Hotărârea nr. 29/2020

HOTĂRÂREA nr. 29/ 27.02.2020 privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5/17.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA nr. 29/ 27.02.2020
privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5/17.02.2020

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 10515/21.02.2020, raportul Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 10190/20.02.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 10522/21.02.2020, nota de fundamentare nr. 2427/12.02.2020 întocmită de APASERV SATU MARE S.A și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu:
- Prevederile art.8, pct.6 lit.e), art.17, art.18 lit. g) şi art.27 lit f) din Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 29/28.02.2019;
- Hotărârea Consiliului Local nr.118/27.04.2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la APASERV Satu Mare S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2/17.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 APASERV SATU MARE S.A.;
Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
În conformitate cu următoarele:
- Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societăţile, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legea nr. 5 din 6 ianuarie 2020, bugetului de stat pe anul 2020;
- Legea nr. 6 din 6 ianuarie 2020, bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
- Hotărârea nr. 935 din 13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Ordonanţa nr. 26/2013 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările si completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu prevederile alin. (3) lit. d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1 Se aprobă mandatarea domnului Masculic Csaba, reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5/17.02.2020 având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al APASERV Satu Mare SA pe anul 2020, conform anexelor 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al APASERV SATU MARE S.A.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Apaserv Satu Mare S.A. și domnului Masculic Csaba.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Albu Adrian                                                                                                                  Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 


APASERV SATU MARE S.A.

Str.Gara Ferăstrău, Nr.9/A, Satu Mare CUI: RO 16844952


Anexa nr. 1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat an 2019

Propuneri an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an

2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

61,034

66.575

109

68,506

70,424

102.9

102.8

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

60,781

66,150

109

68.068

69,974

103

103

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0

0

0

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0

0

0

0

0

2

Venituri financiare

5

253

425

168

437

450

103

103

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

59,497

65,025

109

66,911

68,784

102.9

102.8

1

Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

58,191

63,715

109

65,563

67,398

103

103

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

8

17,644

19,430

110

19,993

20,553

103

103

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

10,914

11,245

103

11,571

11,895

103

103

C.

Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

26,809

30,865

115

31,760

32,649

103

103

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

25,242

29,122

115

29,967

30,806

103

103

C1

Cheltuieli cu salariile

12

22,346

26,022

116

26,777

27,526

103

103

C2

Bonusuri

13

2,896

3.100

107

3,190

3,279

103

103

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

1,033

1,128

109

1,161

1,193

103

103

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

534

615

115

633

651

103

103

D.

Alte cheltuieli de exploatare

18

2,824

2.175

77

2,238

2,301

103

103

2

Cheltuieli financiare

19

1,306

1,310

100

1,348

1,386

103

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

1,537

1,550

101

1,595

1,640

103

103

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

383

248

65

255

262

103

103

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

0

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

0

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

0

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

0

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE

RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-

Rd.25), din care:

26

1,154

1,302

113

1,340

1,377

103

103

1

Rezerve legale

27

77

78

0

78

78

100

100

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0

0

0

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

0

0

0

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0

0

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

32

1,077

1,225

114

1,262

1,300

103

103

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

108

122

114

122

122

100

100

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

0

0

0

0

0

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0

0

0

0

0

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0

0

0

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an 2019

Propuneri an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an

2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

0

0

0

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

969

1,102

114

1,140

1,177

103

103

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

0

0

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0

0

0

0

0

0

0

a)

Cheltuieli materiale

41

0

0

0

0

0

0

0

b)

Cheltuieli cu salariile

42

0

0

0

0

0

0

0

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

43

0

0

0

0

0

0

0

d)

Cheltuieli cu reclama și publicitate

44

0

0

0

0

0

0

0

e)

Alte cheltuieli

45

0

0

0

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

41,367

62,177

150

469,746

368,516

0

0

1

Alocații de la buget

47

0

0

0

0

0

0

0

Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

0

0

0

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

14,728

44,043

299

452,750

354,020

0

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

-

-

-

-

-

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

477

485

102

485

485

100

100

2

Nr.mediu de salariați total

51

444

451

102

451

451

100

100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52 = Rd.151 din Anexa 2

52

4,568

5,169

113

5,313

5,446

103

103

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa nr. 2

53

4,460

4,994

112

5,134

5,263

103

103

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

137

147

107

151

155

103

103

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

137

147

107

151

155

103

103

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

56

0

0

0

0

0

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)

57

975

977

100

977

977

100

100

9

Plăți restante

58

0

0

0

0

0

0

0

10

Creanțe restante

59

11,121

11,110

0

11,100

11,090

100

100

Director General, Dr. ing. Leitner loan
APASERV SATU MARE S.A.

