termen şi care se regăseşte în actele oficiale ca fiind sediul actual, conform legii, un exemplar;

e) certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, un exemplar;

f) certificat de atestare fisca emis de către Direcţia  Impozite si Taxe Locale

g) certificat de atestare fisca emis de tre Direcţia Generală a Finanţelor publice Satu Mare

h) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să reiasă că proiectul depus, nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU, în original;

i) declaraţie pe proprie răspundere a președintelui (directorului) că  nu conduc prin structură, membri, sediu sau prin  orice altă situaţie, la raporturi de incompatibilitate cu finanţatorul prin salariaţii acestuia, conform Anexei nr.2.

j) declaraţie pe proprie răspundere a președintelui (directorului) structurii redactată din care să rezulte că  işi asumă o contribuţie de minimum 20 % din valoarea proiectului.

 

 

CAPITOLUL III

 Organizarea selecției  de proiecte de tineret, învățământ și recreative -

 

Art.5. (1) Anunţarea publică a Concursursului local de proiecte de tineret- , respectiv intenția de atribuire a contractelor de finanţare, se face de către CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU  prin:

a) anunţ în Monitorul Oficial, Partea a –VI- a;

b) anunț în două cotidiane locale;

c) site-ul  CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU;

(2) Anunţul poate fi făcut şi prin alte mijloace de informare.

(3) Data apariţiei anunţurilor şi afişarea pe site-ul CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU trebuie să fie cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor.

(4) Anunţul de intenţie va cuprinde perioada de organizare şi locul desfășurării concursurilor, termenele limită şi locul de depunere a proiectelor de tineret, precum şi locul de unde se pot obţine informaţii cu privire la metodologia de finanţare.

(5)  Metodologia de finanţare se poate obţine de la sediul CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU sau descărca de pe site-ul CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU  (www.casa-zamfirescu.ro.)

(6) Solicitanții au dreptul să ceară în scris, inclusiv prin poşta electronică, clarificări privind documentaţia de finanţare, cu cel puţin 6 zile înainte de data limită de depunere a proiectelor.

(7) CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU are obligaţia de a răspunde în scris, inclusiv prin poşta electronică, solicitărilor de clarificări, cu cel puţin 4 zile înainte de data limită de depunere a proiectelor.

(8)  În situaţia în care la data limită de depunere, există un singur solicitant înscris, CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU are obligația să repete concursul.

(9) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (8) se va înscrie la concurs tot un singur solicitant, concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 6. (1) Perioada de depunere a proiectelor de tineret/ este cea precizată în anunţ, de luni până joi între orele 8,00-17,00 şi vineri: între orele 8,00-14,00.

(2) Proiectul de tineret, redactat pe formularul de finanţare (în două exemplare), însoţit de documentele prezentate la art.7,  se depune în plic sigilat şi ştampilat la sediul  CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU din Satu Mare, Bd. Transilvania nr. 3, etaj.2, Secretariat - Registratură, sau se transmite prin Poştă la adresa de mai sus.

(3) Pentru proiectele care se depun pentru sesiunea de selecție de proiecte de tineret-, pe plic se va preciza, pe lângă adresă, „Linia bugetară - proiecte de tineret, învățământ, recreative-”.

(4)  Dacă într-un plic se transmit mai multe proiecte, se va menţiona pe plic numărul proiectelor.

(5) Se vor lua în considerare proiectele de tineret înregistrate la CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU până la data limită de depunere, dată precizată în anunţul de participare. Proiectele care, din diferite motive, ajung după termenul de depunere stabilit, sunt descalificate.

Art.7. Pentru selecția de proiecte de tineret, învățământ și recreative- , solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente:

a) formularul de finanţare, redactat pe modelul prezentat în Anexa nr. 1, în două exemplare, în original, semnat şi ştampilat;

b) hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, un exemplar, copie conform cu originalul;

c) statutul şi actul constitutiv, în forma actualizată, forma aflată in vigoare la data depunerii proiectului care cuprinde toate modificările aferente, aşa cum au fost consemnate în încheierea judecătorească definitivă şi irevocabilă, un exemplar, copie conform cu originalul;

d) hotărârile judecătorești rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv, un exemplar, copie conform cu originalul;

e)  dovada de sediu[4], care se află în termen şi care se regăseşte în actele oficiale ca fiind sediul actual, conform legii, un exemplar, copie conform cu originalul;

f) certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, un exemplar, copie conform cu originalul;

f) certificat de atestare fisca emis de către Direcţia  Impozite si Taxe Locale

g) certificat de atestare fisca emis de tre Direcţia Generală a Finanţelor publice Satu Mare

i) declarație pe proprie răspundere a preşedintelui (directorului) redactată conform modelului prezentat în Anexa 3, un exemplar, în original;

j) declaraţie pe proprie răspundere, prin care proiectul de tineret depus nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU, un exemplar, în original

k) împuternicirea responsabilului de proiect de tineret pentru derularea acestuia,  în situaţia în care acesta nu este președintele structurii, un exemplar, în original;

l) dovada contribuţiei proprii[5] şi a altor contribuţii, în situaţia în care acestea există (convenţia/ protocolul/ contractul în care se precizează responsabilităţile, inclusiv cele financiare ale fiecărui partener în realizarea proiectului de tineret)[6];

m) declaraţie pe proprie răspundere a președintelui (directorului) că nu conduc prin structură, membri, sediu sau prin  orice altă situaţie, la raporturi de incompatibilitate cu finanţatorul prin salariaţii acestuia.

n) declaraţie pe proprie răspundere a președintelui (directorului) structurii redactată din care să rezulte că  işi asumă o contribuţie de minimum 20 % din valoarea proiectului.

