Hotărârea nr. 25/2020

HOTĂRÂREA nr. 25/13.02.2020 pentru modificarea anexei 1 a HCL 168/27.06.2018 privind aprobarea D.A.L.I. - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:"REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA" din Municipiul Satu Mare

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE


 

 


HOTĂRÂREA nr. 25/13.02.2020
pentru modificarea anexei 1 a HCL 168/27.06.2018 privind aprobarea D.A.L.I. - Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
,,REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA"
din Municipiul Satu Mare


 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința extraordinară din data de 13.02.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7568/07.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 7569/07.02.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate comun al Serviciului Scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 7571/07.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare
Având în vedere proiectul „Reabilitare infrastructură educaţională şcoala gimnazială Octavian Goga",
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu prevederile alin. (9) lit. a). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. d) și art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 


H O T Ă R Â R E

 Art.1 Se aprobă valoarea actualizată a devizului general la obiectivul de investiţie „REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA" conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Celelalte articole ale HCL nr. 165/27.06.2018 rămân neschimbate.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul Scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei economice şi Serviciului Scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                Contrasemnează
          Albu Adrian                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                       Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Anexa nr. 1

la Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

Nr. 25/13.02.2020

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

„Reabilitare clădire şcoală gimnazială Octavian Goga”

 

 

 

Denumirea obiectivului de investiţie: „Reabilitare clădire şcoală gimnazială Octavian Goga”

Elaborator : S.C. SALITHEA PROJECT S.R.L. Baia Mare .

Proiect nr. 89/2017

Persoana juridică achizitoare: Municipiul satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primăria municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Strada Proiectantului

 

 

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

 

• Valoarea  totală a investiţiei:                                               10.253.965, 00  lei fără TVA

  din care:

- construcţii - montaj:                                                              8.975.500, 00  lei fără TVA

 

• Eşalonarea investiţiei:   Anul  I       10.253.965, 00  lei fără T.V.A.

                                                          

Durata de realizare a investiţiei 12  luni

-          2 luni sunt necesare realizării proiectului tehnic,

-          10 luni faza de execuție.

 

 

CARACTERISTICI:

 

Pentru realizarea obiectivului propus se vor realiza următoarele lucrări :

 

1.           Lucrări de reorganizare şi recompartimentarea spaţiilor existente prin intervenţii mici in ce priveşte inchideri-deschideri de uşi, lucrări ce nu afecteaza structura de rezistenţă a clădirilor, refacerea şarpantei

2.           Lucrări de reabilitare termică a anvelopei

3.           Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire a sistemului de furnizare a apei calde de consum, realizarea instalaţiei de hidranţi interiori

4.           Lucrări de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor electrice, modernizarea instalaţiei de paratrăsnet, realizarea sistemului de supraveghere video şi control acces, instalaţie de detecţie şi semnalizare incendiu

5.           Lucrări de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor de apa rece şi caldă

6.           Crearea de facilităţi – adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi

7.           Lucrări de înlocuire a tămplăriei interioare

8.           Refacerea finisajelor interioare şi exterioare

9.           Construirea unei platforme de parcare cu 7 locuri, reabilitare teren de fotbal, volei şi baschet, amenajarea unei copertine de protecţie in zona accesului de pe fatada estică a corpului 2, refacerea imprejmuirii existente

În urma executării lucrărilor sus menționate indicatoriii urbanistici se modifica astfel:

Existent:

S utila = 3.077,38 m2;

 

 

Propus:

 

S utila  = 3.115,90 m2;

S teren scoala = 7.527,00 m2;

 

Finanţarea obiectivului: Suportată din fonduri Europene nerambursabile și din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

 

 

 

 

Primar

Şef Serviciu Scriere, Implementare şi Monitorizare proiecte

 

Kereskényi Gábor

dr. Sveda Andrea

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                     Secretar general,

Albu Adrian                                                                         Mihaela Maria Racolţa