Str.Gara Ferăstrău, Nr.9/A, Satu Mare CUI: RO 16844952


Anexa nr. 2


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuti

în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2020

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020

%

%

Aprobat

Preliminat

2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HAGA 1/2019

Cf. H.C.A.

11/2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)

1

61,019

63,400

63,400

61,034

14,450

30,275

47,985

66,575

109

100

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

60,865

63,270

63,270

60,781

14,400

30,175

47,835

66,150

109

100

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

57,250

60,370

60,370

58,085

13,760

28,895

45,950

63,650

110

101

a1)

din vânzarea produselor (apă-canal)

4

54,512

58,400

58,400

55,438

13,200

27,600

44,500

61,500

111

102

a2)

din servicii prestate

5

743

700

700

1,052

150

500

650

1,000

95

142

a3)

din redevențe și chirii

6

50

50

50

54

10

25

30

50

93

108

a4)

alte venituri - venituri din lucrări IID

7

1,945

1,220

1,220

1,541

400

770

770

1,100

71

79

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ci)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

12

2,050

2,000

2,000

2,095

500

1,000

1,500

2,000

95

102

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

1,566

900

900

601

140

280

385

500

83

38

f1)

din amenzi și penalități

15

1,084

500

500

201

60

150

185

200

100

19

"L.

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020

%

%

Aprobat

Preliminat

2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HAGA 1/2019

cf. H.C.A. 11/2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f4)

din refacturare lucrări IID

20

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f5)

alte venituri din exploatare si refacturări

21

482

400

400

399

80

130

200

300

75

83

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

153

130

130

253

50

100

150

425

168

165

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

din diferențe de curs

25

29

30

30

38

0

0

0

0

0

131

d)

din dobânzi

26

124

100

100

215

50

100

150

425

198

173

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)

28

54,650

63,200

63,200

59,497

15,084

31,411

48,401

65,025

109

109

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din

29

53,298

61,750

61,750

58,191

14,774

30,771

47,421

63,715

109

109

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

15,382

19,180

19,180

17,644

4,765

10,005

15,245

19,430

110

115

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

10,656

13,370

13,370

12,641

3,200

6,750

10,400

13,450

106

119

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

2,051

2,200

2,200

2,458

500

1,100

1,900

2,200

90

120

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

2,221

2,500

2,500

2,780

850

1,700

2,450

3,050

110

125

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

465

550

550

599

200

400

600

700

117

129

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

1,272

1,400

1,400

1,256

350

700

1,050

1,350

107

99

c)

cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar

36

370

400

400

330

100

250

350

400

121

89

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

6,014

8,270

8,270

7,073

1,750

3,700

5,700

7,800

110

118

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

2,412

2,650

2,650

2,486

655

1,475

2,290

2,855

115

103

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

2,269

2,500

2,500

2,350

600

1,400

2,200

2,700

115

104

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

15

20

20

6

5

15

20

25

417

40

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

10

12

12

6.0

5

10

15

20

333

60

b2)

- către operatori cu capital privat

43

5

8

8

0.0

0

5

5

5

0

0

c)

prime de asigurare

44

128

130

130

129

50

60

70

130

101

101

A3

Ch. cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+

Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din

45

2,314

3,160

3,160

2,517

910

1,780

2,555

3,125

124

109

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

47

160

160

108

60

110

120

150

139

230

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

47

150

150

108

50

100

110

140

130

230

c)

chelt. de protocol,reclamă și publicitate(Rd.50+Rd.52), din care:

49

106

160

160

91

65

95

125

150

165

86

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

37

60

60

36

25

35

45

50

139

____97

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020

%

%

Aprobat

Preliminat

2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf HAGA 1/2019

cf. H.C.A, 11/2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

69

100

100

55

40

60

80

100

182

80

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/ 2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ch.de promovare a produselor