 

 

Art. 8. (1)- Selecţia proiectelor de tineret se realizează de către Comisia de selecţie, constituite în acest scop la nivelul CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU;

(2) Comisiile de selecţie  de proiecte de tineret şi atribuţiile acestora se vor stabili prin HCL a Muncipiului Satu Mare;

(3) Selecţia se realizează în două etape:

a) etapa eliminatorie, fără punctaj, în care sunt verificate dosarele depuse de către solicitanți;

b) etapa de evaluare, pe bază de punctaj, care se realizează doar pentru acele proiecte care au promovat etapa eliminatorie.

Art.9. – Etapa de selecţie, eliminatorie, fără punctaj, a proiectelor de tineret:

(1) Condiţii şi criterii de selecţie:

a) proiectele de tineret trebuie să conțină toate documentele prevăzute la Art. 8;

b) proiectele de tineret care respectă prevederile Art.3

(2) Proiectele de tineret care nu îndeplinesc condiţiile şi criteriile  de selecţie fără punctaj, prevăzute la art. 20 sunt eliminate din concurs.

Art. 10. (1) Etapa de selecţie fără punctaj a proiectelor de tineret se realizează de membrii comisiilor de selecție constituite la nivelul autorității finanțatoare;

(2) După încheierea etapei de selecţie fără punctaj a proiectelor de tineret, membrii comisiilor de selecție au obligația de a întocmi un proces verbal cu rezultatele evaluării.

 (3) Centralizatoarele cu rezultatele evaluării, se vor publica pe site-ul www.casa-zamfirescu.ro la data prevăzută în anunţul de participare.

Art.11. Selecţia pe bază de punctaj.

Proiectele care îndeplinesc condiţiile şi criteriile de selecţie fără punctaj vor fi evaluate din punct de vedere tehnic de Comisia de selecţie.

Art.12. Selecţia pe bază de punctaj:

(1) Etapa de selecţie pe bază de punctaj a proiectelor de tineret se realizează de membrii comisiilor de selecție constituite la nivelul autorității finanțatoare .

(2) Membrii comisiei de selecţie acordă pe formularul de apreciere prevăzut în Anexa 11, un punctaj care se calculează prin însumarea calificativelor cuantificate.

(3) Membrii comisiei de selecţie au dreptul de a opera modificări în bugetul proiectului de tineret.

(4) Pentru a fi selectat în vederea finanţării, proiectul de tineret trebuie să obţină minimum 70 puncte, nerealizarea acestui punctaj descalificând proiectul de tineret.

(5) Proiectele de tineret selectate primesc finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obţinut, în limita sumei alocate pentru selecția de proiecte de tineret .

(6) Membrii comisiei decid cuantumul sumei nerambursabile acordate în funcţie de impactul asupra societăţii civile şi a altor elemente care stau la baza oportunităţii organizarii evenimentului.

 

Art.13. - Rezultatele concursului se afişează la data prevăzută în anunţul de participare, pe site-ul www.casa-zamfirescu.ro.

Art.14. - Contestaţii

(1) Rezultatele concursului pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării.

(2) Contestaţiile se depun la sediul CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU din Satu Mare, Bd. Transilvania , nr.3, etaj 2, la Registratură. Contestaţiile depuse după termenul limită şi transmise prin alte modalităţi, în afara celor menţionate, nu vor fi luate în considerare.

(3) Contestaţiile sunt analizate de comisiile de contestaţii, constituite în acest scop la nivelul autorităţii finanțatoare.

(4) Răspunsul la contestații se afișează în termen de  maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii, pe site-ul www.casa-zamfirescu.ro

 

CAPITOLUL IV

Finanțarea proiectelor de tineret, învățământ și recreative  selecționate

 

 

Art. 15. (1) Proiectele declarate câștigătoare vor face obiectul unui contract de finanțare nerambursabilă, încheiat între beneficiar şi CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU.

(2) Termenul limită de semnare a contractelor de finanţare nerambursabilă nu poate fi mai mare de 30 zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de încheiere a contractului și anexelor aferente.

(3) Orice modificare la proiectul trebuie adusă la cunoştinţa CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU în scris, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de producerea acesteia şi, în cazul aprobării, se consemnează într-un act adiţional la contractul de finanţare.

Art. 151. Se finanțează numai proiectele care prevăd pregătirea unor evenimente/acțiuni care se desfășoară în perioada de implementare a proiectului (anul în curs) și care au loc în municipiul Satu Mare.

 

 

CAPITOLUL V

Derularea proiectelor de tineret selecţionate

 

 

Art. 16. (1) Proiectele de tineret selectate se vor desfăşura în perioada precizată în Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial şi pe site-ul CENTRULUI CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU Perioada de desfăşurare a unui proiect cuprinde pregătirea, derularea şi evaluarea.

(2) Se recomandă ca minimum 60% din participanţii la proiectele de tineret, să fie tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani, inclusiv.

Art.17. CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU are dreptul de a verifica modul de derulare a proiectelor de tineret.

 

 

CAPITOLUL VI

Contractul de finanțare

 

Art. 18.

(1) Solicitanţii ale căror propuneri de proiect au fost declarate câștigătoare vor semna un contract de finanţare, în conformitate cu contractul-cadru de finanţare nerambursabilă.