55

0

50

50

2

10

10

10

10

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

75

100

100

57

0

75

75

75

132

76

d1)

ch.de sponsorizare în domeniul medical si sănătate

57

55

50

50

50

0

35

35

35

70

0

d2)

ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social si sport, din care:

58

15

40

40

1

0

35

35

35

3,500

0

d3)

- pentru cluburile sportive

59

10

10

10

0

0

5

5

5

0

0

d4)

ch.de sponsorizare pentru alte acțiuni si activități

60

5

10

10

6

0

5

5

5

83

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

7

15

15

3

5

5

10

10

333

43

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

131

200

200

159

65

115

165

215

135

121

- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:

63

63

100

100

82

35

60

85

110

134

130

- internă

64

51

75

75

64

25

45

65

85

133

125

- externă

65

12

25

25

18

10

15

20

25

139

150

q)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

182

220

220

162

50

100

150

200

123

89

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

37

50

50

48

20

40

60

80

167

130

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

614

755

755

613

175

340

500

635

104

100

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

415

550

550

458

100

200

300

400

87

110

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

174

150

150

111

45

85

120

150

135

64

>3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

25

50

50

44

25

50

75

80

182

176

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109/2011

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0

5

5

0

5

5

5

5

0

0

j)

alte cheltuieli

77

1,114

1,500

1,500

1,275

470

900

1,350

1,610

126

114

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020

%

%

Aprobat

Preliminat

2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HAGA 1/2019

cf. H.C.A.

11/2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

11,081

11,150

11,150

10,914

2,890

5,685

8,510

11,245

103

98

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

10,095

10,100

10,100

10,135

2,540

5,085

7,630

10,175

100

100

c)

ch. cu taxa de licență

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

986

1,050

1,050

779

350

600

880

1,070

137

79

C. Ch. cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

23,338

28,800

28,800

26,809

6,884

14,696

22,916

30,865

115

115

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

22,061

27,169

27,169

25,242

6,462

13,837

21,614

29,122

115

114

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

19,766

23,730

23,730

22,346

5,799

12,335

19,164

26,022

116

113

a) salarii de bază

88

14,673

16,906

16,906

16,544

4,326

8,843

13,748

18,653

113

113

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

5,092

6,824

6,824

5,802

1,473

3,492

5,416

7,369

127

114

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:

91

2,296

3,439

3,439

2,896

663

1,502

2,450

3,100

107

126

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

867

1,187

1,187

900

261

530

863

1,000

111

104

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

218

229

229

220

90

163

163

235

107

101

b) tichete de masă;

95

1,429

1,652

1,652

1,486

402

822

1,437

1,950

131

104

c) vouchere de vacanță;

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

97

0

600

600

510

0

150

150

150

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3

Alte chelt. cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020

%

%

Aprobat

Preliminat

2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HAGA 1/2019

cf. H.C.A. 11/2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

817

1,073

1,073

1,033

282

565

848

1,128

109

126

a) pentru directori/directorat

104

611

865

865

827

230

461

692

922

111

135

-componenta fixă

105

611

865

865

827

230

461

692

922

111

135

-componenta variabilă

106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

206

208

208

206

52

104

156

206

100

100

-componenta fixă

108

206

208

208

206

52

104

156

206

100

100

-componenta variabilă

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) pentru cenzori

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

459

558

558

534

140

294

454

615

115

116

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:

113

3,497

2,620

2,620

2,824

235

385

750

2,175

77

81

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:

114

322

380

380

173

85

135

200

250

145

54

- către bugetul general consolidat

115

0

32

32

3

35

35

50

50

0

0

- către alți creditori și penalități chimice

116

322

348

348

170

50

100

150

200

118

53

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

119

375

350

350

122

50

100

150

175

143

33

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

1,199

1,500

1,500

1,254

300

600

950

1,250

100

105

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

1,601

390

390

1,275

-200

-450

-550

500

39

80

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

2,158

1,400

1,400

2,249

0

0

0

1,200

0

0

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

525

300

300

150

0

0

0

300

0

0

f1.2)

- provizioane în legătură cu contractul de mandat

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

557

1,010

1,010

974

200

450

550

700

72

175

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

0

1,010

1,010

0

200

450

550

700

0

0

- din participarea salariaților la profit

127

0

600

600

525

0

150

150

150

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

129

0

410

410

449

200

300

400

550

0

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

1,352

1,450

1,450

1,306

310

640

980

1,310

100

97

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

1,328

1,400

1,400

1,296

305

630

965

1,290

0

______0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020

%

%

Aprobat

Preliminat

2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HAGA 1/2019

cf. H.C.A. 11/2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

1,328

1,400

1,400

1,296

305

630

965

1,290

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

25

50

50

10

5

10

15

20

200

40

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

25

50

50

10

5

10

15

20

200

0

c)

alte cheltuieli financiare

137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

6,369

200

200

1,537

-634

-1,136

-416

1,550

101

24

venituri neimpozabile

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

1,264

32

32

383

0

0

0

248

65

30

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

60,865

63,270

63,270

60,781

14,400

30,175

47,835

66,150

109

100

a)

- venituri din subvenții și transferuri

143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli totale din exploatare, Rd.29, din care:

145

53,298

61,750

61,750

58,191

14,774

30,771

47,421

63,715

109

109

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)

147

22,061

27,169

27,169

25,242

6,462

13,837

21,614

29,122

115

114

a)

sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări

147 a)

0

282

282

259

X

X

X

26

b)

sumele reprezentând creșteri ale chelt. de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019

147 b)

0

321

321

296

X

X

X

917

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

502

485

485

477

X

X

X

485

102

95

5

Nr.mediu de salariați

149

434

463

463

444

X

X

X

451

102

102

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)

150

4,236

4,890

4,890

4,738

X

X

X

5,381

114

112

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000

151

4,070

4,568

4,568

4,473

X

X

X

5,169

116

110

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020

%

%

Aprobat

Preliminat 2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HAGA 1/2019

cf. H.C.A. 11/2019

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97-Rd.147a)-

Rd.147b))/Rd.149]/12*1000

152

4,070

4,460

4,460

4,369

X

X

X

4,994

114

107

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

140

137

137

137

X

X

X

147

107

98

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

129

137

137

137

X

X

X

147

107

106

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149

155

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care

156

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

- preț mediu (p)

158

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

- valoare= QPF x p

159

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

- pondere în venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2

160

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

8

Plăți restante

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Creanțe restante (facturi apă-canal și diverse servicii),din care:

162

13,157

13,150

13,150

11,121

11,110

11,110

11,110

11,110

100

85

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

6,178

6,175

6,175

4,795

4,790

4,790

4,790

4,790

100

78

- de la operatori cu capital privat

164

5,053

5,050

5,050

4,583

4,580

4,580

4,580

4,580

100

91

- de la bugetul de stat

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la bugetul local

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la alte entități (p.f.)

167

1,926

1,925

1,925

1,743

1,740

1,740

1,740

1,740

100

90

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG 29/2017 din:

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

alte rezerve

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rezultatul reportat

171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat


APASERV SATU MARE S.A.

Str.Gara Ferăstrău, Nr.9/A, Satu Mare CUI: RO 16844952

Anexa nr. 3


Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an (N-2) 2018

%

4=3/2

Prevederi an precedent (N-1) 2019

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:

62,300

61,018

97.9

63,400

61,034

96.3

1

Venituri din exploatare

62,150

60,865

97.9

63,270

60,781

96.1

2.

Venituri financiare

150

153

102.0

130

253

194.6

*) Veniturile totale și de exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Director General, Dr. ing. Leitner loan


Director Economic,-


ec. Bor Darii


s Gh,eorghe


Director General,


Dr. ing. Leitner loanDirector Economic, ec. Bor Dări Gheorghe
APASERV SATU MARE S.A.