(2) Contractul se încheie între CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU Satu Mare şi beneficiarul finanţării. Din partea solicitantului persoană juridică, contractul va fi semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către un împuternicit al acestuia.

(3) Contractul de finanțare nerambursabilă se întocmește în trei exemplare originale, un exemplar pentru beneficiar și două pentru autoritatea contractantă.

Art. 19.

(1) Contractul se va semna în maxim 30 zile de la data depunerii de către beneficiar a cererii de încheiere a contractului și anexelor privind perioada de desfășurare, bugetul proiectului și indicatorii proiectului.

(2)  Data de încheiere a contractului de finanțare nu poate fi ulterioară datei de începere a proiectului.

(3) Orice contract/comandă încheiat de către beneficiar în cadrul proiectului, anterior datei de încheiere a contractului de finanțare atrage sancțiunea excluderii acelei cheltuieli de la decont, excepție făcând doar contractele de sponsorizare prezentare drept contribuție proprie.

(4) Contractele de sponsorizare de bunuri sau alte servicii vor putea acoperi doar contribuția proprie. Finanțatorul nu va deconta contravaloarea unui bun sau serviciu pe care beneficiarul l-a primit cu titlu gratuit.

Art. 20. Obligațiile beneficiarului:

(1) Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare cu respectarea legislaţiei naţionale.

(2) Beneficiarul are obligaţia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de finanţare în conformitate cu prevederile din cererea de finanţare aprobată.

(3) Dacă beneficiarul nu reuşeşte să pună în aplicare proiectul în condiţiile asumate şi stipulate în contractul de finanţare, acesta trebuie să îşi asume eşecul parţial sau total în realizarea obligaţiilor. În acest caz, autoritatea finanțatoare are dreptul de a întrerupe plăţile, de drept fără, punere în întârziere sau judecată, fiind exonerat de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

(4) Contribuţia din fondurile publice poate fi redusă şi/ sau Autoritatea finanţatoare poate cere restituirea, în totalitate sau parţial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali, de drept, fără somaţie, punere în întârziere sau judecată, autoritatea finanţatoare fiind exonerată de plata oricăror despăgubiri de orice fel.

(5) Să notifice CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU Satu Mare cu privire la orice modificare pe care intenţionează să o aducă informaţiilor cuprinse în cererea de finanţare, în cel mai scurt timp posibil, pentru aprobarea acesteia de către finanţator, în caz contrar asumându-şi riscurile nerespectării obligaţiilor contractuale. În cazul unei modificări survenite din cauze independente de voinţa solicitantului, această situaţie trebuie anunţată Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare de îndată; în această situaţie, autoritatea finanțatoare prin reprezentanţii săi legali poate decide continuarea sau rezilierea contractului.

(6) Să furnizeze Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, în maxim două zile, orice informaţie cu privire la derularea proiectului , pe care acesta o poate solicita;

(7) Să păstreze pentru Autoritatea finanțatoare câte un exemplar/ o mostră din materialele publicitare, de promovare sau de orice altă natură realizate – acolo unde nu este posibil (de ex. există un singur exemplar, ca în cazul bannerelor) beneficiarul trebuie să obţină o dovadă foto/ video/ audio a realizării acestora;

(8) Să documenteze foto/ video/ audio activităţile/ evenimentele proiectului într-un mod din care să rezulte data şi locul desfăşurării lor, participanţii, publicul, prezenţa logo-ului de finanţare şi orice alte elemente care au presupus cheltuieli ce urmează să fie propuse pentru decont şi/ sau ar putea contribui la validarea raportului narativ.

(9) Obligația de a repartiza cel puțin 5% din valoarea totală a proiectului cultural finanțat, către cheltuieli de promovare a evenimentului/programului/acțiunii culturale. Prin cheltuieli de promovare se înțeleg următoarele: realizarea de materiale de promovare( afișe, broșuri, programe, bannere, meshuri, roll-up, etc), producție și difuzare de spoturi publicitare radio/tv, cumpărarea de spații publicitare( anunțuri, advertoriale, bannere, pagini publicitare, etc) atât în publicațiile de tip print cât și în mediul online și orice alte categorii de cheltuieli care au scopul de a promova sau de a face publicitate evenimentului/programului/acțiunii culturale.

(10) Obligația ca pe toate materialele prevăzute la pct. (9) se vor folosi în mod obligatoriu siglele, stemele Primăriei municipiului Satu Mare și Centrului Cultural G.M Zamfirescu conform manualului de identitate vizuală.

 (11) Obligația de a permite persoanelor delegate de autoritatea finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor nerambursabile.

 

Art. 21. Sancțiuni

 

În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute prin contractul de finanţare nerambursabilă, beneficiarii vor fi notificaţi în scris. Contractul de finanţare nerambursabilă poate fi reziliat pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, în condiţiile stipulate în cuprinsul acestuia, de drept fără somaţie, punere în întârziere sau judecată, autoritatea finanţatoare fiind exonerată de plata oricăror despăgubiri de orice fel.

 

Art. 22. Tranșe de finanțare

(1) Finanţarea se poate acorda în tranşe la solicitarea beneficiarului.

(2) Prin contractul de finanţare, CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU Satu Mare şi beneficiarul finanţării vor stabili valoarea tranşelor. Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se stabilesc prin contractul de finanţare, în baza bugetului estimativ şi în funcţie de perioada de implementare a proiectului. Pentru proiectele cu durata de implementare mai mică de o lună, finanţarea se acordă într-o singură tranşă.

 (3) Tranşele următoare (atunci când este cazul) se acordă în funcţie de calendarul stabilit la semnarea contractului între beneficiar şi Autoritatea finanţatoare, după validarea rapoartelor narative şi financiare respective, în baza solicitării scrise a beneficiarului.

 

 

CAPITOLUL VI

 

 

Decontarea cheltuielilor pentru proiecte de tineret aprobate

 

Art.23. Decontarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor de tineret aprobate în urma selecției de proiecte de tineret, învățământ și recreative -  se face în conformitate cu prevederile Anexei 4.

 

 

 

 

 

 

 

                            Director,                                                                        Contabil,

                      Molnar Gheorghe                                                           Muntean Ciprian

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                   Secretar general,

Zsók János Csaba                                                Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1

Număr de înregistrare : __________ din : _____/_____/ _____

(se completează de către finanţator)

 
 

 

 


                                                                                                                                                                       

FORMULAR DE FINANŢARE

 

A. Date privind SOLICITANTUL

 

Denumire :

Adresă sediu:

Banca/Sucursala:

Cont (lei):

Cod Fiscal:

Telefon/ Fax:

E-mail:

Altele:

Echipa de conducere (nume/funcție/adresă)

Responsabil proiect de tineret:

 

Experiența ONGT

Parteneri/Contribuție parteneri:

 

B. Date privind proiectul de tineret

INFORMAŢII  GENERALE

1. Titlul proiectului

 

2. Editia

 

3. Valoarea totală a proiectului - lei

 

4. Valoarea solicitată de la CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU

 

5. Locul de desfăşurare

 

 

6. Perioada de derulare a proiectului

( cuprinde etapele de pregătire, desfăşurare şi evaluare a proiectului)

 

7. Prioritatea în care se încadrează proiectul

(se va bifa prioritatea respectivă)

 

 

8. Grup ţintă

 

8.1. Număr participanţi ( inclusiv organizatori)/beneficiari – din care număr tineri cu vârsta între 14-35 ani

 

 

8.2. Definirea clară a participanţilor /beneficiarilor

 

8.3. Precizaţi modalitatea de selecţie a participanţilor

DESCRIEREA PROIECTULUI DE TINERET:

9. Justificare/ Problema identificată

(necesitatea proiectului şi relevanţa acestuia faţă de nevoile specifice ale grupului ţintă -  minim jumătate de pagină, maxim 2 pagini)

 

20. Scopul și obiectivul general al proiectului

 

 

 

 

 

 

11. Obiectivele specifice ale proiectului.

 

 

 

12. Indicatorii proiectului

Indicatori  stabiliţi  pe  obiectiv

Denumire indicator

Standard (măsura care trebuie atinsă)

Indicatori calitativi

 

 

Indicatori cantitativi

 

 

Indicatori financiari

 

 

13. Rezumat minim jumătate de pagină, maxim 2 pagini)

 

14. Activitatile proiectului

(Specificaţi şi descrieţi sintetic şi cronologic activităţile şi sub-activităţile proiectului propus).

 

15. Rezultate anticipate

(Descrieţi, cuantificaţi şi enumeraţi rezultatele anticipate pe obiectivele specifice ale proiectului).

 

16. Modalitatea de implementare

( se va prezenta modul de implementare a activităţilor propuse pentru realizarea obiectivelor, organizarea resurselor şi monitorizarea implementării)

 

17. Contribuţia proprie

(Descrieţi clar resursele de care beneficiază ONGT şi explicaţi cum vor fi folosite în cadrul proiectului).

 

18. Managementul proiectului

- Descrieţi echipa de management a proiectului.
 
Definiţi clar responsabilităţile pentru managementul şi implementarea proiectului.

- Promovarea proiectului şi a finanţatorului

 

REZULTATE

19. Impactul asupra grupului ţintă.

(Se va prezenta cum va imbunatati proiectul situatia grupurilor tinta, ce schimbari va aduce in randul acestora)

 

 

20. Sustenabilitatea proiectului

(Descrieţi clar modul în care este asigurată o posibilă continuare a proiectului).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI

Exprimare grafică a activităților proiectului. Enumerați activităţile si haşuraţi perioada de desfăşurare,desemnați responsabilul de activitate

 

 

 

 

Anul , luna de implementare

 

Nr activitate

Nume activitate/ sub activitate

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

.....

L12

Responsabil activitate

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUGET

 

Buget (totalitatea nevoilor şi disponibilităţilor financiare, o planificare financiară)

Nr.

Crt

Categorie de

cheltuieli

Număr

unităţi

Cost

unitar

Nr.

persoane

Cost

Total

lei

Contribuţie ONGT/

lei

Alte contribuţii

lei

Contribuţie

CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU*

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

                

 

 

 

 

Notă:

Coloana  6+ 7 = minimum 20%

Coloana  8 - cu respectarea HG 259/ 2006 cu modificările şi completările ulterioare,  privind normele de cheltuieli pentru realizarea programelor în domeniul tineretului şi a altor prevederi legale în vigoare

 

C. Declaraţie

Declar pe propria-mi răspundere, cunoscând dispozițiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, că toate informaţiile din acest formular de finanţare şi toate celelalte informaţii ataşate acestuia sunt în conformitate cu realitatea.