Str.Gara Ferăstrău, Nr.9/A, Satu Mare CUI: RO 16844952


Anexa nr. 4

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-1) 2019

Valoare

Aprobat

Preliminat

an curent (N)

2020

an N+1

2021

an N+2

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

90,810

41,367

62,177

469,746

368,516

1

Surse proprii, din care:

28,500

22,707

21,566

19,116

16,616

a) - amortizare

1,500

1,254

1,250

1,300

1,300

b) - profit (profit realizat în an + profit repartizat la surse proprii și neutilizat în anii anteriori)

27,000

21,453

20,316

17,816

15,316

2

Alocații de la buget

0

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

0

0

0

0

0

b) - externe

0

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

62,310

18,660

40,611

450,630

351,900

Contracte de finanțare(Fonduri de Coeziune,Buget de stat și Buget local)

51,310

2,325

29,611

439,630

340,900

Fond IID conform OUG 198/2005

11,000

16,335

11,000

11,000

11,000

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

66,092

14,728

44,043

452,750

354,020

1

Investiții în curs, din care:

56,310

6,315

34,611

444,630

345,900

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

51,310

2,325

29,611

439,630

340,900

"Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare"

31.01.2021

4,485

1,786

9,072

95,050

0

"Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020"

30.08.2019

4,023

539

2,609

0

0

“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 - 2020”, valoare totala conform Contract de Finanțare: 214.396.335 Euro

31.12.2023

42,802

0

17,930

344,580

340,900

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

5,000

3,990

5,000

5,000

5,000

- Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005

5,000

3,990

5,000

5,000

5,000

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

1,442

226

70

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

1,442

226

70

0

0

extindere si modernizare sediu Apaserv Satu Mare S.A.

1,200

40

0

0

0

amenajare parcare sediu

172

155

0

0

0

refacere hidroizolatie acoperiș atelier central - birouri

70

31

0

0

0

Lucrări de refacere gard împrejmuire

0

0

50

0

0

înlocuire acoperiș clădire birouri B.A.P.F.E.

0

0

20

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)

2,720

2,638

3,742

2,500

2,500

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5,620

5,549

5,620

5,620

5,620

a) - interne

C

0

0

0

0

b) - externe - BERD

3,020

3,01

3,020

3,020

3,020

b) - externe - BEI

2,600

2,530

2,600

2,600

2,600APASERV SATU MARE S.A.

Str.Gara Ferăstrău, Nr.9/A, Satu Mare CUI: RO 16844952


Anexa nr. 5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr.c rt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1) 2019

an curent (N) 2020

an N+1 2021

an N+2 2022

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

0

+200

0

0

0

0

0

0

0

1

Măsura 1- plata la termen a facturilor emise de către furnizori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Măsura 2 - plata sumelor restante către personal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL Pct. I

0

+200

0

0

0

0

0

0

0

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Cauza 1.........................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Cauza 2.........................

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL Pct. II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

0

+200

0

0

0

0

0

0

0
APASERV SATU MARE S.A.

Str.Gara Ferăstrău, Nr.9/A, Satu Mare CUI: RO 16844952

Anexa nr. 6


PROGRAM DE INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2020

- lei -

Nr. crt.

Denumire

UM

Cant.

Preț (RON)

Valoare totală

Secție solicitantă

1

Dezvoltare software (Emsys, altele)

144,000

144,000

IT

2

Licențe/programe software (sisteme de operare, programe de editare, software de proiectare, software devize, alte programe/licențe software)

120,000

120,000

IT

3

Storage echipat (UIP)

buc.

1

150,000

150,000

IT

4

Storage echipat (SC)

buc.

2

50,000

100,000

IT

5

Echipamente IT (UPS-uri, Routere, switch-uri, alte echipamente și dotări IT)

50,000

50,000

IT

Total IT

564,000

6

Autovehicul electric, 4+1 locuri

buc.

2

140,000

280,000

UIP

7

Laptop (pt licitații, monitorizare contracte POIM)

buc.

5

4,000

20,000

UIP

8

Stație încărcare autovehicule electrice

buc.

2

5,000

10,000

UIP

Total UIP

310,000

9 (Imprimanta A3 monocrom

buc.

2

5,000

10,000

Comercial

Total Dep. Comercial

10,000

10

Dezvoltare portal de integrare date

buc.

1

100,000

100,000

GIS

11

Imprimantă A3 laser color

buc.

1

12,000

12,000

GIS

Total GIS

112,000

12

Utilaj reciclare asfalt

buc.

1

282,000

282,000

Secția Apă

13

Autobasculantă 5+1 locuri cu benă basculantă și macara 4250 kg

buc.

1

130,000

130,000

Secția Apă

14

Mașină de răspândit emulsie

buc.

1

15,000

15,000

Secția Apă

15

Buldoexcavator

buc.

1

400,000

400,000

Secția Apă

16

Excavator

buc.

1

600,000

600,000

Secția Apă

17

Aparat sudura PE cu electrofuziune 090-0500

buc.

1

35,000

35,000

Secția Apă

Total Secția Apă

1,462,000

18

Autoutilitară cu cabină dublă 5+1 persoane max.3490 kg și macara max. 1590 kg, cu benă basculantă

buc.

1

170,000

170,000

Secția Canal

19

Ciocan demolator, min. 1900 W , energie de percuție =60 J .

buc.

1

8,500

8,500

Secția Canal

20

Generator curent industrial pe benzină

buc.

1

3,500

3,500

Secția Canal

21

Electropompă intervenții trifazată refulare 3"

buc.

2

6,000

12,000

Secția Canal

22

Trepied cu troliu sarcină maximă = 500kg

buc.

2

5,500

11,000

Secția Canal

Total Secția Canal

205,000

Total Secția Satu Mare

1,667,000

23

Utilaj sub forare (FOREZA) Dn63

buc.

1

40,000

40,000

Secția Cărei

24

Mașina de tăiat asfalt cu disc Dn 350

buc.

1

5,500

5,500

Secția Cărei

25

Placă compactoare min. 100 kg , cu vibrație

buc.

1

6,000

6,000

Secția Cărei

26

Motopompa 2”

buc.

1

6,000

6,000

Secția Cărei

27

Buldoexcavator

buc.

1

400,000

400,000

Secția Cărei

28

Autoutilitara 5 locuri cu platformă basculantă 3.5to

buc.

1

140,000

140,000

Secția Cărei

Total Secția Cărei

597,500

29

Ciocan demolator, min. 1900 W , energie de percuție ~ 60 J .

buc.

1

8,500

8,500

Secția Livada

30

Trepied cu troliu sarcină maxmă = 500kg ,

buc.

1

5,500

5,500

Secția Livada

31

Placa vibratoare = 4.1 kW

buc.

1

6,500

6,500

Secția Livada

32

Miniexcavator cu șenile de cauciuc, cabină închisă

buc.

1

150,000

150,000

Secția Livada

33

Remorcă pentru transport miniexcavator

buc.

1

18,000

18,000

Secția Livada

34

Aparat de sudură

buc.

1

6.000

6,000

Secția Livada

35

Autoturism 4x4

buc.

1

70,000

70,000

Secția Livada

Total Secția Livada

264,500

36

Autoturism 4x4

buc.

1

70,000

70,000

Secția Negrești

37

Pompă electrica submersibilă apă uzată 4"

buc.

1

6.500

6,500

Secția Negrești

Total Secția Negrești Oaș

76,500

38

Autoturism 4+1 locuri

buc.

1

55,000

55,000

Secția Tășnad

39

Detector metale

buc.

1

11,500

11,500

Secția Tășnad

40

Aparat de sudură PEHD cu electrofuziune până la DN200

buc.

1

7,000

7,000

Secția Tășnad

41

Placă vibratoare = 4,1 kW

buc.

1

6,500

6,500

Secția Tășnad

42

Set subforare DN 200

buc.

1

6,000

6,000

Secția Tășnad

43

Motopompă 2” = 3,5 CP

buc.

2

3,000

6,000

Secția Tășnad

Total Secția Tășnad

92,000

44

Centrală termică murală cu condensație, pe gaz

buc.

1

4,000

4,000

Serv. Admin.

45

Centrală termică cu condensație ~ 37 kw

buc.

1

6,000

6,000

Serv. Admin.

46

Lucrări de refacere gard-împrejmuire

buc.

1

50,000

50,000

Serv. Admin.

47

înlocuire acoperiș clădire birouri B.A.P.F.E.

buc.

1

20,000

20,000

Serv. Admin.

48

Centrală termică murală cu condensație, pe gaz, = 60kW (Clădire administrativă corp A+B)

buc.

2

19,000

38,000

Mec.Energ. Serv. Admin

Total General Administrative

118,000

TOTAL GENERAL

3,811,500


Director Tehnic

Dr. ing. Matuz Bela Tiberiu

Director economic D.. r> r'u u ec. Bor Da Gheorghe