 

Responsabil proiect de tineret:

Numele şi prenumele: ____________________________

Semnătura: _____________________________________

Ştampila:

Data:        

 

Anexa 2

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

 

 

 

            Subsemnata/Subsemnatul,…………………………………… domiciliat în localitatea……………………,judeţul/sectorul………………..…,strada…..., nr. ….., bloc…., apartament……, identificat prin CI/ BI seria……,nr. …………, eliberat de.............................., CNP…………………….., în calitate de preşedinte al ………………………….……… , cunoscând dispozitiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie raspundere urmatoarele:

- ONGT................. si-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor către stat, precum şi a contributiei pentru asigurările sociale de stat;

- ONGT nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nici se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- în situaţia aprobării finanţării proiectului..............., cu privire la implementarea acestuia, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice situaţie care m-ar împiedica în orice moment să acţionez în conformitate cu obiectivele CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU.

 

De asemenea mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare evitării oricăror situaţii  în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

 

Totodată, mă oblig să informez de îndată CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict de interese.

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele:

Semnătura şi ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

 

 

 

 

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

 

 

 

 

 

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

    Subsemnata/ Subsemnatul …………………..ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a ASOCIAŢIEI ........................ în ceea ce priveşte implementarea proiectului de tineret .........................., mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

 

 

 

 

 

Semnătura şi ştampilă

 

                             

 

 

 

 

 

                      ………………………………..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4

 

DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU PROIECTE DE TINERET

 

 

Art.1. Pentru realizarea proiectului de tineret se pot face decontări parţiale, în baza documentelor justificative legal întocmite;

Art.2. Pentru justificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor de tineret ONGT instituţia trebuie să prezinte următoarele documente: Raport financiar; Raport privind realizarea Obiectivelor

(1)   Raport financiar

pentru ONGT adresa de înaintare a decontului de cheltuieli care se completează conform Anexei 5;

(2) (Ceererea de plată, în original, în care  se va preciza „cheltuieli pentru proiectul ……. conform contractului de finanţare nr. ………încheiat între CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU şi ONGT „;

(3) Documentele justificative, în copie (contracte, facturi, facturi fiscale şi/sau bonuri fiscale), care au stat la baza emiterii facturii. Copiile la decont trebuie să fie ştampilate şi certificate de către preşedintele ONGT cu menţiunea  „Copie conform cu originalul”;

 (4) Lista de participanți este obligatorie pentru stagii / cursuri;  concursuri; tabere; festivaluri; seminarii; simpozioane; mese rotunde; dezbateri; conferinţe; conferinţe de presă; întâlniri de lucru, ateliere de lucru, schimburi interlocale de tineret, reprezentări interlocale precum şi pentru alte proiecte care includ cheltuieli cu privire la masă şi/sau cazare şi/sau transport şi/sau premii;

(5) Împuternicirea responsabilului de proiect de tineret al ONGT pentru decontarea cheltuielilor, în situaţia în care acesta nu este preşedintele ONGT;

(6) Raportul de evaluare, semnat de către responsabilul de proiect de tineret al ONGT;

Art.3. (1) - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocaţia de masă (masă servită sau alimente)  sunt:

a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă,  semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare, pentru masă servită;

b)  facturi, chitanţe şi bonuri fiscale, pentru alimente;

c)  pontajul de masă,  se întocmește conform Anexei 9;

(2) Alocaţia de masă pe durata  unei zile se acoperă în limita a 50 de lei/persoană/zi

(3) Se pot achiziționa alimente, cu respectarea sumei limită per zi per persoană, stabilite mai sus.

Art.4. - Cheltuieli de cazare

(1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participanţilor:

a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare;

b) diagrama de cazare;                  

(2) Vor fi decontate din fonduri publice cheltuielile privind cazarea participanților/invitațiilor la unități de cazare de maxim 3 stele. Cheltuielile privind cazarea participanților/invitațiilor la unități de cazare de 4 sau mai multe stele vor fi suportate din fonduri proprii.

Art. 5. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul:

a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată,  în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat;

b) bilete pentru  transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat;

c) bonuri fiscale de combustibil, pentru transportul cu autoturisme proprietate personală, cu aprobarea în prealabil a ordonatorului de credite, în condiţii similare celor prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii instituţiilor publice, şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului, semnat şi ştampilat;

d) bilete şi tichete de îmbarcare pentru transportul cu avionul[7] şi bilete pentru transportul pe căile de navigaţie fluvială, transport efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, potrivit dispoziţiilor legale şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat;

e) factura fiscală detaliata şi foaia de parcurs/scrisoarea de transport în copie (cu menţiunea „copie conform cu originalul”) pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale.

Art. 6. (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri şi servicii sunt:

a) contract de locațiune de bunuri şi servicii;

b) factura fiscală;

(2) În cazul persoanelor fizice pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri şi servicii documentele justificative sunt;

a) contract de locațiune;

b) stat de plată.

Art. 7. (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţii bunuri / servicii (altele decât produsele prevăzute la alin. (2)-(4) și serviciile de cazare, masă) sunt:

a) contract/comandă;

b) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal;

c) nota de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiunea beneficiarului;

d) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat, după caz;

(2) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţia de produse necesare derulării proiectului:

a) contract/comandă;

b) factură ;

c) chitanță/bon fiscal/ ordin de plată;

d) Notă internă de recepție.

(3) Fac parte din această categorie obiectele de inventar achiziționate cu scopul de dotări necesare derulării proiectului cultural și mijloacele fixe achiziționate în cadrul proiectului.

(4) În cazul mijloacelor fixe achiziționate în cadrul proiectului, se consideră eligibilă și se poate deconta doar contravaloarea amortizării mijloacelor fixe, aferente perioadei de desfășurare a proiectului cultural (ex. Se consideră eligibilă pentru decontare doar valoarea de achiziție / Durata normală a mijlocului fix x Durata proiectului).

 

Art. 8. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru prestări de servicii efectuate în cadrul proiectelor sunt:

a) contract de prestări de servicii;

b) factură fiscală;

c) proces verbal de recepţie a serviciului;

d) stat de plată și declarație privind plata contribuțiilor la bugetul de stat, în cazul persoanelor fizice.

Art. 9. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt:

a) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;

b) notă de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiunea beneficiarului;

c) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat;

d) proces verbal de recepţie a produselor pentru tipărituri, inscripţionări;

e) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat, dacă este posibil. În caz contrar se vor ataşa imagini cu acesta.

Art. 10. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activităţi social – culturale sunt: factura fiscală, factură sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.

Art. 11. Documentele justificative pentru decontarea premiilor acordate, sunt:

(1) Pentru premii în obiecte:

a) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal;

b) avizul de însoţire a mărfii, după caz;

c) nota de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiune avand confirmarea responsabilului de proiect;

d) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat;

e) proces verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate;

f) proces verbal de acordare a premiilor.

(2) Pentru premii în bani, proces verbal de acordare a premiilor, conform Anexei 4 şi dovada plății către beneficiari. Premiile în bani se pot acorda DOAR DIN FONDURILE PROPRII ALE STRUCTURII.

 (3) Se pot acorda premii în obiecte şi bani doar în cadrul proiectelor de tineret, cu respectarea prevederilor HG nr. 259/ 2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Art.12. - Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind studii: documentare, cercetare ştiinţifică, sondarea opiniei publice,  realizarea materialelor audio-video, licente soft, traduceri oficiale sunt:

a) contract de prestări servicii, după caz;

b) factura fiscală, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare;

c) proces verbal de recepţie a a studiilor/ lucrărilor.

Art.13. - Decontarea altor cheltuieli prevăzute în HG nr. 259/2006 cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele menţionate anterior, se va face prin documente justificative potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.14. - Documentele justificative pentru contribuţia proprie şi/sau atrasă prezentate de ONGT

a) factură/ bon fiscal/ chitanţă, în copie, semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”;

b) protocol / contract de sponsorizare/ contract de colaborare, în copie, semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”;

c) contract de voluntariat/ ştat de plată, în copie, semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”;

d) declaraţie pe proprie raspundere cu privire la aparatura proprie/ obiecte de inventar/spaţii - utilizate in timpul proiectului.

Art.15. - Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile legii, respectiv Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare.

Art.16. - Documentele pentru decontarea cheltuielilor se transmit finanţatorului de către ONGT în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la terminarea proiectului de tineret. Pentru proiectele care se desfăşoară in luna decembrie a fiecărui an, documentele pentru decontare se transmit nu mai târziu de  16 decembrie .

Art.17. Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanţare, ca perioadă de derulare a proiectului de tineret[8].

Art.19. CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU poate dispune nedecontarea finanţării pentru proiectele de tineret ale ONGT care nu respectă prevederile contractului de finanțare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 5

 

- Antet ONGT-

 

DECONT DE CHELTUIELI

 

ADRESA DE ÎNAINTARE

Nr. ________ din___________________

 

Către :

          CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU

 

Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli al proiectului de tineret …………… , care s-a desfăşurat în  …………….., în perioada ………., în valoare de …….…… lei, reprezentând finanţarea nerambursabilă de la CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU...........şi contribuţia ONGT..............., în baza contractului nr..…... din…..….., conform documentelor justificative de cheltuieli anexate:

 

Contribuţia CENTRUL CULTURAL G.M. ZAMFIRESCU (fonduri publice):

 

 

Nr. crt.

Tip, nr. /data document

Emitent

Denumire cheltuieli

Valoare

 

 

 

 

 

 

Contribuţia ONGT şi contribuţii ale partenerilor (fonduri proprii):

 

 

Nr. crt.

Tip, nr. /data document

Emitent

Denumire cheltuieli

Valoare

 

 

 

 

 

 

Decontul mai cuprinde:

Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (ex- raport de evaluare, NIR, lista participanţi, CD/ DVD imagini etc)

 

 

Semnătura conducătorului ONGT,

Ştampila

 

Semnătura  contabilului/

directorului economic al ONGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa  6

- Antet-

ONGT

 

 

LISTA DE PARTICIPANŢI

 

 

 

Proiectul de tineret _____________________

Localitatea   _________________________________________

Perioada       _________________________________________

 

 

 

 

Nr.

crt.

 

 

Nume/ prenume

 

ONGT/ instituţia

 

Data naşterii

 

Seria şi numărul CI [9]

 

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Semnătura responsabilului de proiect al

ONGT

şi ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa  7

- Antet-

ONGT

 

 

 

 

TABEL

cu participanții care au beneficiat de contravaloarea transportului:

 

 

Proiectul de tineret __________________________

Localitatea _______________________________________________

Perioada     _______________________________________________

 

 

 

Nr.

crt.

 

 

Nume/ prenume

 

Ruta

 

 

Seria bilet[10]

 

Suma

 

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura responsabilului de proiect al

ONGT

Ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 8

 

 

- Antet-

ONGT

 

 

 

Diagrama de cazare[11]

 

 

Proiectul de tineret _________________________

Perioada  ________________________________________________

Locul de desfășurare  ____________________________________

Unitatea prestatoare de servicii _________________________

 

 

 

Nr. Crt.

Nr. camerei

Numele şi prenumele participantului

Tarif/ zi

Nr. Zile

Valoare serviciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura responsabilului de proiect al  ONGT

şi ştampila      

 

 

Unitatea prestatoare de servicii

 

Semnătură şi ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 9

- Antet-

ONGT

 

 

 

 

PONTAJ  DE  MASA[12]

 

Proiectul de tineret ___________________________

Perioada ___________________________________________________

Locul de desfășurare _______________________________________

Unitatea prestatoare de servicii[13]__________________________

 

 

 

Nr.

Crt.

Nume Prenume

ZIUA ...

ZIUA ...

ZIUA ...

ZIUA ...

ZIUA ...

Seria şi numărul CI

Semnatura

participantilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura responsabilului de proiect al ONGT/ Instituţiei

şi ştampila

 

Unitatea prestatoare de servicii

Semnătură şi ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 10

 

GRILA DE EVALUARE

 

 

 Nr. crt.

Proiectul de tineret

CRITERII DE APRECIERE/ SUBCRITERII DE APRECIERE

Punctaj maxim

100 puncte

C1

Problema identificată este reală, concretă, stringentă şi abordabilă în sensul diminuării / rezolvării acesteia, calculat astfel:

12

SC1-Problema identificată este reală, concretă, stringentă

6

SC 2-Justificarea necesităţii implementării proiectului

6

C2

Obiectivele specifice sunt clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi  încadrabile în timp – SMART, calculat astfel:

24

SC1- Obiectivele sunt clar definite

4

SC 2- Obiectivele sunt specifice

4

SC 3- Obiectivele sunt măsurabile

4

SC 4- Obiectivele sunt abordabile

4

SC 5-  Obiectivele sunt realiste

4

SC 6- Obiectivele sunt încadrabile în timp

4

C3

Există concordanţă între obiectivul general, obiectivele specifice, indicatori, calculat astfel:

10

SC1-Există concordanţă între obiectivul general şi obiectivele specifice

5

SC 2- Există concordanţă între obiectivele specifice şi indicatori

5

C4

Planul de activităţi, modul de prezentare a acestuia, coerenţa şi realismul, dacă acesta conduce la atingerea rezultatelor propuse a fi atinse în urma derulării proiectului, calculat astfel

15

SC1 - Planul de activităţi, modul de prezentare a acestuia- coerenţa şi realismul

5

SC2- Modalitatea de implementare a proiectului pentru atingerea rezultatelor proiectului

5

SC3 - Planul de activităţi -  dacă acesta conduce la atingerea rezultatelor propuse a fi atinse în urma derulării proiectului

5

C5

Definirea clară a grupului ţintă, calculat astfel:

8

SC 1- Definirea clară a participanţilor şi explicitarea modalităţii de selecţie a acestora

4

SC 2- Definirea clară a beneficiarilor

4

C6

Impactul proiectului asupra grupului ţintă

4

C7

Bugetul este estimat realist si este în concordanţă cu activităţile planificate

12

 

SC 1- Bugetul este estimat realist

6

SC 2- Bugetul este în concordanţă cu activităţile planificate

6

C8

Consistenţa acţiunilor de promovare cuprinse în proiect

5

C9

Parteneriate încheiate cu organizaţii şi/sau instituţii pentru proiect.

4

C10

Proiectul are cel puțin o activitate dedicată sărbătoririi Centenarului Marii Uniri

6

* SC- subcriteriu

 

Cuantificarea calificativelor:

- nesatisfăcător – 1 punct   

- satisfăcător - 2 puncte

- bine – 3 puncte

- foarte bine - 4 puncte                    


Anexa 11

 

FORMULAR DE APRECIERE:

 

Denumire  proiect de tineret:………………………………………..

 

Nr. crt.

 

Proiectul de tineret

CRITERII DE APRECIERE/ SUCRITERII DE APRECIERE

Punctaj[14]

1

2

3

4

5

Punctaj total

C1

Problema identificată este reală, concretă, stringentă şi abordabilă în sensul diminuării / rezolvării acesteia, calculat astfel:

 

 

 

 

 

 

SC1-Problema identificată este reală, concretă, stringentă

 

 

 

 

 

 

SC 2-Justificarea necesităţii implementării proiectului

 

 

 

 

 

 

C2

Obiectivele specifice sunt clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi  încadrabile în timp – SMART, calculat astfel:

 

 

 

 

 

 

SC1- Obiectivele sunt clar definite

 

 

 

 

 

 

SC 2- Obiectivele sunt specifice

 

 

 

 

 

 

SC 3- Obiectivele sunt măsurabile

 

 

 

 

 

 

SC 4- Obiectivele sunt abordabile

 

 

 

 

 

 

SC 5-  Obiectivele sunt realiste

 

 

 

 

 

 

SC 6- Obiectivele sunt încadrabile în timp

 

 

 

 

 

 

C3

Există concordanţă între obiectivul general, obiectivele specifice, indicatori ,  calculat astfel:

 

 

 

 

 

 

SC1-Există concordanţă între obiectivul general şi obiectivele specifice

 

 

 

 

 

 

SC 2- Există concordanţă între obiectivele specifice şi indicatori

 

 

 

 

 

 

C4

Planul de activităţi, modul de prezentare a acestuia, corenţa şi realismul, dacă acesta conduce la atingerea rezultatelor propuse a fi atinse în urma derulării proiectului, calculat astfel

 

 

 

 

 

 

SC1 - Planul de activităţi, modul de prezentare a acestuia- corenţa şi realismul

 

 

 

 

 

 

SC2- Modalitatea de implementare a proiectului pentru atingerea rezultatelor proiectului

 

 

 

 

 

 

SC3 - Planul de activităţi -  dacă acesta conduce la atingerea rezultatelor propuse a fi atinse în urma derulării proiectului

 

 

 

 

 

 

C5

Definirea clară a grupului ţintă, calculat astfel:

 

 

 

 

 

 

SC 1- Definirea clară a participanţilor şi explicitarea modalităţii de selecţie a acestora

 

 

 

 

 

 

SC 2- Definirea clară a beneficiarilor

 

 

 

 

 

 

C6

Impactul proiectului asupra grupului ţintă

 

 

 

 

 

 

C7

Bugetul este estimat realist si este în concordanţă cu activităţile planificate

 

 

 

 

 

 

 

SC 1- Bugetul este estimat realist

 

 

 

 

 

 

SC 2- Bugetul este în concordanţă cu activităţile planificate

 

 

 

 

 

 

C8

Consistenţa acţiunilor de promovare cuprinse în proiect

 

 

 

 

 

 

C9

Parteneriate încheiate cu organizaţii şi/sau instituţii pentru proiect.

 

 

 

 

 

 

C20

Proiectul are cel puțin o activitate dedicată sărbătoririi Centenarului Marii Uniri

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURA MEMBRILOR COMISIEI

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA 12

 

CONTRACT

nr.                     din                

de   finanţare a  proiectului ,,                                              

din cadrul  programului  “Proiecte tineret, învățământ și recreative

 

CAPITOLUL I

Părţile

 

 ART 1.

 

Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, b-dul Transilvania nr.3, CIF 3897270, cod IBAN RO42 TREZ 5462 1G33 50000 XXXX , e-mail: gmz@primariasm.ro, reprezentat prin director executiv Molnar Gheorghe denumit în continuare autoritate finanţatoare,

 

şi

 

                                                                                                                                                                       

 

 

    În baza: dispoziţiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, ale O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale cu completările şi modificările ulterioare, dispozițiilor  Legii nr. 245/2001 pentru aprobarea O.G. nr. 51/1998, dispozițiilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi  prevederile Procesului verbal de selectie nr. …. a Comisiei de Evaluare numită prin HCLSatu Mare nr. …..,; părțile au convenit încheierea prezentului contract.

 

CAPITOLUL II

Obiectul şi valoarea contractului

   

ART. 2

    Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului ,,                                   ”, din cadrul programului “Proiecte culturale ”, prevăzut  în anexa nr. 1.

 

 ART. 3

    Instituţia finanţatoare repartizează beneficiarului suma de                         lei pentru finanţarea  activităţii prevăzute la art. 2.

     Creditele bugetare aprobate  pentru îndeplinirea contractului sunt prevăzute în bugetul local al Municipiului Satu Mare pe anul , la cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”,  subcapitolul 67.02.50.  „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei”, titlul 55 „Alte transferuri”, art. 55.01.”Transferuri interne”, alin. 55.01.18 „Alte transferuri curente interne”.-datele astea trebuie sa le scrie Primaria-Serviciul Buget

 

 

CAPITOLUL III

Durata contractului

 

    ART. 4

    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la data de 31.12.. În cadrul contractului se vor finanţa acţiuni ce se vor desfăşura până cel mai târziu la data 16.12..

 

 

CAPITOLUL IV

 Drepturile şi obligaţiile părţilor

 

    ART. 5

    Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii:

 

(1)   Obligația de a utiliza suma prevăzută la art. 3 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în anexa nr. 2 şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

(2)   Obligația de a emite factură pentru fiecare tranşă a finanţării nerambursabile;

(3)   Obligația de a realiza activităţile prevăzute la art. 2, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 3 la prezentul contract;

(4)   Obligația de a promova denumirea autorității finanţatoare în cadrul activităţilor finanţate prin:

a.         imprimarea numelui finanţatorului pe toate materialele de promovare pe care le produce şi utilizează beneficiarul în mediul online și print;

b.       imprimarea numelui autorității finanțatoare pe bunurile culturale rezultate din finanțarea proiectului cultural.

(5)   Obligația de a permite persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 3;

(6)   Obligația de a contribuii cu minimum             % din valoarea totală de finanţare a proiectului;

(7)   Obligația de a întocmi şi de a transmite autorității finanţatoare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii activităţilor, următoarele documente:

           - raport privind realizarea obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în contract;

           - raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli;

(8)   Obligația de a-şi achita obligațiile către furnizorii de bunuri și servicii în maxim 10 zile calendaristice de la data efectuării plăţii de către autoritatea finanţatoare;

(9)   Obligația de a restituii autorității finanțatoare, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea  instituţiei finanţatoare, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

(10)  Obligația de a respecta prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu;

(11)  Dreptul de a modifica, cu acordul  instituţiei finanţatoare, structura cheltuielilor prevăzute în anexa 2, în condiţiile în care solicită în scris acest lucru înainte de angajarea cheltuielilor precum şi cu încadrarea în suma totală prevăzută la art. 3.

(12)  Dreptul de a solicita plata prețului contractului, în mai multe tranșe, respectând prvederile art. 37 din Legea 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambusabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;

(13)  Obligația de a respecta legislaţia din domeniul achizițiilor publice reglementate de Legea 98/2016 și Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.

(14)  Obligația de a notifica autoritatea finanțatoare cu privire la orice modificare pe care intenţionează să o aducă informaţiilor cuprinse în cererea de finanţare, în cel mai scurt timp posibil, pentru aprobarea acesteia de către finan